Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duloxetine Mylan (duloxetine) – Toimittamiseen ja käyttöön liittyvät ehdot tai rajoitukset - N06AX21

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiDuloxetine Mylan
ATC-koodiN06AX21
Lääkeaineduloxetine
ValmistajaGenerics (UK) Limited

A.ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA

Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin

Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irlanti

Mylan Hungary Kft Mylan utca 1 Komárom

2900 Unkari

Mylan BV

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Alankomaat

Lääkevalmisteen painetussa pakkausselosteessa on ilmoitettava kyseisen erän vapauttamisesta vastaavan valmistusluvan haltijan nimi ja osoite.

B.TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET

Reseptilääke.

C. MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET

Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset

Myyntiluvan haltijan on toimitettava tätä valmistetta koskevat määräaikaiset turvallisuuskatsaukset niiden vaatimusten mukaisesti, jotka on esitetty unionin viitepäivien luettelossa (EURD-luettelo), josta säädetään direktiivin 2001/83/EY 107c artiklan 7 kohdassa ja joka julkaistaan Euroopan lääkealan verkkoportaalissa.

D. EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ

Riskinhallintasuunnitelma (RMP)

Myyntiluvan haltijan on suoritettava vaaditut lääketurvatoimet ja interventiot myyntiluvan moduulissa 1.8.2 esitetyn sovitun riskinhallintasuunnitelman sekä mahdollisten sovittujen riskinhallintasuunnitelman myöhempien päivitysten mukaisesti.

Päivitetty RMP tulee toimittaa

Euroopan lääkeviraston pyynnöstä

kun riskinhallintajärjestelmää muutetaan, varsinkin kun saadaan uutta tietoa, joka saattaa johtaa hyöty-riskiprofiilin merkittävään muutokseen, tai kun on saavutettu tärkeä tavoite (lääketurvatoiminnassa tai riskien minimoinnissa).

Jos määräaikaisen turvallisuuskatsauksen toimittaminen ja riskinhallintasuunnitelman päivitys osuvat samaan aikaan, ne voidaan toimittaa samanaikaisesti.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT LÄPIPAINOPAKKAUKSEN KOTELO, 30 MG KOVAT ENTEROKAPSELIT

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Duloxetine Mylan 30 mg kovat enterokapselit duloksetiini

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia.

Katso pakkausselosteesta lisätietoa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat enterokapselit

7 kovaa enterokapselia

14 kovaa enterokapselia

28 kovaa enterokapselia

98 kovaa enterokapselia

7 x 1 kovaa enterokapselia

28 x 1 kovaa enterokapselia

30 x 1 kovaa enterokapselia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Generics [UK] Limited

Station Close,

Potters Bar,

Hertfordshire,

EN6 1TL,

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1010/001

EU/1/15/1010/002

EU/1/15/1010/003

EU/1/15/1010/004

EU/1/15/1010/005

EU/1/15/1010/006

EU/1/15/1010/021

EU/1/15/1010/022

EU/1/15/1010/023

EU/1/15/1010/024

EU/1/15/1010/025

EU/1/15/1010/026

EU/1/15/1010/027

EU/1/15/1010/028

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Duloxetine Mylan 30 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS, 30 MG KOVAT ENTEROKAPSELIT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Duloxetine Mylan 30 mg kovat enterokapselit duloksetiini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Generics [UK] Ltd

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONILÄPIPAINOPAKKAUKSEN ULOMPI PAHVIRASIA 30 MG:N KOVILLE ENTEROKAPSELEILLE SINISEN LAATIKON KANSSA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Duloxetine Mylan 30 mg- kovat enterokapselit duloksetiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia

Katso pakkausselosteesta lisätietoa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat enterokapselit

Monipakkaus: 98 (2 × 49) kovaa enterokapselia

5.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (-REITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Generics [UK] Limited

Station Close,

Potters Bar,

Hertfordshire,

EN6 1TL,

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1010/037

EU/1/15/1010/038

13.ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Duloxetine Mylan 30 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONILÄPIPAINOPAKKAUKSEN SISEMPI PAHVIRASIA 30 MG:N KOVILLE ENTEROKAPSELEILLE ILMAN SINISTÄ LAATIKKOA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Duloxetine Mylan 30 mg- kovat enterokapselit duloksetiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia

Katso pakkausselosteesta lisätietoa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat enterokapselit

49 kovaa enterokapselia

Osa monipakkausta, ei myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (-REITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Generics [UK] Limited

Station Close,

Potters Bar,

Hertfordshire,

EN6 1TL,

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1010/037

EU/1/15/1010/038

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PURKIN KOTELO, 30 MG KOVAT ENTEROKAPSELIT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Duloxetine Mylan 30 mg kovat enterokapselit duloksetiini

2. VAIKUTTAVA AINE

Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia.

Katso pakkausselosteesta lisätietoa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat enterokapselit

30 kovaa enterokapselia

100 kovaa enterokapselia

250 kovaa enterokapselia

500 kovaa enterokapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytettävä 3 kuukauden sisällä avaamisesta.

Avauspäivä:…………

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Generics [UK] Limited

Station Close,

Potters Bar,

Hertfordshire,

EN6 1TL,

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1010/007

EU/1/15/1010/008

EU/1/15/1010/009

EU/1/15/1010/010

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Duloxetine Mylan 30 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT PURKIN ETIKETTI, 30 MG KOVAT ENTEROKAPSELIT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Duloxetine Mylan 30 mg kovat enterokapselit duloksetiini

2. VAIKUTTAVA AINE

Yksi kapseli sisältää 30 mg duloksetiinia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia.

Katso pakkausselosteesta lisätietoa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat enterokapselit

30 kovaa enterokapselia

100 kovaa enterokapselia

250 kovaa enterokapselia

500 kovaa enterokapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytettävä 3 kuukauden sisällä avaamisesta.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Generics [UK] Limited

Station Close,

Potters Bar,

Hertfordshire,

EN6 1TL,

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1010/007

EU/1/15/1010/008

EU/1/15/1010/009

EU/1/15/1010/010

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT LÄPIPAINOPAKKAUKSEN KOTELO, 60 MG KOVAT ENTEROKAPSELIT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Duloxetine Mylan 60 mg kovat enterokapselit duloksetiini

2. VAIKUTTAVA AINE

Yksi kapseli sisältää 60 mg duloksetiinia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia.

Katso pakkausselosteesta lisätietoa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat enterokapselit

14 kovaa enterokapselia

28 kovaa enterokapselia

84 kovaa enterokapselia

98 kovaa enterokapselia

28 x 1 kovaa enterokapselia

30 x 1 kovaa enterokapselia

100 x 1 kovaa enterokapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Generics [UK] Limited

Station Close,

Potters Bar,

Hertfordshire,

EN6 1TL,

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1010/011

EU/1/15/1010/012

EU/1/15/1010/013

EU/1/15/1010/014

EU/1/15/1010/015

EU/1/15/1010/016

EU/1/15/1010/029

EU/1/15/1010/030

EU/1/15/1010/031

EU/1/15/1010/032

EU/1/15/1010/033

EU/1/15/1010/034

EU/1/15/1010/035

EU/1/15/1010/036

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Duloxetine Mylan 60 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONILÄPIPAINOPAKKAUKSEN ULOMPI PAHVIRASIA 60 MG:N KOVILLE ENTEROKAPSELEILLE SINISEN LAATIKON KANSSA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Duloxetine Mylan 60 mg- kovat enterokapselit duloksetiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kapseli sisältää 60 mg duloksetiinia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia

Katso pakkausselosteesta lisätietoa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat enterokapselit

Monipakkaus: 98 (2 x 49) kovaa enterokapselia

5. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (-REITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Generics [UK] Limited

Station Close,

Potters Bar,

Hertfordshire,

EN6 1TL,

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1010/039

EU/1/15/1010/040

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Duloxetine Mylan 60 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONILÄPIPAINOPAKKAUKSEN SISEMPI PAHVIRASIA 60 MG:N KOVILLE ENTEROKAPSELEILLE ILMAN SINISTÄ LAATIKKOA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Duloxetine Mylan 60 mg- kovat enterokapselit duloksetiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kapseli sisältää 60 mg duloksetiinia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia

Katso pakkausselosteesta lisätietoa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat enterokapselit

49 kovaa enterokapselia

Osa monipakkausta, ei myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (-REITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Generics [UK] Limited

Station Close,

Potters Bar,

Hertfordshire,

EN6 1TL,

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1010/039

EU/1/15/1010/040

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS, 60 MG KOVAT ENTEROKAPSELIT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Duloxetine Mylan 60 mg kovat enterokapselit duloksetiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Generics [UK] Ltd

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PURKIN KOTELO, 60 MG KOVAT ENTEROKAPSELIT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Duloxetine Mylan 60 mg kovat enterokapselit duloksetiini

2. VAIKUTTAVA AINE

Yksi kapseli sisältää 60 mg duloksetiinia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia.

Katso pakkausselosteesta lisätietoa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat enterokapselit

30 kovaa enterokapselia

100 kovaa enterokapselia

250 kovaa enterokapselia

500 kovaa enterokapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytettävä 3 kuukauden sisällä avaamisesta.

Avauspäivä:…………

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Generics [UK] Limited

Station Close,

Potters Bar,

Hertfordshire,

EN6 1TL,

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1010/017

EU/1/15/1010/018

EU/1/15/1010/019

EU/1/15/1010/020

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Duloxetine Mylan 60 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT PURKIN ETIKETTI, 60 MG KOVAT ENTEROKAPSELIT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Duloxetine Mylan 60 mg kovat enterokapselit duloksetiini

2. VAIKUTTAVA AINE

Yksi kapseli sisältää 60 mg duloksetiinia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää sakkaroosia.

Katso pakkausselosteesta lisätietoa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kovat enterokapselit

30 kovaa enterokapselia

100 kovaa enterokapselia

250 kovaa enterokapselia

500 kovaa enterokapselia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytettävä 3 kuukauden sisällä avaamisesta.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Generics [UK] Limited

Station Close,

Potters Bar,

Herdfordshire,

EN6 1TL,

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1010/017

EU/1/15/1010/018

EU/1/15/1010/019

EU/1/15/1010/020

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä