Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Myyntipäällysmerkinnät - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEffentora
ATC-koodiN02AB03
Lääkeainefentanyl
ValmistajaTeva B.V.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Effentora 100 mikrog bukkaalitabletti

Fentanyyli

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi bukkaalitabletti sisältää fentanyylisitraattia, joka vastaa 100 mikrogrammaa fentanyyliä.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää natriumia

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

4 bukkaalitablettia

28 bukkaalitablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suuonteloon.

Tabletti asetetaan suuonteloon. Ei saa imeskellä, pureskella eikä niellä kokonaisena. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Vain ennestään muuta opioidihoitoa käyttävät potilaat saavat käyttää tätä valmistetta.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/441/001

EU/1/08/441/002

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Effentora 100

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS (4 TABLETTIA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Effentora 100 mikrog bukkaalitabletti

Fentanyyli

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

TEVA B.V.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.MUUTA

1.Repäise

2.Taivuta

3.Avaa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Effentora 200 mikrog bukkaalitabletti

Fentanyyli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi bukkaalitabletti sisältää fentanyylisitraattia, joka vastaa 200 mikrogrammaa fentanyyliä.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää natriumia

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

4 bukkaalitablettia

28 bukkaalitablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suuonteloon.

Tabletti asetetaan suuonteloon. Ei saa imeskellä, pureskella eikä niellä kokonaisena. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Vain ennestään muuta opioidihoitoa käyttävät potilaat saavat käyttää tätä valmistetta.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/441/003

EU/1/08/441/004

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Effentora 200

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS (4 TABLETTIA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Effentora 200 mikrog bukkaalitabletti

Fentanyyli

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

TEVA B.V.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO

Erä

5. MUUTA

1.Repäise

2.Taivuta

3.Avaa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Effentora 400 mikrog bukkaalitabletti

Fentanyyli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi bukkaalitabletti sisältää fentanyylisitraattia, joka vastaa 400 mikrogrammaa fentanyyliä.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää natriumia

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

4 bukkaalitablettia

28 bukkaalitablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suuonteloon.

Tabletti asetetaan suuonteloon. Ei saa imeskellä, pureskella eikä niellä kokonaisena. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Vain ennestään muuta opioidihoitoa käyttävät potilaat saavat käyttää tätä valmistetta.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/441/005

EU/1/08/441/006

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Effentora 400

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS (4 TABLETTIA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Effentora 400 mikrog bukkaalitabletti

Fentanyyli

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

TEVA B.V.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO

Erä

5. MUUTA

1.Repäise

2.Taivuta

3.Avaa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Effentora 600 mikrog bukkaalitabletti

Fentanyyli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi bukkaalitabletti sisältää fentanyylisitraattia, joka vastaa 600 mikrogrammaa fentanyyliä.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää natriumia

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

4 bukkaalitablettia

28 bukkaalitablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suuonteloon.

Tabletti asetetaan suuonteloon. Ei saa imeskellä, pureskella eikä niellä kokonaisena. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Vain ennestään muuta opioidihoitoa käyttävät potilaat saavat käyttää tätä valmistetta.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/441/007

EU/1/08/441/008

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Effentora 600

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS (4 TABLETTIA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Effentora 600 mikrog bukkaalitabletti

Fentanyyli

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

TEVA B.V.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO

Erä

5. MUUTA

1.Repäise

2.Taivuta

3.Avaa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Effentora 800 mikrog bukkaalitabletti

Fentanyyli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi bukkaalitabletti sisältää fentanyylisitraattia, joka vastaa 800 mikrogrammaa fentanyyliä.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää natriumia

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

4 bukkaalitablettia

28 bukkaalitablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suuonteloon.

Tabletti asetetaan suuonteloon. Ei saa imeskellä, pureskella eikä niellä kokonaisena. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Vain ennestään muuta opioidihoitoa käyttävät potilaat saavat käyttää tätä valmistetta.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Alankomaat

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/441/009

EU/1/08/441/010

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Effentora 800

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS (4 TABLETTIA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Effentora 800 mikrog bukkaalitabletti

Fentanyyli

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

TEVA B.V.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO

Erä

5. MUUTA

1.Repäise

2.Taivuta

3.Avaa

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä