Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Myyntipäällysmerkinnät - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAflunov
ATC-koodiJ07BB02
Lääkeaineinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
ValmistajaSeqirus S.r.l.  

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KARTONKIRASIA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

AFLUNOV injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku.

Prepandemiainfluenssarokote (H5N1) (pinta-antigeeni, inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi 0,5 ml:n annos sisältää: Influenssaviruksen pinta-antigeenit (hemagglutiniini ja neuraminidaasi), kasvatettu terveiden kanojen hedelmöitetyissä kananmunissa, kannasta:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) -kaltainen kanta (NIBRG-23)

7,5 mikrogrammaa hemagglutiniinia

Adjuvantti: MF59C.1-öljy, joka sisältää skvaleenia, polysorbaatti 80:aa ja sorbitaanitrioleaattia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi

Kaliumkloridi (E508)

Kaliumdivetyfosfaatti (E340)

Dinatriumfosfaattidihydraatti (E339)

Magnesiumkloridiheksahydraatti (E511)

Kalsiumklorididihydraatti (E509)

Natriumsitraatti (E311)

Sitruunahappo (E330)

Injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 kerta-annos esitäytetyssä ruiskussa (0,5 ml)

10 kerta-annosta esitäytetyssä ruiskussa (0,5 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Annetaan lihaksensisäisesti hartialihakseen.

Varoitus: Ei saa injisoida suonensisäisesti eikä ihon sisään.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Rokotteen annetaan lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Ravista varovasti ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Italia.

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/10/658/001 1 esitäytetty ruisku

EU/1/10/658/002 10 esitäytettyä ruiskua

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

RUISKUN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

AFLUNOV-injektio

H5N1-influenssarokote

Lihakseen

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,5 ml

6.MUUTA

Säilytä jääkaapissa.

Seqirus S.r.l. – Italia

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä