Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Valmisteyhteenveto - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAcomplia
ATC-koodiA08AX01
Lääkeainerimonabant
Valmistajasanofi-aventis
Jokainen tabletti sisältää 20 mg rimonabanttia. Apuaineet:
Tabletti sisältää noin 115 mg laktoosia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
ACOMPLIA 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

myyntilupaa

3. LÄÄKEMUOTO

Kalvopäällysteinen kaksoiskupera, pisaranmuotoinen, valkoinen tabletti, jonka toisella puolella merkintä ”20”.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Ruokavalion ja liikunnan lisänä lihavien potilaiden (BMIenää≥ 30 kg/m2) tai sellaisten ylipainoisten potilaiden (BMI > 27 kg/m2), joilla on yksi tai useampia ylipainoon liittyviä riskitekijöitä, kuten tyypin 2 diabetes tai dyslipidemia, hoitoon (ks. kohta 5.1).

4.2 Annostus ja antotapa

 

 

ei

Aikuisille suositeltu annos on yksi 20 mg tabletti vuorokaudessa aamuisin ennen aamiaista.

 

Lääkevalmisteella

 

Hoito tulee aloittaa yhdessä lievästi vähäkalorisen ruokavalion kanssa.

Rimonabantin turvallisuutta ja tehoa on arvioitu 2 vuoden ajan.

Erityispotilasryhmät

 

Iäkkäät potilaat:

Annoksen säätäminen ei ole tarpeen ikääntyneillä potilailla (ks. kohta 5.2). ACOMPLIA-tabletteja tulee käyttää varoen yli 75-vuotiailla potilailla (ks. kohta 4.4).

Maksan vajaatoiminta:

Annoksen säätäminen ei ole tarpeen lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille. ACOMPLIA-tabletteja tulee käyttää varoen, jos potilaalla on kohtalainen maksan vajaatoiminta. ACOMPLIA-tabletteja ei tule käyttää vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille (ks. kohta 4.4 ja 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta:

Annoksen säätäminen ei ole tarpeen lievästä kohtalaiseen munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille (ks. kohta 5.2). ACOMPLIA-tabletteja ei tule käyttää vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille (ks. kohta 4.4 ja 5.2).

Lapset:

ACOMPLIA-valmisteen käyttöä alle 18-vuotiaille lapsille ei suositella, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat.

4.3 Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.

Imetys.Samanaikainen vaikea masennus ja/tai masennuslääkitys (ks. kohta 4.4)

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Masennus

Masennusreaktioita saattaa esiintyä potilailla, joilla ei ole muita ilmeisiämyyntilupaariskitekijöitä kuin lihavuus. Markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa masennusoireita saaneista potilaista yli puolet sai niitä

Masennusta tai mielialan muutoksia, joihin liittyy masennusoireita, on raportoitu enintään 10 %:lla ja

itsemurha-ajatuksia enintään 1 %:lla rimonabanttia saaneista potilaista (ks. kohta 4.8). Jos potilaalla on

tällä hetkellä itsemurha-ajatuksia ja/tai hänellä on aiemmin ollut itsemurha-ajatuksia tai masennusta,

rimonabanttihoitoa saa käyttää vain, jos hoidon hyödyt ylittävät kyseisen potilaan kohdalla hoitoon

liittyvät riskit (ks. kohdat 4.3 ja 4.8).

Lihavuuteen saattaa liittyä masennusta. Masennustiloihin saattaa liittyä kohonnut itsemurha-ajatusten,

itsensä vahingoittamisen ja itsemurhan riski.

Lääkettä määrättäessä on tutkittava huolellisesti, onko potilaalla aiemmin ollut masennusta, jotta rimonabanttihoidon mahdolliset riskit voidaan määrittää.

yhden kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta ja 80 %:a kolmen kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta. Potilailta on seurattava aktiivisesti psyykkisten häiriöiden merkkejä ja oireita, erityisesti hoidon aloittamisen jälkeistä masennusta. Jos potilaalla todetaan masennus rimonabanttihoidon aikana, hoito on lopetettava. Potilasta on tarkkailtava ja hoidettava asianmukaisesti.

Potilaille (ja heidän sukulaisilleen tai muille asiaankuuluville henkilöille) tulee kertoa masennus- oireiden riskistä ja kehottaa heitä ottamaan välittömästi yhteyttä hoitavaan lääkäriin, jos tällaisia

psyykkinen sairaus.

oireita ilmenee. Tämä koskee erityisesti potilaita, joilla on aiemmin esiintynyt masennusta tai

mielialan vaihtelua.

ei

enää

 

Muut psyykkiset sairaudet

 

 

 

 

Rimonabanttihoitoa ei suositella potilaille, joilla on jokin huonossa hoitotasapainossa oleva

 

Lääkevalmisteella

 

 

Jos tällainen psyykkinen sairaus todetaan rimonabanttihoidon aikana, hoito tulee lopettaa.

Epilepsiakohtaukset

Rimonabanttia ei ole tutkittu epilepsiaa sairastaville potilaille. Kliinisissä tutkimuksissa ei havaittu eroa kohtausten esiintymistiheydessä potilailla, jotka saivat rimonabanttia tai lumelääkettä. Rimonabanttia tulee kuitenkin käyttää varoen, jos potilaalla on epilepsia, ks. myös kohta 5.3.

Maksan vajaatoiminta

Rimonabantti metaboloituu maksassa, joten kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa tulee noudattaa varovaisuutta. Rimonabantin farmakokinetiikkaa ja turvallisuutta ei ole tutkittu vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille; sen käyttöä näille potilaille ei suositella.

Munuaisten vajaatoiminta

Tietoja käytöstä kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille on rajoitetusti ja tiedot puuttuvat käytöstä vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille. Rimonabanttia ei tule käyttää potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta 4.2 ja 5.2).

Iäkkäät potilaat

Tiedot rimonabantin tehosta ja turvallisuudesta yli 75-vuotiailla potilailla ovat riittämättömät. Rimonabanttia tulee käyttää varoen tällä potilasryhmällä (ks. kohta 5.2).

Rotu

Rimonabantin kliininen teho (painon lasku) mustaihoisilla oli pienempi kuin valkoihoisilla. Tämä saattaa johtua suuremmasta rimonabantin puhdistumasta mustaihoisilla verrattuna valkoihoisiin ja siten pienemmästä altistuksesta (ks. kohta 5.2).

Diabeetikot

Koska rimonabantti vaikuttaa verensokeritasoon, hypoglykemiaa saattaa esiintyä rimonabantilla hoidetuilla diabeetikoilla (ks. kohta 4.8). Näiden potilaiden verensokeritason seurantaa suositellaan.

Lääkeaineinteraktiot

Rimonabanttia tulee käyttää varoen potenttien CYP3A4 estäjien (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli, ritonaviiri, telitromysiini, klaritromysiini, nefatsodoni) kanssa (ks.kohta 4.5).

Laktoosi

imeytymishäiriö, ei tulisi käyttää tätä lääkettä.

Koska ACOMPLIA-tabletit sisältävät laktoosia, potilaiden, joilla on harvinainenmyyntilupaaperinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla ilmenevä laktaasin puutos tai glukoosi-galaktoosi-

Potilaita tulee neuvoa, ettei heidän tule itsenäisesti nostaa ACOMPLIA-annostaan.

Rimonabantilla suoritetuissa tutkimuksissa ei ollut mukana potilaita, joilla oli ollut sydäntapahtuma (sydäninfarkti, aivohalvaus jne.) edeltävien kuuden kuukauden aikana.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Rimonabantti metaboloituu sekä CYP3A:n että amidohydrolaasin reittejä (etupäässä hepaattisesti) in

 

ei

vitro. Samanaikainen käyttö CYP3A4-estäjien kanssa suurentaaenää altistusta rimonabantille. CYP3A4-

induktorien samanaikaisen käytön oletetaan pienentävän altistusta rimonabantille.

Lääkevalmisteella

 

Muiden lääkkeiden mahdollinen vaikutus rimonabanttiin:

Samanaikainen ketokonatsolin anto (voimakas CYP3A4-estäjä) nosti rimonabantin AUC-arvoa 104 % (95 % luottamusväli: 40 % - 197 %). Samanlainen nousu on odotettavissa muidenkin CYP3A4- estäjien yhteydessä. Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä ACOMPLIA-tabletteja samanaikaisesti potenttien CYP3A4-estäjien (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli, ritonaviiri, telitromysiini, klaritromysiini, nefatsodoni) kanssa.

Vaikka samanaikaista käyttöä CYP3A4-indusoijien (esim. rifampisiini, fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini, mäkikuisma) kanssa ei ole tutkittu, oletetaan, että samanaikainen käyttö voimakkaan CYP3A4-indusoijan kanssa saattaa johtaa rimonabantin pitoisuuden laskuun plasmassa ja siten tehon vähenemiseen.

Samanaikainen käyttö orlistaatin, etanolin tai loratsepaamin kanssa ei vaikuttanut merkittävästi rimonabantin pitoisuuksiin plasmassa.

Rimonabantin mahdollinen vaikutus muihin lääkkeisiin:

In vivo tutkimuksia estovaikutuksesta CYP2C8-entsyymiin ei ole tehty. Kuitenkin, in vitro rimonabantti esti hieman CYP2C8:a. Mahdollinen CYP2C8:n esto in vivo näyttää olevan vähäistä. Rimonabantti ei estä tai indusoi muita CYP-entsyymejä tai P-glykoproteiineja (p-gp) in vitro. Tämä on vahvistettu kliinisesti spesifeillä tyyppiaineilla tehdyissä tutkimuksissa käyttäen midatsolaamia (CYP3A4-substraatti) ja varfariinia (CYP2C9-substraatti) ja digoksiinia (P-gp-substraatti).

Vakaan tilan farmakokinetiikka etinyyliestradioli/levonorgestreeli yhdistelmäehkäisypillerille ei muuttunut merkittävästi samanaikaisen rimonabantin käytön aikana.

4.6 Raskaus ja imetys

Riittäviä tai hyvin kontrolloituja tutkimuksia raskaana oleville naisillemyyntilupaaei ole.

Eläinkokeiden tiedot eivät ole yksiselitteisiä, mutta viittaavat mahdollisiin haitallisiin vaikutuksiin alkion/sikiön kehityksessä (ks kohta 5.3). Mahdollista riskiä ihmisillä ei ole määritelty. Käyttöä raskauden aikana ei siksi suositella. Potilaiden tulee ilmoittaa lääkärilleen, jos he tulevat raskaiksi ACOMPLIA-hoidon aikana.

Rimonabanttia on löydetty imettävien rottien maidosta ja rimonabantti saattaa estää imemisrefleksiä. Ei tiedetä erittyykö rimonabantti äidinmaitoon. ACOMPLIA on vasta-aiheinen imetyksen aikana (ks. kohta 4.3).

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Kognitiiviset kliinisen farmakologian tutkimukset osoittivat, että rimonabantilla ei ole merkittäviä kognitiivisia tai sedatiivisia vaikutuksia.

4.8 Haittavaikutukset

tutkimuksissa, jotka käsittelivät vaikutusta aineenvaihduntaan ja painon pudotukseen lihavilla ja

ACOMPLIA 20 mg tablettien turvallisuutta on tutkittu noinenää2500 potilasta käsittäneissä kliinisissä

ylipainoisilla potilailla, sekä noin 3800 potilaalla koskien muita käyttöaiheita. Plasebokontrolloiduissa

tutkimuksissa keskeyttämisprosentti haittavaikutusten vuoksi oli 15,7 % rimonabanttiryhmässä.

Yleisimmät haittavaikutukset, jotka johtivat hoidon keskeyttämiseen, olivat: pahoinvointi, mielialan vaihtelu, johon liittyi masennusoireita, depressiiviset häiriöt, levottomuus ja heitehuimaus.

Depressiivisiä häiriöitä raportoitiin 3,2 % :lla rimonabantinei 20 mg tableteilla hoidetuista lihavista

potilaista sekä riskitekijöitä omaavista ylipainoisista potilaista. Nämä olivat voimakkuudeltaan yleensä lieviäLääkevalmisteellatai kohtalaisia ja kaikissa tapauksissa johtivat paranemiseen joko korjaavalla hoidolla tai

rimonabanttihoidon keskeytyessä, eivätkä ne poikenneet luonteeltaan vertailuryhmällä raportoiduista.

Seuraava taulukko (taulukko 1)esittää hoitoon liityvät haittavaikutukset, jotka on raportoitu plasebokontrolloidussa tutkimuksessa potilalle, joita hoidettiin painon pudottamiseksi sekä siihen liittyvien metabolisten häiriöiden vuoksi, kun haittojen esiintymistiheys oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin plaseboryhmässä (tapahtumia ≥ 1 %) tai joita pidettiin kliinisesti merkitsevinä (tapahtumia < 1 %).

Luokittelu odotettujen haittavaikutusten yleisyyksistä:

Erittäin yleinen (> 1/10); Yleinen > 1/100 < 1/10); Melko harvinainen (> 1/1000 < 1/100); Harvinainen (> 1/10 000, < 1/1000); Erittäin harvinainen (< 1/ 10 000), Ei tunneta (ei voida arvioida käytettävissä olevan tiedon perusteella).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 1

 

 

 

suus

myyntilupaaAggressiivinen

 

 

 

 

 

 

Elinjärjestelmä

Erittäin

 

 

Yleinen

Melko

Harvinaine

 

yleinen

 

 

 

harvinainen

n

 

 

 

 

 

 

 

Infektiot

Ylähengitysti

 

 

Maha-

 

 

 

e-infektiot

 

 

suolitulehdus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aineenvaihdunta ja

 

 

 

 

Hypoglykemia*

 

ravitsemus

 

 

 

 

 

 

Psyykkiset häiriöt

 

 

 

Depressiiviset

Paniikki-oireet

Hallusinaatio

 

 

 

 

häiriöt

Viha

t

 

 

 

 

Mielialan

Huonovointi-

 

 

 

 

 

vaihtelu, johon

suus

 

 

 

 

 

liittyi

Tunne-elämän

 

 

 

 

 

masennusoireita

häiriöt

 

 

 

 

 

Levottomuus

Itsemurha-

 

 

 

 

 

Ärtyneisyys

ajatukset

 

 

 

 

 

Hermostunei-

Aggressiivi-suus

 

 

 

 

 

Unihäiriöt

käyttäytyminen

 

 

 

 

 

Unettomuus

 

 

 

 

 

 

Horrostila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermostot

 

 

 

Muistin menetys

Uneliaisuus

 

 

 

ei

 

Heitehuimaus

Vapina

 

 

 

 

Heikentynyt

 

 

 

 

 

tuntoaistienää

 

 

 

 

 

 

Iskias

 

 

 

 

 

 

Parestesia

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

Kuumat aallot

 

 

Verisuonisto

 

 

 

 

 

Hengityselimet, rintakehä ja

 

 

 

 

Hikka

 

välikarsina

 

 

 

 

 

 

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

 

 

Ripuli

 

 

 

 

 

 

Oksentelu

 

 

Iho ja ihonalainen kudos

 

 

 

Kutina

Yöllinen hikoilu

 

 

 

 

 

Liikahikoilu

 

 

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

 

 

Tendiniitti

 

 

 

 

 

 

Lihaskrampit

 

 

 

 

 

 

Lihaskouristuk-

 

 

 

 

 

 

set

 

 

Yleisoireet

 

 

 

Heikotus/

 

 

 

 

 

 

uupumus

 

 

 

 

 

 

Influenssa

 

 

Vammat ja myrkytykset

 

 

 

Kaatuminen

 

 

 

 

 

 

Ruhjeet

 

 

 

 

 

 

Nivelten

 

 

 

 

 

 

nyrjähdykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Yleisyys perustuu ainoastaan raportteihin lihavista ja ylipainoisista diabeetikoista.

Vaikutukset laboratoriotuloksiin
ACOMPLIA-hoito ei vaikuttanut laboratoriotuloksiin.

 

 

myyntilupaa

Muita käyttöaiheita koskevissa kliinisissä tutkimuksissa on lisäksi raportoitu yleisesti seuraavia

haittavaikutuksia:

 

-

infektiot: sinuiitti

 

-

aineenvaihdunta ja ravitsemus: anoreksia, ruokahalun heikkeneminen

-

ruoansulatuselimistö: vatsakipu, suun kuivuus.

 

Markkinoille tulon jälkeen

Lisäksi seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu markkinoille tulon jälkeen (yleisyys tuntematon): - Psyykkiset häiriöt: psykoottiset häiriöt sisältäen hallusinaatiot, harhaluulot ja

vainoharhaisuuden.

- Iho ja ihonalainen kudos: ihottuma.

- Hermosto: kouristukset, tarkkaavaisuushäiriö, päänsärky. - Ruoansulatuselimistö: vatsakipu.

4.9 Yliannostus

 

 

 

enää

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

 

5.1

Farmakodynamiikka

ei

 

 

 

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Laihdutuslääkkeet,

 

 

ATC-koodi: A08AX01

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

Kokemusta rimonabantin yliannostuksesta on rajoitetusti. Siedettävyystutkimuksessa, jossa annettiin jopa 300 mg kerta-annoksena rajoitetulle potilasmäärälle, todettiin vain vähäisiä oireita. Näitä olivat päänsärky, euforia, heikotus ja unettomuus. Farmakokineettinen profiili osoitti, että altistuksessa tasanne saavutettiin 180 mg kohdalla. Rimonabantille ei ole spesifistä antidoottia; siksi yliannostustapauksissa tulee aloittaa riittävä tukihoito. Hoidon tulee koostua yleisesti yliannostuksen hoitoon liittyvistä toimista kuten ilmateiden avoimena pito, sydämen toiminnan valvonta ja yleinen oireenmukainen hoito.

Rimonabantti on selektiivinen kannabinoidi-1 (CB1) -reseptorin antagonisti, joka estää kannabinoidiagonistien vaikutuksia in vitro ja in vivo.

Endokannabinoidijärjestelmä on aivoissa ja perifeerisissä kudoksissa (mukaan lukien rasvasolut) toimiva fysiologinen järjestelmä, joka vaikuttaa energiatasapainoon, glukoosin ja rasvojen aineenvaihduntaan ja painoon. Mesolimbisen järjestelmän neuronien välityksellä se säätelee erittäin maukkaiden, makeiden tai rasvaisten, ruokien syömistä.

Kliiniset tutkimustulokset

Painon hallinta

Yhteensä yli 6800 potilasta osallistui faasin 2 ja faasin 3 kliinisiin tutkimuksiin. Faasin 3 tutkimuksiin osallistuneet potilaat noudattivat tutkimuksen aikana heille ravitsemusterapeutin määräämää vähäkalorista ruokavaliota ja heitä neuvottiin lisäämään liikuntaa. Potilaiden painoindeksi oli

≥ 30 kg/m2 tai > 27 kg/m2, johon liittyi kohonnut verenpaine ja/tai dyslipidemia tutkimukseen mukaanotettaessa. Noin 80 % tutkimukseen osallistuneista oli naisia, 87 % valkoihoisia ja 9 % mustaihoisia. Kokemukset yli 75-vuotiaista ja itämaisista/aasialaisista potilaista ovat rajoitettuja.

Merkittävä keskimääräinen painon lasku tutkimuksen lähtökohdasta verrattuna yhden vuoden jälkeiseen tilanteeseen osoitettiin kolmessa ei-diabeetikoilla suoritetussa ACOMPLIA 20 mg vs plasebo tutkimuksessa. Keskimääräinen painon pudotus oli 6,5 kg vuoden kuluttua lähtötilanteesta ACOMPLIA 20 mg -ryhmässä verrattuna plaseboon, jolla keskimääräinen painon pudotus oli 1,6 kg (ero – 4,9 kg CI95% -5,3; -4,4, p< 0,001).

Prosenttiosuus potilaista, joiden painon pudotus oli 5 % ja 10 % lähtöpainosta vuoden kuluttua hoidon alkamisesta, on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2

 

Tutkimukset ei -diabeetikoilla

Diabetestutkimukset

 

Plasebo

ACOMPLIA

Plasebo

ACOMPLIA

 

 

20 mg

 

20 mg

nITT

Lähtöpaino (kg)

Henkilöiden, joiden

19,7 %

50,8 %

14,5 %

49,4 %

painon pudotus 5 %,

 

 

myyntilupaa

osuus

 

 

 

 

Ero (CI 95%)

31,1 % (28 %; 34 %)

34,9 % (28 %; 41 %)

Henkilöiden, joiden

7,8 %

27,0 %

2,0 %

16,2 %

painon pudotus 10 %,

19,2 % (17 %; 22 %) enää

 

 

osuus

 

 

Ero (CI 95%)

14,2 % (10 %; 19 %)

Suurin osa painon pudotuksesta havaittiin ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana hoidon

 

 

ei

 

 

alkamisesta. ACOMPLIA 20 mg-hoidon jatkuessa saavutettu painon lasku säilyi jopa 2 vuotta. Painon

Lääkevalmisteella

 

 

 

pudotus kahden vuoden jälkeen oli ACOMPLIA 20 mg -ryhmässä 5,1 kg ja plaseboryhmässä 1,2 kg (ero -3,8 kg; CI95% -4,4, -3,3;p< 0,001).

Rimonabantti 20 mg-hoito vähensi laihtumisen jälkeistä painon nousun vaaraa. Potilaat, jotka saivat ACOMPLIA 20 mg-hoitoa vuoden ajan, satunnaistettiin uudelleen saamaan joko ACOMPLIA 20 mg tai plaseboa. Kahden vuoden kuluttua oli rimonabanttiryhmän keskimääräinen painon lasku 7,5 kg kahden vuoden kuluessa, kun taas toisena vuonna plaseboryhmään uudelleen satunnaistettujen potilaiden keskimääräinen painon lasku oli 3,1 kg kahden vuoden kuluessa. Kahden vuoden jälkeen ero kokonaispainon laskussa ACOMPLIA- ja plaseboryhmien välillä oli -4,2 kg (CI95% -5,0;-3,4,

p< 0,001).

Rimonabanttihoitoon liittyi merkittävä vyötärön ympärysmitan pieneneminen. Tätä mittaa käytetään viskeraalirasvan määrän arvioinnissa.

Vaikutukset painoon näyttivät olevan yhdenmukaisia miesten ja naisten välillä. Suppealla määrällä mustaihoisia potilaita painon pudotus oli vähäisempää (keskimääräinen ero plaseboon -2,9 kg). Yli 75- vuotiaiden tai itämaisten/aasialaisten potilaiden hoidosta ei voida tehdä johtopäätöksiä johtuen pienistä potilasmääristä.

Painon hallinta ja lisävaaratekijät

Ei-diabeetikoilla suoritetuissa tutkimuksissa, joissa oli mukana potilaita, joiden dyslipidemia oli hoidettu sekä hoitamattomia potilaita, todettiin HDL-kolesterolipitoisuuden lisääntymistä ja triglyseridipitoisuuden vähenemistä (vuoden kuluttua). Keskimäärin rimonabantti 20 mg -ryhmässä HDL-kolesterolipitoisuus nousi 16,4 % (lähtötilanteen arvo 1,24 mmol) verrattuna plaseboryhmän 8,9 % nousuun (lähtötilanteen arvo 1,21 mmol). Ero on tilastollisesti merkitsevä (ero 7,9 % CI95% 6,6 %; 9,2 %, p< 0,001). Triglyseridipitoisuuksien osalta rimonabantti 20 mg -ryhmässä keskimääräinen lasku oli 6,9 % (lähtötilanteen arvo 1,62 mmol/l) verrattuna plaseboryhmän 5,8 % nousuun (lähtötilanteen arvo 1,65 mmol/l). Ero oli tilastollisesti merkitsevä (ero -13,3 % CI95% -16,5; 10,2 % p< 0,001). Arvioidaan, että rimonabanttia 20 mg saaneilla potilailla havaitusta HDL- kolesteroli- ja triglyseridi-pitoisuuksien parantumisesta oli noin puolet painon pudotuksesta riippumatonta.

Yleisesti ACOMPLIA 20 mg -hoidolla ei ollut merkittävää vaikutusta kokonaiskolesteroli- tai LDL- kolesteroliarvoihin.

Tyypin 2 diabeetikoilla suoritetussa tutkimuksessa (RIO-Diabetes) potilailla, jotka olivat ylipainoisia tai lihavia, ja joita hoidettiin metformiinilla tai sulfonyyliurealla, todettiin HbA1c-arvon paraneminen ja

painon lasku. Absoluuttinen muutos HbA1c-arvossa vuoden kohdalla oli -0,6 rimonabantti 20 mg -

ryhmässä (lähtötilanne 7,3 %) ja +0,1 plaseboryhmässä (lähtötilanne 7,2myyntilupaa%). Erot olivat tilastollisesti

merkitseviä (Ero -0,7 %, CI95% -0,80;-0,5, p< 0,001).

enää

Yhden vuoden kohdalla keskimääräiseksi painon pudotukseksi osoitettiin Acomplia 20 mg:lla 5,3 kg

ja plasebolla 1,4 kg (ero –3.9 kg CI95% -4.6;-3.3 p<0.001). Prosenttiosuus potilaista, joiden painon pudotus oli 5 % ja 10 % lähtöpainosta on esitetty taulukossa 2.

Toisessa tutkimuksessa, jossa hoidettiin ylipainoisia ilman lääkehoitoa olevia tyypin 2 diabeetikkoja

(Serenade), absoluuttinen muutos HbA1c-arvossa (lähtötilanne oli molemmissa ryhmissä 7,9 %) oli 6

kuukauden kuluttua -0,8 rimonabantti 20 mg –ryhmässä ja -0,3 plaseboryhmässä (ero -0,51 CI - 0,78, -0,24 p<0,001). 51 % rimonabanttiryhmän potilaistaei ja 35 % plaseboryhmän potilaista 95 %

saavuttivat HbA1c <7 %. Ero keskimääräisessä painon laskun muutoksessa 20 mg:n ja plaseboryhmän

välillä oli 3,8 kg (CI95 % -5,0, -2,6 p<0,001).

MuutoksetLääkevalmisteellaHDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuuksissa tällä potilasryhmällä olivat samanalaiset kuin

ei-diabeetikoilla. Arvioidaan, että rimonabanttia 20 mg saaneilla potilailla havaitusta HbA1c parantumisesta oli noin puolet painon pudotuksesta riippumatonta.

5.2 Farmakokinetiikka

Rimonabantin farmakokinetiikka on melko annosriippuvaista noin 20 mg annokseen asti. Annoksen ylittäessä 20 mg AUC nousi suhteessa vähemmän.

Imeytyminen:

Rimonabantti osoittaa in vitro suurta läpäisevyyttä eikä se ole P-glykoproteiinin substraatti. Absoluuttista hyötyosuutta rimonabantille ei ole määritetty. Toistuvassa 20 mg kerran päivässä annostelussa paastonneille terveille vapaaehtoisille rimonabantin maksimipitoisuudet plasmassa saavutettiin noin 2 tunnissa ja vakaan tilan pitoisuudet plasmassa 13 vuorokaudessa (Cmax =196 ±

28,1 ng/ml; Ctrough =91,6 ± 14,1 ng/ml; AUC0-24 =2960 ± 268 ng.h/ml). Vakaan tilan rimonabanttialtistus on 3,3 kertaa suurempi kuin ensimmäisen annoksen jälkeen todettu. Väestön

farmakokineettiset tutkimukset osoittivat vähemmän vaihtelua huippupitoisuuden ja alimman pitoisuuden välillä, muttei eroa vakaan tilan AUC:ssa painon kasvaessa. Painon kasvaessa 65 kilogrammasta 200 kilogrammaan, Cmax odotetaan laskevan 24 % ja Ctrough oletetaan nousevan

5 %.Vakaaseen tilaan pääseminen kestää kauemmin lihavilla potilailla (25 vuorokautta) johtuen näiden potilaiden suuremmasta jakaantumistilavuudesta. Farmakokineettiset tutkimukset viittaavat siihen, että rimonabantin farmakokinetiikka on samanlaista tupakoimattomilla terveillä vapaaehtoisilla ja tupakoivilla potilailla.

Ruoan vaikutus:myyntilupaa

Rimonabantin anto terveille paastonneille vapaaehtoisille tai runsasrasvaisen aterian yhteydessä

osoitti, että Cmax ja AUC kasvoivat 67 % ja 48 % vastaavasti ruokailun yhteydessä. Kliinisissä tutkimuksissa ACOMPLIA 20 mg otettiin aamuisin tavallisesti ennen aamiaista.

Jakaantuminen:

In vitro rimobantin sitoutumisen affiniteetti ihmisen plasman proteiineihin on suuri (> 99 %), mutta

saturoitumaton laajalla pitoisuusalueella. Rimonabantin näennäinen perifeerinen jakaantumistilavuus näyttää riippuvan painosta, lihavilla potilailla on suurempi jakaantumistilavuus kuin normaalipainoisilla.

Biotransformaatio:

Rimonabantti metaboloituu in vitro (pääosin hepaattisia) CYP3A- ja amidohydrolydaasi-reittien

kautta.

Verenkierrossa rimonabantin metaboliitit eivät ole farmakologisesti aktiivisia.

Eliminaatio:

Rimonabantti eliminoituu pääasiassa metaboloitumalla ja erittymällä sapen kautta. Vain noin 3 %

metaboliitteina. Lihavilla potilailla eliminaation puoliintumisaikaenää on pidempi (noin 16 vuorokautta) kuin ei-lihavilla potilailla (noin 9 vuorokautta) johtuen suuremmasta jakaantumistilavuudesta.

rimonabanttiannoksesta erittyy virtsan kautta, kun noin 86 % erittyy ulosteeseen muuttumattomana tai

Erityispotilasryhmät

Rotu:

Kerta-annos- sekä toistuvan annostelun tutkimuksissa rimonabatin C ja AUC olivat samanlaiset

terveillä japanilaisilla ja valkoihoisilla vapaaehtoisilla, kun taas eliminaation puoliintumisaika oli

lyhyempi (3 - 4 vuorokautta) japanilaisilla koehenkilöillä verrattuna valkoihoisiin (noin 9

ei max

Sukupuoli:

vuorokautta). Ero puoliintumisajassa johtui japanilaisten alemmasta painosta ja sen seurauksena eroistaLääkevalmisteellaperifeerisessä jakaantumistilavuudessa. Mustaihoisilla potilailla saattaa olla jopa 31 % alempi Cmax ja 43 % alempi AUC kuin muiden rotujen potilailla.

Rimonabantin farmakokinetiikassa ei ole eroja naisten ja miesten välillä.

Iäkkäät potilaat:

Iäkkäillä potilailla on hieman suurempi altistus kuin nuorilla potilailla. Väestön farmakokineettisen analyysin (ikäjakaumai 18-81 vuotta) perusteella 75-vuotiaan potilaan Cmax:n ja AUC:n oletetaan olevan noin 21 %:a ja vastaavasti 27 %:a korkeammat kuin 40-vuotiaan potilaan.

Maksan vajaatoiminta:

Lievä maksan vajaatoiminta ei muuta rimonabantin altistusta. Tiedot ovat riittämättömiä, jotta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä farmakokinetiikasta kohtalaisessa maksan vajaatoiminnassa. Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavia potilaita ei ole arvioitu.

Munuaisten vajaatoiminta:

Munuaisten toiminnan vaikutusta rimonabantin farmakokinetiikkaan ei ole erikseen tutkittu. Väestön farmakokineettisten tutkimusten perusteella lievä munuaisten vajaatoiminta ei näytä vaikuttavan rimonabantin farmakokinetiikkaan. Rajallisen tiedon perusteella voidaan olettaa altistuksen kasvavan lievästä kohtalaiseen munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla (40 % AUC kasvu). Vaikeasta munuaisten vajaatoiminnasta ei ole tietoja.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

kliinistä merkitystä:

Seuraavia haittavaikutuksia ei ole todettu kliinisissä tutkimuksissa, muttamyyntilupaaniitä on todettu koe- eläimillä, jotka ovat saaneet hoitoannoksia vastaavia määriä lääkeainetta. Siksi haitoilla voi olla

Kouristuksia todettiin yksittäisesti jyrsijöillä ja makakiapinoilla. Kouristuksia ei esiintynyt koirilla kolme kuukautta kestäneessä tutkimuksessa. Joissakin tapauksissa, muttei kaikissa, kouristusten alku saattoi liittyä tutkimuksesta johtuvaan stressiin, kuten eläinten käsittelyyn. Yhdessä rimonabantin turvallisuutta käsitelleessä tutkimuksessa todettiin kouristustaipumusta lisäävä vaikutus. Rottien EEG:ssä ei havaittu muutoksia rimonabantti-hoidon aikana

Jyrsijöillä suoritetuissa tutkimuksissa todettiin kosketuskiputuntoaistin herkistymiseen viittaavien kliinisten oireiden esiintyvyyden ja /tai voimakkuuden lisääntymistä. Suoraa rimonabantin vaikutusta ei voida sulkea pois.

Rasvamaksaa ja annoksesta riippuvaa sentrilobulaarisen maksanekroosin lisääntymistä todettiin rotilla pitkäaikaistutkimuksissa. Suoraa rimonabantin vaikutusta ei voida sulkea pois.

enää Yksittäisiä epämuodostumia (anenkefaliaa, mikro-oftalmiaa, aivokammioiden laajentumista ja

Normaaleissa fertiliteettitutkimuksissa naarasrotilla (annostelu 2 viikkoa ennen parittelua) todettiin poikkeavia kiimajaksoja ja keltarauhasten määrän vähenemistä sekä fertiliteetti-indeksin heikkenemistä emoille toksisilla rimonabantti-annoksilla (30 ja 60 mg/kg/vrk). Käytettäessä ennen parittelua pitempää hoitoa (9 viikkoa), joka salli toipumisen hoidon aloittamisesta johtuvista rimonabantin vaikutuksista, ei havaittu fertiliteettiin tai kiimajaksoihin liittyviä haittoja.

Annoksella 30 mg/kg ei havaittu eroja lisääntymismuuttujissa kontrollien ja lääkittyjen eläinten välillä. Annoksella 60 mg/kg vaikutukset näkyivät keltarauhasten määrän, alkioiden kiinnittymisen ja elinkelpoisten sikiöiden määrän vähenemisenä.

napatyrää) todettin kanilla alkio/sikiötoksisuustutkimuksissa hoitoannoksia vastaavilla määrillä

lääkeainetta. Vaikka käytetyillä annoksilla todettiin toksisia vaikutuksia emoissa, ei epämuodostumien

 

ei

yhteyttä lääkitykseen voitu sulkea pois. Hoitoon liittyviä epämuodostumia ei todettu rotilla.

Lääkevalmisteella

 

Rimonabantin vaikutuksia rottien syntymää edeltävään ja sen jälkeiseen kehitykseen arvioitiin annokseen 10 mg/kg/vrk saakka. Tällöin havaittiin annosriippuvainen lisääntyminen poikaskuolleisuudessa emosta vieroittamista edeltävällä ajanjaksolla. Lisääntyneen poikaskuolleisuuden syynä saattoi olla emon epäonnistuminen poikasten hoitamisessa tai rimonabantin nauttiminen emon maidossa ja/tai imemisrefleksin estyminen. Kirjallisuudessa on raportoitu, että imemisrefleksin laukaisijana vastasyntyneillä hiirillä toimii endokannabinoidijärjestelmä CB1- reseptorien välityksellä. Kirjallisuuden perusteella sekä jyrsijöiden että ihmisen aivoissa CB1- reseptorien jakauma ja tiheys muuttuvat kasvun ja kehityksen aikana. Ilmiön merkitystä CB1- reseptoriantagonistien annostelulle ei tiedetä. Rottien pre- ja postnataalikehitystä koskeneessa tutkimuksessa altistuminen rimonabantille kohdussa tai imetyksen aikana ei aiheuttanut muutoksia oppimisessa tai muistissa, mutta rimonabanttialtistuksen seurauksena poikasissa todettiin merkitykseltään epäselviä vaikutuksia motoriseen aktiviteettiin sekä kuuloheijasteisiin.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

 

 

myyntilupaa

 

 

 

6.1

Apuaineet

 

 

 

Tabletin ydin:

 

 

 

maissitärkkelys,

 

 

 

laktoosimonohydraatti,

 

 

 

povidoni K30 (E1201),

 

 

 

kroskarmelloosinatrium (E468),

 

 

 

natriumlauryylisulfaatti (E487),

 

 

 

mikrokiteinen selluloosa (E460),

 

 

 

magnesiumstearaatti

 

 

 

Tabletin päällyste:

 

 

 

laktoosimonohydraatti,

 

 

 

hypromelloosi 15mPa.s (E464),

 

 

 

titaanidioksidi (E171),

 

enää

 

makrogoli 3000

 

 

Tabletin kiillote:

 

 

 

 

 

karnaubavaha (E903)

 

 

 

6.2

Yhteensopimattomuudet

 

 

 

Ei oleellinen.

ei

 

 

6.3

Kestoaika

 

 

 

 

 

3 vuotta

 

 

 

6.4

Lääkevalmisteella

 

 

 

Säilytys

 

 

 

Tämä valmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

PVC-alumiini läpipainopakkaus sisältäen 14, 28, 30, 56, 84, 90 ja 98 kalvopäällysteistä tablettia. 70 x 1 kalvopäällysteistä tablettia perforoidussa PVC-alumiini kerta-annosläpipainopakkauksessa. Opaalinen valkoinen HDPE- pullo sisältäen 28, 98 ja 500 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisvaatimuksia.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

sanofi-aventis

174 Avenue de France F-75013 Paris Ranska

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/344/001-011

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

19. kesäkuuta 2006

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMEA) kotisivuilta http://www.emea.europa.eu/

 

 

enää

myyntilupaa

 

ei

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä