Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Valmisteyhteenveto - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEffentora
ATC-koodiN02AB03
Lääkeainefentanyl
ValmistajaTeva B.V.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Effentora 100 mikrog bukkaalitabletti

Effentora 200 mikrog bukkaalitabletti

Effentora 400 mikrog bukkaalitabletti

Effentora 600 mikrog bukkaalitabletti

Effentora 800 mikrog bukkaalitabletti

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Effentora 100 mikrog bukkaalitabletti

Yksi bukkaalitabletti sisältää fentanyylisitraattia, joka vastaa 100 mikrogrammaa fentanyyliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 10 mg natriumia.

Effentora 200 mikrog bukkaalitabletti

Yksi bukkaalitabletti sisältää fentanyylisitraattia, joka vastaa 200 mikrogrammaa fentanyyliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 20 mg natriumia.

Effentora 400 mikrog bukkaalitabletti

Yksi bukkaalitabletti sisältää fentanyylisitraattia, joka vastaa 400 mikrogrammaa fentanyyliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 20 mg natriumia.

Effentora 600 mikrog bukkaalitabletti

Yksi bukkaalitabletti sisältää fentanyylisitraattia, joka vastaa 600 mikrogrammaa fentanyyliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 20 mg natriumia.

Effentora 800 mikrog bukkaalitabletti

Yksi bukkaalitabletti sisältää fentanyylisitraattia, joka vastaa 800 mikrogrammaa fentanyyliä. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 20 mg natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Bukkaalitabletti.

Effentora 100 mikrog bukkaalitabletti

Litteä, valkoinen, pyöreä, viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella kohomerkintä ”C” ja toisella puolella kohomerkintä “1”.

Effentora 200 mikrog bukkaalitabletti

Litteä, valkoinen, pyöreä, viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella kohomerkintä ”C” ja toisella puolella kohomerkintä “2”.

Effentora 400 mikrog bukkaalitabletti

Litteä, valkoinen, pyöreä, viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella kohomerkintä ”C” ja toisella puolella kohomerkintä “4”.

Effentora 600 mikrog bukkaalitabletti

Litteä, valkoinen, pyöreä, viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella kohomerkintä ”C” ja toisella puolella kohomerkintä “6”.

Effentora 800 mikrog bukkaalitabletti

Litteä, valkoinen, pyöreä, viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella kohomerkintä ”C” ja toisella puolella kohomerkintä “8”.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Effentora on tarkoitettu läpilyöntikivun hoitoon syöpää sairastavilla aikuisilla, jotka jo entuudestaan käyttävät opioideja kroonisen syöpäkivun ylläpitohoitona.

Läpilyöntikipu tarkoittaa kivun tilapäistä pahenemista potilaalla, jonka pitkäaikainen kipu on muutoin hallinnassa.

Opioidikipulääkkeiden ylläpitohoidolla tarkoitetaan sitä, että potilas käyttää vähintään 60 mg morfiinia vuorokaudessa suun kautta, vähintään 25 mikrog tunnissa fentanyyliä ihon läpi , vähintään 30 mg oksikodonia vuorokaudessa, vähintään 8 mg hydromorfonia suun kautta vuorokaudessa tai ekvipotenttia annosta jotakin muuta opioidilääkitystä vähintään viikon ajan.

4.2Annostus ja antotapa

Hoito on aloitettava ja annettava syöpäpotilaiden opioidihoitoon perehtyneen lääkärin ohjauksessa. Lääkärien on pidettävä mielessä fentanyylin väärinkäytön mahdollisuus. Potilaalle on kerrottava, ettei fentanyylin kahta eri lääkemuotoa saa käyttää samanaikaisesti läpilyöntikivun hoitoon ja että hänen on hävitettävä läpilyöntikipuun määrätyt muut fentanyylivalmisteet siirtyessään käyttämään Effentoraa. Potilaan käytössä olevien tablettivahvuuksien lukumäärä on aina rajoitettava mahdollisimman pieneksi, jotta voidaan välttää sekaannukset ja mahdollinen yliannos.

Annostus

Annostitraus

Effentora-annos tulee titrata potilaskohtaisesti “tehokkaalle” annostasolle, jolla kivunlievitys on riittävää ja haittavaikutukset mahdollisimman vähäiset. Kliinisissä tutkimuksissa läpilyöntikivun hoitoon tarvittavaa tehokasta Effentora-annosta ei pystytty arvioimaan ylläpitohoitona käytettävien opioidikipulääkkeiden vuorokausiannoksen perusteella.

Potilaan tilannetta tulee seurata huolellisesti, kunnes tehokas annos saavutetaan.

Titraus potilailla, jotka eivät entuudestaan käytä muita fentanyylivalmisteita

Effentoran aloitusannos on 100 mikrog, ja sitä suurennetaan tarpeen mukaan saatavilla olevia tablettivahvuuksia käyttäen (100, 200, 400, 600, 800 mikrog).

Titraus potilailla, jotka siirtyvät jonkin muun fentanyylivalmisteen käytöstä Effentoraan Valmisteiden imeytymisprofiilit ovat erilaiset, joten siirtoa ei voida toteuttaa suhteessa 1:1. Jos potilas on aiemmin käyttänyt toista oraalista fentanyylisitraattivalmistetta, Effentora-annos on titrattava erikseen, koska tuotteiden hyötyosuus vaihtelee huomattavasti. Näillä potilailla voidaan kuitenkin harkita suuremmankin kuin 100 mikrogramman aloitusannoksen käyttöä.

Titraustapa

Titrausvaiheen aikana potilaalle voidaan antaa toinen, samaa vahvuutta oleva Effentora-tabletti, jos riittävää kivunlievitystä ei saavuteta 30 minuutin kuluessa siitä, kun potilas otti ensimmäisen tabletin.

Jos läpilyöntikipujakson hoitoon tarvitaan useampia kuin yksi tabletti, seuraavan kipujakson yhteydessä tulee harkita siirtymistä seuraavaan tablettivahvuuteen.

Titrausvaiheen aikana potilas voi käyttää useita tabletteja kerrallaan. Yhden läpilyöntikipujakson yhteydessä voidaan käyttää enintään neljä 100 mikrog tablettia tai enintään neljä 200 mikrog tablettia seuraavan aikataulun mukaisella tavalla:

Jos aluksi otettava 100 mikrog tabletti ei tehoa kipuun, potilasta voidaan kehottaa ottamaan seuraavan läpilyöntikipujakson yhteydessä kaksi 100 mikrog tablettia. On suositeltavaa asettaa

tabletit eri poskiin. Jos tämä annos on tehokas, läpilyöntikivun kipujaksoja voidaan tämän jälkeen hoitaa yhdellä 200 mikrog Effentora-tabletilla.

Jos yksi 200 mikrog Effentora-tabletti (tai kaksi 100 mikrog tablettia) ei ole riittävän tehokas, potilasta voidaan kehottaa ottamaan seuraavan läpilyöntikipujakson yhteydessä kaksi

200 mikrog tablettia (tai neljä 100 mikrog tablettia). On suositeltavaa asettaa kaksi tablettia kuhunkin poskeen. Jos tämä annos on tehokas, läpilyöntikivun kipujaksoja voidaan tämän jälkeen hoitaa yhdellä 400 mikrog Effentora-tabletilla.

Kun annosta titrataan 600 mikrog tai 800 mikrog annostasolle, käytetään 200 mikrog tabletteja.

Kliinisissä tutkimuksissa ei arvioitu yli 800 mikrog annosten käyttöä.

Yhden läpilyöntikipujakson yhteydessä tulee käyttää enintään kahta tablettia (paitsi titrausvaiheessa, jolloin voidaan käyttää enintään neljää tablettia edellä kuvattuun tapaan).

Potilaan tulee pitää vähintään 4 tunnin tauko ennen kuin hän käyttää Effentoraa uuden läpilyönti- kipujakson hoitoon titrausvaiheessa.

Ylläpitohoito

Kun titrausvaiheessa on selvitetty tehokas annos, potilaan tulee jatkaa tämän annoksen käyttöä niin, että hän käyttää kulloinkin yhtä kyseistä vahvuutta olevaa tablettia. Läpilyöntikipujaksojen voimakkuus voi vaihdella, ja tarvittava Effentora-annos saattaa suurentua ajan mittaan potilaan perussairautena sairastaman syövän edetessä. Tällaisessa tilanteessa voidaan ottaa toinen samanvahvuinen tabletti. Jos potilas tarvitsee toisen Effentora-tabletin useana peräkkäisenä kertana, tavanomaista ylläpitoannosta on muutettava (ks. seuraavassa).

Potilaan tulee pitää vähintään 4 tunnin tauko ennen kuin hän käyttää Effentoraa uuden läpilyönti- kipujakson hoitoon ylläpitohoidon aikana.

Myöhemmät annosmuutokset

Effentora-ylläpitoannosta tulee suurentaa, jos potilas tarvitsee useiden peräkkäisten läpilyöntikipujaksojen yhteydessä useampia kuin yhden tabletin kutakin kipujaksoa kohti. Annosmuutosta koskevat samat periaatteet, jotka on esitetty kohdassa Annostitraus (ks. edellä). Potilaan pitkävaikutteisen opioidilääkityksen annosta tulee ehkä muuttaa uudelleen, jos potilaalla on jatkuvasti yli neljä jaksoa läpilyöntikipuja vuorokaudessa.

Hoidon lopettaminen

Jos potilaalla ei enää esiinny läpilyöntikipujaksoja, Effentora-hoito pitää lopettaa välittömästi. Pitkäaikaisen taustakivun hoitoa on jatkettava lääkärin määräyksen mukaan.

Jos kaikki opioidilääkitys joudutaan lopettamaan, lääkärin on seurattava potilaan tilaa tarkasti äkillisestä lopettamisesta johtuvien vieroitusoireiden riskin hallitsemiseksi.

Maksan tai munuaisten vajaatoiminta

Effentoran käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on kohtalainen tai vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta 4.4).

Kuivasuiset potilaat

Kuivasuisten potilaiden on hyvä juoda vettä suuontelon kostuttamiseksi ennen Effentoran ottamista. Jos valmiste ei silti hajoa asianmukaisella tavalla, voi olla aiheellista siirtyä johonkin toiseen hoitomuotoon.

Käyttö iäkkäillä potilailla (ikä yli 65 vuotta)

Kliinisissä tutkimuksissa yli 65-vuotiaden potilaiden annostitrauksessa päädyttiin yleensä käyttämään pienempää tehokasta annosta kuin nuorempien potilaiden kohdalla. Iäkkäiden potilaiden Effentora- annostitrauksessa kannattaakin noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pediatriset potilaat

Effentoran turvallisuutta ja tehoa 0-18-vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa:

Kun Effentora-tabletti joutuu alttiiksi kosteudelle, se alkaa poreilla ja vapauttaa samalla vaikuttavaa ainetta. Näin ollen potilaita tulee kehottaa avaamaan läpipainopakkaus vasta juuri ennen tabletin asettamista suuonteloon.

Läpipainopakkauksen avaaminen

Potilaalle tulee kertoa, että bukkaalitablettia EI saa yrittää painaa ulos läpipainopakkauksesta, sillä tämä voi vaurioittaa sitä. Tabletti tulee ottaa läpipainopakkauksesta seuraavalla tavalla:

Yksi yksittäispakattu läpipainopakkaus irrotetaan muista repimällä se irti repäisyviivaa pitkin. Tämän jälkeen yksittäispakattua läpipainopakkausta taivutetaan päällyskalvoon merkittyä viivaa pitkin. Päällyskalvo vedetään pois, jolloin tabletti tulee näkyviin.

Potilaille tulee kertoa, että tablettia ei saa murskata eikä jakaa.

Kun tabletti on poistettu läpipainopakkauksesta, sitä ei saa enää säilyttää, sillä sen käyttökelpoisuutta ei enää voida taata ja muut henkilöt saattavat altistua vahingossa lääkkeelle.

Tabletin ottaminen

Tabletti otetaan läpipainopakkauksesta ja asetetaan välittömästi kokonaisena suuonteloon (takaposkihampaiden läheisyyteen, posken ja ikenen väliin).

Effentora-tablettia ei pidä imeskellä, pureskella eikä niellä, sillä lääkkeen pitoisuudet plasmassa jäävät tällöin pienemmiksi kuin siinä tapauksessa, että tabletti otetaan ohjeen mukaan.

Effentora jätetään suuonteloon niin pitkäksi aikaa, että tabletti ehtii hajota täysin. Tämä kestää yleensä noin 14–25 minuuttia.

Tabletti voidaan vaihtoehtoisesti asettaa kielen alle (ks. kohta 5.2).

Jos Effentora-tabletin jäänteitä on suuontelossa vielä 30 minuutin kuluttua, ne voidaan nielaista vesilasillisen kera.

Varhaisvaiheen systeeminen fentanyylialtistus ei nähtävästi riipu siitä, miten nopeasti tabletti hajoaa täydellisesti suun limakalvolla.

Potilas ei saa syödä eikä juoda, kun tabletti on suuontelossa.

Jos suun limakalvo ärtyy, on suositeltavaa asettaa tabletti johonkin toiseen kohtaan suuontelossa.

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Potilaat, jotka eivät käytä opioideja ylläpitohoitona, sillä hengityslaman vaara suurenee.

Vaikea hengityslama tai vaikea ahtauttava keuhkosairaus.

Muun akuutin kivun, kuin läpilyöntikivun, hoito.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Vahingossa tapahtuva käyttö lapsilla

Potilaille ja heitä hoitaville henkilöille on kerrottava, että Effentoran sisältämä määrä vaikuttavaa ainetta voi olla tappava, etenkin lapselle. Tabletit on siksi pidettävä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Seuranta

Opioidien aiheuttamien haittavaikutusten minimoimiseksi ja tehokkaan annoksen selvittämiseksi on erittäin tärkeää, että hoitohenkilöstö seuraa potilaan tilaa huolellisesti titrausvaiheen aikana.

Opioidien ylläpitohoito

On tärkeää, että potilaan pitkäaikaiseen kipuun käytettävä ylläpitohoito-opioidilääkitys on säädetty vakaalle annostasolle ennen Effentora-hoidon aloittamista ja että potilas jatkaa ylläpitohoito- opioidilääkityksen käyttöä Effentora-valmisteen käytön aikana.

Hengityslama

Kuten kaikkia opioideja käytettäessä, myös fentanyylihoitoon liittyy kliinisesti merkittävän hengitys- laman riski. Virheellinen potilasvalinta (esim. käyttö potilaille, jotka eivät käytä opioideja ylläpitohoitoon) ja/tai virheellinen annostus ovat aiheuttaneet kuolemia Effentoran käytön yhteydessä samoin kuin muidenkin fentanyylivalmisteiden käytössä.

Effentora-hoitoa saa käyttää vain kohdassa 4.1 mainittuihin käyttöaiheisiin.

Keuhkoahtaumatauti

Effentora-hoidon titrauksessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, jos potilaalla on lievä tai kohtalainen keuhkoahtaumatauti tai jokin muu hengityslaman vaaraa suurentava tila. Näillä potilailla normaalitkin Effentora-hoitoannokset saattavat heikentää hengitystoimintaa niin paljon, että potilaalle kehittyy hengitysvajaus.

Alkoholi

Alkoholin ja fentanyylin samanaikainen käyttö voi aiheuttaa keskushermostoa lamaavia vaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa kuoleman (ks. kohta 4.5).

Aivopaineen nousu, alentunut tajunnan taso

Effentora-hoidossa tulee noudattaa äärimmäisen suurta varovaisuutta potilailla, jotka saattavat olla erityisen alttiita CO2-retention intrakraniaalisille vaikutuksille (esim. potilaat, joilla on merkkejä aivo- paineen noususta tai alentunut tajunnan taso). Opioidit saattavat vaikeuttaa potilaan kliinisen tilan tulkintaa päävamman jälkeen, ja niitä tulee käyttää vain, jos se on kliinisesti aiheellista.

Sydäntauti

Fentanyyli voi aiheuttaa bradykardiaa. Fentanyylin käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on entuudestaan tai on aikaisemmin ollut hitaita rytmihäiriöitä.

Maksan tai munuaisten vajaatoiminta

Effentoran käytössä on noudatettava varovaisuutta myös maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Maksan tai munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta valmisteen farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. Laskimoon annetun fentanyylin puhdistuman on kuitenkin todettu muuttuvan, jos potilaalla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta, sillä metabolinen puhdistuma ja plasman proteiinitasapaino muuttuvat. Maksan tai munuaisten vajaatoiminta saattaa sekä suurentaa potilaan Effentora-valmisteesta nielemän fentanyylin biologista hyötyosuutta että pienentää lääkkeen systeemistä puhdistumaa, jolloin opioidivaikutukset saattavat voimistua ja niiden kesto pidentyä. Titrausvaiheessa onkin noudatettava erityistä varovaisuutta, jos potilaalla on kohtalainen tai vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta.

Jos potilaalla on hypovolemiaa tai hypotensiota, on hoidon oltava tarkkaavaista ja harkittua.

Serotoniinioireyhtymä

Varovaisuutta on noudatettava, kun Effentoraa annetaan yhdessä serotoninergisiin välittäjäainejärjestelmiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.

Mahdollisesti henkeä uhkaava serotoniinioireyhtymä saattaa ilmetä käytettäessä samanaikaisesti serotoninergisiä lääkkeitä, kuten selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRI-lääkkeitä) ja serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiä (SNRI-lääkkeitä), sekä käytettäessä lääkkeitä, jotka heikentävät serotoniinin metaboliaa (mukaan lukien monoamiiinioksidaasin estäjät [MAO:n estäjät]). Tämä saattaa tapahtua suositeltua annosta käytettäessä.

Serotoniinioireyhtymän oireita saattavat olla psyykkisen tilan muutokset (esim. agitaatio, aistiharhat, kooma), autonomisen hermoston epävakaus (esim. takykardia, verenpainemuutokset, hypertermia), hermo-lihastoiminnan poikkeavuudet (esim. heijasteiden vilkastuminen, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, jäykkyys) ja/ tai ruoansulatuskanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli).

Jos serononiinioireyhtymää epäillään, Effentora-hoito pitää lopettaa.

Toleranssi, riippuvuus

Opioidien (kuten fentanyylin) toistuvan käytön yhteydessä voi kehittyä toleranssia sekä psyykkistä ja/tai fyysistä riippuvuutta. Hoidosta aiheutuva opioidiriippuvuus on kuitenkin harvinaista.

Ruokavalion natriumrajoitus

Yhdessä Effentora 100 mikrogramman bukkaalitabletissa on 10 mg natriumia.

Yhdessä Effentora 200 , 400 , 600 tai 800 mikrogramman bukkaalitabletissa on 20 mg natriumia. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

Anafylaksia ja yliherkkyys

Anafylaksiaa ja yliherkkyyttä on raportoitu suuonteloon annosteltavien fentanyylivalmisteiden käytön yhteydessä (kts. kohta 4.8).

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

CYP3A4:n toimintaan vaikuttavat aineet

Fentanyyli metaboloituu pääasiassa sytokromi P450-järjestelmän 3A4-isoentsyymin (CYP3A4) kautta. Yhteisvaikutuksia saattaa siis esiintyä, jos Effentoraa käytetään samanaikaisesti CYP3A4:n toimintaan vaikuttavien aineiden kanssa.

CYP3A4:n indusoijat

Effentoran käyttö samanaikaisesti CYP3A4:n toimintaa indusoivien aineiden kanssa voi heikentää sen tehoa.

CYP3A4:n estäjät

Effentoran käyttö samanaikaisesti voimakkaiden CYP3A4:n estäjien (esim. ritonaviiri, ketokonatsoli, itrakonatsoli, troleandomysiini, klaritromysiini ja nelfinaviiri) tai kohtalaisen voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa (esim. amprenaviiri, aprepitantti, diltiatseemi, erytromysiini, flukonatsoli, fosamprenaviiri, greippimehu ja verapamiili) saattaa suurentaa fentanyylin pitoisuuksia plasmassa, mikä voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, myös kuolemaan johtavaa hengityslamaa. Potilaita, jotka käyttävät Effentoraa samanaikaisesti kohtalaisen voimakkaiden tai voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa, tulee seurata huolellisesti ja tavallista pidempään. Annoksen suurentamisessa on noudatettava varovaisuutta.

Aineet, jotka voivat lisätä keskushermostoa lamaavia vaikutuksia

Muiden keskushermostoa lamaavien aineiden (esim. muut opioidit, sedatiivit tai uni- tai nukahtamis- lääkkeet, yleisanesteetit, fentiatsiinit, rauhoittavat lääkkeet, luustolihasrelaksantit, sedatiiviset antihistamiinit ja alkoholi) käyttö samanaikaisesti fentanyylin kanssa voi aiheuttaa additiivisia keskushermostoa lamaavia vaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa kuoleman (ks. kohta 4.4).

Osittaiset opioidiagonistit tai -antagonistit

Osittaisten opioidiagonistien tai -antagonistien (kuten buprenorfiinin, nalbufiinin, pentatsosiinin) samanaikaista käyttöä ei suositella. Niillä on voimakas taipumus sitoutua opioidireseptoreihin ja suhteellisen heikko ominaisvaikutus. Siksi ne osittain estävät fentanyylin kipua lievittävää vaikutusta ja saattavat aiheuttaa opioideista riippuvaisille vieroitusoireita.

Serotoninergiset aineet

Fentanyylin käyttö samanaikaisesti serotoninergisen lääkeaineen, kuten selektiivisen serotoiniinin takaisinoton estäjän (SSRI) tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjän (SNRI) tai monoamiinioksidaasin estäjän (MAO:n estäjän), kanssa saattaa lisätä mahdollisesti henkeä uhkaavan sairauden, serotoniinioireyhtymän, riskiä. Effentoran käyttö ei ole suositeltavaa, jos potilas on käyttänyt MAO:n estäjiä (monoamiinioksidaasin estäjiä) edeltävien 14 päivän aikana, sillä MAO:n estäjien on ilmoitettu voimistaneen opioidikipulääkkeiden vaikutuksia. Vaikutus on ollut voimakas ja ennalta-arvaamaton.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Tarkkoja tietoja fentanyylin käytöstä raskaana oleville naisille ei ole olemassa. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Mahdollista vaaraa ihmisille ei tunneta. Effentoraa ei saa käyttää raskauden aikana, mikäli käyttö ei ole selvästi välttämätöntä.

Fentanyylin pitkäaikaisen käytön yhteydessä raskauden aikana on olemassa vastasyntyneen opioidivieroitusoireyhtymän riski. Oireyhtymä saattaa olla hengenvaarallinen, ellei sitä tunnisteta ja hoideta. Hoidon on tapahduttava neonatalogian asiantuntijoiden laatimien hoito-ohjelmien mukaisesti. Jos raskaana olevan naisen täytyy käyttää opioideja pitempään, kerro potilaalle vastasyntyneen opioidivieroitusoireyhtymän riskistä ja varmista, että sopivaa hoitoa on saatavilla (ks. kohta 4.8)

Fentanyylin käyttö synnytyksen aikana ei ole suositeltavaa (koskee myös keisarileikkauksia), sillä fentanyyli läpäisee istukan ja voi aiheuttaa lapselle hengityslamaa. Jos Effentoraa käytetään, lapselle on oltava välittömästi saatavilla vastalääkettä.

Imetys

Fentanyyli erittyy rintamaitoon ja voi aiheuttaa imetettävän lapsen tokkuraisuutta ja hengityslamaa. Fentanyyliä ei saa käyttää imetyksen aikana, ja imettämisen saa aloittaa uudelleen vasta, kun viimeisestä fentanyyliannoksesta on kulunut vähintään 5 vuorokautta.

Hedelmällisyys

Ihmisen hedelmällisyyteen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Eläinkokeissa urosten hedelmällisyys heikkeni (ks. kohta 5.3).

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Opioidi- kipulääkkeet heikentävät kuitenkin käyttäjän psyykkistä ja/tai fyysistä kykyä selvitä mahdollisesti vaarallisista tehtävistä (esim. auton ajaminen tai koneiden käyttö). Potilaita on kehotettava välttämään ajamista ja koneiden käyttöä, jos heillä esiintyy Effentora-hoidon aikana uneliaisuutta, huimausta tai näköhäiriöitä. Ajaminen ja koneiden käyttö on sallittua vasta, kun potilas tietää, miten hoito vaikuttaa hänen reaktiokykyynsä.

4.8Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Effentora-hoidon yhteydessä voidaan odottaa esiintyvän opioidien tyypillisiä haittavaikutuksia. Nämä loppuvat tai lievittyvät usein, kun valmisteen käyttöä jatketaan ja annos titrataan sopivimmalle tasolle. Vakavimmat haittavaikutukset ovat hengityslama (joka saattaa johtaa hengityskatkoksiin tai

hengityksen pysähtymiseen), verenkiertovajaus, hypotensio ja sokki. Kaikkia potilaita tulee seurata huolellisesti näiden vaikutusten varalta.

Effentoran kliinisissä tutkimuksissa pyrittiin selvittämään lääkkeen turvallisuutta ja tehokkuutta läpilyöntikivun hoidossa. Kaikki potilaat käyttivät samanaikaisesti myös muita pitkävaikutteisia opioideja (esim. depotmuotoista morfiinia tai ihon läpi annettavaa fentanyyliä) pitkäaikaisen kivun hoitoon. Näin ollen Effentoran vaikutuksia ei pystytä erottamaan varmuudella muiden samanaikaisesti käytettyjen lääkkeiden vaikutuksista.

Haittavaikutustaulukko

Kliinisissä tutkimuksissa ja myyntiluvan saamisen jälkeisessä haittavaikutusseurannassa on raportoitu Effentoran ja/tai muiden fentanyyliä sisältävien yhdisteiden käytön yhteydessä seuraavia haittavaikutuksia. Haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa MedDRA-termistöä käyttäen elinjärjestelmittäin ja esiintymistiheyden mukaan (esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti: hyvin yleiset ≥ 1/10, yleiset ≥ 1/100 ja < 1/10, melko harvinaiset ≥ 1/1 000 ja < 1/100, harvinaiset ≥ 1/10 000 ja < 1/1 000, tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

 

Hyvin

Yleiset

Melko harvinaiset

Harvinaiset

Tuntematon

 

yleiset

 

 

 

 

Infektiot

 

Suun

Nielutulehdus

Märkä-

 

 

 

hiivatulehdus

 

rakkulat

 

 

 

 

 

suussa

 

Veri ja

 

Anemia

Trombosytopenia

 

 

imukudos

 

Neutropenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immuunijärjes

 

 

 

Yliherkkyys*

 

telmä

 

 

 

 

 

Umpieritys

 

 

 

Hypo-

Lisämunuaisen

 

 

 

 

gonadismi

vajaatoiminta

 

 

 

 

 

Androgeeni-

 

 

 

 

 

vajaus

Aineen-

 

Ruoka-

 

 

 

vaihdunta ja

 

haluttomuus

 

 

 

ravitsemus

 

 

 

 

 

Psyykkiset

 

Masennus

Euforinen

 

 

häiriöt

 

Ahdistunei-

mielentila

 

 

 

 

suus

Hermostuneisuus

 

 

 

 

Sekavuustilat

Aistiharhat

 

 

 

 

Unettomuus

Näköharhat

 

 

 

 

 

Mielentilan

 

 

 

 

 

muutokset

 

 

 

 

 

Lääkeaine-

 

 

 

 

 

riippuvuus*

 

 

 

 

 

Desorientaatio

 

 

Hermosto

Huimaus

Makuaistin

Tajunnan

Kognitiiviset

Tajunnan

 

Päänsärky

häiriöt

heikkeneminen

häiriöt

menetys*

 

 

Uneliaisuus

Tarkkaavuushäiriöt

Motoriset

Kouristukset

 

 

Letargia

Tasapainohäiriöt

häiriöt

 

 

 

Vapina

Dysartria

 

 

 

 

Sedaatio

 

 

 

 

 

Hypestesia

 

 

 

 

 

Migreeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvin

Yleiset

Melko harvinaiset

Harvinaiset

Tuntematon

 

yleiset

 

 

 

 

Silmät

 

 

Näköhäiriöt

Poikkeavat

 

 

 

 

Silmän verekkyys

tuntemukset

 

 

 

 

Näön

silmässä

 

 

 

 

hämärtyminen

Valon-

 

 

 

 

Näöntarkkuuden

välähdysten

 

 

 

 

heikkeneminen

näkeminen

 

 

 

 

 

 

 

Kuulo ja

 

 

Kiertohuimaus

 

 

tasapainoelin

 

 

Tinnitus

 

 

 

 

 

Epämukava tunne

 

 

 

 

 

korvassa

 

 

Sydän

 

Takykardia

Bradykardia

 

 

Verisuonisto

 

Hypotensio

Punastuminen

 

 

 

 

Hypertensio

Kuumat aallot

 

 

 

 

 

 

 

 

Hengityselime

 

Hengen-

Hengityslama

 

Hengitys-

t, rintakehä ja

 

ahdistus

Uniapnea-

 

pysähdys*

välikarsina

 

Kipu nielussa

oireyhtymä

 

 

 

 

ja

 

 

 

 

 

kurkunpäässä

 

 

 

Ruoansulatuse

Pahoin-

Ummetus

Ileus

Rakkula-

 

limistö

vointi

Suutulehdus

Suun haavaumat

muodostus

 

 

Oksentelu

Suun

Suun tuntoaistin

suun

 

 

 

kuivuminen

heikkeneminen

limakalvoilla

 

 

 

Ripuli

Epämukava tunne

Huulten

 

 

 

Vatsakipu

suussa

kuivuminen

 

 

 

Ruokatorven

Suun limakalvojen

 

 

 

 

refluksitauti

värimuutokset

 

 

 

 

Vatsavaivat

Suun

 

 

 

 

Dyspepsia

pehmytkudosten

 

 

 

 

Hammassärky

häiriöt

 

 

 

 

 

Kielen kipu

 

 

 

 

 

Kielen

 

 

 

 

 

rakkulamuodostus

 

 

 

 

 

Ienten kipu

 

 

 

 

 

Kielen haavaumat

 

 

 

 

 

Kielen häiriöt

 

 

 

 

 

Ruokatorvitulehdus

 

 

 

 

 

Huulten halkeilu

 

 

 

 

 

Hammashäiriöt

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksa ja sappi

 

 

Sapen laajeneminen

 

 

Iho ja

 

Kutina

Kylmä hiki

Kynsien

 

ihonalainen

 

Poikkeavan

Kasvojen turvotus

hauraus ja

 

kudos

 

runsas hikoilu

Yleistynyt kutina

lohkeile-

 

 

 

Ihottuma

Hiustenlähtö

minen

 

 

 

 

 

 

 

Luusto,

 

Lihaskipu

Lihasten nykiminen

 

 

lihakset ja

 

Selkäkipu

Lihasheikkous

 

 

sidekudos

 

 

 

 

 

Munuaiset ja

 

 

Virtsaumpi

 

 

virtsatiet

 

 

 

 

 

 

Hyvin

Yleiset

Melko harvinaiset

Harvinaiset

Tuntematon

 

yleiset

 

 

 

 

Yleisoireet ja

Antopaikan

Ääreisosien

Huonovointisuus

 

Kuume

antopaikassa

reaktiot

turvotus

Jaksamattomuus

 

Vastasynty-

todettavat

kuten

Väsymys

Epämukava tunne

 

neen vieroitus-

haitat

verenvuoto,

Voimattomuus

rinnassa

 

oireyhtymä

 

kipu,

Vieroitusoireet

Epätavalliset

 

(ks. kohta 4.6)

 

haavaumat,

*

tuntemukset

 

 

 

ärsytys-

Vilunväreet

Rauhattomuus

 

 

 

parestesia,

 

Jano

 

 

 

tunnotto-

 

Kylmän tunne

 

 

 

muus,

 

Kuumotus

 

 

 

punoitus,

 

 

 

 

 

turvotus ja

 

 

 

 

 

rakkulat

 

 

 

 

Tutkimukset

 

Painon lasku

Trombosyytti-

 

 

 

 

 

määrän

 

 

 

 

 

pieneneminen

 

 

 

 

 

Syketiheyden

 

 

 

 

 

suureneminen

 

 

 

 

 

Hematokriittiarvon

 

 

 

 

 

pieneneminen

 

 

 

 

 

Hemoglobiiniarvon

 

 

 

 

 

pieneneminen

 

 

Vammat ja

 

Kaatuminen

 

 

 

myrkytykset

 

 

 

 

 

* Ks. kohta Kuvaus valikoiduista haittavaikutuksista

 

Kuvaus valikoiduista haittavaikutuksista

Opioidien, kuten fentanyylin, toistuvan käytön yhteydessä saattaa kehittyä toleranssia, fyysistä ja/tai psyykkistä riippuvuutta (ks. kohta 4.4).

Suuonteloon annosteltavaa fentanyyliä käytettäessä on havaittu opioidien vieroitusoireita, kuten pahoinvointia, oksentelua, ripulia, ahdistuneisuutta, vilunväristyksiä, vapinaa ja hikoilua.

Yliannostuksen yhteydessä on havaittu tajunnan menetyksiä ja hengityspysähdyksiä (ks. kohta 4.9).

Markkinoille tulon jälkeen on ilmoitettu yliherkkyysreaktioita, mukaan lukien ihottumaa, punoitusta, huulten ja kasvojen turvotusta ja urtikariaa (ks. kohta 4.4).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Oireet

Fentanyyliyliannostuksen oireet ovat todennäköisesti samankaltaisia kuin laskimoon annettavaa fentanyyliä ja muita opioideja käytettäessä. Kyseessä on lääkkeen farmakologisten vaikutusten liiallinen voimistuminen. Vakavimpia merkittäviä haittavaikutuksia ovat mielentilan muutos, tajunnan menetys, hypotensio, hengityslama, hengitysvaikeus ja hengityksen vajaatoiminta, jotka ovat johtaneet kuolemaan.

Hoito

Opioidiyliannostuksen välittömänä hoitona Effentora-bukkaalitabletti poistetaan, jos potilaalla on se edelleen suussaan, hengitysteiden avoimuudesta huolehditaan, potilasta herätellään kosketuksen avulla ja sanallisesti, tajunnan taso ja hengityksen ja verenkierron tila arvioidaan ja potilaalle järjestetään tarvittaessa ventilaatiotukea.

Yliannostus (vahingossa) henkilöllä, joka ei ole aiemmin käyttänyt opioideja

Jos henkilö, joka ei ole aiemmin käyttänyt opioideja, on vahingossa ottanut yliannostuksen lääkettä, avataan laskimoyhteys ja potilaalle annetaan naloksonia tai muita opioidiantagonisteja kliinisen tarpeen mukaan. Yliannostuksen jälkeinen hengityslama saattaa kestää pidempään kuin opioidiantagonistin vaikutus (esim. naloksonin puoliintumisaika on 30–81 minuuttia), ja antagonistin toistuva annostelu voi olla tarpeen. Tällaiset tiedot tulee tarkistaa kyseisen opioidiantagonistin valmisteyhteenvedosta.

Yliannostus opioidilääkitystä ylläpitohoitona käyttävällä potilaalla

Jos kyseessä on yliannostus opioidilääkitystä ylläpitohoitona käyttävällä potilaalla, avataan laskimo- yhteys. Naloksonin tai jonkin muun opioidiantagonistin varovainen käyttö voi olla aiheellista joissakin tapauksissa, mutta se voi kuitenkin aiheuttaa akuutteja vieroitusoireita.

Effentoran käytön jälkeen ei ole havaittu hengitystä haittaavaa lihasjäykkyyttä, mutta tätä saattaa kuitenkin esiintyä fentanyyliä ja muita opioideja käytettäessä. Jos näin tapahtuu, hoitona käytetään ventilaatiotukea ja opioidiantagonistin antoa. Viimeisenä keinona turvaudutaan hermo-lihasliitosta salpaavan lääkeaineen käyttöön.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: analgeetit; opioidit; ATC-koodi: N02AB03.

Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset

Fentanyyli on opioidianalgeetti, joka vaikuttaa pääasiassa µ-opioidireseptorin kautta. Sen tärkeimmät terapeuttiset vaikutukset ovat analgesia ja sedaatio. Toissijaisia farmakologisia vaikutuksia ovat hengityslama, bradykardia, hypotermia, ummetus, mustuaisten supistuminen, fyysinen riippuvuus ja euforia.

Fentanyylin analgeettinen vaikutus riippuu sen pitoisuudesta plasmassa. Yleisesti ottaen tehokas pitoisuus ja toksisuutta aiheuttava pitoisuus suurenevat, kun potilaan opioiditoleranssi kasvaa. Toleranssin kehittymisnopeudessa on suurta yksilöllistä vaihtelua. Näin ollen Effentora-annos tulee titrata yksilöllisesti toivotun vaikutuksen saavuttamiseksi (ks. kohta 4.2).

Kaikki µ-opioidireseptoriagonistit, myös fentanyyli, aiheuttavat annosriippuvaista hengityslamaa. Hengityslaman vaara pienenee pitkäaikaista opioidihoitoa saavilla potilailla, sillä näille potilaille kehittyy toleranssia hengitystä lamaavaa vaikutusta kohtaan.

Opioidit saattavat vaikuttaa hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakseliin tai -sukupuolirauhasakseliin. Mahdollisesti havaittavissa olevia muutoksia ovat mm. seerumin prolaktiinipitoisuuden nousu ja plasman kortisoli- ja testosteronipitoisuuksien lasku. Nämä hormonaaliset muutokset saattavat näkyä kliinisinä oireina ja merkkeinä (ks. myös kohta 4.8).

Kliininen teho ja turvallisuus

Effentoran turvallisuutta ja tehoa arvioitiin potilailla, jotka ottivat lääkettä läpilyöntikipujakson alkaessa. Effentoran käyttöä ennakkoon odotettavissa olevien kipujaksojen hoitoon ei ole tutkittu kliinisissä tutkimuksissa. Valmisteella on tehty kaksi kaksoissokkoutettua, satunnaistettua,

lumekontrolloitua, vaihtovuoroista tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 248 läpilyöntikivuista kärsivää syöpäpotilasta. Potilailla oli keskimäärin 1–4 läpilyöntikipujaksoa vuorokaudessa opioidiylläpitohoidon aikana. Tutkimuksen avoimen alkuvaiheen aikana potilaat titrattiin käyttämään tehokasta Effentora-annosta. Potilaat, joille löydettiin tehokas annos, siirtyivät tutkimuksen kaksoissokkoutettuun vaiheeseen. Ensisijainen tehokkuusmuuttuja oli potilaan arvio kivun voimakkuudesta, jonka he arvioivat 11-portaisella asteikolla. Kunkin kipujakson voimakkuus arvioitiin sekä ennen lääkkeen ottamista että useaan otteeseen lääkkeenoton jälkeen.

67 %:lle potilaista pystyttiin titraamalla löytämään tehokas annos.

Keskeisessä kliinisessä tutkimuksessa (tutkimus 1) ensisijainen päätetapahtuma oli kivun voimakkuus- pisteiden keskimääräinen muutos lääkkeenottohetkestä 60 minuutin päähän mukaan lukien arviointiajankohta (SPID60). Muutos oli tilastollisesti merkitsevä verrattuna lumehoitoon

(p < 0,0001).

Kivun voimakkuuden keskimääräinen muutos (SEM)

Tutkimus 1: Kivun voimakkuuden keskimääräinen muutos (+/- SEM) kunakin ajankohtana (koko analyysijoukko)

SPID60-keskiarvo (+/- SD)

EFFENTORA = 9,7(5,58) p < 0,0001

Lume = 4,9(4,38)

Tutkimuslääkkeen ottamisesta kulunut aika (min)

Hoitoryhmä EFFENTORA Lume

+ p < 0,0001 EFFENTORA-hoidon hyväksi verrattuna lumehoitoon, varianssianalyysi SEM = keskiarvon keskivirhe

Kivun voimakkuuden keskimääräinen muutos (SEM)

Tutkimus 2: Kivun voimakkuuden keskimääräinen muutos (+/- SEM) kunakin ajankohtana (koko analyysijoukko)

SPID30-keskiarvo (+/- SD)

EFFENTORA = 3,2(2,60) p < 0,0001

Lume = 2,0(2,21)

Tutkimuslääkkeen ottamisesta kulunut aika (min)

Hoitoryhmä  EFFENTORA

 Lume

* p < 0,01 EFFENTORA-hoidon hyväksi verrattuna lumehoitoon, Wilcoxonin parittainen testi + p < 0,0001 EFFENTORA-hoidon hyväksi verrattuna lumehoitoon, Wilcoxonin parittainen testi SEM = keskiarvon keskivirhe

Toisessa keskeisessä tutkimuksessa (tutkimus 2) ensisijainen päätetapahtuma oli SPID30 eli kivun voimakkuuspisteiden keskimääräinen muutos lääkkeenottohetken ja 30 minuutin päästä tapahtuneen arviointiajankohdan välillä. Senkin suhteen saavutettiin tilastollisesti merkitseviä tuloksia verrattuna lumehoitoon (p < 0,0001).

Effentora-hoito lievitti kivun voimakkuutta tilastollisesti merkitsevästi verrattuna lumehoitoon jo 10 minuutissa tutkimuksessa 1 ja 15 minuutissa (ensimmäinen arviointiajankohta) tutkimuksessa 2.

Erot pysyivät tilastollisesti merkitsevinä kummankin tutkimuksen kaikkina arviointiajankohtina tämän jälkeen.

5.2Farmakokinetiikka

Yleistä

Fentanyyli on hyvin lipofiilinen aine, joka imeytyy hyvin nopeasti suun limakalvon läpi. Jos se otetaan tavanomaiseen tapaan suun kautta, se imeytyy hitaammin ruoansulatuskanavasta. Fentanyyli käy läpi ensikierron metabolian maksassa ja suolistossa. Metaboliiteilla ei ole osuutta fentanyylin farmakologiseen vaikutukseen.

Effentoran sisältämän fentanyylin annossa hyödynnetään tabletin poreilua, joka nopeuttaa ja tehostaa lääkkeen imeytymistä suun limakalvolta. Poreilun yhteydessä tapahtuvat tilapäiset pH-muutokset saattavat edistää valmisteen hajoamista (matalammat pH-arvot) ja tehostaa sen kulkeutumista limakalvon läpi (korkeammat pH-arvot).

Varhaisvaiheen systeeminen fentanyylialtistus ei riipu siitä, miten nopeasti tabletti ehtii hajota täysin suun limakalvolla. Vertailututkimuksessa yksi 400 mikrogramman Effentora-tabletti bukkaalisesti (eli tabletti asetetaan posken ja ikenen väliin) tai kielen alle annettuna täytti bioekvivalenssin kriteerit.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminnan vaikutuksia Effentoran farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu.

Imeytyminen:

Suuonteloon tapahtuvan annostelun jälkeen Effentoran sisältämä fentanyyli imeytyy nopeasti, ja sen absoluuttinen biologinen hyötyosuus on noin 65 %. Effentoran imeytymisprofiili johtuu lähinnä lääkkeen nopeasta imeytymisestä suun limakalvolta pian annostelun jälkeen. Lääkkeen huippu- pitoisuudet laskimoveren plasmassa saavutettiin yleisesti ottaen tunnin kuluessa valmisteen asettamisesta suuonteloon. Noin 50 % kokonaisannoksesta imeytyy nopeasti suun limakalvon läpi systeemiseen verenkiertoon. Jäljelle jäävä osuus, noin puolet kokonaisannoksesta, niellään ja imeytyy hitaasti ruoansulatuskanavasta. Noin 30 % niellystä määrästä (joka oli 50 % kokonaisannoksesta) ei metaboloidu ensikierron maksa- ja suolistometabolian yhteydessä, vaan kulkeutuu systeemiseen verenkiertoon.

Tärkeimmät farmakokineettiset parametrit esitetään seuraavassa taulukossa.

Farmakokineettiset parametrit* Effentora-hoitoa saavilla aikuispotilailla

Farmakokineettinen

Effentora 400 mikrogrammaa

parametri (keskiarvo)

 

 

 

 

Absoluuttinen

65 % (± 20 %)

biologinen hyötyosuus

 

 

Limakalvolta imeytyvä osuus

48 % (± 31,8 %)

 

 

 

Tmax (min) **

46,8

(20–240)

 

 

 

Cmax (ng/ml)

1,02

(± 0,42)

 

 

 

AUC0-tmax (ng.hr/ml)

0,40

(± 0,18)

AUC0-ääretön (ng.hr/ml)

6,48

(± 2,98)

* Perustuu laskimoverinäytteisiin (plasma). Seerumin fentanyylipitoisuus oli suurempi kuin plasman: Seerumin AUC-arvo oli noin 20 % ja Cmax-arvo 30 % suurempi kuin plasman. Syytä tähän eroon ei tiedetä.

**Tmax-arvojen kohdalla kyseessä on mediaani (vaihteluväli).

Farmakokineettisissä tutkimuksissa Effentoran absoluuttista ja suhteellista biologista hyötyosuutta verrattiin suuonteloon annosteltavaan fentanyylisitraattiin (OTFC), ja saavutettava altistus laskettiin fentanyylin imeytymisnopeuden ja imeytyneen osuuden perusteella. Tutkimuksissa todettiin, että Effentoralla saavutetaan 30–50 % suurempi fentanyylialtistus kuin OFTC-fentanyyliä käytettäessä. Jos potilas on aiemmin käyttänyt toista oraalista fentanyylisitraattivalmistetta, Effentora-annos on titrattava erikseen, koska tuotteiden hyötyosuus vaihtelee huomattavasti. Näillä potilailla voidaan kuitenkin harkita suurempaa kuin 100 mikrogramman aloitusannosta.

Keskimääräiset pitoisuudet plasmassa suhteessa aikaan

Profiilit terveillä vapaaehtoisilla, jotka ottivat kerta-annoksen Effentoraa tai OFTC-fentanyyliä

 

1.0

 

 

 

 

400 mikrog Effentora-valmistetta

 

 

 

 

 

OTFC (vakioitu tasolle 400 mikrog)

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ng/ml)

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fentanyylipitoisuus

0.6

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

Plasman

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annoksen ottamisesta kulunut aika (h)

OTFC-fentanyyliä koskevat tiedot vakioitiin (800 mikrog annoksesta 400 mikrog annokseen)

Kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistuneilla potilailla oli asteen 1 mukosiitti, havaittiin tiettyjä eroja Effentoralla saavutettavassa fentanyylialtistuksessa. Mukosiittipotilailla lääkkeen Cmax oli 1 % suurempi ja AUC0-8-arvo 25 % suurempi kuin potilailla, joilla ei ollut mukosiittia. Havaitut erot eivät olleet kliinisesti merkitseviä.

Jakautuminen

Fentanyyli on hyvin lipofiilinen aine, joka jakautuu laajalti elimistön ekstravaskulaariseen tilaan ja jonka näennäinen jakautumistilavuus on suuri. Kun Effentora asetetaan suuonteloon, fentanyyli jakautuu aluksi nopeasti, kunnes plasman fentanyylimäärät ovat tasapainossa suuren perfuusion kudoksissa (aivot, sydän, keuhkot) tavattavien määrien kanssa. Tämän jälkeen fentanyyli jakautuu uudelleen, kunnes plasman ja elimistön syväkudosaition (lihas ja rasva) lääkemäärät ovat tasapainossa.

Fentanyyli sitoutuu 80–85-prosenttisesti plasman proteiineihin. Se sitoutuu lähinnä happamaan alfa-1- glykoproteiiniin, mutta jossain määrin myös albumiiniin ja lipoproteiineihin. Asidoosi lisää vapaan fentanyylin osuutta.

Biotransformaatio

Suuhun asetetun Effentoran sisältämän fentanyylin metaboliareittejä ei ole selvitetty kliinisissä tutkimuksissa. Fentanyyli metaboloituu CYP3A4-isoentsyymin vaikutuksesta norfentanyyliksi maksassa ja suoliston limakalvolla. Norfentanyyli ei ollut farmakologisesti aktiivinen eläin- tutkimuksissa. Yli 90 % annetusta fentanyyliannoksesta eliminoituu metaboloitumalla N-dealkylaation ja hydroksylaation kautta inaktiivisiksi metaboliiteiksi.

Eliminaatio

Alle 7 % laskimoon annetusta fentanyyliannoksesta erittyy muuttumattomassa muodossa virtsaan, ja vain noin 1 % erittyy muuttumattomassa muodossa ulosteeseen. Metaboliitit erittyvät lähinnä virtsaan ja vähemmässä määrin ulosteeseen.

Effentorasta vapautuvan fentanyylin terminaalisessa eliminaatiovaiheessa tapahtuu lääkeaineen uudelleenjakautumista plasman ja elimistön syväkudosaition välillä. Tämä eliminaatiovaihe on hidas. Terminaalisen eliminaation puoliintumisajan mediaani (t1/2) on noin 22 h, kun valmiste annetaan poreilevassa muodossa suuonteloon, ja noin 18 h, kun se annetaan laskimoon. Laskimoon annetun fentanyylin kokonaispuhdistuma plasmasta on noin 42 l/h.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Lineaarisuus suhteessa annokseen on osoitettu 100–1 000 mikrog lääkeannoksilla.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvien annosten aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Alkion ja sikiön kehitystä rotilla ja kaniineilla selvittävissä toksisuustutkimuksissa ei todettu lääkeaineesta aiheutuvia epämuodostumia tai kehityspoikkeamia, kun valmistetta annettiin organogeneesin aikana.

Rotilla tehdyssä hedelmällisyyttä ja alkion varhaisvaiheen kehitystä selvittävässä tutkimuksessa suurilla annoksilla (300 mikrog/kg/vrk ihon alle) havaittiin uroksesta johtuvia vaikutuksia ja ne olivat toissijaisia eläinkokeissa havaittuihin fentanyylin sedatiivisiin vaikutuksiin nähden.

Rotilla tehdyssä pre- ja postnataalista kehitystä selvittävässä tutkimuksessa eloonjääneiden jälkeläisten määrä oli huomattavasti pienentynyt annoksilla, joista aiheutui vaikea-asteista emoon kohdistuvaa toksisuutta. Emoon kohdistuneilla toksisilla annoksilla muita F1-poikasiin liittyneitä löydöksiä olivat viiveet fyysisessä kehityksessä, aistitoiminnoissa, reflekseissä ja käyttäytymisessä. Nämä vaikutukset saattoivat olla joko emon antaman hoivan muutoksista ja/tai laktaation vähenemisestä johtuvia epäsuoria vaikutuksia tai ne saattoivat olla fentanyylin suoria vaikutuksia poikasiin.

Fentanyylillä tehdyissä karsinogeenisuustutkimuksissa (26 viikkoa kestänyt ihon vaihtoehtoinen biologinen määritys siirtogeenisillä (Tg.AC) hiirillä ja kaksi vuotta kestänyt ihonalaista karsinogeenisuutta rotilla selvittävä tutkimus) ei todettu onkogeenisuuteen viittaavia löydöksiä. Rotilla tehdystä karsinogeenisuustutkimuksesta saatuja aivonäytteitä tarkastellessa havaittiin aivoleesioita eläimillä, joille oli annettu suuria annoksia fentanyylisitraattia. Näiden havaintojen merkitystä ihmisen kannalta ei tiedetä.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Mannitoli

Natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A)

Natriumvetykarbonaatti

Vedetön natriumkarbonaatti

Vedetön sitruunahappo

Magnesiumstearaatti

6.2Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3Kestoaika

3 vuotta

6.4Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Alumiinilaminoitu läpipainopakkaus (PVC/alumiinikalvo/polyamidi/PVC), jossa on peitekalvo (paperi/polyesteri).

Läpipainopakkaukset on pakattu 4 tai 28 tablettia sisältäviin pahvipakkauksiin. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle

Potilaita ja heitä hoitavia henkilöitä tulee kehottaa hävittämään kaikki avaamattomat tabletit heti, kun niitä ei enää tarvita.

Käyttämätön lääkevalmiste ja käytetty, mutta tarpeettomaksi käynyt lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

TEVA B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

Effentora 100 mikrog bukkaalitabletti

EU/1/08/441/001-002

Effentora 200 mikrog bukkaalitabletti

EU/1/08/441/003-004

Effentora 400 mikrog bukkaalitabletti

EU/1/08/441/005-006

Effentora 600 mikrog bukkaalitabletti

EU/1/08/441/007-008

Effentora 800 mikrog bukkaalitabletti

EU/1/08/441/009-010

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 04 huhtikuuta 2008

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 20 helmikuuta 2013

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla

http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä