Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actraphane (insulin human) – Myyntipäällysmerkinnät - A10AD01

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiActraphane
ATC-koodiA10AD01
Lääkeaineinsulin human
ValmistajaNovo Nordisk A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO (INJEKTIOPULLO)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actraphane 30 40 IU/ml

Injektioneste, suspensio

Ihmisinsuliini

2.VAIKUTTAVA AINE

Yhdessä injektiopullossa on 10 ml vastaten 400 IU. 1 ml suspensiota sisältää 40 IU ihmisinsuliinia (30 % liukenevaa insuliinia ja 70 % isofaani-insuliinia) (vastaten 1,4 mg),

3.LUETTELO APUAINEISTA

sinkkikloridia, glyserolia, metakresolia, fenolia, dinatriumfosfaattidihydraattia, natriumhydroksidia/kloorivetyhappoa pH:n säätöön, protamiinisulfaattia ja injektionesteisiin käytettävää vettä

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 injektiopullo à 10 ml

5 injektiopulloa à 10 ml

Kerrannaispakkaus: 5 pakkausta, joissa 1 x 10 ml injektiopullo. Injektiopullot eivät ole tarkoitettu myytäväksi yksittäin

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Ihon alle

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUUT ERITYISVAROITUKSET, JOS TARPEEN

Sekoita ohjeiden mukaisesti

Käytä sekoitettua suspensiota vain, jos se on tasaisen vaaleaa ja läpinäkymätöntä

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varapullo: Käytä 6 viikon kuluessa

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ennen avaamista: Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä

Käytön aikana: Säilytä alle 25°C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä neula ja ruisku jokaisen pistoksen jälkeen

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Tanska

12.MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/02/229/001

1 injektiopullo à 10 ml

 

 

EU/1/02/229/002

5 injektiopulloa à 10 ml

pakkausta, joissa 1 x 10 ml injektiopullo. Injektiopullot eivät

EU/1/02/229/036

Kerrannaispakkaus: 5

ole tarkoitettu myytäväksi yksittäin

13.ERÄNUMERO

Lot:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Actraphane 30 40

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

NIMILIPPU (INJEKTIOPULLO)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Actraphane 30 40 IU/ml Injektioneste, suspensio Ihmisinsuliini

s.c.

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

10 ml

6.MUUTA

Novo Nordisk A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO (INJEKTIOPULLO)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actraphane 30 100 IU/ml

Injektioneste, suspensio

Ihmisinsuliini

2. VAIKUTTAVA AINE

Yhdessä injektiopullossa on 10 ml vastaten 1 000 IU. 1 ml suspensiota sisältää 100 IU ihmisinsuliinia (30 % liukenevaa insuliinia ja 70 % isofaani-insuliinia) (vastaten 3,5 mg),

3. LUETTELO APUAINEISTA

sinkkikloridia, glyserolia, metakresolia, fenolia, dinatriumfosfaattidihydraattia, natriumhydroksidia/kloorivetyhappoa pH:n säätöön, protamiinisulfaattia ja injektionesteisiin käytettävää vettä

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 injektiopullo à 10 ml

5 injektiopulloa à 10 ml

Kerrannaispakkaus: 5 pakkausta, joissa 1 x 10 ml injektiopullo. Injektiopullot eivät ole tarkoitettu myytäväksi yksittäin

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Ihon alle

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUUT ERITYISVAROITUKSET, JOS TARPEEN

Sekoita ohjeiden mukaisesti

Käytä sekoitettua suspensiota vain, jos se on tasaisen vaaleaa ja läpinäkymätöntä

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varapullo: Käytä 6 viikon kuluessa

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ennen avaamista: Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä

Käytön aikana: Säilytä alle 25°C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä neula ja ruisku jokaisen pistoksen jälkeen

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/02/229/003

1 injektiopullo à 10 ml

 

 

EU/1/02/229/004

5 injektiopulloa à 10 ml

pakkausta, joissa 1 x 10 ml injektiopullo. Injektiopullot eivät

EU/1/02/229/037

Kerrannaispakkaus: 5

ole tarkoitettu myytäväksi yksittäin

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Actraphane 30 100

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

NIMILIPPU (INJEKTIOPULLO)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Actraphane 30 100 IU/ml Injektioneste, suspensio Ihmisinsuliini

s.c.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

10 ml

6. MUUTA

Novo Nordisk A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KERRANNAISPAKKAUKSEEN KIINNITETTÄVÄ NIMILIPPU (INJEKTIOPULLO)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actraphane 30 40 IU/ml

Injektioneste, suspensio

Ihmisinsuliini

2. VAIKUTTAVA AINE

Yhdessä injektiopullossa on 10 ml vastaten 400 IU. 1 ml suspensiota sisältää 40 IU ihmisinsuliinia (30 % liukenevaa insuliinia ja 70 % isofaani-insuliinia) (vastaten 1,4 mg),

3. LUETTELO APUAINEISTA

sinkkikloridia, glyserolia, metakresolia, fenolia, dinatriumfosfaattidihydraattia, natriumhydroksidia/kloorivetyhappoa pH:n säätöön, protamiinisulfaattia ja injektionesteisiin käytettävää vettä

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 x 10 ml injektiopullo. Kerrannaispakkaus: 5 pakkausta, joissa 1 x 10 ml injektiopullo. Injektiopullot eivät ole tarkoitettu myytäväksi yksittäin

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Ihon alle

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUUT ERITYISVAROITUKSET, JOS TARPEEN

Sekoita ohjeiden mukaisesti

Käytä sekoitettua suspensiota vain, jos se on tasaisen vaaleaa ja läpinäkymätöntä

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varapullo: Käytä 6 viikon kuluessa

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ennen avaamista: Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä

Käytön aikana: Säilytä alle 25°C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä neula ja ruisku jokaisen pistoksen jälkeen

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/02/229/036

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Actraphane 30 40

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KERRANNAISPAKKAUKSEEN KIINNITETTÄVÄ NIMILIPPU (INJEKTIOPULLO)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actraphane 30 100 IU/ml

Injektioneste, suspensio

Ihmisinsuliini

2. VAIKUTTAVA AINE

Yhdessä injektiopullossa on 10 ml vastaten 1 000 IU. 1 ml suspensiota sisältää 100 IU ihmisinsuliinia (30 % liukenevaa insuliinia ja 70 % isofaani-insuliinia) (vastaten 3,5 mg),

3. LUETTELO APUAINEISTA

sinkkikloridia, glyserolia, metakresolia, fenolia, dinatriumfosfaattidihydraattia, natriumhydroksidia/kloorivetyhappoa pH:n säätöön, protamiinisulfaattia ja injektionesteisiin käytettävää vettä

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 x 10 ml injektiopullo. Kerrannaispakkaus: 5 pakkausta, joissa 1 x 10 ml injektiopullo. Injektiopullot eivät ole tarkoitettu myytäväksi yksittäin

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Ihon alle

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUUT ERITYISVAROITUKSET, JOS TARPEEN

Sekoita ohjeiden mukaisesti

Käytä sekoitettua suspensiota vain, jos se on tasaisen vaaleaa ja läpinäkymätöntä

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varapullo: Käytä 6 viikon kuluessa

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ennen avaamista: Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä

Käytön aikana: Säilytä alle 25°C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä neula ja ruisku jokaisen pistoksen jälkeen

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/02/229/037

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Actraphane 30 100

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO (SYLINTERIAMPULLI. Penfill)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actraphane 30 Penfill 100 IU/ml

Injektioneste, suspensio, sylinteriampulli

Ihmisinsuliini

2. VAIKUTTAVA AINE

Yhdessä sylinteriampullissa on 3 ml vastaten 300 IU. 1 ml suspensiota sisältää 100 IU ihmisinsuliinia (30 % liukenevaa insuliinia ja 70 % isofaani-insuliinia) (vastaten 3,5 mg),

3. LUETTELO APUAINEISTA

sinkkikloridia, glyserolia, metakresolia, fenolia, dinatriumfosfaattidihydraattia, natriumhydroksidia/kloorivetyhappoa pH:n säätöön, protamiinisulfaattia ja injektionesteisiin käytettävää vettä

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 x 3 ml sylinteriampulli

5 x 3 ml sylinteriampullia

10 x 3 ml sylinteriampullia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Ihon alle

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUUT ERITYISVAROITUKSET, JOS TARPEEN

Sekoita ohjeiden mukaisesti

Käytä sekoitettua suspensiota vain, jos se on tasaisen vaaleaa ja läpinäkymätöntä Vain henkilökohtaiseen käyttöön

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varasylinteriampulli: Käytä 6 viikon kuluessa

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ennen avaamista: Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä

Käytön aikana: Säilytä alle 30°C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä

Pidä sylinteriampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä neula jokaisen pistoksen jälkeen

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/02/229/011 1 sylinteriampulli à 3 ml

EU/1/02/229/012 5 sylinteriampullia à 3 ml

EU/1/02/229/013 10 sylinteriampullia à 3 ml

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Actraphane 30 Penfill

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

NIMILIPPU (SYLINTERIAMPULLI. Penfill)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Actraphane 30 Penfill 100 IU/ml Injektioneste, suspensio Ihmisinsuliini

s.c.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml

6. MUUTA

Novo Nordisk A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO (ESITÄYTETTY KYNÄ. InnoLet)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actraphane 30 InnoLet 100 IU/ml

Injektioneste, suspensio, esitäytetty kynä

Ihmisinsuliini

2. VAIKUTTAVA AINE

Yhdessä esitäytetyssä kynässä on 3 ml vastaten 300 IU. 1 ml suspensiota sisältää 100 IU ihmisinsuliinia (30 % liukenevaa insuliinia ja 70 % isofaani-insuliinia) (vastaten 3,5 mg),

3. LUETTELO APUAINEISTA

sinkkikloridia, glyserolia, metakresolia, fenolia, dinatriumfosfaattidihydraattia, natriumhydroksidia/kloorivetyhappoa pH:n säätöön, protamiinisulfaattia ja injektionesteisiin käytettävää vettä

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 x 3 ml esitäytetty kynä

5 x 3 ml esitäytettyä kynää

10 x 3 ml esitäytettyä kynää

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Ihon alle

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Pakkaus ei sisällä neuloja

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUUT ERITYISVAROITUKSET, JOS TARPEEN

Sekoita ohjeiden mukaisesti

Käytä sekoitettua suspensiota vain, jos se on tasaisen vaaleaa ja läpinäkymätöntä Vain henkilökohtaiseen käyttöön

Suunniteltu käytettäväksi enintään 8 mm:n pituisten, kertakäyttöisten NovoFine- tai NovoTwist- neulojen kanssa

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varakynä: Käytä 6 viikon kuluessa

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ennen avaamista: Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä

Käytön aikana: Säilytä alle 30°C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä

Pidä kynän suojus paikallaan. Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä neula jokaisen pistoksen jälkeen

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/02/229/030 1 kynä à 3 ml

EU/1/02/229/031 5 kynää à 3 ml

EU/1/02/229/032 10 kynää à 3 ml

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Actraphane 30 InnoLet

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KYNÄN NIMILIPPU (ESITÄYTETTY KYNÄ. InnoLet)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Actraphane 30 InnoLet 100 IU/ml Injektioneste, suspensio Ihmisinsuliini

s.c.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml

6. MUUTA

Novo Nordisk A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO (ESITÄYTETTY KYNÄ. FlexPen)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actraphane 30 FlexPen 100 IU/ml

Injektioneste, suspensio, esitäytetty kynä

Ihmisinsuliini

2. VAIKUTTAVA AINE

Yhdessä esitäytetyssä kynässä on 3 ml vastaten 300 IU. 1 ml suspensiota sisältää 100 IU ihmisinsuliinia (30 % liukenevaa insuliinia ja 70 % isofaani-insuliinia) (vastaten 3,5 mg),

3. LUETTELO APUAINEISTA

sinkkikloridia, glyserolia, metakresolia, fenolia, dinatriumfosfaattidihydraattia, natriumhydroksidia/kloorivetyhappoa pH:n säätöön, protamiinisulfaattia ja injektionesteisiin käytettävää vettä

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 x 3 ml esitäytetty kynä

5 x 3 ml esitäytettyä kynää

10 x 3 ml esitäytettyä kynää

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Ihon alle

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Pakkaus ei sisällä neuloja

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUUT ERITYISVAROITUKSET, JOS TARPEEN

Sekoita ohjeiden mukaisesti

Käytä sekoitettua suspensiota vain, jos se on tasaisen vaaleaa ja läpinäkymätöntä Vain henkilökohtaiseen käyttöön

Suunniteltu käytettäväksi enintään 8 mm:n pituisten, kertakäyttöisten NovoFine- tai NovoTwist- neulojen kanssa

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varakynä: Käytä 6 viikon kuluessa

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ennen avaamista: Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä

Käytön aikana: Säilytä alle 30°C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä

Pidä kynän suojus paikallaan. Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä neula jokaisen pistoksen jälkeen

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/02/229/033 1 kynä à 3 ml

EU/1/02/229/034 5 kynää à 3 ml

EU/1/02/229/035 10 kynää à 3 ml

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Actraphane 30 FlexPen

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KYNÄN NIMILIPPU (ESITÄYTETTY KYNÄ. FlexPen)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Actraphane 30 FlexPen 100 IU/ml Injektioneste, suspensio Ihmisinsuliini

s.c.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml

6. MUUTA

Novo Nordisk A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO (SYLINTERIAMPULLI. Penfill)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actraphane 40 Penfill 100 IU/ml

Injektioneste, suspensio, sylinteriampulli

Ihmisinsuliini

2. VAIKUTTAVA AINE

Yhdessä sylinteriampullissa on 3 ml vastaten 300 IU. 1 ml suspensiota sisältää 100 IU ihmisinsuliinia (40 % liukenevaa insuliinia ja 60 % isofaani-insuliinia) (vastaten 3,5 mg),

3. LUETTELO APUAINEISTA

sinkkikloridia, glyserolia, metakresolia, fenolia, dinatriumfosfaattidihydraattia, natriumhydroksidia/kloorivetyhappoa pH:n säätöön, protamiinisulfaattia ja injektionesteisiin käytettävää vettä

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 x 3 ml sylinteriampulli

5 x 3 ml sylinteriampullia

10 x 3 ml sylinteriampullia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Ihon alle

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUUT ERITYISVAROITUKSET, JOS TARPEEN

Sekoita ohjeiden mukaisesti

Käytä sekoitettua suspensiota vain, jos se on tasaisen vaaleaa ja läpinäkymätöntä Vain henkilökohtaiseen käyttöön

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varasylinteriampulli: Käytä 6 viikon kuluessa

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ennen avaamista: Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä

Käytön aikana: Säilytä alle 30°C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä

Pidä sylinteriampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä neula jokaisen pistoksen jälkeen

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/02/229/014 1 sylinteriampulli à 3 ml

EU/1/02/229/015 5 sylinteriampullia à 3 ml

EU/1/02/229/016 10 sylinteriampullia à 3 ml

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Actraphane 40 Penfill

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

NIMILIPPU (SYLINTERIAMPULLI. Penfill)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Actraphane 40 Penfill 100 IU/ml Injektioneste, suspensio Ihmisinsuliini

s.c.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml

6. MUUTA

Novo Nordisk A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO (SYLINTERIAMPULLI. Penfill)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actraphane 50 Penfill 100 IU/ml

Injektioneste, suspensio, sylinteriampulli

Ihmisinsuliini

2. VAIKUTTAVA AINE

Yhdessä sylinteriampullissa on 3 ml vastaten 300 IU. 1 ml suspensiota sisältää 100 IU ihmisinsuliinia (50 % liukenevaa insuliinia ja 50 % isofaani-insuliinia) (vastaten 3,5 mg),

3. LUETTELO APUAINEISTA

sinkkikloridia, glyserolia, metakresolia, fenolia, dinatriumfosfaattidihydraattia, natriumhydroksidia/kloorivetyhappoa pH:n säätöön, protamiinisulfaattia ja injektionesteisiin käytettävää vettä

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 x 3 ml sylinteriampulli

5 x 3 ml sylinteriampullia

10 x 3 ml sylinteriampullia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Ihon alle

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUUT ERITYISVAROITUKSET, JOS TARPEEN

Sekoita ohjeiden mukaisesti

Käytä sekoitettua suspensiota vain, jos se on tasaisen vaaleaa ja läpinäkymätöntä Vain henkilökohtaiseen käyttöön

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

Käytön aikana tai mukana kuljetettava varasylinteriampulli: Käytä 6 viikon kuluessa

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ennen avaamista: Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä

Käytön aikana: Säilytä alle 30°C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä

Pidä sylinteriampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä neula jokaisen pistoksen jälkeen

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/02/229/017 1 sylinteriampulli à 3 ml

EU/1/02/229/018 5 sylinteriampullia à 3 ml

EU/1/02/229/019 10 sylinteriampullia à 3 ml

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Actraphane 50 Penfill

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

NIMILIPPU (SYLINTERIAMPULLI. Penfill)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Actraphane 50 Penfill 100 IU/ml Injektioneste, suspensio Ihmisinsuliini

s.c.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml

6. MUUTA

Novo Nordisk A/S

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä