Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – Myyntipäällysmerkinnät - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiBemfola
ATC-koodiG03GA05
Lääkeainefollitropin alfa
ValmistajaGedeon Richter Plc.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT RASIA, JOSSA 1, 5 TAI 10 ESITÄYTETTYÄ KYNÄÄ

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bemfola 75 IU/0,125 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä follitropiini alfa

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä esitäytetystä kynästä saadaan 75 IU follitropiini alfaa (vastaa 5,5 mikrogrammaa) 0,125 millilitrassa.

Yksi millilitra liuosta sisältää 600 IU:ta (vastaa 44 mikrogrammaa).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Poloksameeri 188, sakkaroosi, metioniini, dinatriumvetyfosfaattidihydraatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, fosforihappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä 1 esitäytetty kynä

1 injektioneula

5 esitäytettyä kynää

5 injektioneulaa

10 esitäytettyä kynää

10 injektioneulaa

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

Lääkevalmistetta, jonka kestoaika on voimassa, voidaan säilyttää enintään 25 °C:n lämpötilassa enintään kolme kuukautta. Tällöin valmiste on hävitettävä, jos sitä ei ole käytetty kolmen kuukauden kuluessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Unkari

12.MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/13/909/001

EU/1/13/909/006

EU/1/13/909/007

13.ERÄNUMERO, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

bemfola 75 iu/0,125 ml

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETYN KYNÄN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Bemfola 75 IU/0,125 ml injektioneste follitropiini alfa

Ihon alle

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,125 ml

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT RASIA, JOSSA 1, 5 TAI 10 ESITÄYTETTYÄ KYNÄÄ

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bemfola 150 IU/0,25 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä follitropiini alfa

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä esitäytetystä kynästä saadaan 150 IU follitropiini alfaa (vastaa 11 mikrogrammaa) 0,25 millilitrassa.

Yksi millilitra liuosta sisältää 600 IU:ta (vastaa 44 mikrogrammaa).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Poloksameeri 188, sakkaroosi, metioniini, dinatriumvetyfosfaattidihydraatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, fosforihappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä 1 esitäytetty kynä

1 injektioneula

5 esitäytettyä kynää

5 injektioneulaa

10 esitäytettyä kynää

10 injektioneulaa

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

Lääkevalmistetta, jonka kestoaika on voimassa, voidaan säilyttää enintään 25 °C:n lämpötilassa enintään kolme kuukautta. Tällöin valmiste on hävitettävä, jos sitä ei ole käytetty kolmen kuukauden kuluessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Unkari

12. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/13/909/002

EU/1/13/909/008

EU/1/13/909/009

13. ERÄNUMERO, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

bemfola 150 iu/0,25 ml

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETYN KYNÄN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Bemfola 150 IU/0,25 ml injektioneste follitropiini alfa

Ihon alle

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Erä

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,25 ml

6. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT RASIA, JOSSA 1, 5 TAI 10 ESITÄYTETTYÄ KYNÄÄ

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bemfola 225 IU/0,375 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä follitropiini alfa

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä esitäytetystä kynästä saadaan 225 IU follitropiini alfaa (vastaa 16,5 mikrogrammaa) 0,375 millilitrassa. Yksi millilitra liuosta sisältää 600 IU:ta (vastaa 44 mikrogrammaa).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Poloksameeri 188, sakkaroosi, metioniini, dinatriumvetyfosfaattidihydraatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, fosforihappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä 1 esitäytetty kynä

1 injektioneula

5 esitäytettyä kynää

5 injektioneulaa

10 esitäytettyä kynää

10 injektioneulaa

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

Lääkevalmistetta, jonka kestoaika on voimassa, voidaan säilyttää enintään 25 °C:n lämpötilassa enintään kolme kuukautta. Tällöin valmiste on hävitettävä, jos sitä ei ole käytetty kolmen kuukauden kuluessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Unkari

12. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/13/909/003

EU/1/13/909/010

EU/1/13/909/011

13. ERÄNUMERO, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

bemfola 225 iu/0,375 ml

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETYN KYNÄN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Bemfola 225 IU/0,375 ml injektioneste follitropiini alfa

Ihon alle

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Erä

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,375 ml

6. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT RASIA, JOSSA 1, 5 TAI 10 ESITÄYTETTYÄ KYNÄÄ

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bemfola 300 IU/0,50 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä follitropiini alfa

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä esitäytetystä kynästä saadaan 300 IU follitropiini alfaa (vastaa 22 mikrogrammaa) 0,5 millilitrassa.

Yksi millilitra liuosta sisältää 600 IU:ta (vastaa 44 mikrogrammaa).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Poloksameeri 188, sakkaroosi, metioniini, dinatriumvetyfosfaattidihydraatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, fosforihappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä 1 esitäytetty kynä

1 injektioneula

5 esitäytettyä kynää

5 injektioneulaa

10 esitäytettyä kynää

10 injektioneulaa

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

Lääkevalmistetta, jonka kestoaika on voimassa, voidaan säilyttää enintään 25 °C:n lämpötilassa enintään kolme kuukautta. Tällöin valmiste on hävitettävä, jos sitä ei ole käytetty kolmen kuukauden kuluessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Unkari

12. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/13/909/004

EU/1/13/909/012

EU/1/13/909/013

13. ERÄNUMERO, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

bemfola 300 iu/0,5 ml

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETYN KYNÄN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Bemfola 300 IU/0,50 ml injektioneste follitropiini alfa

Ihon alle

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Erä

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,50 ml

6. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT RASIA, JOSSA 1, 5 TAI 10 ESITÄYTETTYÄ KYNÄÄ

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bemfola 450 IU/0,75 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä follitropiini alfa

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä esitäytetystä kynästä saadaan 450 IU follitropiini alfaa (vastaa 33 mikrogrammaa) 0,75 millilitrassa.

Yksi millilitra liuosta sisältää 600 IU:ta (vastaa 44 mikrogrammaa).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Poloksameeri 188, sakkaroosi, metioniini, dinatriumvetyfosfaattidihydraatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, fosforihappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä 1 esitäytetty kynä

1 injektioneula

5 esitäytettyä kynää

5 injektioneulaa

10 esitäytettyä kynää

10 injektioneulaa

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

Lääkevalmistetta, jonka kestoaika on voimassa, voidaan säilyttää enintään 25 °C:n lämpötilassa enintään kolme kuukautta. Tällöin valmiste on hävitettävä, jos sitä ei ole käytetty kolmen kuukauden kuluessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Unkari

12. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/13/909/005

EU/1/13/909/014

EU/1/13/909/015

13. ERÄNUMERO, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

bemfola 450 iu/0,75 ml

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETYN KYNÄN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Bemfola 450 IU/0,75 ml injektioneste follitropiini alfa

Ihon alle

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Erä

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,75 ml

6. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä