Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Myyntipäällysmerkinnät - R01BA52

Updated on site: 11-Jul-2017

Lääkkeen nimiAerinaze
ATC-koodiR01BA52
Lääkeainedesloratadine / pseudophedrine sulphate
ValmistajaMerck Sharp

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOKOTELO, JOSSA 2, 4, 7, 10, 14, 20 DEPOTTABLETTIA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Aerinaze 2,5 mg/120 mg depottabletti desloratadiini/pseudoefedriinisulfaatti

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg desloratadiinia ja 120 mg pseudoefedriinisulfaattia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

2 depottablettia

4 depottablettia

7 depottablettia

10 depottablettia

14 depottablettia

20 depottablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Tabletti niellään kokonaisena veden kera.

Ei saa murskata, halkaista tai pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Myyntiluvan haltija:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/399/001 2 depottablettia

EU/1/07/399/002 4 depottablettia

EU/1/07/399/003 7 depottablettia

EU/1/07/399/004 10 depottablettia

EU/1/07/399/005 14 depottablettia

EU/1/07/399/006 20 depottablettia

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Aerinaze

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Aerinaze 2,5 mg/120 mg depottabletti desloratadiini/pseudoefedriinisulfaatti

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

MSD

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 26581

    lista reseptilääkkeistä