Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebixa (memantine hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - N06DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEbixa
ATC-koodiN06DX01
Lääkeainememantine hydrochloride
ValmistajaH. Lundbeck A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUKSEN PAHVIKOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebixa 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset

Memantiinihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA AINE

Kukin kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg memantiinihydrokloridia vastaten 8,31 mg memantiinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletit, kalvopäällysteiset. 14 tablettia, kalvopäällysteistä. 28 tablettia, kalvopäällysteistä. 30 tablettia, kalvopäällysteistä. 42 tablettia, kalvopäällysteistä.

49 x 1 tablettia, kalvopäällysteistä.

50 tablettia, kalvopäällysteistä.

56 tablettia, kalvopäällysteistä.

56 x 1 tablettia, kalvopäällysteistä.

70 tablettia, kalvopäällysteistä.

84 tablettia, kalvopäällysteistä.

98 tablettia, kalvopäällysteistä.

98 x 1 tablettia, kalvopäällysteistä.

100 tablettia, kalvopäällysteistä.

100 x 1 tablettia, kalvopäällysteistä.

112 tablettia, kalvopäällysteistä.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK.VVVV}

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Tanska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/219/016 14 tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/007 28 tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/001 30 tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/017 42 tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/010 49 x 1 tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/002 50 tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/008 56 tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/014 56 x 1 tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/018 70 tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/019 84 tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/020 98 tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/015 98 x 1 tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/003 100 tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/011 100 x 1 tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/009 112 tablettia, kalvopäällysteistä.

13.ERÄNUMERO

Erä {numero}

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ebixa 10 mg tabletit

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO VÄLIPAKKAUKSENA / OSANA MONIPAKKAUSTA (ILMAN BLUEBOXIA)

Ebixa 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset

Memantiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA AINE

Kukin kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg memantiinihydrokloridia vastaten 8,31 mg memantiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletit, kalvopäällysteiset.

50 tablettia, kalvopäällysteistä

98 tablettia, kalvopäällysteistä.

Osa monipakkausta, ei myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK.VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/219/021 980 (10 x 98) tablettia, kalvopäällysteistä. EU/1/02/219/012 1000 (20 x 50) tablettia, kalvopäällysteistä.

13. ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ebixa 10 mg tabletit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPINÄKYMÄTTÖMÄÄN KELMUUN PAKATTUJEN MONIPAKKAUSTEN ULOIMMAN PÄÄLLYKSEN ETIKETTI (MUKAANLUKIEN BLUEBOX)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebixa 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset

Memantiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA AINE

Kukin kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg memantiinihydrokloridia vastaten 8,31 mg memantiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletit, kalvopäällysteiset.

Monipakkaus: 980 (10 x 98) kalvopäällysteistä tablettia.

Monipakkaus: 1000 (20 x 50) kalvopäällysteistä tablettia.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK.VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/219/021 980 (10 x 98) tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/012 1000 (20 x 50) tablettia, kalvopäällysteistä.

13. ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ebixa 10 mg tabletit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

TABLETTIEN LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebixa 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset

Memantiinihydrokloridi

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

H. Lundbeck A/S

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK.VVVV}

Ks. pakkaukseen painettu leima.

4.ERÄNUMERO

Erä {numero}

Ks. pakkaukseen painettu leima.

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT

MERKINNÄT

PULLON PAHVIKOTELO JA ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebixa 5 mg/pumpun painallus oraaliliuos memantiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA AINE

Yksi pumpun käyttökerta (yksi pumpun painallus alaspäin) annostelee 0,5 ml oraaliliuosta, joka sisältää 5 mg memantiinihydrokloridia vastaten 4,16 mg memantiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Oraaliliuos sisältää lisäksi kaliumsorbaattia ja sorbitolia (E420).

Muut tiedot, ks. pakkausseloste.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Oraaliliuos. 50 ml.

100 ml.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Kerran vuorokaudessa.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK.VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Avaamisen jälkeen oraaliliuos on käyttökelpoinen 3 kuukautta.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/219/005 50 ml.

EU/1/02/219/006 100 ml.

13. ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ebixa 5 mg/pumpun painallus oraaliliuos

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT

MERKINNÄT

PULLON PAHVIKOTELO JA ETIKETTI VÄLIPAKKAUKSENA / OSANA MONIPAKKAUSTA (ILMAN BLUEBOXIA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebixa 5 mg/pumpun painallus oraaliliuos memantiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA AINE

Yksi pumpun käyttökerta (yksi pumpun painallus alaspäin) annostelee 0,5 ml oraaliliuosta, joka sisältää 5 mg memantiinihydrokloridia vastaten 4,16 mg memantiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Oraaliliuos sisältää lisäksi kaliumsorbaattia ja sorbitolia (E420).

Muut tiedot, ks. pakkausseloste.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Oraaliliuos. 50 ml.

Osa monipakkausta ei myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Kerran vuorokaudessa.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK.VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Avaamisen jälkeen oraaliliuos on käyttökelpoinen 3 kuukautta.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/219/013 500 ml (10 x 50 ml)

13. ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ebixa 5 mg/pumpun painallus oraaliliuos

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPINÄKYMÄTTÖMÄÄN KELMUUN PAKATTUJEN MONIPAKKAUSTEN ULOIMMAN PÄÄLLYKSEN ETIKETTI (MUKAANLUKIEN BLUEBOX)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebixa 5 mg/pumpun painallus, oraaliliuos memantiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA AINE

Yksi pumpun käyttökerta (yksi pumpun painallus alaspäin) annostelee 0,5 ml oraaliliuosta, joka sisältää 5 mg memantiinihydrokloridia vastaten 4,16 mg memantiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Oraaliliuos sisältää lisäksi kaliumsorbaattia ja sorbitolia (E420).

Muut tiedot, ks. pakkausseloste.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Oraaliliuos.

Monipakkaus: 500 ml (10 x 50ml) oraaliliuos.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Kerran vuorokaudessa.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK.VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Avaamisen jälkeen oraaliliuos on käyttökelpoinen 3 kuukautta.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/219/013 500 ml (10 x 50 ml)

13. ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ebixa 5 mg/pumpun painallus oraaliliuos

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

28 TABLETIN PAHVIKOTELO – HOIDON ALOITUSPAKKAUS – 4 VIIKON HOITO- OHJELMA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebixa 5 mg tabletit, kalvopäällysteiset.

Ebixa 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset.

Ebixa 15 mg tabletit, kalvopäällysteiset.

Ebixa 20 mg tabletit, kalvopäällysteiset.

Memantiinihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE

Kukin kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg memantiinihydrokloridia vastaten 4,15 mg memantiinia.

Kukin kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg memantiinihydrokloridia vastaten 8,31 mg memantiinia.

Kukin kalvopäällysteinen tabletti sisältää 15 mg memantiinihydrokloridia vastaten 12,46 mg memantiinia.

Kukin kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg memantiinihydrokloridia vastaten 16,62 mg memantiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Aloituspakkaus

Kukin 28 kalvopäällysteisen tabletin pakkaus 4 viikon hoitoa varten sisältää: 7 Ebixa 5 mg tablettia, kalvopäällysteistä.

7 Ebixa 10 mg tablettia, kalvopäällysteistä.

7 Ebixa 15 mg tablettia, kalvopäällysteistä.

7 Ebixa 20 mg tablettia, kalvopäällysteistä.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Kerran vuorokaudessa.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

Kerran vuorokaudessa

Ebixa 5 mg Memantiinihydrokloridi Viikko 1, Päivä 1 2 3 4 5 6 7

7 Ebixa 5 mg tablettia, kalvopäälysteistä

Ebixa 10 mg Memantiinihydrokloridi

Viikko 2, Päivä 8 9 10 11 12 13 14

7 Ebixa 10 mg tablettia, kalvopäälysteistä

Ebixa 15 mg Memantiinihydrokloridi

Viikko 3, Päivä 15 16 17 18 19 20 21

7 Ebixa 15 mg tablettia, kalvopäälysteistä

Ebixa 20 mg Memantiinihydrokloridi

Viikko 4, Päivä 22 23 24 25 26 27 28

7 Ebixa 20 mg tablettia, kalvopäälysteistä

Neuvottele lääkärisi kanssa hoidon jatkamisesta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK.VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/219/022 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg tabletit, kalvopäällysteiset. EU/1/02/219/036 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg tabletit, kalvopäällysteiset.

13. ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ebixa 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUKSEN PAHVIKOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebixa 20 mg tabletit, kalvopäällysteiset

Memantiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA AINE

Kukin kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg memantiinihydrokloridia vastaten 16,62 mg memantiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletit, kalvopäällysteiset. 14 tablettia, kalvopäällysteistä. 28 tablettia, kalvopäällysteistä. 42 tablettia, kalvopäällysteistä.

49 x 1 tablettia, kalvopäällysteistä.

56 tablettia, kalvopäällysteistä.

56 x 1 tablettia, kalvopäällysteistä.

70 tablettia, kalvopäällysteistä.

84 tablettia, kalvopäällysteistä.

98 tablettia, kalvopäällysteistä.

98 x 1 tablettia, kalvopäällysteistä.

100 x 1 tablettia, kalvopäällysteistä.

112 tablettia, kalvopäällysteistä.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Kerran vuorokaudessa.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK.VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/219/023 14 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/024 28 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/025 42 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/026 49 x 1 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/027 56 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/028 56 x 1 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/029 70 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/030 84 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/031 98 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/032 98 x 1 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/033 100 x 1 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/034 112 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/037 14 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/038 28 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/039 42 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/040 49 x 1 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/041 56 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/042 56 x 1 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/043 70 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/044 84 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/045 98 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/046 98 x 1 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/047 100 x 1 tabletit, kalvopäällysteiset.

EU/1/02/219/048 112 tabletit, kalvopäällysteiset

13. ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ebixa 20 mg tabletit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO VÄLIPAKKAUKSENA / OSANA MONIPAKKAUSTA (ILMAN BLUE BOXIA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebixa 20 mg tabletit, kalvopäällysteiset

Memantiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA AINE

Kukin kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg memantiinihydrokloridia vastaten 16,62 mg memantiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kalvopäällysteiset tabletit.

42 tablettia, kalvopäällysteistä.

Osa monipakkausta ei myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Kerran vuorokaudessa.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK.VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/219/035 840 (20 x 42) tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/049 840 (20 x 42) tablettia, kalvopäällysteistä.

13. ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ebixa 20 mg tabletit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPINÄKYMÄTTÖMÄÄN KELMUUN PAKATTUJEN MONIPAKKAUSTEN ULOIMMAN PÄÄLLYKSEN ETIKETTI (MUKAANLUKIEN BLUEBOX)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebixa 20 mg tabletit, kalvopäällysteiset

Memantiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA AINE

Kukin kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg memantiinihydrokloridia vastaten 16,62 mg memantiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kalvopäällysteiset tabletit

Monipakkaus: 840 (20 x 42) kalvopäällysteistä tablettia.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Kerran vuorokaudessa.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK.VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/219/035 840 (20 x 42) tablettia, kalvopäällysteistä.

EU/1/02/219/049 840 (20 x 42) tablettia, kalvopäällyseistä.

13. ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Ebixa 20 mg tabletit

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI -LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

TABLETTIEN LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ebixa 20 mg tabletit, kalvopäällysteiset

Memantiinihydrokloridi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

H. Lundbeck A/S

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp {KK.VVVV}

Ks. pakkaukseen painettu leima.

4. ERÄNUMERO

Erä {numero}

Ks. pakkaukseen painettu leima.

5. MUUTA

ma→ti→ke→to→pe→la→su

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä