Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Eklira Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Myyntipäällysmerkinnät - R03BB

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEklira Genuair
ATC-koodiR03BB
Lääkeaineaclidinium bromide, micronised
ValmistajaAstraZeneca AB

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eklira Genuair 322 mikrogrammaa inhalaatiojauhe aklidinium (aklidiniumbromidi)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi potilaan saama annos sisältää 375 mikrogrammaa aklidiniumbromidia, joka vastaa 322 mikrogrammaa aklidiniumia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: laktoosia.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 inhalaattori sisältää 30 annosta

1 inhalaattori sisältää 60 annosta

3 inhalaattoria, joista jokainen sisältää 60 annosta

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Inhalaatioon.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.:

Käytettävä 90 päivän kuluessa pussin avaamisesta.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidä Genuair-inhalaattori pussissa, kunnes aloitat sen käytön.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Ruotsi

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

12. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/12/778/001 30 annosta

EU/1/12/778/002 60 annosta

EU/1/12/778/003 3 inhalaattoria, joista jokainen sisältää 60 annosta

13. ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

eklira genuair

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Inhalaattorin etiketti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Eklira Genuair 322 mikrogrammaa inhalaatiojauhe aklidinium (aklidiniumbromidi)

Inhalaatioon

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.:

Käytettävä 90 päivän kuluessa pussin avaamisesta.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

30 annosta

60 annosta

6.MUUTA

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä