Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Valmisteyhteenveto - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAflunov
ATC-koodiJ07BB02
Lääkeaineinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
ValmistajaSeqirus S.r.l.  

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

AFLUNOV injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku.

Prepandemiainfluenssarokote (H5N1) (pinta-antigeeni, inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä).

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Influenssaviruksen pinta-antigeenejä (hemagglutiniini ja neuraminidaasi)* seuraavasta kannasta:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) -kaltainen kanta (NIBRG-23)

7,5 mikrogrammaa**

 

0,5 ml:n annosta kohti

*kasvatettu terveiden kanojen hedelmöitetyissä kananmunissa

**ilmaistaan mikrogrammoina hemagglutiniinia.

MF59C.1-adjuvantti sisältää:

 

skvaleeni

9,75 milligrammaa 0,5 ml:n annosta kohti

polysorbaatti 80

1,175 milligrammaa 0,5 ml:n annosta kohti

sorbitaanitrioleaatti

1,175 milligrammaa 0,5 ml:n annosta kohti

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Rokote sisältää 1,899 mg natriumia ja 0,081 mg kaliumia 0.5 ml:n annoksessa.

AFLUNOV saattaa sisältää jäämiä valmistusprosessissa käytettävistä kananmuna- ja kanaproteiineista, ovalbumiinista, kanamysiinista ja neomysiinisulfaatista, bariumsulfaatista, formaldehydista ja setyylitrimetyyliammoniumbromidista (CTAB) (ks. kohta 4.3).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku.

Maidonvalkoinen neste.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Aktiivinen immunisaatio influenssa A -viruksen alatyyppiä H5N1 vastaan.

Tämä käyttöaihe perustuu terveiltä yli 18-vuotiaista koehenkilöistä saatuihin immunogeenisuustietoihin. Koehenkilöille annettiin kaksi annosta A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) -kaltaista kantaa sisältävää rokotetta (ks. kohta 5.1).

AFLUNOV-rokotetta tulee käyttää virallisten suositusten mukaan.

4.2Annostus ja antotapa

Annostus:

Aikuiset ja iäkkäät (vähintään 18-vuotiaat): Yksi 0,5 ml:n annos valittuna päivänä.

Toinen 0,5 ml:n rokoteannos tulee antaa aikaisintaan kolmen viikon kuluttua.

AFLUNOV-rokotetta on tutkittu terveillä aikuisilla (18–60-vuotiailla) ja terveillä iäkkäillä (yli 60-vuotiailla) perusrokotusohjelman mukaisesti antamalla rokotus päivänä 1 ja 22 sekä tehosterokotus (ks. kohdat 4.8 ja 5.1).

Tietoja käytöstä yli 70-vuotiaille on vain vähän (ks. kohta 5.1).

Jos A/H5N1-viruksen aiheuttama pandemia virallisesti julistetaan, rokottamattomille annettavan kahden annoksen rokotussarjan sijaan voidaan antaa kerta-annos AFLUNOV-rokotetta niille henkilöille, jotka ovat aikaisemmin saaneet yhden tai kaksi AFLUNOV-annosta, jotka sisälsivät pandeemisten influenssakantojen yhteisen alatyypin toisesta haarasta peräisin olevaa hemagglutiniini (HA) -antigeenia (ks. kohta 5.1).

Pediatriset potilaat:

AFLUNOV-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten henkilöiden hoidossa ei ole vielä varmistettu.

Tämänhetkiset tiedot 6 kuukauden – 18 vuoden ikäisistä henkilöistä on kuvattu kohdassa 5.1, mutta annossuosituksia ei voida antaa.

Tietoa alle 6 kuukauden ikäisstä lapsista ei ole saatavilla.

Antotapa

Immunisaatio toteutetaan antamalla lihaksensisäinen injektio hartialihakseen.

4.3Vasta-aiheet

Aiemmin esiintynyt anafylaktinen (ts. hengenvaarallinen) reaktio tämän rokotteen jollekin aineosalle tai sen sisältämille hivenjäämille (kananmuna- ja kanaproteiinit, ovalbumiini, kanamysiini ja neomysiinisulfaatti, bariumsulfaatti, formaldehydi ja setyylitrimetyyliammoniumbromidi (CTAB)).

Tämän rokotteen sisältämän kannan aiheuttaman pandemian yhteydessä rokotteen antaminen voi kuitenkin olla asianmukaista aiemmasta anafylaksiasta huolimatta edellyttäen, että elvytysvälineet ovat tarvittaessa välittömästi käytettävissä.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Tämä rokote tulee antaa varoen henkilölle, jonka tiedetään olevan yliherkkä (muu kuin anafylaktinen reaktio) vaikuttavalle aineelle, jollekin kohdassa 6.1 mainituille apuaineelle tai jäämille (kananmuna- ja kanaproteiinit, ovalbumiini, kanamysiini ja neomysiinisulfaatti, bariumsulfaatti, formaldehydi ja setyylitrimetyyliammoniumbromidi (CTAB)).

H5N1-rokotteen käytöstä henkilöille, joilla on muita samanaikaisia sairauksia, mukaan lukien immuunivajepotilaat, on hyvin vähän tietoa.

Tämän rokotteen, samoin kuin kaikkien injisoitavien rokotteiden, käytön yhteydessä on aina oltava saatavilla asianmukainen hoitovalmius ja seuranta harvinaisten anafylaktisten tapahtumien varalta.

Rokotusta on lykättävä, jos potilaalla on kuumetauti tai akuutti infektio.

Rokotetta ei missään tapauksessa saa antaa suoneen tai ihonsisäisesti.

AFLUNOV-rokotteen annosta ihon alle ei ole tietoja. Hoitoalan ammattilaisten on siksi punnittava rokotteen annon hyödyt ja mahdolliset riskit, jos potilaalla on trombosytopenia tai jokin verenvuotohäiriö, jonka vuoksi lihakseen annettava injektio on vasta-aiheinen, elleivät mahdolliset hyödyt ole verenvuotoriskiä suuremmat.

Vasta-ainevaste voi olla puutteellinen, jos potilaalla on endogeeninen tai iatrogeeninen immunosuppressio. Kaikille rokotteen saajille ei välttämättä saada aikaan suojaavaa vastetta (ks. kohta 5.1).

Kliinisissä tutkimuksissa havaittiin jonkin verran ristisuojaa H5N1-virussukuisia variantteja vastaan (ks. kohta 5.1).

Koska toisen annoksen antamista suositellaan, on syytä huomata, että AFLUNOV-rokotteen ja muiden monovalenttien H5N1-rokotteiden vaihdettavuutta tukevia turvallisuus-, immunogeenisuus- tai tehotietoja ei ole.

Synkopeeta (pyörtymistä) voi esiintyä minkä tahansa rokotuksen jälkeen tai jopa ennen sitä psyykkisenä reaktiona neulainjektioon. Tähän voi yhdistyä useita neurologisia oireita, kuten ohimeneviä näköhäiriöitä, parestesiaa ja toonis-kloonisia raajojen liikkeitä toivuttaessa. On tärkeää noudattaa asianmukaisia menettelyjä pyörtymisen aiheuttamien vammojen välttämiseksi.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Aikuisista saadut tulokset osoittivat, että adjuvantoidun H5N1-rokotteen ja kausittaisten (pinta-inaktivoitujen, adjuvantoimattomien) antigeenien yhteiskäyttö ei johda interferenssiin kausittaisille kannoille eikä H5N1-kannalle. Yksittäisen radiaalisen hemolyysin (SRH-testin) perusteella vasta-ainevaste homologista H5N1 Vietnam -kantaa vastaan saavutti päivänä 43 kaikki CHMP:n kriteerit kausittaisille viruskannoille ja H5N1-kannalle. Yhteiskäyttöön ei liittynyt AFLUNOV-rokotteen käyttöön yksinään verrattuna paikallisten tai systeemisten reaktioiden esiintyvyyden lisääntymistä.

Tiedot viittaavatkin siihen, että AFLUNOV voidaan antaa samanaikaisesti adjuvantoimattomien kausi-influenssarokotteiden kanssa (injektiot on annettava eri raajoihin).

Tietoja AFLUNOV-rokotteen samanaikaisesta käytöstä muiden rokotteiden kanssa ei ole.

Mikäli samanaikaista käyttöä toisen rokotteen kanssa pidetään tarpeellisena, rokotteet tulee antaa eri raajoihin. On huomattava, että yhteiskäyttö voi voimistaa haittavaikutuksia.

Immunosuppressiohoitoa saavilla potilailla immunologinen vaste voi jäädä heikommaksi.

Influenssarokotuksen jälkeen on havaittu vääriä positiivisia tuloksia serologisissa testeissä, joissa käytettiin ELISA-menetelmää ihmisen immuunikatovirus- (HIV-1), hepatiitti C -virus- ja erityisesti ihmisen tyypin 1 T-lymfotrooppinen virus- (HTLV1) vasta-aineiden osoittamiseen. Western blot -menetelmä on näissä tapauksissa negatiivinen. Nämä tilapäiset väärät positiiviset tulokset voivat johtua rokotteen aikaansaamasta IgM-muodostuksesta.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja im etys

Raskaus

Tietoja on vähän naisista, jotka tulivat raskaaksi MF59C.1-adjuvanttia sisältävien AFLUNOV (H5N1)- tai H1N1v-rokotteiden kliinisten tutkimusten aikana.

On arvioitu, että yli 90 000 naista on rokotettu raskauden aikana Focetria H1N1v -rokotteella, joka sisältää saman määrän MF59C.1-adjuvanttia kuin AFLUNOV. Raskauksien lopputuloksista on kuitenkin tällä hetkellä vähän tietoa. Alustavissa tiedoissa spontaaniraporteista ja parhaillaan käynnissä olevista markkinoille tulon jälkeen tehtävissä tutkimuksissa (raskausrekisteri ja

prospektiivinen interventiotutkimus) MF59-adjuvanttia sisältävillä influenssarokotteilla ei ole havaittu suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia raskauteen, hedelmällisyyteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen.

Koska AFLUNOV-valmistetta ei odoteta käytettävän hätätilanteissa, sen antaminen voidaan varotoimena siirtää raskauden vuoksi myöhempään ajankohtaan.

Terveydenhoitohenkilökunnan on arvioitava raskaana olevalle naiselle annettavaan rokotukseen liittyvät hyödyt ja mahdolliset riskit ja ottaa tässä arvioinnissa huomioon viralliset suositukset.

Imetys

AFLUNOV-valmisteen käytöstä imetyksen aikana ei ole tietoja. Mahdolliset hyödyt äidille ja riskit lapselle on arvioitava ennen AFLUNOV-rokotteen antamista imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Kaniineilla tehdyissä kokeissa ei havaittu AFLUNOV-valmisteeseen liittyvää lisääntymis- eikä kehitystoksisuutta (ks. kohta 5.3).

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Jotkut kohdassa 4.8 mainituista haittavaikutuksista saattavat vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

4.8Haittavaikutukset

a. Turvaallisuusprofiilin yhteenveto

Haittavaikutusten ilmaantuvuutta on arvioitu aikuisilla (vähintään 18-vuotiailla) seitsemässä kliinisessä tutkimuksessa, joihin on osallistunut yli 4 300 aikuista ja iäkästä henkilöä, jotka saivat AFLUNOV-rokotetta (vähintään 7,5 µg hemagglutiniinia, adjuvantoitu). Tutkituista 3 872 oli 18– 60-vuotiaita, 365 oli 61–70-vuotiaita ja 89 oli yli 70-vuotiaita.

Yleinen, ennakoituja reaktioita selvittäneestä tutkimuksesta saatujen tietojen kanssa yhdenmukainen suuntaus oli, että toisen rokotuksen jälkeen raportoitiin vähemmän paikallisia reaktioita kuin ensimmäisen rokotuksen jälkeen. Antigeeniannoksesta riippumatta lähes kaikki systeemiset reaktiot raportoitiin rokotuspäivänä (päivä 1) tai kolmen sitä seuraavan päivän aikana.

Tiedot AFLUNOVIN nykyisellä koostumuksella annetun tehosteannoksen turvallisuudesta rajoittuvat kolmeen tutkimukseen (V87P1, V87P2 ja V87P1E1), joihin osallistui 116 aikuista ja 56 iäkästä. Reaktioiden ei raportoitu lisääntyneen, kun tehosteannos annettiin 6–18 kuukauden kuluttua aloitusrokotussarjan jälkeen. Reaktioiden raportoitiin lisääntyneen aikuisilla hieman, kun tehosteannos annettiin yli 18 kuukauden kuluttua aloitusrokotussarjan jälkeen. Iäkkäillä raportoidut reaktiot lisääntyivät kolmannen tehosteannoksen jälkeen vain toiseen annokseen verrattuna.

b.Luettelo haittavaikutuksista

Raportoitujen haittavaikutusten esiintymistiheydet jokaisen rokoteannoksen jälkeen (ts. ensimmäisen, toisen tai tehosteannoksen jälkeen) olivat samankaltaiset ja ne on lueteltu seuraavien esiintymistiheyksien mukaisesti:

Hyvin yleinen (≥1/10)

Yleinen (≥1/100, <1/10)

Melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100)

Harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000)

Hyvin harvinainen (<1/10 000)

Hermosto

Hyvin yleinen: päänsärky

Harvinainen: kouristukset

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen: hikoilu

Melko harvinainen: urtikaria

Harvinainen: silmien turpoaminen

Luusto, lihakset ja sidekudos

Hyvin yleinen: lihaskipu

Yleinen: nivelkipu

Ruoansulatuselimistö

Yleinen: pahoinvointi

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen: pistoskohdan turvotus, pistoskohdan kipu, pistoskohdan induraatio, pistoskohdan punoitus, väsymys

Yleinen: pistoskohdan mustelma, kuume, huonovointisuus, vilunväristykset Melko harvinainen: influenssan kaltainen sairaus

Harvinainen: anafylaksia

Suurin osa näistä haittavaikutuksista häviää yleensä 1–2 vuorokaudessa ilman hoitoa.

Markkinoille tulon jälkeiset tiedot

AFLUNOV-valmisteesta ei ole saatavilla markkinoille tulon jälkeistä tietoa.

c.Tiettyjen haittavaikutusten kuvaus

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu Focetria H1N1v -rokotteella markkinoille tulon jälkeen (hyväksytty käytettäväksi yli 6 kuukauden ikäisillä lapsilla, aikuisilla ja iäkkäillä, koostumus samankaltainen kuin AFLUNOV-valmisteella):

Veri ja imukudos

Lymfadenopatia.

Sydän

Sydämentykytys, sydämen tiheälyöntisyys.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Voimattomuus.

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihasten heikkous, kipu raajoissa.

Hengityselimet

Yskä.

Iho ja ihonalainen kudos

Yleistyneet ihoreaktiot, kuten kutina, urtikaria tai määrittelemätön ihottuma, angioedeema.

Ruoansulatuselimistö

Maha- ja suolistohäiriöt, kuten pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu ja ripuli.

Hermosto

Päänsärky, huimaus, uneliaisuus, pyörtyminen. Neurologiset häiriöt, kuten neuralgia, parestesiat, kouristukset ja neuriitti.

Immuunijärjestelmä

Allergiset reaktiot, anafylaksia mukaan lukien, dyspnea, bronkospasmi, kurkunpään edeema, joka johtaa harvinaisissa tapauksissa sokkiin.

Seuraavia haittatapahtumia on lisäksi raportoitu kaikilla ikäryhmillä kausittaisten adjuvantoimattomien trivalenttien rokotteiden markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa sekä AFLUNOV-rokotteen kaltaisen adjuvanttia sisältävän trivalentin kausirokotteen osalta (pinta-antigeeni, inaktivoitu, MF59C.1-adjuvanttia sisältävä), joka on hyväksytty käytettäväksi iäkkäille vähintään 65-vuotiaille henkilöille:

Veri ja imukudos

Trombosytopenia (joissakin tapauksissa peruuntuva verihiutalemäärä alle 5000/mm³).

Immuunijärjestelmä

Vaskuliitti ja siihen liittyvät ohimenevät munuaisoireet sekä eksudatiivinen erythema multiforme.

Hermosto

Neurologiset häiriöt, kuten enkefalomyeliitti ja Guillain–Barrén oireyhtymä

d.Pediatriset potilaat

Lapsilla (6 kuukauden – 17 vuoden ikäisillä) haittavaikutusten esiintyvyyttä on arvioitu yhdessä kliinisessä tutkimuksessa (tutkimus V87P6): Reaktogeenisuus oli iästä riippumatta suurempaa ensimmäisen annoksen jälkeen kuin toisen rokotuksen. Reaktogeenisuus kolmannen annoksen jälkeen, joka annettiin 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta, oli suurempi kuin ensimmäisen ja toisen annoksen jälkeen. Paikallisia reaktioita raportoineiden prosentuaalinen määrä oli suurempi vanhemmissa ikäluokissa, mikä johtui pääasiassa isommasta määrästä kipua koskevia raportteja. Pikkulapsilla yleisimmin raportoituja ennakoituja paikallisia reaktioita olivat ihon punoitus ja arkuus; yleisimmin raportoituja ennakoituja systeemisiä reaktioita olivat ärtyneisyys ja epätavallinen itku. Vanhemmilla lapsilla ja nuorilla yleisimmin raportoitu ennakoitu paikallinen reaktio oli kipu; yleisimmin raportoituja ennakoituja systeemisiä reaktioita olivat väsymys ja päänsärky. Kaikissa ikäluokissa vain pieni osa tutkimuspotilaista raportoi kuumetta.

 

Rokotus 1

Rokotus 2

Rokotus 3

 

Aflunov

Aflunov

Aflunov

Pikkulapset (6 – < 36 kuukautta)

N=145

N=138

N=124

Kaikki haittavaikutukset

76 %

68 %

80 %

Paikalliset

47 %

46 %

60 %

Systeemiset

59 %

51 %

54 %

Kuume ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

0 %

0 %

Muut haittatapahtumat

54 %

49 %

35 %

Lapset (3 – < 9-vuotiaat)

N=96

N=93

N=85

Kaikki haittavaikutukset

72 %

68 %

79 %

Paikalliset

66 %

58 %

74 %

Systeemiset

32 %

33 %

45 %

Kuume ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

2 %

6 %

Muut haittatapahtumat

36 %

31 %

19 %

Nuoret (9 – < 18-vuotiaat)

N=93

N=91

N=83

Kaikki haittavaikutukset

91 %

82 %

89 %

Paikalliset

81 %

70 %

81 %

Systeemiset

69 %

52 %

69 %

Kuume ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

1 %

2 %

Muut haittatapahtumat

30 %

27 %

22 %

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Influenssarokote, ATC-koodi: J07BB02.

Tässä kohdassa kuvataan kliiniset kokemukset AFLUNOV-valmisteesta kahden annoksen ja tehosteannoksen antamisen jälkeen.

Immuunivaste homologisille kannoille [A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) ja

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)]

Aikuiset (18–60-vuotiaat)

Kliininen tutkimus (tutkimus V87P1) tehtiin H5N1-rokotteella, joka sisälsi MF59C.1-adjuvanttia. Tutkimukseen osallistui 312 tervettä aikuista. Kaksi rokoteannosta, jotka sisälsivät

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/annos adjuvantoitu), annettiin kolmen viikon välein 156 terveelle aikuiselle. Toiseen kliiniseen tutkimukseen (tutkimus V87P13) osallistui 2 693 aikuista, jotka saivat kaksi rokoteannosta H5N1-rokotetta

(A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/annos adjuvantoitu) kolmen viikon välein. Immunogeenisuus arvioitiin tutkimuspopulaation osajoukolla (n=197). Kolmanteen kliiniseen tutkimukseen (tutkimus V87P11) osallistui 194 aikuista, jotka saivat kaksi rokoteannosta H5N1-rokotetta (A/H5N1/turkey/Turkey/1/05; 7,5 µg HA/annos adjuvantoitu) kolmen viikon välein. Immunogeenisuus arvioitiin tutkimuspopulaation osajoukossa (n=182).

Aikuisten serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/Vietnam/1194/ 2004 -kannan ja A/H5N1/turkey/Turkey/1/05-kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä (SRH) mitattuna:

 

Tutkimus V87P1

Tutkimus V87P13

Tutkimus V87P11

Anti-HA-vasta-aine (SRH)

21 päivää toisen

21 päivää toisen

21 päivää toisen

annoksen jälkeen

annoksen jälkeen

annoksen jälkeen

 

 

N=149

N=197

N=182

Serosuojaluku (95 % CI)*

85 % (79–91)

91 % (87–95)

91 %(85–94)

Serokonversioluku (95 % CI)*

85 % (78–90)

78 % (72–84)

85 % (79–90)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

7,74 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

6 (5,2–6,93)

 

 

 

 

 

Tutkimus V87P13

Tutkimus V87P13

 

Anti-HA-vasta-aine (SRH)

21 päivää toisen

21 päivää toisen

-

annoksen jälkeen

annoksen jälkeen

 

 

 

N=69

N=128

 

Lähtötilanteen vasta-ainepitoisuus

< 4 mm2

≥ 4 mm2

-

Serosuojaluku (95 % CI)*

87 % (77–94)

94 % (88–97)

-

Serokonversioluku (95 % CI)*

87 % (77–94)

73 % (65–81)

-

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

-

*mitattuna SRH-testillä ≥ 25 mm2

**SRH:n suhteiden geometriset keskiarvot (GMR:t)

Mikroneutralointitestillä (MN) mitattu serosuojaluku homologista A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan oli 67 % (60–74) – 85 % (78–90) ja serokonversioluku oli 65 % (58–72) – 83 % (77–89). Mikroneutralointitestillä (MN) mitattu immuunivaste rokotukselle on samansuuntainen kuin SRH-testillä saadut tulokset.

Tutkimuksessa V87P11 mikroneutralointitestillä (MN) mitattu serosuojaluku homologista A/H5N1/turkey/Turkey/1/05-kantaa vastaan oli 85 % (79–90) ja ja serokonversioluku

oli 93 % (89−96).

MN-testillä mitattu immuunivaste rokotukseen vastaa SRH-testillä saatuja tuloksia.

Vasta-aineiden säilyvyys perusrokotusten jälkeen mitattiin tässä populaatiossa HI-, SRH- ja MN-testeillä. Päivän 202 vasta-ainepitoisuudet olivat pienentyneet 1/5–½ verrattuna 43 päivää perusrokotusohjelman jälkeen saavutettuihin vasta-ainepitoisuuksiin.

Vaiheen 2 kliinisessä tutkimuksessa (tutkimus V87P3) aikuisilla 18–65-vuotiailla, jotka olivat 6−8 vuotta aikaisemmin saaneet kaksi annosta MF59-adjuvanttia sisältävää

H5N3-rokotetta/A/Duck/Singapore/97, annettiin kaksi tehosteannosta AFLUNOV-valmistetta. SRH-tulokset täyttivät ensimmäisen annoksen jälkeen (mikä jäljittelee prepandeemista perusrokotussarjaa ja yhtä heterologista tehosteannosta) kaikki CHMP:n kriteerit.

Iäkkäät (≥ 60-vuotiaat)

Yli 60-vuotiaiden (pieni määrä oli yli 70-vuotiaita) serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/Vietnam/1194/2004-kannan ja A/H5N1/turkey/Turkey/1/05-kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä (SRH-testillä) kolmessa kliinisessä tutkimuksessa mitattuna seuraavat:

 

Tutkimus V87P1

 

Tutkimus V87P13

 

Tutkimus V87P11

Anti-HA-vasta-aine

21 päivää toisen

 

21 päivää toisen

 

21 päivää toisen

(SRH)

annoksen jälkeen

 

annoksen jälkeen

 

annoksen jälkeen

 

N=84

 

N=210

 

N=132

Serosuojaluku (95 % CI)*

80 % (70–88)

 

82 % (76–87)

 

82 % (74–88)

Serokonversioluku (95 % CI)*

70 % (59–80)

 

63 % (56–69)

 

70 % (61–77)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

4,96 (3,87–6,37)

 

2,9 (2,53–3,31)

 

3,97 (3,36–4,69)

 

 

 

 

Tutkimus V87P13

Tutkimus V87P13

Anti-HA-vasta-aine (SRH)

21 päivää toisen annoksen jälkeen 21 päivää toisen annoksen jälkeen

 

N=66

 

 

N=143

Lähtötilanteen vasta-ainepitoisuus

< 4 mm2

 

 

≥ 4 mm2

Serosuojaluku (95 % CI)*

82 % (70–90)

 

 

82 % (75–88)

Serokonversioluku (95 % CI)*

82 % (70–90)

 

 

54 % (45–62)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

8,58 (6,57–11)

 

1,91 (1,72–2,12)

*mitattuna SRH-testillä ≥ 25 mm2

**SRH:n suhteiden GMR:t

Mikroneutralointitestillä (MN) mitattu serosuojaluku homologista A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan oli 57 % (50–64) – 79 % (68–87) ja serokonversioluku oli 55 % (48–62) – 58 % (47–69). MN-tulokset, jotka olivat samankaltaisia kuin SRH-tulokset, osoittivat vahvan immuunivasteen iäkkäiden populaatiossa rokotussarjan antamisen jälkeen.

Tutkimuksessa V87P11 mikroneutralointitestillä (MN) mitattu serosuojaluku homologista A/H5N1/turkey/Turkey/1/05-kantaa vastaan oli 68 % (59–75) ja serokonversioluku oli 81 % (74–87).

MN-testillä mitattu immuunivaste rokotukseen vastaa SRH-testillä saatuja tuloksia.

Vasta-aineiden säilyvyys perusrokotusohjelman jälkeen väheni tässä populaatiossa HI-, SRH- ja MN-testeillä mitattuna ½:sta 1/5:aan rokotuksen jälkeisestä pitoisuudesta päivänä 202 verrattuna päivään 43 perusrokotusohjelman jälkeen hemagglutinaation inhibitio (HI)-, SRH- ja MN-testeillä

mitattuna. Jopa 50 %:lla iäkkäistä AFLUNOV-valmisteella immunisaation saaneista henkilöistä oli serosuoja kuuden kuukauden kohdalla.

Kolmas (tehoste)annos AFLUNOV-rokotetta annettiin aikaisintaan kuusi kuukautta perusrokotusohjelman jälkeen. Tulokset osoitetaan SRH-testillä.

Serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/Vietnam/1194/2004 -kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä (SRH) mitattuna seuraavat:

 

Tutkimus V87P1,

Tutkimus V87P2,

Tutkimus V87P1,

 

aikuiset

aikuiset

iäkkäät

 

tehoste toisen

tehoste toisen

tehoste toisen

 

annoksen jälkeen

annoksen jälkeen

annoksen jälkeen

SRH

N=71

N=13

N=38

Serosuojaluku (95 % CI)*

89 % (79–95)

85 % (55–98)

84 % (69–94)

Serokonversio-luku (95 % CI)*

83 % (72–91)

69 % (39–91)

63 % (46–78)

Serokonversio-kerroin (95 % CI)**

5,96 (4,72–7,53)

2,49 (1,56–3,98)

5,15 (3,46–7,66)

*mitattuna SRH-testillä ≥ 25 mm2

**SRH:n suhteiden GMR:t

Iäkkäistä on vähän tietoa

Supportiiviset tutkimustiedot aikuisista

a)Ristireaktiivisuus

A/H5N1/Vietnam/1194/2004-kannan aikaansaama ristireaktiivinen immuunivaste A/H5N1/turkey/Turkey/1/05-kantaa ja A/H5N1/Indonesia/5/05-kantaa vastaan

Sekä toisen että kolmannen rokotuksen jälkeen havaittiin jonkin verran heterologista immuunivastetta A/H5N1/turkey/Turkey/1/05-kantaa (NIBRG23; haara 2.2) ja A/H5N1/Indonesia/5/05-kantaa

(haara 2.1) vastaan, mikä viittaa haaran 1 rokotteen ristireaktiivisuuteen haaran 2 kantoja vastaan.

Toisen annoksen jälkeen 18–60-vuotiaiden aikuisten serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/turkey/Turkey/1/05 -kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä (SRH) ja hemagglutinaation inhibitiokokeella (HI) mitattuina seuraavat:

 

 

Tutkimus V87P12

Tutkimus V87P3

Tutkimus V87P13

 

Anti-HA-vasta-aine

21 päivää toisen

21 päivää toisen

21 päivää toisen

 

annoksen jälkeen

annoksen jälkeen

annoksen jälkeen

 

 

 

 

N=60

N=30

N=197

 

Serosuojaluku (95 % CI)*

65 % (52–77)

90 % (73–98)

59 % (52–66)

SRH

Serokonversio-luku (95 % CI)*

65 % (52–77)

86 % (68–96)

49 % (42–56)

 

Serokonversio-kerroin (95 % CI)**

4,51 (3,63–5,61)

7,67 (6,09–9,67)

2,37 (2,1–2,67)

 

 

N=60

N=30

N=197

 

Serosuojaluku (95 % CI)°

28 % (17–41)

24 % (10–44)

23 % (18–30)

HI

Serokonversio-luku (95 % CI)°

28 % (17–41)

21 % (8–40)

19 % (14–25)

 

Serokonversio-kerroin (95 % CI)°°

2,3 (1,67–3,16)

1,98 (1,22–3,21)

1,92 (1,64–2,25)

*mitattuna SRH-testillä ≥ 25 mm2

**SRH:n suhteiden GMR:t

° mitattu HI-testillä ≥ 40

°°HI:n GMR:t

Edellä olevassa taulukossa esitettyjen kolmen kliinisen tutkimuksen MN-tulokset osoittivat, että serosuojaluku A/turkey/Turkey/05-kantaa vastaan oli 10 % (2–27) – 39 % (32–46) ja serokonversioluku oli 10 % (2–27) – 36 % (29–43). MN-tulokset osoittivat geometrisen keskiarvon (GMR) A/turkey/Turkey/05-kantaa vastaan olevan 1,59–2,95.

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05-kannan aikaansaama ristireaktiivinen immuunivaste A/H5N1/Indonesia/5/05-kantaa ja A/H5N1/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan

Tutkimuksessa V87P11 havaittiin toisen rokotuksen jälkeen heterologinen immuunivaste A/H5N1/ Indonesia/5/05-kantaa (haara 2.1) vastaan, mikä viittaa haaran 2.2 rokotteen ristireaktiivisuuteen haaran 2.1 kantoja vastaan.

Toisen rokotuksen jälkeen aikuisten (18–60-vuotiaiden) ja iäkkäiden (> 60-vuotiaiden) serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** A/H5N1/Indonesia/5/05 -kannan ja A/H5N1/Vietnam/1194/2004-kannan anti-HA-vasta-aineille olivat yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä (SRH) ja hemagglutinaation inhibitiokokeella (HI) mitattuina seuraavat:

Anti-HA

 

V87P11 aikuiset

V87P11 iäkkäät (> 60-vuotiaat)

 

(18–60-vuotiaat)

vasta-aine

 

N=142

 

N=186

 

 

 

 

 

 

A/Indonesia/

A/Vietnam/

A/Indonesia/

A/Vietnam/

 

 

5/05

1194/2004

5/05

1194/2004

SRH

Serosuojaluku

(95 % CI)*

(77–88)

(54–69)

52–69

(37–54)

 

 

Serokonversio-luku

 

(95 % CI)*

(72–85)

(53–68)

(56–73)

(35–53)

 

Serokonversio-kerroin

6,24

4,45

3,87

3,03

 

(95 % CI)**

(5,44–7,16)

(3,85–5,14)

(3,31–4,53)

(2,56–3,58)

 

 

N=194

N=148

HI

Serosuojaluku

(95 % CI) °

(43–57)

(40–55)

(26–42)

(31–48)

 

 

Serokonversio-luku

 

(95 % CI) °

(42–56)

(37–51)

(25–41)

(26–42)

 

Serokonversio-kerroin

4,71

4,25

2,69

2,8

 

(95 % CI) °°

(3,74–5,93)

(3,36–5,37)

(2,18–3,32)

(2,2–3,55)

*mitattuna SRH-testillä ≥ 25 mm2

**SRH:n suhteiden geometriset keskiarvot ° mitattu HI-testillä ≥ 40

°° HI:n geometriset keskiarvot

A/H5N1/Indonesia/5/05-kannan MN-tulokset osoittivat serosuojaluvun olevan aikuisilla (18–60-vuotiailla) 38 % (31–45) ja iäkkäillä (> 60-vuotiailla) 14 % (8–20), serokonversioluvun olevan aikuisilla 58 % (50–65) ja iäkkäillä 30 % (23–38) ja lisäksi geometrisen keskiarvon (GMR) olevan aikuisilla 4,67 (3,95–5,56) ja iäkkäillä 2,19 (1,86–2,58).

A/H5N1/Vietnam/1194/2004-kannan MN-tulokset osoittivat serosuojaluvun olevan aikuisilla (18–60-vuotiailla) 10 % (6–16) ja iäkkäillä (> 60-vuotiailla) 6 % (3–11), serokonversioluvun olevan aikuisilla 19 % (13–25) ja iäkkäillä 7 % (4–13) ja geometrisen keskiarvon (GMR) olevan aikuisilla 1,86 (1,63−2,12) ja iäkkäillä 1,33 (1,17–1,51).

b)Pitkäaikainen tehosterokotuksen immuunimuisti

Kerta-annos AFLUNOV-rokotetta (H5N1, A/Vietnam/1194/2004) tuotti voimakkaan ja nopean serologisen vasteen henkilöille, jotka olivat 6–8 vuotta aikaisemmin saaneet kaksi annosta toista H5N-surrogaattirokotetta, jossa oli sama koostumus kuin AFLUNOV-valmisteessa, mutta kantana H5N3.

c)Tutkimus eri rokotusohjelmista:

Kliinisessä tutkimuksessa tutkittiin neljää eri rokotusohjelmaa 240 iältään 18–60-vuotiaalla aikuisella. Toinen annos annettiin joko 1, 2, 3 tai 6 viikkoa ensimmäisen AFLUNOV-annoksen jälkeen. SRH CHMP:n kriteerit saavutettiin kaikissa rokotusohjelmaryhmissä kolmen viikon kuluttua toisesta rokotuksesta. Immuunivaste oli heikoin ryhmässä, jossa toinen annos annettiin viikon kuluttua,

ja voimakkaampi ryhmissä, joissa antoväli oli pidempi.

Saatavilla olevat tutkimustiedot pediatrisista potilaista

Kliininen tutkimus (tutkimus V87P6) toteutettiin H5N1-rokotteella yhdistettynä MF59C.1-adjuvanttiin. Tutkimuksessa oli mukana 471 lasta, jotka olivat iältään 6 kuukautta –

17 vuotta. Kaksi AFLUNOV-annosta annettiin kolmen viikon välein ja kolmas annos 12 kuukautta ensimmäisen annoksen jälkeen. Kolme viikkoa toisen rokotuksen jälkeen (päivä 43) kaikki ikäryhmät (so. 6−35 kuukautta, 3–8 vuotta ja 9–17 vuotta) saavuttivat korkeat vasta-ainepitoisuudet (A/Vietnam/1194/2004) kannalle SRH- ja HI-testeillä mitattuina, ks. seuraava

taulukko*. Tässä tutkimuksessa ei havaittu rokotukseen liittyviä vakavia haittatapahtumia.

 

 

Pikkulapset

Lapset

Nuoret

 

 

(6 − < 36 kuukautta)

(3 – < 9-vuotiaat)

(9 – < 18-vuotiaat)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

% Serosuojaluku (SP)

97 %

97 %

89 %

 

(95 % CI) päivä 43

(92–99)

(91–99)

(80–94)

HI

Geometrinen keskiarvo

(GMR) päivä 43 – päivä 1

(109–151)

(97–142)

(51–88)

 

 

% Serokonversio-luku (SC)

97 %

97 %

89 %

 

(95 % CI) päivä 43

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

% Serosuojaluku (SP)

100 %

100 %

100 %

 

(95 % CI) päivä 43

(97–100)

(96–100)

(96–100)

SRH

Geometrinen keskiarvo

(GMR) (95 % CI) päivä 43 –

 

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

päivä 1

 

 

 

 

 

% Serokonversio-luku (SC)

98 %

100 %

99 %

 

(95 % CI) päivä 43

(95–100)

(96–100)

(94–100)

*CHMP:n lapsia koskevien immunogeenisuuskriteerien puuttuessa lasten rokotuksen jälkeen saatuihin serologisiin tietoihin sovellettiin influenssan kausirokotteiden tutkimista aikuisilla koskevia CHMP:n immunogeenisuuskriteereitä.

SP= Serosuojaluku

SC= Serokonversio-luku

MN-tulokset A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan osoittivat serosuojaluvun olevan 99 %

(95 % CI: 94–100), serokonversioluvun olevan 97 % (95 % CI: 91–99) – 99 % (95 % CI: 96–100) ja geometrisen keskiarvon (GMR) olevan 29 (95 % CI: 25–35) – 50 % (95 % CI: 44–58).

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Aflunovin käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien aktiiviseen immunisaatioon influenssa A -viruksen alatyyppiä H5N1 vastaan. Ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa.

Tiedot ei-kliinisistä tutkimuksista

Rokotteen suojatehoa homologisia ja heterologisia kantoja vastaan tutkittiin altistamistutkimuksissa freteillä. Tutkimuksissa tutkittiin AFLUNOV-rokotetta, jonka HA oli peräisin A/Vietnam/1194/ 2004-kannasta (homologinen altistuskannalle), ja AFLUNOV-valmisteen kaltaista H5N1-rokotetta, joka sisälsi hemagglutiniinia A/turkey/Turkey/2005-kaltaisesta kannasta (heterologinen altistuksessa käytetylle kannalle). Kahdeksan fretin ryhmät saivat yhden (päivä 21) tai kaksi (päivät 0 ja 21) annosta rokotetta, joka sisälsi 3,75 tai 7,5 mikrogrammaa antigeenia. Verrokkiryhmän eläimet saivat pelkkää adjuvanttia. Eläimet altistettiin intranasaalisesti päivänä 42 tappavalla annoksella A/Vietnam/1203/ 04-virusta. Eläimiä seurattiin 16–17 päivää altistumisen jälkeen, jotta saatiin kattava arviointi taudin etenemisestä, mukaan lukien oireiden alkamisaika, kuolleisuus tai paraneminen.

Kaikki (100 %) eläimistä, jotka saivat kaksi AFLUNOV-annosta, ja 94 % yhden AFLUNOV-annoksen saaneista eläimistä sai suojan. 87 % eläimistä, jotka altistettiin rokotteen kannalle heterologisella kannalla, sai suojan kahden rokoteannoksen jälkeen ja yksi annos heterologista rokotetta suojasi 56 % eläimistä. Kaikki verrokkiryhmän eläimet kuolivat seitsemän päivän sisällä altistuksesta. Rokotuksella suojatut eläimet kestivät tappavan altistamisen sekä homologisella että heterologisella viruksella.

Vastaavanlaisessa tutkimuksessa tehtiin intranasaalinen altistus noin neljä kuukautta

toisen 3,75 mikrogrammaa tai 7,5 mikrogrammaa antigeenia sisältäneen rokoteannoksen jälkeen. Tässä tutkimuksessa 100 % eläimistä sai suojan homologista altistumista vastaan ja 81 % eläimistä sai suojan heterologista altistumista vastaan. Rokote suojasi eläimet tappavalta altistumiselta jopa silloin, kun HI-vasta-ainetitterit olivat matalat tai niitä ei havaittu.

Tehoa heterologiselle virukselle A/Indonesia/5/05 altistamiselle on myös tutkittu. Kuuden fretin ryhmät saivat yhden rokoteannoksen (päivänä 21), joka sisälsi 3,75 mikrogrammaa antigeenia, tai kaksi rokoteannosta (päivinä 0 ja 21), jotka sisälsivät joko 1,0 tai 3,75 mikrogrammaa antigeenia (A/Vietnam/1194/2004). Tappavalla annoksella altistaminen tehtiin intratrakeaalisesti päivänä 49. Kaksi rokoteannosta suojasi 92 % eläimistä ja yksi annos rokotetta suojasi 50 % eläimistä A/Indonesia/5/05-virusta vastaan. Keuhkovauriot vähenivät rokotetuilla ryhmillä verrattuna adjuvanttia saaneeseen verrokkiryhmään. Viruksen leviäminen ja sen titterit keuhkoissa vähenivät, mikä viittaa siihen, että rokotus saattaa vähentää viruksen tarttumisriskiä.

5.2Farmakokinetiikka

Ei oleellinen.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

AFLUNOV-rokotteesta ja MF59C.1-adjuvanttia sisältävästä kausi-influenssarokotteesta saadut toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, paikallista siedettävyyttä, naaraan hedelmällisyyttä sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta (laktaatiovaiheen loppuun saakka) koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Natriumkloridi

Kaliumkloridi (E508)

Kaliumdivetyfosfaatti (E340)

Dinatriumfosfaattidihydraatti (E339)

Magnesiumkloridiheksahydraatti (E511)

Kalsiumklorididihydraatti (E509)

Natriumsitraatti (E331)

Sitruunahappo (E330)

Injektionesteisiin käytettävä vesi.

Adjuvantti, ks. kohta 2

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3Kestoaika

2 vuotta.

6.4Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

0,5 ml:n esitäytetty ruisku (tyypin I lasia) ja mäntä (bromobutyylikumia).

Pakkauskoot: 1 tai 10 esitäytettyä ruiskua.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Tarkasta suspensio silmämääräisesti ennen käyttöä. Jos havaitset hiukkasia ja/tai poikkeavuuksia suspension ulkonäössä, rokote on hävitettävä.

Rokotteen annetaan lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Ravista varovasti ennen käyttöä.

Käyttämätön rokote tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Italia.

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/10/658/001-002

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

29.11.2010

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä