Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Adcirca (Tadalafil Lilly) (tadalafil) – Myyntipäällysmerkinnät - G04BE08

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAdcirca (Tadalafil Lilly)
ATC-koodiG04BE08
Lääkeainetadalafil
ValmistajaEli Lilly Nederland B.V.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ADCIRCA 20 mg kalvopäällysteiset tabletit tadalafiili

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg tadalafiilia

3.LUETTELO APUAINEISTA

Laktoosi

Katso lisätietoja pakkausselosteesta

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

28 kalvopäällysteistä tablettia

56 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Säilytä alle 30 C.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/476/005-006

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ADCIRCA 20 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

LÄPIPAINOLEVY

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ADCIRCA 20 mg tabletti tadalafiili

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Lilly

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp.

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

Ma, Ti, Ke, To, Pe, La, Su

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä