Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elmiron (pentosan polysulfate sodium) – Valmisteyhteenveto - G04BX15

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiElmiron
ATC-koodiG04BX15
Lääkeainepentosan polysulfate sodium
Valmistajabene-Arzneimittel GmbH

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Elmiron 100 mg, kovat kapselit

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kova kapseli sisältää 100mg natriumpentosaanipolysulfaattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Kapseli, kova.

Valkoinen läpinäkymätön kapseli, koko 2.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1. Käyttöaiheet

Elmironilla hoidetaan virtsarakon kipuoireyhtymää, johon liittyy aikuisilla pistemäistä verenvuotoa tai Hunnerin leesioita, kohtalaista tai kovaa kipua sekä äkillistä voimakasta virtsaamisentarvetta (virtsaamispakkoa) ja tiheävirtsaisuutta (ks. kohta 4.4).

4.2. Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset

Natriumpentosaanipolysulfaatin suositeltu annos on 300 mg vuorokaudessa. Yksi 100 mg:n kapseli otetaan suun kautta kolmesti päivässä.

Natriumpentosaanipolysulfaatilla saatu hoitovaste on arvioitava kuuden kuukauden välein. Jos potilaan tila ei parane kuuden kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta, natriumpentosaanipolysulfaatin käyttö on lopetettava. Jos potilas vastaa hoitoon, natriumpentosaanipolysulfaatin käyttöä voidaan jatkaa pitkäaikaisesti niin kauan kuin hoitovaste säilyy.

Erityispotilasryhmät

Natriumpentosaanipolysulfaattia ei ole tutkittu erikseen erityispotilasryhmissä, kuten iäkkäillä potilailla tai potilailla, joilla munuaisten tai maksan toiminta on heikentynyt (ks. kohta 4.4). Annoksen muuttamista ei suositella tällaisilla potilailla.

Pediatriset potilaat

Natriumpentosaanipolysulfaatin turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten ja nuorten hoidossa ei ole osoitettu.

Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Kapselit otetaan veden kera vähintään tuntia ennen ateriaa tai kaksi tuntia aterian jälkeen.

4.3. Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Koska natriumpentosaanipolysulfaatilla on lievä antikoagulanttivaikutus, Elmironia ei saa antaa aktiivisesti vuotaville potilaille. Kuukautiset eivät ole vasta-aihe.

4.4. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Virtsarakon kipuoireyhtymä todetaan poissulkudiagnoosilla, ja lääkkeen määrääjän on suljettava pois muut urologiset sairaudet, kuten virtsateiden infektio ja virtsarakon syöpä.

Natriumpentosaanipolysulfaatti on lievä antikoagulantti. Verenvuototapahtumia on arvioitava, jos potilaalle tehdään invasiivinen toimenpide tai potilaalla on taustalla olevan koagulopatian oireita tai muusta syystä johtuva suurentunut verenvuodon riski (muut veren hyytymiseen vaikuttavat lääkevalmisteet, kuten antikoagulantit, hepariinijohdannaiset, trombolyyttiset aineet tai verihiutaleiden estäjät, kuten asetyylisalisyylihappo, ja ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (ks. kohta 4.5)). Jos potilaalla on aiemmin ollut hepariinin tai natriumpentosaanipolysulfaatin aiheuttama trombosytopenia, potilasta on seurattava tarkasti natriumpentosaanipolysulfaatin käytön aikana.

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta

Elmironia ei ole tutkittu potilailla, joilla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta. Koska on näyttöä siitä, että munuaiset tai maksa osallistuvat natriumpentosaanipolysulfaatin eliminaatioon, maksan tai munuaisten vajaatoiminta voi vaikuttaa natriumpentosaanipolysulfaatin farmakokinetiikkaan.

Potilaita, joilla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta, on seurattava tarkasti natriumpentosaanipolysulfaatin käytön aikana.

4.5. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Terveillä koehenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa ei ilmennyt varfariinin ja natriumpentosaanipolysulfaatin farmakokineettisiä tai farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia. Muita yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Koska natriumpentosaanipolysulfaatilla on lievä antikoagulanttivaikutus, mahdolliset verenvuototapahtumat on arvioitava potilailla, jotka käyttävät samanaikaisesti antikoagulantteja, hepariinijohdannaisia, trombolyyttisiä aineita tai verihiutaleiden estäjiä, kuten asetyylisalisyylihappoa, tai ei-steroidaalisia tulehduskipulääkkeitä, ja annosta on säädettävä tarvittaessa (ks. kohta 4.4).

4.6. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Tietoja natriumpentosaanipolysulfaatin käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole. Lisääntymiseen kohdistuvaa toksisuutta koskevia eläinkokeita ei ole tehty.

Elmironin käyttöä ei suositella raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyvätkö natriumpentosaanipolysulfaatti tai sen aineenvaihduntatuotteet ihmisen rintamaitoon.

Vastasyntyneisiin/vauvoihin kohdistuvaa riskiä ei voida sulkea pois.

Siksi natriumpentosaanipolysulfaattia ei saa käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Tietoja natriumpentosaanipolysulfaatin mahdollisesta vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole saatavissa.

4.7. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Natriumpentosaanipolysulfaatilla ei ole haitallista vaikutusta tai sillä on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8. Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Seuraavassa osiossa on lueteltu kirjallisuudessa ilmoitetut haittavaikutukset, joita ilmeni natriumpentosaanipolysulfaattia koskevissa kliinisissä tutkimuksissa. Näiden haittavaikutusten mahdollista yhteyttä natriumpentosaanipolysulfaatin käyttöön ei käsitelty kyseisissä julkaisuissa.

Kliinisissä tutkimuksissa yleisesti ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat päänsärky, huimaus sekä mahalaukkuun ja suoleen liittyvät tapahtumat, kuten ripuli, pahoinvointi, vatsakipu ja peräsuoliverenvuoto.

Natriumpentosaanipolysulfaattia saaneiden potilaiden ilmoitetut haittavaikutukset vastasivat laadultaan ja määrältään lumelääkettä saaneiden potilaiden ilmoitettuja haittavaikutuksia.

Yhteenvetotaulukko haittavaikutuksista

Haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa taulukossa MedDRA:n elinluokan ja yleisyyden mukaan.

Hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Infektiot

Yleinen

Infektiot, influenssa

 

Melko

Anemia, mustelmat, verenvuoto,

Veri ja imukudos

harvinainen

leukopenia, trombosytopenia

 

Tuntematon

Hyytymishäiriöt

 

Melko

Valoherkkyys

Immuunijärjestelmä

harvinainen

 

 

Tuntematon

Allergiset reaktiot

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Melko

Anoreksia, painonnousu, laihtuminen

harvinainen

 

Psyykkiset häiriöt

Melko

Suuret mielialan vaihtelut / masennus

harvinainen

 

 

 

 

 

 

Yleinen

Päänsärky, huimaus

Hermosto

Melko

Lisääntynyt hikoilu, unettomuus,

 

harvinainen

hyperkinesia, parestesia

Silmät

Melko

Kyynelehtiminen, heikkonäköisyys

harvinainen

 

 

 

 

 

Kuulo ja tasapainoelin

Melko

Tinnitus

harvinainen

 

 

Hengityselimet, rintakehä ja

Melko

Hengenahdistus

välikarsina

harvinainen

 

 

 

Pahoinvointi, ripuli, ylävatsavaivat,

 

Yleinen

vatsakipu, suurentunut vatsa,

Ruoansulatuselimistö

 

peräsuoliverenvuoto

 

Melko

Ruuansulatushäiriöt, oksentelu, suun

 

harvinainen

haavaumat, ilmavaivat, ummetus

 

 

 

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Perifeerinen turvotus, hiustenlähtö

Melko

Ihottuma, suurentunut luomien koko

 

 

harvinainen

 

 

Yleinen

Selkäkipu

Luusto, lihakset ja sidekudos

Melko

Lihassärky, nivelsärky

 

harvinainen

 

 

Munuaiset ja virtsatiet

Yleinen

Tiheävirtsaisuus

Yleisoireet ja antopaikassa

Yleinen

Voimattomuus, lantiokipu

todettavat haitat

 

 

Tutkimukset

Tuntematon

Maksan toiminnan poikkeavuus

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä

haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9. Yliannostus

Tahattoman yliannostuksen jälkeen on arvioitava potilaan mahdolliset natriumpentosaanipolysulfaatin haittavaikutukset, kuten mahalaukkuun ja suoleen liittyvät oireet tai verenvuoto. Jos haittavaikutuksia ilmenee, hoito voidaan keskeyttää oireiden lieventymiseen saakka. Hoitoa jatketaan suositellulla annoksella, kun kriittiset riskit on punnittu.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1. Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Urologiset aineet, muut urologiset aineet, ATC-koodi: G04BX15.

Vaikutusmekanismi

Natriumpentosaanipolysulfaatin hypoteettiseen vaikutusmekanismiin kuuluu paikallinen vaikutus virtsarakossa systeemisen annostelun jälkeen. Natriumpentosaanipolysulfaatti sitoo glykosaminoglykaaneja virtsarakon ohentuneeseen limakalvoon ja erittyy virtsaan. Glykosaminoglykaanien sitoutuminen virtsarakon limakalvoon vähentää bakteerien tarttumista virtsarakon sisäpinnoille, mikä puolestaan vähentää infektioiden ilmaantuvuutta. Arvellaan, että tulehdusta ehkäisevän vaikutuksen lisäksi natriumpentosaanipolysulfaatti voi mahdollisesti myös toimia läpäisyesteenä, kun uroteeli on vaurioitunut..

Kliininen teho ja turvallisuus

Tieteellisessä kirjallisuudessa on julkaistu neljä satunnaistettua lumekontrolloitua kliinistä kaksoissokkotutkimusta, joissa arvioitiin suun kautta otettavan natriumpentosaanipolysulfaatin tehoa. Tutkimuksiin otettiin prospektiivisesti potilaita, joilla oli diagnosoitu virtsarakon kipuoireyhtymä rakon tähystystutkimuksella, jonka yhteydessä joillakin virtsarakkoa laajennettiin ja joillakin ei laajennettu. Kaikissa tutkimuksissa virtsarakon kipuoireyhtymä parani potilaiden subjektiivisen ilmoituksen mukaan natriumpentosaanipolysulfaatilla paremmin kuin lumelääkkeellä. Kolmessa tutkimuksessa havaittu ero oli tilastollisesti merkitsevä.

Ensimmäinen tutkimus oli kaksoissokkoutettu, satunnaistettu lumekontrolloitu tutkimus, joka oli suunnitellusti vaihtovuoroinen ja jossa natriumpentosaanipolysulfaattia verrattiin lumelääkkeeseen. Potilaat saivat 3 x 100 mg tai 2 x 200 mg natriumpentosaanipolysulfaattia riippuen hoitolaitoksesta. Tutkimuksessa satunnaistettiin 75 potilasta, ja 62 potilasta suoritti tutkimuksen loppuun. Hoidon tehoa arvioitiin sillä, miten virtsarakon kipuoireyhtymän neljä tyypillistä oiretta eli kipu, virtsaamispakko, tiheävirtsaisuus ja yövirtsaisuus lievenivät potilaan ilmoituksen mukaan. Ensisijaista päätetapahtumaa ei määritetty. Potilaan katsottiin vastanneen hoitoon, jos tietty oire lieveni 50 prosenttia lähtötasosta kolmen kuukauden hoidon jälkeen. Kaikkien tutkimustietojen arviointi osoitti, että natriumpentosaanipolysulfaattia saaneilla potilailla kaikki neljä oiretta paranivat tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin lumelääkettä saaneilla potilailla:

 

Natriumpentosaanipolysulfaatti

Lumelääke

P-arvo

Kipu

 

 

 

Ei vastetta / yhteensä (%)

19/42 (45)

7/38 (18)

0,02

Keskim. paranemisprosentti*

33,0 ± 35

15,8 ± 26

0,01

Virtsaamispakko

 

 

 

Ei vastetta / yhteensä (%)

21/42 (50)

9/48 (19)

0,03

Keskim. paranemisprosentti*

27,6 ± 31

14,0 ± 24

0,01

Tiheävirtsaisuus

 

 

 

Ei vastetta / yhteensä (%)

33/52 (63)

16/41 (39)

0,005

Keskim. paranemisprosentti

-5,1

-0,4

0,002

Yövirtsaisuus

 

 

 

Keskim. paranemisprosentti*

-1,5 ± 2,9

-0,5 ± 0,5

0,04

Seuraavissa kahdessa tutkimuksessa tutkimusasetelmana oli hyvin samantapainenkaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus. Kumpaankin tutkimukseen osallistuneet potilaat saivat joko 3 x 100 mg natriumpentosaanipolysulfaattia tai lumelääkettä kolmen kuukauden ajan.

Tutkimuksen pääasiallinen tehon päätetapahtuma oli potilaan tilan yleinen paraneminen potilaan oman ilmoituksen mukaan kolmen kuukauden hoidon jälkeen. Potilailta kysyttiin, tuntuiko heidän olonsa parantuneen hoidon alkamisen jälkeen. Jos vastaus oli myönteinen, heitä pyydettiin arvioimaan, oliko parannus lievä (25 %), kohtalainen (50 %) tai suuri (75 %) vai oliko kyseessä täydellinen paraneminen (100 %). Hoitoon vastanneiksi laskettiin potilaat, jotka ilmoittivat parannuksen olevan vähintään kohtalaista (50 %). Yksi tehon toissijainen päätetapahtuma oli tutkijoiden arvio paranemisesta. Tutkijoiden käyttämässä arviointiasteikossa oli luokat huonompi, ei muutosta, kohtalainen, hyvä, erittäin hyvä ja erinomainen. Hoitoon vastanneiksi määritettiin potilaat, joiden tilan paranemisaste lähtötasosta oli vähintään hyvä. Muita tehon toissijaisia päätetapahtumia olivat kolmen päivän tyhjennysprofiilit sekä vaikutus kipuun ja virtsaamispakkoon. Vaikutusta kipuun ja virtsaamispakkoon arvioitiin samalla kyselylomakkeella kuin ensisijaista päätetapahtumaa. Hoitoon vastanneiksi määritettiin potilaat, joiden tila parani lähtötasosta vähintään kohtalaisesti (50 %). Lisäksi vaikutusta kipuun ja virtsaamispakkoon arvioitiin viiden pisteen asteikolla. Hoitoon vastanneiksi määritettiin potilaat, joiden tila parani lähtötasosta vähintään yhdellä pisteellä.

Ensimmäiseen näistä kahdesta hyvin samantapaisesta tutkimuksesta osallistui 110 potilasta, joita hoidettiin kolmen kuukauden ajan. Natriumpentosaanipolysulfaatin osoitettiin olevan tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin lumelääke ensisijaisessa päätetapahtumassa, potilaiden tilan paranemisen yleisarvioinnissa sekä tutkijoiden yleisarvioinnissa. Potilaiden arvioimassa vaikutuksessa kipuun ja virtsaamispakkoon havaittiin viitteitä siitä, että natriumpentosaanipolysulfaatin teho oli parempi kuin lumelääkkeen, joskin virtsaamispakon arvioinnissa asteikkoa käyttäen havaittiin toisen suuntainen vaikutus. Myönteisiä vaikutuksia havaittiin myös rakon tyhjennysprofiilin osalta, mutta havaitut erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

 

Natriumpentosaanipolysulfaatti

Lumelääke

P-arvo

Hoitoon vastanneet tilan yleisen

 

 

 

paranemisen itsearvioinnin

28%

13%

0,04

perusteella

 

 

 

Hoitoon vastanneet tilan yleisen

 

 

 

paranemisen tutkijan arvion

26%

11%

0,03

perusteella

 

 

 

Hoitoon vastanneet kivun ja

 

 

 

virtsaamispakon osalta

 

 

 

Kipu (kohtalainen eli 50 %:n

27%

14%

0,08

parannus)

 

 

 

Kipuasteikko (1 pisteen parannus)

46%

29%

0,07

Virtsaamispaine (kohtalainen eli 50

22%

11%

0,08

%:n parannus)

 

 

 

Virtsaamispakon asteikko (1 pisteen

39%

46%

Ei merk.

parannus)

 

 

 

Keskimääräinen lasku lähtötasosta

0,5

0,2

Ei merk.

kipuasteikolla

 

 

 

Rakon tyhjennysominaisuuksien

 

 

 

muutos lähtötasosta

 

 

 

Keskimääräinen tilavuus

9,8

7,6

Ei merk.

tyhjenemiskertaa kohden (ml)

 

 

 

Kasvanut ≥ 20 ml (%)

Ei merk.

Päivittäinen virtsatilavuus yhteensä

+60

-20

Ei merk.

(ml)

 

 

 

Virtsaamiskertoja päivässä

-1

-1

Ei merk.

3 virtsaamiskertaa vähemmän

Ei merk.

päivässä (%)

 

 

 

Yövirtsaisuus

-0,8

-0,5

Ei merk.

Toiseen hyvin samankaltaiseen tutkimukseen osallistui 148 potilasta. Natriumpentosaanipolysulfaatin hyöty oli tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin lumelääkkeen ensisijaisen päätetapahtuman eli potilaan ilmoittaman tilan yleisen paranemisen perusteella ja tutkijan arvioiman tilan yleisen paranemisen sekä kaikkien kivun ja virtsaamispakon arviointien perusteella. Suuntaus, jonka mukaan natriumpentosaanipolysulfaatin teho oli parempi kuin lumelääkkeen, havaittiin yhdyntöjen helpottumisessa:

 

Natriumpentosaanipolysulfaatti

Lumelääke

P-arvo

Hoitoon vastanneet tilan yleisen

 

 

 

paranemisen itsearvioinnin

32%

16%

0,01

perusteella

 

 

 

Hoitoon vastanneet tilan yleisen

 

 

 

paranemisen tutkijan arvion

36%

15%

0,002

perusteella

 

 

 

Hoitoon vastanneet kivun ja

 

 

 

virtsaamispakon osalta

 

 

 

Kipu (kohtalainen eli 50 %:n

38%

18%

0,005

parannus)

 

 

 

Kipuasteikko (1 pisteen parannus)

66%

51%

0,04

Virtsaamispaine (kohtalainen eli 50

30%

18%

0,04

%:n parannus)

 

 

 

Hoitoon vastanneet kivun ja

61%

43%

0,01

virtsaamispakon osalta

 

 

 

Yhdyntöjen helpottuminen

31%

18%

0,06

Rakon tyhjennystilavuuden muutos

 

 

 

lähtötasosta

 

 

 

Keskimääräinen tilavuus

+20,4

-2,1

Ei merk.

virtsaamiskertaa kohden (ml)

 

 

 

Kasvanut ≥ 20 ml (%)

0,02

Päivittäinen virtsatilavuus yhteensä

+3

-42

Ei merk.

(ml)

 

 

 

Neljäs tutkimus oli kaksoissokkoutettu, monitekijäinen kaksoislumetutkimus, jossa natriumpentosaanipolysulfaatin ja hydroksitsiinin vaikutuksia arvioitiin samassa tutkimuksessa. Potilaat satunnaistettiin neljään hoitoryhmään, ja he saivat kuuden kuukauden ajan 3 x 100 mg natriumpentosaanipolysulfaattia tai lumelääkettä ja 1 x 50 mg hydroksitsiinia tai lumelääkettä. Vasteanalyysi, joka perustui potilaan ilmoittamaan yleiseen vastearviointiin 24 viikon hoidon jälkeen, määritettiin ensisijaiseksi päätetapahtumaksi. Yleinen vastearviointi arvioitiin seitsemän pisteen asteikolla, jossa potilaat vertasivat yleistä vastetta lähtötasoon. Asteikko oli merkittävästi huonompi, kohtalaisesti huonompi, hieman huonompi, ei muutosta, hieman parempi, kohtalaisesti parempi ja merkittävästi parempi. Hoitoon vastanneiksi määritettiin osallistujat, jotka ilmoittivat tilansa olevan kohtalaisesti tai merkittävästi parempi. Toissijaisia tulosmittareita olivat IC-oire- ja haittaindeksi (O'Leary-Sant), Wisconsinin yliopiston oirepisteet, potilaan ilmoittamat kipua tai epämukavuutta ja virtsaamispakkoa koskevat oireet sekä rakon tyhjenemisen 24 tunnin päiväkirja. Natriumpentosaanipolysulfaattia saaneiden potilaiden vertailu potilaisiin, jotka eivät saaneet natriumpentosaanipolysulfaattia (jotka saivat tai eivät saaneet hydroksitsiinia suun kautta), ei paljastanut tilastollisesti merkitseviä eroja näiden kahden ryhmän välillä, mutta parempaan tehoon

viittaava suuntaus havaittiin ensisijaisen päätetapahtuman osalta potilailla, jotka saivat natriumpentosaanipolysulfaattia (yksinään tai yhdessä hydroksitsiinin kanssa) (20/59, 34 %), verrattuna potilaisiin, jotka eivät saaneet natriumpentosaanipolysulfaattia, mutta saattoivat saada hydroksitsiinia (11/62, 18 %, p 0,064):

 

Natriumpentosaanipolysulfaatti

Lumelääke

Satunnaistettujen määrä

Hoitoon vastanneiden osuus (%)

20 (34)

11 (18)

Niiden potilaiden osuus, joilla oli täydelliset

49 (83)

47 (76)

toisen päätetapahtuman tiedot (%)

 

 

Keskimääräiset kivun pisteet ± SD (0–9)

-1,2 ± 1,9

-0,7 ± 1,8

Keskimääräiset virtsaamispakon pisteet ± SD

-1,2 ± 1,6

-0,9 ± 1,6

(0–9)

 

 

Keskimääräinen 24 tunnin virtsaamistiheys ±

-0,7 ± 4,8

-0,9 ± 6,3

SD

 

 

Keskimääräinen IC-oireindeksi ± SD (0–20)

-2,6 ± 3,4

-1,7 ± 3,5

Keskimääräinen IC-haittaindeksi ± SD (0–16)

-2,6 ± 3,6

-1,9 ± 2,8

Keskimääräiset Wisconsin IC -pisteet ± SD

-6,2 ± 8,9

-6,7 ± 8,2

(0–42)

 

 

Edellä kuvattujen lumekontrolloitujen kliinisten tutkimusten yhdistetyt tiedot analysoitiin, jotta voitiin arvioida, oliko suun kautta otetusta natriumpentosaanipolysulfaatista selkeää hyötyä potilaille. Tämä yhdistettyjen tietojen analyysi osoitti, että niiden potilaiden prosenttiosuus, joilla natriumpentosaanipolysulfaatti paransi tilaa yleisen arvioinnin, kivun ja virtsaamispakon osalta kliinisesti merkittävästi, oli noin kaksi kertaa suurempi kuin lumelääkettä saaneiden potilaiden osuus:

 

Natriumpentosaanipolysulfaatti

Lumelääke

Yleinen

33,0 %

15,8 %

vastearviointi

(27,1–39,4 %)

(11,6–21,2 %)

(95 %:n

 

 

luottamusväli)

 

 

Kipu

32,7 %

14,2 %

(95 %:n

(26,0–40,3 %)

(9,6–20,6 %)

luottamusväli)

 

 

Virtsaamispakko

27,4 %

14,2 %

(95 %:n

(21,1–34,8 %)

(9,6–20,6 %)

luottamusväli)

 

 

5.2. Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Alle 10 prosenttia suun kautta otetusta natriumpentosaanipolysulfaatista imeytyy hitaasti ruuansulatuskanavasta. Sitä esiintyy isossa verenkierrossa muuttumattomana natriumpentosaanipolysulfaattina tai sen aineenvaihduntatuotteina. Kaikissa tutkimuksissa suun kautta otetun natriumpentosaanipolysulfaatin systeeminen hyötyosuus oli erittäin pieni. Suun kautta otetun natriumpentosaanipolysulfaatin systeeminen biologinen hyötyosuus oli alle 1 prosenttia.

Jakautuminen

Terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä parenteraalinen kerta-annos radioaktiivisesti merkittyä natriumpentosaanipolysulfaattia johti kokonaisradioaktiivisuuden progressiiviseen kertymiseen maksaan, pernaan ja munuaisiin (50 minuuttia laskimoon annetun 1 mg/kg:n annostuksen jälkeen: 60 prosenttia annoksesta maksassa, 7,7 prosenttia pernassa. Kolme tuntia annostuksen jälkeen: 60 prosenttia maksassa ja pernassa, 13 prosenttia virtsarakossa).

Biotransformaatio

Natriumpentosaanipolysulfaatti metaboloituu laajasti desulfaation kautta maksassa ja pernassa ja depolymerisaation kautta munuaisissa.

Eliminaatio

Natriumpentosaanipolysulfaatin ilmeinen puoliintumisaika plasmassa määräytyy antoreitin mukaan. Laskimoon annon jälkeen natriumpentosaanipolysulfaatti poistuu nopeasti verenkierrosta, mutta suun kautta annon jälkeen ilmeinen puoliintumisaika plasmassa on 24–34 tuntia. Siksi suun kautta kolmesti päivässä annetun natriumpentosaanipolysulfaatin odotetaan johtavan natriumpentosaanipolysulfaatin kertymiseen ensimmäisten seitsemän antopäivän aikana (kertymiskerroin 5–6,7).

Suun kautta annosteltu imeytymätön natriumpentosaanipolysulfaatti erittyy pääasiassa muuttumattomana ulosteen mukana. Noin 6 prosenttia annetusta natriumpentosaanipolysulfaatin annoksesta erittyi virtsan mukana desulfaation ja depolymerisaation jälkeen.

5.3. Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta ja pitkäaikaista karsinogeenisuutta koskevien ei-kliinisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Natriumpentosaanipolysulfaatin vaikutusta lisääntymis- ja kehitystoksisuuteen ei ole tutkittu.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1. Apuaineet

Kapselin sisältö

Mikrokiteinen selluloosa

Magnesiumstearaatti

Kapselin kuori

Liivate

Titaanidioksidi (E171)

6.2. Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3. Kestoaika

Pullo

30 kuukautta

Ensimmäisen avaamisen jälkeen: käytettävä 30 päivän kuluessa.

Läpipainopakkaus 21 kuukautta

6.4. Säilytys

Pullo

Suojaa pulloa kosteudelta pitämällä se tiiviisti suljettuna.

Avatun pullon säilytys, ks. kohta 6.3.

Läpipainopakkaus

Säilytä alle 30 °C..

6.5. Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

HDPE:stä valmistettu pullo, jossa polypropeeninen sisältöön puuttumisen paljastava ja lapsille turvallinen suljin. Sisältää 90 kapselia.

PVC-muovinen / Aclar-alumiininen läpipainopakkaus, joka sisältää 90 (9 x 10) kapselia

Pakkauskoko: 90 kapselia.

6.6. Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisvaatimuksia.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

bene-Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1-3 D-81479 Munich

Puh.: +49 (0) 89 / 7 49 87-0 Faksi: +49 (0) 89 / 7 49 87-142

Sähköposti: contact@bene-arzneimittel.de

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/17/1189/001

EU/1/17/1189/002

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: {PP kuukausi VVVV}

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä