Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biopoin (epoetin theta) – Pakkausseloste - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiBiopoin
ATC-koodiB03XA01
Lääkeaineepoetin theta
ValmistajaTeva GmbH

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Biopoin 2 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Biopoin 3 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Biopoin 4 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Biopoin 5 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Biopoin 10 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Biopoin 20 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Biopoin 30 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

epoetiini theeta

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Biopoin on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Biopointa

3.Miten Biopointa käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Biopoinin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

7.Ohjeita lääkkeen pistämiseen itse

1.Mitä Biopoin on ja mihin sitä käytetään

Mitä Biopoin on

Biopoinin vaikuttava aine on epoetiini theeta, joka on lähes täysin samanlaista kuin elimistön luonnollisesti tuottama hormoni erytropoietiini. Epoetiini theeta on bioteknisin menetelmin tuotettu proteiini. Se vaikuttaa täsmälleen samalla tavalla kuin erytropoietiini. Erytropoietiinia muodostuu munuaisissa, ja se saa luuytimen tuottamaan veren punasoluja. Punasolut ovat hyvin tärkeitä, koska ne kuljettavat happea elimistössä.

Mihin Biopointa käytetään

Biopointa käytetään oireisen (esim. väsymys, voimattomuus ja hengästyminen) anemian hoitoon. Anemiassa veri ei sisällä riittävästi punasoluja. Biopoin-hoitoa anemiaan annetaan kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastaville aikuispotilaille sekä aikuispotilaille, jotka sairastavat ei- myelooista (ei luuytimestä alkunsa saanutta) syöpää ja saavat samanaikaisesti solunsalpaajahoitoa (syövän hoitoon tarkoitettua lääkitystä).

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Biopointa

Äkäytä Biopointa

-jos olet allerginen epoetiini theetalle, jollekin muulle epoetiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

-jos sinulla on kohonnut verenpaine, jota ei ole saatu riittävän hyvin hallintaan.

Varoitukset ja varotoimet

Yleistä

Tämä lääke ei välttämättä sovi seuraaville potilaille. Keskustele lääkärin kanssa, jos kuulut johonkin seuraavista potilasryhmistä:

-potilaat, joilla on jokin maksasairaus

-potilaat, joiden veren punasoluissa on sairauden aiheuttamia muutoksia (homotsygoottinen sirppisoluanemia).

Verenpainetta on seurattava tarkasti ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista ja sen aikana. Jos verenpaineesi nousee, lääkäri voi määrätä sinulle lääkettä verenpaineen alentamiseksi. Jos käytät jo jotakin verenpainelääkettä, lääkäri voi suurentaa lääkkeen annosta. Biopoin-annostasi voi myös olla tarpeen pienentää tai Biopoin-lääkitys voidaan keskeyttää lyhyeksi ajaksi.

Jos sinulla ilmenee päänsärkyä, erityisesti jos pääsärky on äkillistä, pistävää tai migreenityyppistä, tai jos sinulla ilmenee sekavuutta, puheen häiriöitä, tasapainovaikeuksia kävellessä tai kouristuskohtauksia, ota heti yhteys lääkäriin. Nämä voivat olla voimakkaasti kohonneen verenpaineen merkkejä, vaikka verenpaineesi olisi yleensä normaali tai matala. Voimakas verenpaineen nousu vaatii välitöntä hoitoa.

Lääkäri ohjaa sinut säännöllisesti verikokeisiin, joiden avulla seurataan eri veriarvoja. Myös veren rauta-arvo mitataan ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista ja sen aikana. Jos rauta-arvosi on liian pieni, lääkäri voi määrätä sinulle rautavalmistetta.

Jos tunnet itsesi väsyneeksi, heikoksi tai hengästyt helposti, kerro siitä lääkärille. Nämä oireet voivat viitata siihen, ettei hoito tällä lääkkeellä tehoa sinuun. Tällöin lääkäri tutkii, johtuuko anemiasi jostakin muusta syystä, ja voi määrätä sinut verikokeisiin tai luuydintutkimuksiin.

Sinua hoitava terveydenhuollon ammattilainen kirjaa aina ylös käyttämäsi lääkkeen tarkat tiedot. Niin voidaan saada lisää tietoa tämänkaltaisten lääkkeiden turvallisuudesta.

Terveiden henkilöiden ei pidä käyttää Biopointa. Tämän lääkkeen käyttö voi terveillä ihmisillä suurentaa tiettyjä veriarvoja liikaa, mikä voi aiheuttaa hengenvaarallisia sydän- ja verisuoniongelmia.

Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan aiheuttama anemia

Jos sinulla on krooninen munuaisten vajaatoiminta, lääkäri seuraa, ettei eräs veriarvosi (hemoglobiini) ylitä tiettyä raja-arvoa. Liian suuri hemoglobiiniarvo voi aiheuttaa sydän- ja verisuoniongelmia ja siten suurentaa kuoleman riskiä.

Jos sinulla on krooninen munuaisten vajaatoiminta, ja erityisesti jos et reagoi asianmukaisesti Biopoiniin, lääkärisi harkitsee Biopoin-annoksesi uudelleen, sillä jos et reagoi hoitoon, Biopoin- annoksen toistuva lisääminen saattaa lisätä sydän- tai verisuoniongelmien riskiä ja voi lisätä sydäninfarktin, aivohalvauksen ja kuoleman riskiä.

Jos sairastat munuaisten sidekudostumistautia (nefroskleroosia) mutta et tarvitse dialyysihoitoa, lääkäri päättää, sopiiko Biopoin sinulle. Munuaissairauden etenemisen mahdollista nopeutumista ei nimittäin voida varmuudella sulkea pois.

Jos saat dialyysihoitoa, sen yhteydessä käytetään veren hyytymistä estäviä lääkkeitä. Tällaisen lääkkeen annosta saatetaan joutua suurentamaan Biopoin-hoidon aikana. Muuten suurentunut punasolumäärä voi tukkia valtimo-laskimofistelin (dialyysipotilaille kirurgisesti tehtävä keinotekoinen yhteys valtimon ja laskimon välillä).

Syöpäpotilaiden anemia

Jos sinulla on syöpä, ota huomioon, että tämä lääke voi toimia verisolujen kasvutekijänä ja sillä voi joissakin olosuhteissa olla haitallinen vaikutus syöpääsi. Joissakin tapauksissa verensiirto voi olla parempi hoitovaihtoehto. Keskustele tästä lääkärisi kanssa.

Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, sillä lääkkeen turvallisuuden ja tehon tässä ikäryhmässä osoittavia tietoja ei ole saatavilla.

Muut lääkevalmisteet ja Biopoin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Biopointa ei ole tutkittu raskaana olevilla naisilla. Jos olet raskaana tai epäilet tai suunnittelet raskautta, on tärkeää, että kerrot siitä lääkärillesi, sillä lääkäri saattaa päättää, ettei sinun pidä käyttää tätä lääkettä.

Ei tiedetä, kulkeutuuko tämän lääkevalmisteen vaikuttava aine äidinmaitoon. Lääkäri saattaa siksi päättää, ettei sinun pidä käyttää tätä lääkettä, jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääkevalmiste ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Biopoin sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per esitäytetty ruisku eli se on olennaisesti natriumiton.

3.Miten Biopointa käytetään

Hoidostasi tällä lääkkeellä on päättänyt lääkäri, jolla on kokemusta edellä mainituista käyttöaiheista.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on…

Biopoin-annoksen suuruuteen (joka ilmaistaan kansainvälisinä yksiköinä, International Units eli IU) vaikuttavat sairauden tila, potilaan paino ja pistoksen antotapa (ihon alle [subkutaaninen injektio, s.c.] vai laskimoon [intravenoosinen injektio, i.v.]). Lääkäri määrittää sinulle oikean annoksen.

Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan aiheuttama anemia

Pistokset annetaan ihon alle tai laskimoon. Hemodialyysipotilaat saavat pistoksen yleensä dialyysin lopussa valtimo-laskimofistelin kautta. Potilaat, jotka eivät tarvitse dialyysihoitoa, saavat yleensä pistokset ihon alle. Lääkäri ohjaa sinut säännöllisesti verikokeisiin ja muuttaa annostusta tai keskeyttää lääkityksen tarpeen mukaan. Veren hemoglobiinin ei pitäisi ylittää arvoa 12 g/dl (120 g/l;

7,45 mmol/l). Lääkäri käyttää anemiasi oireiden hallintaan pienintä tehokasta annosta. Jos et reagoi asianmukaisesti Biopoiniin, lääkäri harkitsee annoksesi uudelleen ja kertoo sinulle, jos sinun on muutettava Biopoin-annoksiasi.

Biopoin-hoito jakautuu kahteen vaiheeseen: a) Anemian korjaaminen

Pistokset ihon alle: aloitusannos on 20 IU painokiloa kohti 3 kertaa viikossa. Lääkäri suurentaa tarvittaessa annostasi kuukauden välein.

Pistokset laskimoon: aloitusannos on 40 IU painokiloa kohti 3 kertaa viikossa. Lääkäri suurentaa tarvittaessa annostasi kuukauden välein.

b) Riittävän punasoluarvon ylläpito

Kun riittävä punasoluarvo on saavutettu, lääkäri määrittää sopivan ylläpitoannoksen, jolla punasoluarvo saadaan pidettyä vakaana.

Jos saat lääkkeen pistoksina ihon alle, viikoittainen annos voidaan pistää kerran viikossa tai jaettuna 3 pistokseen viikossa.

Jos saat lääkkeen pistoksina laskimoon, annostus saatetaan muuttaa 2 pistokseksi viikossa.

Jos lääkkeen antotiheyttä muutetaan, myös annosta voi olla tarpeen muuttaa.

Biopoin-hoito on yleensä pitkäaikaista.

Viikoittainen annos saa olla enintään 700 IU painokiloa kohti.

Syöpäpotilaiden anemia

Pistokset annetaan ihon alle. Pistos annetaan kerran viikossa. Aloitusannos on 20 000 IU. Lääkäri ohjaa sinut säännöllisesti verikokeisiin ja muuttaa annostusta tai keskeyttää lääkityksen tarpeen mukaan. Veren hemoglobiinin ei pitäisi ylittää arvoa 12 g/dl (120 g/l; 7,45 mmol/l). Biopointa käytetään yleensä 1 kuukauden ajan solunsalpaajahoidon päättymisestä.

Enimmäisannos saa olla enintään 60 000 IU.

Kuinka pistos annetaan

Tämä lääke annetaan pistoksena esitäytetyn ruiskun avulla. Pistos annetaan joko laskimoon (intravenoosinen injektio) tai ihon alla olevaan kudokseen (subkutaaninen injektio).

Jos saat Biopointa pistoksena ihon alle, lääkäri saattaa ehdottaa, että opettelet pistämään lääkkeen itse. Lääkäri tai sairaanhoitaja opastaa sinua lääkkeen pistämisessä. Älä yritä pistää tätä lääkettä itse ilman tätä opastusta. Tämän pakkausselosteen lopussa on jonkin verran tietoa esitäytetyn ruiskun käytöstä (ks. kohta 7, Ohjeita lääkkeen pistämiseen itse). Sairautesi asianmukainen hoito edellyttää kuitenkin tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä lääkärin kanssa.

Yhtä esitäytettyä ruiskua saa käyttää vain kerran.

Jos käytät enemmän Biopointa kuin sinun pitäisi

Älä suurenna lääkärin määräämää annostusta. Jos olet injektoinut Biopointa enemmän kuin pitäisi, ota yhteyttä lääkäriin. On epätodennäköistä, että siitä olisi vakavaa haittaa. Myrkytysoireita ei ole havaittu suurillakaan pitoisuuksilla.

Jos unohdat ottaa Biopointa

Jos sinulta on jäänyt pistos ottamatta tai jos sait liian pienen annoksen, kysy neuvoa lääkäriltä. Älä pistä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Biopoinin käytön

Keskustele lääkärin kanssa, ennen kun lopetat tämän lääkkeen käytön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4.MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavia haittavaikutuksia:

-Voimakkaasti kohonnut verenpaine:

jos sinulla ilmenee päänsärkyä, erityisesti jos pääsärky on äkillistä, pistävää tai migreenityyppistä, tai jos sinulla ilmenee sekavuutta, puheen häiriöitä, tasapainovaikeuksia kävellessä tai kouristuskohtauksia, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Nämä voivat olla voimakkaasti kohonneen verenpaineen merkkejä (tämä on yleistä kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ja voi ilmetä 1 käyttäjällä 10:stä), vaikka verenpaineesi olisi yleensä normaali tai matala. Voimakas verenpaineen nousu vaatii välitöntä hoitoa.

-Allergiset reaktiot:

allergisia reaktioita, esim. ihottumaa, kutiavia ihon paukama-alueita ja vaikeita allergiareaktioita, joihin liittyy heikotusta, verenpaineen huomattavaa laskua, hengitysvaikeuksia ja kasvojen turpoamista, on ilmoitettu esiintyneen (tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin). Jos epäilet, että sinulla on tällainen reaktio, keskeytä Biopoin-hoito ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Sinulla voi ilmetä myös seuraavia haittavaikutuksia:

Yleinen (voivat ilmetä 1 käyttäjällä 10:stä):

-päänsärky

-korkea verenpaine

-flunssankaltaiset oireet, esim. kuume, vilunväristykset, heikotus, väsymys

-ihoreaktiot, esim. ihottuma, kutina tai pistoskohdan reaktiot.

Yleinen kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla (voivat ilmetä 1 käyttäjällä 10:stä):

-verihyytymä dialyysipotilaan valtimo-laskimofistelissä.

Yleinen syöpäpotilailla (voivat ilmetä 1 käyttäjällä 10:stä):

-nivelkipu.

Yleisyys tuntematon kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviontiin)

-Tilaa nimeltä varhaisvaiheen punasolujen aplasia (pure red cell aplasia, PRCA) on ilmoitettu esiintyneen. PRCA:ssa elimistön punasolutuotanto lakkaa tai vähentyy, mikä aiheuttaa vaikean anemian. Jos sinulla epäillään PRCA:ta tai todetaan se, sinun ei pidä käyttää Biopoinia eikä muitakaan epoetiineja.

Yleisyys tuntematon syöpäpotilailla (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esíintymistiheyden arviointiin):

-veritulppatapahtumat, esim. verihyytymien lisääntyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Biopoinin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja esitäytetyssä ruiskussa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Voit ottaa Biopoinin jääkaapista ja säilyttää sitä alle 25 °C:ssa yhtämittaisesti enintään 7 vuorokauden ajan kestoajan voimassaoloaikana. Kun lääke on kerran otettu pois jääkaapista, se on joko käytettävä 7 vuorokauden kuluessa tai hävitettävä.

Älä käytä tätä lääkettä, jos se on sameaa tai jos siinä näkyy hiukkasia.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Biopoin sisältää

-Vaikuttava aine on epoetiini theeta.

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml: Yksi esitäytetty ruisku sisältää 1 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (8,3 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa

2000 kansainvälistä yksikköä (IU) (16,7 mikrogrammaa) per millilitra.

Biopoin 2 000 IU/0,5 ml: Yksi esitäytetty ruisku sisältää 2 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (16,7 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 4000kansainvälistä yksikköä (IU) (33,3 mikrogrammaa) per millilitra.

Biopoin 3 000 IU/0,5 ml: Yksi esitäytetty ruisku sisältää 3 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (25 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 6000 kansainvälistä yksikköä (IU) (50 mikrogrammaa) per millilitra.

Biopoin 4 000 IU/0,5 ml: Yksi esitäytetty ruisku sisältää 4 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (33, 3 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 8000 kansainvälistä yksikköä (IU) (66,7 mikrogrammaa) per millilitra.

Biopoin 5 000 IU/0,5 ml: Yksi esitäytetty ruisku sisältää 5 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (41,7 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa

10 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (83,3 mikrogrammaa) per millilitra.

Biopoin 10 000 IU/1 ml: Yksi esitäytetty ruisku sisältää 10 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (83,3 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 1 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa

10 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (83,3 mikrogrammaa) per millilitra.

Biopoin 20 000 IU/1 ml: Yksi esitäytetty ruisku sisältää 20 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (166,7 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 1 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa

20 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (166,7 mikrogrammaa) per millilitra.

Biopoin 30 000 IU/1 ml: Yksi esitäytetty ruisku sisältää 30 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (250 mikrogrammaa) epoetiini theetaa 1 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa

30 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (250 mikrogrammaa) per millilitra.

-Muut aineet ovat natriumdivetyfosfaattidihydraatti, natriumkloridi, polysorbaatti 20, trometamoli, suolahappo (6 M) (pH:n säätöön) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Biopoin on kirkas ja väritön injektioliuos esitäytetyssä ruiskussa. Pakkauksessa on myös injektioneula.

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml, Biopoin 2 000 IU/0,5 ml, Biopoin 3 000 IU/0,5 ml, Biopoin 4 000 IU/0,5 ml ja Biopoin 5 000 IU/0,5 ml: Yksi esitäytetty ruisku sisältää 0,5 ml liuosta. Pakkaus sisältää 6 esitäytettyä ruiskua, 6 esitäytettyä ruiskua turvaneulan kera tai 6 esitäytettyä ruiskua automaattisen turvalaitteen kera.

Biopoin 10 000 IU/1 ml, Biopoin 20 000 IU/1 ml ja Biopoin 30 000 IU/1 ml: Yksi esitäytetty ruisku sisältää 1 ml:n liuosta. Pakkaus sisältää 1, 4 tai 6 esitäytettyä ruiskua, 1, 4 tai 6 esitäytettyä ruiskua turvaneulan kera tai 1, 4, tai 6 esitäytettyä ruiskua automaattisen turvalaitteen kera.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

TEVA GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Saksa

Valmistaja

Teva Biotech GmbH

Dornierstraße 10

89079 Ulm

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

 

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

7. Ohjeita lääkkeen pistämiseen itse

Tässä osiossa kerrotaan, miten pistät Biopoinin itse ihon alle. On tärkeää, ettet yritä pistää lääkettä itse, jollet ole saanut siihen nimenomaista opastusta lääkäriltä tai hoitajalta. Jos olet epävarma lääkkeen pistämisestä itse tai jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Miten Biopointa käytetään

Sinun on pistettävä lääke aivan ihon alla olevaan kudokseen. Tällaisesta pistoksesta käytetään myös nimitystä subkutaaninen injektio.

Tarvittavat välineet

Kun annat itsellesi pistoksen ihon alle, tarvitset

-esitäytetyn Biopoin-ruiskun

-alkoholilla kostutetun puhdistuspyyhkeen

-sideharsoa tai steriilin harsotaitoksen

-pistonkestävän säiliön (sairaalasta tai apteekista saatava muovisäiliö), jotta voit hävittää käytetyt ruiskut turvallisesti.

Toimenpiteet ennen pistosta

1.Ota jääkaapista yksi repäisypakkaus, jossa on esitäytetty ruisku.

2.Avaa repäisypakkaus ja ota esitäytetty ruisku ja neulapakkaus repäisypakkauksesta. Älä nosta esitäytettyä ruiskua pitäen kiinni männästä tai ruiskun kärjessä olevasta korkista.

3.Tarkasta viimeinen käyttöpäivämäärä (EXP) esitäytetyn ruiskun etiketistä. Älä käytä lääkettä, jos merkityn kuukauden viimeinen päivä on jo mennyt.

4.Tarkasta Biopoinin ulkonäkö. Biopoinin on oltava kirkasta ja väritöntä nestettä. Jos siinä näkyy hiukkasia tai jos se on sameaa, älä käytä sitä.

5.Neulapakkauksen päässä on korkki. Murra merkitty sinetti ja irrota korkki (ks. kuva 1).

6.Irrota esitäytetyn ruiskun kärjessä oleva korkki (ks. kuva 2).

7.Kiinnitä neula ruiskuun (ks. kuva 3). Älä poista vielä neulansuojusta.

8.Pistos tuntuu miellyttävämmältä, kun annat esitäytetyn ruiskun lämmetä 30 minuutin ajan huoneenlämpöiseksi (ei yli 25 °C) tai pidät esitäytettyä ruiskua kevyesti kämmenessäsi muutaman minuutin ajan. Älä lämmitä Biopointa millään muulla tavoin (älä esimerkiksi lämmitä sitä mikrouunissa tai kuumassa vedessä).

9.Älä poista neulansuojusta ruiskusta, ennen kuin olet valmis antamaan pistoksen.

10.Etsi mukava, hyvin valaistu paikka. Aseta kaikki tarpeellinen käden ulottuville (esitäytetty Biopoin-ruisku, puhdistuspyyhe, sideharsoa tai steriili harsotaitos ja pistonkestävä säiliö).

11.Pese kätesi huolellisesti.

Pistoksen valmistelu

Toimi seuraavasti, ennen kuin annat itsellesi Biopoin-pistoksen:

1.Pidä kiinni ruiskusta ja poista neulansuojus varovasti vääntämättä. Vedä suoraan, kuten kuvassa 4 on esitetty. Älä koske neulaan äläkä paina mäntää.

2.Esitäytetyssä ruiskussa saattaa näkyä pieniä ilmakuplia. Jos ruiskussa on ilmakuplia, napauta ruiskua varovasti sormella, kunnes ilmakuplat nousevat ruiskun yläosaan. Pidä ruiskua niin, että neula osoittaa ylöspäin, ja poista ilma ruiskusta painamalla mäntää hitaasti sisään.

3.Ruiskun säiliöosassa on numeroasteikko. Paina mäntää siihen asteikon numeroon (IU) saakka, joka vastaa lääkärin määräämää Biopoin-annosta.

4.Tarkista vielä, että ruiskussa on varmasti oikea Biopoin-annos.

5.Esitäytettyä ruisku on nyt käyttövalmis.

Pistoskohta

Kun pistät lääkkeen itse, sopivimmat pistoskohdat ovat

-reisien yläosat

-vatsa, ei kuitenkaan navan ympärillä oleva alue (ks. harmaat alueet kuvassa 5).

Jos joku muu antaa pistoksen sinulle, hän voi pistää lääkkeen myös olkavarren takapuolelle tai sivuun (ks. harmaat alueet kuvassa 6).

Pistoskohtaa kannattaa vaihtaa päivittäin, jottei yksi kohta kipeytyisi.

Pistoksen antaminen

1.Desinfioi pistoskohdan iho puhdistuspyyhkeellä, ja ota ihopoimu peukalon ja etusormen väliin puristamatta ihoa (ks. kuva 7).

2.Työnnä neula kokonaan ihon sisään lääkärin tai hoitajan näyttämällä tavalla. Ruiskun ja ihon välinen kulma ei saa olla liian pieni (vähintään 45 astetta, ks. kuva 8).

3.Pistä liuos kudokseen hitaasti ja tasaisesti samalla, kun pidät ihopoimusta edelleen sormilla kiinni.

4.Kun olet pistänyt nesteen, vedä neula ulos ja irrota ote ihopoimusta.

5.Paina pistoskohtaa sideharsolla tai steriilillä harsotaitoksella useiden sekuntien ajan.

6.Käytä yhtä ruiskua vain yhden pistoksen antamiseen. Älä käytä ruiskuun mahdollisesti jäänyttä Biopointa.

Muista

Jos sinulla on ongelmia, kysy apua ja neuvoja lääkäriltä tai hoitajalta.

Käytettyjen ruiskujen hävittäminen

-Älä pane suojusta takaisin käytetyn neulan päälle.

-Pane käytetyt ruiskut pistonkestävään säiliöön ja pidä säiliö poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

-Hävitä täysi pistonkestävä säiliö lääkärin, apteekin tai hoitajan ohjeiden mukaan.

-Älä koskaan pane käyttämiäsi ruiskuja tavalliseen jäteastiaan.

7. Ohjeita lääkkeen pistämiseen itse

Tässä osiossa kerrotaan, miten pistät Biopoinin itse ihon alle. On tärkeää, ettet yritä pistää lääkettä itse, jollet ole saanut siihen nimenomaista opastusta lääkäriltä tai hoitajalta. Jos olet epävarma lääkkeen pistämisestä itse tai jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Miten Biopoinia käytetään

Sinun on pistettävä lääke aivan ihon alla olevaan kudokseen. Tällaisesta pistoksesta käytetään myös nimitystä subkutaaninen injektio.

Tarvittavat välineet

Kun annat itsellesi pistoksen ihon alle, tarvitset

-esitäytetyn Biopoin-ruiskun

-alkoholilla kostutetun puhdistuspyyhkeen

-sideharsoa tai steriilin harsotaitoksen

-pistonkestävän säiliön (sairaalasta tai apteekista saatava muovisäiliö), jotta voit hävittää käytetyt ruiskut turvallisesti.

Toimenpiteet ennen pistosta

1.Ota jääkaapista yksi repäisypakkaus, jossa on esitäytetty ruisku.

2.Avaa repäisypakkaus ja ota esitäytetty ruisku ja neulapussi repäisypakkauksesta. Älä nosta esitäytettyä ruiskua pitäen kiinni männästä tai ruiskun kärjessä olevasta korkista.

3.Tarkasta viimeinen käyttöpäivämäärä (EXP) esitäytetyn ruiskun etiketistä. Älä käytä lääkettä, jos merkityn kuukauden viimeinen päivä on jo mennyt.

4.Tarkasta Biopoinin ulkonäkö. Biopoin on oltava kirkasta ja väritöntä nestettä. Jos siinä näkyy hiukkasia tai jos se on sameaa, älä käytä sitä.

5.Neulapussin päässä on läpät. Avaa neulapussi vetämällä läpistä (ks. kuva 1).

6.Irrota esitäytetyn ruiskun kärjessä oleva korkki (ks. kuva 2).

7.Kiinnitä neula ruiskuun (ks. kuva 3). Älä poista vielä neulansuojusta.

8.Siirrä turvasuojusta poispäin neulasta ja kohti ruiskun säiliöosaa. Turvasuojus jää siihen asentoon, mihin sen asetat (ks. kuva 4).

9.Pistos tuntuu miellyttävämmältä, kun annat esitäytetyn ruiskun lämmetä 30 minuutin ajan huoneenlämpöiseksi (ei yli 25 °C) tai pidät esitäytettyä ruiskua kevyesti kämmenessäsi muutaman minuutin ajan. Älä lämmitä Biopoiniaa millään muulla tavoin (älä esimerkiksi lämmitä sitä mikrouunissa tai kuumassa vedessä).

10.Älä poista neulansuojusta ruiskusta, ennen kuin olet valmis antamaan pistoksen.

11.Etsi mukava, hyvin valaistu paikka. Aseta kaikki tarpeellinen käden ulottuville (esitäytetty Biopoin-ruisku, puhdistuspyyhe, sideharsoa tai steriili harsotaitos ja pistonkestävä säiliö).

12.Pese kätesi huolellisesti.

 

 

Pistoksen valmistelu

Toimi seuraavasti, ennen kuin annat itsellesi Biopoin-pistoksen:

1.Pidä kiinni ruiskusta ja poista neulansuojus varovasti vääntämättä. Vedä suoraan, kuten kuvassa 5 on esitetty. Älä koske neulaan äläkä paina mäntää.

2.Esitäytetyssä ruiskussa saattaa näkyä pieniä ilmakuplia. Jos ruiskussa on ilmakuplia, napauta ruiskua varovasti sormella, kunnes ilmakuplat nousevat ruiskun yläosaan. Pidä ruiskua niin, että neula osoittaa ylöspäin, ja poista ilma ruiskusta painamalla mäntää hitaasti sisään.

3.Ruiskun säiliöosassa on numeroasteikko. Paina mäntää siihen asteikon numeroon (IU) saakka, joka vastaa lääkärin määräämää Biopoin-annosta.

4.Tarkista vielä, että ruiskussa on varmasti oikea Biopoin-annos.

5.Esitäytettyä ruisku on nyt käyttövalmis.

Pistoskohta

Kun pistät lääkkeen itse, sopivimmat pistoskohdat ovat

-reisien yläosat

-vatsa, ei kuitenkaan navan ympärillä oleva alue (ks. harmaat alueet kuvassa 6).

Jos joku muu antaa pistoksen sinulle, hän voi pistää lääkkeen myös olkavarren takapuolelle ja sivuun (ks. harmaat alueet kuvassa 7).

Pistoskohtaa kannattaa vaihtaa päivittäin, jottei yksi kohta kipeytyisi.

Pistoksen antaminen

1.Desinfioi pistoskohdan iho puhdistuspyyhkeellä, ja ota ihopoimu peukalon ja etusormen väliin puristamatta ihoa (ks. kuva 8).

2.Työnnä neula kokonaan ihon sisään lääkärin tai hoitajan näyttämällä tavalla. Ruiskun ja ihon välinen kulma ei saa olla liian pieni (vähintään 45° astetta, ks. kuvat 9 ja 10).

3.Pistä liuos kudokseen hitaasti ja tasaisesti samalla, kun pidät ihopoimusta edelleen sormilla kiinni.

4.Kun olet pistänyt nesteen, vedä neula ulos ja irrota ote ihopoimusta (ks. kuva 11).

5.Paina pistoskohtaa sideharsolla tai steriilillä harsotaitoksella useiden sekuntien ajan.

6.Työnnä turvasuojusta kohti neulaa (ks. kuva 12).

7.Aseta turvasuojus noin 45° kulmaan tasaista pintaa vasten (ks. kuva 13).

8.Paina neulaa alaspäin tiukalla, nopealla liikkeellä kunnes kuuluu selkeä napsahtava ääni (ks. kuva 14).

9.Tarkista silmämääräisesti, että neula on kokonaan turvasuojuksen sisällä lukon alla (ks. kuva 15).

10.Käytä yhtä ruiskua vain yhden pistoksen antamiseen. Älä käytä ruiskuun mahdollisesti jäänyttä Biopoinia.

Muista

Jos sinulla on ongelmia, kysy apua ja neuvoja lääkäriltä tai hoitajalta.

Käytettyjen ruiskujen hävittäminen

-Pane käytetyt ruiskut pistonkestävään säiliöön ja pidä säiliö poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

-Hävitä täysi pistonkestävä säiliö lääkärin, apteekin tai hoitajan ohjeiden mukaan.

-Älä koskaan pane käyttämiäsi ruiskuja tavalliseen jäteastiaan.

7. Ohjeita lääkkeen pistämiseen itse

Tässä osiossa kerrotaan, miten pistät Biopoinin itse ihon alle. On tärkeää, ettet yritä pistää lääkettä itse, jollet ole saanut siihen nimenomaista opastusta lääkäriltä tai hoitajalta. Jos olet epävarma lääkkeen pistämisestä itse tai jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Miten Biopointa käytetään

Sinun on pistettävä lääke aivan ihon alla olevaan kudokseen. Tällaisesta pistoksesta käytetään myös nimitystä subkutaaninen injektio.

Tarvittavat välineet

Kun annat itsellesi pistoksen ihon alle, tarvitset

-esitäytetyn Biopoin-ruiskun

-alkoholilla kostutetun puhdistuspyyhkeen

-sideharsoa tai steriilin harsotaitoksen.

Toimenpiteet ennen pistosta

1.Ota jääkaapista yksi repäisypakkaus, jossa on esitäytetty ruisku.

2.Avaa repäisypakkaus ja ota esitäytetty ruisku ja neulapakkaus repäisypakkauksesta. Älä nosta esitäytettyä ruiskua pitäen kiinni männästä tai ruiskun kärjessä olevasta korkista.

3.Tarkasta viimeinen käyttöpäivämäärä (EXP) esitäytetyn ruiskun etiketistä. Älä käytä lääkettä, jos merkityn kuukauden viimeinen päivä on jo mennyt.

4.Tarkasta Biopoinin ulkonäkö. Biopoinin on oltava kirkasta ja väritöntä nestettä. Jos siinä näkyy hiukkasia tai jos se on sameaa, älä käytä sitä.

5.Neulapakkauksen päässä on korkki. Murra merkitty sinetti ja irrota korkki (ks. kuva 1).

6.Irrota esitäytetyn ruiskun kärjessä oleva korkki (ks. kuva 2).

7.Kiinnitä neula ruiskuun (ks. kuva 3). Älä poista vielä neulansuojusta.

8.Pistos tuntuu miellyttävämmältä, kun annat esitäytetyn ruiskun lämmetä 30 minuutin ajan huoneenlämpöiseksi (ei yli 25 °C) tai pidät esitäytettyä ruiskua kevyesti kämmenessäsi muutaman minuutin ajan. Älä lämmitä Biopointa millään muulla tavoin (älä esimerkiksi lämmitä sitä mikrouunissa tai kuumassa vedessä).

9.Älä poista neulansuojusta ruiskusta, ennen kuin olet valmis antamaan pistoksen.

10.Etsi mukava, hyvin valaistu paikka. Aseta kaikki tarpeellinen käden ulottuville (esitäytetty Biopoin-ruisku, puhdistuspyyhe ja sideharsoa tai steriili harsotaitos).

11.Pese kätesi huolellisesti.

Pistoksen valmistelu

Toimi seuraavasti, ennen kuin annat itsellesi Biopoin-pistoksen:

1.Pidä kiinni ruiskusta ja poista ulompi neulansuojus varovasti vääntämättä. Vedä suoraan, kuten kuvassa 4 on esitetty. Neulan ympärillä on taaksepäin työntyvä sisempi neulansuojus. Älä koske neulaan tai sisempään neulansuojukseen äläkä paina mäntää (ks. kuva 5).

2.Esitäytetyssä ruiskussa saattaa näkyä pieniä ilmakuplia. Jos ruiskussa on ilmakuplia, napauta ruiskua varovasti sormella, kunnes ilmakuplat nousevat ruiskun yläosaan. Pidä ruiskua niin, että neula osoittaa ylöspäin, ja poista ilma ruiskusta painamalla mäntää hitaasti sisään.

3.Ruiskun säiliöosassa on numeroasteikko. Paina mäntää siihen asteikon numeroon (IU) saakka, joka vastaa lääkärin määräämää Biopoin-annosta.

4.Tarkista vielä, että ruiskussa on varmasti oikea Biopoin-annos.

5.Esitäytettyä ruisku on nyt käyttövalmis.

Pistoskohta

Kun pistät lääkkeen itse, sopivimmat pistoskohdat ovat

-reisien yläosat

-vatsa, ei kuitenkaan navan ympärillä oleva alue (ks. harmaat alueet kuvassa 6).

Jos joku muu antaa pistoksen sinulle, hän voi pistää lääkkeen myös olkavarren takapuolelle tai sivuun (ks. harmaat alueet kuvassa 7).

Pistoskohtaa kannattaa vaihtaa päivittäin, jottei yksi kohta kipeytyisi.

Pistoksen antaminen

1.Desinfioi pistoskohdan iho puhdistuspyyhkeellä, ja ota ihopoimu peukalon ja etusormen väliin puristamatta ihoa (ks. kuva 8).

2.Työnnä suojattu neula epäröimättä ja yhdellä katkeamattomalla liikkeellä kokonaan ihon sisään lääkärin tai hoitajan näyttämällä tavalla. Ruiskun ja ihon välinen kulma ei saa olla liian pieni (vähintään 45 astetta, ks. kuva 9). Sisempi neulansuojus työntyy kokonaan taakse, kun työnnät neulan ihoon (ks. kuva 10).

3.Pistä liuos kudokseen hitaasti ja tasaisesti samalla, kun pidät ihopoimusta edelleen sormilla kiinni (ks. kuva 11).

4.Kun olet pistänyt nesteen, vedä neula ulos ja irrota ote ihopoimusta. Sisempi neulansuojus siirtyy automaattisesti neulan päälle ja neula lukkiutuu, jotta et voi satuttaa sillä itseäsi (ks. kuva 12).

5.Paina pistoskohtaa sideharsolla tai steriilillä harsotaitoksella useiden sekuntien ajan.

6.Käytä yhtä ruiskua vain yhden pistoksen antamiseen. Älä käytä ruiskuun mahdollisesti jäänyttä Biopointa.

Muista

Jos sinulla on ongelmia, kysy apua ja neuvoja lääkäriltä tai hoitajalta.

Käytettyjen ruiskujen hävittäminen

Turvalaite suojaa neulanpistotapaturmilta injektoinnin jälkeen, jolloin erityisiä varotoimenpiteitä ei tarvitse noudattaa. Hävitä turvalaitteella varustetut ruiskut lääkärin, apteekin tai hoitajan ohjeiden mukaan.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä