Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Myyntipäällysmerkinnät - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAerivio Spiromax
ATC-koodiR03AK06
Lääkeainesalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
ValmistajaTeva B.V.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Aerivio Spiromax 50 mikrogrammaa / 500 mikrogrammaa inhalaatiojauhe salmeteroli/flutikasonipropionaatti

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen mitattu annos sisältää 50 mikrogrammaa salmeterolia (salmeteroliksinafoaattina) ja 500 mikrogrammaa flutikasonipropionaattia.

Jokainen vapautunut annos (suukappaleesta saatu annos) sisältää 45 mikrogrammaa salmeterolia (salmeteroliksinafoaattina) ja 465 mikrogrammaa flutikasonipropionaattia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Inhalaatiojauhe

1 inhalaattori, joka sisältää 60 annosta.

3 inhalaattoria, joista jokainen sisältää 60 annosta.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä.

Inhalaatioon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Käytä lääkärin ohjeiden mukaan.

Pakkauksen etupuoli: Ei pidä käyttää lapsille tai nuorille.

Pakkauksen sivu: Käytettäväksi vain aikuisille, vähintään 18 vuotta täyttäneille. Ei pidä käyttää lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

Käytettävä 3 kuukauden kuluessa foliokääreen poistamisesta.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C. Pidä suukappaleen suojus suljettuna foliokääreen poistamisen jälkeen.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Aerivio Spiromax 50 mikrog/500 mikrog

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

<2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.>

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

FOLIO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Aerivio Spiromax 50 mikrogrammaa / 500 mikrogrammaa inhalaatiojauhe

salmeteroli/flutikasonipropionaatti

Inhalaatioon

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Sisältää 1 inhalaattorin

6.MUUTA

Pidä suukappaleen suojus suljettuna ja käytä 3 kuukauden kuluessa foliokääreen poistamisesta.

Teva B.V.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

INHALAATTORI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Aerivio Spiromax 50 mikrog/500 mikrog

Inhalaatiojauhe

salmeteroli/flutikasonipropionaatti

Inhalaatioon

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

60 annosta

6. MUUTA

Vain aikuisille.

Sisältää laktoosia.

Aloitus:

Teva B.V.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä