Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cervarix (human papillomavirus1 type 16 L1 protein...) – Myyntipäällysmerkinnät - J07BM02

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiCervarix
ATC-koodiJ07BM02
Lääkeainehuman papillomavirus1 type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
ValmistajaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KERTA-ANNOSPAKKAUS

INJEKTIOPULLO, 1, 10, 100

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Cervarix, injektioneste, suspensio

Ihmisen papilloomavirusrokote (tyypit 16 ja 18) (rekombinantti, liitetty adjuvanttiin, adsorboitu)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (0,5 ml) sisältää:

 

HPV tyypin 16 L1-proteiinia1,2

20 mikrogrammaa

HPV tyypin 18 L1-proteiinia1,2

20 mikrogrammaa

1AS04-adjuvantti, joka sisältää:

 

3-O-desasyyli-4’-monofosforyylilipidi A:ta (MPL)2

50 mikrogrammaa

2adsorboituna alumiinihydroksidiin, hydratoituun (Al(OH)3)

tot. 0,5 milligrammaa Al3+

 

 

3. LUETTELO APUAINEISTA

 

Natriumkloridi

 

Natriumdivetyfosfaattidihydraatti

 

Injektionesteisiin käytettävä vesi

 

 

 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

Injektioneste, suspensio 1 injektiopullo

1 annos (0,5 ml)

10 injektiopulloa

10 x 1 annosta (0,5 ml)

100 injektiopulloa

100 x 1 annosta (0,5 ml)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Lihakseen

Ravistettava ennen käyttöä

6. ERITYISVAROTUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/419/001 1 annoksen pakkaus

EU/1/07/419/002 10 annoksen pakkaus

EU/1/07/419/003 100 annoksen pakkaus

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

LOT:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONIANNOSPAKKAUS

INJEKTIOPULLO, 1, 10, 100

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Cervarix, injektioneste, suspensio, moniannospakkaus

Ihmisen papilloomavirusrokote (tyypit 16 ja 18) (rekombinantti, liitetty adjuvanttiin, adsorboitu)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (0,5 ml) sisältää:

 

HPV tyypin 16 L1-proteiinia1,2

20 mikrogrammaa

HPV tyypin 18 L1-proteiinia1,2

20 mikrogrammaa

1AS04-adjuvantti, joka sisältää:

 

3-O-desasyyli-4’-monofosforyylilipidi A:ta (MPL)2

50 mikrogrammaa

2adsorboituna alumiinihydroksidiin, hydratoituun (Al(OH)3)

tot. 0,5 milligrammaa Al3+

 

 

3. LUETTELO APUAINEISTA

 

Natriumkloridi

 

Natriumdivetyfosfaattidihydraatti

 

Injektionesteisiin käytettävä vesi

 

 

 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

Injektioneste, suspensio 1 injektiopullo

2 annosta (1 ml)

10 injektiopulloa

10 x 2 annosta (1 ml)

100 injektiopulloa

100 x 2 annosta (1 ml)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Lihakseen

Ravistettava ennen käyttöä

6. ERITYISVAROTUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Rokote on käytettävä heti tai 6 tunnin sisällä ensimmäisestä avaamisesta edellyttäen, että rokote on säilytetty jääkaapissa.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/419/010 1 injektiopullon pakkaus

EU/1/07/419/011 10 injektiopullon pakkaus

EU/1/07/419/012 100 injektiopullon pakkaus

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

LOT:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETTY RUISKU NEULOILLA TAI ILMAN NEULOJA, 1 JA 10 ANNOKSEN PAKKAUKSET

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Cervarix injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa

Ihmisen papilloomavirusrokote (tyypit 16 ja 18) (rekombinantti, liitetty adjuvanttiin, adsorboitu)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (0,5 ml) sisältää:

 

HPV tyypin 16 L1-proteiinia1,2

20 mikrogrammaa

HPV tyypin 18 L1-proteiinia1,2

20 mikrogrammaa

1AS04-adjuvantti, joka sisältää:

 

3-O-desasyyli-4’-monofosforyylilipidi A:ta (MPL)2

50 mikrogrammaa

2adsorboituna alumiinihydroksidiin, hydratoituun (Al(OH)3)

tot. 0,5 milligrammaa Al3+

 

 

3. LUETTELO APUAINEISTA

 

Natriumkloridi

 

Natriumdivetyfosfaattidihydraatti

 

Injektionesteisiin käytettävä vesi

 

 

 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

Injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa 1 esitäytetty ruisku

1 annos (0,5 ml)

10 esitäytettyä ruiskua

10 x 1 annosta (0,5 ml)

1 esitäytetty ruisku + 1 neula

1 annos (0,5 ml)

10 esitäytettyä ruiskua + 10 neulaa

10 x 1 annosta (0,5 ml)

1 esitäytetty ruisku + 2 neulaa

1 annos (0,5 ml)

10 esitäytettyä ruiskua + 20 neulaa

10 x 1 annosta (0,5 ml)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Lihakseen

Ravistettava ennen käyttöä

6. ERITYISVAROTUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/419/008

1 annoksen pakkaus ilman neulaa

EU/1/07/419/009

10 annoksen pakkaus ilman neulaa

EU/1/07/419/004

1 annoksen pakkaus 1 neulalla

EU/1/07/419/006

10 annoksen pakkaus 10 neulalla

EU/1/07/419/005

1 annoksen pakkaus 2 neulalla

EU/1/07/419/007

10 annoksen pakkaus 20 neulalla

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

LOT:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KERTA-ANNOSINJEKTIOPULLON NIMILIPPU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Cervarix

Injektioneste, suspensio

i.m.

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 annos (0,5 ml)

6.MUUTA

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

MONIANNOSINJEKTIOPULLON NIMILIPPU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Cervarix

Injektioneste, suspensio

i.m.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

2 annosta (1 ml)

6. MUUTA

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETYN RUISKUN NIMILIPPU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Cervarix

Injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa

i.m.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 annos (0,5 ml)

6. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä