Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abraxane (paclitaxel) – Valmisteyhteenveto - L01CD01

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAbraxane
ATC-koodiL01CD01
Lääkeainepaclitaxel
ValmistajaCelgene Europe Ltd  

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Abraxane 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, suspensiota varten.

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi injektiopullo sisältää 100 mg paklitakselia albumiiniin sidottuna nanopartikkelivalmistemuotona. Yksi injektiopullo sisältää 250 mg paklitakselia albumiiniin sidottuna nanopartikkelivalmistemuotona.

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen yksi millilitra suspensiota sisältää 5 mg paklitakselia albumiiniin sidottuna nanopartikkelivalmistemuotona.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi ml konsentraattia sisältää 0,183 mmol natriumia eli 4,2 mg natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Infuusiokuiva-aine, suspensiota varten.

Käyttökuntoon saatetun suspension pH on 6 - 7,5 ja osmolaalisuus 300 – 360 mOsm/kg. Jauheen väri vaihtelee valkoisesta keltaiseen.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Abraxane ainoana lääkkeenä on tarkoitettu metastaattisen rintasyövän hoitoon aikuisilla potilailla, joiden metastaattisen sairauden ensilinjan hoito on epäonnistunut ja joille vakiintunut antrasykliiniä sisältävä hoito ei ole indisoitu (ks. kohta 4.4).

Abraxane yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa on tarkoitettu ensilinjan hoidoksi aikuisille potilaille, joilla on metastaattinen haiman adenokarsinooma.

Abraxane yhdistelmänä karboplatiinin kanssa on tarkoitettu ensilinjan hoidoksi ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville aikuisille potilaille, joille mahdollisesti kuratiivinen leikkaus ja/tai sädehoito eivät sovi.

4.2Annostus ja antotapa

Abraxane tulee antaa potilaalle ainoastaan pätevän onkologin valvonnassa sytotoksisten aineiden antamiseen erikoistuneessa yksikössä. Sitä ei saa korvata muilla paklitakselin valmistemuodoilla, eikä sitä saa käyttää yhdessä muiden paklitakselivalmistemuotojen kanssa.

Annostus

Rintasyöpä

Suositeltu Abraxane-annos on 260 mg/m2 laskimoon 30 minuutin aikana joka kolmas viikko.

Annostuksen sovittaminen rintasyövän hoidon aikana

Jos potilaalla on ollut voimakas neutropenia (neutrofiilit < 500 solua/mm3 vähintään viikon ajan) tai voimakas sensorinen neuropatia Abraxane-hoidon aikana, hänen annostaan on pienennettävä siten, että se on seuraavilla hoitojaksoilla 220 mg/m2. Voimakkaan neutropenian tai voimakkaan sensorisen neuropatian uusiutumisen jälkeen annosta on pienennettävä lisää siten, että se on 180 mg/m2.

Abraxanea ei tule antaa, ennen kuin neutrofiilimäärä on palautunut lukemaan > 1 500 solua/mm3. Asteen 3 sensorisessa neuropatiassa hoito keskeytetään, kunnes neuropatia on lieventynyt asteeseen 1 tai 2, minkä jälkeen kaikkien seuraavien hoitojaksojen annosta pienennetään.

Haiman adenokarsinooma

Abraxanen suositeltu annos yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa on 125 mg/m2 laskimoon 30 minuutin kestoisena infuusiona kunkin 28 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivinä 1,8 ja 15. Samanaikaisesti annettavan gemsitabiinin suositeltu annos on 1 000 mg/m2 laskimoon 30 minuutin aikana välittömästi Abraxanen annon päätyttyä kunkin 28 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivinä 1,8 ja 15.

Annostuksen sovittaminen haiman adenokarsinooman hoidon aikana

Taulukko 1. Annoksen pienentäminen haiman adenokarsinoomaa sairastaville potilaille

Annostaso

Abraxane-annos (mg/m2)

Gemsitabiiniannos (mg/m2)

Täysi annos

1 000

 

 

 

1. annostason pienentäminen

 

 

 

2. annostason pienentäminen

 

 

 

Jos annosta täytyy tämän lisäksi

Lopeta hoito

Lopeta hoito

pienentää

 

 

Taulukko 2. Annoksen muuttaminen neutropenian ja/tai trombosytopenian yhteydessä hoitosyklin alussa tai sen kuluessa haiman adenokarsinoomaa sairastaville potilaille

Hoito-

Absoluuttinen

 

Verihiutalemäärä

Abraxane-

 

syklin

neutrofiilimäärä

 

Gemsitabiiniannos

 

(solua/mm3)

annos

 

päivä

(solua/mm3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivä

< 1 500

TAI

< 100 000

Myöhennä annoksia kunnes määrät

ovat normalisoituneet

 

 

 

Päivä

≥ 500, mutta

TAI

≥ 50 000, mutta

Pienennä annoksia 1 annostason

< 1 000

< 75 000

 

 

verran

 

 

 

 

< 500

TAI

< 50 000

Älä anna annoksia

Päivä 15: Jos päivän 8 annokset annettiin ilman muutosta:

 

 

 

 

 

 

 

Hoida päivän 8 annostasolla ja

 

 

 

 

jatka sen jälkeen veren

Päivä

≥ 500, mutta

TAI

≥ 50 000, mutta

valkosolujen kasvutekijöillä

< 1 000

< 75 000

 

 

TAI

 

 

 

 

 

 

 

Pienennä annoksia 1 annostasolla

 

 

 

 

päivän 8 annoksista

 

< 500

TAI

< 50 000

Älä anna annoksia

Päivä 15: Jos päivän 8 annoksia pienennettiin:

 

 

 

 

 

 

 

Palaa päivän 1 annostasoihin ja

 

 

 

 

jatka sen jälkeen veren

Päivä

≥ 1 000

JA

≥ 75 000

valkosolujen kasvutekijöillä

 

 

TAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoida samansuuruisilla annoksilla

 

 

 

 

 

kuin päivänä 8

 

 

 

 

Hoida päivän 8 annostasoilla ja

 

 

 

 

jatka sen jälkeen veren

 

≥ 500, mutta

TAI

≥ 50 000, mutta

valkosolujen kasvutekijöillä

 

< 1 000

< 75 000

 

 

TAI

 

 

 

 

 

 

 

 

Pienennä annoksia 1 annostasolla

 

 

 

 

päivän 8 annoksista

 

< 500

TAI

< 50 000

Älä anna annoksia

Päivä 15: Jos päivän 8 annoksia ei annettu:

 

 

 

Päivä

≥ 1 000

JA

≥ 75 000

Palaa päivän 1 annostasoihin ja

 

 

 

jatka sen jälkeen veren

 

 

 

 

valkosolujen kasvutekijöillä

 

 

 

 

TAI

 

 

 

 

Pienennä annoksia 1 annostasolla

 

 

 

 

päivän 1 annoksista

 

 

 

 

Pienennä annosta 1 annostasolla ja

 

 

 

 

jatka sen jälkeen veren

 

≥ 500, mutta

TAI

≥ 50 000, mutta

valkosolujen kasvutekijöillä

 

< 1 000

< 75 000

TAI

 

 

 

 

 

 

Pienennä annoksia 2 annostasolla

 

 

 

 

päivän 1 annoksista

 

< 500

TAI

< 50 000

Älä anna annoksia

Taulukko 3. Haiman adenokarsinoomaa sairastavien potilaiden annosmuutokset muiden haittavaikutusten yhteydessä

Haittavaikutus

 

Abraxane-annos

Gemsitabiiniannos

 

 

 

 

Kuumeinen neutropenia:

 

Älä anna annoksia ennen kuin kuume häviää ja absoluuttinen

 

neutrofiilimäärä ≥ 1 500; jatka hoitoa sitten seuraavaksi pienemmällä

aste 3 tai 4

 

 

annostasollaa

 

 

 

 

Älä anna annosta ennen kuin

 

Perifeerinen neuropatia:

 

neuropatia korjaantuu

 

 

≤ asteeseen 1;

Hoida samalla annoksella

aste 3 tai 4

 

 

jatka hoitoa sitten seuraavaksi

 

 

 

 

 

 

pienemmällä annostasollaa

 

Ihotoksisuus:

 

Pienennä seuraavaksi pienempään annostasoona;

aste 2 tai 3

 

lopeta hoito, jos haittavaikutus pitkittyy

 

 

 

 

Gastrointestinaalinen

 

 

 

toksisuus:

 

Älä anna annoksia ennen kuin toksisuus korjautuu ≤ asteeseen 1;

asteen 3 mukosiitti tai

 

jatka hoitoa sitten seuraavaksi pienemmällä annostasollaa

ripuli

 

 

 

aKs. annoksen pienentäminen taulukosta 1

 

 

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä:

Suositeltu Abraxane-annos on 100 mg/m2 laskimoon 30 minuutin kestoisena infuusiona kunkin 21 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivinä 1, 8 ja 15. Suositeltu karboplatiiniannos on

AUC = 6 mg•min/ml kunkin 21 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivänä 1 siten, että anto aloitetaan heti Abraxanen annon päätyttyä.

Annostuksen sovittaminen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidon aikana:

Abraxanea ei saa antaa hoitosyklin päivänä 1 ennen kuin absoluuttinen neutrofiilimäärä on

≥ 1500 solua/mm3 ja trombosyyttimäärä ≥ 100 000 solua/mm3. Kunkin seuraavan viikoittaisen Abraxane-annoksen yhteydessä potilaan absoluuttisen neutrofiilimäärän on oltava ≥ 500 solua/mm3 ja trombosyyttimäärän > 50 000 solua/mm3 tai muussa tapauksessa annoksen antoa pitää myöhentää, kunnes määrät ovat korjautuneet. Määrien korjauduttua antoa jatketaan seuraavalla viikolla taulukon 4 kriteerien mukaisesti. Seuraavaa annosta saa pienentää vain, jos taulukon 4 kriteerit täyttyvät.

Taulukko 4: Ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien potilaiden annoksen pienentäminen hematologisen toksisuuden yhteydessä

Hematologinen toksisuus

Esiintymis-

Abraxane-annos

Karboplatiiniannos

 

kerta

(mg/m2)1

(AUC mg•min/ml)1

Pienin ANC-arvo < 500/mm3 ja

Ensimmäinen

4,5

neutropeeninen kuume > 38 °C

 

 

 

TAI

 

 

 

Toinen

3,0

Seuraavan hoitosyklin siirtäminen

 

 

 

 

 

 

 

myöhempään ajankohtaan pitkittyvän

Kolmas

 

Lopeta hoito

neutropenian vuoksi2 (pienin ANC-arvo

 

 

 

 

< 1500/mm3)

 

 

 

 

TAI

 

 

 

 

Pienin ANC-arvo < 500/mm3 > 1 viikon

 

 

 

 

ajan

 

 

 

 

Pienin trombosyyttimäärä < 50 000/mm3

Ensimmäinen

 

4,5

 

 

 

 

Toinen

 

Lopeta hoito

 

 

1Pienennä Abraxane- ja karboplatiiniannosta samanaikaisesti 21 vuorokauden mittaisen hoitosyklin päivänä 1. Pienennä sen jälkeen Abraxane-annosta 21 vuorokauden mittaisen hoitosyklin päivänä 8 tai 15, ja pienennä karboplatiiniannosta sitä seuraavan hoitosyklin aikana.

2Enintään 7 vuorokautta seuraavan hoitosyklin aikataulun mukaisen päivän 1 annoksen jälkeen.

Asteen 2 tai 3 ihotoksisuuden, asteen 3 ripulin tai asteen 3 mukosiitin ilmaantuessa hoito keskeytetään, kunnes toksisuus on lieventynyt asteeseen ≤ 1, minkä jälkeen hoito aloitetaan uudelleen taulukon 5 ohjeiden mukaisesti. Asteen ≥ 3 perifeerisen neuropatian yhteydessä hoito keskeytetään, kunnes neuropatia on lieventynyt asteeseen ≤ 1. Hoitoa voidaan jatkaa seuraavissa hoitosykleissä seuraavaksi pienemmällä annostasolla taulukon 5 ohjeiden mukaisesti. Minkä tahansa muun asteen 3 tai 4 ei- hematologisen toksisuuden yhteydessä hoito keskeytetään, kunnes toksisuus on lieventynyt asteeseen ≤ 2, minkä jälkeen hoito aloitetaan uudelleen taulukon 5 ohjeiden mukaisesti.

Taulukko 5: Ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien potilaiden annoksen pienentäminen ei- hematologisen toksisuuden yhteydessä

Ei-hematologinen toksisuus

Esiintymis-

Abraxane-annos

Karboplatiiniannos

 

kerta

(mg/m2)1

(AUC mg•min/ml)1

Asteen 2 tai 3 ihotoksisuus

Ensimmäinen

4,5

Asteen 3 ripuli

 

 

 

Toinen

3,0

Asteen 3 mukosiitti

 

 

 

Asteen ≥ 3 perifeerinen neuropatia

 

 

 

Kolmas

Lopeta hoito

Mikä tahansa muu asteen 3 tai 4 ei-

 

 

 

hematologinen toksisuus

 

 

 

Asteen 4 ihotoksisuus, ripuli tai

Ensimmäinen

Lopeta hoito

mukosiitti

 

 

 

1 Pienennä Abraxane- ja karboplatiiniannosta samanaikaisesti 21 vuorokauden mittaisen hoitosyklin päivänä 1. Pienennä sen jälkeen Abraxane-annosta 21 vuorokauden mittaisen hoitosyklin päivänä 8 tai 15, ja pienennä karboplatiiniannosta sitä seuraavan hoitosyklin aikana.

Erityispotilasryhmät

Maksan vajaatoiminta

Lievää maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden (kokonaisbilirubiinipitoisuus > 1 – ≤ 1,5 x ULN ja aspartaattiaminotransferaasipitoisuus [ASAT] ≤ 10 x ULN) annosta ei tarvitse käyttöaiheesta riippumatta muuttaa. Hoida samansuuruisilla annoksilla kuin potilaat, joiden maksan toiminta on normaali.

Metastaattista rintasyöpää sairastaville potilaille ja ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville potilaille, joilla on kohtalainen tai vaikea maksan vajaatoiminta (kokonaisbilirubiinipitoisuus > 1,5 – ≤ 5 x ULN ja ASAT-arvo ≤ 10 x ULN), suositellaan annoksen pienentämistä 20 %. Jos potilas sietää hoidon vähintään kahden hoitosyklin ajan, pienennetty annos voidaan suurentaa vähitellen annokseen, jota annetaan potilaille, joiden maksan toiminta on normaali (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Metastaattista haiman adenokarsinoomaa sairastavista potilaista, joilla on kohtalainen tai vaikea maksan vajaatoiminta, ei ole riittävästi tietoa annostussuositusten antamiseksi (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Potilaista, joiden kokonaisbilirubiinipitoisuus on > 5 x ULN tai ASAT-arvo > 10 x ULN, ei ole riittävästi tietoa annostussuositusten antamiseksi käyttöaiheesta riippumatta (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Abraxanen aloitusannosta ei tarvitse säätää, jos potilaalla on lievää tai kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa (laskennallinen kreatiniinipuhdistuma ≥ 30 – < 90 ml/min). Saatavana on riittämättömästi tietoa, jotta voitaisiin suositella Abraxanen annoksen säätöä vaikeaa munuaisten

vajaatoimintaa tai loppuvaiheen munuaissairautta sairastaville potilaille (laskennallinen kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min) (ks. kohta 5.2).

Iäkkäät potilaat

Vähintään 65-vuotiaille potilaille ei suositella muuta kuin kaikille potilaille yleensäkin suositeltua annoksen pienentämistä.

Abraxanea satunnaistetussa tutkimuksessa rintasyövän hoitoon monoterapiana saaneista 229 potilaasta 13 % oli vähintään 65-vuotiaita ja < 2 % oli vähintään 75-vuotiaita. Vähintään 65-vuotiailla Abraxanea saaneilla potilailla ei esiintynyt toksisuutta huomattavasti useammin kuin muilla. Tämän jälkeen analysoitiin 981 Abraxanea metastasoituneen rintasyövän hoitoon monoterapiana saaneen potilaan tiedot; näistä potilaista 15 % oli ≥ 65-vuotiaita ja 2 % oli ≥ 75-vuotiaita. Analyysi osoitti, että ≥ 65-vuotiailla potilailla nenäverenvuodon, ripulin, elimistön kuivumistilan, väsymyksen ja perifeerisen ödeeman esiintyvyys oli suurempi.

Niistä haiman adenokarsinoomaa sairastavista, satunnaistettuun tutkimukseen osallistuneista

421 potilaasta, jotka saivat Abraxanea yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa, 41 % oli vähintään 65- vuotiaita ja 10 % oli vähintään 75-vuotiaita. Vähintään 75-vuotiailla Abraxanea ja gemsitabiinia saaneilla potilailla vakavat haittavaikutukset ja hoidon lopettamiseen johtaneet haittavaikutukset olivat yleisempiä (ks. kohta 4.4). Vähintään 75-vuotiaat haiman adenokarsinoomaa sairastavat potilaat on tutkittava huolellisesti ennen kuin hoitoa harkitaan (ks. kohta 4.4).

Niistä satunnaistettuun tutkimukseen osallistuneista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavista 514 potilaasta, jotka saivat Abraxanea yhdistelmänä karboplatiinin kanssa, 31 % oli vähintään 65- vuotiaita ja 3,5 % oli vähintään 75-vuotiaita. Myelosuppressiotapahtumat, perifeeriset neuropatiatapahtumat ja artralgia olivat yleisempiä vähintään 65-vuotiailla potilailla kuin alle 65-

vuotiailla potilailla. Abraxanen/karboplatiinin käytöstä vähintään 75-vuotiaiden potilaiden hoitoon on vähän kokemusta.

Farmakokineettinen/farmakodynaaminen mallinnus 125 sellaisen potilaan tiedoista, joilla oli pitkälle edenneitä kiinteitä kasvaimia, osoittaa, että ≥ 65-vuotiaille potilaille saattaa kehittyä herkemmin neutropenia ensimmäisen hoitosyklin kuluessa.

Pediatriset potilaat

Abraxanen turvallisuutta ja tehoa 0–17 vuoden ikäisten lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Ei ole asianmukaista käyttää Abraxane-valmistetta pediatristen potilaiden metastaattisen rintasyövän, haiman adenokarsinooman tai ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon.

Antotapa

Anna käyttökuntoon saatettu Abraxane-suspensio laskimoon infuusiovälineiden avulla käyttämällä 15 µm -suodatinta. Laskimokatetri suositellaan huuhtelemaan annon jälkeen 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektioliuoksella, millä varmistetaan, että potilas on saanut koko annoksen.

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Imetys (ks. kohta 4.6).

Potilaat, joiden lähtötason neutrofiilimäärä on alle < 1 500 solua/mm3.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Abraxane on paklitakselin albumiiniin sidottu nanopartikkelivalmistemuoto, jonka farmakologiset ominaisuudet voivat erota olennaisesti paklitakselin muista valmistemuodoista (ks. kohdat 5.1 ja 5.2).

Sitä ei saa korvata muilla paklitakselin muodoilla, eikä sitä saa käyttää yhdessä muiden paklitakselimuotojen kanssa.

Yliherkkyys

Harvoin ilmenneitä vaikea-asteisia yliherkkyysreaktioita, mukaan lukien hyvin harvoin ilmenneitä kuolemaan johtaneita anafylaktisia reaktioita, on raportoitu. Jos yliherkkyysreaktio ilmaantuu, valmisteen käyttö tulee lopettaa välittömästi ja aloittaa oireiden mukainen hoito. Tällaista potilasta ei saa enää hoitaa paklitakselilla.

Hematologia

Luuydinsuppressiota (pääasiassa neutropeniaa) esiintyy usein Abraxanea käytettäessä. Neutropenia on annoksesta riippuvainen ja annosta rajoittava toksisuus. Abraxane-hoidon aikana verenkuvaa on seurattava tiheään. Potilaita ei tule hoitaa uusilla Abraxane-hoitojaksoilla, ennen kuin neutrofiilit ovat palautuneet tasolle > 1 500 solua/mm3 ja verihiutaleet tasolle > 100 000 solua/ mm3 (ks. kohta 4.2).

Neuropatia

Sensorista neuropatiaa esiintyy usein Abraxanea käytettäessä, joskin vakavien oireiden kehittyminen on epätavallista. Asteen 1 tai 2 sensorinen neuropatia ei yleensä vaadi annostuksen pienentämistä. Jos potilaalle kehittyy asteen 3 sensorinen neuropatia käytettäessä Abraxanea monoterapiana, hoitoa on siirrettävä, kunnes tauti on lieventynyt asteeseen 1 tai 2. Tämän jälkeen suositellaan annettavaksi pienennetty annos kaikilla seuraavilla Abraxane-jaksoilla (ks. kohta 4.2). Jos Abraxanen ja gemsitabiinin yhdistelmäkäytössä kehittyy asteen 3 tai sitä korkeamman asteen perifeerinen neuropatia, älä anna Abraxanea, mutta jatka gemsitabiinihoitoa samalla annoksella. Jatka Abraxane-hoitoa pienemmällä annoksella, kun perifeerinen neuropatia korjautuu asteeseen 0 tai 1 (ks. kohta 4.2).

Jos Abraxanen ja karboplatiinin yhdistelmäkäytössä kehittyy asteen 3 tai sitä korkeamman asteen perifeerinen neuropatia, hoitoa on siirrettävä, kunnes perifeerinen neuropatia on lieventynyt asteeseen 0 tai 1, minkä jälkeen kaikkina seuraavina Abraxane- ja karboplatiinijaksoina annetaan pienennetty annos (ks. kohta 4.2).

Sepsis

Sepsistä raportoitiin 5 %:lla sekä neutropeniaa sairastavista että sairastamattomista potilaista, jotka saivat Abraxanea yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa. Perussairautena sairastettavasta haimasyövästä aiheutuneet komplikaatiot, erityisesti sappitietukos tai sappitiestentti, tunnistettiin merkittäviksi edistäviksi tekijöiksi. Jos potilaalle ilmaantuu kuumetta (neutrofiilimäärästä riippumatta), aloita hoito laajakirjoisilla antibiooteilla. Älä anna kuumeisen neutropenian yhteydessä Abraxanea ja gemsitabiinia ennen kuin kuume häviää ja absoluuttinen neutrofiilimäärä on ≥ 1 500 solua/mm3. Jatka hoitoa sitten pienemmällä annostasolla (ks. kohta 4.2).

Pneumoniitti

Pneumoniittia esiintyi 1 %:lla potilaista, kun Abraxanea käytettiin monoterapiana, ja 4 %:lla potilaista, kun Abraxanea käytettiin yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa. Tarkkaile kaikkia potilaita huolellisesti pneumoniitin oireiden ja löydösten havaitsemiseksi. Kun on varmistettu, että taudin syy ei ole infektio ja taudiksi varmistuu pneumoniitti, lopeta Abraxane- ja gemsitabiinihoito pysyvästi ja aloita asianmukainen hoito sekä tukitoimenpiteet välittömästi (ks. kohta 4.2).

Maksan vajaatoiminta

Koska paklitakselin toksisuus voi lisääntyä maksan vajaatoiminnan yhteydessä, tulee Abraxane annostella varovaisesti maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille. Maksan vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla saattaa olla lisääntynyt toksisten vaikutusten vaara, erityisesti myelosuppressiosta aiheutuva. Tällaisia potilaita tulee tarkkailla tiiviisti vaikean myelosuppression kehittymisen varalta.

Abraxanea ei suositella potilaille, joiden kokonaisbilirubiinipitoisuus on > 5 x ULN tai ASAT-arvo on > 10 x ULN. Abraxanea ei myöskään suositella metastaattisen haiman adenokarsinooman hoitoon, jos potilaalla on kohtalaista tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa (kokonaisbilirubiinipitoisuus > 1,5 x ULN ja ASAT-arvo ≤ 10 x ULN) (ks. kohta 5.2).

Kardiotoksisuus

Kongestiivista sydämen vajaatoimintaa ja vasemman kammion toimintahäiriötä on harvinaisissa tapauksissa raportoitu Abraxanea saavilla potilailla. Useimmat näistä potilaista ovat aiemmin altistuneet kardiotoksisille lääkevalmisteille, kuten antrasykliineille, tai heillä on taustalla sydänsairaus. Siksi lääkärien tulee seurata Abraxanea käyttäviä potilaita tarkasti sydänsairauksien osalta.

Keskushermoston metastaasit

Abraxanen tehoa ja turvallisuutta keskushermoston metastaaseista kärsivillä potilailla ei ole tutkittu. Keskushermoston metastaaseja ei yleensä pystytä hallitsemaan hyvin systeemisellä solunsalpaajahoidolla.

Ruoansulatuselimistön oireet

Jos potilaalla esiintyy pahoinvointia, oksentelua ja ripulia Abraxanen ottamisen jälkeen, häntä voi hoitaa normaaleilla pahoinvointi- ja ripulilääkkeillä.

Vähintään 75-vuotiaat potilaat

Vähintään 75-vuotiailla potilailla ei ole osoitettu hyötyä Abraxanen ja gemsitabiinin yhdistelmähoidosta verrattuna gemsitabiinimonoterapiaan. Abraxanea ja gemsitabiinia saaneilla hyvin iäkkäillä (vähintään 75-vuotiailla) potilailla vakavien ja hoidon lopettamiseen johtaneiden haittavaikutusten esiintyvyys oli suurempi. Tällaisia haittavaikutuksia olivat esim. hematologinen toksisuus, perifeerinen neuropatia, ruokahalun väheneminen ja elimistön kuivumistila. Abraxanen ja gemsitabiinin yhdistelmähoidon siedettävyys vähintään 75-vuotiailla haiman adenokarsinoomaa sairastavilla potilailla on arvioitava huolellisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä suorituskykyyn, muihin samanaikaisiin sairauksiin ja lisääntyneeseen infektioriskiin (ks. kohdat 4.2 ja 4.8).

Muu

Vaikka tietoja on saatavissa vähän, haiman adenokarsinoomaa sairastavien potilaiden ei ole osoitettu selvästi hyötyneen kokonaiseloonjäännin pidentymisen suhteen, jos CA 19-9 -arvot olivat normaalit ennen Abraxane- ja gemsitabiinihoidon aloittamista (ks. kohta 5.1).

Erlotinibia ei saa käyttää samanaikaisesti Abraxanen ja gemsitabiinin yhdistelmähoidon aikana (ks. kohta 4.5).

Apuaineet

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen yksi ml Abraxane-konsentraattia sisältää 0,183 mmol natriumia eli 4,2 mg natriumia. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Paklitakseli metaboloituu osittain sytokromin P450 isoentsyymien CYP2C8 ja CYP3A4 katalysoimana (ks. kohta 5.2). Tämän vuoksi ja koska farmakokineettisiä lääkkeiden yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty, on noudatettava varovaisuutta annettaessa paklitakselia samanaikaisesti sellaisten lääkkeiden kanssa, joiden tiedetään estävän joko CYP2C8- tai CYP3A4- isoentsyymejä (esimerkiksi ketokonatsoli ja muut antifungaaliset imidatsolit, erytromysiini, fluoksetiini, gemfibrotsiili, klopidogreeli, simetidiini, ritonaviiri, sakvinaviiri, indinaviiri ja nelfinaviiri), koska suurempi paklitakselialtistus voi lisätä paklitakselin toksisuutta. Paklitakselin antamista samanaikaisesti sellaisten lääkkeiden kanssa, joiden tiedetään indusoivan joko CYP2C8- tai

CYP3A4-isoentsyymejä (esimerkiksi rifampisiini, karbamatsepiini, fenytoiini, efavirentsi, nevirapiini), ei suositella, koska hoidon teho voi vaarantua pienemmän paklitakselialtistuksen vuoksi.

Paklitakselilla ja gemsitabiinilla ei ole yhteistä metaboliareittiä. Paklitakselin puhdistuman määrittää pääasiassa CYP2C8- ja CYP3A4-välitteinen metabolia, jota seuraa erittyminen sapen mukana, kun taas gemsitabiini inaktivoituu sytidiinideaminaasin vaikutuksesta, mitä seuraa erittyminen virtsaan. Abraxanen ja gemsitabiinin farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu ihmisellä.

Abraxanella ja karboplatiinilla tehtiin farmakokineettinen tutkimus ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla. Abraxanen ja karboplatiinin välillä ei esiintynyt kliinisesti oleellisia farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia.

Abraxane on tarkoitettu monoterapiana rintasyövän hoitoon, yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa haiman adenokarsinooman hoitoon tai yhdistelmänä karboplatiinin kanssa ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon (ks. kohta 4.1). Abraxanea ei pidä käyttää yhdessä muiden syöpälääkkeiden kanssa.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Ehkäisy miehille ja naisille

Hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee käyttää tehokasta ehkäisyä Abraxane-hoidon aikana ja kuukauden ajan hoidon päätyttyä. Abraxanella hoidettavia miespotilaita neuvotaan olemaan siittämättä lasta hoidon aikana ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Raskaus

Paklitakselin käytöstä ihmisen raskauden aikana on vain vähän tietoa. Paklitakselin epäillään aiheuttavan vakavia synnynnäisiä vaurioita, jos sitä käytetään raskauden aikana. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Raskaana olevien tai riittämätöntä ehkäisyä käyttävien naisten ei pidä käyttää Abraxanea, ellei äidin kliininen tilanne edellytä paklitakselihoitoa.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö paklitakseli ihmisen rintamaitoon. Abraxane on vasta-aiheista imetyksen aikana rintalapsille aiheutuvien mahdollisten vakavien haittavaikutusten takia. Imetys on lopetettava hoidon ajaksi.

Hedelmällisyys

Abraxane aiheutti koiraspuolisissa rotissa hedelmättömyyttä (ks. kohta 5.3). Miespuolisten potilaiden tulisi kysyä neuvoa sperman tallettamisesta ennen hoitoa, koska Abraxane-hoito voi aiheuttaa pysyvää hedelmättömyyttä.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Abraxane-valmisteella on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Abraxane saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten väsymystä (hyvin yleistä) ja huimausta (yleistä), mikä saattaa vaikuttaa ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita. Potilaita tulee neuvoa pidättäytymään autonajosta ja koneiden käytöstä, jos he kokevat väsymystä tai huimausta.

4.8Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmät kliinisesti merkitsevät Abraxanen käyttöön liittyvät haittavaikutukset ovat olleet neutropenia, perifeerinen neuropatia, artralgia/myalgia ja maha-suolikanavan häiriöt.

Abraxanen antoon liittyvien haittavaikutusten esiintymistiheydet on lueteltu taulukossa 6 (Abraxane monoterapiana), taulukossa 7 (Abraxane yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa) ja taulukossa 9 (Abraxane yhdistelmänä karboplatiinin kanssa).

Esiintymistiheydet määritellään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100 – < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000 – < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000 – < 1/1 000), hyvin harvinainen

(< 1/10 000). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Rintasyöpä (Abraxane monoterapiana)

Haittavaikutustaulukko

Taulukossa 6 luetellaan Abraxanen käyttöön liittyneet haittavaikutukset tutkimuksissa, joissa potilaille annettiin Abraxanea monoterapiana millä tahansa annoksella mihin tahansa käyttöaiheeseen (N = 789).

Taulukko 6. Haittavaikutukset, jotka on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa käytettäessä Abraxanea monoterapiana kaikilla annostuksilla

Yleinen: Infektio, virtsatieinfektio, follikuliitti, ylähengitystieinfektio, kandidiaasi, sinuiitti

Infektiot

Melko harvinainen: Suusammas, nasofaryngiitti, selluliitti, yskänrokko,

 

 

virusinfektio, keuhkokuume, katetriin liittyvä infektio, sieni-infektio,

 

vyöruusu, injektiopaikan infektio, sepsis2, neutropeeninen sepsis2

Hyvän- ja pahanlaatuiset

 

kasvaimet (mukaan

Melko harvinainen: Metastaasikipu, tuumorinekroosi

lukien kystat ja polyypit)

 

 

Hyvin yleinen: Neutropenia, anemia, leukopenia, trombosytopenia,

 

lymfopenia, luuydinsuppressio

Veri ja imukudos

Yleinen: Kuumeinen neutropenia

 

 

Harvinainen: Pansytopenia

 

Melko harvinainen1: Yliherkkyys

Immuunijärjestelmä

 

 

Harvinainen: Vaikea yliherkkyys

 

Hyvin yleinen: Anoreksia

Aineenvaihdunta ja

Yleinen: Kuivumistila, vähentynyt ruokahalu, hypokalemia

ravitsemus

 

 

Melko harvinainen: Hypofosfatemia, nesteretentio, hypoalbuminemia,

 

polydipsia, hyperglykemia, hypokalsemia, hypoglykemia, hyponatremia

 

Yleinen: Unettomuus, depressio, ahdistuneisuus

Psyykkiset häiriöt

 

 

Melko harvinainen: Rauhattomuus

 

Hyvin yleinen: Perifeerinen neuropatia, neuropatia, hypestesia, parestesia

 

Yleinen: Perifeerinen sensorinen neuropatia, päänsärky, makuhäiriö,

 

huimaus, perifeerinen motorinen neuropatia, ataksia, sensorinen häiriö,

Hermosto

uneliaisuus.

 

Melko harvinainen: Polyneuropatia, arefleksia, dyskinesia, hyporefleksia,

 

neuralgia, tunnottomuus, pyörtyminen, asentohuimaus, neuropaattinen

 

kipu, vapina

 

Yleinen: Lisääntynyt lakrimaatio, hämärtynyt näkö, kuivasilmäisyys,

 

kyynelvajauksesta johtuva sarveis- ja sidekalvontulehdus, madaroosi

Silmät

Melko harvinainen: Silmä-ärsytys, silmäkipu, epänormaali näkö,

näöntarkkuuden heikkeneminen, sidekalvotulehdus, näköhäiriöt, silmän

 

 

kutina, sarveiskalvotulehdus

 

Harvinainen: rakkulainen makulaturvotus2

 

Yleinen: Huimaus

Kuulo ja tasapainoelin

 

 

Melko harvinainen: Korvakipu, tinnitus

 

Yleinen: Takykardia, rytmihäiriö, supraventrikulaarinen takykardia

Sydän

Harvinainen: Bradykardia, sydänpysähdys, vasemman kammion

 

 

toimintahäiriö, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, eteiskammiokatkos2

 

Yleinen: Punastuminen, kuumat aallot, korkea verenpaine,

 

imunesteturvotus

Verisuonisto

Melko harvinainen: Matala verenpaine, perifeerinen kylmyys,

 

ortostaattinen matala verenpaine

 

Harvinainen: Tromboosi

 

Yleinen: Interstitiaalinen pneumoniitti3, hengenahdistus, nenäverenvuoto,

 

nielun ja kurkunpään kipu, yskä, nuha, nenän vuotaminen

Hengityselimet,

Melko harvinainen: Limainen yskä, rasitushengenahdistus, sivuonteloiden

rintakehä ja välikarsina

limakalvoturvotus, hiljentyneet hengitysäänet, pleuraeffuusio, allerginen

 

 

nuha, käheys, nenän tukkoisuus, nenän kuivuus, hengityksen vinkuminen,

 

keuhkoveritulppa, keuhkotromboembolia

 

Hyvin yleinen: Huonovointisuus, ripuli, oksentelu, ummetus, stomatiitti

 

Yleinen: Vatsakipu, vatsan pingottuminen, ylävatsan kipu, dyspepsia,

Ruoansulatuselimistö

gastroesofageaalinen refluksisairaus, oraalinen hypestesia

 

 

Melko harvinainen: Dysfagia, ilmavaivat, kielikipu, suun kuivuus, ikenien

 

kipu, löysä uloste, esofagiitti, alavatsan kipu, suuhaavat, suukipu,

 

peräsuoliverenvuoto

Maksa ja sappi

Melko harvinainen: Hepatomegalia

 

Hyvin yleinen: Karvakato, ihottuma

 

Yleinen: Kynsimuutokset, kutina, kuivaihoisuus, eryteema, kynsien

 

värjääntyminen, ihon hyperpigmentaatio, kynsien irtoaminen, kynsien

 

muutokset

 

Melko harvinainen: Kynsipedin arkuus, urtikaria, ihokipu,

Iho ja ihonalainen kudos

valoherkkyysreaktiot, pigmentaatiohäiriö, kutiava ihottuma, ihohäiriöt,

 

hyperhidroosi, onykomadeesi, erytematoottinen ihottuma, yleisihottuma,

 

dermatiitti, yöhikoilu, makulo-papulaarinen ihottuma, valkopälvisyys,

 

hypotrikoosi, kynsimuutokset, yleinen kutina, makulaarinen ihottuma,

 

näppyläinen ihottuma, iholeesio, kasvojen turvotus

 

Hyvin harvinainen: Stevens-Johnsonin oireyhtymä2, toksinen

 

epidermaalinen nekrolyysi2

 

Hyvin yleinen: Artralgia, myalgia

Luusto, lihakset ja

Yleinen: Raajakipu, luukipu, selkäkipu, lihaskouristukset, jäsenkipu

 

sidekudos

Melko harvinainen: Rintakehäkipu, lihasheikkous, niskakipu, nivuskipu,

 

 

lihaskouristukset, muskuloskeletaalinen kipu, kylkikipu, raajavaivat,

 

lihasheikkous

Munuaiset ja virtsatiet

Melko harvinainen: Dysuria, pollakisuria, hematuria, nokturia,

runsasvirtsaisuus, virtsankarkailu

 

Sukupuolielimet ja

Melko harvinainen: Rintakipu

rinnat

 

 

Hyvin yleinen: Väsymys, astenia, pyreksia

 

Yleinen: Perifeerinen ödeema, limakalvotulehdus, kipu, vilunpuistatukset,

Yleisoireet ja

ödeema, heikkous, alentunut suorituskyky, rintakipu, influenssan tapainen

sairaus, huonovointisuus, letargia, hyperpyreksia

antopaikassa todettavat

 

haitat

Melko harvinainen: Rintavaivat, kävelyhäiriöt, turvotus, injektiopaikan

 

 

reaktiot

 

Harvinainen: Ekstravasaatio

 

Yleinen: Painon lasku, lisääntynyt alaniiniaminotransferaasi, lisääntynyt

 

aspartaattiaminotransferaasi, alentunut hematokriitti, alentunut veren

 

punasolumäärä, kehon lämpötilan nousu, lisääntynyt

 

gammaglutamyylitransferaasi, lisääntynyt veren alkaliinifosfataasi

Tutkimukset

 

 

Melko harvinainen: Kohonnut verenpaine, painonnousu, kohonnut veren

 

laktaattidehydrogenaasi, kohonnut veren kreatiniinitaso, kohonnut veren

 

glukoositaso, kohonnut veren fosforitaso, laskenut veren kaliumtaso,

 

kohonnut bilirubiiniarvo

 

Melko harvinainen: Ruhjevamma

Vammat ja myrkytykset

Harvinainen: Säteilyreaktion uusiutuminen (radiation recall),

 

 

säteilypneumoniitti

MedDRA = MedDRA-sanasto (Medical Dictionary for Regulatory Activities)

SMQ = Vakioitu MedDRA-kysely; SMQ on joukko useita MedDRA-sanaston mukaisia termejä lääketieteellisen käsitteen kuvaamiseksi.

1Yliherkkyysreaktioiden esiintymistiheys lasketaan yhden varman tapauksen perusteella 789 potilaan joukossa

2Kuten Abraxanen markkinoille tulon jälkeisen seurannan aikana on raportoitu.

3Pneumoniitin esiintymistiheys on laskettu interstitiaalisen keuhkosairauden MedDRA SMQ:n perusteella 1 310 potilaan yhdistetyistä tiedoista kliinisissä tutkimuksissa, joissa potilaille annettiin Abraxanea monoterapiana rintasyövän hoitoon ja muihin käyttöaiheisiin. Ks. kohta 4.4.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Seuraavat ovat yleisimpiä ja kliinisesti olennaisia haittavaikutuksia 229 metastaattista rintasyöpää sairastavalla potilaalla, joille annettiin keskeisessä faasin III kliinisessä tutkimuksessa 260 mg/m2 Abraxanea kolmen viikon välein.

Veri ja imukudos

Neutropenia oli merkittävin hematologinen haittavaikutus (raportoitu 79 %:lla potilaista). Se oli nopeasti korjaantuva ja annoksesta riippuvainen. Leukopeniaa raportoitiin 71 %:lla potilaista. Asteen 4 neutropeniaa (< 500 solua/mm3) esiintyi 9 %:lla potilaista, joita oli hoidettu Abraxanella. Kuumeista neutropeniaa esiintyi neljällä Abraxanea käyttäneellä potilaalla. Anemiaa (Hb < 100 g/l) havaittiin

46 %:lla Abraxanea käyttäneistä potilaista, ja anemia oli kolmessa tapauksessa vaikea (Hb < 80 g/l). Lymfopeniaa esiintyi 45 %:lla potilaista.

Hermosto

Neurotoksisuuden esiintymistiheys ja vaikeusaste olivat Abraxanea saaneilla potilailla yleensä annoksesta riippuvaisia. Perifeerinen neuropatia (useimmiten asteen 1 tai 2 sensorinen neuropatia) havaittiin 68 %:lla potilaista, joita oli hoidettu Abraxanella, ja näistä 10 %:lla oli asteen 3 neuropatiaa. Yhtään asteen 4 neuropatiatapausta ei ollut.

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointia esiintyi 29 %:lla ja ripulia 25 %:lla potilaista.

Iho ja ihonalainen kudos

Alopesiaa havaittiin > 80 %:lla potilaista, joita oli hoidettu Abraxanella. Suurin osa alopesiatapauksista esiintyi alle yhden kuukauden kuluessa Abraxane-hoidon aloittamisesta. Suurimmalla osalla potilaista, joilla alopesiaa esiintyy, on odotettavissa merkittävää, yli 50 %:n, hiustenlähtöä.

Luusto, lihakset ja sidekudos

Nivelkipua esiintyi 32 %:lla potilaista, joita oli hoidettu Abraxanella, ja 6 %:lla tapauksista nivelkipu oli vaikea-asteista. Lihaskipua esiintyi 24 %:lla potilaista, joita oli hoidettu Abraxanella, ja 7 %:ssa tapauksista lihaskipu oli vaikea-asteista. Oireet olivat yleensä ohimeneviä. Tyypillisesti niitä esiintyi kolmena päivänä Abraxane-hoidon jälkeen, ja ne hävisivät viikon sisällä.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Asteniaa/väsymystä raportoitiin 40 %:lla potilaista.

Haiman adenokarsinooma (Abraxane yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa)

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutuksia arvioitiin faasin III satunnaistetussa, kontrolloidussa, avoimessa tutkimuksessa 421 potilaalla, jotka saivat Abraxanea yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa, ja 402 potilaalla, jotka saivat gemsitabiinia monoterapiana ensilinjan systeemisenä hoitona metastaattiseen haiman adenokarsinoomaan. Taulukossa 7 luetellaan haittavaikutukset, joita on arvioitu Abraxanea yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa haiman adenokarsinooman hoitoon saaneilla potilailla.

Taulukko 7. Abraxanen ja gemsitabiinin yhdistelmän käytössä raportoidut haittavaikutukset (N = 421)

Infektiot

Yleinen: Sepsis, keuhkokuume, suusammas

 

 

 

 

Hyvin yleinen: Neutropenia, anemia, trombosytopenia

Veri ja imukudos

Yleinen: Pansytopenia

Melko harvinainen: Tromboottinen trombosytopeeninen purppura

 

 

 

Aineenvaihdunta ja

Hyvin yleinen: Kuivumistila, vähentynyt ruokahalu, hypokalemia

ravitsemus

 

Psyykkiset häiriöt

Hyvin yleinen: Unettomuus, depressio

Yleinen: Ahdistuneisuus

 

 

Hyvin yleinen: Perifeerinen neuropatia1, makuhäiriö, päänsärky, huimaus

Hermosto

Melko harvinainen: 7. hermon halvaantuminen

 

 

 

Yleinen: Lisääntynyt lakrimaatio

Silmät

Melko harvinainen: Rakkulainen makulaturvotus

 

 

Sydän

Yleinen: Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, takykardia

 

 

 

Verisuonisto

Yleinen: Matala verenpaine, korkea verenpaine

 

 

 

 

Hyvin yleinen: Hengenahdistus, nenäverenvuoto, yskä

Hengityselimet,

Yleinen: Pneumoniitti2, nenän tukkoisuus

rintakehä ja välikarsina

Melko harvinainen: Nielun kuivuminen, nenän kuivuus

 

 

 

Hyvin yleinen: Pahoinvointi, ripuli, oksentelu, ummetus, vatsakipu,

Ruoansulatuselimistö

ylävatsan kipu

Yleinen: Stomatiitti, suolitukos, koliitti, suun kuivuus

 

 

 

Maksa ja sappi

Yleinen: Sappitietulehdus

 

 

 

 

Hyvin yleinen: Karvakato, ihottuma

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen: Kutina, kuivaihoisuus, kynsimuutokset, kaulan ja kasvojen

punoitus

 

 

 

Luusto, lihakset ja

Hyvin yleinen: Raajakipu, artralgia, myalgia

Yleinen: Lihasheikkous, luukipu

sidekudos

 

 

 

 

Yleinen: Akuutti munuaisten vajaatoiminta

Munuaiset ja virtsatiet

Melko harvinainen: Hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä

 

 

Yleisoireet ja

Hyvin yleinen: Väsymys, perifeerinen ödeema, pyreksia, astenia,

vilunväristykset

antopaikassa todettavat

Yleinen: Infuusiopaikan reaktio

haitat

 

 

 

 

Hyvin yleinen: Painon lasku, lisääntynyt alaniiniaminotransferaasi

Tutkimukset

Yleinen: Lisääntynyt aspartaattiaminotransferaasi, kohonnut

bilirubiiniarvo, kohonnut veren kreatiniinitaso

 

 

 

MedDRA = MedDRA-sanasto (Medical Dictionary for Regulatory Activities); SMQ = Vakioitu MedDRA-kysely (joukko useita MedDRA- sanaston mukaisia termejä lääketieteellisen käsitteen kuvaamiseksi).

1Perifeerinen neuropatia on arvioitu käyttämällä vakioitua SMQ-kyselyä (laaja-alainen).

2Pneumoniitti on arvioitu käyttämällä interstitiaalista keuhkosairautta koskevaa SMQ-kyselyä (laaja-alainen).

Tässä faasin III satunnaistetussa, kontrolloidussa, avoimessa tutkimuksessa raportoitiin

30 vuorokauden kuluessa viimeisestä tutkimuslääkeannoksesta kuolemaan johtaneita haittavaikutuksia 4 %:lla potilaista, jotka saivat Abraxanea yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa, ja 4 %:lla potilaista, jotka saivat gemsitabiinia monoterapiana.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Seuraavat ovat yleisimpiä ja tärkeimpiä haittavaikutustapahtumia, joita esiintyi faasin III kliinisessä tutkimuksessa 421 metastaattista haiman adenokarsinoomaa sairastavalla potilaalla, joille annettiin 125 mg/m2 Abraxanea yhdistelmänä gemsitabiiniannosten 1 000 mg/m2 kanssa kunkin

28 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivinä 1, 8 ja 15.

Veri ja imukudos

Taulukossa 8 on esitetty laboratoriokokeissa havaittujen hematologisten poikkeavuuksien esiintyvyys ja vaikeusaste potilailla, joita hoidettiin Abraxanen ja gemsitabiinin yhdistelmällä tai pelkästään gemsitabiinilla.

Taulukko 8. Laboratoriokokeissa havaitut hematologiset poikkeavuudet haiman adenokarsinoomaa koskevassa tutkimuksessa

 

Abraxane (125 mg/m2) /

Gemsitabiini

 

gemsitabiini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aste 1–4

Aste 3–4

Aste 1–4

Aste 3–4

 

(%)

(%)

(%)

(%)

Anemiaa,b

Neutropenia a,b

Trombosytopeniab,c

a405 potilasta, jotka arvioitiin Abraxane-/gemsitabiinihoitoa saaneessa ryhmässä

b388 potilasta, jotka arvioitiin gemsitabiinihoitoa saaneessa ryhmässä

c404 potilasta, jotka arvioitiin Abraxane-/gemsitabiinihoitoa saaneessa ryhmässä

Perifeerinen neuropatia

Abraxane-hoitoa yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa saaneilla potilailla mediaaniaika asteen 3 perifeerisen neuropatian ensimmäiseen ilmaantumiseen oli 140 vuorokautta. Mediaaniaika siihen, että tila parani vähintään 1 asteen, oli 21 vuorokautta, ja mediaaniaika siihen, että tila parani asteen 3 perifeerisestä neuropatiasta asteeseen 0 tai 1, oli 29 vuorokautta. Niistä potilaista, joiden hoito keskeytettiin perifeerisen neuropatian vuoksi, 44 % (31/70 potilasta) kykeni jatkamaan Abraxane- hoitoa pienemmällä annoksella. Yhdelläkään Abraxanea yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa saaneella potilaalla ei ollut asteen 4 perifeeristä neuropatiaa.

Sepsis

Sepsistä raportoitiin 5 %:lla sekä neutropeniaa sairastavista että sairastamattomista potilaista, jotka saivat Abraxanea yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa haiman adenokarsinoomaa koskevan tutkimuksen aikana. Perussairautena sairastettavasta haimasyövästä aiheutuneet komplikaatiot, erityisesti sappitietukos tai sappitiestentti, tunnistettiin merkittäviksi edistäviksi tekijöiksi. Jos potilaalle ilmaantuu kuumetta (neutrofiilimäärästä riippumatta), aloita hoito laajakirjoisilla antibiooteilla. Älä anna kuumeisen neutropenian yhteydessä Abraxanea ja gemsitabiinia ennen kuin kuume häviää ja absoluuttinen neutrofiilimäärä on ≥ 1 500 solua/mm3. Jatka hoitoa sitten pienemmällä annostasolla (ks. kohta 4.2).

Pneumoniitti

Pneumoniittia on raportoitu 4 %:lla potilaista, kun Abraxanea käytettiin yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa. Niistä 17 pneumoniittitapauksesta, jotka ilmoitettiin Abraxanea yhdistelmänä gemsitabiinin kanssa saaneilla potilailla, kaksi johti potilaan kuolemaan. Potilaita on tarkkailtava huolellisesti pneumoniitin oireiden ja löydösten havaitsemiseksi. Kun on varmistettu, että taudin syy ei ole infektio ja taudiksi varmistuu pneumoniitti, lopeta Abraxane- ja gemsitabiinihoito pysyvästi ja aloita asianmukainen hoito sekä tukitoimenpiteet välittömästi (ks. kohta 4.2).

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (Abraxane yhdistelmänä karboplatiinin kanssa)

Haittavaikutustaulukko

Taulukossa 9 luetellaan Abraxanen ja karboplatiinin yhdistelmän käyttöön liittyneet haittavaikutukset.

Taulukko 9: Abraxanen ja karboplatiinin yhdistelmän käytössä raportoidut haittavaikutukset (N = 514)

Infektiot

Yleinen: Keuhkokuume, keuhkoputkitulehdus, ylähengitystieinfektio,

 

virtsatieinfektio

 

Melko harvinainen: Sepsis, suusammas

 

 

Veri ja imukudos1

Hyvin yleinen: Neutropenia1, trombosytopenia1, anemia1, leukopenia1

 

Yleinen: Kuumeinen neutropenia, lymfopenia

 

Melko harvinainen: Pansytopenia

Immuunijärjestelmä

Melko harvinainen: Lääkeyliherkkyys, yliherkkyys

 

 

Aineenvaihdunta ja

Hyvin yleinen: Vähentynyt ruokahalu

ravitsemus

 

 

Yleinen: Kuivumistila

Psyykkiset häiriöt

Yleinen: Unettomuus

Hermosto

Hyvin yleinen: Perifeerinen neuropatia2

 

Yleinen: Makuhäiriö, päänsärky, huimaus

 

 

Silmät

Yleinen: Hämärtynyt näkö

Verisuonisto

Yleinen: Matala verenpaine, korkea verenpaine

 

Melko harvinainen: Punastuminen

 

 

Hengityselimet,

Hyvin yleinen: Hengenahdistus

rintakehä ja välikarsina

 

 

Yleinen: Veren yskiminen, nenäverenvuoto, yskä

 

Melko harvinainen: Pneumoniitti3

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen: Ripuli, oksentelu, pahoinvointi, ummetus

 

Yleinen: Stomatiitti, dyspepsia, vatsakipu, dysfagia

 

 

Maksa ja sappi

Yleinen: Hyperbilirubinemia

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleinen: Ihottuma, karvakato

 

Yleinen: Kutina, kynsimuutokset

 

Melko harvinainen: Ihon hilseily, allerginen dermatiitti, urtikaria

 

 

Luusto, lihakset ja

Hyvin yleinen: Artralgia, myalgia

sidekudos

 

 

Yleinen: Selkäkipu, raajakipu, muskuloskeletaalinen kipu

Yleisoireet ja

Hyvin yleinen: Väsymys, astenia, perifeerinen ödeema

antopaikassa todettavat

 

haitat

Yleinen: Kuume, rintakipu

 

Melko harvinainen: Limakalvotulehdus, infuusiopaikan ekstravasaatio,

 

infuusiopaikan tulehdus, infuusiopaikan ihottuma

Tutkimukset

Yleinen: Lisääntynyt alaniiniaminotransferaasi, lisääntynyt

 

aspartaattiaminotransferaasi, lisääntynyt veren alkaliinifosfataasi, painon

 

nousu

MedDRA = MedDRA-sanasto (Medical Dictionary for Regulatory Activities): SMQ = Vakioitu MedDRA-kysely

1Perustuu laboratoriotutkimuksiin: myelosuppression enimmäisaste (hoitoa saanut potilasjoukko)

2Perifeerinen neuropatia on arvioitu käyttämällä neuropatian SMQ-kyselyä (laaja-alainen).

3Pneumoniitti on arvioitu käyttämällä interstitiaalisen keuhkosairauden SMQ-kyselyä (laaja-alainen).

Abraxane-hoitoa yhdistelmänä karboplatiinin kanssa saaneilla ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla ajan mediaani hoitoon liittyvän asteen 3 perifeerisen neuropatian ensimmäiseen ilmaantumiskertaan oli 121 vuorokautta. Ajan mediaani siihen, että hoitoon liittyvä asteen 3 perifeerinen neuropatia parani asteeseen 1, oli 38 vuorokautta. Yhdelläkään Abraxanea yhdistelmänä karboplatiinin kanssa saaneista potilaista ei esiintynyt asteen 4 perifeeristä neuropatiaa.

Anemiaa ja trombosytopeniaa raportoitiin yleisemmin Abraxane-ryhmässä kuin paklitakseliryhmässä (54 % vs. 28 % ja 45 % vs. 27 %).

Potilaiden raportoimaa taksaanin aiheuttamaa toksisuutta arvioitiin käyttämällä taksaaneja koskevan FACT-kyselyn (Functional Assessment of Cancer Therapy - Taxane) neljää ala-asteikkoa. Toistuvien mittausten analyysissa Abraxanen ja karboplatiinin tulokset olivat paremmat kolmessa ala-asteikossa neljästä (perifeerinen neuropatia, käsien/jalkojen kipu ja kuulo) (p ≤ 0,002). Neljännessä asteikossa (ödeema) hoitoryhmien välillä ei ollut eroa.

Markkinoilletulon jälkeen saatu kokemus

Abraxanen markkinoilletulon jälkeisen seurannan aikana on saatu raportteja aivohermohalvauksista ja äänihuulihalvauksesta sekä harvoja raportteja voimakkaista yliherkkyysreaktioista.

Rakkulaisesta makulaturvotuksesta johtuvaa näöntarkkuuden heikkenemistä on raportoitu harvoin Abraxane-hoidon aikana. Kun rakkulainen makulaturvotus on diagnosoitu, Abraxane-hoito tulee lopettaa.

Abraxanen jatkotutkimuksessa jotkut kapesitabiinille aiemmin altistuneet potilaat raportoivat kämmenten ja jalkapohjien erytrodysestesiasta. Koska näistä tapauksista on ilmoitettu vapaaehtoisesti lääkärin vastaanotolla, todellista arviota esiintymistiheydestä ei voida tehdä eikä syysuhdetta tapahtumiin ole tutkittu.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Paklitakselin yliannostukseen ei tunneta vasta-ainetta. Yliannostustapauksessa potilasta tulee tarkkailla tiiviisti. Hoito tulee kohdistaa eniten odotettavissa oleviin toksisiin vaikutuksiin eli luuydinsuppressioon, mukosiittiin ja perifeeriseen neuropatiaan.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Solunsalpaajat, kasvialkaloidit ja muut luonnontuotteet, taksaanit, ATC- koodi: L01CD01

Vaikutusmekanismi

Paklitakseli on antimikrotubulusaine, joka edistää mikrotubulusten yhdistymistä tubuliinidimeereistä ja stabiloi mikrotubuluksia estämällä depolymerisaatiota. Tämä stabiloituminen estää mikrotubulusverkoston normaalin dynaamisen uudelleenjärjestymisen, mikä on olennaista solujen elintärkeissä interfaasi- ja mitoositoiminnoissa. Lisäksi paklitakseli aiheuttaa epänormaalien mikrotubulusryhmien tai ”-kimppujen” muodostumista koko solusyklin ajan ja useiden mikrotubulushaarojen syntymistä mitoosin aikana.

Abraxane sisältää ihmisseerumin albumiini-paklitakseli –nanopartikkeleita kooltaan noin 130 nm, joissa paklitakseli esiintyy kiteytymättömässä, rakenteettomassa muodossa. Annettaessa laskimoon nanopartikkelit hajoavat nopeasti liukeneviksi albumiiniin sidotuiksi paklitakseliyhdisteiksi kooltaan noin 10 nm. Albumiinin tiedetään toimivan välittäjänä plasmaosien endoteelisessa kaveolaarisessa transsytoosissa, ja in vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että Abraxanen sisältämä albumiini lisää paklitakselin kulkeutumista endoteelisolujen läpi. On oletettu, että tässä lisääntyneessä kaveolaarisessa transendoteelikulkeutumisessa välittäjänä on gp-60 albumiinireseptori ja että paklitakselin lisääntynyt kerääntyminen tuumorin alueella johtuu albumiiniin sidotusta SPARC-proteiinista (secreted protein acidic rich in cysteine).

Kliininen teho ja turvallisuus

Rintasyöpä

Kahdessa yhden hoitoryhmän avoimessa tutkimuksessa kerätyt tiedot 106 potilaasta sekä satunnaistetussa faasin III vertailevassa tutkimuksessa saadut tiedot 454 potilaasta tukevat Abraxanen käyttöä metastaattisessa rintasyövässä. Tämä tutkimustieto esitetään seuraavassa:

Yhden hoitohaaran avoimet tutkimukset

Yhdessä tutkimuksessa Abraxanea annettiin 175 mg/m2 suuruisena annoksena 30 minuutin infuusiona 43 potilaalle, joilla oli metastaattinen rintasyöpä. Toisessa tutkimuksessa käytettiin 300 mg/m2 annostusta 30 minuutin infuusiona 63 potilaalle, jotka sairastivat metastaattista rintasyöpää. Potilaita hoidettiin ilman steroidiesilääkitystä tai suunniteltua G-CSF-tukea. Hoitojaksojen väli oli kolme viikkoa. Vasteluvut olivat kaikilla potilailla 39,5 % (95 % CI: 24,9 % - 54,2 %) ensimmäisessä ryhmässä ja 47,6 % (95 % CI: 35,3 % - 60,0 %) toisessa ryhmässä. Taudin etenemisajan mediaani oli 5,3 kuukautta (175 mg/m2; 95 % luottamusväli: 4,6 – 6,2 kuukautta) ja 6,1 kuukautta (300 mg/m2;

95 % luottamusväli: 4,2 – 9,8 kuukautta).

Satunnaistettu vertaileva tutkimus

Tämä monikeskustutkimus toteutettiin potilailla, joilla oli metastaattinen rintasyöpä ja joille annettiin joka kolmas viikko paklitakselia ainoana lääkkeenä, joko liuotinpohjaisena paklitakselina 175 mg/m2 annoksella kolmen tunnin infuusiona, jolloin annettiin esilääkitystä yliherkkyysreaktioiden estoon

(N = 225), tai Abraxanea 260 mg/m2 annoksena 30 minuutin infuusiona ilman esilääkitystä (N = 229).

Potilaista 64 %:lla oli tutkimuksen alkaessa heikentynyt suorituskyky (ECOG 1 tai 2); 79 %:lla oli viskeraalisia metastaaseja ja 76 %:lla oli >3 metastaasin esiintymispaikkaa. Potilaista 14 % ei ollut saanut aikaisemmin solunsalpaajahoitoa, 27 % oli saanut solunsalpaajahoitoa vain liitännäishoitona, 40 % vain metastaattisien yhteydessä ja 19 % sekä metastaaseihin että liitännäishoitona. Potilaista

59 % sai tutkimuslääkettä toisen linjan hoitona tai myöhemmin kuin toisen linjan hoitona. Potilaista 77 % oli saanut aikaisemmin antrasykliinejä.

Kokonaisvaste (ORR) ja aika taudin etenemiseen sekä aika ilman taudin etenemistä potilailla (PFS), jotka saivat myöhempää kuin ensilinjan hoitoa, esitetään seuraavassa.

Taulukko 10. Kokonaisvaste, taudin etenemiseen kuluneen ajan mediaani ja aika ilman taudin etenemistä tutkijan arvioimana

Tehomuuttuja

Abraxane

Liuotinpohjainen paklitakseli

p-arvo

 

(260 mg/m2)

(175 mg/m2)

 

Vasteluku [95 % CI] (%)

 

 

 

 

Myöhempi kuin

26,5

[18,98; 34,05] (n = 132)

13,2

[7,54; 18,93] (n = 136)

0,006a

ensilinjan hoito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Taudin etenemiseen kuluneen ajan mediaani [95 % CI] (viikkoina)

 

> Ensilinjan hoito

20,9

[15,7; 25,9] (n = 131)

16,1

[15,0; 19,3] (n = 135)

0,011b

 

 

 

 

** Ilman taudin etenemistä kuluneen ajan mediaani [95 % luottamusväli] (viikkoina)

 

Myöhempi kuin

20,6

[15,6; 25,9] (n = 131)

16,1

[15,0; 18,3] (n = 135)

0,010b

ensilinjan hoito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Eloonjääminen [95 % CI] (viikkoina)

 

 

 

Myöhempi kuin

56,4

[45,1; 76,9] (n = 131)

46,7

[39,0; 55,3] (n = 136)

0,020b

ensilinjan hoito

 

 

 

 

 

*Tämä tieto perustuu kliinisen tutkimuksen raporttiin: CA012-0. Liite päivätty lopullisena (23.3.2005)

aKhi-neliötesti

bLog-rank-testi

Kaksisataakaksikymmentäyhdeksän potilasta, jotka saivat Abraxane-hoitoa satunnaistetussa, vertailevassa kliinisessä kokeessa, arvioitiin turvallisuuden osalta. Paklitakselin neurotoksisuus arvioitiin yhden asteen parantumisen perusteella potilailla, joilla ilmeni 3. asteen perifeeristä neuropatiaa hoidon aikana. Perifeerisen neuropatian luonnollista normalisoitumista lähtötasolle Abraxanen kumulatiivisen toksisuuden vuoksi >6 hoitokuurin jälkeen ei arvioitu ja on edelleen selvittämättä.

Haiman adenokarsinooma

Monikansallinen, satunnaistettu, avoin monikeskustutkimus, johon osallistui 861 potilasta, tehtiin Abraxanen/gemsitabiinin yhdistelmäkäytön vertaamiseksi gemsitabiinimonoterapiaan ensilinjan hoitona potilaille, joilla oli metastaattinen haiman adenokarsinooma. Abraxanea annettiin potilaille (N = 431) 30–40 minuutin kestoisena infuusiona laskimoon annoksella 125 mg/m2, jonka jälkeen annettiin gemsitabiinia 30–40 minuutin kestoisena infuusiona laskimoon annoksella 1 000 mg/m2 kunkin 28 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivinä 1, 8 ja 15. Vertailuryhmässä potilaille (N = 430) annettiin gemsitabiinimonoterapiaa suositetun annoksen ja hoito-ohjelman mukaisesti. Hoitoa annettiin niin kauan kunnes sairaus eteni tai kehittyi haittaavaa toksisuutta. Niistä haiman adenokarsinoomaa sairastavista 431 potilaasta, jotka satunnaistettiin saamaan Abraxanea yhdistelmähoitona gemsitabiinin kanssa, suurin osa (93 %) oli valkoihoisia, 4 % oli mustaihoisia ja

2 % oli aasialaisia. Kuudellatoista prosentilla (16 %) Karnofskyn suorituskykypisteet (KPS)

olivat 100; 42 %:lla KPS oli 90, 35 %:lla KPS oli 80, 7 %:lla KPS oli 70 ja alle 1 %:lla potilaista KPS oli alle 70. Tutkimukseen ei otettu mukaan potilaita, joilla oli suuri kardiovaskulaarinen riski, aikaisempi perifeerinen valtimosairaus ja/tai sidekudossairauksia ja/tai interstitiaalinen keuhkosairaus.

Potilaiden hoitoajan mediaani oli Abraxane/gemsitabiiniryhmässä 3,9 kuukautta ja gemsitabiiniryhmässä 2,8 kuukautta. Abraxane/gemsitabiiniryhmän potilaista 32 % verrattuna 15 %:iin gemsitabiiniryhmän potilaista sai hoitoa vähintään 6 kuukauden ajan. Hoitoa saaneessa potilasjoukossa gemsitabiinin suhteellisen annosintensiteetin mediaani oli Abraxane/gemsitabiiniryhmässä 75 % ja gemsitabiiniryhmässä 85 %. Abraxanen suhteellisen

annosintensiteetin mediaani oli 81 %. Gemsitabiinin suurempi kumulatiivinen mediaaniannos annettiin Abraxane/gemsitabiiniryhmässä (11 400 mg/m2) verrattuna gemsitabiiniryhmään (9 000 mg/m2).

Tehon ensisijainen päätetapahtuma oli kokonaiseloonjäänti (OS). Tärkeimmät toissijaiset päätetapahtumat olivat aika ilman taudin etenemistä (PFS) ja kokonaisvaste (ORR), joista kumpikin arvioitiin riippumattoman, keskitetyn, sokkoutetun radiologisen tarkistuksen avulla käyttämällä RECIST-ohjeistoa (versio 1.0).

Taulukko 11. Tehon tulokset haiman adenokarsinoomaa sairastavilla potilailla tehdystä satunnaistetusta tutkimuksesta (hoitoaikeen mukainen (ITT) potilasjoukko)

 

 

Abraxane (125 mg/m2) /

 

Gemsitabiini

 

 

gemsitabiini

 

 

(N = 430)

 

 

(N = 431)

 

 

 

Kokonaiseloonjäänti

 

 

 

 

Kuolleiden lukumäärä (%)

 

333 (77)

 

 

359 (83)

Kokonaiseloonjäännin mediaani

 

8,5 (7,89; 9,53)

 

 

6,7 (6,01; 7,23)

kuukausina (95 % CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskisuhde (HR)A+G/G (95 %

 

 

 

 

 

CI)a

 

 

0,72 (0,617; 0,835)

P-arvob

 

 

 

< 0,0001

Eloonjääntiluku % (95 % CI)

 

 

 

 

 

1 vuoden kuluttua

 

35 % (29,7; 39,5)

 

22 % (18,1; 26,7)

2 vuoden kuluttua

 

9 % (6,2; 13,1)

 

 

4 % (2,3; 7,2)

Kokonaiseloonjäännin

 

14,8

 

 

11,4

75. persentiili (kk)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aika ilman taudin etenemistä (PFS)

 

 

 

 

Kuolema tai taudin eteneminen,

 

 

 

 

 

n (%)

 

277 (64)

 

 

265 (62)

Mediaaniaika ilman taudin

 

 

 

 

 

etenemistä kuukausina (95 %

 

5,5 (4,47; 5,95)

 

 

3,7 (3,61; 4,04)

CI)

 

 

 

 

 

Riskisuhde (HR)A+G/G (95 %

 

 

 

 

 

CI)a

 

 

0,69 (0,581; 0,821)

P-arvob

 

 

 

< 0,0001

Kokonaisvaste

 

 

 

 

Varmistettu täydellinen tai

 

99 (23)

 

 

31 (7)

osittainen kokonaisvaste, n (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

95 % CI

 

19,1; 27,2

 

 

5,0; 10,1

pA+G/pG (95 % CI)

 

 

3,19 (2,178; 4,662)

P-arvo (khi-neliötesti)

 

 

 

< 0,0001

CI = luottamusväli, HRA+G/G = Abraxane+gemsitabiinin/gemsitabiinin riskisuhde, pA+G/pG = Abraxane+gemsitabiinin/gemsitabiinin vasteluvun suhde

aositettu Coxin suhteellisen riskin malli

bositettu log-rank-testi, ositettu maantieteellisen alueen (Pohjois-Amerikka vs. muut), KPS:n (70–80 vs. 90–100) ja maksametastaasien esiintymisen (kyllä vs. ei) suhteen.

Kokonaiseloonjäännissä todettiin tilastollisesti merkitsevää paranemista Abraxanen ja gemsitabiinin yhdistelmää saaneilla verrattuna pelkästään gemsitabiinia saaneisiin, kun kokonaiseloonjäännin

mediaani piteni 1,8 kuukaudella, kuoleman kokonaisriski väheni 28 %, 1 vuoden eloonjääntiluku parani 59 % ja 2 vuoden eloonjääntiluku parani 125 %.

Kuvio 1. Kokonaiseloonjäännin Kaplan–Meier-käyrä (hoitoaikeen mukainen (ITT) potilasjoukko)

1,0

 

 

ABRAXANE+Gemsitabiini

 

0,9

Gemsitabiini

 

 

 

0,8

 

osuus

0,7

 

 

 

Eloonjäännin

0,6

 

 

 

 

0,5

 

 

0,4

 

0,3

0,2

0,1

0,0

(Riskipotilaat)

ABX/GEM:

GEM:

Aika (kk)

Hoidon vaikutus kokonaiseloonjääntiin oli parempi Abraxane/gemsitabiiniryhmässä useimmissa ennalta määritellyissä alaryhmissä (mukaan lukien sukupuoli, Karnofskyn suorituskykypisteet (KPS), maantieteellinen alue, haimasyövän ensisijainen sijainti, syövän levinneisyys diagnoosivaiheessa, maksametastaasien esiintyminen, peritoneaalisen karsinomatoosin esiintyminen, aiemmin tehty Whipplen leikkaus, sappitiestentti lähtötilanteessa, keuhkometastaasien esiintyminen ja metastaasipaikkojen lukumäärä). Abraxane/gemsitabiini- ja gemsitabiiniryhmien vähintään 75- vuotiaiden potilaiden eloonjäännin riskisuhde (HR) oli 1,08 (95 % CI 0,653; 1,797). Potilailla, joiden CA19-9-merkkiainepitoisuus seerumissa oli lähtötilanteessa normaali, eloonjäännin riskisuhde oli 1,07 (95 % CI 0,692; 1,661).

Abraxane/gemsitabiiniryhmän ajassa ilman taudin etenemistä (PFS) todettiin tilastollisesti merkitsevä paraneminen pelkkää gemsitabiinia saaneeseen ryhmään verrattuna, kun PFS:n mediaani piteni

1,8 kuukautta.

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

Satunnaistettu, avoin monikeskustutkimus tehtiin 1052 levinneisyysasteen IIIb/IV ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavalla potilaalla, jotka eivät olleet aiemmin saaneet solunsalpaajahoitoa. Tutkimuksessa verrattiin Abraxanen ja karboplatiinin yhdistelmää liuotinpohjaisen paklitakselin ja karboplatiinin yhdistelmään ensilinjan hoitona pitkälle edennyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla. Yli 99 %:lla potilaista ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) -asteikon mukainen suorituskyky oli 0 tai 1. Tutkimukseen ei otettu mukaan potilaita, joilla oli ennestään asteen ≥ 2 neuropatia tai tärkeisiin elinjärjestelmiin liittyviä vakavia lääketieteellisiä riskitekijöitä. Abraxanea annettiin potilaille (N = 521) 30 minuutin kestoisena infuusiona laskimoon annoksena 100 mg/m2 kunkin 21 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivinä 1, 8 ja 15 ilman steroidiesilääkitystä ja ilman profylaktista hoitoa granulosyyttiryhmiä stimuloivilla kasvutekijöillä. Karboplatiinia annettiin laskimoon annoksena AUC = 6 mg•min/ml välittömästi Abraxanen annon päätyttyä kunkin

21 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivänä 1. Liuotinpohjaista paklitakselia annettiin potilaille (N = 531) 200 mg/m2:n annoksena 3 tunnin kestoisena infuusiona laskimoon yhdessä tavanomaisen

esilääkityksen kanssa, minkä jälkeen heille annettiin välittömästi karboplatiinia laskimoon annoksena AUC = 6 mg•min/ml. Jokaista lääkettä annettiin kunkin 21 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivänä 1. Kummassakin tutkimusryhmässä annettiin hoitoa niin kauan kunnes sairaus eteni tai kehittyi haittaavaa toksisuutta. Potilaiden saamien hoitosyklien mediaani oli kummassakin tutkimusryhmässä 6 sykliä.

Tehon ensisijainen päätetapahtuma oli kokonaisvaste, joka määriteltiin niiden potilaiden prosenttiosuutena, jotka saavuttivat objektiivisen, varmistetun täydellisen vasteen tai osittaisen vasteen, joka perustui riippumattomaan, keskitettyyn, sokkoutettuun RECIST-ohjeiston (versio 1.0) mukaisesti tehtyyn radiologiseen arvioon. Kokonaisvaste oli Abraxane/karboplatiini-ryhmän potilailla merkitsevästi parempi verrattuna vertailuryhmän potilaisiin: 33 % vs. 25 %, p = 0,005 (taulukko 12). Kokonaisvasteessa oli merkitsevä ero Abraxane-/karboplatiiniryhmän ja verrokkiryhmän potilaiden välillä, kun potilailla oli histologialtaan levyepiteeliperäinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (N = 450, 41 % vs. 24 %, p < 0,001), mutta tällaista eroa ei ollut nähtävissä ajassa ilman taudin etenemistä (PFS) eikä kokonaiseloonjäännissä (OS). Kokonaisvasteessa ei ollut eroa hoitoryhmien välillä, kun potilaiden tauti ei ollut histologialtaan levyepiteeliperäinen (N = 602, 26 % vs. 25 %, p = 0,808).

Taulukko 12: Kokonaisvaste ei-pienisoluista keuhkosyöpää koskevassa satunnaistetussa tutkimuksessa (hoitoaikeen mukainen (ITT) potilasjoukko)

 

Abraxane

Liuotinpohjainen

 

(100 mg/m2/viikko)

paklitakseli

 

+ karboplatiini

(200 mg/m2 joka 3. viikko)

 

(N = 521)

+ karboplatiini

Tehomuuttuja

 

(N = 531)

Kokonaisvaste (riippumaton arvio)

 

 

Varmistettu täydellinen tai osittainen kokonaisvaste, n

 

 

(%)

170 (33 %)

132 (25 %)

95 % CI (%)

28,6, 36,7

21,2, 28,5

pA/pT (95,1 % CI)

1,313 (1,082, 1,593)

P-arvoa

 

0,005

CI = luottamusväli, HRA/T = Abraxanen/karboplatiinin ja liuotinpohjaisen paklitakselin/karboplatiinin riskisuhde, pA/pT = Abraxanen/karboplatiinin ja liuotinpohjaisen paklitakselin/karboplatiinin vastelukujen suhde.

a P-arvo perustuu khi-neliötestiin.

Ajassa ilman taudin etenemistä (PFS) (sokkoutettu radiologin arvio) ja kokonaiseloonjäännissä (OS) ei ollut näiden kahden hoitoryhmän välillä tilastollisesti merkitsevää eroa. Ajasta ilman taudin etenemistä ja kokonaiseloonjäännistä tehtiin vertailukelpoisuusanalyysi (non-inferiority-analyysi), jossa ennalta määritetty vertailukelpoisuusmarginaali oli 15 %. Vertailukelpoisuuskriteeri täyttyi sekä ajan ilman taudin etenemistä että kokonaiseloonjäännin osalta; näihin liittyvien riskisuhteiden 95 %:n luottamusvälin yläraja oli alle 1,176 (taulukko 13).

Taulukko 13: Vertailukelpoisuusanalyysit (non-inferiority) ajasta ennen taudin etenemistä ja kokonaiseloonjäännistä ei-pienisoluista keuhkosyöpää koskevassa satunnaistetussa tutkimuksessa (hoitoaikeen mukainen (ITT) potilasjoukko)

 

Abraxane

Liuotinpohjainen

 

(100 mg/m2/viikko)

paklitakseli

 

+ karboplatiini

(200 mg/m2 joka 3. viikko)

 

(N = 521)

+ karboplatiini

Tehomuuttuja

 

(N = 531)

Aika ilman taudin etenemistäa (riippumaton arvio)

 

 

Kuolema tai taudin eteneminen, n (%)

429 (82 %)

442 (83 %)

Ajan ilman taudin etenemistä mediaani (95 % CI)

 

 

(kuukautta)

6,8 (5,7, 7,7)

6,5 (5,7, 6,9)

HRA/T (95 %:n CI)

0,949 (0,830, 1,086)

Kokonaiseloonjäänti

 

 

Kuolleiden lukumäärä, n (%)

360 (69 %)

384 (72 %)

Kokonaiseloonjäännin mediaani (95 % CI)

 

 

(kuukautta)

12,1 (10,8, 12,9)

11,2 (10,3, 12,6)

Riskisuhde (HRA/T) (95,1 % CI)

0,922 (0,797, 1,066)

CI = luottamusväli, HRA/T = Abraxanen/karboplatiinin ja liuotinpohjaisen paklitakselin/karboplatiinin riskisuhde, pA/pT = Abraxanen/karboplatiinin ja liuotinpohjaisen paklitakselin/karboplatiinin vastelukujen suhde.

a Ajan ilman taudin etenemistä käyttöä päätetapahtumana koskevien Euroopan lääkeviraston metodologisten ohjeiden mukaisesti puuttuvia havaintoja tai myöhemmin annetun uuden hoidon aloittamista ei käytetty sensurointiin.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Abraxanen käytöstä kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä metastaattisen rintasyövän, haiman adenokarsinooman ja ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa (ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

5.2Farmakokinetiikka

Kliinisissä tutkimuksissa määritettiin kokonaispaklitakselin farmakokinetiikka 30 ja 180 minuutin Abraxane-infuusion jälkeen annostasojen ollessa 80–375 mg/m2. Altistus paklitakselille (AUC) kasvoi lineaarisesti 2 653:sta arvoon 16 736 ng/h/ml annostuksen kasvaessa 80:stä 300:aan mg/m2.

Tutkimuksessa paklitakselin farmakokineettisiä ominaisuuksia verrattiin niiden edenneestä, kiinteästä tuumorista kärsivien potilaiden, joille oli annettu Abraxanea laskimoon 260 mg/m2 annoksena

30 minuutin ajan ja niiden potilaiden, jotka olivat saaneet 175 mg/m2 liuotinpohjaista paklitakselia kolmen tunnin infuusiona. Paklitakselin puhdistuma plasmasta oli tilamalleista riippumattoman farmakokineettisen analyysin perusteella Abraxanea käytettäessä suurempi (43 %) kuin liuotinpohjaista paklitakselipistosta seurannut puhdistuma plasmasta, ja myös jakautumistilavuus oli Abraxanella suurempi (53 %). Terminaalisessa puoliintumisajassa ei ollut eroja.

Tutkimuksessa, jossa 12 potilaalle annettiin toistuvasti Abraxane-annoksia 260 mg/m2 laskimoon, AUC:n potilaskohtainen vaihtelu oli 19 % (vaihteluväli = 3,21 % – 37,70 %). Paklitakselin kerääntymisestä ei ollut todisteita monihoito-ohjelmia käytettäessä.

Jakautuminen

Jos potilaalla on kiinteitä tuumoreita, paklitakseli jakautuu Abraxanen annon jälkeen tasaisesti verisoluihin ja plasmaan ja sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin (94 %).

Paklitakselin sitoutumista proteiiniin Abraxanen antamisen jälkeen on arvioitu ultrafiltraation avulla potilaskohtaisessa vertailevassa tutkimuksessa. Vapaan paklitakselin fraktio oli merkitsevästi suurempi Abraxanella (6,2 %) kuin liuotinpohjaisella paklitakselilla (2,3 %). Tämä johti Abraxanea käytettäessä merkitsevästi suurempaan altistumiseen sitoutumattomaan paklitakseliin verrattuna liuotinpohjaiseen paklitakseliin, vaikka niiden kokonaisaltistus on toisiinsa verrattavissa. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että paklitakseli ei ole Cremofor EL’in miselleihin sitoutuneena kuten liuotinpohjainen paklitakseli. Julkaistun kirjallisuuden perusteella in vitro -tutkimukset ihmisseerumin proteiineihin sitoutumisesta osoittavat, että (käytettäessä paklitakselia pitoisuuksina 0,1–50 µg/ml)

simetidiini, ranitidiini, deksametasoni tai difenhydramiini eivät vaikuttaneet paklitakselin proteiinin sitoutumiseen.

Kokonaisjakautumistilavuus on populaatiofarmakokineettisen analyysin perusteella noin 1741 litraa. Suuri jakautumistilavuus osoittaa, että paklitakseli jakautuu laajasti ekstravaskulaarisesti ja/tai sitoutuu voimakkaasti kudoksiin.

Biotransformaatio ja eliminaatio

Julkaistun kirjallisuuden perusteella ihmisen maksan mikrosomeilla ja kudosviipaleilla tehdyt in vitro -tutkimukset osoittavat, että paklitakseli metaboloituu pääasiassa 6-hydroksipaklitakseliksi ja vähäisemmin kahdeksi muuksi metaboliitiksi, 3’-p-hydroksipaklitakseliksi ja 6-

3’-p-dihydroksipaklitakseliksi. 6-hydroksipaklitakseli muodostuu CYP2C8-isoentsyymin, 3’-p-hydroksipaklitakseli CYP3A4-isoentsyymin ja 6-3’-p-dihydroksipaklitakseli sekä CYP3A4- että CYP2C8-isoentsyymien katalysoimana.

Metastaattista rintasyöpää sairastaville potilaille 30 minuutin kestoisena infuusiona annoksena 260 mg/m2 annetusta Abraxanen kokonaisannoksesta keskimäärin 4 % erittyi muuttumattomana vaikuttavana aineena kumulatiivisesti virtsaan; tästä alle 1 % oli metaboliitteja, 6-hydroksipaklitakselia ja 3’-p-hydroksipaklitakselia. Tämä viittaa laajaan, muuta reittiä kuin

munuaisten kautta tapahtuvaan puhdistumaan. Paklitakseli eliminoituu pääasiassa maksametabolian ja sappierityksen kautta.

Paklitakselin keskimääräinen puhdistuma plasmasta vaihtelee kliinisellä annosvälillä 80–300 mg/m2 välillä 13−30 l/h/m2, ja terminaalisen puoliintumisajan vaihteluväli on keskimäärin 13−27 tuntia.

Maksan vajaatoiminta

Maksan vajaatoiminnan vaikutusta Abraxanen populaatiofarmakokinetiikkaan tutkittiin potilailla, joilla oli pitkälle edenneitä kiinteitä tuumoreita. Tässä analyysissa oli mukana potilaita, joiden maksan toiminta oli normaali (n = 130) tai joilla oli ennestään lievää (n = 8), kohtalaista (n = 7) tai vaikeaa

(n = 5) maksan vajaatoimintaa (NCI Organ Dysfunction Working Group -luokituksen perusteella). Tulosten mukaan lievä maksan vajaatoiminta (kokonaisbilirubiinipitoisuus > 1 – ≤ 1,5 x ULN) ei vaikuta kliinisesti merkityksellisesti paklitakselin farmakokinetiikkaan. Jos potilaan maksan vajaatoiminta on kohtalaista (kokonaisbilirubiinipitoisuus > 1,5 – ≤ 3 x ULN) tai vaikea-asteista (kokonaisbilirubiinipitoisuus > 3 – ≤ 5 x ULN), paklitakselin suurin eliminaationopeus hidastuu noin 22 % – 26 %, ja paklitakselin keskimääräinen AUC suurenee noin 20 % verrattuna potilaisiin, joiden maksan toiminta on normaali. Maksan vajaatoiminta ei vaikuta paklitakselin keskimääräiseen Cmax- arvoon. Paklitakselin eliminaatio korreloi lisäksi käänteisesti kokonaisbilirubiinipitoisuuden kanssa ja positiivisesti seerumin albumiinipitoisuuden kanssa.

Farmakokineettinen/farmakodynaaminen mallinnus osoittaa, ettei maksan toiminnan (lähtötilanteen albumiini- tai kokonaisbilirubiinipitoisuuden perusteella) ja neutropenian välillä ole korrelaatiota Abraxane-altistuksen säätämisen jälkeen.

Potilaista, joiden kokonaisbilirubiinipitoisuus on > 5 x ULN tai joilla on metastaattinen haiman adenokarsinooma, ei ole saatavissa farmakokineettisiä tietoja (ks. kohta 4.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Populaatiofarmakokineettisessä analyysissä oli mukana potilaita, joiden munuaisten toiminta oli normaali (n = 65), sekä potilaita, joilla oli ennestään lievää (n = 61), kohtalaista (n = 23) tai vaikeaa (n = l) munuaisten vajaatoimintaa (FDA:n kriteeriluonnoksen 2010 perusteella). Lievällä tai kohtalaisella munuaisten vajaatoiminnalla (kreatiniinipuhdistuma ≥ 30 – < 90 ml/min) ei ole kliinisesti merkittävää vaikutusta paklitakselin suurimpaan eliminaationopeuteen tai systeemiseen altistukseen (AUC ja Cmax). Farmakokineettiset tiedot vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista ovat riittämättömät eikä potilaista, joilla on loppuvaiheen munuaissairaus, ole tietoja saatavissa.

Iäkkäät potilaat

Abraxanen populaatiofarmakokineettisessä analyysissä oli mukana iältään 24–85-vuotiaita potilaita, ja analyysi osoitti, ettei ikä vaikuta merkittävästi paklitakselin suurimpaan eliminaationopeuteen eikä systeemiseen altistukseen (AUC ja Cmax).

Farmakokineettinen/farmakodynaaminen mallinnus 125 sellaisen potilaan tiedoista, joilla oli pitkälle edenneitä kiinteitä kasvaimia, osoittaa, että ≥ 65-vuotiaille potilaille saattaa kehittyä herkemmin neutropenia ensimmäisen hoitosyklin kuluessa, mutta ikä ei vaikuta plasman paklitakselialtistukseen.

Muita olennaisia tekijöitä

Abraxanen populaatiofarmakokineettiset analyysit osoittavat, että sukupuoli, rotu (aasialainen vs. valkoihoinen) ja kiinteiden tuumorien tyyppi eivät vaikuta kliinisesti merkityksellisesti paklitakselin systeemiseen altistukseen (AUC ja Cmax). Potilailla, jotka painoivat 50 kg, paklitakselin AUC oli noin 25 % pienempi kuin potilailla, jotka painoivat 75 kg. Tämän löydöksen kliininen merkitys on epäselvä.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Paklitakselin mahdollisia karsinogeenisiä ominaisuuksia ei ole tutkittu. Julkaistun kirjallisuuden perusteella paklitakseli on kuitenkin kliinisinä annoksina farmakodynaamisen toimintamekanisminsa perusteella mahdollisesti karsinogeeninen ja genotoksinen aine. Paklitakselin on osoitettu olevan klastogeeninen in vitro (kromosomipoikkeamat ihmisen lymfosyyteissä) ja in vivo -testeissä (hiirien mikrotumatutkimus). Paklitakselin on osoitettu olevan genotoksinen in vivo mutta tämä ei aiheuttanut mutageenisyyttä Ames-testissä tai kiinahamsterin munasarja-/hypoksantiini-guaniini fosforibosyylitransferaasi (CHO/HGPRT) geenimutaatioanalyysissa.

Paklitakselilla oli yhteys alhaiseen hedelmällisyyteen ja sikiötoksisuuteen rotissa, kun annokset olivat pienempiä kuin ihmisten hoitoon käytettävät annokset. Eläintutkimukset Abraxanella osoittivat kliinisesti relevanteilla altistusmäärillä olevan palautumattomia toksisia vaikutuksia urosten sukuelimiin.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Ihmisen albumiini (sisältää natriumia, natriumkaprylaattia ja N-asetyyli-DL-tryptofanaattia).

6.2Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa 6.6.

6.3Kestoaika

Avaamattomat injektiopullot 3 vuotta

Käyttökuntoon saatetun suspension säilyvyys injektiopullossa

Suspensio tulee siirtää ensimmäisen käyttökuntoon saattamisen jälkeen välittömästi infuusiopussiin. Käytönaikaisen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on kuitenkin osoitettu olevan 8 tuntia 2°C-8°C lämpötilassa säilytettynä alkuperäisessä ulkopakkauksessa ja suojassa kirkkaalta valolta. Puhdastilassa voidaan käyttää vaihtoehtoista valosuojausta.

Käyttökuntoon saatetun suspension säilyvyys infuusionestepussissa

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen infuusionestepussissa oleva suspensio tulee käyttää välittömästi. Käytön aikaisen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on kuitenkin osoitettu olevan 8 tuntia korkeintaan 25°C:n lämpötilassa.

6.4Säilytys

Avaamattomat injektiopullot

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Pakastimessa tai jääkaapissa säilyttäminen eivät vaikuta haitallisesti valmisteen säilyvyyteen. Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Käyttökuntoon saatettu suspensio

Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

50 ml:n injektiopullo (tyypin 1 lasi), jossa on korkki (butyylikuminen) ja sinetti (alumiininen) ja joka sisältää 100 mg paklitakselia albumiiniin sidottuna nanopartikkelivalmistemuotona.

100 ml:n injektiopullo (tyypin 1 lasi), jossa on korkki (butyylikuminen) ja sinetti (alumiininen) ja joka sisältää 250 mg paklitakselia albumiiniin sidottuna nanopartikkelivalmistemuotona.

Pakkauskoko yksi injektiopullo.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Valmistelua ja antoa koskevat varotoimet

Paklitakseli on sytotoksinen syöpälääkevalmiste, ja kuten muitakin mahdollisesti toksisia yhdisteitä, myös Abraxanea on käsiteltävä varoen. Käsineiden, suojalasien ja suojavaatetuksen käyttäminen on suositeltavaa. Jos suspensio joutuu kosketukseen ihon kanssa, iho tulee pestä heti perusteellisesti saippualla ja vedellä. Jos suspensiota pääsee limakalvoille, limakalvot tulee huuhtoa perusteellisesti vedellä. Vain sytotoksisten aineiden käsittelyyn asianmukaisesti koulutettu henkilö saa valmistaa ja antaa Abraxanea. Raskaana olevan henkilökunnan ei tule käsitellä Abraxanea.

Koska ekstravasaation mahdollisuus on olemassa, infuusiopaikan huolellista tarkkailua lääkevalmisteen annon aikana suositellaan mahdollisen infiltraation varalta. Abraxane-infuusion rajoittaminen ohjeiden mukaisesti 30 minuuttiin vähentää infuusioon liittyvien reaktioiden todennäköisyyttä.

Valmisteen käyttökuntoon saattaminen ja anto

Abraxane toimitetaan steriilinä kylmäkuivattuna jauheena, joka saatetaan käyttökuntoon ennen käyttöä. Käyttökuntoon saattamisen jälkeen yksi millilitra suspensiota sisältää 5 mg paklitakselia albumiiniin sidottuna nanopartikkelivalmistemuotona.

100 mg:n injektiopullo: Ruiskuta steriilillä ruiskulla hitaasti, vähintään yhden minuutin ajan, 20 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-infuusionestettä.

250 mg:n injektiopullo: Ruiskuta steriilillä ruiskulla hitaasti, vähintään yhden minuutin ajan, 50 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-infuusionestettä.

Suuntaa liuos injektiopullon sisäseinämään. Liuosta ei saa suunnata suoraan jauheeseen, koska se aiheuttaa vaahtoamista.

Kun kaikki liuos on lisätty injektiopulloon, anna injektiopullon seistä vähintään 5 minuuttia, jotta kiinteä aine kostuu kunnolla. Kieputa ja/tai kääntele injektiopulloa sen jälkeen varovasti ja hitaasti vähintään 2 minuutin ajan, kunnes jauhe on sekoittunut täysin. Vaahdon muodostumista on vältettävä. Jos liuoksessa on vaahtoa tai kokkareita, seisota sitä vähintään 15 minuuttia, kunnes vaahto häviää.

Käyttökuntoon saatetun suspension tulee olla maidonvalkoista ja homogeenista, eikä siinä saa erottua saostumaa. Käyttökuntoon saatetussa suspensiossa saattaa olla hieman sakkaa. Jos näkyvissä on

saostumaa tai sakkaa, käännä injektiopullo varovasti ylösalaisin, jotta koko seos suspendoituu uudelleen ennen käyttöä.

Tarkista, onko injektiopullossa olevassa suspensiossa hiukkasia. Jos injektiopullossa näkyy hiukkasia, älä anna käyttökuntoon saatettua suspensiota.

Potilaan tarvitsema 5 mg/ml suspension tarkka kokonaistilavuus tulee laskea ja tarvittava määrä käyttökuntoon saatettua Abraxanea tulee injisoida tyhjään, steriiliin PVC- tai ei-PVC-tyyppiseen infuusionestepussiin.

Silikoniöljyä liukastimena sisältävien lääketieteellisten laitteiden (ruiskujen ja infuusionestepussien) käyttäminen Abraxanen käyttökuntoon saattamiseen ja antamiseen saattaa johtaa proteiinimaisten ainesosien muodostumiseen. Anna Abraxane infuusiovälineiden avulla käyttämällä 15 µm -suodatinta, jotta vältät tällaisten ainesosien antamisen. 15 µm:n suodattimen käyttäminen poistaa nämä ainesosat, mutta ei muuta käyttökuntoon saatetun valmisteen fysikaalisia tai kemiallisia ominaisuuksia.

Jos suodattimen huokoskoko on alle 15 µm, suodatin saattaa tukkeutua.

Abraxanen valmistukseen tai antamiseen ei tarvita välttämättä erityistä di(2-etyyliheksyyli)ftalaattia (DEHP) sisältämätöntä astiaa tai annosteluvälineitä.

Laskimokatetri suositellaan huuhtelemaan annon jälkeen 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi- injektioliuoksella, millä varmistetaan, että potilas on saanut koko annoksen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Celgene Europe Limited

1 Longwalk Road

Stockley Park

Uxbridge

UB11 1DB

Iso-Britannia

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/428/001

EU/1/07/428/002

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 11. tammikuuta 2008

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 14. tammikuuta 2013

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä