Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ablavar (Vasovist) (gadofosveset trisodium) – Valmisteyhteenveto - V08CA

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAblavar (Vasovist)
ATC-koodiV08CA
Lääkeainegadofosveset trisodium
ValmistajaTMC Pharma Services Ltd.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ablavar 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos.

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1 ml Ablavar-injektionestettä sisältää 244 mg (0,25 mmol) trinatriumgadofosveseettia, joka vastaa 227 mg gadofosveseettia

Yksi 10 ml:n injektiopullo liuosta sisältää yhteensä 2,44 g (2,50 mmol) trinatriumgadofosveseettia,

joka vastaa 2.27g gadofosveseettia

myyntilupaa

Yksi 15 ml:n injektiopullo liuosta sisältää yhteensä 3,66 g (3,75 mmol) trinatriumgadofosveseetti , joka vastaa 3.41g gadofosveseettia

Yksi 20 ml:n injektiopullo liuosta sisältää yhteensä 4,88 g (5,00 mmol) trinatriumgadofosveseetti , joka vastaa 4.54g gadofosveseettia

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää 6,3 mmol natriumia (tai 145 mg) per annos.

Vain radiologien tulisi käyttää tätä valmistetta.

3.

 

LÄÄKEMUOTO

 

 

enää

Injektioneste, liuos.

 

 

Kirkas, väritön tai vaaleankeltainen neste.

ei

4.

 

KLIINISET TIEDOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Käyttöaiheet

 

 

 

Tämä lääkevalmiste on tarkoite

u ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

Ablavar-liuosta käytetään vat an

ai raajojen alueen varjoainetehostetussa magneettiangiografiassa

(CE-MRA) vain aikuisilla, jo

epäillään tai tiedetään olevan verisuonisairauksia.

4.2

Annostus ja antotapa

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

Annostus

Aikuiset: Ablavar-annos aikuisille on 0,12 ml/kg (vastaa 0,03 mmol/kg).

Kuvantamisajankohdat

Dynaaminen kuvantaminen alkaa välittömästi injektion jälkeen. Vakaan tilan kuvantaminen voidaan aloittaa, kun dynaaminen skannaus on päättynyt. Kliinisissä tutkimuksissa kuvantaminen oli valmis noin yhden tunnin kuluttua injektiosta.

Valmisteen toistuvasta käytöstä ei ole kliinistä tietoa.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat (65-vuotiaat ja vanhemmat)

Annoksen säätämistä ei pidetä tarpeellisena. Varovaisuutta tulee noudattaa iäkkäillä potilailla (ks. kohta 4.4).

Munuaisten vajaatoiminta

Ablavar-valmisteen käyttöä tulee välttää potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (glomerulusten suodattumisnopeus alle 30 ml/min/1,73 m2), sekä potilailla maksansiirtoleikkausta edeltävänä kautena, ellei tarvittava tutkimustulos ole välttämätön eikä sitä saavuteta ilman varjoainetta tehtävällä magneettikuvauksella (MRI) (ks. kohta 4.4). Jos Ablavar-valmisteen käyttöä ei voida välttää, annos ei saa ylittää 0,03 mmol/painokilo. Yhtä enempää annosta ei tule käyttää kuvauksen aikana. Koska tiedot toistuvasta annostelusta puuttuvat, Ablavar-injektioita ei tule antaa uudelleen, ellei injektioiden välillä ole vähintään 7 päivää.

Maksan vajaatoiminta

vuotiaista potilaista ei vielä ole.

Annoksen sovittaminen ei ole tarpeen maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille (ks. 5.2). Pediatriset potilaatmyyntilupaa Käyttöä ei suositella vastasyntyneille, pikkulapsille, lapsille eikä nuorille. Kliinistä kokemusta lle 18-

Antotapa

Valmiste annetaan potilaalle manuaalisesti yhtenä laskimonsisäisenä bolusinjektio tai korkeintaan 30 sekuntia kestävänä injektiona autoinjektorilla (joka on tarkoitettu magneettivarjoaineiden annosteluun), jota seuraa 25 − 30 ml:n normaali suolaliuoshuuhtelu.

4.3 Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin valmisteenenääapuaineelle.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Diagnostiset toimenpiteet, joissa käytetään magneitt kuvauksen varjoaineita, tulee suorittaa sellaisen

lääkärin valvonnassa, jolla on asianmukainen koulutus ja perusteelliset tiedot kyseisestä toimenpiteestäLääkeval. Ennenmisteellatoimenpidettä on v rmistettava asianmukaisen välineistön saatavuus

toimenpiteen aiheuttamien komplikaatioiden hoitamiseksi sekä ensiavun antamiseksi mahdollisiin varjoaineen aiheuttamiin vakaviin r aktioihin.

Ablavar-valmistetta käytettäessä ul noudattaa magneettikuvauksen vakiintuneita varotoimenpiteitä, kuten esimerkiksi potilailla mahdollisesti olevien sydämentahdistimien ja ferromagneettisten implanttien poissulkeminen.

Muiden varjoainetehostettujen diagnostisten toimenpiteiden tapaan on potilaan tarkkailu toimenpiteen jälkeen suositeltavaa. Poti asta on tarkkailtava erityisesti siinä tapauksessa, kun hänellä on aiemmin todettu allergioita, munu isten jaatoimintaa tai haittareaktioita.

Varoitus ylih rkkyysreaktioista

Varjoaineen äyttö voi aina aiheuttaa vakavia, hengenvaarallisia, kuolemaan johtavia, anafylaktisia tai kardiovas ulaarisia reaktioita tai muita idiosynkraattisia reaktioita. Reaktioiden mahdollisuus on aina otettava huomioon erityisesti siinä tapauksessa, kun potilaalla tiedetään olevan kliinistä yliherkkyyttä, kun h n on aiemmin reagoinut varjoaineeseen tai kun hänellä on ollut astmaa tai muita allergisia oireita. Muista varjoaineista saatu kokemus on osoittanut, että näiden potilaiden riski saada yliherkkyysreaktioita on suurempi. Viivästyneitä reaktioita voi myös esiintyä tuntien tai päivien kuluttua.

Myös seuraavissa tapauksissa on syytä varovaisuuteen:

Yliherkkyysreaktiot

Jos potilaalle ilmaantuu yliherkkyysreaktioita (ks. kohta 4.8), tulee varjoaineen antaminen lopettaa välittömästi. Tarvittaessa on potilaalle annettava erityistä hoitoa laskimon kautta, minkä vuoksi varjoaineen laskimonsisäiseen antamiseen suositellaan joustavaa kestokanyyliä. Koska vakavat yliherkkyysreaktiot ovat mahdollisia varjoaineen laskimonsisäisen antamisen jälkeen, on

varmistettava, että riittävä elvytysvälineistö on tarvittaessa heti saatavilla, kuten esimerkiksi asianmukaiset valmisteet, endotrakeaalinen putki ja hengityslaite.

Munuaisten vajaatoiminta

Koska gadofosveseetti poistuu elimistöstä ensisijassa virtsanerityksen mukana , erityistä varovaisuutta tulee noudattaa annettaessa valmistetta munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille (ks.

kohdat 4.2 ja 5.2)..

Ennen Ablavar-valmisteen antamista suositellaan, että kaikilta potilailta tarkastetaan laboratoriokokeiden avulla, että heillä ei ole munuaisten vajaatoimintaa.

Joidenkin gadoliniumia sisältävien varjoaineiden käytön yhteydessä on raportoitu nefrogeenistä systeemistä fibroosia (NSF), kun potilaalla on akuutti tai krooninen vaikea munuaisten vajaatoiminta (glomerulusten suodattumisnopeus alle 30 ml/min/1,73 m2). Potilaat, joille tehdään maksansiirto, ov t erityisen riskialttiita, koska akuutin munuaisten vajaatoiminnan esiintyvyys on suuri tässä ryhmässä. Koska on mahdollista, että nefrogeenistä systeemistä fibroosia voi esiintyä Ablavar-valmisteen käytön yhteydessä, sitä tulee sen takia välttää potilailla, joilla on munuaisten vajaatoimintaa, sekä maksansiirtopotilailla siirtoa edeltävänä jaksona, ellei tarvittava tutkimustulos ole väl ämätön eikä sitä saavuteta ilman varjoainetta tehtävällä magneettikuvauksella.

Hemodialyysi pian Ablavar-valmisteen annon jälkeen saattaa auttaa poistamaan Ablavar-valmisteen elimistöstä. Ei ole olemassa mitään todisteita, jotka tukevat hemodialyysin aloittamista nefrogeenisen

systeemisen fibroosin estämiseksi tai hoitamiseksi potilailla, jotka eivät vielä saa hemodialyysihoitoa.

Iäkkäät potilaat

 

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

Koska gadofosveseetin puhdistuma saattaa olla heikenty

yt i kk illä potilailla, on erityisen tärkeätä

tarkastaa yli 65-vuotiailta potilailta, että heillä ei ole mu

uaisten vajaatoimintaa.

-

 

ei

enää

 

Hemodialyysi pian Ablavar-valmisteen annon jälk n saattaa auttaa poistamaan Ablavar-valmisteen

Lääkevalmisteella

v t hemodialyysihoitoa. Kliinisessä tutkimuksessa on

elimistöstä potilailla, jotka tänä ajankohtana s

 

osoitettu, että gadofosveseetti voidaan poist

tehokkaasti elimistöstä dialyysin avulla

korkeavirtaussuodattimia käytettäessä.

 

 

 

 

 

Ei ole sellaisia viitteitä, jotka tuki ivat hemodialyysin aloittamista NSF:n ehkäisyyn tai hoitoon potilailla, jotka eivät vielä saa hemodialyysihoitoa.

Elektrokardiograafiset uutokset

Kohonneisiin gadofosveseettiarvoihin (jotka voivat esim. olla seurausta toistuvasta käytöstä lyhyen aikavälin (6 − 8 tunnin) sisällä tai tahattomasta yliannostuksesta > 0,05 mmol/kg) voi liittyä lievää QT-ajan pit n mistä (8,5 ms Friderician kaavalla). Jos potilaan gadofosveseettiarvot ovat koholla tai potilaalla on pit QT-oireyhtymä, tulee potilaan tilaa, myös sydämen toimintaa, seurata tarkkaan.

Verisuonistentit

Julkaistuissa tutkimuksissa on osoitettu, että magneettiangiografioiden yhteydessä metallistentit aiheuttavat artifakteja. Luumenin kuvantumisen luotettavuutta verisuonesta, jossa on stenttejä, ei ole arvioitu Ablavar-valmisteen käytön yhteydessä.

Natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää 6,3 mmol natriumia (tai 145 mg) per annos.

Tämä tulee ottaa huomion potilailla, jotka noudattavat vähäsuolaista ruokavaliota.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Koska gadofosveseetti sitoutuu albumiiniin, yhteisvaikutus muiden plasman proteiineihin sitoutuvien lääkeaineiden kanssa (esim. ibuprofeeni ja varfariini) on yleisesti mahdollista. Lääkeaineet saattavat

siten kilpailla proteiinin sitoutumispaikasta. Lääkeaineiden in vitro yhteisvaikutustutkimukset (4,5 % ihmisen seerumin albumiinissa ja ihmisen plasmassa) osoittivat kuitenkin, että gadofosveseetilla ei ole kliinisesti merkityksellisillä pitoisuuksilla haitallisia yhteisvaikutuksia digitoksiinin, propranololin, verapamiilin, varfariinin, fenprokumonin, ibuprofeenin, diatsepaamin, ketoprofeenin, naprokseenin, diklofenaakin ja piroksikaamin kanssa. In vitro-tutkimuksissa, joissa tutkittiin humaanimaksan mikrosomeja, ei todettu mitään merkkejä sytokromi P 450-entsyymijärjestelmän estämisestä.

Kliinisessä tutkimuksessa on osoitettu, että gadofosveseetti ei vaikuta varfariinin sitoutumattomaan fraktioon plasmassa. Varfariinin antikoagulanttinen toiminta ja valmisteen teho pysyivät muuttumattomina.

Laboratoriotutkimusten yhteisvaikutukset

Ablavar-valmistetta käyttäneissä kliinisissä tutkimuksissa ei todettu valmisteen mahdollista yhteisvaikutusta laboratoriotutkimusmenetelmien kanssa.

4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Imetys

myyntilupaa

Raskaus

 

Ei ole olemassa tietoja Ablavar-valmisteen käytöstä raskaana oleville naisille. Eläi kokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta, kun valmistetta annettiin toistuvasti suurilla annoksilla (ks. kohta 5.3). Ablavar-valmistetta ei tule käyttää raskauden aikana, ellei naisen kliininen tila vaadi tämän lääkevalmisteen käyttöä

Gadoliniumia sisältävät varjoaineet erittyvät pieninä määrinäenääidinmaitoon (ks. kohta 5.3). Kliinisillä

annoksilla valmisteella ei odoteta olevan vaikutuksia lapsee , koska maitoon erittyvä määrä on pieni ja imeytyminen suolesta on heikkoa. Imetyksen jatkamin tai tilapäinen lopettaminen 24 tunnin ajaksi Ablavar-valmisteen annon jälkeen tulisi tapahtua lääkärin ja imettävän äidin harkinnan mukaan.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyynei

esiintyy näitä vaikutuksia, ei hän n pidä ajaa autoa tai käyttää koneita.

ValmisteenLääkevalmisteellavaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu. Huimausta tai näköongelmia saatta esiintyä melko harvoin tämän lääkkeen käytön yhteydessä. Mikäli potilaalla

4.8 Haittavaikutukset

Yleisimmät haittareaktiot olivat kutina, parestesia, päänsärky, pahoinvointi, vasodilataatio, polttava tunne ja makuhäiriöt. Suurin osa haittareaktioista oli vaikeusasteeltaan vähäisestä lievään.

Suurin osa haittare ktioista (80 %) esiintyi 2 tunnin sisällä valmisteen annosta. Viivästyneitä reaktioita voi myös esiintyä tuntien tai päivien kuluttua.

Kliiniset tut imustiedot

Yli 1 800 potilaalta saatuihin kliinisiin tutkimustietoihin perustuen on todettu seuraavia haittavaikutuksia.

Haittavaikutukset esitetään oheisessa taulukossa MedDRA-elinjärjestelmän mukaan (MedDRA SOCs).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Elinjärjestelmä

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

(MedDRA)

(1/100)

(1/1 000, <1/100)

(1/10 000 < 1/1 000)

 

 

 

 

Infektiot

 

Nasofaryngiitti

Selluliitti

 

 

 

Virtsatieinfektio

Elinjärjestelmä

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

(MedDRA)

(≥ 1/100)

(≥1/1 000, <1/100)

(≥ 1/10 000 < 1/1 000)

 

 

 

 

Immuunijärjestelm

 

Yliherkkyys

 

ä

 

 

 

 

Aineenvaihdunta

 

Hyperglykemia,

Hyperkalemia,

ja ravitsemus

 

elektrolyyttihäiriö (ml.

hypokalemia,

 

 

 

hypokalsemia)

hypernatremia,

 

 

 

 

ruokahalun väheneminen

Psyykkiset häiriöt

 

Ahdistus,

Hallusinaatio,

 

 

 

sekavuus

epänormaalit unet

 

 

 

 

Hermosto

Päänsärky,

Huimaus (kiertohuimaus

 

 

 

parestesia,

pois lukien), vapina,

 

 

 

makuaistin häiriö,

tuntoherkkyyden

 

 

 

polttava tunne

heikentyminen,

 

 

 

 

parosmia,

 

 

 

 

makuaistin puuttuminen,

 

 

 

 

tahdosta riippumattomat

 

 

 

 

lihassupistukset

 

 

 

 

 

Silmät

 

Näköhäiriö, kyynelnesteen

Epätavallinen tunne

 

 

 

erityksen lisääminen

silmässä,

 

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

Astenopia

 

 

 

 

Kuulo ja

 

 

Korvakipu

tasapainoelin

 

 

 

Sydän

 

Ensimmä sen asteen

Eteislepatus,

 

 

 

enää

sydänlihasiskemia,

 

 

 

eteiskammiokatkos,

 

 

 

pidentynyteiEKG QT,

bradykardia,

 

 

 

kyk rdia, EKG

eteisvärinä,

 

 

 

pätavallinen

palpitaatiot, EKG ST-

 

 

 

 

segmentin depressio,

 

 

 

 

EKG T-aallon vaihtelun

 

 

 

 

lasku

Verisuonisto

Vasod lataatio

Laskimotulehdus,

Anafylaktinen reaktio,

 

 

( . punotus)

hypertensio,

Hypotensio,

 

 

 

raajojen kylmyys

arterioskleroosi

 

 

 

 

Hengityselim t,

 

Hengenahdistus,

Hengityslama

rintakehä ja

 

yskä

 

välikarsina

 

 

 

Ruoansulatuselimis

Pahoinvointi

Oksentelu,

 

Lääkevalmisteella

yökkäily,

 

 

ripuli,

 

 

vatsakipu,

 

 

nielun ja kurkunpään kipu,

 

 

 

 

 

 

 

 

vatsavaivat,

 

 

 

 

ilmavaivat,

 

 

 

 

huulien tuntoherkkyyden

 

 

 

 

heikentyminen,

 

 

 

 

syljenerityksen

 

 

 

 

lisääntyminen,

 

 

 

 

dyspepsia,

 

 

 

 

suun kuivuus,

 

 

 

 

peräaukon kutina

 

Elinjärjestelmä

Yleinen

Melko harvinainen

 

Harvinainen

(MedDRA)

(≥ 1/100)

(≥1/1 000, <1/100)

 

(≥ 1/10 000 < 1/1 000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iho ja ihonalainen

Kutina

Nokkosihottuma,

 

Kasvojen turvotus

kudos

 

ihottuma,

 

 

 

ihon nihkeys

 

 

 

eryteema,

 

 

 

 

 

 

 

lisääntynyt hikoilu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luusto, lihakset ja

 

Raajakipu,

 

 

 

Lihaskireys,

 

sidekudos

 

niskakipu,

 

 

 

painavuuden tunne

 

 

lihaskrampit,

 

 

myyntilupaa

 

 

lihasspasmit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munuaiset ja

 

Hematuria,

 

 

 

Virtsapakko,

 

virtsatiet

 

mikroalbuminuria,

 

munuaiskip

,

 

 

glukosuria

 

 

 

tiheävir sa s

s

 

 

 

 

 

Sukuelimet ja

 

Sukupuolielinten kutina,

 

Lantion alueen kipu

rinnat

 

sukupuolielinten polttava

 

 

 

 

 

tunne

 

 

 

 

 

Yleisoireet ja

Kylmän tunne

Kipu,

 

 

 

Kuume,

 

antopaikassa

 

rintakipu,

enää

 

jäykkyys,

 

todettavat haitat

 

nivuskipu,

 

heikkous,

 

 

 

 

 

 

 

 

väsymys,

 

 

 

puristava tunne rinnassa,

 

 

epätavallinen tu e,

 

injektiopaikan

 

 

kuuman tunn ,

 

 

tromboosi,

 

 

 

Injektiopa kan kipu,

 

injektiopaikan mustelma,

 

 

injektiopaikan eryteema,

 

injektiopaikan tulehdus,

Lääkevalmisteella

injektiopaikanei

kylmyys

 

injektiopaikan polttava

 

 

 

 

tunne,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

injektiopaikan

 

 

 

 

 

 

ekstravasaatio,

 

 

 

 

 

 

injektiopaikan

 

 

 

 

 

 

verenvuoto,

 

 

 

 

 

 

 

injektiopaikan kutina,

 

 

 

 

 

 

puristava tunne

Vammat ja

 

 

 

 

 

Fantomisärky raajoissa

myrkytykset

 

 

 

 

 

 

 

Muiden gadoliniumia sisältävien varjoaineiden käytön yhteydessä on raportoitu nefrogeenistä systeemistä fibroosia (NSF) (ks. kohta 4.4).

Muiden laskimonsisäisten varjoaineiden tapaan voi valmisteen käytön yhteydessä esiintyä anafylaktisia reaktioita / yliherkkyysreaktioita, joille on ominaista mahdollisesti sokkiin johtavat ihon, hengityselinten ja/tai sydämen ja verisuonten oireet.

4.9 Yliannostus

Ablavar voidaan poistaa hemodialyysillä. Ei kuitenkaan ole mitään todisteita siitä, että hemodialyysi sopisi nefrogeenisen systeemisen fibroosin (NSF) estämiseen.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Varjoaine, paramagneettinen varjoaine, ATC-koodi: V08CA

Ablavar on magneettikuvauksessa (MRI) käytettävä varjoaine. Se on stabiilin dietyleenitriaminepenta- aseettihappo (GdDTPA)-gadoliniumkelaatti, johon on liitetty difenyylisykloheksyylifosfaattiryhmä(trinatriumgadofosveseetti).

Gadofosveseetti sitoutuu palautuvasti ihmisen seerumin proteiiniin. Proteiiniin sitoutuminen tehostaa gadofosveseetin T1-relaksiivisuutta jopa 10-kertaiseksi verrattuna proteiiniin sitoutumattomiin gadoliumkelaatteihin. Ihmisille tehdyissä tutkimuksissa gadofosveseetti alensi huomattavasti veren T1-arvoja 4 tunnin ajan laskimonsisäisen bolusinjektion jälkeen. Plasman mitattu relaksiivisuus oli 33,4 – 45,7 mM-1s-1, kun annos oli korkeintaan 0,05 mmol/kg ja taajuus 20 MHz. Verisuonien

rakenteista saadaan erittäin tarkkoja MRA-kuvia yhden tunnin ajan valmisteen antamisen jälkeen. myyntilupaa

Gadofosveseetti pidentää verisuonien kuvantamisaikaa, sillä se sitoutuu plasman proteiiniin ja tehost a siten relaksiivisuutta ja pidentää valmisteen pysyvyyttä verisuonissa. Vertailevia tutkimuksia ekstrasellulaarisiin gadoliumvarjoaineisiin ei ole tehty.

Ablavar-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiailla potilailla ei ole vielä varm stettu.

5.2 Farmakokinetiikka

Jakautuminen

 

 

Laskimonsisäisesti annetun gadofosveseetin pitoisuus/aika-profiili plas assa sopii avoimeen

kaksitilamalliin. Laskimonsisäisesti annetun 0,03 mmol/kg annoksen jälkeen jakautumisvaiheen

 

 

enää

keskimääräinen puoliintumisaika (t1/2α) oli 0,48 ± 0,11 tuntia ja jakautumisen tilavuus vakaassa tilassa

oli 148 ± 16 ml/kg, mikä vastaa lähes ekstrasellulaarisen nesteen arvoja. Plasman proteiiniin

sitoutuminen oli 80 % − 87 % neljän ensimmäisen tunnin aika a injisoinnin jälkeen.

Biotransformaatio

ei

 

Useiden plasma- ja virtsanäytteiden tutkimustuloks t osoittivat, ettei aineenvaihdunta vaikuta

gadofosveseettiin merkittävässä määrin. EliminaatioLääkevalmisteella

Terveillä vapaaehtoisilla henkilöillä gadofosveseetti poistui elimistöstä ensisijaisesti virtsan mukana, ja 84 % (79 – 94 %) injisoidusta annoks sta (0,03 mmol/kg) erittyi virtsaan 14 päivän aikana. 94 % erityksestä tapahtui ensimmäi en 72 unnin aikana. Pieni määrä gadofosveseettia löydettiin ulosteesta (keskimäärin 4,7 %, vaihteluväl n ollessa 1,1 − 9,3 %), mikä osoittaa, että pieni määrä

gadofosveseettia erittyy

yös sapen kautta. Laskimonsisäisesti annetun 0,03 mmol/kg annoksen

jälkeen munuaispuhdistu

(5,51 ± 0,85 ml/h/kg) ja kokonaispuhdistuma (6,57 ± 0,97 ml/h/kg) olivat

samanlaiset. Keskimääräinen loppuvaiheen eliminaation puoliintumisaika oli 18,5 ± 3,0 tuntia.

Ominaisarvot potilaissa

Munuaisten vajaatoiminta

Liev tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla puoliintumisaika pidentyy selvästi ja AUC-arvo kohoaa 2 − 3-kertaiseksi.

Hemodialyysihoitoa saavat potilaat

Gadofosveseetti voidaan poistaa elimistöstä hemodialyysillä. Plasmapitoisuus laski alle 15 prosenttiin Cmax-arvosta kolmannen dialyysihoitokerran jälkeen potilailla, jotka saivat 0,05 mmol/kg annoksen laskimonsisäisenä bolusinjektiona ja jotka tarvitsevat kolme kertaa viikossa korkeavirtaussuodatinta käyttävää hemodialyysihoitoa. Dialyysihoitokertojen aikana pitoisuuden laskun keskimääräinen puoliintumisaika plasmassa oli 5 -− 6 tuntia. Keskimääräinen dialyysipuhdistuma oli 16 - 32 ml/h/kg. Koska korkeavirtaussuodatin on tehokkaampi kuin matalavirtaussuodatin, on korkeavirtaussuodattimen käyttö suositeltavaa.

Maksan vajaatoiminta

Vähäinen maksan vajaatoiminta (Child Pugh B) ei vaikuta merkittävästi plasman farmakokinetiikkaan ja gadofosveseetin sitoutumiseen proteiiniin. Maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla todettiin lievästi alhaisempi gadofosveseetin poistuma ulosteen kautta (2,7 %) kuin terveillä henkilöillä (4,8 %). Yhdellä potilaalla, joka sairasti vähäistä maksan vajaatoimintaa ja jonka seerumin albumiiniarvot olivat epätavallisen alhaiset, gadofosveseetin kokonaispuhdistuma ja puoliintumisaika olivat nopeammat kuin vähäistä maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, joiden seerumin albumiinitaso oli normaali.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologisiin turvallisuustutkimuksiin, genotoksisuustutkimuksiin sekä akuuttia toksisuutta,

paikallista siedettävyyttä ja kosketusherkkyydelle altistamista selvittäneisiin tutkimuksiin perustuvien

annosta suurempi.

myyntilupaa

prekliinisten tietojen mukaan valmisteen käyttö ihmiselle ei aiheuta erityistä vaaraa. Karsinogeenisyystutkimuksia ei ole tehty.

Toistuvan annoksen toksisuus

Toistuvan annoksen toksisuutta selvittäneissä tutkimuksissa todettiin munuaisten ubulussolujen vakuolisoitumista sekä vahvaa näyttöä vaikutuksen palautuvuudesta. Toimin allista vajaatoimintaa ei todettu, ja rotan munuaisten elektronimikroskooppiset tutkimukset osoittivat, että todettu vakuolisoituminen oli ensisijaisesti kertymäilmiö. Vaikutukset rottiin olivat vaikeammat kuin vaikutukset apinoihin, mikä johtuu luultavasti rottien korkeammasta unuaispuhdistumasta. Apinoilla ei todettu vaikutuksia munuaisiin kerta-annoksen jälkeen, vaikka annos olikin 100 kertaa kliinistä

Lisääntymistoksisuus

 

Kaneilla todettiin tavallista suurempaa aikaisen vaih

im ytymistä ja sikiön epämuodostumien

ei

 

lievää, mutta merkittävää kasvua (erityisesti vesipä syyttä ja raajojen epämuodostuneita asentoja)

annettaessa annoksia, joiden yhteydessä ei havaittu la nkaanenäätai havaittiin ainoastaan lievää emon

toksisuutta (altistuminen oli vastaavasti 2 – 5 rtaa oletettua ihmisen altistumista suurempi).

Lääkevalmisteella

Eläinkokeissa on osoitettu, että alle 1 % g dofosveseettiannoksesta erittyy äidinmaitoon.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Fosveseetti

Natriumhydroksidi

Kloorivetyhappo

Injektionest isiin käytettävä vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3Kestoaika

3 vuotta.

Lääkevalmiste on käytettävä välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.

6.4Säilytys

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa valolta suojassa.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

10 ml:n ja 20 ml:n väritön lasinen (tyypin I lasi) injektiopullo, jossa on kloro- tai bromobutyylielastomeeritulppa ja alumiinisinetöity korkki (muovikiekko). Pakkauskoot:

1, 5 tai 10 lasipulloa 10 ml (10 ml:n lasisessa injektiopullossa) 1, 5 tai 10 lasipulloa 15 ml (20 ml:n lasisessa injektiopullossa) 1, 5 tai 10 lasipulloa 20 ml (20 ml:n lasisessa injektiopullossa)

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Lääkevalmiste on käyttövalmiina kirkas, väritön tai vaaleankeltainenmyyntilupaaliuos.

Varjoainetta ei saa käyttää, jos sen väri on voimakkaasti muuttunut, jos siinä näkyy hiukkasia i jos pakkaus on vahingoittunut.

Injektiopullot on tarkoitettu ainoastaan yhtä antokertaa varten. Kumitulppaa ei koskaan saa lävistää useammin kuin kerran. Liuos on käytettävä välittömästi sen jälkeen, kun se on otettu injektiopullosta.

Injektiopullojen mukana oleva seurantaan tarkoitettu irrotettava tarralappu tulee kiinnittää potilaan potilastietoihin, jotta gadoliniumia sisältävän varjoaineen käyttö merkitään tarkasti muistiin.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallistenenäävaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

TMC Pharma Services Ltd., Finchampstead, B rksh re RG40 4LJ, Iso-Britannia

 

 

 

ei

8.

 

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

EU/1/05/313/001-009

 

9.

 

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myöntämispäivämäärä: 3.10.2005

 

Viimeinen uudistamispäivämäärä:

 

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

 

Lääkevalmisteella

 

isätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta http://www.emea.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä