Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elmiron (pentosan polysulfate sodium) – Pakkausseloste - G04BX15

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiElmiron
ATC-koodiG04BX15
Lääkeainepentosan polysulfate sodium
Valmistajabene-Arzneimittel GmbH

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Elmiron 100 mg, kovat kapselit

Natriumpentosaanipolysulfaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset sivuvaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Elmiron on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Elmironia

3.Miten Elmironia otetaan?

4.Mahdolliset sivuvaikutukset

5.Elmironin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Elmiron on ja mihin sitä käytetään

Elmiron on lääkevalmiste, jonka vaikuttava aine on natriumpentosaanipolysulfaatti. Lääke kulkeutuu annoksen ottamisen jälkeen virtsaan ja sieltä virtsarakkoon, jonka limakalvoon se kiinnittyy ja auttaa muodostamaan suojaavan kerroksen.

Elmironilla hoidetaan aikuisten virtsarakon kipuoireyhtymää, jonka oireita ovat pistemäiset verenvuodot tai selkeät leesiot virtsarakon seinämässä, kohtalainen tai kova kipu sekä tiheä virtsaamistarve.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Elmironia

Älä ota Elmironia

jos olet allerginen natriumpentosaanipolysulfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on verenvuotoa (ei koske kuukautisvuotoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin otat Elmironia, jos

olet menossa leikkaukseen

sinulla on hyytymishäiriö tai suurentunut verenvuodon vaara esimerkiksi siksi, että käytät veren hyytymistä ehkäiseviä lääkkeitä

lääke nimeltä hepariini on joskus aiheuttanut sinulla verihiutaleiden niukkuutta

maksasi tai munuaistesi toiminta on heikentynyt.

Lapset ja nuoret

Elmironia ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska sen turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu tässä potilasryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Elmiron

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät veren hyytymistä ehkäiseviä lääkkeitä tai veren hyytymistä ehkäiseviä kipulääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Elmironin käyttöä ei suositella raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Elmironilla ei ole haitallista vaikutusta tai sillä on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3.Miten Elmironia otetaan?

Ota tätä lääkettä aina juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on seuraava:

1 kapseli kolmesti päivässä

Lääkäri arvioi Elmironin hoitovasteen kuuden kuukauden välein.

Antotapa

Nielaise kapselit kokonaisina vesilasillisen kera vähintään tuntia ennen ateriaa tai kaksi tuntia aterian jälkeen.

Jos otat enemmän Elmironia kuin sinun pitäisi

Ilmoita yliannostuksesta lääkärille. Jos haittavaikutuksia ilmenee, lopeta Elmironin käyttö siihen asti, että haittavaikutukset loppuvat.

Jos unohdat ottaa Elmironia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kapselin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu. Niiden yleisyys on ilmoitettu seuraavan luokittelun mukaan:

Yleiset: voivat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä

infektiot, nuhakuume

päänsärky, selkäkipu

huimaus

pahoinvointi, ruuansulatushäiriöt, ripuli, vatsakipu, suurentunut vatsa

peräsuoliverenvuoto

nesteen kertyminen raajoihin

hiustenlähtö

voimattomuus, lantion (alavatsan) kipu

tavanomaista tiheämpi virtsaamistarve

maksan epänormaali toiminta

Melko harvinaiset: voivat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä sadasta

verihiutaleiden, puna- tai valkosolujen niukkuus

verenvuoto, mukaan lukien pienet ihonalaiset verenvuodot

hyytymishäiriöt

allergiset reaktiot, valoherkkyys

ruokahaluttomuus, painonnousu tai laihtuminen

suuret mielialan vaihtelut tai masennus

lisääntynyt hikoilu, unettomuus

rauhattomuus

epätavalliset tuntemukset, kuten pistely, kihelmöinti ja kutina

kyynelehtiminen, heikkonäköisyys

korvien soiminen tai humina

hengitysvaikeudet

ruuansulatushäiriöt, oksentelu, ilmavaivat, ulostamisvaikeudet

suun haavaumat

ihottuma, suurentunut luomien koko

nivel- tai lihassärky

Tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

hyytymishäiriöt

allergiset reaktiot

maksan epänormaali toiminta

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Elmironin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Pullo

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”EXP”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Suojaa pulloa kosteudelta pitämällä se tiiviisti suljettuna.

Ensimmäisen avaamisen jälkeen: käytettävä 30 päivän kuluessa. Hävitä mahdollisesti jäljelle jääneet kapselit tämän ajan jälkeen.

Läpipainopakkaus

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30°C..

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Elmiron sisältää

Vaikuttava aine on natriumpentosaanipolysulfaatti.

Yksi kova kapseli sisältää 100 mg natriumpentosaanipolysulfaattia.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti, liivate ja titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Kovat kapselit ovat valkoisia ja läpinäkymättömiä. Ne toimitetaan pahvikotelossa olevassa muovipullossa, jossa on lapsille turvallinen suljin, tai pahvikotelossa olevissa muovisissa/alumiinisissa läpipainopakkauksissa.

Yksi pakkaus sisältää 90 kapselia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

bene-Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1-3 D-81479 Munich

Puh.: +49 (0)89 749870 Faksi: +49 (0)89 74987142

Sähköposti: contact@bene-arzneimittel.de

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä