Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Valmisteyhteenveto - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
ATC-koodiJ07BB02
Lääkeainesplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
ValmistajaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Adjupanrix suspensio ja emulsio injektionestettä varten, emulsio

Pandemiainfluenssarokote (H5N1) (virusfragmentit, inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä rokote)

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Sekoittamisen jälkeen 1 annos (0,5 ml) sisältää:

Inaktivoitua, pilkottua influenssavirusta, joka sisältää antigeenia* seuraavasta viruskannasta

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-kaltainen kanta (NIBRG-14) 3,75 mikrogrammaa**

*

**

tuotettu kananmunissa hemagglutiniini

Tämä rokote on WHO:n antaman suosituksen ja EU:n pandemiatilanteessa antaman päätöksen mukainen.

AS03 adjuvantti, joka sisältää skvaleenia (10,69 milligrammaa); DL-alfa-tokoferolia (11,86 milligrammaa) ja polysorbaatti 80:tä (4,86 milligrammaa).

Sekoittamisen jälkeen suspensio ja emulsio muodostavat moniannospakkauksen. Annosten lukumäärä per injektiopullo, ks. kohta 6.5.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Rokote sisältää 5 mikrogrammaa tiomersaalia (ks. kohta 4.4).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Suspensio ja emulsio injektionestettä varten, emulsio Suspensio: Väritön, hieman himmeä neste.

Emulsio: Melkein valkoinen tai kellertävä, homogeeninen, maitomainen neste.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Influenssan ennaltaehkäisy virallisesti todetussa pandemiatilanteessa.

Adjupanrixia tulee käyttää virallisten suositusten mukaan.

4.2Annostus ja antotapa

Annostus

Henkilöt, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet Prepandrixia

Yli 18-vuotiaat aikuiset:

1 x 0,5 ml annos valittuna päivänä. Toinen 0,5 ml annos annetaan vähintään kolmen viikon kuluttua ja enintään kahdentoista kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta maksimaalisen tehon saavuttamiseksi.

Hyvin rajoitettuun tietoon perustuen > 80-vuotiaat saattavat tarvita kaksinkertaisen annoksen Adjupanrix-valmistetta valittuna päivänä ja uudestaan vähintään kolmen viikon kuluttua immuunivasteen saavuttamiseksi (ks. kohta 5.1).

Henkilöt, jotka aikaisemmin ovat saaneet yhden tai kaksi annosta Prepandrixia, joka sisälsi toisesta kannasta peräisin olevaa HA-antigeenia kuin pandemiainfluenssa-kanta, mutta saman alatyypin haaraa.

Yli 18-vuotiaat aikuiset: 1 x 0,5 ml annos valittuna päivänä.

Pediatrinen populaatio

Adjupanrix-valmisteen ja puolikkaan rokoteannoksen (eli 1,875 µg HA:ta ja puolet AS03-adjuvantin määrästä) annosta 3–9-vuotiaille lapsille päivinä 0 ja 21 on rajoitetusti turvallisuus- ja immunogeenisuustietoa.

Saatavilla oleva tieto on kuvattu kohdissa 4.4, 4.8 ja 5.1, mutta annossuosituksia ei voida antaa.

Lisäinformaatiota, ks. kohdat 4.4, 4.8 ja 5.1.

Antotapa

Immunisaatio aikaansaadaan antamalla injektio lihakseen.

Kaksinkertaista annosta annettaessa annokset on annettava vastakkaisiin raajoihin mieluiten olkavarren hartialihakseen tai anterolateraaliseen reisilihakseen (riippuen lihasmassasta).

Katso ohjeet käyttökuntoon saattamisesta ennen annostelua kohdasta 6.6.

4.3Vasta-aiheet

Aikaisempi anafylaktinen reaktio (i.e. hengenvaarallinen) jollekin rokotteen aineosalle tai jäämäaineelle (kananmunan ja kananpojan proteiini, ovalbumiini, formaldehydi, gentamysiinisulfaatti ja natriumdeoksikolaatti). Pandemiatilanteessa saattaa olla asianmukaista antaa rokote edellyttäen, että elvyttäminen on tarvittaessa heti mahdollista. Ks. kohta 4.4.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varovaisuutta on noudatettava annettaessa rokotetta henkilöille, joilla on tunnettu yliherkkyys (muu kuin anafylaktinen reaktio) vaikuttavalle aineelle, jollekin apuaineelle, listattu kohdassa 6.1, tiomersaalille ja jäämäaineille (kananmunan ja kananpojan proteiini, ovalbumiini, formaldehydi, gentamysiinisulfaatti ja natriumdeoksikolaatti).

Kuten kaikilla injisoitavilla rokotteilla, käsillä on aina oltava asianmukainen hoitovalmius ja seuranta harvinaisten anafylaktisten tapahtumien varalta.

Jos pandemiatilanne sallii, rokotusta on lykättävä potilailla, joilla on vaikea kuumetauti tai akuutti infektio.

Valmistetta ei saa missään tapauksessa antaa suoneen. Adjupanrix-valmisteen annosta ihonalaisena injektiona ei ole tietoa. Terveydenhoitohenkilöstön on punnittava hyödyt ja mahdolliset riskit, kun valmistetta annetaan henkilöille, joilla on trombosytopenia tai jokin hyytymishäiriö, joka on lihaksensisäisen injektion vasta-aihe. Rokotteen mahdollisen hyödyn tulee olla verenvuodon riskiä suurempi.

AS03-adjuvanttia sisältävien rokotteiden antamisesta ennen tai jälkeen toisten tyyppisten prepandeemisten tai pandeemisten influenssa-rokotteiden antoa, ei ole tietoa.

Vasta-ainemuodostus saattaa olla riittämätöntä potilailla, joilla on endogeeninen tai iatrogeeninen immunosuppressio.

Suojaavaa vasta-ainetasoa ei ehkä saavuteta kaikilla rokotetuilla (Ks. kohta 5.1).

Rokotuksen jälkeen, tai jopa ennen, saattaa esiintyä pyörtymistä psykogeenisenä reaktiona neulanpistokselle. Toipumiseen voi liittyä useita neurologisia löydöksiä, kuten ohimeneviä näköhäiriöitä, tuntohäiriöitä ja toonis-kloonisia raajojen liikkeitä. Pyörtymisen aiheuttamien vammojen välttämiseksi on oltava asianmukaiset toimintavalmiudet.

Toiseen AS03-adjuvanttia sisältävään rokotteeseen (Pandemrix H1N1, joka valmistetaan samalla tehtaalla kuin Adjupanrix) liittyvät epidemiologiset tutkimukset useissa Euroopan maissa ovat osoittaneet rokotetuilla lisääntyneen narkolepsiariskin, katapleksiaan liittyen tai ilman, verrattuna rokottamattomiin. Lapsilla/nuorilla (20 ikävuoteen asti), nämä tutkimukset ovat osoittaneet 1,4–8 lisätapausta 100 000 rokotettua kohden. Yli 20-vuotiailla aikuisilla saatavilla oleva epidemiologinen tieto on osoittanut noin yhden lisätapauksen 100 000 rokotettua kohden. Nämä tiedot viittaavat ylimääräisen riskin pienenemiseen rokotusiän noustessa. Tällä hetkellä ei ole olemassa tietoja, jotka viittaisivat Adjupanrixiin liittyvän narkolepsiariskiä.

Pediatriset potilaat

Kliiniset tiedot alle 6-vuotiailla lapsilla, jotka olivat saaneet kaksi annosta pandeemista H5N1- influenssarokotetta, viittaavat kuumeen esiintymistiheyden nousuun (kainalosta mitattuna ≥ 38 °C) toisen annoksen jälkeen. Tästä syystä kuumeen seurantaa ja kuumeen alentamiseen tähtääviä toimenpiteitä (kuten kuumetta alentavan lääkityksen anto kliinisen tilanteen mukaan) suositellaan nuorille lapsille (esim. alle 6-vuotiaille) rokotuksen jälkeen.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Adjupanrix-valmisteen ja muiden rokotteiden samanaikaisesta annosta ei ole tietoa. Jos toisen rokotteen samanaikaista antamista harkitaan, rokotukset tulee antaa eri raajoihin. On huomattava, että haittavaikutukset saattavat voimistua.

Immunosuppressiohoitoa saavilla potilailla immunologinen vaste voi jäädä heikommaksi.

Influenssarokotuksen jälkeen on havaittu vääriä positiivisia tuloksia serologisissa testeissä, joissa käytettiin ELISA-menetelmää ihmisen immunovajausvirus-1- (HIV1-), hepatiitti C-virus- ja erityisesti HTLV1-vasta-aineiden havaitsemiseksi. Näissä tapauksissa Western blot -menetelmä on negatiivinen. Ohimenevät väärät positiiviset tulokset voivat johtua rokotteen aikaansaamasta IgM-muodostuksesta.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Tällä hetkellä ei ole tietoja Adjupanrix-valmisteen käytöstä raskauden aikana.

Raskaana olevia naisia on rokotettu AS03-adjuvanttia ja H1N1v HA:ta sisältävällä rokotteella raskauden kaikissa vaiheissa. Tällä hetkellä tietoa on rajoitetusti arviolta yli 200 000 naisesta, jotka rokotettiin raskauden aikana. Prospektiivisessa kliinisessä tutkimuksessa seurattiin 100 raskautta ja tässä tutkimuksessa haitallisten vaikutusten riski ei noussut.

Eläintutkimukset eivät viittaa lisääntymiseen kohdistuvaan toksisuuteen Adjupanrix-valmisteella (ks kohta 5.3).

Raskaana olevia naisia on rokotettu erilaisilla ei-adjuvanttia sisältävillä, inaktivoiduilla kausirokotteilla ja tulokset eivät viittaa epämuodostumiin eikä sikiöön tai vastasyntyneeseen kohdistuvaan toksisuuteen.

Adjupanrix-valmisteen käyttöä voidaan harkita raskauden aikana, jos tämä katsotaan välttämättömäksi. Viralliset suositukset on otettava huomioon.

Imetys

Adjupanrix-valmistetta voidaan antaa imettäville äideille.

Hedelmällisyys

Hedelmällisyyteen liittyviä tietoja ei ole saatavilla.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Jotkut haittavaikutukset (ks. kohta 4.8) saattavat vaikuttaa autolla-ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

4.8Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Alla olevat haittavaikutusten ilmaantuvuudet on arvioitu kliinisissä tutkimuksissa antamalla rokote noin 5000:lle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle. Annettu rokote sisälsi vähintään 3,75 mikrogrammaa HA/AS03:a.

Haittavaikutusluettelo

Haittavaikutusten frekvenssit raportoidaan seuraavilla frekvensseillä:

Frekvenssit raportoidaan seuraavasti:

Hyvin yleiset:

(≥ 1/10)

Yleiset:

(≥ 1/100 ja < 1/10)

Melko harvinaiset:

(≥ 1/1000 ja < 1/100)

Harvinaiset:

(≥ 1/10000 ja < 1/1000)

Hyvin harvinaiset:

(< 1/10000)

Ei-toivotut vaikutukset on esitetty jokaisessa frekvenssiluokassa alenevassa vakavuusasteessa.

Mallirokotteella kliinisissä tutkimuksissa raportoidut haittavaikutukset on esitetty alla (Mallirokotteiden tiedot, ks. kohta 5.1).

Veri ja imukudos

Yleiset: lymfadenopatia

Psyykkiset häiriöt

Melko harvinaiset: unettomuus

Hermosto

Hyvin yleiset: päänsärky

Melko harvinaiset: tuntohäiriö, uneliaisuus, huimaus

Ruoansulatuselimistö

Melko harvinaiset: maha-suolikanavan oireet (kuten ripuli, oksentelu, vatsakipu, pahoinvointi).

Iho ja ihonalainen kudos

Yleiset: ekkymoosi injektiokohdassa, lisääntynyt hikoilu

Melko harvinaiset: kutina, ihottuma

Luusto, lihakset ja sidekudos

Hyvin yleiset: nivelkipu, lihaskipu

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleiset: kovettumaa, turvotusta, kipua ja punoitusta pistoskohdassa, kuume, väsymys

Yleiset: vilunväristykset, influenssankaltainen sairaus, reaktiot injektiokohdassa (kuumotusta, kutinaa) Melko harvinaiset: huonovointisuus

Pediatriset potilaat

Kliinisessä tutkimuksessa (D-H5N1-009) arvioitiin reaktogeenisuutta 3–5-vuotiailla ja 6–9-vuotiailla lapsilla, jotka saivat joko kaksi aikuisten (eli 0,5 ml) annosta tai kaksi puolikasta aikuisten (eli 0,25 ml) annosta (21 päivän välein) Adjupanrix-valmistetta.

Paikallisten ja yleisoireisten kerättyjen haittavaikutusten esiintymistiheydessä havaittiin ero puolikkaan aikuisten annoksen ja aikuisten annoksen välillä molempien annosten jälkeen. Toisen puolikkaan aikuisten annoksen tai aikuisten annoksen anto ei lisännyt reaktogeenisuutta lukuun ottamatta yleisoireita, joita esiintyi enemmän toisen annoksen jälkeen. Erityisesti kuumeen esiintymistiheys nousi < 6-vuotiailla. Haittavaikutusten annoskohtainen esiintymistiheys oli seuraava:

Haittavaikutukset

3–5-vuotiaat

6–9-vuotiaat

 

Puolikas aikuisten

Aikuisten annos

Puolikas aikuisten

Aikuisten annos

 

annos

 

annos

 

Kovettuma

9,9 %

18,6 %

12,0 %

12,2 %

Kipu

48,5 %

62,9 %

68,0 %

73,5 %

Punoitus

10,9 %

19,6 %

13,0 %

6,1 %

Turvotus

11,9 %

24,7 %

14,0 %

20,4 %

Kuume (>38°C)

4,0 %

11,3 %

2,0 %

17,3 %

Kuume (>39°C)

 

 

 

 

- annoskohtainen

2,0 %

5,2 %

0 %

7,1 %

esiintymistiheys

3,9 %

10,2 %

0 %

14,3 %

- esiintymistiheys

rokotettua

 

 

 

 

kohden

 

 

 

 

Uneliaisuus

7,9 %

13,4 %

NA

NA

Ärtyneisyys

7,9 %

18,6 %

NA

NA

Ruokahaluttomuus

6,9 %

16,5 %

NA

NA

Vilunväristykset

1,0 %

12,4 %

4,0 %

14,3 %

NA (not available) = ei tietoa

Muissa kliinisissä tutkimuksissa, joissa 6 kuukauden−17 vuoden ikäisille lapsille annettiin toista pandeemista rokotetta (H5N1 A/Indonesia/05/2005, valmistettu Dresdenissä, Saksassa), joidenkin haittavaikutusten esiintymistiheydessä (mukaan lukien injektiokohdan kipu, punoitus ja kuume) havaittiin nousua toisen annoksen jälkeen alle 6-vuotiailla lapsilla.

Markkinoille tulon jälkeiset tiedot

Valmisteesta ei ole olemassa markkinoille tulon jälkeisiä tietoja.

AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Kalifornia/7/2009 (H1N1)-kannasta peräsin olevaa HA:ta sisältävä rokote

Markkinoille tulon jälkeen on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia AS03-adjuvanttia ja A/Kalifornia/7/2009 (H1N1)-kannasta peräsin olevaa HA:ta sisältävästä rokotteesta:

Immuunijärjestelmä

Anafylaksia, allergiset reaktiot

Hermosto

Kuumekouristukset

Iho ja ihonalainen kudos

Angioedeema, yleistyneet ihoreaktiot, urtikaria

Kolmivalenttiset interpandemiarokotteet

Lisäksi markkinoille tulon jälkeen on kolmivalenttisilla interpandemiarokotteilla raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Harvinaiset:

Neuralgiat, ohimenevä trombosytopenia.

Hyvin harvinaiset:

Vaskuliittia ja siihen liittyviä ohimeneviä munuaisoireita.

Neurologisia häiriöitä kuten enkefalomyeliittiä, neuriittia ja Guillain–Barrén oireyhtymää.

Tämä lääkevalmiste sisältää tiomersaalia (orgaaninen elohopeayhdiste) säilöntäaineena. Tästä syystä herkistymisreaktioita voi esiintyä (Ks. kohta 4.4).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Influenssarokote, ATC-koodi: J07BB02.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Tässä kohdassa esitetään mallirokotteilla saatu kliininen kokemus.

Mallirokotteet sisältävät influenssa-antigeenejä, jotka poikkeavat nykyisin kiertävistä influenssaviruksista. Näitä antigeenejä voi pitää ”uusina” antigeeneinä ja ne simuloivat tilannetta, jossa rokotuksen kohderyhmä on immunologisesti naivi. Mallirokotteilla saatu kokemus tukee pandemiarokotteen todennäköistä rokotusstrategiaa: mallirokotteiden kliininen immunogeenisuus, siedettävyys ja reaktogeenisuus ovat pandemiarokotteiden kannalta olennaista tietoa.

Immuunivaste A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-kannalle:

18–60-vuotiaat aikuiset

Immunogeenisuutta tutkivassa kliinisessä tutkimuksessa, jossa 18-60-vuotiaille koehenkilöille annettiin rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Vietnam/1194/2004-kannasta peräisin olevaa HA:ta, anti-hemagglutiniini (anti-HA) vasta-aineiden vasteet olivat seuraavat:

anti-HA vasta- Immuunivaste A/Vietnam/1194/2004-kannalle

 

 

aine

 

 

 

 

 

 

0, 21 päivän rokotusaikataulu

0, 6 kuukauden rokotusaikataulu

 

(D-Pan-H5N1-002)

 

(D-Pan-H5N1-012)

 

 

21 päivää

21 päivää

21 päivää

7 päivää

21 päivää

 

ensimmäisestä

toisesta

ensimmäisestä

toisesta

toisesta

 

annoksesta

annoksesta

annoksesta

annoksesta

annoksesta

 

N=925

N=924

N=55

N= 47

N=48

Suojaava

44,5 %

94,3 %

38,2 %

89,4 %

89,6 %

vasta-ainetaso1

 

 

 

 

 

Serokonversio-

42,5 %

93,7 %

38,2 %

89,4 %

89,6 %

frekvenssi2

 

 

 

 

 

Serokonversio-

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

kerroin3

 

 

 

 

 

1Suojaava vasta-ainetaso: ne henkilöt, joiden hemagglutinaation inhibitio (HI) titteri oli ≥ 1:40;

2Serokonversiofrekvenssi: ne henkilöt, jotka olivat joko seronegatiivisia ennen rokotusta ja joiden suojaava vasta-ainetason titteri oli ≥ 1:40 rokotuksen jälkeen tai jotka olivat seropositiivisia ennen rokotusta ja joiden titterit nousivat nelinkertaisiksi;

3serokonversiokerroin: rokotuksen jälkeisen GMT-titterin (geometric mean titre) ja rokotusta edeltävän GMT-titterin suhde.

Neutraloivien vasta-aineiden titterit seerumissa olivat nelinkertaiset 96,0 %:lla henkilöistä kahden annoksen jälkeen, joiden välillä oli 21 päivää tai 6 kuukautta. Vähintään 1:80 titteri saavutettiin 98– 100 %:lla.

D-Pan-H5N1-002-tutkimuksen tutkittavilla seurattiin immuunivasteen säilymistä. Suojaavat vasta- ainetasot 6, 12, 24 ja 36 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta olivat seuraavat:

Anti-HA-vasta-aine

 

Immuunivaste A/Vietnam/1194/2004-kannalle

 

 

6 kuukautta

 

12 kuukautta

24 kuukautta

36 kuukautta

 

ensimmäisestä

ensimmäisestä

ensimmäisestä

ensimmäisestä

 

annoksesta

 

annoksesta

annoksesta

annoksesta

 

N=256

 

N=559

N=411

N=387

Suojaava vasta-

40,2 %

 

23,4 %

16,3 %

16,3 %

ainetaso1

 

 

 

 

 

1 Suojaava vasta-ainetaso: ne henkilöt, joiden hemagglutinaation inhibitio (HI) titteri oli ≥ 1:40

Iäkkäät (>60-vuotiaat)

Toisessa kliinisessä tutkimuksessa (D-Pan-H5N1-010) 297 yli 60-vuotiasta koehenkilöä (ryhmitelty 61–70-vuotiaisiin, 71–80-vuotiaisiin ja yli 80-vuotiaisiin) sai joko kerta-annoksen tai kaksinkertaisen annoksen rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)- kannasta peräisin olevaa HA:ta. Rokotukset olivat päivinä 0 ja 21. Päivänä 42 anti-HA-vasta-aineen vasteet olivat seuraavat:

Anti-HA-

Immuunivaste A/Vietnam/1194/2004-kannalle (D42)

 

vasta-aine

 

 

 

 

61–70-vuotiaat

71–80-vuotiaat

> 80-vuotiaat

 

 

 

 

kerta-annos kaksinker-

kerta-

kaksinker-

kerta-

kaksinker-

 

N=91

tainen

annos

tainen annos

annos

tainen annos

 

 

annos N=92

N=48

N=43

N=13

N = 10

Suojaava

84,6 %

97,8 %

87,5 %

93,0 %

61,5 %

90,0 %

vasta-ainetaso1

 

 

 

 

 

 

Serokonversio-

74,7 %

90,2 %

77,1 %

93,0 %

38,5 %

50,0 %

frekvenssi2

 

 

 

 

 

 

Serokonversio-

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

kerroin3

 

 

 

 

 

 

1Suojaava vasta-ainetaso: ne henkilöt, joiden hemagglutinaation inhibitio (HI) titteri oli ≥ 1:40;

2Serokonversiofrekvenssi: ne henkilöt, jotka olivat joko seronegatiivisia ennen rokotusta ja joiden suojaava vasta-ainetason titteri oli ≥ 1:40 rokotuksen jälkeen tai jotka olivat seropositiivisia ennen rokotusta ja joiden titterit nousivat nelinkertaisiksi;

3serokonversiokerroin: rokotuksen jälkeisen GMT-titterin (geometric mean titre) ja rokotusta edeltävän GMT-titterin suhde.

Vaikka riittävä immuunivaste saavutettiin päivänä 42, kun koehenkilöille annettiin kaksi kertaa kerta- annoksena rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Vietnam/1194/2004-kannasta peräisin olevaa HA:ta, vaste oli korkeampi, kun koehenkilöille annettiin kaksi kertaa kaksinkertainen annos.

Seronegatiivisilta > 80-vuotiailta koehenkilöiltä on hyvin rajoitetusti tietoa (N = 5). Suojaavaa vasta- ainetasoa ei saavutettu yhdelläkään koehenkilöistä, kun heille annettiin kaksi kertaa kerta-annoksena rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-kannasta peräisin olevaa HA:ta. Suojaava vasta-ainetaso saatiin kuitenkin 75 %:lle päivänä 42, kun koehenkilöille annettiin kaksi kertaa kaksinkertainen annos.

D-Pan-H5N1-010-tutkimuksen tutkittavilla seurattiin immuunivasteen säilymistä. Suojaavat vasta- ainetasot 6, 12 ja 24 kuukauden kuluttua rokotuksesta olivat seuraavat:

Anti-HA-vasta-aine

 

Immuunivaste A/Vietnam/1194/2004-kannalle

 

 

6 kk kuluttua

12 kk kuluttua

24 kk kuluttua

 

rokotuksesta

rokotuksesta

rokotuksesta

 

kerta-

kaksinker-

kerta-

kaksinker-

kerta-

kaksinker-

 

annos

tainen

annos

tainen

annos

tainen

 

(N=140)

annos

(N=86)

annos

(N=86)

annos

 

 

(N=131)

 

(N=81)

 

(N=81)

Suojaava vasta-

52,9 %

69,5 %

45,3 %

44,4 %

37,2 %

30,9 %

ainetaso1

 

 

 

 

 

 

1 Suojaava vasta-ainetaso: ne henkilöt, joiden hemagglutinaation inhibitio (HI) titteri oli ≥ 1:40

Lisäksi neutraloivien vasta-aineiden titterit seerumissa olivat päivästä 0 päivään 42 nelinkertaiset 44,8 %:lla ja 56,1 %:lla koehenkilöistä, vastaavasti, ja titteri oli päivänä 42 vähintään 1:80 96,6 %:lla ja 100 %:lla koehenkilöistä, vastaavasti.

12 ja 24 kuukauden kuluttua rokotuksesta neutraloivien vasta-aineiden titterit olivat seuraavat:

Seerumin

 

Immuunivaste A/Vietnam/1194/2004-kannalle

 

neutraloiva vasta-

 

 

 

 

 

 

aine

 

 

 

 

 

 

 

12 kk kuluttua rokotuksesta

24 kk kuluttua rokotuksesta

 

kerta-annos

 

kaksinkertainen

kerta-annos

 

kaksinkertainen

 

N=51

 

annos

N=49

 

annos

 

 

 

N=54

 

 

N=54

GMT1

274,8

 

272,0

391,0

 

382,8

Serokonversio-

27,5 %

 

27,8 %

36,7 %

 

40,7 %

 

 

 

 

 

frekvenssi2

 

 

 

 

≥ 1:803

82,4 %

90,7 %

91,8 %

100 %

1Geometric Mean Titre

2seerumin neutraloivan vasta-aineen titterin nelinkertaistuminen

3% tutkittavista, jotka saavuttivat seerumin neutraloivan vasta-aineen titterin vähintään 1:80

Pediatrinen populaatio

3–9-vuotiaat lapset

Kliinisessä tutkimuksessa (D-Pan-H5N1-009) 3–5-vuotiaat ja 6–9-vuotiaat lapset saivat joko kaksi kokonaista (0,5 ml) tai kaksi puolikasta annosta (0,25 ml) rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 µg A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) -kannasta peräisin olevaa HA:ta päivinä 0 ja 21. Päivänä 42 anti-HA-vasta-aineen vasteet olivat seuraavat:

Anti-HA-

 

Immuunivaste A/Vietnam/1194/2004-kannalle

vasta-aine

 

 

 

 

 

3–5-vuotiaat

6–9-vuotiaat

 

Puolikas annos

Koko-nainen annos

Puolikas annos

Koko-nainen annos

 

N=49

N=44

N=43

N=43

 

 

 

Suojaava

95,9 %

100 %

100 %

100 %

vasta-ainetaso1

 

 

 

 

Serokonversio-

95,9 %

100 %

100 %

100 %

frekvenssi2

 

 

 

 

Serokonversio-

78,5

191,3

108,1

176,7

kerroin3

 

 

 

 

1Suojaava vasta-ainetaso: ne henkilöt, joiden hemagglutinaation inhibitio (HI) titteri oli ≥ 1:40;

2Serokonversiofrekvenssi: ne henkilöt, jotka olivat joko seronegatiivisia ennen rokotusta ja joiden suojaava vasta-ainetason titteri oli ≥ 1:40 rokotuksen jälkeen tai jotka olivat seropositiivisia ennen rokotusta ja joiden titterit nousivat nelinkertaisiksi;

3serokonversiokerroin: rokotuksen jälkeisen GMT-titterin (geometric mean titre) ja rokotusta edeltävän GMT-titterin suhde.

Hemagglutinaation inhibitio (HI) titterin ≥1:40 kliinistä merkitystä lapsilla ei tunneta.

D-Pan-H5N1-009-tutkimuksen tutkittavilla seurattiin immuunivasteen säilymistä. Suojaavat vasta- ainetasot 6, 12 ja 24 kuukauden kuluttua rokotuksesta olivat seuraavat:

Anti-HA-vasta-aine

 

Immuunivaste A/Vietnam/1194/2004-kannalle

 

 

 

 

3–5-vuotiaat

 

 

 

6 kk kuluttua

12 kk kuluttua

24 kk kuluttua

 

rokotuksesta

rokotuksesta

rokotuksesta

 

Puolikas

Koko-

Puolikas

Koko-

Puolikas

Koko-

 

annos

nainen

annos

nainen

annos

nainen

 

(N=50)

annos

(N=47)

annos

(N=27)

annos

 

 

(N=29)

 

(N=27)

 

(N=26)

Suojaava vasta-

56,0 %

82,8 %

38,3 %

48,1 %

38,3 %

73,1 %

ainetaso1

 

 

 

 

 

 

1 Suojaava vasta-ainetaso: ne henkilöt, joiden hemagglutinaation inhibitio (HI) titteri oli ≥ 1:40

 

 

 

 

 

 

 

Anti-HA-vasta-aine

 

Immuunivaste A/Vietnam/1194/2004-kannalle

 

 

 

 

6–9-vuotiaat

 

 

 

6 kk kuluttua

12 kk kuluttua

24 kk kuluttua

 

rokotuksesta

rokotuksesta

rokotuksesta

 

Puolikas

Koko-

Puolikas

Koko-

Puolikas

Koko-

 

annos

nainen

annos

nainen

annos

nainen

 

 

 

 

 

 

 

(N=44)

annos

(N=37)

annos

(N=37)

annos

 

 

(N=41)

 

(N=35)

 

(N=34)

Suojaava vasta-

63,6 %

78,0 %

24,3 %

62,9 %

24,3 %

67,6 %

ainetaso1

 

 

 

 

 

 

1 Suojaava vasta-ainetaso: ne henkilöt, joiden hemagglutinaation inhibitio (HI) titteri oli ≥ 1:40

Päivänä 42 ja 6, 12 ja 24 kuukauden kuluttua neutraloivan vasta-aineen vasteet olivat seuraavat:

Seerumin

 

Immuunivaste A/Vietnam/1194/2004-kannalle

 

neutraloiva vasta-

 

 

 

 

 

aine

 

 

 

 

 

 

 

 

3–5-vuotiaat

 

 

21 päivää toisen

6 kk kuluttua

12 kk kuluttua

24 kk kuluttua

 

annoksen jälkeen

rokotuksesta

rokotuksesta

rokotuksesta

 

Puolikas

Koko-

Puolikas annos

Puolikas annos

Puolikas annos

 

annos

nainen

N=49

N=47

N=47

 

N=47

annos

 

 

 

 

 

N=42

 

 

 

GMT1

1044,4

4578,3

781,2

238,9

302,5

Serokonversio-

95,6 %

97,4 %

87,2 %

82,2 %

80,0 %

frekvenssi2

 

 

 

 

 

≥1:803

100 %

100 %

100 %

93,6 %

95,7 %

1Geometric Mean Titre

2seerumin neutraloivan vasta-aineen titterin nelinkertaistuminen

3% tutkittavista, jotka saavuttivat seerumin neutraloivan vasta-aineen titterin vähintään 1:80

Seerumin

 

Immuunivaste A/Vietnam/1194/2004-kannalle

 

neutraloiva vasta-

 

 

 

 

 

aine

 

 

 

 

 

 

 

 

6–9-vuotiaat

 

 

21 päivää toisen

6 kk kuluttua

12 kk kuluttua

24 kk kuluttua

 

annoksen jälkeen

rokotuksesta

rokotuksesta

rokotuksesta

 

Puolikas

Koko-

Puolikas annos

Puolikas annos

Puolikas annos

 

annos

nainen

N=40

N=36

N=38

 

N=42

annos

 

 

 

 

 

N=42

 

 

 

GMT1

1155,1

3032,5

756,1

179,4

234,5

Serokonversio-

100 %

100 %

95,0 %

67,6 %

63,9 %

frekvenssi2

 

 

 

 

 

≥1:803

100 %

100 %

100 %

86,1 %

97,4 %

1Geometric Mean Titre

2seerumin neutraloivan vasta-aineen titterin nelinkertaistuminen

3% tutkittavista, jotka saavuttivat seerumin neutraloivan vasta-aineen titterin vähintään 1:80

Euroopan lääkevirasto on lykännyt velvoitetta toimittaa tulokset Adjupanrix-valmisteella tehdyistä tutkimuksista, joissa on tutkittu yhdellä tai useammalla pediatrisella alaryhmällä influenssainfektiota, jonka aiheuttaja on rokotteen sisältämä tai rokotteen sisältämän kannan sukuinen influenssakanta. (ks. kohta 4.2 koskien pediatrista käyttöä).

Immuunivaste A/Indonesia/05/2005 (H5N1)-kantaa vastaan

Kliinisessä tutkimuksessa (Q-Pan-H5N1-001) 140 koehenkilöille annettiin kaksi annosta rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Indonesia/05/2005-kannasta peräisin olevaa HA:ta. Rokote annettiin päivinä 0 ja 21. Koehenkilöt olivat 18–60-vuotiaita. Anti-HA-vasta-aineiden vasteet olivat seuraavat:

anti-HA vasta-aine

Immuunivaste A/Indonesia/05/2005-kannalle

 

 

 

 

 

Päivä 21

Päivä 42

Päivä 180

 

N=140

N=140

N=138

Suojaava vasta-

45,7 %

96,4 %

49,3 %

ainetaso1

 

 

 

Serokonversio-

45,7 %

96,4 %

48,6 %

frekvenssi2

 

 

 

Serokonversio-

4,7

95,3

5,2

kerroin3

 

 

 

1Suojaava vasta-ainetaso: ne henkilöt, joiden hemagglutinaation inhibitio (HI) titteri oli ≥ 1:40;

2Serokonversiofrekvenssi: ne henkilöt, jotka olivat joko seronegatiivisia ennen rokotusta ja joiden suojaava vasta-ainetason titteri oli ≥ 1:40 rokotuksen jälkeen tai jotka olivat seropositiivisia ennen rokotusta ja joiden titterit nousivat nelinkertaisiksi;

3serokonversiokerroin: rokotuksen jälkeisen GMT-titterin (geometric mean titre) ja rokotusta edeltävän GMT-titterin suhde.

Neutraloivien vasta-aineiden titterit seerumissa olivat nelinkertaiset 79,2 %:lla henkilöistä 21 päivän kuluttua ensimmäisestä annoksesta, 95,8 % 21 päivän kuluttua toisesta annoksesta ja 87,5 % kuuden kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Toisessa kliinisessä tutkimuksessa 49 koehenkilölle annettiin kaksi annosta rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Indonesia/05/2005-kannasta peräisin olevaa HA:ta. Rokote annettiin päivinä 0 ja 21. Koehenkilöt olivat 18–60-vuotiaita. Päivänä 42 anti-HA-vasta-aineiden serokonversiofrekvenssi oli 98 %, kaikki koehenkilöt saavuttivat suojaavat vasta-ainetasot ja serokonversiokerroin oli 88,6. Tämän lisäksi neutraloivien vasta-aineiden titterit olivat vähintään 1:80 kaikilla koehenkilöillä.

AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-kannasta peräisin olevaa HA:ta sisältävän rokotteen aikaansaama ristiin reagoiva immuunivaste

18–60-vuotiaat aikuiset

Anti-HA-vasteet A/Indonesia/5/2005-kantaa vastaan, kun koehenkilöille oli annettu rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Vietnam/1194/2004-kannasta peräisin olevaa HA:ta.

Anti-HA vasta-aine

Immuunivaste A/Indonesia/5/2005-kantaa vastaan

 

0, 21 päivän

0, 6 kuukauden rokotusohjelma

 

rokotusohjelma

(D-Pan-H5N1-012)

 

(D-Pan-H5N1-002)

 

 

 

21 päivää toisesta

7 päivää toisesta

21 päivää toisesta

 

annoksesta N=924

annoksesta N=47

annoksesta N=48

Suojaava vasta-

50,2 %

74,5 %

83,3 %

ainetaso1

 

 

 

Serokonversio-

50,2 %

74,5 %

83,3 %

frekvenssi2

 

 

 

Serokonversiokerroin3

4,9

12,9

18,5

Anti-HA ≥ 1:40

 

 

 

1Suojaava vasta-ainetaso: ne henkilöt, joiden hemagglutinaation inhibitio (HI) titteri oli ≥ 1:40;

2Serokonversiofrekvenssi: ne henkilöt, jotka olivat joko seronegatiivisia ennen rokotusta ja joiden suojaava vasta-ainetason titteri oli ≥ 1:40 rokotuksen jälkeen tai jotka olivat seropositiivisia ennen rokotusta ja joiden titterit nousivat nelinkertaisiksi;

3serokonversiokerroin: rokotuksen jälkeisen GMT-titterin (geometric mean titre) ja rokotusta edeltävän GMT-titterin suhde.

Neutraloivien vasta-aineiden titterit seerumissa A/Indonesia/5/2005-kantaa vastaan olivat nelinkertaiset > 90 %:lla henkilöistä kahden annoksen jälkeen ja rokotusaikataulusta riippumatta. Kaikilla koehenkilöillä saavutettiin vähintään 1:80 titteri, kun annokset annettiin 6 kuukauden välein.

D-Pan-H5N1-002-tutkimuksen tutkittavilla seurattiin anti-HA-vasta-aineiden säilymistä A/Indonesia/5/2005-kantaa vastaan. 6, 12, 24 ja 36 kuukauden kuluttua suojaava vasta-ainetaso saavutettiin 2,2 %:lla, 4,7 %:lla, 2,4 %:lla ja 7,8 %:lla tutkittavista.

Toisessa tutkimuksessa (D-Pan-H5N1-007) 50 koehenkilöille annettiin kaksi annosta rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Vietnam/1194/2004-kannasta peräisin olevaa HA:ta. Koehenkilöt olivat 18–60-vuotiaita. Suojaavat anti-HA-vasta-ainetasot olivat 21 päivän kuluttua toisesta annoksesta 20 % A/Indonesia/5/2005-kantaa vastaan, 35 % A/Anhui/01/2005-kantaa vastaan ja 60 % A/Turkey/Turkey/1/2005-kantaa vastaan.

Iäkkäät (>60-vuotiaat)

Tutkimuksessa, jossa 297 yli 60-vuotiaalle koehenkilölle annettiin kaksi annosta rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Vietnam/1194/2004-kannasta peräisin olevaa HA:ta, anti-HA vasta-aineiden suojaavat vasta-ainetasot ja serokonversiofrekvenssi A/Indonesia/5/2005-kantaa vastaan olivat 23 % ja serokonversiokerroin oli 2,7 päivänä 42. Neutraloivien vasta-aineiden titterit tutkittiin 87 koehenkilöltä. Titterit olivat vähintään 1:40 87 %:lla ja vähintään 1:80 67 %:lla.

D-Pan-H5N1-010-tutkimuksen tutkittavilla, jotka saivat kerta-annoksen, seurattiin anti-HA-vasta- aineiden säilymistä A/Indonesia/5/2005-kantaa vastaan. 12 ja 24 kuukauden kuluttua suojaava vasta- ainetaso saavutettiin 16,3 %:lla ja 4,7 %:lla tutkittavista. Neutraloivien vasta-aineiden serokonversiofrekvenssit A/Indonesia/5/2005-kantaa vastaan 12 ja 24 kuukauden kuluttua olivat 15,7 % ja 12,2 %. 12 kuukauden kuluttua tutkittavista 54,9 % ja 24 kuukauden kuluttua 44,9 % tutkittavista saavutti seerumin neutraloivan vasta-aineen titterin vähintään 1:80.

Pediatrinen populaatio

3–9-vuotiaat lapset

3–5-vuotiailla ja 6–9-vuotiailla lapsilla, jotka saivat joko kaksi kokonaista tai kaksi puolikasta annosta rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 µg A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) -kannasta peräisin olevaa HA:ta, anti-HA-vasta-aineen vasteet päivänä 42 olivat seuraavat:

Anti-HA-

 

Immuunivaste A/Indonesia/5/2005-kannalle

vasta-aine

 

 

 

 

 

3–5-vuotiaat

6–9-vuotiaat

 

Puolikas annos

Koko-nainen annos

Puolikas annos

Koko-nainen annos

 

N=49

N=44

N=43

N=43

 

 

 

Suojaava

71,4 %

95,5 %

74,4 %

79,1 %

vasta-ainetaso1

 

 

 

 

Serokonversio-

71,4 %

95,5 %

74,4 %

79,1 %

frekvenssi2

 

 

 

 

Serokonversio-

10,7

33,6

12,2

18,5

kerroin3

 

 

 

 

1Suojaava vasta-ainetaso: ne henkilöt, joiden hemagglutinaation inhibitio (HI) titteri oli ≥ 1:40;

2Serokonversiofrekvenssi: ne henkilöt, jotka olivat joko seronegatiivisia ennen rokotusta ja joiden suojaava vasta-ainetason titteri oli ≥ 1:40 rokotuksen jälkeen tai jotka olivat seropositiivisia ennen rokotusta ja joiden titterit nousivat nelinkertaisiksi;

3serokonversiokerroin: rokotuksen jälkeisen GMT-titterin (geometric mean titre) ja rokotusta edeltävän GMT-titterin suhde.

D-Pan-H5N1-009-tutkimuksen tutkittavilla seurattiin immuunivasteen säilymistä. Suojaavat vasta- ainetasot 6, 12 ja 24 kuukauden kuluttua olivat seuraavat:

Anti-HA-vasta-

 

Immuunivaste A/Indonesia/5/2005-kannalle

 

aine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3–5-vuotiaat

 

 

 

Kuukausi 6

Kuukausi 12

Kuukausi 24

 

Puolikas

Koko-

Puolikas

Koko-

Puolikas

Koko-

 

annos

nainen

annos

nainen

annos

nainen

 

N=49

annos

N=47

annos

N=47

annos

 

 

N=27

 

N=27

 

N=26

Suojaava vasta-

6,1 %

70,4 %

36,2 %

44,4 %

10,6 %

53,8 %

ainetaso1

 

 

 

 

 

 

1 Suojaava vasta-

ainetaso: ne henkilöt, joiden hemagglutinaation inhibitio (HI) titteri oli ≥ 1:40

 

 

 

 

Anti-HA-vasta-

 

Immuunivaste A/Indonesia/5/2005-kannalle

 

aine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6–9-vuotiaat

 

 

 

Kuukausi 6

Kuukausi 12

Kuukausi 24

 

Puolikas

Koko-

Puolikas

Koko-

Puolikas

Koko-

 

annos

nainen

annos

nainen

annos

nainen

 

N=42

annos

N=36

annos

N=37

annos

 

 

N=34

 

N=35

 

N=34

Suojaava vasta-

4,8 %

64,7 %

19,4 %

42,9 %

10,8 %

29,4 %

ainetaso1

 

 

 

 

 

 

1 Suojaava vasta-ainetaso: ne henkilöt, joiden hemagglutinaation inhibitio (HI) titteri oli ≥ 1:40

Lisäksi lapsiryhmässä, joka sai puolikkaan rokoteannoksen, niiden tutkittavien määrä, jotka saavuttivat neutraloivien vasta-aineiden titterin yli 1:80, säilyi korkeana 24 kuukauteen asti ensimmäisen annoksen jälkeen. Neutraloivan vasta-aineen vasteet olivat seuraavat:

Seerumin

 

 

Immuunivaste A/Indonesia/5/2005-kannalle

 

 

neutraloiva

 

 

 

 

 

 

 

 

vasta-aine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3–5-vuotiaat

 

 

6–9-vuotiaat

 

 

Päivä

Kuukausi

Kuukausi

Kuukausi

Päivä

Kuukausi

Kuukausi

Kuukausi

 

 

N=46

N=48

N=47

N=47

N=42

N=40

N=35

N=38

GMT1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

Sero-

95,6 %

93,0 %

97,9 %

97,9 %

97,2 %

97,3 %

94,4 %

97,4 %

positiivisuus-

 

 

 

 

 

 

 

 

frekvenssi2

 

 

 

 

 

 

 

 

≥1:803

75,6 %

72,1 %

85,1 %

80,9 %

88,9 %

70,3 %

86,1 %

81,6 %

1Geometric Mean Titre

2% tutkittavista, joiden titteri ≥1:28

3% tutkittavista, jotka saavuttivat seerumin neutraloivan vasta-aineen titterin vähintään 1:80

AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog:a A/Indonesia/05/2005 (H5N1)-kannasta peräisin olevaa HA:ta sisältävän rokotteen aikaansaama ristiin reagoiva immuunivaste

Kun 140 koehenkilölle, jotka olivat 18–60-vuotiaita, annettiin päivinä 0 ja 21 kaksi annosta rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog:a A/Indonesia/05/2005-kannasta peräisin olevaa HA:ta, anti-HA-vasta-aineet A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan olivat seuraavat:

anti-HA vasta-aine

Immuunivaste A/Vietnam/1194/2004-kannalle

 

Päivä 21

Päivä 42

 

 

 

N= 140

N=140

Suojaava vasta-ainetaso1

15 %

59,3 %

Serokonversio-frekvenssi2

12,1 %

56,4 %

Serokonversio-

1,7

6,1

kerroin3

 

 

1Suojaava vasta-ainetaso: ne henkilöt, joiden hemagglutinaation inhibitio (HI) titteri oli ≥ 1:40;

2Serokonversiofrekvenssi: ne henkilöt, jotka olivat joko seronegatiivisia ennen rokotusta ja joiden suojaava vasta-ainetason titteri oli ≥ 1:40 rokotuksen jälkeen tai jotka olivat seropositiivisia ennen rokotusta ja joiden titterit nousivat nelinkertaisiksi;

3serokonversiokerroin: rokotuksen jälkeisen GMT-titterin (geometric mean titre) ja rokotusta edeltävän GMT-titterin suhde.

Päivänä 180 suojaavat vasta-ainetasot olivat 13 %.

Neutraloivien vasta-aineiden titterit seerumissa A/Vietnam-kantaa vastaan olivat nelinkertaiset 49 %:lla henkilöistä 21 päivän kuluttua ensimmäisestä annoksesta, 67,3 %:lla 21 päivän kuluttua toisesta annoksesta ja 44,9 %:lla kuuden kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Vaihtoehtoiset ohjelmat

Pidennettyä rokotusväliä tutkittiin tutkimuksessa D-H5N1-012, jossa ryhmä 18-60-vuotiaita koehenkilöitä sai kaksi annosta Adjupanrixia 6 tai 12 kuukauden välein. Koehenkilöillä, jotka saivat rokotteen 6 kuukauden välein, suojaavan vasta-ainetason saavuttaneiden ja A/Vietnam/1194/2004- kannalle vasteen saaneiden osuudet olivat 89,6 % ja 95,7 % 21 päivää toisen annoksen jälkeen. Koehenkilöillä, jotka saivat rokotteen 12 kuukauden välein, suojaavan vasta-ainetason saavuttaneiden ja A/Vietnam/1194/2004-kannalle vasteen saaneiden osuudet olivat 92,0 % ja 100 % 21 päivää toisen annoksen jälkeen

Tässä tutkimuksessa havaittiin myös ristireagoivaa immuunivastetta A/Indonesia/5/2005-kannalle. Koehenkilöillä, jotka saivat rokotteen 6 kuukauden välein, suojaavan vasta-ainetason saavuttaneiden ja rokotteelle vasteen saaneiden osuudet olivat 83,3 % ja 100 % Koehenkilöillä, jotka saivat rokotteen 12 kuukauden välein, suojaavan vasta-ainetason saavuttaneiden ja rokotteelle vasteen saaneiden osuudet olivat 84,0 % ja 100 % 21 päivää toisen annoksen jälkeen.

AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Indonesia/05/2005-kannasta peräisin olevaa HA:ta sisältävän rokotteen anto yhtenä annoksena koehenkilöille, jotka aikaisemmin olivat saaneet yhden tai kaksi annosta rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Vietnam/1194/2004-kannasta peräisin olevaa HA:ta

Kliinisessä tutkimuksessa (D-Pan-H5N1-012) 18–60-vuotiaille koehenkilöille annettiin AS03- adjuvanttia ja 3,75 mikrog HA:ta sisältävää rokotetta, jonka HA oli peräisin joko A/Vietnam/1194/2004-kannasta tai Indonesia/5/2005-kannasta. Rokotus annettiin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun alustavana rokotuksena oli annettu yksi tai kaksi annosta rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Vietnam/1194/2004-kannasta peräisin olevaa HA:ta. Alustavat rokotukset oli annettu päivänä 0 tai päivinä 0 ja 21. Anti-HA-vasteet olivat seuraavat:

anti-HA vasta-aine

A/Vietnam-vaste 21 päivää

A/Indonesia-vaste 21 päivää

 

A/Vietnam-tehosteannoksen

A/Indonesia-tehosteannoksen

 

jälkeen N=46

jälkeen N=49

 

Yhden

 

Kahden

Yhden

Kahden

 

alustavan

 

alustavan

alustavan

alustavan

 

annoksen

 

annoksen

annoksen

annoksen

 

jälkeen

 

jälkeen

jälkeen

jälkeen

Suojaava vasta-ainetaso1

89,6 %

 

91,3 %

98,1 %

93,9 %

Tehosteannoksen

87,5 %

 

82,6 %

98,1 %

91,8 %

serokonversio-frekvenssi2

 

 

 

 

 

Tehosteannoksen

29,2

 

11,5

55,3

45,6

 

 

 

 

kerroin3

1Suojaava vasta-ainetaso: ne henkilöt, joiden hemagglutinaation inhibitio (HI) titteri oli ≥ 1:40;

2Tehosteannoksen serokonversiofrekvenssi: ne henkilöt, jotka olivat joko seronegatiivisia ennen rokotusta ja joiden suojaava vasta-ainetason titteri oli ≥ 1:40 rokotuksen jälkeen tai jotka olivat seropositiivisia ennen rokotusta ja joiden titterit nousivat nelinkertaisiksi;

3tehostekerroin: rokotuksen jälkeisen GMT-titterin (geometric mean titre) ja rokotusta edeltävän GMT-titterin suhde.

Riippumatta siitä, oliko yksi tai kaksi alustavaa rokotusannosta annettu kuusi kuukautta aikaisemmin, suojaavat vasta-ainetasot A/Indonesia-kantaa vastaan olivat > 80 %, kun annos sisälsi AS03- adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Vietnam/1194/2004-kannasta peräisin olevaa HA:ta. Suojaava vasta- ainetaso A/Vietnam-kantaa vastaan oli > 90 %, kun annos sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Indonesia/05/2005-kannasta peräisin olevaa HA:ta. Neutraloivien vasta-aineiden titterit olivat kaikilla koehenkilöillä vähintään 1:80 kumpaakin kantaa vastaan riippumatta siitä, mitä kantaa rokotteen sisältämä HA edusti ja riippumatta siitä, montako alustavaa annosta koehenkilö oli saanut.

Toisessa kliinisessä tutkimuksessa (D-Pan-H5N1-015) 39 koehenkilöä, jotka olivat 18-60-vuotiaita, sai annoksen rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Indonesia/5/2005-kannasta peräisin olevaa HA:ta. Tämä tehosterokotus annettiin 14 kuukauden kuluttua siitä, kun he olivat saaneet kaksi annosta rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Vietnam/1194/2004- kannasta peräisin olevaa HA:ta. Nämä alustavat rokotukset annettiin päivinä 0 ja 21. Suojaavat vasta- ainetasot A/Indonesia-kantaa vastaan olivat 92 %:lla päivänä 21 ja 69,2 %:lla päivänä 180 rokoteannoksen jälkeen.

Toisessa kliinisessä tutkimuksessa (D-Pan-H5N1-038) 387 koehenkilöä, jotka olivat 18–60-vuotiaita, sai yhden annoksen rokotetta, joka sisälsi AS03-adjuvanttia ja 3,75 mikrog A/Indonesia/5/2005- kannasta peräisin olevaa HA:ta. Tämä tehosteannos annettiin 36 kuukauden kuluttua siitä, kun he olivat saaneet kaksi annosta rokotetta, joka sisälsi kaksi annosta A/Vietnam/1194/2004-kantaa. Suojaava vasta-ainetaso, tehosteannoksen serokonversiofrekvenssi ja tehostekerroin A/Indonesia/5/2005-kantaa vastaan 21 päivän kuluttua tehosteannoksesta olivat 100 %, 99,7 % ja 123,8 %.

Tiedot ei-kliinisistä tutkimuksista

Kykyä aikaansaada suoja rokotteen homologisia ja heterologisia kantoja vastaan tutkittiin ei-kliinisesti altistamistutkimuksissa freteillä.

Fretit jaettiin neljään ryhmään, joissa oli kuusi eläintä kussakin ryhmässä. Fretit immunisoitiin antamalla AS03 adjuvanttia sisältävä rokote lihakseen. Rokotteen HA oli peräisin H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14)-kannasta. Homologisessa altistumistutkimuksessa eläimille annettiin 15, 5, 1,7 tai 0,6 mikrogramman HA-annoksia ja heterologisessa altistumistutkimuksessa eläimille annettiin 15, 7,5, 3,8 tai 1,75 mikrogramman HA-annoksia. Kontrolliryhmät saivat pelkkää adjuvanttia, ilman adjuvanttia olevaa rokotetta (15 mikrog HA) tai fosfaattipuskuria sisältävää suolaliuosta. Fretit rokotettiin päivinä 0 ja 21 ja altistettiin intratrakeaalisesti päivänä 49 tappavalla annoksella H5N1/A/Vietnam/1194/04-virusta tai heterologista H5N1/A/Indonesia/5/05-virusta. Adjuvanttia sisältävää rokotetta saaneista eläimistä 87 % ja vastaavasti 96 % kestivät tappavan annoksen homologista tai heterologista virusta. Rokotetuilla eläimillä viruksen erittymistä ylähengitysteihin havaittiin vähemmän kuin kontrolleilla, mikä viittaa virustransmission pienentyneeseen riskiin. Ilman adjuvanttia olevaa rokotetta saaneet eläimet ja pelkkää adjuvanttia saaneet kontrolliryhmän eläimet kuolivat tai lopetettiin kolme tai neljä päivää altistumisen jälkeen, sillä ne olivat kuolemaisillaan.

Tämän lääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisin perustein. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellistä tietoa tieteellisten syiden vuoksi. Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain uudet tiedot ja tarvittaessa päivittää

valmisteyhteenvedon.

5.2Farmakokinetiikka

Ei sovellettavissa.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei-kliinisten tietojen mukaan ihmiseen ei kohdistu erityisiä haittavaikutuksia. Päätelmät perustuvat tavanomaisiin farmakologisiin turvallisuustutkimuksiin, akuutin ja toistuvan annostuksen toksisuuskokeisiin sekä paikallisen siedettävyyden, naaraan fertiliteetin, alkio-sikiö -kehityksen ja postnataalivaiheen tutkimuksiin (imetyksen loppuun asti).

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Suspensiota sisältävä injektiopullo:

Polysorbaatti 80

Oktoksynoli 10

Tiomersaali

Natriumkloridi (NaCl)

Dinatriumvetyfosfaatti (Na2HPO4)

Kaliumdivetyfosfaatti (KH2PO4)

Kaliumkloridi (KCl)

Magnesiumkloridi (MgCl2)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Emulsiota sisältävä injektiopullo:

Natriumkloridi (NaCl)

Dinatriumvetyfosfaatti (Na2HPO4)

Kaliumdivetyfosfaatti (KH2PO4)

Kaliumkloridi (KCl)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Adjuvantit, katso kohta 2.

6.2Yhteensopimattomuudet

Yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty. Tästä syystä tätä rokotetta ei pidä sekoittaa toisten lääkkeiden kanssa.

6.3Kestoaika

5 vuotta

Sekoittamisen jälkeen rokote on käytettävä 24 tunnin sisällä. Kemialliset ja fysikaaliset säilyvyystutkimukset ovat osoittaneet, että käyttövalmis emulsio säilyy 24 tuntia 25 ºC:ssa.

6.4Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C:ssa).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Katso käyttökuntoon saattamisen jälkeiset säilytysohjeet kohdasta 6.3.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskokoko (pakkauskoot)

Yksi pakkaus sisältää:

-Yhden pakkauksen, jossa 50 injektiopulloa (tyypin I lasia), joissa 2,5 ml suspensiota. Korkki (butyylikumia).

-Kaksi pakkausta, joissa 25 injektiopulloa (tyypin 1 lasia), joissa 2,5 ml emulsiota. Korkki (butyylikumia).

Kun sekoitetaan 1 suspensiota sisältävä injektiopullo (2,5 ml) ja 1 emulsiota sisältävä injektiopullo (2,5 ml) keskenään, saadaan 10 annosta rokotetta (5 ml).

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Adjupanrix-valmiste käsittää kaksi säiliötä:

Suspensio: moniannosinjektiopullo, jossa on antigeenia

Emulsio: moniannosinjektiopullo, jossa on adjuvanttia.

Komponentit on sekoitettava keskenään ennen rokottamista.

Käsittelyohjeet (sekoittaminen) ja rokotteen antaminen:

1.Ennen sekoittamista emulsion (adjuvanttia) ja suspension (antigeeni) on annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi vähintään 15 minuutin ajan ja kumpaakin injektiopulloa on ravistettava. Molempia on tarkastettava silmämääräisesti ennen ja jälkeen ravistamisen mahdollisten vierashiukkasten havaitsemiseksi ja/tai fysikaalisten muutosten varalta. Rokotetta ei tule käyttää, jos ulkonäössä havaitaan muutoksia (mukaan lukien korkista irronneet partikkelit).

2.Rokote sekoitetaan vetämällä adjuvanttia sisältävän injektiopullon koko sisältö 5 ml:n ruiskuun ja lisäämällä se antigeenia sisältävään injektiopulloon. On suositeltavaa käyttää 23-G neulaa. 21-G neulaa voidaan kuitenkin käyttää, jos 23-G neulaa ei ole saatavilla. Adjuvanttia sisältävää injektiopulloa on pidettävä ylösalaisin, jotta sisältö saadaan kokonaan vedetyksi ruiskuun.

3.Kun adjuvantti on lisätty antigeeniin, seosta on ravistettava hyvin. Sekoitettu rokote on melkein valkoinen tai kellertävä, homogeeninen, maitomainen, nestemäinen emulsio. Rokote on hävitettävä, jos havaitaan muita muutoksia.

4.Sekoittamisen jälkeen Adjupanrix-injektiopullon tilavuus on vähintään 5 ml. Rokote tulee antaa annostussuositusten mukaan (ks. kohta 4.2).

5.Injektiopulloa tulee ravistaa ennen jokaista antokertaa. Injektiopullo on tarkastettava silmämääräisesti mahdollisten vierashiukkasten havaitsemiseksi ja/tai fysikaalisten muutosten varalta. Rokotetta ei tule käyttää, jos ulkonäössä havaitaan muutoksia (mukaan lukien korkista irronneet partikkelit).

6.Jokainen rokoteannos (0,5 ml) vedetään 1 ml:n ruiskuun ennen injektiota. Rokote annetaan lihakseen. On suositeltavaa käyttää neulaa, jonka maksimikoko on 23-G.

7.Sekoittamisen jälkeen rokote on käytettävä 24 tunnin sisällä. Sekoitettua rokotetta voidaan säilyttää joko jääkaapissa (2 − 8°C:ssa) tai huoneenlämmössä alle 25°C:ssa. Jääkaapissa säilytetyn rokotteen on annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi vähintään 15 minuutin ajan ennen kuin annoksia vedetään ruiskuun.

Käyttämättä jäänyt rokote tai jäte hävitetään paikallisten vaatimusten mukaan.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/578/001

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 19/10/2009

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä:

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä