Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aloxi (palonosetron hydrochloride) – Pakkausseloste - A04AA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAloxi
ATC-koodiA04AA05
Lääkeainepalonosetron hydrochloride
ValmistajaHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Aloxi 250 mikrogrammaa, injektioneste, liuos

Palonosetroni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Aloxi on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aloxia

3.Miten Aloxia käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Aloxin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Aloxi on ja mihin sitä käytetään

Aloxi kuuluu lääkeryhmään nimeltä serotoniiniantagonistit (5HT3).

Näillä on kyky estää kemiallisen aineen, serotoniinin, vaikutus joka voi aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua.

Aloxia käytetään syövän solunsalpaajahoitoon liittyvän pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisemiseen aikuisilla, nuorilla ja yli 1 kuukauden ikäisillä lapsilla.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aloxia

Älä käytä Aloxia

-jos olet allerginen palonosetronille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Aloxia

-jos sinulla on äkillinen suolitukos tai sinulla on aiemmin toistuvasti ollut ummetusta.

-jos käytät Aloxia muiden sellaisten lääkkeiden lisäksi, jotka voivat aiheuttaa epänormaalin sydänrytmin. Tällaisia ovat esim. amiodaroni, nikardipiini, kinidiini, moksifloksasiini, erytromysiini, haloperidoli, klooripromatsiini, ketiapiini, tioridatsiini ja domperidoni.

-jos sinulla tai suvussasi on aikaisemmin esiintynyt sydänrytmin muutoksia (QT-ajan pidentymistä).

-jos sinulla on muita sydänongelmia.

-jos tiettyjen suolojen (esim. kalium tai magnesium) pitoisuus veressäsi on poikkeava, eikä sitä ole hoidettu.

Aloxia ei suositella käytettäväksi solunsalpaajahoidon jälkeisinä päivinä, ellei se kuulu toiseen solunsalpaajajahoitojaksoon.

Muut lääkevalmisteet ja Aloxi

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, mukaan lukien seuraavia:

SSRI-lääkkeet (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät), joita käytetään masennuksen ja/tai ahdistuneisuuden hoitoon, ml. fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini, fluvoksamiini, sitalopraami, essitalopraami.

SNRI-lääkkeet (serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät), joita käytetään masennuksen ja/tai ahdistuneisuuden hoitoon, ml. venlafaksiini, duloksetiini.

Raskaus

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, lääkärisi ei anna sinulle Aloxia ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.

Ei tiedetä, aiheuttaako Aloxi haittavaikutuksia kun sitä käytetään raskauden aikana.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä, jos olet tai epäilet olevasi raskaana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Aloxi rintamaitoon.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen Aloxin käyttöä, jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Aloxi saattaa aiheuttaa heitehuimausta tai väsymystä. Jos vaikutuksia esiintyy, älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita.

Aloxi sisältää

vähemmän kuin 1 mmol natriumia (23 mg) injektiopulloa kohden; se on siis lähes natriumiton.

3.Miten Aloxia käytetään

Lääkäri tai sairaanhoitaja injisoi Aloxin tavallisesti noin 30 minuuttia ennen solunsalpaajahoidon aloittamista.

Aikuiset

Aloxin tavanomainen 250 mikrogramman annos annetaan nopeana injektiona (bolusinjektio) laskimoon.

Lapset ja nuoret (iältään 1 kuukausi - 17 vuotta)

Lääkäri määrää annoksen kehonpainon perusteella; suurin mahdollinen annos on kuitenkin 1500 mikrogrammaa.

Aloxi annetaan hitaana infuusiona laskimoon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset haittavaikutukset ja niiden esiintymistiheydet on lueteltu seuraavassa:

Aikuiset

Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä):

päänsärky, heitehuimaus, ummetus ja ripuli.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta):

korkea tai matala verenpaine.

epänormaali sydämen lyöntitiheys tai veren sydämeen virtauksen puute

laskimoiden värimuutos tai suurentuminen

veren kaliumin epänormaalit korkeat tai matalat tasot

verensokerin korkeat tasot tai sokeria virtsassa

verenkalsiumin matalat tasot

veren pigmenttibilirubiinin korkeat tasot

tiettyjen maksaentsyymien korkeat tasot

mielialan kohoaminen tai levottomuuden tunteiden lisääntyminen

uneliaisuus tai nukkumisvaikeudet

ruokahalun vähentyminen tai puute

heikkous, väsymys, kuume tai flunssan kaltaiset oireet

tunnottomuus, polttava, pistävä tai kutiava tunne iholla

kutiava ihottuma

näön heikkeneminen tai silmän ärtyneisyys

matkapahoinvointi

korvan soiminen

nikotus, ilmavaivat, suun kuivuminen tai ruoansulatusvaivat

vatsakipu

virtsaamisvaikeudet

nivelkipu

elektrokardiogrammissa esiintyvät poikkeamat (pidentynyt QT-aika).

Hyvin harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10 000:sta): Aloxin aiheuttamat allergiset reaktiot.

Tällaisten reaktioiden merkkejä voivat olla huulten, kasvojen, kielen tai nielun turvotus, hengitysvaikeudet tai tajunnan menetys sekä kutiava, paukamainen ihottuma (nokkosrokko), polte tai kipu injektiopaikassa.

Lapset ja nuoret:

Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä):

päänsärky.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta):

heitehuimaus

pakkoliikkeet

poikkeava sydämen lyöntitiheys

yskä tai hengenahdistus

nenäverenvuoto

kutiava ihottuma tai nokkosihottuma

kuume

kipu infuusiopaikassa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Aloxin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä injektiopullossa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Vain kertakäyttöä varten. Kaikki käyttämätön liuos on hävitettävä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Aloxi sisältää

-Vaikuttava aine on palonosetroni (hydrokloridina).

Jokainen ml liuosta sisältää 50 mikrogrammaa palonosetronia. Jokainen 5 ml:n injektiopullo liuosta sisältää 250 mikrogrammaa palonosetronia.

-Muut aineet ovat mannitoli, dinatriumedetaatti, natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti ja vesi injektioita varten, natriumhydroksidi ja suolahappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Aloxi injektioneste, liuos, on kirkas väritön liuos ja se toimitetaan pakkauksessa, jossa on yksi 5 ml liuosta sisältävä tyypin I lasinen injektiopullo, jossa on klooributyyli-silikonoitu kumitulppa ja alumiinikorkki. Jokainen injektiopullo sisältää yhden annoksen.

Saatavana 1 injektiopullon pakkauksissa, jotka sisältävät 5 ml liuosta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Irlanti

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMA) verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Aloxi 500 mikrogrammaa, pehmeät kapselit

Palonosetroni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Aloxi on ja mihin sitä käytetään.

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aloxia.

3.Miten Aloxia käytetään.

4.Mahdolliset haittavaikutukset.

5.Aloxin säilyttäminen.

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa.

1. Mitä Aloxi on ja mihin sitä käytetään

Aloxi kuuluu lääkeryhmään nimeltä serotoniiniantagonistit (5HT3).

Näillä on kyky estää kemiallisen aineen, serotoniinin, vaikutus joka voi aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua.

Aloxia käytetään syövän solunsalpaajahoitoon liittyvän pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisemiseen aikuisilla.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aloxia

Älä käytä Aloxia

-jos olet allerginen palonosetronille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Aloxia

-jos sinulla on äkillinen suolitukos tai sinulla on aiemmin toistuvasti ollut ummetusta.

-jos käytät Aloxia muiden sellaisten lääkkeiden lisäksi, jotka voivat aiheuttaa epänormaalin sydänrytmin, esim. amiodaroni, nikardipiini, kinidiini, moksikfloksasiini, erytromysiini, haloperidoli, klorpromatsiini, ketiapiini, tioridatsiini, domperidoni.

-jos sinulla tai suvussasi on aikaisemmin esiintynyt sydänrytmin muutoksia (QT-ajan pidentymistä).

-jos sinulla on muita sydänongelmia.

-jos tiettyjen suolojen (esim. kalium tai magnesium) pitoisuus veressäsi on poikkeava, eikä sitä ole hoidettu.

Aloxia ei suositella käytettäväksi solunsalpaajahoidon jälkeisinä päivinä, ellei se kuulu toiseen solunsalpaajahoitojaksoon.

Lapset

Tätä lääkevalmistetta ei suositella käytettäväksi lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Aloxi

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, mukaan lukien seuraavia:

SSRI-lääkkeet (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät), joita käytetään masennuksen ja/tai ahdistuneisuuden hoitoon, ml. fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini, fluvoksamiini, sitalopraami, essitalopraami.

SNRI-lääkkeet (serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät), joita käytetään masennuksen ja/tai ahdistuneisuuden hoitoon, ml. venlafaksiini, duloksetiini.

Aloxi ruuan ja juoman kanssa

Aloxi voidaan ottaa joko ruuan kanssa tai ilman ruokaa.

Raskaus

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, lääkärisi ei käytä Aloxia ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.

Ei tiedetä, aiheuttaako Aloxi haittavaikutuksia kun sitä käytetään raskauden aikana.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä, jos olet tai epäilet olevasi raskaana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Aloxi rintamaitoon.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen Aloxin käyttöä, jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Aloxi saattaa aiheuttaa heitehuimausta tai väsymystä. Jos vaikutuksia esiintyy, älä aja äläkä käytä koneita.

Aloxi sisältää sorbitolia (E420)

Jos lääkärisi on kertonut sinulle, ettet siedä joitakin sokereita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuin otat tätä lääkettä.

Tämä lääke saattaa sisältää pienen määrän soijasta peräisin olevaa lesitiiniä. Jos olet allerginen pähkinälle tai soijalle, mene heti lääkäriin, jos havaitset merkkejä allergisesta reaktiosta. Näitä merkkejä voivat olla huulten, kasvojen, kielen tai nielun turvotus, hengitysvaikeudet tai kollapsi, tai saatat myös havaita kutiavaa, paukamaista ihottumaa (nokkosihottuma).

3. Miten Aloxia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Otat Aloxi-kapselit tavallisesti noin 60 minuuttia ennen solunsalpaajahoidon aloittamista.

Aloxin suositeltu annos on yksi kapseli (500 mikrogrammaa), joka otetaan joko ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Jos otat enemmän Aloxia kuin sinun pitäisi

Tavallinen annos on yksi Aloxi-kapseli. Jos epäilet ottaneesi enemmän Aloxia kuin sinun pitäisi, ilmoita siitä lääkärillesi välittömästi.

Jos unohdat ottaa Aloxia

On epätodennäköistä, että unohdat ottaa Aloxia. Jos kuitenkin epäilet, että olet unohtanut ottaa annoksesi, kerro siitä lääkärillesi välittömästi.

Jos lopetat Aloxin käytön

Aloxia otetaan solunsalpaajahoidon aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisemiseksi. Jos et halua saada Aloxia, sinun pitää keskustella siitä perusteellisesti lääkärisi kanssa. Jos päätät olla ottamatta Aloxia (tai muuta samankaltaista lääkettä), on odotettavissa, että solunsalpaajahoitosi aiheuttaa sinulle pahoinvointia ja/tai oksentelua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Mahdolliset haittavaikutukset ja niiden esiintymistiheydet on lueteltu seuraavassa:

Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä): päänsärky

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta): univaikeudet

hengästyneisyys silmien turvotus

sydämen epänormaalit sähköimpulssit ummetus

pahoinvointi

veren pigmenttibilirubiinin korkeat tasot (maksaongelmien merkki) lihaskipu

Hyvin harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10 000:sta): allerginen reaktio

Merkkejä voivat olla huulten, kasvojen, kielen tai nielun turvotus, hengitysvaikeus tai kollapsi, tai saatat myös havaita kutiavaa, paukamaista ihottumaa (nokkosihottuma). Mene heti lääkäriin, jos havaitset mitä tahansa näistä allergisen reaktion merkeistä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Aloxin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Aloxi sisältää

Vaikuttava aine on palonosetroni.

Yksi kapseli sisältää 500 mikrogrammaa palonosetronia (hydrokloridina).

Muut aineet ovat kapryyli-/kapriinihapon mono-/diglyseridit, polyglyserolioleaatti, glyseroli, puhdistettu vesi, butyylihydroksianisoli (BHA), gelatiini, sorbitoli (E420), titaanidioksidi (E171), musta rautaoksidi (E172), polyvinyyliasetaattiftalaatti ja Makrogoli 400.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Aloxi 500 mg pehmeät kapselit ovat vaalean beigen värisiä, läpinäkyviä, soikeita kapseleita, joissa on mustalla merkintä ”AlO” ja jotka sisältävät kirkasta kellertävää liuosta. Ne ovat saatavana polyamidi- /alumiini-/PVC -läpipainopakkauksissa, jotka sisältävät joko yhden tai viisi kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Irlanti

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi:

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä