Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dasselta (desloratadine) – Myyntipäällysmerkinnät - R06AX27

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiDasselta
ATC-koodiR06AX27
Lääkeainedesloratadine
ValmistajaKrka, d.d., Novo mesto

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Dasselta 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Desloratadiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg desloratadiinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaine: laktoosimonohydraatti.

Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

kalvopäällysteinen tabletti

läpipainopakkaus:

7 kalvopäällysteistä tablettia

10 kalvopäällysteistä tablettia

20 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

50 kalvopäällysteistä tablettia

90 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

tablettipurkki:

250 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

tablettipurkki:

Kestoaika tablettipurkin avaamisen jälkeen: 3 kuukautta.

Avattu (pvm): __________

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

7 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/11/739/001

10 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/11/739/002

20 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/11/739/003

30 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/11/739/004

50 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/11/739/005

90 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/11/739/006

100 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/11/739/007

250 kalvopäällysteistä tablettia: EU/1/11/739/008

13.ERÄNUMERO

Lot:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Dasselta 5 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Dasselta 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Desloratadiini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.MUUTA

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Dasselta 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Desloratadiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg desloratadiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaine: laktoosimonohydraatti.

Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

kalvopäällysteinen tabletti

250 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

Kestoaika tablettipurkin avaamisen jälkeen: 3 kuukautta.

Avattu (pvm): __________

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä