Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – Valmisteyhteenveto - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiBemfola
ATC-koodiG03GA05
Lääkeainefollitropin alfa
ValmistajaGedeon Richter Plc.

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bemfola 75 IU / 0,125 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra liuosta sisältää 600 IU:ta (vastaa 44 mikrogrammaa) follitropiini alfaa*. Yhdestä esitäytetystä kynästä saadaan 75 IU:ta (vastaa 5,5 mikrogrammaa) 0,125 millilitrassa.

* rekombinanttia ihmisen follikkelia stimuloivaa hormonia (r-hFSH), joka tuotetaan kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO) yhdistelmä-DNA-tekniikalla.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä (injektiokynä).

Kirkas väritön liuos.

Liuoksen pH on 6,7–7,3.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Aikuiset naiset

Anovulaatio (mukaan lukien munasarjojen monirakkulatauti) naisilla, joilla ei ole saatu vastetta klomifeenisitraattihoidolla.

Useiden munarakkuloiden samanaikaisen kehittymisen stimulointi naisilla, joille halutaan saada aikaan superovulaatio käytettäessä avusteisia lisääntymismenetelmiä, kuten koeputkihedelmöitystä (IVF), gameetin siirtoa munanjohtimeen (GIFT) ja tsygootinsiirtoa munanjohtimeen (ZIFT).

Follitropiini alfaa yhdessä luteinisoivaa hormonia (LH) sisältävän valmisteen kanssa suositellaan munarakkuloiden kehityksen kiihdyttämiseen naisille, joilla on vaikea LH- ja FSH- puutos. Kliinisissä tutkimuksissa näiden potilaiden määritelmänä käytettiin endogeenista seerumin LH-pitoisuutta < 1,2 IU/l.

Aikuiset miehet

Follitropiini alfa on tarkoitettu spermatogeneesin kiihdyttämiseen miehille, joilla on synnynnäinen tai hankittu hypogonadotrooppinen hypogonadismi, yhdessä ihmisen koriongonadotropiinin (hCG) kanssa.

4.2Annostus ja antotapa

Bemfola-hoito tulisi aloittaa sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta

hedelmättömyysongelmien hoidosta.

Potilaille on annettava hoitojakson edellyttämä määrä kyniä, ja heille on opetettava oikea injektiotekniikka.

Annostus

Follitropiini alfan annossuositukset ovat samat kuin virtsapohjaisten FSH-valmisteiden. Follitropiini alfan kliinisen arvioinnin perusteella päivittäisannosten, annostelun ja hoidon seurannan osalta on syytä noudattaa virtsapohjaista FSH:ta sisältäviä lääkevalmisteita koskevia voimassa olevia suosituksia. Jäljempänä suositeltujen aloitusannostusten noudattaminen on suositeltavaa.

Vertailevat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että potilaat tarvitsevat follitropiini alfaa käytettäessä keskimäärin pienemmän kumulatiivisen annoksen ja lyhyemmän hoitojakson kuin virtsapohjaista FSH-valmistetta käytettäessä. Siksi follitropiini alfaa voidaan antaa pienempi kokonaisannos kuin yleensä käytettäessä virtsapohjaista FSH-valmistetta, jotta munarakkulat kehittyvät parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta ei-toivotun munasarjojen hyperstimulaation riski voidaan minimoida (ks. kohta 5.1).

Anovulatoriset naiset (mukaan lukien munasarjojen monirakkulatautia sairastavat)

Bemfolaa voidaan antaa päivittäisinä injektioina. Menstruoivilla naisilla hoito aloitetaan kierron seitsemän ensimmäisen päivän aikana.

Yleisesti käytetyssä hoito-ohjelmassa hoito aloitetaan annoksella 75–150 IU FSH:ta vuorokaudessa, ja annosta nostetaan tarpeen mukaan mieluiten 37,5 IU:lla tai 75 IU:lla, seitsemän tai mieluiten

14 vuorokauden välein, jotta saavutetaan riittävä mutta ei kuitenkaan liiallinen vaste. Hoito on mukautettava yksilöllisesti vasteen mukaan. Vastetta arvioidaan mittaamalla munarakkulan koko ultraäänitutkimuksella ja/tai estrogeenimäärityksellä. Enimmäisannos päivässä on yleensä korkeintaan 225 IU FSH:ta. Ellei tyydyttävää vastetta saada aikaan neljän hoitoviikon kuluessa, hoitojakso keskeytetään ja potilaalle tehdään tarkempi arviointi, minkä jälkeen seuraava hoito voidaan aloittaa suuremmalla aloitusannoksella.

Kun optimaalinen vaste on saatu aikaan, potilaalle annetaan kertainjektiona 250 µg rekombinanttia ihmisen koriongonadotropiini-alfaa (r-hCG) tai 5 000–10 000 IU hCG:tä 24–48 tunnin kuluttua viimeisestä follitropiini alfa -injektiosta. Potilaan on suositeltavaa olla yhdynnässä hCG-injektion antamispäivänä ja sitä seuraavana päivänä. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä inseminaatio (IUI).

Jos vaste on liiallinen, hoito on lopetettava eikä hCG:tä saa antaa (ks. kohta 4.4). Hoitoa jatketaan seuraavassa kierrossa pienemmällä annoksella kuin edeltävässä kierrossa.

Naiset, jotka saavat munasarjojen stimulaatiohoitoa useiden munarakkuloiden kehittymistä varten ennen koeputkihedelmöitystä tai muuta avusteista lisääntymismenetelmää

Tavallinen annostus superovulaatiota varten on 150–225 IU follitropiini alfaa vuorokaudessa kuukautiskierron toisesta tai kolmannesta päivästä lähtien. Hoitoa jatketaan, kunnes munarakkuloiden kehitys on riittävää (arvioidaan seerumin estrogeenimäärityksellä ja/tai ultraäänitutkimuksella). Annos sovitetaan vasteen mukaan, mutta se on yleensä enintään 450 IU vuorokaudessa. Yleensä munarakkulat ovat kehittyneet riittävästi keskimäärin kymmenenteen hoitopäivään mennessä (vaihteluväli 5–20 päivää).

Jotta munarakkulat kypsyvät, potilaalle annetaan 24–48 tuntia viimeisen follitropiini alfa -injektion jälkeen 250 µg r-hCG:tä tai 5 000–10 000 IU hCG:tä kertainjektiona.

Nykyisin potilaille annetaan yleensä myös gonadotropiinia vapauttavan hormonin (GnRH) agonistia tai antagonistia endogeenisen LH-piikin ehkäisyä ja toonisen LH-pitoisuuden kontrolloimista varten. Follitropiini alfa -hoito aloitetaan yleensä noin kaksi viikkoa agonistihoidon aloittamisen jälkeen ja kumpaakin hoitoa jatketaan, kunnes munarakkulat ovat kehittyneet riittävästi. Esimerkiksi kaksi viikkoa kestäneen agonistihoidon jälkeen potilaalle annetaan 150–225 IU:n annos follitropiini alfaa seitsemän ensimmäisen päivän ajan. Sen jälkeen annos sovitetaan munasarjavasteen perusteella.

Kokemukset koeputkihedelmöityksistä osoittavat, että hoidon onnistumisaste pysyy yleensä vakaana neljän ensimmäisen yrityksen ajan ja heikkenee sen jälkeen vähitellen.

Naiset, joilla on vaikeasta LH- ja FSH -puutoksesta johtuva anovulaatio

Jos naisella on LH- ja FSH-puutos (hypogonadotrooppinen hypogonadismi), lutropiinialfaan yhdistetyn Bemfola-hoidon tavoitteena on kehittää yksi kypsä Graafin follikkeli, josta munasolu vapautuu ihmisen istukkagonadotropiinin (hCG) antamisen jälkeen. Follitropiini alfaa annetaan päivittäisinä pistoksina yhdessä lutropiinialfan kanssa. Koska näillä potilailla ei ole kuukautisia ja endogeeninen estrogeenieritys on vähäistä, hoito voidaan aloittaa milloin vain.

Suositeltava hoito aloitetaan antamalla 75 IU lutropiinialfaa ja 75–150 IU FSH:ta päivittäin. Hoito mukautetaan yksilöllisesti vasteen mukaan. Vastetta arvioidaan ultraäänellä mitatun follikkelikoon ja estrogeenivasteen perusteella.

Jos FSH-annoksen suurentamista pidetään tarkoituksenmukaisena, annosta muutetaan mieluiten 7–14 päivän välein lisäämällä mieluiten 37,5–75 IU kerrallaan. Stimulaation keston pidentäminen enintään viiteen viikkoon missä tahansa hoitojaksossa voi olla hyväksyttävää.

Kun optimaalinen vaste on saatu aikaan, potilaalle annetaan kertainjektiona 250 µg r-hCG:tä tai 5 000–10 000 IU hCG:tä 24–48 tunnin kuluttua viimeisestä follitropiini alfa- ja lutropiinialfa ­injektiosta. Potilaan on suositeltavaa olla yhdynnässä hCG-injektion antamispäivänä ja sitä seuraavana päivänä.

Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä IUI.

Keltarauhasvaiheen tukemista voidaan harkita, koska luteotrooppisen aktiivisuuden omaavien aineiden (LH/hCG) puute ovulaation jälkeen voi johtaa keltarauhasen ennenaikaiseen surkastumiseen.

Jos vaste on liiallinen, hoito on lopetettava eikä hCG:tä saa antaa. Hoitoa jatketaan seuraavassa kierrossa pienemmällä FSH-annoksella kuin edeltävässä kierrossa.

Miehet, joilla on hypogonadotrooppinen hypogonadismi

Bemfolaa annetaan 150 IU:ta kolmesti viikossa yhdessä hCG:n kanssa vähintään neljän kuukauden ajan. Jos vastetta ei tässä ajassa ole saatu, yhdistelmähoitoa voidaan jatkaa. Kliinisen kokemuksen mukaan spermatogeneesi saattaa edellyttää vähintään 18 kuukauden hoitoa.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää follitropiini alfaa iäkkäiden potilaiden hoidossa. Follitropiini alfan turvallisuutta ja tehoa iäkkäiden potilaiden hoidossa ei ole varmistettu.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Follitropiini alfan turvallisuutta, tehoa ja farmakokinetiikkaa ei ole varmistettu potilailla, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää follitropiini alfaa pediatristen potilaiden hoidossa.

Antotapa

Bemfola on tarkoitettu annettavaksi ihon alle. Ensimmäinen Bemfola-injektio on annettava lääkärin valvonnassa. Bemfolaa saavat injektoida itse ainoastaan potilaat, jotka ovat hyvin motivoituneita, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ja joilla on mahdollisuus kysyä neuvoja asiantuntijoilta.

Esitäytetty Bemfola-kynä, jossa on kerta-annossylinteriampulli, on tarkoitettu yhtä injektiota varten.

Potilaalle on annettava selkeät ohjeet, jotta yhden annoksen lääkemuodon virheellinen käyttö voidaan välttää.

Ohjeet lääkevalmisteen injektoimisesta esitäytetyllä kynällä, ks. kohta 6.6 ja pakkausseloste.

4.3Vasta-aiheet

yliherkkyys vaikuttavalle aineelle follitropiini alfalle, FSH:lle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

hypotalamuksen tai aivolisäkkeen kasvain

suurentuneet munasarjat tai munasarjakysta, joka ei johdu munasarjojen monirakkulaoireyhtymästä

tuntemattomasta syystä johtuva gynekologinen verenvuoto

munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä.

Follitropiini alfaa ei saa käyttää silloin, kun riittävää hoitovastetta ei voida saavuttaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi seuraavat:

primaarinen munasarjojen toiminnanvajaus

synnytyselinten epämuodostumat, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi

kohdun sidekudoskasvaimet, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi

primaarinen kivesten vajaatoiminta.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Follitropiini alfa on tehokas gonadotropiinivalmiste, joka voi aiheuttaa vaikeusasteeltaan lievistä vakaviin vaihtelevia haittavaikutuksia. Sitä saavat käyttää ainoastaan lääkärit, jotka ovat perusteellisesti perehtyneet hedelmättömyysongelmiin ja niiden hoitoon.

Gonadotropiinihoito edellyttää tiettyä ajallista sitoutumista lääkäriltä sekä avustavalta hoitohenkilökunnalta, ja lisäksi tarvitaan asianmukainen seurantalaitteisto. Naisilla follitropiini alfan turvallinen ja tehokas käyttö edellyttää munasarjavasteen säännöllistä seuraamista ultraäänellä, johon on suositeltavaa yhdistää seerumin estradiolipitoisuuden mittaaminen. Potilaiden FSH-vasteen välillä voi olla eroja; toisilla se on heikko ja toisilla liiallinen. Sekä miehille että naisille on käytettävä pienintä vaikuttavaa annosta, jolla saavutetaan haluttu hoitotavoite.

Porfyria

Potilaita, joilla on porfyria tai joiden suvussa on esiintynyt porfyriaa, on seurattava huolellisesti follitropiini alfa -hoidon aikana. Hoidon lopettaminen voi olla tarpeen, jos porfyria puhkeaa tai pahenee.

Hoito naisilla

Ennen hoidon aloittamista on selvitettävä parin lapsettomuuden syy ja arvioitava mahdolliset raskauden vasta-aiheet. Potilaat on tutkittava erityisesti kilpirauhasen vajaatoiminnan, lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan ja hyperprolaktinemian osalta, ja nämä tilat on hoidettava asianmukaisesti.

Sekä anovulatorisen hedelmättömyyden hoitoon että avusteisiin lisääntymismenetelmiin liittyvä follikkelien kasvun stimulaatio saattaa johtaa munasarjojen laajentumaan tai hyperstimulaation kehittymiseen. Näitä tapahtumia voi pyrkiä ehkäisemään noudattamalla suositeltua follitropiini alfa ­annostusta ja hoito-ohjelmaa ja seuraamalla hoitoa huolellisesti. Follikkelien kehittymisen ja kypsymisen merkkien tarkka tulkinta edellyttää lääkäriltä kokemusta asiaankuuluvien tutkimusten tulkinnasta.

Kliinisissä tutkimuksissa todettiin munasarjojen lisääntynyt herkkyys follitropiini alfalle, kun sitä käytettiin yhdessä lutropiinialfan kanssa. Jos FSH-annoksen suurentamista pidetään

tarkoituksenmukaisena, annosta muutetaan mieluiten 7–14 päivän välein lisäämällä tavallisesti 37,5– 75 IU.

Suoraa vertailua follitropiini alfan/LH:n ja ihmisen menopausaalisen gonadotropiinin (hMG) välillä ei ole tehty. Vertailu aikaisempiin tietoihin viittaa siihen, että follitropiini alfalla/LH:lla saavutetaan samankaltainen ovulaatioaste kuin hMG:llä.

Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)

Tietynasteinen munasarjojen suureneminen on munasarjojen stimulaatiohoidon odotettu vaikutus. Sitä esiintyy yleisemmin naisilla, joilla on munasarjojen monirakkulatauti, ja se paranee yleensä ilman hoitoa.

Toisin kuin komplisoitumaton munasarjojen laajentuma, OHSS voi esiintyä pahenevina vaikeusasteina. Siihen liittyy merkittävä munasarjojen laajentuma, sukupuolisteroidien korkeat pitoisuudet seerumissa ja verisuonien lisääntynyt läpäisevyys, joka voi johtaa nesteen kertymiseen vatsakalvon-, keuhkopussin- ja harvinaisissa tapauksissa sydänpussinonteloon.

Vaikeissa OHSS-tapauksissa voidaan havaita seuraavia oireita: vatsakipu, vatsan pullistuma, merkittävä munasarjojen laajentuma, painonnousu, hengenahdistus, vähävirtsaisuus sekä ruoansulatuskanavan oireet kuten pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Kliinisessä tutkimuksessa voi paljastua hypovolemia, veren väkevöityminen, elektrolyyttien epätasapaino, askites, vatsaontelon verenkertymä, keuhkopussin nestepurkaumia, hydrothorax tai akuutti keuhkojen vajaatoiminta. Erittäin harvoin vaikeita OHSS-tapauksia voivat komplisoida munasarjojen kiertyminen tai tromboemboliset tapahtumat, kuten keuhkoembolia, iskeeminen aivohalvaus tai sydäninfarkti.

Itsenäisiä OHSS:n kehittymisen riskitekijöitä ovat munasarjojen monirakkulatauti, suuri absoluuttinen tai nopeasti kasvava seerumin estradiolipitoisuus (esim. > 900 pg/ml tai > 3 300 pmol/l anovulaatiossa, > 3 000 pg/ml tai > 11 000 pmol/l avusteisissa lisääntymismenetelmissä) ja suuri määrä kehittyviä follikkeleita (esim. > 3 follikkelia, joiden halkaisija on ≥ 14 mm anovulaatiossa;

≥ 20 follikkelia, joiden halkaisija on ≥ 12 mm avusteisissa lisääntymismenetelmissä).

Munasarjojen hyperstimulaation riski voidaan minimoida noudattamalla suositeltua follitropiini alfa ­annosta ja hoito-ohjelmaa (ks. kohdat 4.2 ja 4.8). Stimulointijaksojen seuranta ultraäänikuvauksilla ja estradiolimittauksilla on suositeltavaa, jotta riskitekijät tunnistetaan varhain.

Näyttö viittaa siihen, että hCG on avainasemassa OHSS:n käynnistämisessä ja että oireyhtymä voi vaikeutua ja pitkittyä, jos potilas tulee raskaaksi. Sen vuoksi on suositeltavaa, että hCG-hoito keskeytetään ja potilasta neuvotaan pidättäytymään yhdynnästä tai käyttämään mekaanista ehkäisymenetelmää vähintään neljän päivän ajan, jos potilaalla on merkkejä munasarjojen hyperstimulaatiosta, kuten seerumin estradiolipitoisuus > 5 500 pg/ml tai > 20 200 pmol/l ja/tai yhteensä ≥ 40 follikkelia. OHSS saattaa edetä nopeasti (24 tunnissa) tai useamman vuorokauden kuluessa vakavaksi lääketieteelliseksi tilaksi. Se ilmaantuu useimmiten hormonihoidon lopetuksen jälkeen ja saavuttaa pahimman vaiheen noin 7–10 vuorokauden kuluttua hoidon päättymisestä. Siksi potilaita on seurattava vähintään kahden viikon ajan hCG:n annon jälkeen.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä kaikkien munarakkuloiden aspiraatio ennen ovulaatiota saattaa pienentää hyperstimulaation ilmaantuvuutta.

Lievä tai kohtalainen OHSS paranee yleensä spontaanisti. Jos OHSS on vaikea, mahdollisesti meneillään olevan gonadotropiinihoidon keskeyttäminen on suositeltavaa. Potilas on ohjattava sairaalaan saamaan asianmukaista hoitoa.

Monisikiöraskaus

Ovulaatioinduktiopotilailla on suurempi monisikiöraskauden riski kuin luonnollisen hedelmöitymisen yhteydessä. Valtaosa monilukuisista hedelmöitymisistä on kaksosia. Monisikiöraskaudessa äitiin kohdistuvien haittavaikutusten ja perinataalisten haittojen riski on suurentunut, varsinkin jos sikiöitä

on useampia kuin kaksi.

Monisikiöraskauden riskin minimoimiseksi suositellaan munasarjavasteen huolellista seurantaa.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä monisikiöraskauden riski liittyy pääasiassa siirrettyjen alkioiden lukumäärään, niiden laatuun sekä potilaan ikään.

Potilaille on kerrottava mahdollisesta monisikiöraskauden riskistä ennen hoidon aloittamista.

Raskauden keskeytyminen

Keskenmeno on yleisempää potilailla, joilla follikkelien kasvua stimuloidaan ovulaatioinduktiota tai avusteisia lisääntymismenetelmiä varten, kuin luonnollisen hedelmöitymisen jälkeen.

Kohdunulkoinen raskaus

Naisilla, joilla on ollut munanjohdinsairaus, on kohdunulkoisen raskauden riski huolimatta siitä, onko raskaus alkanut spontaanin hedelmöitymisen vai hedelmällisyyshoitojen seurauksena. Kohdunulkoisten raskauksien esiintyvyyden on raportoitu olevan normaaliväestöä suurempi avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen.

Lisääntymiselinten kasvaimet

Sekä hyvänlaatuisia että pahanlaatuisia munasarjojen ja muiden lisääntymiselinten kasvaimia on raportoitu naisilla, jotka ovat saaneet useita eri hedelmättömyyshoitoja. Vielä ei ole varmaa, lisääkö gonadotropiinihoito näiden kasvainten esiintymisriskiä hedelmättömillä naisilla.

Synnynnäiset epämuodostumat

Synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyys saattaa olla avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen hieman suurempi luonnolliseen hedelmöitymiseen verrattuna. Tämän arvellaan johtuvan vanhempien ominaisuuksista (esim. äidin ikä, siittiöiden ominaisuudet) ja monisikiöraskauksista.

Tromboemboliset tapahtumat

Gonadotropiinihoito voi entisestään lisätä tromboembolisten tapahtumien pahenemisriskiä tai esiintymistiheyttä naisilla, joilla on tai on hiljattain ollut tromboembolinen sairaus, tai naisilla, joilla itsellään tai joiden lähisukulaisilla on tunnettuja tromboembolisten tapahtumien riskitekijöitä. Näillä naisilla gonadotropiinihoidon hyödyt ja riskit on punnittava. On kuitenkin syytä huomioida, että jo raskaus itsessään sekä OHSS lisäävät tromboembolisten tapahtumien riskiä.

Hoito miehillä

Suurentuneet endogeeniset FSH-pitoisuudet voivat viitata primaariseen kivesten vajaatoimintaan. Näillä potilailla ei muodostu vastetta follitropiini alfa-/hCG-hoidolle. Follitropiini alfaa ei saa käyttää silloin, kun riittävää hoitovastetta ei voida saavuttaa.

Siemennesteanalyysiä suositellaan 4–6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta osana vasteen määrittämistä.

Natriumsisältö

Bemfolassa on alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohden, joten se on periaatteessa natriumiton.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Follitropiini alfan samanaikainen käyttö muiden ovulaatiota stimuloivien lääkevalmisteiden (esim. hCG, klomifeenisitraatti) kanssa saattaa voimistaa follikkelivastetta, kun taas aivolisäkkeen desensitaatiota aiheuttavan GnRH-agonistin tai -antagonistin samanaikainen käyttö saattaa suurentaa riittävän munasarjavasteen aikaansaamiseksi tarvittavaa follitropiini alfa -annosta. Muita kliinisesti merkittäviä lääkevalmisteiden yhteisvaikutuksia ei ole raportoitu follitropiini alfa -hoidon aikana.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Bemfola ei ole tarkoitettu käytettäväksi raskauden aikana. Tiedot pienestä määrästä altistuneita raskauksia (alle 300 raskaudesta) eivät viittaa siihen, että follitropiini alfa aiheuttaisi epämuodostumia tai toksisuutta sikiöille tai vastasyntyneille.

Eläinkokeissa ei ole havaittu teratogeenisiä vaikutuksia (ks. kohta 5.3). Jos potilas altistuu raskauden aikana, kliiniset tiedot eivät riitä sulkemaan pois follitropiini alfan teratogeenistä vaikutusta.

Imetys

Bemfola ei ole tarkoitettu käytettäväksi imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Bemfola on tarkoitettu käytettäväksi hedelmättömyyden hoitoon (ks. kohta 4.1).

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Bemfolalla ei odoteta olevan haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8Haittavaikutukset

Yleisimmät ilmoitetut haittavaikutukset ovat päänsärky, munasarjakystat ja paikalliset pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai ärsytys pistoskohdassa).

Lievää tai kohtalaista munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymää (OHSS) on raportoitu yleisesti, ja sitä on pidettävä stimulaatiotoimenpiteisiin kuuluvana riskinä. Vaikea OHSS on melko harvinainen (ks. kohta 4.4).

Veritulppia voi esiintyä hyvin harvoin, yleensä vakavan OHSS:n yhteydessä (ks. kohta 4.4).

Seuraavia määritelmiä käytetään jäljempänä kuvaamaan esiintymistiheyttä:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Hoito naisilla

 

Immuunijärjestelmä

 

Hyvin harvinainen:

Yliherkkyysreaktiot (lievistä vaikeisiin), mukaan lukien anafylaktiset

Hermosto

reaktiot ja sokki

 

Hyvin yleinen:

Päänsärky

Verisuonisto

 

Hyvin harvinainen:

Veritulppa, liittyy yleensä vaikeaan OHSS:ään (ks. kohta 4.4)

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin harvinainen:

Astman pahenemisvaihe tai vaikeutuminen

Ruoansulatuselimistö

 

Yleinen:

Vatsakipu, vatsan pingottuminen, vatsavaivat, pahoinvointi, oksentelu, ripuli

Sukupuolielimet ja rinnat

 

Hyvin yleinen:

Munasarjakystat

Yleinen:

Lievä tai kohtalainen OHSS (mukaan lukien siihen liittyvät oireet)

Melko harvinainen:

Vaikea OHSS (mukaan lukien siihen liittyvät oireet) (ks. kohta 4.4)

Harvinainen:

Vaikean OHSS:n komplikaatiot

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen:

Pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai

 

ärsytys pistoskohdassa)

Hoito miehillä

 

Immuunijärjestelmä

 

Hyvin harvinainen:

Yliherkkyysreaktiot (lievistä vaikeisiin), mukaan lukien anafylaktiset

 

reaktiot ja sokki

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin harvinainen:

Astman pahenemisvaihe tai vaikeutuminen

Iho ja ihonalainen kudos

 

Yleinen:

Akne

Sukupuolielimet ja rinnat

 

Yleinen:

Gynekomastia, kivessuonikohjut

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen:

Pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai

 

ärsytys pistoskohdassa)

Tutkimukset

 

Yleinen:

Painonnousu

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Follitropiini alfan yliannostuksen oireita ei tunneta, mutta OHSS:n esiintymisen mahdollisuus on olemassa (ks. kohta 4.4).

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, gonadotropiinit, ATC-koodi: G03GA05.

Bemfola on ns. biosimilaari lääkevalmiste eli lääkevalmiste, jonka on osoitettu laadun, turvallisuuden ja tehon puolesta olevan samankaltainen kuin vertailulääkevalmiste GONAL-f. Yksityiskohtaisempaa tietoa on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivulta: http://www.ema.europa.eu.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Naisilla tärkein parenteraalisesti annetun FSH:n vaikutus on Graafin follikkelien kypsyminen. Anovulatorisilla naisilla follitropiini alfa ­hoidon tavoitteena on kehittää yksi kypsä Graafin follikkeli, josta munasolu vapautuu hCG:n annon jälkeen.

Kliininen teho ja turvallisuus naisilla

Kliinisissä tutkimuksissa vaikean FSH:n ja LH:n puutoksen määritelmänä käytettiin keskuslaboratoriossa mitattua endogeenista seerumin LH-pitoisuutta <1,2 IU/l. On kuitenkin otettava huomioon, että eri laboratorioissa tehdyt LH-määritykset poikkeavat toisistaan.

Follitropiini alfa oli virtsapohjaista FSH:ta tehokkaampi kliinisissä tutkimuksissa, joissa verrattiin r- hFSH:ta (follitropiini alfaa) ja virtsapohjaista FSH:ta avusteisissa lisääntymismenetelmissä (ks. jäljempänä oleva taulukko 1) ja ovulaatioinduktiossa. Tämä ilmeni siinä, että follikkelien kypsymisen käynnistämiseen tarvittiin pienempi kokonaisannos ja lyhyempi hoitojakso.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä follitropiini alfalla saatiin virtsapohjaista FSH:ta pienemmällä kokonaisannoksella ja lyhyemmällä hoitojaksolla kerättyä enemmän munasoluja.

Taulukko 1: Tulokset tutkimuksesta GF 8407 (satunnaistettu rinnakkaisryhmätutkimus, jossa verrattiin follitropiini alfan ja virtsapohjaisen FSH:n tehoa ja turvallisuutta avusteisissa lisääntymismenetelmissä)

 

follitropiini alfa

virtsapohjainen

 

FSH

 

 

(n = 130)

 

 

(n = 116)

 

 

Kerättyjen munasolujen lukumäärä

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

FSH-stimulaatioon tarvitut päivät

11,7 ± 1,9

14,5

± 3,3

Tarvittu FSH:n kokonaisannos (FSH 75 IU -ampullien

27,6 ± 10,2

40,7

± 13,6

lukumäärä)

 

 

 

Annoksen nostotarve (%)

56,2

85,3

 

Erot näiden kahden ryhmän välillä olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05) kaikkien mainittujen kriteerien osalta.

Kliininen teho ja turvallisuus miehillä

Kun follitropiini alfaa annetaan vähintään neljän kuukauden ajan yhdessä hCG:n kanssa, se indusoi spermatogeneesiä miehillä, joilla on FSH:n puutos.

5.2Farmakokinetiikka

Laskimoon annettu follitropiini alfa jakautuu solunulkoiseen nestetilaan. Alkuvaiheen puoliintumisaika on noin kaksi tuntia ja terminaalinen eliminaation puoliintumisaika noin vuorokausi. Vakaassa tilassa jakautumistilavuus on 10 l ja kokonaispuhdistuma 0,6 l/h. Kahdeksasosa follitropiini alfa ­annoksesta erittyy virtsaan.

Lääkkeen absoluuttinen biologinen hyötyosuus on ihonalaisen injektion jälkeen noin 70 prosenttia. Toistuvien injektioiden jälkeen follitropiini alfa kumuloituu kolminkertaisesti saavuttaen vakaan tilan 3–4 päivän kuluessa. Follitropiini alfa ­hoidon on kuitenkin osoitettu stimuloivan tehokkaasti follikkelikehitystä ja steroidogeneesiä naisilla, joilla endogeenisen gonadotropiinin eritys on vähäistä, vaikka LH-pitoisuus ei ole mitattavissa.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kerta- ja toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta ja genotoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille sen lisäksi, mitä tämän valmisteyhteenvedon muissa kohdissa on esitetty.

Rotilla, jotka altistuivat pitkään follitropiini alfan farmakologisille annoksille (≥ 40 IU/kg/vrk), on ilmoitettu heikentynyttä hedelmällisyyttä fekunditeetin heikkenemisen vuoksi.

Suurina annoksina (≥ 5 IU/kg/vrk) follitropiini alfa vähensi elinkykyisten sikiöiden määrää ilman teratogeenisia vaikutuksia ja aiheutti samanlaisia synnytyshäiriöitä kuin virtsan menopausaalinen gonadotropiini (hMG). Näiden tietojen kliininen merkitys on kuitenkin vähäinen, koska raskaus on Bemfolan käytön vasta-aihe.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Poloksameeri 188

Sakkaroosi

Metioniini

Dinatriumvetyfosfaattidihydraatti

Natriumdivetyfosfaattidihydraatti

Fosforihappo

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3Kestoaika

3 vuotta

6.4Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä.

Jääkaapissa ollutta avaamatonta lääkevalmistetta, jonka kestoaika ei ole kulunut umpeen, voidaan säilyttää enintään 25 °C:n lämpötilassa enintään kolme kuukautta sitä uudelleen jäähdyttämättä. Tällöin valmiste on hävitettävä, jos sitä ei ole käytetty kolmen kuukauden kuluessa.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

0,125 ml injektionestettä (liuos) 1,5 ml:n sylinteriampullissa (tyypin I lasia), jossa on mäntätulppa (halobutyylikumia) ja kumitiivisteellä varustettu alumiininen suojakorkki.

Pakkauskoot ovat 1, 5 ja 10 esitäytettyä kynää. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Yksi neula ja yksi alkoholitaitos, jota käytetään injektiokynän kanssa lääkkeen annossa.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Katso pakkausseloste.

Liuosta ei saa käyttää, jos siinä on hiukkasia tai jos se ei ole kirkas.

Bemfola 75 IU / 0,125 ml (5,5 mikrogrammaa / 0,125 ml) -valmisteen sylinteriampullia ei ole tarkoitettu irrotettavaksi.

Hävitä käytetty kynä ja neula heti injektion jälkeen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Unkari

8.MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/13/909/001

EU/1/13/909/006

EU/1/13/909/007

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 27/03/2014

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu.

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bemfola 150 IU / 0,25 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra liuosta sisältää 600 IU:ta (vastaa 44 mikrogrammaa) follitropiini alfaa*. Yhdestä esitäytetystä kynästä saadaan 150 IU:ta (vastaa 11 mikrogrammaa) 0,25 millilitrassa.

* rekombinanttia ihmisen follikkelia stimuloivaa hormonia (r-hFSH), joka tuotetaan kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO) yhdistelmä-DNA-tekniikalla.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä (injektiokynä).

Kirkas väritön liuos.

Liuoksen pH on 6,7–7,3.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Aikuiset naiset

Anovulaatio (mukaan lukien munasarjojen monirakkulatauti) naisilla, joilla ei ole saatu vastetta klomifeenisitraattihoidolla.

Useiden munarakkuloiden samanaikaisen kehittymisen stimulointi naisilla, joille halutaan saada aikaan superovulaatio käytettäessä avusteisia lisääntymismenetelmiä, kuten koeputkihedelmöitystä (IVF), gameetin siirtoa munanjohtimeen (GIFT) ja tsygootinsiirtoa munanjohtimeen (ZIFT).

Follitropiini alfaa yhdessä luteinisoivaa hormonia (LH) sisältävän valmisteen kanssa suositellaan munarakkuloiden kehityksen kiihdyttämiseen naisille, joilla on vaikea LH- ja FSH- puutos. Kliinisissä tutkimuksissa näiden potilaiden määritelmänä käytettiin endogeenista seerumin LH-pitoisuutta < 1,2 IU/l.

Aikuiset miehet

Follitropiini alfa on tarkoitettu spermatogeneesin kiihdyttämiseen miehille, joilla on synnynnäinen tai hankittu hypogonadotrooppinen hypogonadismi, yhdessä ihmisen koriongonadotropiinin (hCG) kanssa.

4.2 Annostus ja antotapa

Bemfola-hoito tulisi aloittaa sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta hedelmättömyysongelmien hoidosta.

Potilaille on annettava hoitojakson edellyttämä määrä kyniä, ja heille on opetettava oikea injektiotekniikka.

Annostus

Follitropiini alfan annossuositukset ovat samat kuin virtsapohjaisten FSH-valmisteiden. Follitropiini alfan kliinisen arvioinnin perusteella päivittäisannosten, annostelun ja hoidon seurannan osalta on syytä noudattaa virtsapohjaista FSH:ta sisältäviä lääkevalmisteita koskevia voimassa olevia suosituksia. Jäljempänä suositeltujen aloitusannostusten noudattaminen on suositeltavaa.

Vertailevat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että potilaat tarvitsevat follitropiini alfaa käytettäessä keskimäärin pienemmän kumulatiivisen annoksen ja lyhyemmän hoitojakson kuin virtsapohjaista FSH-valmistetta käytettäessä. Siksi follitropiini alfaa voidaan antaa pienempi kokonaisannos kuin yleensä käytettäessä virtsapohjaista FSH-valmistetta, jotta munarakkulat kehittyvät parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta ei-toivotun munasarjojen hyperstimulaation riski voidaan minimoida (ks. kohta 5.1).

Anovulatoriset naiset (mukaan lukien munasarjojen monirakkulatautia sairastavat)

Bemfolaa voidaan antaa päivittäisinä injektioina. Menstruoivilla naisilla hoito aloitetaan kierron seitsemän ensimmäisen päivän aikana.

Yleisesti käytetyssä hoito-ohjelmassa hoito aloitetaan annoksella 75–150 IU FSH:ta vuorokaudessa, ja annosta nostetaan tarpeen mukaan mieluiten 37,5 IU:lla tai 75 IU:lla, seitsemän tai mieluiten

14 vuorokauden välein, jotta saavutetaan riittävä mutta ei kuitenkaan liiallinen vaste. Hoito on mukautettava yksilöllisesti vasteen mukaan. Vastetta arvioidaan mittaamalla munarakkulan koko ultraäänitutkimuksella ja/tai estrogeenimäärityksellä. Enimmäisannos päivässä on yleensä korkeintaan 225 IU FSH:ta. Ellei tyydyttävää vastetta saada aikaan neljän hoitoviikon kuluessa, hoitojakso keskeytetään ja potilaalle tehdään tarkempi arviointi, minkä jälkeen seuraava hoito voidaan aloittaa suuremmalla aloitusannoksella.

Kun optimaalinen vaste on saatu aikaan, potilaalle annetaan kertainjektiona 250 µg rekombinanttia ihmisen koriongonadotropiini-alfaa (r-hCG) tai 5 000–10 000 IU hCG:tä 24–48 tunnin kuluttua viimeisestä follitropiini alfa -injektiosta. Potilaan on suositeltavaa olla yhdynnässä hCG-injektion antamispäivänä ja sitä seuraavana päivänä. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä inseminaatio (IUI).

Jos vaste on liiallinen, hoito on lopetettava eikä hCG:tä saa antaa (ks. kohta 4.4). Hoitoa jatketaan seuraavassa kierrossa pienemmällä annoksella kuin edeltävässä kierrossa.

Naiset, jotka saavat munasarjojen stimulaatiohoitoa useiden munarakkuloiden kehittymistä varten ennen koeputkihedelmöitystä tai muuta avusteista lisääntymismenetelmää

Tavallinen annostus superovulaatiota varten on 150–225 IU follitropiini alfaa vuorokaudessa kuukautiskierron toisesta tai kolmannesta päivästä lähtien. Hoitoa jatketaan, kunnes munarakkuloiden kehitys on riittävää (arvioidaan seerumin estrogeenimäärityksellä ja/tai ultraäänitutkimuksella). Annos sovitetaan vasteen mukaan, mutta se on yleensä enintään 450 IU vuorokaudessa. Yleensä munarakkulat ovat kehittyneet riittävästi keskimäärin kymmenenteen hoitopäivään mennessä (vaihteluväli 5–20 päivää).

Jotta munarakkulat kypsyvät, potilaalle annetaan 24–48 tuntia viimeisen follitropiini alfa -injektion jälkeen 250 µg r-hCG:tä tai 5 000–10 000 IU hCG:tä kertainjektiona.

Nykyisin potilaille annetaan yleensä myös gonadotropiinia vapauttavan hormonin (GnRH) agonistia tai antagonistia endogeenisen LH-piikin ehkäisyä ja toonisen LH-pitoisuuden kontrolloimista varten. Follitropiini alfa -hoito aloitetaan yleensä noin kaksi viikkoa agonistihoidon aloittamisen jälkeen ja

kumpaakin hoitoa jatketaan, kunnes munarakkulat ovat kehittyneet riittävästi. Esimerkiksi kaksi viikkoa kestäneen agonistihoidon jälkeen potilaalle annetaan 150–225 IU:n annos follitropiini alfaa seitsemän ensimmäisen päivän ajan. Sen jälkeen annos sovitetaan munasarjavasteen perusteella.

Kokemukset koeputkihedelmöityksistä osoittavat, että hoidon onnistumisaste pysyy yleensä vakaana neljän ensimmäisen yrityksen ajan ja heikkenee sen jälkeen vähitellen.

Naiset, joilla on vaikeasta LH- ja FSH -puutoksesta johtuva anovulaatio

Jos naisella on LH- ja FSH-puutos (hypogonadotrooppinen hypogonadismi), lutropiinialfaan yhdistetyn Bemfola-hoidon tavoitteena on kehittää yksi kypsä Graafin follikkeli, josta munasolu vapautuu ihmisen istukkagonadotropiinin (hCG) antamisen jälkeen. Follitropiini alfaa annetaan päivittäisinä pistoksina yhdessä lutropiinialfan kanssa. Koska näillä potilailla ei ole kuukautisia ja endogeeninen estrogeenieritys on vähäistä, hoito voidaan aloittaa milloin vain.

Suositeltava hoito aloitetaan antamalla 75 IU lutropiinialfaa ja 75–150 IU FSH:ta päivittäin. Hoito mukautetaan yksilöllisesti vasteen mukaan. Vastetta arvioidaan ultraäänellä mitatun follikkelikoon ja estrogeenivasteen perusteella.

Jos FSH-annoksen suurentamista pidetään tarkoituksenmukaisena, annosta muutetaan mieluiten 7–14 päivän välein lisäämällä mieluiten 37,5–75 IU kerrallaan. Stimulaation keston pidentäminen enintään viiteen viikkoon missä tahansa hoitojaksossa voi olla hyväksyttävää.

Kun optimaalinen vaste on saatu aikaan, potilaalle annetaan kertainjektiona 250 µg r-hCG:tä tai 5 000–10 000 IU hCG:tä 24–48 tunnin kuluttua viimeisestä follitropiini alfa- ja lutropiinialfa ­injektiosta. Potilaan on suositeltavaa olla yhdynnässä hCG-injektion antamispäivänä ja sitä seuraavana päivänä.

Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä IUI.

Keltarauhasvaiheen tukemista voidaan harkita, koska luteotrooppisen aktiivisuuden omaavien aineiden (LH/hCG) puute ovulaation jälkeen voi johtaa keltarauhasen ennenaikaiseen surkastumiseen.

Jos vaste on liiallinen, hoito on lopetettava eikä hCG:tä saa antaa. Hoitoa jatketaan seuraavassa kierrossa pienemmällä FSH-annoksella kuin edeltävässä kierrossa.

Miehet, joilla on hypogonadotrooppinen hypogonadismi

Bemfolaa annetaan 150 IU:ta kolmesti viikossa yhdessä hCG:n kanssa vähintään neljän kuukauden ajan. Jos vastetta ei tässä ajassa ole saatu, yhdistelmähoitoa voidaan jatkaa. Kliinisen kokemuksen mukaan spermatogeneesi saattaa edellyttää vähintään 18 kuukauden hoitoa.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää follitropiini alfaa iäkkäiden potilaiden hoidossa. Follitropiini alfan turvallisuutta ja tehoa iäkkäiden potilaiden hoidossa ei ole varmistettu.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Follitropiini alfan turvallisuutta, tehoa ja farmakokinetiikkaa ei ole varmistettu potilailla, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää follitropiini alfaa pediatristen potilaiden hoidossa.

Antotapa

Bemfola on tarkoitettu annettavaksi ihon alle. Ensimmäinen Bemfola-injektio on annettava lääkärin valvonnassa. Bemfolaa saavat injektoida itse ainoastaan potilaat, jotka ovat hyvin motivoituneita,

jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ja joilla on mahdollisuus kysyä neuvoja asiantuntijoilta.

Esitäytetty Bemfola-kynä, jossa on kerta-annossylinteriampulli, on tarkoitettu yhtä injektiota varten. Potilaalle on annettava selkeät ohjeet, jotta yhden annoksen lääkemuodon virheellinen käyttö voidaan välttää.

Ohjeet lääkevalmisteen injektoimisesta esitäytetyllä kynällä, ks. kohta 6.6 ja pakkausseloste.

4.3 Vasta-aiheet

yliherkkyys vaikuttavalle aineelle follitropiini alfalle, FSH:lle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

hypotalamuksen tai aivolisäkkeen kasvain

suurentuneet munasarjat tai munasarjakysta, joka ei johdu munasarjojen monirakkulaoireyhtymästä

tuntemattomasta syystä johtuva gynekologinen verenvuoto

munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä.

Follitropiini alfaa ei saa käyttää silloin, kun riittävää hoitovastetta ei voida saavuttaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi seuraavat:

primaarinen munasarjojen toiminnanvajaus

synnytyselinten epämuodostumat, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi

kohdun sidekudoskasvaimet, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi

primaarinen kivesten vajaatoiminta.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Follitropiini alfa on tehokas gonadotropiinivalmiste, joka voi aiheuttaa vaikeusasteeltaan lievistä vakaviin vaihtelevia haittavaikutuksia. Sitä saavat käyttää ainoastaan lääkärit, jotka ovat perusteellisesti perehtyneet hedelmättömyysongelmiin ja niiden hoitoon.

Gonadotropiinihoito edellyttää tiettyä ajallista sitoutumista lääkäriltä sekä avustavalta hoitohenkilökunnalta, ja lisäksi tarvitaan asianmukainen seurantalaitteisto. Naisilla follitropiini alfan turvallinen ja tehokas käyttö edellyttää munasarjavasteen säännöllistä seuraamista ultraäänellä, johon on suositeltavaa yhdistää seerumin estradiolipitoisuuden mittaaminen. Potilaiden FSH-vasteen välillä voi olla eroja; toisilla se on heikko ja toisilla liiallinen. Sekä miehille että naisille on käytettävä pienintä vaikuttavaa annosta, jolla saavutetaan haluttu hoitotavoite.

Porfyria

Potilaita, joilla on porfyria tai joiden suvussa on esiintynyt porfyriaa, on seurattava huolellisesti follitropiini alfa ­hoidon aikana. Hoidon lopettaminen voi olla tarpeen, jos porfyria puhkeaa tai pahenee.

Hoito naisilla

Ennen hoidon aloittamista on selvitettävä parin lapsettomuuden syy ja arvioitava mahdolliset raskauden vasta-aiheet. Potilaat on tutkittava erityisesti kilpirauhasen vajaatoiminnan, lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan ja hyperprolaktinemian osalta, ja nämä tilat on hoidettava asianmukaisesti.

Sekä anovulatorisen hedelmättömyyden hoitoon että avusteisiin lisääntymismenetelmiin liittyvä follikkelien kasvun stimulaatio saattaa johtaa munasarjojen laajentumaan tai hyperstimulaation kehittymiseen. Näitä tapahtumia voi pyrkiä ehkäisemään noudattamalla suositeltua follitropiini alfa ­annostusta ja hoito-ohjelmaa ja seuraamalla hoitoa huolellisesti. Follikkelien kehittymisen ja kypsymisen merkkien tarkka tulkinta edellyttää lääkäriltä kokemusta asiaankuuluvien tutkimusten tulkinnasta.

Kliinisissä tutkimuksissa todettiin munasarjojen lisääntynyt herkkyys follitropiini alfalle, kun sitä käytettiin yhdessä lutropiinialfan kanssa. Jos FSH-annoksen suurentamista pidetään tarkoituksenmukaisena, annosta muutetaan mieluiten 7–14 päivän välein lisäämällä tavallisesti 37,5– 75 IU.

Suoraa vertailua follitropiini alfan/LH:n ja ihmisen menopausaalisen gonadotropiinin (hMG) välillä ei ole tehty. Vertailu aikaisempiin tietoihin viittaa siihen, että follitropiini alfalla/LH:lla saavutetaan samankaltainen ovulaatioaste kuin hMG:llä.

Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)

Tietynasteinen munasarjojen suureneminen on munasarjojen stimulaatiohoidon odotettu vaikutus. Sitä esiintyy yleisemmin naisilla, joilla on munasarjojen monirakkulatauti, ja se paranee yleensä ilman hoitoa.

Toisin kuin komplisoitumaton munasarjojen laajentuma, OHSS voi esiintyä pahenevina vaikeusasteina. Siihen liittyy merkittävä munasarjojen laajentuma, sukupuolisteroidien korkeat pitoisuudet seerumissa ja verisuonien lisääntynyt läpäisevyys, joka voi johtaa nesteen kertymiseen vatsakalvon-, keuhkopussin- ja harvinaisissa tapauksissa sydänpussinonteloon.

Vaikeissa OHSS-tapauksissa voidaan havaita seuraavia oireita: vatsakipu, vatsan pullistuma, merkittävä munasarjojen laajentuma, painonnousu, hengenahdistus, vähävirtsaisuus sekä ruoansulatuskanavan oireet kuten pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Kliinisessä tutkimuksessa voi paljastua hypovolemia, veren väkevöityminen, elektrolyyttien epätasapaino, askites, vatsaontelon verenkertymä, keuhkopussin nestepurkaumia, hydrothorax tai akuutti keuhkojen vajaatoiminta. Erittäin harvoin vaikeita OHSS-tapauksia voivat komplisoida munasarjojen kiertyminen tai tromboemboliset tapahtumat, kuten keuhkoembolia, iskeeminen aivohalvaus tai sydäninfarkti.

Itsenäisiä OHSS:n kehittymisen riskitekijöitä ovat munasarjojen monirakkulatauti, suuri absoluuttinen tai nopeasti kasvava seerumin estradiolipitoisuus (esim. > 900 pg/ml tai > 3 300 pmol/l anovulaatiossa, > 3 000 pg/ml tai > 11 000 pmol/l avusteisissa lisääntymismenetelmissä) ja suuri määrä kehittyviä follikkeleita (esim. > 3 follikkelia, joiden halkaisija on ≥ 14 mm anovulaatiossa;

≥ 20 follikkelia, joiden halkaisija on ≥ 12 mm avusteisissa lisääntymismenetelmissä).

Munasarjojen hyperstimulaation riski voidaan minimoida noudattamalla suositeltua follitropiini alfa ­annosta ja hoito-ohjelmaa (ks. kohdat 4.2 ja 4.8). Stimulointijaksojen seuranta ultraäänikuvauksilla ja estradiolimittauksilla on suositeltavaa, jotta riskitekijät tunnistetaan varhain.

Näyttö viittaa siihen, että hCG on avainasemassa OHSS:n käynnistämisessä ja että oireyhtymä voi vaikeutua ja pitkittyä, jos potilas tulee raskaaksi. Sen vuoksi on suositeltavaa, että hCG-hoito keskeytetään ja potilasta neuvotaan pidättäytymään yhdynnästä tai käyttämään mekaanista ehkäisymenetelmää vähintään neljän päivän ajan, jos potilaalla on merkkejä munasarjojen hyperstimulaatiosta, kuten seerumin estradiolipitoisuus > 5 500 pg/ml tai > 20 200 pmol/l ja/tai yhteensä ≥ 40 follikkelia. OHSS saattaa edetä nopeasti (24 tunnissa) tai useamman vuorokauden kuluessa vakavaksi lääketieteelliseksi tilaksi. Se ilmaantuu useimmiten hormonihoidon lopetuksen jälkeen ja saavuttaa pahimman vaiheen noin 7–10 vuorokauden kuluttua hoidon päättymisestä. Siksi potilaita on seurattava vähintään kahden viikon ajan hCG:n annon jälkeen.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä kaikkien munarakkuloiden aspiraatio ennen ovulaatiota saattaa pienentää hyperstimulaation ilmaantuvuutta.

Lievä tai kohtalainen OHSS paranee yleensä spontaanisti. Jos OHSS on vaikea, mahdollisesti meneillään olevan gonadotropiinihoidon keskeyttäminen on suositeltavaa. Potilas on ohjattava sairaalaan saamaan asianmukaista hoitoa.

Monisikiöraskaus

Ovulaatioinduktiopotilailla on suurempi monisikiöraskauden riski kuin luonnollisen hedelmöitymisen yhteydessä. Valtaosa monilukuisista hedelmöitymisistä on kaksosia. Monisikiöraskaudessa äitiin kohdistuvien haittavaikutusten ja perinataalisten haittojen riski on suurentunut, varsinkin jos sikiöitä on useampia kuin kaksi.

Monisikiöraskauden riskin minimoimiseksi suositellaan munasarjavasteen huolellista seurantaa.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä monisikiöraskauden riski liittyy pääasiassa siirrettyjen alkioiden lukumäärään, niiden laatuun sekä potilaan ikään.

Potilaille on kerrottava mahdollisesta monisikiöraskauden riskistä ennen hoidon aloittamista.

Raskauden keskeytyminen

Keskenmeno on yleisempää potilailla, joilla follikkelien kasvua stimuloidaan ovulaatioinduktiota tai avusteisia lisääntymismenetelmiä varten, kuin luonnollisen hedelmöitymisen jälkeen.

Kohdunulkoinen raskaus

Naisilla, joilla on ollut munanjohdinsairaus, on kohdunulkoisen raskauden riski huolimatta siitä, onko raskaus alkanut spontaanin hedelmöitymisen vai hedelmällisyyshoitojen seurauksena. Kohdunulkoisten raskauksien esiintyvyyden on raportoitu olevan normaaliväestöä suurempi avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen.

Lisääntymiselinten kasvaimet

Sekä hyvänlaatuisia että pahanlaatuisia munasarjojen ja muiden lisääntymiselinten kasvaimia on raportoitu naisilla, jotka ovat saaneet useita eri hedelmättömyyshoitoja. Vielä ei ole varmaa, lisääkö gonadotropiinihoito näiden kasvainten esiintymisriskiä hedelmättömillä naisilla.

Synnynnäiset epämuodostumat

Synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyys saattaa olla avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen hieman suurempi luonnolliseen hedelmöitymiseen verrattuna. Tämän arvellaan johtuvan vanhempien ominaisuuksista (esim. äidin ikä, siittiöiden ominaisuudet) ja monisikiöraskauksista.

Tromboemboliset tapahtumat

Gonadotropiinihoito voi entisestään lisätä tromboembolisten tapahtumien pahenemisriskiä tai esiintymistiheyttä naisilla, joilla on tai on hiljattain ollut tromboembolinen sairaus, tai naisilla, joilla itsellään tai joiden lähisukulaisilla on tunnettuja tromboembolisten tapahtumien riskitekijöitä. Näillä naisilla gonadotropiinihoidon hyödyt ja riskit on punnittava. On kuitenkin syytä huomioida, että jo raskaus itsessään sekä OHSS lisäävät tromboembolisten tapahtumien riskiä.

Hoito miehillä

Suurentuneet endogeeniset FSH-pitoisuudet voivat viitata primaariseen kivesten vajaatoimintaan. Näillä potilailla ei muodostu vastetta follitropiini alfa-/hCG-hoidolle. Follitropiini alfaa ei saa käyttää silloin, kun riittävää hoitovastetta ei voida saavuttaa.

Siemennesteanalyysiä suositellaan 4–6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta osana vasteen määrittämistä.

Natriumsisältö

Bemfolassa on alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohden, joten se on periaatteessa natriumiton.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Follitropiini alfan samanaikainen käyttö muiden ovulaatiota stimuloivien lääkevalmisteiden (esim. hCG, klomifeenisitraatti) kanssa saattaa voimistaa follikkelivastetta, kun taas aivolisäkkeen desensitaatiota aiheuttavan GnRH-agonistin tai -antagonistin samanaikainen käyttö saattaa suurentaa

riittävän munasarjavasteen aikaansaamiseksi tarvittavaa follitropiini alfa ­annosta. Muita kliinisesti merkittäviä lääkevalmisteiden yhteisvaikutuksia ei ole raportoitu follitropiini alfa ­hoidon aikana.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Bemfola ei ole tarkoitettu käytettäväksi raskauden aikana. Tiedot pienestä määrästä altistuneita raskauksia (alle 300 raskaudesta) eivät viittaa siihen, että follitropiini alfa aiheuttaisi epämuodostumia tai toksisuutta sikiöille tai vastasyntyneille.

Eläinkokeissa ei ole havaittu teratogeenisiä vaikutuksia (ks. kohta 5.3). Jos potilas altistuu raskauden aikana, kliiniset tiedot eivät riitä sulkemaan pois follitropiini alfan teratogeenistä vaikutusta.

Imetys

Bemfola ei ole tarkoitettu käytettäväksi imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Bemfola on tarkoitettu käytettäväksi hedelmättömyyden hoitoon (ks. kohta 4.1).

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Bemfolalla ei odoteta olevan haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8 Haittavaikutukset

Yleisimmät ilmoitetut haittavaikutukset ovat päänsärky, munasarjakystat ja paikalliset pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai ärsytys pistoskohdassa).

Lievää tai kohtalaista munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymää (OHSS) on raportoitu yleisesti, ja sitä on pidettävä stimulaatiotoimenpiteisiin kuuluvana riskinä. Vaikea OHSS on melko harvinainen (ks. kohta 4.4).

Veritulppia voi esiintyä hyvin harvoin, yleensä vakavan OHSS:n yhteydessä (ks. kohta 4.4).

Seuraavia määritelmiä käytetään jäljempänä kuvaamaan esiintymistiheyttä:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Hoito naisilla

 

Immuunijärjestelmä

 

Hyvin harvinainen:

Yliherkkyysreaktiot (lievistä vaikeisiin), mukaan lukien anafylaktiset

 

reaktiot ja sokki

Hermosto

 

Hyvin yleinen:

Päänsärky

Verisuonisto

 

Hyvin harvinainen:

Veritulppa, liittyy yleensä vaikeaan OHSS:ään (ks. kohta 4.4)

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin harvinainen:

Astman pahenemisvaihe tai vaikeutuminen

Ruoansulatuselimistö

 

Yleinen:

Vatsakipu, vatsan pingottuminen, vatsavaivat, pahoinvointi, oksentelu, ripuli

Sukupuolielimet ja rinnat

 

Hyvin yleinen:

Munasarjakystat

Yleinen:

Lievä tai kohtalainen OHSS (mukaan lukien siihen liittyvät oireet)

Melko harvinainen:

Vaikea OHSS (mukaan lukien siihen liittyvät oireet) (ks. kohta 4.4)

Harvinainen:

Vaikean OHSS:n komplikaatiot

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen:

Pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai

 

ärsytys pistoskohdassa)

Hoito miehillä

 

Immuunijärjestelmä

 

Hyvin harvinainen:

Yliherkkyysreaktiot (lievistä vaikeisiin), mukaan lukien anafylaktiset

 

reaktiot ja sokki

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin harvinainen:

Astman pahenemisvaihe tai vaikeutuminen

Iho ja ihonalainen kudos

 

Yleinen:

Akne

Sukupuolielimet ja rinnat

 

Yleinen:

Gynekomastia, kivessuonikohjut

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen:

Pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai

 

ärsytys pistoskohdassa)

Tutkimukset

 

Yleinen:

Painonnousu

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Follitropiini alfan yliannostuksen oireita ei tunneta, mutta OHSS:n esiintymisen mahdollisuus on olemassa (ks. kohta 4.4).

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, gonadotropiinit, ATC-koodi: G03GA05.

Bemfola on ns. biosimilaari lääkevalmiste eli lääkevalmiste, jonka on osoitettu laadun, turvallisuuden ja tehon puolesta olevan samankaltainen kuin vertailulääkevalmiste GONAL-f. Yksityiskohtaisempaa tietoa on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivulta: http://www.ema.europa.eu.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Naisilla tärkein parenteraalisesti annetun FSH:n vaikutus on Graafin follikkelien kypsyminen. Anovulatorisilla naisilla follitropiini alfa ­hoidon tavoitteena on kehittää yksi kypsä Graafin follikkeli, josta munasolu vapautuu hCG:n annon jälkeen.

Kliininen teho ja turvallisuus naisilla

Kliinisissä tutkimuksissa vaikean FSH:n ja LH:n puutoksen määritelmänä käytettiin keskuslaboratoriossa mitattua endogeenista seerumin LH-pitoisuutta <1,2 IU/l. On kuitenkin otettava huomioon, että eri laboratorioissa tehdyt LH-määritykset poikkeavat toisistaan.

Follitropiini alfa oli virtsapohjaista FSH:ta tehokkaampi kliinisissä tutkimuksissa, joissa verrattiin r- hFSH:ta (follitropiini alfaa) ja virtsapohjaista FSH:ta avusteisissa lisääntymismenetelmissä (ks. jäljempänä oleva taulukko 1) ja ovulaatioinduktiossa. Tämä ilmeni siinä, että follikkelien kypsymisen käynnistämiseen tarvittiin pienempi kokonaisannos ja lyhyempi hoitojakso.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä follitropiini alfalla saatiin virtsapohjaista FSH:ta pienemmällä kokonaisannoksella ja lyhyemmällä hoitojaksolla kerättyä enemmän munasoluja.

Taulukko 1: Tulokset tutkimuksesta GF 8407 (satunnaistettu rinnakkaisryhmätutkimus, jossa verrattiin follitropiini alfan ja virtsapohjaisen FSH:n tehoa ja turvallisuutta avusteisissa lisääntymismenetelmissä)

 

follitropiini alfa

virtsapohjainen

 

FSH

 

 

(n = 130)

 

 

(n = 116)

 

 

Kerättyjen munasolujen lukumäärä

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

FSH-stimulaatioon tarvitut päivät

11,7 ± 1,9

14,5

± 3,3

Tarvittu FSH:n kokonaisannos (FSH 75 IU -ampullien

27,6 ± 10,2

40,7

± 13,6

lukumäärä)

 

 

 

Annoksen nostotarve (%)

56,2

85,3

 

Erot näiden kahden ryhmän välillä olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05) kaikkien mainittujen kriteerien osalta.

Kliininen teho ja turvallisuus miehillä

Kun follitropiini alfaa annetaan vähintään neljän kuukauden ajan yhdessä hCG:n kanssa, se indusoi spermatogeneesiä miehillä, joilla on FSH:n puutos.

5.2 Farmakokinetiikka

Laskimoon annettu follitropiini alfa jakautuu solunulkoiseen nestetilaan. Alkuvaiheen puoliintumisaika on noin kaksi tuntia ja terminaalinen eliminaation puoliintumisaika noin vuorokausi. Vakaassa tilassa jakautumistilavuus on 10 l ja kokonaispuhdistuma 0,6 l/h. Kahdeksasosa follitropiini alfa ­annoksesta erittyy virtsaan.

Lääkkeen absoluuttinen biologinen hyötyosuus on ihonalaisen injektion jälkeen noin 70 prosenttia. Toistuvien injektioiden jälkeen follitropiini alfa kumuloituu kolminkertaisesti saavuttaen vakaan tilan 3–4 päivän kuluessa. Follitropiini alfa ­hoidon on kuitenkin osoitettu stimuloivan tehokkaasti follikkelikehitystä ja steroidogeneesiä naisilla, joilla endogeenisen gonadotropiinin eritys on vähäistä, vaikka LH-pitoisuus ei ole mitattavissa.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kerta- ja toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta ja genotoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille sen lisäksi, mitä tämän valmisteyhteenvedon muissa kohdissa on esitetty.

Rotilla, jotka altistuivat pitkään follitropiini alfan farmakologisille annoksille (≥ 40 IU/kg/vrk), on ilmoitettu heikentynyttä hedelmällisyyttä fekunditeetin heikkenemisen vuoksi.

Suurina annoksina (≥ 5 IU/kg/vrk) follitropiini alfa vähensi elinkykyisten sikiöiden määrää ilman teratogeenisia vaikutuksia ja aiheutti samanlaisia synnytyshäiriöitä kuin virtsan menopausaalinen gonadotropiini (hMG). Näiden tietojen kliininen merkitys on kuitenkin vähäinen, koska raskaus on Bemfolan käytön vasta-aihe.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Poloksameeri 188

Sakkaroosi

Metioniini

Dinatriumvetyfosfaattidihydraatti

Natriumdivetyfosfaattidihydraatti

Fosforihappo

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3 Kestoaika

3 vuotta

6.4 Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä.

Jääkaapissa ollutta avaamatonta lääkevalmistetta, jonka kestoaika ei ole kulunut umpeen, voidaan säilyttää enintään 25 °C:n lämpötilassa enintään kolme kuukautta sitä uudelleen jäähdyttämättä. Tällöin valmiste on hävitettävä, jos sitä ei ole käytetty kolmen kuukauden kuluessa.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

0,25 ml injektionestettä (liuos) 1,5 ml:n sylinteriampullissa (tyypin I lasia), jossa on mäntätulppa (halobutyylikumia) ja kumitiivisteellä varustettu alumiininen suojakorkki.

Pakkauskoot ovat 1, 5 ja 10 esitäytettyä kynää. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Yksi neula ja yksi alkoholitaitos, jota käytetään injektiokynän kanssa lääkkeen annossa.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Katso pakkausseloste.

Liuosta ei saa käyttää, jos siinä on hiukkasia tai jos se ei ole kirkas.

Bemfola 150 IU / 0,25 ml (11 mikrogrammaa / 0,25 ml) -valmisteen sylinteriampullia ei ole tarkoitettu irrotettavaksi.

Hävitä käytetty kynä ja neula heti injektion jälkeen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Unkari

8. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/13/909/002

EU/1/13/909/008

EU/1/13/909/009

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 27/03/2014

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu.

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bemfola 225 IU / 0,375 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra liuosta sisältää 600 IU:ta (vastaa 44 mikrogrammaa) follitropiini alfaa*. Yhdestä esitäytetystä kynästä saadaan 225 IU:ta (vastaa 16,5 mikrogrammaa) 0,375 millilitrassa.

* rekombinanttia ihmisen follikkelia stimuloivaa hormonia (r-hFSH), joka tuotetaan kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO) yhdistelmä-DNA-tekniikalla.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä (injektiokynä).

Kirkas väritön liuos.

Liuoksen pH on 6,7–7,3.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Aikuiset naiset

Anovulaatio (mukaan lukien munasarjojen monirakkulatauti) naisilla, joilla ei ole saatu vastetta klomifeenisitraattihoidolla.

Useiden munarakkuloiden samanaikaisen kehittymisen stimulointi naisilla, joille halutaan saada aikaan superovulaatio käytettäessä avusteisia lisääntymismenetelmiä, kuten koeputkihedelmöitystä (IVF), gameetin siirtoa munanjohtimeen (GIFT) ja tsygootinsiirtoa munanjohtimeen (ZIFT).

Follitropiini alfaa yhdessä luteinisoivaa hormonia (LH) sisältävän valmisteen kanssa suositellaan munarakkuloiden kehityksen kiihdyttämiseen naisille, joilla on vaikea LH- ja FSH- puutos. Kliinisissä tutkimuksissa näiden potilaiden määritelmänä käytettiin endogeenista seerumin LH-pitoisuutta < 1,2 IU/l.

Aikuiset miehet

Follitropiini alfa on tarkoitettu spermatogeneesin kiihdyttämiseen miehille, joilla on synnynnäinen tai hankittu hypogonadotrooppinen hypogonadismi, yhdessä ihmisen koriongonadotropiinin (hCG) kanssa.

4.2 Annostus ja antotapa

Bemfola-hoito tulisi aloittaa sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta

hedelmättömyysongelmien hoidosta.

Potilaille on annettava hoitojakson edellyttämä määrä kyniä, ja heille on opetettava oikea injektiotekniikka.

Annostus

Follitropiini alfan annossuositukset ovat samat kuin virtsapohjaisten FSH-valmisteiden. Follitropiini alfan kliinisen arvioinnin perusteella päivittäisannosten, annostelun ja hoidon seurannan osalta on syytä noudattaa virtsapohjaista FSH:ta sisältäviä lääkevalmisteita koskevia voimassa olevia suosituksia. Jäljempänä suositeltujen aloitusannostusten noudattaminen on suositeltavaa.

Vertailevat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että potilaat tarvitsevat follitropiini alfaa käytettäessä keskimäärin pienemmän kumulatiivisen annoksen ja lyhyemmän hoitojakson kuin virtsapohjaista FSH-valmistetta käytettäessä. Siksi follitropiini alfaa voidaan antaa pienempi kokonaisannos kuin yleensä käytettäessä virtsapohjaista FSH-valmistetta, jotta munarakkulat kehittyvät parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta ei-toivotun munasarjojen hyperstimulaation riski voidaan minimoida (ks. kohta 5.1).

Anovulatoriset naiset (mukaan lukien munasarjojen monirakkulatautia sairastavat)

Bemfolaa voidaan antaa päivittäisinä injektioina. Menstruoivilla naisilla hoito aloitetaan kierron seitsemän ensimmäisen päivän aikana.

Yleisesti käytetyssä hoito-ohjelmassa hoito aloitetaan annoksella 75–150 IU FSH:ta vuorokaudessa, ja annosta nostetaan tarpeen mukaan mieluiten 37,5 IU:lla tai 75 IU:lla, seitsemän tai mieluiten

14 vuorokauden välein, jotta saavutetaan riittävä mutta ei kuitenkaan liiallinen vaste. Hoito on mukautettava yksilöllisesti vasteen mukaan. Vastetta arvioidaan mittaamalla munarakkulan koko ultraäänitutkimuksella ja/tai estrogeenimäärityksellä. Enimmäisannos päivässä on yleensä korkeintaan 225 IU FSH:ta. Ellei tyydyttävää vastetta saada aikaan neljän hoitoviikon kuluessa, hoitojakso keskeytetään ja potilaalle tehdään tarkempi arviointi, minkä jälkeen seuraava hoito voidaan aloittaa suuremmalla aloitusannoksella.

Kun optimaalinen vaste on saatu aikaan, potilaalle annetaan kertainjektiona 250 µg rekombinanttia ihmisen koriongonadotropiini-alfaa (r-hCG) tai 5 000–10 000 IU hCG:tä 24–48 tunnin kuluttua viimeisestä follitropiini alfa -injektiosta. Potilaan on suositeltavaa olla yhdynnässä hCG-injektion antamispäivänä ja sitä seuraavana päivänä. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä inseminaatio (IUI).

Jos vaste on liiallinen, hoito on lopetettava eikä hCG:tä saa antaa (ks. kohta 4.4). Hoitoa jatketaan seuraavassa kierrossa pienemmällä annoksella kuin edeltävässä kierrossa.

Naiset, jotka saavat munasarjojen stimulaatiohoitoa useiden munarakkuloiden kehittymistä varten ennen koeputkihedelmöitystä tai muuta avusteista lisääntymismenetelmää

Tavallinen annostus superovulaatiota varten on 150–225 IU follitropiini alfaa vuorokaudessa kuukautiskierron toisesta tai kolmannesta päivästä lähtien. Hoitoa jatketaan, kunnes munarakkuloiden kehitys on riittävää (arvioidaan seerumin estrogeenimäärityksellä ja/tai ultraäänitutkimuksella). Annos sovitetaan vasteen mukaan, mutta se on yleensä enintään 450 IU vuorokaudessa. Yleensä munarakkulat ovat kehittyneet riittävästi keskimäärin kymmenenteen hoitopäivään mennessä (vaihteluväli 5–20 päivää).

Jotta munarakkulat kypsyvät, potilaalle annetaan 24–48 tuntia viimeisen follitropiini alfa -injektion jälkeen 250 µg r-hCG:tä tai 5 000–10 000 IU hCG:tä kertainjektiona.

Nykyisin potilaille annetaan yleensä myös gonadotropiinia vapauttavan hormonin (GnRH) agonistia tai antagonistia endogeenisen LH-piikin ehkäisyä ja toonisen LH-pitoisuuden kontrolloimista varten. Follitropiini alfa ­hoito aloitetaan yleensä noin kaksi viikkoa agonistihoidon aloittamisen jälkeen ja kumpaakin hoitoa jatketaan, kunnes munarakkulat ovat kehittyneet riittävästi. Esimerkiksi kaksi viikkoa kestäneen agonistihoidon jälkeen potilaalle annetaan 150–225 IU:n annos follitropiini alfaa seitsemän ensimmäisen päivän ajan. Sen jälkeen annos sovitetaan munasarjavasteen perusteella.

Kokemukset koeputkihedelmöityksistä osoittavat, että hoidon onnistumisaste pysyy yleensä vakaana neljän ensimmäisen yrityksen ajan ja heikkenee sen jälkeen vähitellen.

Naiset, joilla on vaikeasta LH- ja FSH -puutoksesta johtuva anovulaatio

Jos naisella on LH- ja FSH-puutos (hypogonadotrooppinen hypogonadismi), lutropiinialfaan yhdistetyn Bemfola-hoidon tavoitteena on kehittää yksi kypsä Graafin follikkeli, josta munasolu vapautuu ihmisen istukkagonadotropiinin (hCG) antamisen jälkeen. Follitropiini alfaa annetaan päivittäisinä pistoksina yhdessä lutropiinialfan kanssa. Koska näillä potilailla ei ole kuukautisia ja endogeeninen estrogeenieritys on vähäistä, hoito voidaan aloittaa milloin vain.

Suositeltava hoito aloitetaan antamalla 75 IU lutropiinialfaa ja 75–150 IU FSH:ta päivittäin. Hoito mukautetaan yksilöllisesti vasteen mukaan. Vastetta arvioidaan ultraäänellä mitatun follikkelikoon ja estrogeenivasteen perusteella.

Jos FSH-annoksen suurentamista pidetään tarkoituksenmukaisena, annosta muutetaan mieluiten 7–14 päivän välein lisäämällä mieluiten 37,5–75 IU kerrallaan. Stimulaation keston pidentäminen enintään viiteen viikkoon missä tahansa hoitojaksossa voi olla hyväksyttävää.

Kun optimaalinen vaste on saatu aikaan, potilaalle annetaan kertainjektiona 250 µg r-hCG:tä tai 5 000–10 000 IU hCG:tä 24–48 tunnin kuluttua viimeisestä follitropiini alfa- ja lutropiinialfa ­injektiosta. Potilaan on suositeltavaa olla yhdynnässä hCG-injektion antamispäivänä ja sitä seuraavana päivänä.

Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä IUI.

Keltarauhasvaiheen tukemista voidaan harkita, koska luteotrooppisen aktiivisuuden omaavien aineiden (LH/hCG) puute ovulaation jälkeen voi johtaa keltarauhasen ennenaikaiseen surkastumiseen.

Jos vaste on liiallinen, hoito on lopetettava eikä hCG:tä saa antaa. Hoitoa jatketaan seuraavassa kierrossa pienemmällä FSH-annoksella kuin edeltävässä kierrossa.

Miehet, joilla on hypogonadotrooppinen hypogonadismi

Bemfolaa annetaan 150 IU:ta kolmesti viikossa yhdessä hCG:n kanssa vähintään neljän kuukauden ajan. Jos vastetta ei tässä ajassa ole saatu, yhdistelmähoitoa voidaan jatkaa. Kliinisen kokemuksen mukaan spermatogeneesi saattaa edellyttää vähintään 18 kuukauden hoitoa.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää follitropiini alfaa iäkkäiden potilaiden hoidossa. Follitropiini alfan turvallisuutta ja tehoa iäkkäiden potilaiden hoidossa ei ole varmistettu.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Follitropiini alfan turvallisuutta, tehoa ja farmakokinetiikkaa ei ole varmistettu potilailla, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää follitropiini alfaa pediatristen potilaiden hoidossa.

Antotapa

Bemfola on tarkoitettu annettavaksi ihon alle. Ensimmäinen Bemfola-injektio on annettava lääkärin valvonnassa. Bemfolaa saavat injektoida itse ainoastaan potilaat, jotka ovat hyvin motivoituneita, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ja joilla on mahdollisuus kysyä neuvoja asiantuntijoilta.

Esitäytetty Bemfola-kynä, jossa on kerta-annossylinteriampulli, on tarkoitettu yhtä injektiota varten.

Potilaalle on annettava selkeät ohjeet, jotta yhden annoksen lääkemuodon virheellinen käyttö voidaan välttää.

Ohjeet lääkevalmisteen injektoimisesta esitäytetyllä kynällä, ks. kohta 6.6 ja pakkausseloste.

4.3 Vasta-aiheet

yliherkkyys vaikuttavalle aineelle follitropiini alfalle, FSH:lle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

hypotalamuksen tai aivolisäkkeen kasvain

suurentuneet munasarjat tai munasarjakysta, joka ei johdu munasarjojen monirakkulaoireyhtymästä

tuntemattomasta syystä johtuva gynekologinen verenvuoto

munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä.

Follitropiini alfaa ei saa käyttää silloin, kun riittävää hoitovastetta ei voida saavuttaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi seuraavat:

primaarinen munasarjojen toiminnanvajaus

synnytyselinten epämuodostumat, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi

kohdun sidekudoskasvaimet, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi

primaarinen kivesten vajaatoiminta.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Follitropiini alfa on tehokas gonadotropiinivalmiste, joka voi aiheuttaa vaikeusasteeltaan lievistä vakaviin vaihtelevia haittavaikutuksia. Sitä saavat käyttää ainoastaan lääkärit, jotka ovat perusteellisesti perehtyneet hedelmättömyysongelmiin ja niiden hoitoon.

Gonadotropiinihoito edellyttää tiettyä ajallista sitoutumista lääkäriltä sekä avustavalta hoitohenkilökunnalta, ja lisäksi tarvitaan asianmukainen seurantalaitteisto. Naisilla follitropiini alfan turvallinen ja tehokas käyttö edellyttää munasarjavasteen säännöllistä seuraamista ultraäänellä, johon on suositeltavaa yhdistää seerumin estradiolipitoisuuden mittaaminen. Potilaiden FSH-vasteen välillä voi olla eroja; toisilla se on heikko ja toisilla liiallinen. Sekä miehille että naisille on käytettävä pienintä vaikuttavaa annosta, jolla saavutetaan haluttu hoitotavoite.

Porfyria

Potilaita, joilla on porfyria tai joiden suvussa on esiintynyt porfyriaa, on seurattava huolellisesti follitropiini alfa ­hoidon aikana. Hoidon lopettaminen voi olla tarpeen, jos porfyria puhkeaa tai pahenee.

Hoito naisilla

Ennen hoidon aloittamista on selvitettävä parin lapsettomuuden syy ja arvioitava mahdolliset raskauden vasta-aiheet. Potilaat on tutkittava erityisesti kilpirauhasen vajaatoiminnan, lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan ja hyperprolaktinemian osalta, ja nämä tilat on hoidettava asianmukaisesti.

Sekä anovulatorisen hedelmättömyyden hoitoon että avusteisiin lisääntymismenetelmiin liittyvä follikkelien kasvun stimulaatio saattaa johtaa munasarjojen laajentumaan tai hyperstimulaation kehittymiseen. Näitä tapahtumia voi pyrkiä ehkäisemään noudattamalla suositeltua follitropiini alfa ­annostusta ja hoito-ohjelmaa ja seuraamalla hoitoa huolellisesti. Follikkelien kehittymisen ja kypsymisen merkkien tarkka tulkinta edellyttää lääkäriltä kokemusta asiaankuuluvien tutkimusten tulkinnasta.

Kliinisissä tutkimuksissa todettiin munasarjojen lisääntynyt herkkyys follitropiini alfalle, kun sitä käytettiin yhdessä lutropiinialfan kanssa. Jos FSH-annoksen suurentamista pidetään

tarkoituksenmukaisena, annosta muutetaan mieluiten 7–14 päivän välein lisäämällä tavallisesti 37,5– 75 IU.

Suoraa vertailua follitropiini alfan/LH:n ja ihmisen menopausaalisen gonadotropiinin (hMG) välillä ei ole tehty. Vertailu aikaisempiin tietoihin viittaa siihen, että follitropiini alfalla/LH:lla saavutetaan samankaltainen ovulaatioaste kuin hMG:llä.

Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)

Tietynasteinen munasarjojen suureneminen on munasarjojen stimulaatiohoidon odotettu vaikutus. Sitä esiintyy yleisemmin naisilla, joilla on munasarjojen monirakkulatauti, ja se paranee yleensä ilman hoitoa.

Toisin kuin komplisoitumaton munasarjojen laajentuma, OHSS voi esiintyä pahenevina vaikeusasteina. Siihen liittyy merkittävä munasarjojen laajentuma, sukupuolisteroidien korkeat pitoisuudet seerumissa ja verisuonien lisääntynyt läpäisevyys, joka voi johtaa nesteen kertymiseen vatsakalvon-, keuhkopussin- ja harvinaisissa tapauksissa sydänpussinonteloon.

Vaikeissa OHSS-tapauksissa voidaan havaita seuraavia oireita: vatsakipu, vatsan pullistuma, merkittävä munasarjojen laajentuma, painonnousu, hengenahdistus, vähävirtsaisuus sekä ruoansulatuskanavan oireet kuten pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Kliinisessä tutkimuksessa voi paljastua hypovolemia, veren väkevöityminen, elektrolyyttien epätasapaino, askites, vatsaontelon verenkertymä, keuhkopussin nestepurkaumia, hydrothorax tai akuutti keuhkojen vajaatoiminta. Erittäin harvoin vaikeita OHSS-tapauksia voivat komplisoida munasarjojen kiertyminen tai tromboemboliset tapahtumat, kuten keuhkoembolia, iskeeminen aivohalvaus tai sydäninfarkti.

Itsenäisiä OHSS:n kehittymisen riskitekijöitä ovat munasarjojen monirakkulatauti, suuri absoluuttinen tai nopeasti kasvava seerumin estradiolipitoisuus (esim. > 900 pg/ml tai > 3 300 pmol/l anovulaatiossa, > 3 000 pg/ml tai > 11 000 pmol/l avusteisissa lisääntymismenetelmissä) ja suuri määrä kehittyviä follikkeleita (esim. > 3 follikkelia, joiden halkaisija on ≥ 14 mm anovulaatiossa;

≥ 20 follikkelia, joiden halkaisija on ≥ 12 mm avusteisissa lisääntymismenetelmissä).

Munasarjojen hyperstimulaation riski voidaan minimoida noudattamalla suositeltua follitropiini alfa ­annosta ja hoito-ohjelmaa (ks. kohdat 4.2 ja 4.8). Stimulointijaksojen seuranta ultraäänikuvauksilla ja estradiolimittauksilla on suositeltavaa, jotta riskitekijät tunnistetaan varhain.

Näyttö viittaa siihen, että hCG on avainasemassa OHSS:n käynnistämisessä ja että oireyhtymä voi vaikeutua ja pitkittyä, jos potilas tulee raskaaksi. Sen vuoksi on suositeltavaa, että hCG-hoito keskeytetään ja potilasta neuvotaan pidättäytymään yhdynnästä tai käyttämään mekaanista ehkäisymenetelmää vähintään neljän päivän ajan, jos potilaalla on merkkejä munasarjojen hyperstimulaatiosta, kuten seerumin estradiolipitoisuus > 5 500 pg/ml tai > 20 200 pmol/l ja/tai yhteensä ≥ 40 follikkelia. OHSS saattaa edetä nopeasti (24 tunnissa) tai useamman vuorokauden kuluessa vakavaksi lääketieteelliseksi tilaksi. Se ilmaantuu useimmiten hormonihoidon lopetuksen jälkeen ja saavuttaa pahimman vaiheen noin 7–10 vuorokauden kuluttua hoidon päättymisestä. Siksi potilaita on seurattava vähintään kahden viikon ajan hCG:n annon jälkeen.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä kaikkien munarakkuloiden aspiraatio ennen ovulaatiota saattaa pienentää hyperstimulaation ilmaantuvuutta.

Lievä tai kohtalainen OHSS paranee yleensä spontaanisti. Jos OHSS on vaikea, mahdollisesti meneillään olevan gonadotropiinihoidon keskeyttäminen on suositeltavaa. Potilas on ohjattava sairaalaan saamaan asianmukaista hoitoa.

Monisikiöraskaus

Ovulaatioinduktiopotilailla on suurempi monisikiöraskauden riski kuin luonnollisen hedelmöitymisen yhteydessä. Valtaosa monilukuisista hedelmöitymisistä on kaksosia. Monisikiöraskaudessa äitiin kohdistuvien haittavaikutusten ja perinataalisten haittojen riski on suurentunut, varsinkin jos sikiöitä

on useampia kuin kaksi.

Monisikiöraskauden riskin minimoimiseksi suositellaan munasarjavasteen huolellista seurantaa.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä monisikiöraskauden riski liittyy pääasiassa siirrettyjen alkioiden lukumäärään, niiden laatuun sekä potilaan ikään.

Potilaille on kerrottava mahdollisesta monisikiöraskauden riskistä ennen hoidon aloittamista.

Raskauden keskeytyminen

Keskenmeno on yleisempää potilailla, joilla follikkelien kasvua stimuloidaan ovulaatioinduktiota tai avusteisia lisääntymismenetelmiä varten, kuin luonnollisen hedelmöitymisen jälkeen.

Kohdunulkoinen raskaus

Naisilla, joilla on ollut munanjohdinsairaus, on kohdunulkoisen raskauden riski huolimatta siitä, onko raskaus alkanut spontaanin hedelmöitymisen vai hedelmällisyyshoitojen seurauksena. Kohdunulkoisten raskauksien esiintyvyyden on raportoitu olevan normaaliväestöä suurempi avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen.

Lisääntymiselinten kasvaimet

Sekä hyvänlaatuisia että pahanlaatuisia munasarjojen ja muiden lisääntymiselinten kasvaimia on raportoitu naisilla, jotka ovat saaneet useita eri hedelmättömyyshoitoja. Vielä ei ole varmaa, lisääkö gonadotropiinihoito näiden kasvainten esiintymisriskiä hedelmättömillä naisilla.

Synnynnäiset epämuodostumat

Synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyys saattaa olla avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen hieman suurempi luonnolliseen hedelmöitymiseen verrattuna. Tämän arvellaan johtuvan vanhempien ominaisuuksista (esim. äidin ikä, siittiöiden ominaisuudet) ja monisikiöraskauksista.

Tromboemboliset tapahtumat

Gonadotropiinihoito voi entisestään lisätä tromboembolisten tapahtumien pahenemisriskiä tai esiintymistiheyttä naisilla, joilla on tai on hiljattain ollut tromboembolinen sairaus, tai naisilla, joilla itsellään tai joiden lähisukulaisilla on tunnettuja tromboembolisten tapahtumien riskitekijöitä. Näillä naisilla gonadotropiinihoidon hyödyt ja riskit on punnittava. On kuitenkin syytä huomioida, että jo raskaus itsessään sekä OHSS lisäävät tromboembolisten tapahtumien riskiä.

Hoito miehillä

Suurentuneet endogeeniset FSH-pitoisuudet voivat viitata primaariseen kivesten vajaatoimintaan. Näillä potilailla ei muodostu vastetta follitropiini alfa-/hCG-hoidolle. Follitropiini alfaa ei saa käyttää silloin, kun riittävää hoitovastetta ei voida saavuttaa.

Siemennesteanalyysiä suositellaan 4–6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta osana vasteen määrittämistä.

Natriumsisältö

Bemfolassa on alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohden, joten se on periaatteessa natriumiton.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Follitropiini alfan samanaikainen käyttö muiden ovulaatiota stimuloivien lääkevalmisteiden (esim. hCG, klomifeenisitraatti) kanssa saattaa voimistaa follikkelivastetta, kun taas aivolisäkkeen desensitaatiota aiheuttavan GnRH-agonistin tai -antagonistin samanaikainen käyttö saattaa suurentaa riittävän munasarjavasteen aikaansaamiseksi tarvittavaa follitropiini alfa ­annosta. Muita kliinisesti merkittäviä lääkevalmisteiden yhteisvaikutuksia ei ole raportoitu follitropiini alfa ­hoidon aikana.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Bemfola ei ole tarkoitettu käytettäväksi raskauden aikana. Tiedot pienestä määrästä altistuneita raskauksia (alle 300 raskaudesta) eivät viittaa siihen, että follitropiini alfa aiheuttaisi epämuodostumia tai toksisuutta sikiöille tai vastasyntyneille.

Eläinkokeissa ei ole havaittu teratogeenisiä vaikutuksia (ks. kohta 5.3). Jos potilas altistuu raskauden aikana, kliiniset tiedot eivät riitä sulkemaan pois follitropiini alfan teratogeenistä vaikutusta.

Imetys

Bemfola ei ole tarkoitettu käytettäväksi imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Bemfola on tarkoitettu käytettäväksi hedelmättömyyden hoitoon (ks. kohta 4.1).

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Bemfolalla ei odoteta olevan haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8 Haittavaikutukset

Yleisimmät ilmoitetut haittavaikutukset ovat päänsärky, munasarjakystat ja paikalliset pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai ärsytys pistoskohdassa).

Lievää tai kohtalaista munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymää (OHSS) on raportoitu yleisesti, ja sitä on pidettävä stimulaatiotoimenpiteisiin kuuluvana riskinä. Vaikea OHSS on melko harvinainen (ks. kohta 4.4).

Veritulppia voi esiintyä hyvin harvoin, yleensä vakavan OHSS:n yhteydessä (ks. kohta 4.4).

Seuraavia määritelmiä käytetään jäljempänä kuvaamaan esiintymistiheyttä:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Hoito naisilla

 

Immuunijärjestelmä

 

Hyvin harvinainen:

Yliherkkyysreaktiot (lievistä vaikeisiin), mukaan lukien anafylaktiset

 

reaktiot ja sokki

Hermosto

 

Hyvin yleinen:

Päänsärky

Verisuonisto

 

Hyvin harvinainen:

Veritulppa, liittyy yleensä vaikeaan OHSS:ään (ks. kohta 4.4)

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin harvinainen:

Astman pahenemisvaihe tai vaikeutuminen

Ruoansulatuselimistö

 

Yleinen:

Vatsakipu, vatsan pingottuminen, vatsavaivat, pahoinvointi, oksentelu, ripuli

Sukupuolielimet ja rinnat

 

Hyvin yleinen:

Munasarjakystat

Yleinen:

Lievä tai kohtalainen OHSS (mukaan lukien siihen liittyvät oireet)

Melko harvinainen:

Vaikea OHSS (mukaan lukien siihen liittyvät oireet) (ks. kohta 4.4)

Harvinainen:

Vaikean OHSS:n komplikaatiot

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen:

Pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai

 

ärsytys pistoskohdassa)

Hoito miehillä

 

Immuunijärjestelmä

 

Hyvin harvinainen:

Yliherkkyysreaktiot (lievistä vaikeisiin), mukaan lukien anafylaktiset

 

reaktiot ja sokki

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin harvinainen:

Astman pahenemisvaihe tai vaikeutuminen

Iho ja ihonalainen kudos

 

Yleinen:

Akne

Sukupuolielimet ja rinnat

 

Yleinen:

Gynekomastia, kivessuonikohjut

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen:

Pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai

 

ärsytys pistoskohdassa)

Tutkimukset

 

Yleinen:

Painonnousu

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Follitropiini alfan yliannostuksen oireita ei tunneta, mutta OHSS:n esiintymisen mahdollisuus on olemassa (ks. kohta 4.4).

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, gonadotropiinit, ATC-koodi: G03GA05.

Bemfola on ns. biosimilaari lääkevalmiste eli lääkevalmiste, jonka on osoitettu laadun, turvallisuuden ja tehon puolesta olevan samankaltainen kuin vertailulääkevalmiste GONAL-f. Yksityiskohtaisempaa tietoa on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivulta: http://www.ema.europa.eu.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Naisilla tärkein parenteraalisesti annetun FSH:n vaikutus on Graafin follikkelien kypsyminen. Anovulatorisilla naisilla follitropiini alfa ­hoidon tavoitteena on kehittää yksi kypsä Graafin follikkeli, josta munasolu vapautuu hCG:n annon jälkeen.

Kliininen teho ja turvallisuus naisilla

Kliinisissä tutkimuksissa vaikean FSH:n ja LH:n puutoksen määritelmänä käytettiin keskuslaboratoriossa mitattua endogeenista seerumin LH-pitoisuutta <1,2 IU/l. On kuitenkin otettava huomioon, että eri laboratorioissa tehdyt LH-määritykset poikkeavat toisistaan.

Follitropiini alfa oli virtsapohjaista FSH:ta tehokkaampi kliinisissä tutkimuksissa, joissa verrattiin r- hFSH:ta (follitropiini alfaa) ja virtsapohjaista FSH:ta avusteisissa lisääntymismenetelmissä (ks. jäljempänä oleva taulukko 1) ja ovulaatioinduktiossa. Tämä ilmeni siinä, että follikkelien kypsymisen käynnistämiseen tarvittiin pienempi kokonaisannos ja lyhyempi hoitojakso.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä follitropiini alfalla saatiin virtsapohjaista FSH:ta pienemmällä kokonaisannoksella ja lyhyemmällä hoitojaksolla kerättyä enemmän munasoluja.

Taulukko 1: Tulokset tutkimuksesta GF 8407 (satunnaistettu rinnakkaisryhmätutkimus, jossa verrattiin follitropiini alfan ja virtsapohjaisen FSH:n tehoa ja turvallisuutta avusteisissa lisääntymismenetelmissä)

 

follitropiini alfa

virtsapohjainen

 

FSH

 

 

(n = 130)

 

 

(n = 116)

 

 

Kerättyjen munasolujen lukumäärä

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

FSH-stimulaatioon tarvitut päivät

11,7 ± 1,9

14,5

± 3,3

Tarvittu FSH:n kokonaisannos (FSH 75 IU -ampullien

27,6 ± 10,2

40,7

± 13,6

lukumäärä)

 

 

 

Annoksen nostotarve (%)

56,2

85,3

 

Erot näiden kahden ryhmän välillä olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05) kaikkien mainittujen kriteerien osalta.

Kliininen teho ja turvallisuus miehillä

Kun follitropiini alfaa annetaan vähintään neljän kuukauden ajan yhdessä hCG:n kanssa, se indusoi spermatogeneesiä miehillä, joilla on FSH:n puutos.

5.2 Farmakokinetiikka

Laskimoon annettu follitropiini alfa jakautuu solunulkoiseen nestetilaan. Alkuvaiheen puoliintumisaika on noin kaksi tuntia ja terminaalinen eliminaation puoliintumisaika noin vuorokausi. Vakaassa tilassa jakautumistilavuus on 10 l ja kokonaispuhdistuma 0,6 l/h. Kahdeksasosa follitropiini alfa ­annoksesta erittyy virtsaan.

Lääkkeen absoluuttinen biologinen hyötyosuus on ihonalaisen injektion jälkeen noin 70 prosenttia. Toistuvien injektioiden jälkeen follitropiini alfa kumuloituu kolminkertaisesti saavuttaen vakaan tilan 3–4 päivän kuluessa. Follitropiini alfa ­hoidon on kuitenkin osoitettu stimuloivan tehokkaasti follikkelikehitystä ja steroidogeneesiä naisilla, joilla endogeenisen gonadotropiinin eritys on vähäistä, vaikka LH-pitoisuus ei ole mitattavissa.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kerta- ja toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta ja genotoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille sen lisäksi, mitä tämän valmisteyhteenvedon muissa kohdissa on esitetty.

Rotilla, jotka altistuivat pitkään follitropiini alfan farmakologisille annoksille (≥ 40 IU/kg/vrk), on ilmoitettu heikentynyttä hedelmällisyyttä fekunditeetin heikkenemisen vuoksi.

Suurina annoksina (≥ 5 IU/kg/vrk) follitropiini alfa vähensi elinkykyisten sikiöiden määrää ilman teratogeenisia vaikutuksia ja aiheutti samanlaisia synnytyshäiriöitä kuin virtsan menopausaalinen gonadotropiini (hMG). Näiden tietojen kliininen merkitys on kuitenkin vähäinen, koska raskaus on Bemfolan käytön vasta-aihe.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Poloksameeri 188

Sakkaroosi

Metioniini

Dinatriumvetyfosfaattidihydraatti

Natriumdivetyfosfaattidihydraatti

Fosforihappo

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3 Kestoaika

3 vuotta

6.4 Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä.

Jääkaapissa ollutta avaamatonta lääkevalmistetta, jonka kestoaika ei ole kulunut umpeen, voidaan säilyttää enintään 25 °C:n lämpötilassa enintään kolme kuukautta sitä uudelleen jäähdyttämättä. Tällöin valmiste on hävitettävä, jos sitä ei ole käytetty kolmen kuukauden kuluessa.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

0,375 ml injektionestettä (liuos) 1,5 ml:n sylinteriampullissa (tyypin I lasia), jossa on mäntätulppa (halobutyylikumia) ja kumitiivisteellä varustettu alumiininen suojakorkki.

Pakkauskoot ovat 1, 5 ja 10 esitäytettyä kynää. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Yksi neula ja yksi alkoholitaitos, jota käytetään injektiokynän kanssa lääkkeen annossa.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Katso pakkausseloste.

Liuosta ei saa käyttää, jos siinä on hiukkasia tai jos se ei ole kirkas.

Bemfola 225 IU / 0,375 ml (16,5 mikrogrammaa / 0,375 ml) -valmisteen sylinteriampullia ei ole tarkoitettu irrotettavaksi.

Hävitä käytetty kynä ja neula heti injektion jälkeen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Unkari

8. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/13/909/003

EU/1/13/909/010

EU/1/13/909/011

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 27/03/2014

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu.

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bemfola 300 IU / 0,50 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra liuosta sisältää 600 IU:ta (vastaa 44 mikrogrammaa) follitropiini alfaa*. Yhdestä esitäytetystä kynästä saadaan 300 IU:ta (vastaa 22 mikrogrammaa) 0,5 millilitrassa.

* rekombinanttia ihmisen follikkelia stimuloivaa hormonia (r-hFSH), joka tuotetaan kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO) yhdistelmä-DNA-tekniikalla.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä (injektiokynä).

Kirkas väritön liuos.

Liuoksen pH on 6,7–7,3.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Aikuiset naiset

Anovulaatio (mukaan lukien munasarjojen monirakkulatauti) naisilla, joilla ei ole saatu vastetta klomifeenisitraattihoidolla.

Useiden munarakkuloiden samanaikaisen kehittymisen stimulointi naisilla, joille halutaan saada aikaan superovulaatio käytettäessä avusteisia lisääntymismenetelmiä, kuten koeputkihedelmöitystä (IVF), gameetin siirtoa munanjohtimeen (GIFT) ja tsygootinsiirtoa munanjohtimeen (ZIFT).

Follitropiini alfaa yhdessä luteinisoivaa hormonia (LH) sisältävän valmisteen kanssa suositellaan munarakkuloiden kehityksen kiihdyttämiseen naisille, joilla on vaikea LH- ja FSH- puutos. Kliinisissä tutkimuksissa näiden potilaiden määritelmänä käytettiin endogeenista seerumin LH-pitoisuutta < 1,2 IU/l.

Aikuiset miehet

Follitropiini alfa on tarkoitettu spermatogeneesin kiihdyttämiseen miehille, joilla on synnynnäinen tai hankittu hypogonadotrooppinen hypogonadismi, yhdessä ihmisen koriongonadotropiinin (hCG) kanssa.

4.2 Annostus ja antotapa

Bemfola-hoito tulisi aloittaa sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta hedelmättömyysongelmien hoidosta.

Potilaille on annettava hoitojakson edellyttämä määrä kyniä, ja heille on opetettava oikea injektiotekniikka.

Annostus

Follitropiini alfan annossuositukset ovat samat kuin virtsapohjaisten FSH-valmisteiden. Follitropiini alfan kliinisen arvioinnin perusteella päivittäisannosten, annostelun ja hoidon seurannan osalta on syytä noudattaa virtsapohjaista FSH:ta sisältäviä lääkevalmisteita koskevia voimassa olevia suosituksia. Jäljempänä suositeltujen aloitusannostusten noudattaminen on suositeltavaa.

Vertailevat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että potilaat tarvitsevat follitropiini alfaa käytettäessä keskimäärin pienemmän kumulatiivisen annoksen ja lyhyemmän hoitojakson kuin virtsapohjaista FSH-valmistetta käytettäessä. Siksi follitropiini alfaa voidaan antaa pienempi kokonaisannos kuin yleensä käytettäessä virtsapohjaista FSH-valmistetta, jotta munarakkulat kehittyvät parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta ei-toivotun munasarjojen hyperstimulaation riski voidaan minimoida (ks. kohta 5.1).

Anovulatoriset naiset (mukaan lukien munasarjojen monirakkulatautia sairastavat)

Bemfolaa voidaan antaa päivittäisinä injektioina. Menstruoivilla naisilla hoito aloitetaan kierron seitsemän ensimmäisen päivän aikana.

Yleisesti käytetyssä hoito-ohjelmassa hoito aloitetaan annoksella 75–150 IU FSH:ta vuorokaudessa, ja annosta nostetaan tarpeen mukaan mieluiten 37,5 IU:lla tai 75 IU:lla, seitsemän tai mieluiten

14 vuorokauden välein, jotta saavutetaan riittävä mutta ei kuitenkaan liiallinen vaste. Hoito on mukautettava yksilöllisesti vasteen mukaan. Vastetta arvioidaan mittaamalla munarakkulan koko ultraäänitutkimuksella ja/tai estrogeenimäärityksellä. Enimmäisannos päivässä on yleensä korkeintaan 225 IU FSH:ta. Ellei tyydyttävää vastetta saada aikaan neljän hoitoviikon kuluessa, hoitojakso keskeytetään ja potilaalle tehdään tarkempi arviointi, minkä jälkeen seuraava hoito voidaan aloittaa suuremmalla aloitusannoksella.

Kun optimaalinen vaste on saatu aikaan, potilaalle annetaan kertainjektiona 250 µg rekombinanttia ihmisen koriongonadotropiini-alfaa (r-hCG) tai 5 000–10 000 IU hCG:tä 24–48 tunnin kuluttua viimeisestä follitropiini alfa -injektiosta. Potilaan on suositeltavaa olla yhdynnässä hCG-injektion antamispäivänä ja sitä seuraavana päivänä. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä inseminaatio (IUI).

Jos vaste on liiallinen, hoito on lopetettava eikä hCG:tä saa antaa (ks. kohta 4.4). Hoitoa jatketaan seuraavassa kierrossa pienemmällä annoksella kuin edeltävässä kierrossa.

Naiset, jotka saavat munasarjojen stimulaatiohoitoa useiden munarakkuloiden kehittymistä varten ennen koeputkihedelmöitystä tai muuta avusteista lisääntymismenetelmää

Tavallinen annostus superovulaatiota varten on 150–225 IU follitropiini alfaa vuorokaudessa kuukautiskierron toisesta tai kolmannesta päivästä lähtien. Hoitoa jatketaan, kunnes munarakkuloiden kehitys on riittävää (arvioidaan seerumin estrogeenimäärityksellä ja/tai ultraäänitutkimuksella). Annos sovitetaan vasteen mukaan, mutta se on yleensä enintään 450 IU vuorokaudessa. Yleensä munarakkulat ovat kehittyneet riittävästi keskimäärin kymmenenteen hoitopäivään mennessä (vaihteluväli 5–20 päivää).

Jotta munarakkulat kypsyvät, potilaalle annetaan 24–48 tuntia viimeisen follitropiini alfa -injektion jälkeen 250 µg r-hCG:tä tai 5 000–10 000 IU hCG:tä kertainjektiona.

Nykyisin potilaille annetaan yleensä myös gonadotropiinia vapauttavan hormonin (GnRH) agonistia tai antagonistia endogeenisen LH-piikin ehkäisyä ja toonisen LH-pitoisuuden kontrolloimista varten. Follitropiini alfa -hoito aloitetaan yleensä noin kaksi viikkoa agonistihoidon aloittamisen jälkeen ja

kumpaakin hoitoa jatketaan, kunnes munarakkulat ovat kehittyneet riittävästi. Esimerkiksi kaksi viikkoa kestäneen agonistihoidon jälkeen potilaalle annetaan 150–225 IU:n annos follitropiini alfaa seitsemän ensimmäisen päivän ajan. Sen jälkeen annos sovitetaan munasarjavasteen perusteella.

Kokemukset koeputkihedelmöityksistä osoittavat, että hoidon onnistumisaste pysyy yleensä vakaana neljän ensimmäisen yrityksen ajan ja heikkenee sen jälkeen vähitellen.

Naiset, joilla on vaikeasta LH- ja FSH -puutoksesta johtuva anovulaatio

Jos naisella on LH- ja FSH-puutos (hypogonadotrooppinen hypogonadismi), lutropiinialfaan yhdistetyn Bemfola-hoidon tavoitteena on kehittää yksi kypsä Graafin follikkeli, josta munasolu vapautuu ihmisen istukkagonadotropiinin (hCG) antamisen jälkeen. Follitropiini alfaa annetaan päivittäisinä pistoksina yhdessä lutropiinialfan kanssa. Koska näillä potilailla ei ole kuukautisia ja endogeeninen estrogeenieritys on vähäistä, hoito voidaan aloittaa milloin vain.

Suositeltava hoito aloitetaan antamalla 75 IU lutropiinialfaa ja 75–150 IU FSH:ta päivittäin. Hoito mukautetaan yksilöllisesti vasteen mukaan. Vastetta arvioidaan ultraäänellä mitatun follikkelikoon ja estrogeenivasteen perusteella.

Jos FSH-annoksen suurentamista pidetään tarkoituksenmukaisena, annosta muutetaan mieluiten 7–14 päivän välein lisäämällä mieluiten 37,5–75 IU kerrallaan. Stimulaation keston pidentäminen enintään viiteen viikkoon missä tahansa hoitojaksossa voi olla hyväksyttävää.

Kun optimaalinen vaste on saatu aikaan, potilaalle annetaan kertainjektiona 250 µg r-hCG:tä tai 5 000–10 000 IU hCG:tä 24–48 tunnin kuluttua viimeisestä follitropiini alfa- ja lutropiinialfa ­injektiosta. Potilaan on suositeltavaa olla yhdynnässä hCG-injektion antamispäivänä ja sitä seuraavana päivänä.

Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä IUI.

Keltarauhasvaiheen tukemista voidaan harkita, koska luteotrooppisen aktiivisuuden omaavien aineiden (LH/hCG) puute ovulaation jälkeen voi johtaa keltarauhasen ennenaikaiseen surkastumiseen.

Jos vaste on liiallinen, hoito on lopetettava eikä hCG:tä saa antaa. Hoitoa jatketaan seuraavassa kierrossa pienemmällä FSH-annoksella kuin edeltävässä kierrossa.

Miehet, joilla on hypogonadotrooppinen hypogonadismi

Bemfolaa annetaan 150 IU:ta kolmesti viikossa yhdessä hCG:n kanssa vähintään neljän kuukauden ajan. Jos vastetta ei tässä ajassa ole saatu, yhdistelmähoitoa voidaan jatkaa. Kliinisen kokemuksen mukaan spermatogeneesi saattaa edellyttää vähintään 18 kuukauden hoitoa.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää follitropiini alfaa iäkkäiden potilaiden hoidossa. Follitropiini alfan turvallisuutta ja tehoa iäkkäiden potilaiden hoidossa ei ole varmistettu.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Follitropiini alfan turvallisuutta, tehoa ja farmakokinetiikkaa ei ole varmistettu potilailla, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää follitropiini alfaa pediatristen potilaiden hoidossa.

Antotapa

Bemfola on tarkoitettu annettavaksi ihon alle. Ensimmäinen Bemfola-injektio on annettava lääkärin valvonnassa. Bemfolaa saavat injektoida itse ainoastaan potilaat, jotka ovat hyvin motivoituneita,

jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ja joilla on mahdollisuus kysyä neuvoja asiantuntijoilta.

Esitäytetty Bemfola-kynä, jossa on kerta-annossylinteriampulli, on tarkoitettu yhtä injektiota varten. Potilaalle on annettava selkeät ohjeet, jotta yhden annoksen lääkemuodon virheellinen käyttö voidaan välttää.

Ohjeet lääkevalmisteen injektoimisesta esitäytetyllä kynällä, ks. kohta 6.6 ja pakkausseloste.

4.3 Vasta-aiheet

yliherkkyys vaikuttavalle aineelle follitropiini alfalle, FSH:lle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

hypotalamuksen tai aivolisäkkeen kasvain

suurentuneet munasarjat tai munasarjakysta, joka ei johdu munasarjojen monirakkulaoireyhtymästä

tuntemattomasta syystä johtuva gynekologinen verenvuoto

munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä.

Follitropiini alfaa ei saa käyttää silloin, kun riittävää hoitovastetta ei voida saavuttaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi seuraavat:

primaarinen munasarjojen toiminnanvajaus

synnytyselinten epämuodostumat, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi

kohdun sidekudoskasvaimet, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi

primaarinen kivesten vajaatoiminta.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Follitropiini alfa on tehokas gonadotropiinivalmiste, joka voi aiheuttaa vaikeusasteeltaan lievistä vakaviin vaihtelevia haittavaikutuksia. Sitä saavat käyttää ainoastaan lääkärit, jotka ovat perusteellisesti perehtyneet hedelmättömyysongelmiin ja niiden hoitoon.

Gonadotropiinihoito edellyttää tiettyä ajallista sitoutumista lääkäriltä sekä avustavalta hoitohenkilökunnalta, ja lisäksi tarvitaan asianmukainen seurantalaitteisto. Naisilla follitropiini alfan turvallinen ja tehokas käyttö edellyttää munasarjavasteen säännöllistä seuraamista ultraäänellä, johon on suositeltavaa yhdistää seerumin estradiolipitoisuuden mittaaminen. Potilaiden FSH-vasteen välillä voi olla eroja; toisilla se on heikko ja toisilla liiallinen. Sekä miehille että naisille on käytettävä pienintä vaikuttavaa annosta, jolla saavutetaan haluttu hoitotavoite.

Porfyria

Potilaita, joilla on porfyria tai joiden suvussa on esiintynyt porfyriaa, on seurattava huolellisesti follitropiini alfa ­hoidon aikana. Hoidon lopettaminen voi olla tarpeen, jos porfyria puhkeaa tai pahenee.

Hoito naisilla

Ennen hoidon aloittamista on selvitettävä parin lapsettomuuden syy ja arvioitava mahdolliset raskauden vasta-aiheet. Potilaat on tutkittava erityisesti kilpirauhasen vajaatoiminnan, lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan ja hyperprolaktinemian osalta, ja nämä tilat on hoidettava asianmukaisesti.

Sekä anovulatorisen hedelmättömyyden hoitoon että avusteisiin lisääntymismenetelmiin liittyvä follikkelien kasvun stimulaatio saattaa johtaa munasarjojen laajentumaan tai hyperstimulaation kehittymiseen. Näitä tapahtumia voi pyrkiä ehkäisemään noudattamalla suositeltua follitropiini alfa ­annostusta ja hoito-ohjelmaa ja seuraamalla hoitoa huolellisesti. Follikkelien kehittymisen ja kypsymisen merkkien tarkka tulkinta edellyttää lääkäriltä kokemusta asiaankuuluvien tutkimusten tulkinnasta.

Kliinisissä tutkimuksissa todettiin munasarjojen lisääntynyt herkkyys follitropiini alfalle, kun sitä käytettiin yhdessä lutropiinialfan kanssa. Jos FSH-annoksen suurentamista pidetään tarkoituksenmukaisena, annosta muutetaan mieluiten 7–14 päivän välein lisäämällä tavallisesti 37,5– 75 IU.

Suoraa vertailua follitropiini alfan/LH:n ja ihmisen menopausaalisen gonadotropiinin (hMG) välillä ei ole tehty. Vertailu aikaisempiin tietoihin viittaa siihen, että follitropiini alfalla/LH:lla saavutetaan samankaltainen ovulaatioaste kuin hMG:llä.

Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)

Tietynasteinen munasarjojen suureneminen on munasarjojen stimulaatiohoidon odotettu vaikutus. Sitä esiintyy yleisemmin naisilla, joilla on munasarjojen monirakkulatauti, ja se paranee yleensä ilman hoitoa.

Toisin kuin komplisoitumaton munasarjojen laajentuma, OHSS voi esiintyä pahenevina vaikeusasteina. Siihen liittyy merkittävä munasarjojen laajentuma, sukupuolisteroidien korkeat pitoisuudet seerumissa ja verisuonien lisääntynyt läpäisevyys, joka voi johtaa nesteen kertymiseen vatsakalvon-, keuhkopussin- ja harvinaisissa tapauksissa sydänpussinonteloon.

Vaikeissa OHSS-tapauksissa voidaan havaita seuraavia oireita: vatsakipu, vatsan pullistuma, merkittävä munasarjojen laajentuma, painonnousu, hengenahdistus, vähävirtsaisuus sekä ruoansulatuskanavan oireet kuten pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Kliinisessä tutkimuksessa voi paljastua hypovolemia, veren väkevöityminen, elektrolyyttien epätasapaino, askites, vatsaontelon verenkertymä, keuhkopussin nestepurkaumia, hydrothorax tai akuutti keuhkojen vajaatoiminta. Erittäin harvoin vaikeita OHSS-tapauksia voivat komplisoida munasarjojen kiertyminen tai tromboemboliset tapahtumat, kuten keuhkoembolia, iskeeminen aivohalvaus tai sydäninfarkti.

Itsenäisiä OHSS:n kehittymisen riskitekijöitä ovat munasarjojen monirakkulatauti, suuri absoluuttinen tai nopeasti kasvava seerumin estradiolipitoisuus (esim. > 900 pg/ml tai > 3 300 pmol/l anovulaatiossa, > 3 000 pg/ml tai > 11 000 pmol/l avusteisissa lisääntymismenetelmissä) ja suuri määrä kehittyviä follikkeleita (esim. > 3 follikkelia, joiden halkaisija on ≥ 14 mm anovulaatiossa;

≥ 20 follikkelia, joiden halkaisija on ≥ 12 mm avusteisissa lisääntymismenetelmissä).

Munasarjojen hyperstimulaation riski voidaan minimoida noudattamalla suositeltua follitropiini alfa ­annosta ja hoito-ohjelmaa (ks. kohdat 4.2 ja 4.8). Stimulointijaksojen seuranta ultraäänikuvauksilla ja estradiolimittauksilla on suositeltavaa, jotta riskitekijät tunnistetaan varhain.

Näyttö viittaa siihen, että hCG on avainasemassa OHSS:n käynnistämisessä ja että oireyhtymä voi vaikeutua ja pitkittyä, jos potilas tulee raskaaksi. Sen vuoksi on suositeltavaa, että hCG-hoito keskeytetään ja potilasta neuvotaan pidättäytymään yhdynnästä tai käyttämään mekaanista ehkäisymenetelmää vähintään neljän päivän ajan, jos potilaalla on merkkejä munasarjojen hyperstimulaatiosta, kuten seerumin estradiolipitoisuus > 5 500 pg/ml tai > 20 200 pmol/l ja/tai yhteensä ≥ 40 follikkelia. OHSS saattaa edetä nopeasti (24 tunnissa) tai useamman vuorokauden kuluessa vakavaksi lääketieteelliseksi tilaksi. Se ilmaantuu useimmiten hormonihoidon lopetuksen jälkeen ja saavuttaa pahimman vaiheen noin 7–10 vuorokauden kuluttua hoidon päättymisestä. Siksi potilaita on seurattava vähintään kahden viikon ajan hCG:n annon jälkeen.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä kaikkien munarakkuloiden aspiraatio ennen ovulaatiota saattaa pienentää hyperstimulaation ilmaantuvuutta.

Lievä tai kohtalainen OHSS paranee yleensä spontaanisti. Jos OHSS on vaikea, mahdollisesti meneillään olevan gonadotropiinihoidon keskeyttäminen on suositeltavaa. Potilas on ohjattava sairaalaan saamaan asianmukaista hoitoa.

Monisikiöraskaus

Ovulaatioinduktiopotilailla on suurempi monisikiöraskauden riski kuin luonnollisen hedelmöitymisen yhteydessä. Valtaosa monilukuisista hedelmöitymisistä on kaksosia. Monisikiöraskaudessa äitiin kohdistuvien haittavaikutusten ja perinataalisten haittojen riski on suurentunut, varsinkin jos sikiöitä on useampia kuin kaksi.

Monisikiöraskauden riskin minimoimiseksi suositellaan munasarjavasteen huolellista seurantaa.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä monisikiöraskauden riski liittyy pääasiassa siirrettyjen alkioiden lukumäärään, niiden laatuun sekä potilaan ikään.

Potilaille on kerrottava mahdollisesta monisikiöraskauden riskistä ennen hoidon aloittamista.

Raskauden keskeytyminen

Keskenmeno on yleisempää potilailla, joilla follikkelien kasvua stimuloidaan ovulaatioinduktiota tai avusteisia lisääntymismenetelmiä varten, kuin luonnollisen hedelmöitymisen jälkeen.

Kohdunulkoinen raskaus

Naisilla, joilla on ollut munanjohdinsairaus, on kohdunulkoisen raskauden riski huolimatta siitä, onko raskaus alkanut spontaanin hedelmöitymisen vai hedelmällisyyshoitojen seurauksena. Kohdunulkoisten raskauksien esiintyvyyden on raportoitu olevan normaaliväestöä suurempi avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen.

Lisääntymiselinten kasvaimet

Sekä hyvänlaatuisia että pahanlaatuisia munasarjojen ja muiden lisääntymiselinten kasvaimia on raportoitu naisilla, jotka ovat saaneet useita eri hedelmättömyyshoitoja. Vielä ei ole varmaa, lisääkö gonadotropiinihoito näiden kasvainten esiintymisriskiä hedelmättömillä naisilla.

Synnynnäiset epämuodostumat

Synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyys saattaa olla avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen hieman suurempi luonnolliseen hedelmöitymiseen verrattuna. Tämän arvellaan johtuvan vanhempien ominaisuuksista (esim. äidin ikä, siittiöiden ominaisuudet) ja monisikiöraskauksista.

Tromboemboliset tapahtumat

Gonadotropiinihoito voi entisestään lisätä tromboembolisten tapahtumien pahenemisriskiä tai esiintymistiheyttä naisilla, joilla on tai on hiljattain ollut tromboembolinen sairaus, tai naisilla, joilla itsellään tai joiden lähisukulaisilla on tunnettuja tromboembolisten tapahtumien riskitekijöitä. Näillä naisilla gonadotropiinihoidon hyödyt ja riskit on punnittava. On kuitenkin syytä huomioida, että jo raskaus itsessään sekä OHSS lisäävät tromboembolisten tapahtumien riskiä.

Hoito miehillä

Suurentuneet endogeeniset FSH-pitoisuudet voivat viitata primaariseen kivesten vajaatoimintaan. Näillä potilailla ei muodostu vastetta follitropiini alfa-/hCG-hoidolle. Follitropiini alfaa ei saa käyttää silloin, kun riittävää hoitovastetta ei voida saavuttaa.

Siemennesteanalyysiä suositellaan 4–6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta osana vasteen määrittämistä.

Natriumsisältö

Bemfolassa on alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohden, joten se on periaatteessa natriumiton.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Follitropiini alfan samanaikainen käyttö muiden ovulaatiota stimuloivien lääkevalmisteiden (esim. hCG, klomifeenisitraatti) kanssa saattaa voimistaa follikkelivastetta, kun taas aivolisäkkeen desensitaatiota aiheuttavan GnRH-agonistin tai -antagonistin samanaikainen käyttö saattaa suurentaa

riittävän munasarjavasteen aikaansaamiseksi tarvittavaa follitropiini alfa -annosta. Muita kliinisesti merkittäviä lääkevalmisteiden yhteisvaikutuksia ei ole raportoitu follitropiini alfa ­hoidon aikana.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Bemfola ei ole tarkoitettu käytettäväksi raskauden aikana. Tiedot pienestä määrästä altistuneita raskauksia (alle 300 raskaudesta) eivät viittaa siihen, että follitropiini alfa aiheuttaisi epämuodostumia tai toksisuutta sikiöille tai vastasyntyneille.

Eläinkokeissa ei ole havaittu teratogeenisiä vaikutuksia (ks. kohta 5.3). Jos potilas altistuu raskauden aikana, kliiniset tiedot eivät riitä sulkemaan pois follitropiini alfan teratogeenistä vaikutusta.

Imetys

Bemfola ei ole tarkoitettu käytettäväksi imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Bemfola on tarkoitettu käytettäväksi hedelmättömyyden hoitoon (ks. kohta 4.1).

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Bemfolalla ei odoteta olevan haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8 Haittavaikutukset

Yleisimmät ilmoitetut haittavaikutukset ovat päänsärky, munasarjakystat ja paikalliset pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai ärsytys pistoskohdassa).

Lievää tai kohtalaista munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymää (OHSS) on raportoitu yleisesti, ja sitä on pidettävä stimulaatiotoimenpiteisiin kuuluvana riskinä. Vaikea OHSS on melko harvinainen (ks. kohta 4.4).

Veritulppia voi esiintyä hyvin harvoin, yleensä vakavan OHSS:n yhteydessä (ks. kohta 4.4).

Seuraavia määritelmiä käytetään jäljempänä kuvaamaan esiintymistiheyttä:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Hoito naisilla

 

Immuunijärjestelmä

 

Hyvin harvinainen:

Yliherkkyysreaktiot (lievistä vaikeisiin), mukaan lukien anafylaktiset

 

reaktiot ja sokki

Hermosto

 

Hyvin yleinen:

Päänsärky

Verisuonisto

 

Hyvin harvinainen:

Veritulppa, liittyy yleensä vaikeaan OHSS:ään (ks. kohta 4.4)

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin harvinainen:

Astman pahenemisvaihe tai vaikeutuminen

Ruoansulatuselimistö

 

Yleinen:

Vatsakipu, vatsan pingottuminen, vatsavaivat, pahoinvointi, oksentelu, ripuli

Sukupuolielimet ja rinnat

 

Hyvin yleinen:

Munasarjakystat

Yleinen:

Lievä tai kohtalainen OHSS (mukaan lukien siihen liittyvät oireet)

Melko harvinainen:

Vaikea OHSS (mukaan lukien siihen liittyvät oireet) (ks. kohta 4.4)

Harvinainen:

Vaikean OHSS:n komplikaatiot

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen:

Pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai

 

ärsytys pistoskohdassa)

Hoito miehillä

 

Immuunijärjestelmä

 

Hyvin harvinainen:

Yliherkkyysreaktiot (lievistä vaikeisiin), mukaan lukien anafylaktiset

 

reaktiot ja sokki

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin harvinainen:

Astman pahenemisvaihe tai vaikeutuminen

Iho ja ihonalainen kudos

 

Yleinen:

Akne

Sukupuolielimet ja rinnat

 

Yleinen:

Gynekomastia, kivessuonikohjut

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen:

Pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai

 

ärsytys pistoskohdassa)

Tutkimukset

 

Yleinen:

Painonnousu

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Follitropiini alfan yliannostuksen oireita ei tunneta, mutta OHSS:n esiintymisen mahdollisuus on olemassa (ks. kohta 4.4).

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, gonadotropiinit, ATC-koodi: G03GA05.

Bemfola on ns. biosimilaari lääkevalmiste eli lääkevalmiste, jonka on osoitettu laadun, turvallisuuden ja tehon puolesta olevan samankaltainen kuin vertailulääkevalmiste GONAL-f. Yksityiskohtaisempaa tietoa on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivulta: http://www.ema.europa.eu.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Naisilla tärkein parenteraalisesti annetun FSH:n vaikutus on Graafin follikkelien kypsyminen. Anovulatorisilla naisilla follitropiini alfa ­hoidon tavoitteena on kehittää yksi kypsä Graafin follikkeli, josta munasolu vapautuu hCG:n annon jälkeen.

Kliininen teho ja turvallisuus naisilla

Kliinisissä tutkimuksissa vaikean FSH:n ja LH:n puutoksen määritelmänä käytettiin keskuslaboratoriossa mitattua endogeenista seerumin LH-pitoisuutta <1,2 IU/l. On kuitenkin otettava huomioon, että eri laboratorioissa tehdyt LH-määritykset poikkeavat toisistaan.

Follitropiini alfa oli virtsapohjaista FSH:ta tehokkaampi kliinisissä tutkimuksissa, joissa verrattiin r- hFSH:ta (follitropiini alfaa) ja virtsapohjaista FSH:ta avusteisissa lisääntymismenetelmissä (ks. jäljempänä oleva taulukko 1) ja ovulaatioinduktiossa. Tämä ilmeni siinä, että follikkelien kypsymisen käynnistämiseen tarvittiin pienempi kokonaisannos ja lyhyempi hoitojakso.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä follitropiini alfalla saatiin virtsapohjaista FSH:ta pienemmällä kokonaisannoksella ja lyhyemmällä hoitojaksolla kerättyä enemmän munasoluja.

Taulukko 1: Tulokset tutkimuksesta GF 8407 (satunnaistettu rinnakkaisryhmätutkimus, jossa verrattiin follitropiini alfan ja virtsapohjaisen FSH:n tehoa ja turvallisuutta avusteisissa lisääntymismenetelmissä)

 

follitropiini alfa

virtsapohjainen

 

FSH

 

 

(n = 130)

 

 

(n = 116)

 

 

Kerättyjen munasolujen lukumäärä

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

FSH-stimulaatioon tarvitut päivät

11,7 ± 1,9

14,5

± 3,3

Tarvittu FSH:n kokonaisannos (FSH 75 IU -ampullien

27,6 ± 10,2

40,7

± 13,6

lukumäärä)

 

 

 

Annoksen nostotarve (%)

56,2

85,3

 

Erot näiden kahden ryhmän välillä olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05) kaikkien mainittujen kriteerien osalta.

Kliininen teho ja turvallisuus miehillä

Kun follitropiini alfaa annetaan vähintään neljän kuukauden ajan yhdessä hCG:n kanssa, se indusoi spermatogeneesiä miehillä, joilla on FSH:n puutos.

5.2 Farmakokinetiikka

Laskimoon annettu follitropiini alfa jakautuu solunulkoiseen nestetilaan. Alkuvaiheen puoliintumisaika on noin kaksi tuntia ja terminaalinen eliminaation puoliintumisaika noin vuorokausi. Vakaassa tilassa jakautumistilavuus on 10 l ja kokonaispuhdistuma 0,6 l/h. Kahdeksasosa follitropiini alfa ­annoksesta erittyy virtsaan.

Lääkkeen absoluuttinen biologinen hyötyosuus on ihonalaisen injektion jälkeen noin 70 prosenttia. Toistuvien injektioiden jälkeen follitropiini alfa kumuloituu kolminkertaisesti saavuttaen vakaan tilan 3–4 päivän kuluessa. Follitropiini alfa ­hoidon on kuitenkin osoitettu stimuloivan tehokkaasti follikkelikehitystä ja steroidogeneesiä naisilla, joilla endogeenisen gonadotropiinin eritys on vähäistä, vaikka LH-pitoisuus ei ole mitattavissa.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kerta- ja toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta ja genotoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille sen lisäksi, mitä tämän valmisteyhteenvedon muissa kohdissa on esitetty.

Rotilla, jotka altistuivat pitkään follitropiini alfan farmakologisille annoksille (≥ 40 IU/kg/vrk), on ilmoitettu heikentynyttä hedelmällisyyttä fekunditeetin heikkenemisen vuoksi.

Suurina annoksina (≥ 5 IU/kg/vrk) follitropiini alfa vähensi elinkykyisten sikiöiden määrää ilman teratogeenisia vaikutuksia ja aiheutti samanlaisia synnytyshäiriöitä kuin virtsan menopausaalinen gonadotropiini (hMG). Näiden tietojen kliininen merkitys on kuitenkin vähäinen, koska raskaus on Bemfolan käytön vasta-aihe.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Poloksameeri 188

Sakkaroosi

Metioniini

Dinatriumvetyfosfaattidihydraatti

Natriumdivetyfosfaattidihydraatti

Fosforihappo

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3 Kestoaika

3 vuotta

6.4 Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä.

Jääkaapissa ollutta avaamatonta lääkevalmistetta, jonka kestoaika ei ole kulunut umpeen, voidaan säilyttää enintään 25 °C:n lämpötilassa enintään kolme kuukautta sitä uudelleen jäähdyttämättä. Tällöin valmiste on hävitettävä, jos sitä ei ole käytetty kolmen kuukauden kuluessa.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

0,5 ml injektionestettä (liuos) 1,5 ml:n sylinteriampullissa (tyypin I lasia), jossa on mäntätulppa (halobutyylikumia) ja kumitiivisteellä varustettu alumiininen suojakorkki.

Pakkauskoot ovat 1, 5 ja 10 esitäytettyä kynää. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Yksi neula ja yksi alkoholitaitos, jota käytetään injektiokynän kanssa lääkkeen annossa.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Katso pakkausseloste.

Liuosta ei saa käyttää, jos siinä on hiukkasia tai jos se ei ole kirkas.

Bemfola 300 IU / 0,50 ml (22 mikrogrammaa / 0,5 ml) -valmisteen sylinteriampullia ei ole tarkoitettu irrotettavaksi.

Hävitä käytetty kynä ja neula heti injektion jälkeen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Unkari

8. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/13/909/004

EU/1/13/909/012

EU/1/13/909/013

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 27/03/2014

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla

http://www.ema.europa.eu.

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bemfola 450 IU / 0,75 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra liuosta sisältää 600 IU:ta (vastaa 44 mikrogrammaa) follitropiini alfaa*. Yhdestä esitäytetystä kynästä saadaan 450 IU:ta (vastaa 33 mikrogrammaa) 0,75 millilitrassa.

* rekombinanttia ihmisen follikkelia stimuloivaa hormonia (r-hFSH), joka tuotetaan kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO) yhdistelmä-DNA-tekniikalla.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä (injektiokynä).

Kirkas väritön liuos.

Liuoksen pH on 6,7–7,3.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Aikuiset naiset

Anovulaatio (mukaan lukien munasarjojen monirakkulatauti) naisilla, joilla ei ole saatu vastetta klomifeenisitraattihoidolla.

Useiden munarakkuloiden samanaikaisen kehittymisen stimulointi naisilla, joille halutaan saada aikaan superovulaatio käytettäessä avusteisia lisääntymismenetelmiä, kuten koeputkihedelmöitystä (IVF), gameetin siirtoa munanjohtimeen (GIFT) ja tsygootinsiirtoa munanjohtimeen (ZIFT).

Follitropiini alfaa yhdessä luteinisoivaa hormonia (LH) sisältävän valmisteen kanssa suositellaan munarakkuloiden kehityksen kiihdyttämiseen naisille, joilla on vaikea LH- ja FSH- puutos. Kliinisissä tutkimuksissa näiden potilaiden määritelmänä käytettiin endogeenista seerumin LH-pitoisuutta < 1,2 IU/l.

Aikuiset miehet

Follitropiini alfa on tarkoitettu spermatogeneesin kiihdyttämiseen miehille, joilla on synnynnäinen tai hankittu hypogonadotrooppinen hypogonadismi, yhdessä ihmisen koriongonadotropiinin (hCG) kanssa.

4.2 Annostus ja antotapa

Bemfola-hoito tulisi aloittaa sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta hedelmättömyysongelmien hoidosta.

Potilaille on annettava hoitojakson edellyttämä määrä kyniä, ja heille on opetettava oikea injektiotekniikka.

Annostus

Follitropiini alfan annossuositukset ovat samat kuin virtsapohjaisten FSH-valmisteiden. Follitropiini alfan kliinisen arvioinnin perusteella päivittäisannosten, annostelun ja hoidon seurannan osalta on syytä noudattaa virtsapohjaista FSH:ta sisältäviä lääkevalmisteita koskevia voimassa olevia suosituksia. Jäljempänä suositeltujen aloitusannostusten noudattaminen on suositeltavaa.

Vertailevat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että potilaat tarvitsevat follitropiini alfaa käytettäessä keskimäärin pienemmän kumulatiivisen annoksen ja lyhyemmän hoitojakson kuin virtsapohjaista FSH-valmistetta käytettäessä. Siksi follitropiini alfaa voidaan antaa pienempi kokonaisannos kuin yleensä käytettäessä virtsapohjaista FSH-valmistetta, jotta munarakkulat kehittyvät parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta ei-toivotun munasarjojen hyperstimulaation riski voidaan minimoida (ks. kohta 5.1).

Anovulatoriset naiset (mukaan lukien munasarjojen monirakkulatautia sairastavat)

Bemfolaa voidaan antaa päivittäisinä injektioina. Menstruoivilla naisilla hoito aloitetaan kierron seitsemän ensimmäisen päivän aikana.

Yleisesti käytetyssä hoito-ohjelmassa hoito aloitetaan annoksella 75–150 IU FSH:ta vuorokaudessa, ja annosta nostetaan tarpeen mukaan mieluiten 37,5 IU:lla tai 75 IU:lla, seitsemän tai mieluiten

14 vuorokauden välein, jotta saavutetaan riittävä mutta ei kuitenkaan liiallinen vaste. Hoito on mukautettava yksilöllisesti vasteen mukaan. Vastetta arvioidaan mittaamalla munarakkulan koko ultraäänitutkimuksella ja/tai estrogeenimäärityksellä. Enimmäisannos päivässä on yleensä korkeintaan 225 IU FSH:ta. Ellei tyydyttävää vastetta saada aikaan neljän hoitoviikon kuluessa, hoitojakso keskeytetään ja potilaalle tehdään tarkempi arviointi, minkä jälkeen seuraava hoito voidaan aloittaa suuremmalla aloitusannoksella.

Kun optimaalinen vaste on saatu aikaan, potilaalle annetaan kertainjektiona 250 µg rekombinanttia ihmisen koriongonadotropiini-alfaa (r-hCG) tai 5 000–10 000 IU hCG:tä 24–48 tunnin kuluttua viimeisestä follitropiini alfa -injektiosta. Potilaan on suositeltavaa olla yhdynnässä hCG-injektion antamispäivänä ja sitä seuraavana päivänä. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä inseminaatio (IUI).

Jos vaste on liiallinen, hoito on lopetettava eikä hCG:tä saa antaa (ks. kohta 4.4). Hoitoa jatketaan seuraavassa kierrossa pienemmällä annoksella kuin edeltävässä kierrossa.

Naiset, jotka saavat munasarjojen stimulaatiohoitoa useiden munarakkuloiden kehittymistä varten ennen koeputkihedelmöitystä tai muuta avusteista lisääntymismenetelmää

Tavallinen annostus superovulaatiota varten on 150–225 IU follitropiini alfaa vuorokaudessa kuukautiskierron toisesta tai kolmannesta päivästä lähtien. Hoitoa jatketaan, kunnes munarakkuloiden kehitys on riittävää (arvioidaan seerumin estrogeenimäärityksellä ja/tai ultraäänitutkimuksella). Annos sovitetaan vasteen mukaan, mutta se on yleensä enintään 450 IU vuorokaudessa. Yleensä munarakkulat ovat kehittyneet riittävästi keskimäärin kymmenenteen hoitopäivään mennessä (vaihteluväli 5–20 päivää).

Jotta munarakkulat kypsyvät, potilaalle annetaan 24–48 tuntia viimeisen follitropiini alfa -injektion jälkeen 250 µg r-hCG:tä tai 5 000–10 000 IU hCG:tä kertainjektiona.

Nykyisin potilaille annetaan yleensä myös gonadotropiinia vapauttavan hormonin (GnRH) agonistia tai antagonistia endogeenisen LH-piikin ehkäisyä ja toonisen LH-pitoisuuden kontrolloimista varten. Follitropiini alfa -hoito aloitetaan yleensä noin kaksi viikkoa agonistihoidon aloittamisen jälkeen ja

kumpaakin hoitoa jatketaan, kunnes munarakkulat ovat kehittyneet riittävästi. Esimerkiksi kaksi viikkoa kestäneen agonistihoidon jälkeen potilaalle annetaan 150–225 IU:n annos follitropiini alfaa seitsemän ensimmäisen päivän ajan. Sen jälkeen annos sovitetaan munasarjavasteen perusteella.

Kokemukset koeputkihedelmöityksistä osoittavat, että hoidon onnistumisaste pysyy yleensä vakaana neljän ensimmäisen yrityksen ajan ja heikkenee sen jälkeen vähitellen.

Naiset, joilla on vaikeasta LH- ja FSH -puutoksesta johtuva anovulaatio

Jos naisella on LH- ja FSH-puutos (hypogonadotrooppinen hypogonadismi), lutropiinialfaan yhdistetyn Bemfola-hoidon tavoitteena on kehittää yksi kypsä Graafin follikkeli, josta munasolu vapautuu ihmisen istukkagonadotropiinin (hCG) antamisen jälkeen. Follitropiini alfaa annetaan päivittäisinä pistoksina yhdessä lutropiinialfan kanssa. Koska näillä potilailla ei ole kuukautisia ja endogeeninen estrogeenieritys on vähäistä, hoito voidaan aloittaa milloin vain.

Suositeltava hoito aloitetaan antamalla 75 IU lutropiinialfaa ja 75–150 IU FSH:ta päivittäin. Hoito mukautetaan yksilöllisesti vasteen mukaan. Vastetta arvioidaan ultraäänellä mitatun follikkelikoon ja estrogeenivasteen perusteella.

Jos FSH-annoksen suurentamista pidetään tarkoituksenmukaisena, annosta muutetaan mieluiten 7–14 päivän välein lisäämällä mieluiten 37,5–75 IU kerrallaan. Stimulaation keston pidentäminen enintään viiteen viikkoon missä tahansa hoitojaksossa voi olla hyväksyttävää.

Kun optimaalinen vaste on saatu aikaan, potilaalle annetaan kertainjektiona 250 µg r-hCG:tä tai 5 000–10 000 IU hCG:tä 24–48 tunnin kuluttua viimeisestä follitropiini alfa- ja lutropiinialfa ­injektiosta. Potilaan on suositeltavaa olla yhdynnässä hCG-injektion antamispäivänä ja sitä seuraavana päivänä.

Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä IUI.

Keltarauhasvaiheen tukemista voidaan harkita, koska luteotrooppisen aktiivisuuden omaavien aineiden (LH/hCG) puute ovulaation jälkeen voi johtaa keltarauhasen ennenaikaiseen surkastumiseen.

Jos vaste on liiallinen, hoito on lopetettava eikä hCG:tä saa antaa. Hoitoa jatketaan seuraavassa kierrossa pienemmällä FSH-annoksella kuin edeltävässä kierrossa.

Miehet, joilla on hypogonadotrooppinen hypogonadismi

Bemfolaa annetaan 150 IU:ta kolmesti viikossa yhdessä hCG:n kanssa vähintään neljän kuukauden ajan. Jos vastetta ei tässä ajassa ole saatu, yhdistelmähoitoa voidaan jatkaa. Kliinisen kokemuksen mukaan spermatogeneesi saattaa edellyttää vähintään 18 kuukauden hoitoa.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää follitropiini alfaa iäkkäiden potilaiden hoidossa. Follitropiini alfan turvallisuutta ja tehoa iäkkäiden potilaiden hoidossa ei ole varmistettu.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Follitropiini alfan turvallisuutta, tehoa ja farmakokinetiikkaa ei ole varmistettu potilailla, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää follitropiini alfaa pediatristen potilaiden hoidossa.

Antotapa

Bemfola on tarkoitettu annettavaksi ihon alle. Ensimmäinen Bemfola-injektio on annettava lääkärin valvonnassa. Bemfolaa saavat injektoida itse ainoastaan potilaat, jotka ovat hyvin motivoituneita,

jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ja joilla on mahdollisuus kysyä neuvoja asiantuntijoilta.

Esitäytetty Bemfola-kynä, jossa on kerta-annossylinteriampulli, on tarkoitettu yhtä injektiota varten. Potilaalle on annettava selkeät ohjeet, jotta yhden annoksen lääkemuodon virheellinen käyttö voidaan välttää.

Ohjeet lääkevalmisteen injektoimisesta esitäytetyllä kynällä, ks. kohta 6.6 ja pakkausseloste.

4.3 Vasta-aiheet

yliherkkyys vaikuttavalle aineelle follitropiini alfalle, FSH:lle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

hypotalamuksen tai aivolisäkkeen kasvain

suurentuneet munasarjat tai munasarjakysta, joka ei johdu munasarjojen monirakkulaoireyhtymästä

tuntemattomasta syystä johtuva gynekologinen verenvuoto

munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä.

Follitropiini alfaa ei saa käyttää silloin, kun riittävää hoitovastetta ei voida saavuttaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi seuraavat:

primaarinen munasarjojen toiminnanvajaus

synnytyselinten epämuodostumat, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi

kohdun sidekudoskasvaimet, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi

primaarinen kivesten vajaatoiminta.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Follitropiini alfa on tehokas gonadotropiinivalmiste, joka voi aiheuttaa vaikeusasteeltaan lievistä vakaviin vaihtelevia haittavaikutuksia. Sitä saavat käyttää ainoastaan lääkärit, jotka ovat perusteellisesti perehtyneet hedelmättömyysongelmiin ja niiden hoitoon.

Gonadotropiinihoito edellyttää tiettyä ajallista sitoutumista lääkäriltä sekä avustavalta hoitohenkilökunnalta, ja lisäksi tarvitaan asianmukainen seurantalaitteisto. Naisilla follitropiini alfan turvallinen ja tehokas käyttö edellyttää munasarjavasteen säännöllistä seuraamista ultraäänellä, johon on suositeltavaa yhdistää seerumin estradiolipitoisuuden mittaaminen. Potilaiden FSH-vasteen välillä voi olla eroja; toisilla se on heikko ja toisilla liiallinen. Sekä miehille että naisille on käytettävä pienintä vaikuttavaa annosta, jolla saavutetaan haluttu hoitotavoite.

Porfyria

Potilaita, joilla on porfyria tai joiden suvussa on esiintynyt porfyriaa, on seurattava huolellisesti follitropiini alfa -hoidon aikana. Hoidon lopettaminen voi olla tarpeen, jos porfyria puhkeaa tai pahenee.

Hoito naisilla

Ennen hoidon aloittamista on selvitettävä parin lapsettomuuden syy ja arvioitava mahdolliset raskauden vasta-aiheet. Potilaat on tutkittava erityisesti kilpirauhasen vajaatoiminnan, lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan ja hyperprolaktinemian osalta, ja nämä tilat on hoidettava asianmukaisesti.

Sekä anovulatorisen hedelmättömyyden hoitoon että avusteisiin lisääntymismenetelmiin liittyvä follikkelien kasvun stimulaatio saattaa johtaa munasarjojen laajentumaan tai hyperstimulaation kehittymiseen. Näitä tapahtumia voi pyrkiä ehkäisemään noudattamalla suositeltua follitropiini alfa ­annostusta ja hoito-ohjelmaa ja seuraamalla hoitoa huolellisesti. Follikkelien kehittymisen ja kypsymisen merkkien tarkka tulkinta edellyttää lääkäriltä kokemusta asiaankuuluvien tutkimusten tulkinnasta.

Kliinisissä tutkimuksissa todettiin munasarjojen lisääntynyt herkkyys follitropiini alfalle, kun sitä käytettiin yhdessä lutropiinialfan kanssa. Jos FSH-annoksen suurentamista pidetään tarkoituksenmukaisena, annosta muutetaan mieluiten 7–14 päivän välein lisäämällä tavallisesti 37,5– 75 IU.

Suoraa vertailua follitropiini alfan/LH:n ja ihmisen menopausaalisen gonadotropiinin (hMG) välillä ei ole tehty. Vertailu aikaisempiin tietoihin viittaa siihen, että follitropiini alfalla/LH:lla saavutetaan samankaltainen ovulaatioaste kuin hMG:llä.

Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)

Tietynasteinen munasarjojen suureneminen on munasarjojen stimulaatiohoidon odotettu vaikutus. Sitä esiintyy yleisemmin naisilla, joilla on munasarjojen monirakkulatauti, ja se paranee yleensä ilman hoitoa.

Toisin kuin komplisoitumaton munasarjojen laajentuma, OHSS voi esiintyä pahenevina vaikeusasteina. Siihen liittyy merkittävä munasarjojen laajentuma, sukupuolisteroidien korkeat pitoisuudet seerumissa ja verisuonien lisääntynyt läpäisevyys, joka voi johtaa nesteen kertymiseen vatsakalvon-, keuhkopussin- ja harvinaisissa tapauksissa sydänpussinonteloon.

Vaikeissa OHSS-tapauksissa voidaan havaita seuraavia oireita: vatsakipu, vatsan pullistuma, merkittävä munasarjojen laajentuma, painonnousu, hengenahdistus, vähävirtsaisuus sekä ruoansulatuskanavan oireet kuten pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Kliinisessä tutkimuksessa voi paljastua hypovolemia, veren väkevöityminen, elektrolyyttien epätasapaino, askites, vatsaontelon verenkertymä, keuhkopussin nestepurkaumia, hydrothorax tai akuutti keuhkojen vajaatoiminta. Erittäin harvoin vaikeita OHSS-tapauksia voivat komplisoida munasarjojen kiertyminen tai tromboemboliset tapahtumat, kuten keuhkoembolia, iskeeminen aivohalvaus tai sydäninfarkti.

Itsenäisiä OHSS:n kehittymisen riskitekijöitä ovat munasarjojen monirakkulatauti, suuri absoluuttinen tai nopeasti kasvava seerumin estradiolipitoisuus (esim. > 900 pg/ml tai > 3 300 pmol/l anovulaatiossa, > 3 000 pg/ml tai > 11 000 pmol/l avusteisissa lisääntymismenetelmissä) ja suuri määrä kehittyviä follikkeleita (esim. > 3 follikkelia, joiden halkaisija on ≥ 14 mm anovulaatiossa;

≥ 20 follikkelia, joiden halkaisija on ≥ 12 mm avusteisissa lisääntymismenetelmissä).

Munasarjojen hyperstimulaation riski voidaan minimoida noudattamalla suositeltua follitropiini alfa ­annosta ja hoito-ohjelmaa (ks. kohdat 4.2 ja 4.8). Stimulointijaksojen seuranta ultraäänikuvauksilla ja estradiolimittauksilla on suositeltavaa, jotta riskitekijät tunnistetaan varhain.

Näyttö viittaa siihen, että hCG on avainasemassa OHSS:n käynnistämisessä ja että oireyhtymä voi vaikeutua ja pitkittyä, jos potilas tulee raskaaksi. Sen vuoksi on suositeltavaa, että hCG-hoito keskeytetään ja potilasta neuvotaan pidättäytymään yhdynnästä tai käyttämään mekaanista ehkäisymenetelmää vähintään neljän päivän ajan, jos potilaalla on merkkejä munasarjojen hyperstimulaatiosta, kuten seerumin estradiolipitoisuus > 5 500 pg/ml tai > 20 200 pmol/l ja/tai yhteensä ≥ 40 follikkelia. OHSS saattaa edetä nopeasti (24 tunnissa) tai useamman vuorokauden kuluessa vakavaksi lääketieteelliseksi tilaksi. Se ilmaantuu useimmiten hormonihoidon lopetuksen jälkeen ja saavuttaa pahimman vaiheen noin 7–10 vuorokauden kuluttua hoidon päättymisestä. Siksi potilaita on seurattava vähintään kahden viikon ajan hCG:n annon jälkeen.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä kaikkien munarakkuloiden aspiraatio ennen ovulaatiota saattaa pienentää hyperstimulaation ilmaantuvuutta.

Lievä tai kohtalainen OHSS paranee yleensä spontaanisti. Jos OHSS on vaikea, mahdollisesti meneillään olevan gonadotropiinihoidon keskeyttäminen on suositeltavaa. Potilas on ohjattava sairaalaan saamaan asianmukaista hoitoa.

Monisikiöraskaus

Ovulaatioinduktiopotilailla on suurempi monisikiöraskauden riski kuin luonnollisen hedelmöitymisen yhteydessä. Valtaosa monilukuisista hedelmöitymisistä on kaksosia. Monisikiöraskaudessa äitiin kohdistuvien haittavaikutusten ja perinataalisten haittojen riski on suurentunut, varsinkin jos sikiöitä on useampia kuin kaksi.

Monisikiöraskauden riskin minimoimiseksi suositellaan munasarjavasteen huolellista seurantaa.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä monisikiöraskauden riski liittyy pääasiassa siirrettyjen alkioiden lukumäärään, niiden laatuun sekä potilaan ikään.

Potilaille on kerrottava mahdollisesta monisikiöraskauden riskistä ennen hoidon aloittamista.

Raskauden keskeytyminen

Keskenmeno on yleisempää potilailla, joilla follikkelien kasvua stimuloidaan ovulaatioinduktiota tai avusteisia lisääntymismenetelmiä varten, kuin luonnollisen hedelmöitymisen jälkeen.

Kohdunulkoinen raskaus

Naisilla, joilla on ollut munanjohdinsairaus, on kohdunulkoisen raskauden riski huolimatta siitä, onko raskaus alkanut spontaanin hedelmöitymisen vai hedelmällisyyshoitojen seurauksena. Kohdunulkoisten raskauksien esiintyvyyden on raportoitu olevan normaaliväestöä suurempi avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen.

Lisääntymiselinten kasvaimet

Sekä hyvänlaatuisia että pahanlaatuisia munasarjojen ja muiden lisääntymiselinten kasvaimia on raportoitu naisilla, jotka ovat saaneet useita eri hedelmättömyyshoitoja. Vielä ei ole varmaa, lisääkö gonadotropiinihoito näiden kasvainten esiintymisriskiä hedelmättömillä naisilla.

Synnynnäiset epämuodostumat

Synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyys saattaa olla avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen hieman suurempi luonnolliseen hedelmöitymiseen verrattuna. Tämän arvellaan johtuvan vanhempien ominaisuuksista (esim. äidin ikä, siittiöiden ominaisuudet) ja monisikiöraskauksista.

Tromboemboliset tapahtumat

Gonadotropiinihoito voi entisestään lisätä tromboembolisten tapahtumien pahenemisriskiä tai esiintymistiheyttä naisilla, joilla on tai on hiljattain ollut tromboembolinen sairaus, tai naisilla, joilla itsellään tai joiden lähisukulaisilla on tunnettuja tromboembolisten tapahtumien riskitekijöitä. Näillä naisilla gonadotropiinihoidon hyödyt ja riskit on punnittava. On kuitenkin syytä huomioida, että jo raskaus itsessään sekä OHSS lisäävät tromboembolisten tapahtumien riskiä.

Hoito miehillä

Suurentuneet endogeeniset FSH-pitoisuudet voivat viitata primaariseen kivesten vajaatoimintaan. Näillä potilailla ei muodostu vastetta follitropiini alfa-/hCG-hoidolle. Follitropiini alfaa ei saa käyttää silloin, kun riittävää hoitovastetta ei voida saavuttaa.

Siemennesteanalyysiä suositellaan 4–6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta osana vasteen määrittämistä.

Natriumsisältö

Bemfolassa on alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohden, joten se on periaatteessa natriumiton.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Follitropiini alfan samanaikainen käyttö muiden ovulaatiota stimuloivien lääkevalmisteiden (esim. hCG, klomifeenisitraatti) kanssa saattaa voimistaa follikkelivastetta, kun taas aivolisäkkeen desensitaatiota aiheuttavan GnRH-agonistin tai -antagonistin samanaikainen käyttö saattaa suurentaa

riittävän munasarjavasteen aikaansaamiseksi tarvittavaa follitropiini alfa -annosta. Muita kliinisesti merkittäviä lääkevalmisteiden yhteisvaikutuksia ei ole raportoitu follitropiini alfa -hoidon aikana.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Bemfola ei ole tarkoitettu käytettäväksi raskauden aikana. Tiedot pienestä määrästä altistuneita raskauksia (alle 300 raskaudesta) eivät viittaa siihen, että follitropiini alfa aiheuttaisi epämuodostumia tai toksisuutta sikiöille tai vastasyntyneille.

Eläinkokeissa ei ole havaittu teratogeenisiä vaikutuksia (ks. kohta 5.3). Jos potilas altistuu raskauden aikana, kliiniset tiedot eivät riitä sulkemaan pois follitropiini alfan teratogeenistä vaikutusta.

Imetys

Bemfola ei ole tarkoitettu käytettäväksi imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Bemfola on tarkoitettu käytettäväksi hedelmättömyyden hoitoon (ks. kohta 4.1).

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Bemfolalla ei odoteta olevan haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8 Haittavaikutukset

Yleisimmät ilmoitetut haittavaikutukset ovat päänsärky, munasarjakystat ja paikalliset pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai ärsytys pistoskohdassa).

Lievää tai kohtalaista munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymää (OHSS) on raportoitu yleisesti, ja sitä on pidettävä stimulaatiotoimenpiteisiin kuuluvana riskinä. Vaikea OHSS on melko harvinainen (ks. kohta 4.4).

Veritulppia voi esiintyä hyvin harvoin, yleensä vakavan OHSS:n yhteydessä (ks. kohta 4.4).

Seuraavia määritelmiä käytetään jäljempänä kuvaamaan esiintymistiheyttä:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Hoito naisilla

 

Immuunijärjestelmä

 

Hyvin harvinainen:

Yliherkkyysreaktiot (lievistä vaikeisiin), mukaan lukien anafylaktiset

 

reaktiot ja sokki

Hermosto

 

Hyvin yleinen:

Päänsärky

Verisuonisto

 

Hyvin harvinainen:

Veritulppa, liittyy yleensä vaikeaan OHSS:ään (ks. kohta 4.4)

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin harvinainen:

Astman pahenemisvaihe tai vaikeutuminen

Ruoansulatuselimistö

 

Yleinen:

Vatsakipu, vatsan pingottuminen, vatsavaivat, pahoinvointi, oksentelu, ripuli

Sukupuolielimet ja rinnat

 

Hyvin yleinen:

Munasarjakystat

Yleinen:

Lievä tai kohtalainen OHSS (mukaan lukien siihen liittyvät oireet)

Melko harvinainen:

Vaikea OHSS (mukaan lukien siihen liittyvät oireet) (ks. kohta 4.4)

Harvinainen:

Vaikean OHSS:n komplikaatiot

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen:

Pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai

 

ärsytys pistoskohdassa)

Hoito miehillä

 

Immuunijärjestelmä

 

Hyvin harvinainen:

Yliherkkyysreaktiot (lievistä vaikeisiin), mukaan lukien anafylaktiset

 

reaktiot ja sokki

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin harvinainen:

Astman pahenemisvaihe tai vaikeutuminen

Iho ja ihonalainen kudos

 

Yleinen:

Akne

Sukupuolielimet ja rinnat

 

Yleinen:

Gynekomastia, kivessuonikohjut

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen:

Pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai

 

ärsytys pistoskohdassa)

Tutkimukset

 

Yleinen:

Painonnousu

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Follitropiini alfan yliannostuksen oireita ei tunneta, mutta OHSS:n esiintymisen mahdollisuus on olemassa (ks. kohta 4.4).

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, gonadotropiinit, ATC-koodi: G03GA05.

Bemfola on ns. biosimilaari lääkevalmiste eli lääkevalmiste, jonka on osoitettu laadun, turvallisuuden ja tehon puolesta olevan samankaltainen kuin vertailulääkevalmiste GONAL-f. Yksityiskohtaisempaa tietoa on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivulta: http://www.ema.europa.eu.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Naisilla tärkein parenteraalisesti annetun FSH:n vaikutus on Graafin follikkelien kypsyminen. Anovulatorisilla naisilla follitropiini alfa -hoidon tavoitteena on kehittää yksi kypsä Graafin follikkeli, josta munasolu vapautuu hCG:n annon jälkeen.

Kliininen teho ja turvallisuus naisilla

Kliinisissä tutkimuksissa vaikean FSH:n ja LH:n puutoksen määritelmänä käytettiin keskuslaboratoriossa mitattua endogeenista seerumin LH-pitoisuutta <1,2 IU/l. On kuitenkin otettava huomioon, että eri laboratorioissa tehdyt LH-määritykset poikkeavat toisistaan.

Follitropiini alfa oli virtsapohjaista FSH:ta tehokkaampi kliinisissä tutkimuksissa, joissa verrattiin r- hFSH:ta (follitropiini alfaa) ja virtsapohjaista FSH:ta avusteisissa lisääntymismenetelmissä (ks. jäljempänä oleva taulukko 1) ja ovulaatioinduktiossa. Tämä ilmeni siinä, että follikkelien kypsymisen käynnistämiseen tarvittiin pienempi kokonaisannos ja lyhyempi hoitojakso.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä follitropiini alfalla saatiin virtsapohjaista FSH:ta pienemmällä kokonaisannoksella ja lyhyemmällä hoitojaksolla kerättyä enemmän munasoluja.

Taulukko 1: Tulokset tutkimuksesta GF 8407 (satunnaistettu rinnakkaisryhmätutkimus, jossa verrattiin follitropiini alfan ja virtsapohjaisen FSH:n tehoa ja turvallisuutta avusteisissa lisääntymismenetelmissä)

 

follitropiini alfa

virtsapohjainen

 

FSH

 

 

(n = 130)

 

 

(n = 116)

 

 

Kerättyjen munasolujen lukumäärä

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

FSH-stimulaatioon tarvitut päivät

11,7 ± 1,9

14,5

± 3,3

Tarvittu FSH:n kokonaisannos (FSH 75 IU -ampullien

27,6 ± 10,2

40,7

± 13,6

lukumäärä)

 

 

 

Annoksen nostotarve (%)

56,2

85,3

 

Erot näiden kahden ryhmän välillä olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05) kaikkien mainittujen kriteerien osalta.

Kliininen teho ja turvallisuus miehillä

Kun follitropiini alfaa annetaan vähintään neljän kuukauden ajan yhdessä hCG:n kanssa, se indusoi spermatogeneesiä miehillä, joilla on FSH:n puutos.

5.2 Farmakokinetiikka

Laskimoon annettu follitropiini alfa jakautuu solunulkoiseen nestetilaan. Alkuvaiheen puoliintumisaika on noin kaksi tuntia ja terminaalinen eliminaation puoliintumisaika noin vuorokausi. Vakaassa tilassa jakautumistilavuus on 10 l ja kokonaispuhdistuma 0,6 l/h. Kahdeksasosa follitropiini alfa ­annoksesta erittyy virtsaan.

Lääkkeen absoluuttinen biologinen hyötyosuus on ihonalaisen injektion jälkeen noin 70 prosenttia. Toistuvien injektioiden jälkeen follitropiini alfa kumuloituu kolminkertaisesti saavuttaen vakaan tilan 3–4 päivän kuluessa. Follitropiini alfa -hoidon on kuitenkin osoitettu stimuloivan tehokkaasti follikkelikehitystä ja steroidogeneesiä naisilla, joilla endogeenisen gonadotropiinin eritys on vähäistä, vaikka LH-pitoisuus ei ole mitattavissa.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kerta- ja toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta ja genotoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille sen lisäksi, mitä tämän valmisteyhteenvedon muissa kohdissa on esitetty.

Rotilla, jotka altistuivat pitkään follitropiini alfan farmakologisille annoksille (≥ 40 IU/kg/vrk), on ilmoitettu heikentynyttä hedelmällisyyttä fekunditeetin heikkenemisen vuoksi.

Suurina annoksina (≥ 5 IU/kg/vrk) follitropiini alfa vähensi elinkykyisten sikiöiden määrää ilman teratogeenisia vaikutuksia ja aiheutti samanlaisia synnytyshäiriöitä kuin virtsan menopausaalinen gonadotropiini (hMG). Näiden tietojen kliininen merkitys on kuitenkin vähäinen, koska raskaus on Bemfolan käytön vasta-aihe.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Poloksameeri 188

Sakkaroosi

Metioniini

Dinatriumvetyfosfaattidihydraatti

Natriumdivetyfosfaattidihydraatti

Fosforihappo

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3 Kestoaika

3 vuotta

6.4 Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä.

Jääkaapissa ollutta avaamatonta lääkevalmistetta, jonka kestoaika ei ole kulunut umpeen, voidaan säilyttää enintään 25 °C:n lämpötilassa enintään kolme kuukautta sitä uudelleen jäähdyttämättä. Tällöin valmiste on hävitettävä, jos sitä ei ole käytetty kolmen kuukauden kuluessa.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

0,75 ml injektionestettä (liuos) 1,5 ml:n sylinteriampullissa (tyypin I lasia), jossa on mäntätulppa (halobutyylikumia) ja kumitiivisteellä varustettu alumiininen suojakorkki.

Pakkauskoot ovat 1, 5 ja 10 esitäytettyä kynää. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Yksi neula ja yksi alkoholitaitos, jota käytetään injektiokynän kanssa lääkkeen annossa.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Katso pakkausseloste.

Liuosta ei saa käyttää, jos siinä on hiukkasia tai jos se ei ole kirkas.

Bemfola 450 IU / 0,75 ml (33 mikrogrammaa / 0,75 ml) -valmisteen sylinteriampullia ei ole tarkoitettu irrotettavaksi.

Hävitä käytetty kynä ja neula heti injektion jälkeen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Unkari

8. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/13/909/005

EU/1/13/909/014

EU/1/13/909/015

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 27/03/2014

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä