Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Valmisteyhteenveto - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAerinaze
ATC-koodiR01BA52
Lääkeainedesloratadine / pseudophedrine sulphate
ValmistajaMerck Sharp

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Aerinaze 2,5 mg/120 mg säädellysti vapauttava tabletti

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi säädellysti vapauttava tabletti sisältää 2,5 mg desloratadiinia ja 120 mg pseudoefedriinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Säädellysti vapauttava tabletti

Sinivalkoinen, kaksikerroksinen, soikea tabletti, jossa ”D12” leimattuna siniseen kerrokseen.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Aerinaze on tarkoitettu aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille kausiluonteisen allergisen nuhan oireiden hoitoon, kun tilaan liittyy nenän tukkoisuutta.

4.2Annostus ja antotapa

Annostus

Suositeltu Aerinaze-annos on yksi säädellysti vapauttava tabletti kahdesti päivässä.

Suositeltua annosta ja hoidon kestoa ei pidä ylittää.

Hoitoajan tulee olla mahdollisimman lyhyt eikä hoitoa tule jatkaa oireiden hävittyä. On suositeltavaa rajoittaa hoito noin 10 päivään, sillä pitkäaikaisessa käytössä pseudoefedriinisulfaatin teho saattaa heikentyä. Kun ylähengitysteiden limakalvoturvotus on parantunut, hoitoa voidaan tarvittaessa jatkaa pelkällä desloratadiinilla.

Iäkkäät potilaat

Sympatomimeettiset lääkevalmisteet, kuten pseudoefedriinisulfaatti, saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia herkemmin yli 60-vuotiaille potilaille. Aerinazen turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu kyseisessä ikäluokassa eivätkä käytettävissä olevat tiedot riitä sopivan annossuosituksen antamiseen. Yli 60-vuotiaiden potilaiden tulee siksi käyttää Aerinazea varoen.

Potilaat, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Aerinaze-valmisteen turvallisuutta ja tehoa potilaille, joiden munuaisten tai maksan toiminta on heikentynyt, ei ole varmistettu. Ei ole riittävästi tietoa sopivan annossuosituksen antamiseen. Aerinaze-valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, joiden munuaisten tai maksan toiminta on heikentynyt.

Pediatriset potilaat

Aerinaze-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 12-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla. Aerinaze-valmisteen käyttöä alle 12-vuotiaille lapsille ei suositella.

Antotapa

Suun kautta.

Tabletin voi ottaa täyden vesilasillisen kera, mutta tabletti tulee niellä kokonaisena (ei saa murskata, halkaista tai pureskella). Tabletti voidaan ottaa ruuan kanssa tai ilman.

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille, tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille tai adrenergisille lääkevalmisteille tai loratadiinille.

Koska Aerinaze sisältää pseudoefedriinisulfaattia, sitä ei myöskään tule antaa potilaille, jotka saavat monoamiinioksidaasin (MAO) estäjiä tai jos niiden käytön lopettamisesta on kulunut vähemmän kuin kaksi viikkoa.

Aerinaze-valmiste on vasta-aiheinen potilaille, joilla on:

ahdaskulmaglaukooma,

virtsaretentio,

sydänverisuonitauti kuten iskeeminen sydänsairaus, takyarytmia tai vaikea hypertensio,

kilpirauhasen liikatoimintaa,

aiempi verenvuotohalvaus tai riskitekijöitä, jotka voivat lisätä verenvuotohalvauksen vaaraa. Tämä johtuu pseudoefedriinisulfaatin alfa-mimeettisestä aktiivisuudesta, kun se yhdistetään muihin verisuonia supistaviin aineisiin kuten bromokriptiiniin, pergolidiin, lisuridiin, kabergoliiniin, ergotamiiniin, dihydroergotamiiniin tai muuhun dekongestanttiin, jota käytetään nenää avaavana, joko suun tai nenän kautta annettuna (fenyylipropanolamiini, fenyyliefriini, efedriini, oksimetatsoliini, nafatsoliini…).

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kardiovaskulaariset ja yleisvaikutukset

Potilaita tulee neuvoa lopettamaan hoito, mikäli ilmaantuu korkeaa verenpainetta, takykardiaa, palpitaatiota tai rytmihäiriöitä, pahoinvointia tai muita neurologisia oireita (kuten päänsärkyä tai päänsäryn lisääntymistä).

Varovaisuutta tulee noudattaa hoidettaessa seuraavia potilasryhmiä:

potilaat, joilla on sydämen rytmihäiriöitä

potilaat, joilla on korkea verenpaine

potilaat, joilla on ollut sydäninfarkti, diabetes mellitus, virtsarakon kaulan ahtauma tai joilla on anamneesissa bronkospasmi

potilaat, jotka käyttävät digitalis-valmisteita (ks. kohta 4.5).

Vaikutukset ruoansulatuskanavaan sekä virtsa- ja sukupuolielimiin

Valmistetta on käytettävä varoen potilaille, joilla on ahtauttava peptinen haava, mahaportin tai pohjukaissuolen tukkeuma tai virtsarakon kaulan ahtauma.

Vaikutukset keskushermostoon

Varovaisuutta tulee noudattaa lääkittäessä myös potilaita, joita hoidetaan muilla sympatomimeeteillä (ks. kohta 4.5). Näitä ovat:

dekongestantit

ruokahalua hillitsevät aineet tai amfetamiinityyppiset psykostimulantit

verenpainelääkkeet

trisykliset antidepressantit ja muut antihistamiinit.

Varovaisuutta tulee noudattaa hoidettaessa migreenipotilaita, jotka käyttävät samanaikaisesti verisuonia supistavia torajyväalkaloideja (ks. kohta 4.5).

Kouristukset

Desloratadiinia on annettava varoen potilaille, joilla itsellään tai joiden suvussa on aiemmin ilmennyt kouristuskohtauksia, ja etenkin pienille lapsille, sillä heille ilmaantuu herkemmin uusia kouristuskohtauksia desloratadiinihoidon aikana. Lääkäri voi harkita desloratadiinihoidon keskeyttämistä, jos potilaalla ilmenee hoidon aikana kouristuskohtaus.

Sympatomimeettiset amiinit saattavat aiheuttaa keskushermoston stimulaatiota, johon liittyy kouristuksia tai kardiovaskulaarinen kollapsi sekä verenpaineen lasku. Näitä oireita esiintyy todennäköisemmin yli 12-vuotiailla nuorilla, iäkkäillä tai yliannoksen yhteydessä (ks. kohta 4.9).

Väärinkäytön riski

Pseudoefedriinisulfaattiin liittyy väärinkäytön riski. Ylisuuret annokset saattavat aiheuttaa toksisuutta. Jatkuva käyttö voi johtaa toleranssiin ja yliannostuksen riskin kasvamiseen. Lääkkeen käytön äkillisen lopettamisen jälkeen saattaa ilmetä depressiota.

Muut

Perioperatiivista akuuttia verenpaineen kohoamista voi esiintyä, jos käytetään haihtuvia halogenoituja anestesia-aineita samanaikaisesti epäsuorasti vaikuttavien sympatomimeettien kanssa. Siksi leikkausta suunniteltaessa on suositeltavaa keskeyttää Aerinaze-hoito 24 tuntia ennen anestesiaa.

Vaikutukset serologisiin tutkimuksiin

Urheilijoille tulee kertoa, että pseudoefedriinisulfaatin käyttö saattaa johtaa positiiviseen tulokseen doping-testissä.

Aerinaze-valmisteen käyttö tulee lopettaa viimeistään 48 tuntia ennen ihotestejä, sillä antihistamiinit saattavat estää tai heikentää muuten positiivisia reaktioita.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Aerinaze

Valmisteen yhdistäminen seuraaviin aineisiin ei ole suositeltavaa:

digitalis (ks. kohta 4.4)

bromokriptiini

kabergoliini

lisuridi, pergolidi: verisuonten supistumisen ja verenpaineen kohoamisen vaara.

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty desloratadiinin ja pseudoefedriinisulfaatin yhdistelmällä.

Aerinaze-valmisteen ja alkoholin yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu. Kliinisfarmakologisessa tutkimuksessa desloratadiinin käyttö samanaikaisesti alkoholin kanssa ei voimistanut alkoholin suorituskykyä heikentävää vaikutusta. Desloratadiini- ja lumeryhmän potilaiden psykomotoriset testitulokset eivät poikenneet merkitsevästi toisistaan riippumatta siitä, oliko valmisteet annettu yksinään vai yhdessä alkoholin kanssa. Alkoholin käyttöä tulee välttää Aerinaze-hoidon aikana.

Desloratadiini

Kliinisesti merkityksellisiä yhteisvaikutuksia tai muutoksia desloratadiinin pitoisuuksissa plasmassa ei havaittu desloratadiinilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa, joissa annettiin samanaikaisesti erytromysiiniä tai ketokonatsolia.

Vielä ei ole tunnistettu entsyymiä, joka saa aikaan desloratadiinin metaboloitumisen. Siksi yhteisvaikutusten mahdollisuutta muiden lääkeaineiden kanssa ei voi sulkea pois. Desloratadiini ei salpaa CYP3A4-isoentsyymiä in vivo, ja in vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että lääkeaine ei salpaa CYP2D6-isoentsyymiä, eikä se ole P-glykoproteiinin substraatti tai estäjä.

Pseudoefedriinisulfaatti

Antasidit lisäävät pseudoefedriinisulfaatin imeytymisnopeutta, kaoliini vähentää sitä.

Sympatomimeetit

Reversiibelien ja irreversiibelien MAO:n estäjien käyttöön saattaa liittyä verisuonten supistumisen ja kohonneen verenpaineen riski.

Muiden sympatomimeettien (dekongestantit, ruokahalua hillitsevät aineet tai amfetamiinityyppiset psykostimulantit, verenpainelääkkeet, trisykliset antidepressantit ja muut antihistamiinit) samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa vaarallisen verenpaineen kohoamisen (ks. kohta 4.4).

Dihydroergotamiini, ergotamiini, metyyliergometriini: verisuonten supistumisen ja verenpaineen kohoamisen vaara.

Muut vasokonstriktorit käytettyinä joko suun tai nenän kautta vähentämään nenän limakalvojen turvotusta (fenyylipropanolamiini, fenyyliefriini, efedriini, oksimetatsoliini, nafatsoliini…): verisuonten supistumisen vaara.

Sympatomimeetit vähentävät α-metyylidopan, mekamyyliamiinin, reserpiinin, veratrumalkaloidien ja guanetidiinin verenpainetta alentavaa vaikutusta.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja (alle 300 raskaudesta) desloratadiinin ja pseudoefedriinisulfaatin yhdistelmän käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta 5.3). Varmuuden vuoksi Aerinaze- valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Imetys

Desloratadiinia ja pseudoefedriinisulfaattia on havaittu hoitoa saaneiden naisten rintaruokkimissa vastasyntyneissä/imeväisissä. Ei ole riittävästi tietoja desloratadiinin ja pseudoefedriinisulfaatin vaikutuksista vastasyntyneeseen/imeväiseen. Imettävien äitien rintamaidon erityksen vähenemistä on raportoitu esiintyneen pseudoefedriinisulfaatin käytön yhteydessä. Aerinaze-valmistetta ei pidä käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Ei ole olemassa tietoja vaikutuksesta miesten ja naisten hedelmällisyyteen.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Aerinaze-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Potilaille tulee kuitenkin kertoa, että useimmilla henkilöillä ei esiinny uneliaisuutta. Koska vaste lääkevalmisteille on aina yksilöllinen, on kuitenkin suositeltavaa, että potilaita neuvotaan välttämään tarkkaavaisuutta vaativia toimia kuten autolla ajoa tai koneiden käyttöä, kunnes he tietävät lääkkeen vaikutuksen itseensä.

4.8Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Kliinisissä tutkimuksissa, joissa oli mukana 414 aikuista, yleisimmin raportoidut haittavaikutukset olivat unettomuus (8,9 %), suun kuivuminen (7,2 %) ja päänsärky (3,1 %).

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset, joilla tutkijat katsoivat olevan syy-yhteyden Aerinaze-valmisteeseen, on lueteltu alla elinjärjestelmän mukaan. Yleisyysluokat on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10),

yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Aerinazella havaitut haittavaikutukset

 

 

 

Aineenvaihdunta ja

Yleinen

Ruokahalun väheneminen

ravitsemus

Melko harvinainen

Jano, glukosuria, hyperglykemia

 

 

 

 

Psyykkiset häiriöt

Yleinen

Unettomuus, uneliaisuus, unihäiriöt,

 

 

hermostuneisuus

 

Melko harvinainen

Kiihtymys, levottomuus, ärtyisyys

 

 

 

Hermosto

Yleinen

Heitehuimaus, psykomotorinen hyperaktiivisuus

 

Melko harvinainen

Hyperkinesia, sekavuus

 

 

 

Silmät

Melko harvinainen

Näön sumentuminen, silmien kuivuminen

 

 

 

Sydän

Yleinen

Takykardia

 

Melko harvinainen

Sydämentykytys, supraventrikulaariset

 

 

lisälyönnit

 

 

 

Hengityselimet, rintakehä ja

Yleinen

Nielutulehdus

välikarsina

Melko harvinainen

Nuha, sinuiitti, nenäverenvuoto, nenän ärsytys,

 

 

 

rinorrea, kurkun kuivuminen, hajuaistin

 

 

heikkous

 

 

 

Ruoansulatuselimistö

Yleinen

Ummetus

 

Melko harvinainen

Dyspepsia, pahoinvointi, vatsakipu, maha-

 

 

suolitulehdus, epänormaali uloste

 

 

 

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

Kutina

 

 

 

Munuaiset ja virtsatiet

Melko harvinainen

Dysuria, virtsaamishäiriö

 

 

 

Yleisoireet ja antopaikassa

Yleinen

Päänsärky, uupumus, suun kuivuminen

todettavat haitat

Melko harvinainen

Vilunväreet, punoitus, kuumat aallot

 

 

 

 

Tutkimukset

Melko harvinainen

Maksaentsyymien kohoaminen

 

 

 

Muita desloratadiinin markkinoillaoloaikana raportoituja haittavaikutuksia on lueteltu alla.

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Haittavaikutukset

 

 

 

Immuunijärjestelmä

Hyvin harvinainen

Yliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksi,

 

 

angioedeema, hengenahdistus, kutina, ihottuma

 

 

ja urtikaria)

 

 

 

Psyykkiset häiriöt

Hyvin harvinainen

Hallusinaatiot

 

Tuntematon

Epänormaali käyttäytyminen, aggressiivisuus

Hermosto

Hyvin harvinainen

Kouristukset

 

 

 

Sydän

Tuntematon

QT-ajan pidentyminen

 

 

 

Ruoansulatuselimistö

Hyvin harvinainen

Oksentelu, ripuli

 

 

 

Maksa ja sappi

Hyvin harvinainen

Maksatulehdus

 

 

 

Luusto, lihakset ja sidekudos

Hyvin harvinainen

Lihaskipu

 

 

 

Tutkimukset

Hyvin harvinainen

Bilirubiiniarvon kohoaminen

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Oireet

Yliannostuksen oireet ovat luonteeltaan enimmäkseen sympatomimeettisiä. Oireet voivat vaihdella keskushermoston lamaantumisesta (sedaatio, apnea, heikentynyt henkinen valppaus, syanoosi, kooma, kardiovaskulaarinen kollapsi) sen stimulaatioon (unettomuus, hallusinaatiot, vapina, kouristukset) sekä mahdollisesti johtaa kuolemaan. Muita oireita saattavat olla päänsärky, levottomuus, virtsaamisvaikeus, lihasheikkous ja -jännitys, euforia, kiihtymys, hengityksen toimintahäiriö, sydämen rytmihäiriöt, takykardia, sydämentykytys, jano, hikoilu, pahoinvointi, oksentelu, kipu sydänalassa, heitehuimaus, tinnitus, ataksia, näön sumentuminen ja verenpaineen kohoaminen tai aleneminen. Keskushermoston stimulaatiota esiintyy todennäköisemmin lapsilla, kuten myös atropiinin kaltaisia oireita (suun kuivuminen, tuijottavat ja laajentuneet pupillit, ihon punoitus, hypertermia ja maha- suolikanavan oireet). Joillain potilailla saattaa esiintyä toksista psykoosia, johon liittyy harhaluuloja ja hallusinaatioita.

Hoito

Yliannostuksen tapahduttua on heti aloitettava oireenmukainen ja elintoimintoja ylläpitävä hoito ja sitä tulee jatkaa niin kauan kuin tarpeen. Vatsaan jääneen lääkkeen imeytymistä voidaan yrittää estää antamalla veteen sekoitettua lääkehiiltä. Mahahuuhtelu voidaan suorittaa fysiologisella keittosuolaliuoksella, etenkin lapsille. Aikuisille voidaan käyttää vesijohtovettä. Ennen seuraavaa instillaatiota tulee poistaa mahdollisimman suuri osa edellisestä annoksesta. Desloratadiini ei poistu hemodialyysissä eikä sen eliminoitumisesta peritoneaalidialyysissä ole tietoa. Ensiavun jälkeen potilaan terveydentilan tarkkailua tulee jatkaa.

Pseudoefedriinisulfaatin yliannostuksen hoito on oireenmukaista ja elintoimintoja ylläpitävää. Stimulantteja (analeptisia aineita) ei saa käyttää. Verenpaineen kohoamista voidaan hallita adrenoseptorien estäjillä ja takykardiaa beetasalpaajilla. Lyhytvaikutteisia barbituraatteja, diatsepaamia tai paraldehydiä voidaan antaa estämään kouristuksia. Hyperpyreksia, etenkin lapsilla,

voi vaatia pyyhkimistä haaleaan veteen kastetulla pesusienellä tai hypotermiahuovan käyttöä. Apneaa hoidetaan avustamalla potilaan hengitystä.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Nenän limakalvojen hoitoon tarkoitetut valmisteet, systeemisesti käytettävät nenän tukkoisuutta lievittävät valmisteet, ATC-koodi: R01BA52.

Vaikutusmekanismi

Desloratadiini on väsyttämätön, pitkävaikutteinen histamiiniantagonisti, joka salpaa selektiivisesti perifeerisiä H1-reseptoreita suun kautta annettuna, sillä se ei pääse keskushermostoon.

Desloratadiinilla on osoitettu olevan antiallergisia ominaisuuksia in vitro -tutkimuksissa. Näitä ovat tulehdusreaktioita edistävien sytokiinien kuten IL-4, IL-6, IL-8 ja IL-13 vapautumisen estäminen ihmisen syöttösoluista/basofiileista sekä adheesiomolekyyli P-selektiinin ilmentymisen estäminen endoteelisoluissa.

Desloratadiini ei penetroidu helposti keskushermostoon. Aikuisille tehdyssä kerta-annostutkimuksessa 5 mg desloratadiinia ei vaikuttanut lentokyvyn arvioimisessa käytettäviin standardimittareihin mukaan lukien subjektiivisen uneliaisuuden paheneminen, tai lentämiseen liittyviin tehtäviin. Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa suositellulla annoksella 5 mg/vrk uneliaisuuden esiintyminen ei poikennut lumehoidon aikaisesta esiintymisestä. Desloratadiinin 7,5 mg yksittäinen kerta-annos ei vaikuttanut psykomotoriseen suorituskykyyn kliinisissä tutkimuksissa.

Pseudoefedriinisulfaatti (d-isoefedriinisulfaatti) on sympatomimeettinen aine, jolla on voimakkaampi α-mimeettinen vaikutus kuin β-aktiivisuus. Suun kautta annettu pseudoefedriinisulfaatti supistaa nenän limakalvoja, mikä johtuu vasokonstriktiivisesta aktiivisuudesta. Sillä on välillinen sympatomimeettinen vaikutus, joka johtuu pääosin adrenergisten välittäjäaineiden vapautumisesta postganglionaarisista hermopäätteistä.

Pseudoefedriinisulfaatin anto suun kautta suositeltuina annoksina voi aiheuttaa muita sympatomimeettisiä vaikutuksia kuten verenpaineen kohoamista, takykardiaa tai keskushermoston kiihottumista.

Farmakodynaaminen vaikutus

Aerinaze-tablettien farmakodynaminen vaikutus liittyy suoraan sen aineosien farmakodynamiikkaan.

Kliininen teho ja turvallisuus

Aerinaze-tablettien kliinistä tehoa ja turvallisuutta arvioitiin kahdessa 2 viikon pituisessa satunnaistetussa, rinnakkaisryhmä- ja monikeskustutkimuksessa, joihin osallistui 1248 kausiluonteista allergista nuhaa sairastavaa, iältään 12–78-vuotiasta potilasta. Heistä 414 sai Aerinaze-tabletteja. Molemmissa tutkimuksissa Aerinaze-tablettien antihistamiinivaikutus mitattuna kokonaisoireiden pistemäärällä, lukuun ottamatta nenän tukkoisuutta, oli merkitsevästi parempi kuin pelkän pseudoefedriinisulfaatin kahden viikon tutkimusaikana. Lisäksi Aerinaze-tablettien dekongestanttivaikutus mitattuna nenän tukkoisuutena/kongestiona oli merkitsevästi parempi kuin pelkän desloratadiinin kahden viikon tutkimusaikana.

Aerinaze-tablettien tehossa ei ollut merkittäviä eroja sukupuolen, iän tai rodun mukaan rajatuissa alaryhmissä.

5.2Farmakokinetiikka

Desloratadiini ja pseudoefedriinisulfaatti:

Imeytyminen

Aerinaze-valmisteella tehdyssä farmakokineettisessä kerta-annostutkimuksessa desloratadiinin pitoisuus plasmassa oli mitattavissa 30 minuutin kuluttua annoksen ottamisesta. Desloratadiinin keskimääräiset maksimipitoisuudet plasmassa (Tmax) saavutettiin noin 4-5 tuntia annon jälkeen ja keskimääräinen huippupitoisuus plasmassa (Cmax) oli noin 1,09 ng/ml ja AUC-arvo 31,6 ng·h/ml. Pseudoefedriinisulfaatin keskimääräinen Tmax-arvo saavutettiin 6-7 tuntia annoksen ottamisesta ja keskimääräiset huippupitoisuudet plasmassa (Cmax ja AUC) olivat noin 263 ng/ml ja 4588 ng·h/ml. Ruoka ei vaikuttanut desloratadiinin tai pseudoefedriinisulfaatin hyötyosuuteen (Cmax ja AUC). Desloratadiinin puoliintumisaika on 27,4 tuntia. Pseudoefedriinisulfaatin näennäinen puoliintumisaika on 7,9 tuntia.

Kun Aerinaze-valmistetta annettiin terveille vapaaehtoisille aikuisille 14 vuorokauden ajan, vakaa tila saavutettiin 10. päivänä desloratadiinilla, 3-hydroksidesloratadiinilla ja pseudoefedriinisulfaatilla. Desloratadiinin keskimääräiset vakaan tilan huippupitoisuudet plasmassa (Cmax ja AUC (0-12 h)) olivat 1,7 ng/ml ja 16 ng·h/ml. Pseudoefedriinisulfaatin keskimääräinen vakaan tilan huippupitoisuus plasmassa (Cmax) oli 459 ng/ml ja AUC (0-12 h) oli 4658 ng·h/ml.

Desloratadiini

Imeytyminen

Farmakokineettisten ja kliinisten tutkimusten sarjassa 6 %:lla koehenkilöistä desloratadiinin pitoisuus oli muita korkeampi. Tätä heikomman metaboloitumisen fenotyyppiä oli enemmän mustaihoisissa kuin valkoihoisissa (18 % vs. 2 %). Näissä potilaissa lääkeaineen turvallisuusprofiili oli kuitenkin sama kuin väestössä yleensä. Farmakokineettisessä moniannostutkimuksessa, joka tehtiin tablettimuodolla terveille aikuisille, neljän koehenkilön havaittiin olevan heikkoja desloratadiinin metaboloijia. Näiden koehenkilöiden veressä lääkeainepitoisuuden Cmax-arvo oli lähes kolminkertainen noin 7 tunnin kuluttua annoksen ottamisesta ja loppuvaiheen puoliintumisaika noin 89 tuntia.

Jakautuminen

Desloratadiini sitoutuu kohtalaisesti (83–87 %) plasman proteiineihin.

Pseudoefedriinisulfaatti

Imeytyminen

Komponenttien interaktiotutkimuksessa havaittiin, että annosteltaessa pseudoefedriinisulfaattia yksinään tai Aerinaze-tabletissa, olivat pseudoefedriinisulfaatin Cmax ja AUC –arvot bioekvivalentteja keskenään. Aerinaze-valmisteen formulaatio ei siis vaikuta pseudoefedriinisulfaatin imeytymiseen.

Jakautuminen

Pseudoefedriinisulfaatin oletetaan läpäisevän istukan ja kulkeutuvan selkäydinnesteeseen.

Vaikuttava aine erittyy imettävien äitien rintamaitoon.

Eliminaatio

Sen eliminaation puoliintumisaika ihmisessä on 5–8 tuntia, kun virtsan pH on noin 6. Lääkeaine ja sen metaboliitti erittyvät virtsaan; 55–75 % annoksesta erittyy muuttumattomana. Erittymisnopeus lisääntyy ja vaikutusaika vähenee virtsan ollessa hapan (pH 5). Virtsan pH:n kohotessa tapahtuu osittaista takaisinimeytymistä.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Aerinaze-valmisteella ei ole tehty prekliinisiä tutkimuksia. Desloratadiinin farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Desloratadiinillla ja loratadiinilla tehdyissä tutkimuksissa todettiin, etteivät ne ole karsinogeenisia aineita.

Loratadiini/pseudoefedriinisulfaatti -yhdistelmävalmisteella tehdyissä kerta- ja moniannostutkimuksissa todettiin vähäistä toksisuutta. Yhdistelmä ei ollut toksisempi kuin kumpikaan sen yksittäisistä komponenteista ja havaitut vaikutukset liittyivät yleensä pseudoefedriinisulfaattikomponenttiin.

Lisääntymistoksisuustutkimuksissa loratadiini/pseudoefedriinisulfaatti –yhdistelmävalmiste ei ollut teratogeeninen, kun sitä annettiin rotille jopa 150 mg/kg/vrk ja kaniineille jopa 120 mg/kg/vrk annoksina suun kautta.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Välittömästi vapauttava sininen kerros maissitärkkelys

mikrokiteinen selluloosa dinatriumedetaatti sitruunahappo steariinihappo

väriaine (Indigokarmiini E132, Aluminium lake)

Hitaasti vapauttava valkoinen kerros hypromelloosi 2208

mikrokiteinen selluloosa povidoni K30 piidioksidi magnesiumstearaatti.

6.2Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3Kestoaika

2 vuotta

6.4Säilytys

Säilytä alle 30 °C. Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Aerinaze säädellysti vapauttavat tabletit toimitetaan laminoidussa läpipainopakkauksessa, jossa on foliopäällys.

Läpipainopakkaus koostuu läpinäkyvästä polyklorotrifluorieteeni/polyvinyylikloridi (PCTFE/PVC) - kalvosta ja alumiinipäällysfoliosta, jossa kuumasaumauslakka. Pakkauksessa on 2, 4, 7, 10, 14 tai 20 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/399/001

EU/1/07/399/002

EU/1/07/399/003

EU/1/07/399/004

EU/1/07/399/005

EU/1/07/399/006

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 30. heinäkuuta 2007

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 30. heinäkuuta 2012

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä