Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Desloratadine ratiopharm (desloratadine) – Myyntipäällysmerkinnät - R06AX27

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiDesloratadine ratiopharm
ATC-koodiR06AX27
Lääkeainedesloratadine
Valmistajaratiopharm GmbH

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOKARTONKI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Desloratadine ratiopharm 5 mg kalvopäällysteiset tabletit desloratadiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET))

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg desloratadiinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

7 kalvopäällysteinen tabletti

10 kalvopäällysteistä tablettia

14 kalvopäällysteistä tablettia

15 kalvopäällysteistä tablettia

20 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

40 kalvopäällysteistä tablettia

50 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

90 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Tabletti niellään kokonaisena veden kera.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Saksa info@ratiopharm.de

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/746/001 - 7 kalvopäällysteistä tablettia pahvikoteloon pakatuissa PVC/PVdC/alumiini- läpipainopakkauksissa

EU/1/11/746/002 - 10 kalvopäällysteistä tablettia pahvikoteloon pakatuissa PVC/PVdC/alumiini- läpipainopakkauksissa

EU/1/11/746/003 - 14 kalvopäällysteistä tablettia pahvikoteloon pakatuissa PVC/PVdC/alumiini- läpipainopakkauksissa

EU/1/11/746/004 - 15 kalvopäällysteistä tablettia pahvikoteloon pakatuissa PVC/PVdC/alumiini- läpipainopakkauksissa

EU/1/11/746/005 - 20 kalvopäällysteistä tablettia pahvikoteloon pakatuissa PVC/PVdC/alumiini- läpipainopakkauksissa

EU/1/11/746/006 - 30 kalvopäällysteistä tablettia pahvikoteloon pakatuissa PVC/PVdC/alumiini- läpipainopakkauksissa

EU/1/11/746/007 - 40 kalvopäällysteistä tablettia pahvikoteloon pakatuissa PVC/PVdC/alumiini- läpipainopakkauksissa

EU/1/11/746/008 - 50 kalvopäällysteistä tablettia pahvikoteloon pakatuissa PVC/PVdC/alumiini- läpipainopakkauksissa

EU/1/11/746/009 - 60 kalvopäällysteistä tablettia pahvikoteloon pakatuissa PVC/PVdC/alumiini- läpipainopakkauksissa

EU/1/11/746/010 - 90 kalvopäällysteistä tablettia pahvikoteloon pakatuissa PVC/PVdC/alumiini- läpipainopakkauksissa

EU/1/11/746/011 - 100 kalvopäällysteistä tablettia pahvikoteloon pakatuissa PVC/PVdC/alumiini- läpipainopakkauksissa

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Desloratadine ratiopharm 5 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Desloratadine ratiopharm 5 mg kalvopäällysteiset tabletit desloratadiini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

ratiopharm

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä