Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Circadin (melatonin) – Myyntipäällysmerkinnät - N05CH01

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiCircadin
ATC-koodiN05CH01
Lääkeainemelatonin
ValmistajaRAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Circadin 2 mg depottabletti melatoniini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 2 mg melatoniinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia.

Ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Depottabletti

20tablettia

21tablettia

30tablettia

7tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25°C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited One Forbury Square

The Forbury Reading

Berkshire RG1 3EB Iso-Britannia

sähköposti: neurim@neurim.com

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/392/001 21 tablettia

EU/1/07/392/002 20 tablettia

EU/1/07/392/003 30 tablettia

EU/1/07/392/004 7 tablettia

13.ERÄNUMERO

Erä:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Circadin 2 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Circadin 2 mg depottabletti melatoniini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä:

5.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä