Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elocta (efmoroctocog alfa) – Valmisteyhteenveto - B02BD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiElocta
ATC-koodiB02BD02
Lääkeaineefmoroctocog alfa
ValmistajaSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ELOCTA 250 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

ELOCTA 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

ELOCTA 750 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

ELOCTA 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

ELOCTA 1500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

ELOCTA 2000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

ELOCTA 3000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

ELOCTA 250 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kukin injektiopullo sisältää nimellisesti 250 IU efmoroktokogi alfaa (efmoroctocogum alfa). Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen yksi millilitra injektioliuosta sisältää noin 83 IU efmoroktokogi alfaa.

ELOCTA 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kukin injektiopullo sisältää nimellisesti 500 IU efmoroktokogi alfaa (efmoroctocogum alfa). Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen yksi millilitra injektioliuosta sisältää noin 167 IU efmoroktokogi alfaa.

ELOCTA 750 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kukin injektiopullo sisältää nimellisesti 750 IU efmoroktokogi alfaa (efmoroctocogum alfa). Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen yksi millilitra injektioliuosta sisältää noin 250 IU efmoroktokogi alfaa.

ELOCTA 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kukin injektiopullo sisältää nimellisesti 1 000 IU efmoroktokogi alfaa (efmoroctocogum alfa). Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen yksi millilitra injektioliuosta sisältää noin 333 IU efmoroktokogi alfaa.

ELOCTA 1500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kukin injektiopullo sisältää nimellisesti 1 500 IU efmoroktokogi alfaa (efmoroctocogum alfa). Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen yksi millilitra injektioliuosta sisältää noin 500 IU efmoroktokogi alfaa.

ELOCTA 2000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kukin injektiopullo sisältää nimellisesti 2 000 IU efmoroktokogi alfaa (efmoroctocogum alfa). Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen yksi millilitra injektioliuosta sisältää noin 667 IU efmoroktokogi alfaa.

ELOCTA 3000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kukin injektiopullo sisältää nimellisesti 3 000 IU efmoroktokogi alfaa (efmoroctocogum alfa). Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen yksi millilitra injektioliuosta sisältää noin 1 000 IU efmoroktokogi alfaa.

Teho (IU, kansainvälinen yksikkö) on määritetty käyttämällä Euroopan farmakopean kromogeenista määritystä valmistajan omaa standardia vasten, joka on Maailman terveysjärjestön (WHO) tekijän VIII standardin mukainen. ELOCTA-valmisteen spesifinen aktiivisuus on 4 000-10 200 IU/mg proteiinia.

Efmoroktokogi alfa (rekombinantti hyytymistekijä VIII Fc-fuusioproteiini (rFVIIIFc)) sisältää

1 890 aminohappoa. Sitä valmistetaan yhdistelmä-DNA-tekniikalla ihmisalkion munuaisten (HEK) solulinjassa siten, että solunviljelyprosessissa, puhdistamisessa tai lopullisessa valmisteessa ei ole käytetty lainkaan eksogeenista, ihmisestä tai eläimestä peräisin olevaa proteiinia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan

0,6 mmol (tai 14 mg) natriumia / injektiopullo.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.

Kuiva-aine: kylmäkuivattu, valkoinen tai luonnonvalkoinen jauhe tai kakku.

Liuotin: injektionesteisiin käytettävä vesi, kirkas, väritön liuos.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Hemofilia A:ta (synnynnäinen hyytymistekijä VIII:n puute) sairastavien potilaiden verenvuodon hoito ja ennaltaehkäisy.

ELOCTA-valmistetta voidaan käyttää kaikille ikäryhmille.

4.2Annostus ja antotapa

Hoito pitää aloittaa hemofilian hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Aiemmin hoitamattomat potilaat

ELOCTA-valmisteen turvallisuutta ja tehoa aiemmin hoitamattomilla potilailla ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Annostus

Korvaushoidon annostus ja kesto riippuvat hyytymistekijä VIII:n puutoksen vaikeusasteesta, verenvuodon laajuudesta ja vuotokohdasta sekä potilaan kliinisestä tilasta.

Annettavien rekombinanttitekijä VIII Fc -yksiköiden määrä ilmaistaan kansainvälisinä yksikköinä (International Units, IU), mikä perustuu FVIII -valmisteita koskevaan voimassaolevaan WHO-standardiin. FVIII -aktiivisuus plasmassa ilmaistaan joko prosentteina (suhteessa normaaliin ihmisen plasmaan) tai IU- yksikköinä (plasman FVIII -pitoisuuden kansainvälisen standardin mukaan).

Yksi kansainvälinen yksikkö (IU) rekombinanttitekijä VIII Fc -aktiivisuutta vastaa FVIII -määrää yhdessä millilitrassa normaalia ihmisen plasmaa.

Tarvittaessa toteutettava hoito

Tarvittavan rekombinanttitekijä VIII Fc -annoksen laskeminen perustuu empiiriseen havaintoon, että 1 kansainvälinen yksikkö (IU) FVIII -valmistetta painokiloa kohden suurentaa plasman FVIII - aktiivisuutta 2 IU:lla desilitraa kohden. Tarvittava annos lasketaan seuraavalla laskukaavalla:

Tarvittava yksikkömäärä = potilaan paino (kg) x haluttu tekijä VIII:n pitoisuuden lisäys (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg per IU/dl)

Annettavalla annoksella ja antotiheydellä on aina pyrittävä yksilölliseen kliiniseen tehokkuuteen (ks. kohta 5.2). Huippuaktiivisuuden saavuttamiseen kuluvan ajan ei odoteta viivästyvän.

Jos potilaalla on jokin seuraavista verenvuototapahtumista, FVIII -aktiivisuus ei saa laskea taulukossa mainitun pitoisuuden alapuolelle (% normaalista tai IU/dl) vastaavan hoitojakson aikana. Taulukkoa 1 voidaan käyttää annostusohjeena verenvuotojen ja kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä:

Taulukko 1: ELOCTA-annostusohje verenvuototapausten hoitoa ja leikkauksia varten

Verenvuodon määrä /

Tarvittava FVIII-

Antotiheys (tuntia) / hoidon kesto (vrk)

kirurgisen toimenpiteen

pitoisuus (%) (IU/dl)

 

tyyppi

 

 

Verenvuoto

 

 

Alkava hemartroosi,

20-40

Injektio toistetaan 12-24 tunnin välein

lihasverenvuoto tai suun

 

vähintään 1 päivän ajan, kunnes kipuna

limakalvovuoto

 

ilmenevä vuotoepisodi on mennyt ohi tai

 

 

paraneminen on tapahtunut. 1

Laajempi hemartroosi,

30-60

Injektio toistetaan 12-24 tunnin välein 3-4 tai

lihasverenvuoto tai

 

useamman päivän ajan, kunnes kipu lakkaa ja

hematooma

 

akuutti toimintakyvyn vajaus korjautuu. 1

Hengenvaaralliset

60-100

Injektio toistetaan 8-24 tunnin välein, kunnes

verenvuodot

 

vaara on ohi.

 

 

 

Leikkaus

 

 

Pieni leikkaus kuten

30-60

Injektio toistetaan 24 tunnin välein, vähintään

hampaanpoisto

 

1 päivän ajan, kunnes paraneminen on

 

 

tapahtunut.

 

 

 

Suuri leikkaus

80-100

Injektio toistetaan 8-24 tunnin välein tarpeen

 

(pre- ja

mukaan, kunnes haava on parantunut

 

postoperatiivisesti)

riittävästi. Hoitoa jatketaan sen jälkeen vielä

 

 

vähintään 7 vuorokauden ajan, jotta

tekijä VIII -aktiivisuus pysyy 30-60 %:n (IU/dl) tasolla.

1 Joillakin potilailla ja joissakin tilanteissa annosväliä voidaan pidentää korkeintaan 36 tuntiin. Ks. farmakokineettiset tiedot kohdasta 5.2.

Estohoito eli profylaksi

Pitkäkestoisessa estohoidossa suositeltu annos on 50 IU/kg 3-5 vuorokauden välein. Annosta voidaan muuttaa potilaan vasteen mukaan välillä 25-65 IU/kg (ks. kohdat 5.1 ja 5.2). Joissakin tapauksissa, etenkin nuorille potilaille, voi olla tarpeen käyttää lyhyempiä antovälejä tai suurempia annoksia.

Hoidon valvonta

Hyytymistekijä VIII:n pitoisuudet suositellaan määrittämään hoidon aikana tarkoituksenmukaisin väliajoin (yksivaiheisilla hyytymismäärityksillä tai kromogeenisilla määrityksillä), jotta annettava annos ja toistettujen injektioiden antotiheys voidaan määrittää. Potilaiden FVIII-vasteet saattavat vaihdella yksilöllisesti siten, että puoliintumisajat ja saanto ovat erilaisia eri potilailla. Potilaan painoon perustuvaa annosta on ehkä muutettava ali- ja ylipainoisilla potilailla. Korvaushoidon tarkka seuranta hyytymistekijämääritysten (plasman FVIII -aktiivisuus) avulla on välttämätöntä erityisesti suurten leikkausten yhteydessä.

Käytettäessä in vitro tromboplastiiniaikaan (aPTT) perustuvaa yksivaiheista hyytymismääritystä tekijän VIII aktiivisuuden määrittämiseksi potilaiden verikokeista, plasman tekijä VIII:n aktiivisuuden tuloksiin saattavat vaikuttaa huomattavasti sekä aPTT-reagenssin tyyppi että määrityksessä käytettävä

viitestandardi. Tällä on merkitystä etenkin vaihdettaessa laboratoriota ja/tai määrityksessä käytettävää reagenssia.

Iäkkäät potilaat

Valmisteen käytöstä ≥ 65-vuotiaille on vain vähän kokemusta.

Pediatriset potilaat

Alle 12-vuotiaille lapsille tiheämmät antovälit tai suuremmat annokset voivat olla tarpeen (ks. kohta 5.1). 12 vuotta täyttäneille nuorille annossuositukset ovat samat kuin aikuisille.

Antotapa

Laskimoon.

ELOCTA injisoidaan laskimoon usean minuutin aikana. Antonopeus on määritettävä potilaan sietämän kiputason mukaan ja se saa olla enintään 10 ml/min.

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle (rekombinanatti ihmisen hyytymistekijä VIII ja/tai Fc-domeeni) tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yliherkkyys

Allergistyyppiset yliherkkyysreaktiot ovat mahdollisia ELOCTA-valmistetta käytettäessä. Potilaita on neuvottava lopettamaan valmisteen käyttö välittömästi ja ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos yliherkkyysoireita ilmaantuu.

Potilaille on kerrottava yliherkkyysreaktioiden oireista, joita ovat esim. paukamat, yleistynyt nokkosihottuma, puristuksen tunne rinnassa, hengityksen vinkuminen, verenpaineen lasku ja anafylaksia.

Anafylaktisen sokin saanutta potilasta on hoidettava yleisten sokinhoito-ohjeiden mukaisesti.

Vasta-aineet eli inhibiittorit

Hyytymistekijää VIII neutraloivien vasta-aineiden (inhibiittorien) kehittyminen on A-hemofilian hoidon tunnettu komplikaatio. Nämä vasta-aineet ovat yleensä tekijä VIII:n prokoagulanttiaktiivisuutta vastaan vaikuttavia IgG-immunoglobuliineja, ja niiden määrä ilmaistaan Bethesda-yksikköinä (BU) millilitrassa plasmaa. Määrityksessä käytetään modifioitua menetelmää. Vasta-aineiden kehittymisriski korreloi tekijä VIII:lle altistumiseen, ja riski on suurimmillaan 20 ensimmäisen hoitopäivän aikana. Vasta-aineita muodostuu harvoin ensimmäisten 100 altistuspäivän jälkeen.

Inhibiittorien (matala titteri) uusiutumisia on havaittu vaihdettaessa hoitoa yhdestä tekijä VIII -tuotteesta toiseen. Tätä on havaittu aiemmin yli 100 vuorokautta hoidetuilla potilailla, joille on aiemmin muodostunut inhibiittoreita. Siksi suositellaan, että kaikkia potilaita tarkkaillaan huolellisesti inhibiittorien kehittymisen varalta valmisteen vaihtamisen jälkeen.

Kaikkia hyytymistekijä VIII -hoitoa saavia potilaita on seurattava huolellisesti vasta-aineiden kehittymisen varalta sekä kliinisten arviointien että laboratoriokokeiden avulla. Jos odotettua tekijä VIII:n aktiivisuutta plasmassa ei saavuteta tai jos verenvuotoa ei saada hallintaan asianmukaisella annoksella, hyytymistekijä VIII:n vasta-aineet on testattava. Potilailla, joilla vasta-ainepitoisuus on korkea, hyytymistekijä VIII -hoito

ei välttämättä tehoa ja on harkittava muita hoitovaihtoehtoja. Tällöin potilas on ohjattava sellaisen lääkärin hoitoon, jolla on kokemusta hyytymistekijä VIII:lle inhibiittoreita kehittäneiden hemofiliapotilaiden hoitamisesta..

Kardiovaskulaariset tapahtumat

Potilailla, joilla on ennestään kardiovaskulaarisia riskitekijöitä, korvaushoito hyytymistekijä VIII:lla voi suurentaa kardiovaskulaarista riskiä.

Katetreihin liittyvät komplikaatiot

Jos toimenpide edellyttää keskuslaskimokatetria, on huomioitava keskuslaskimokatetriin liittyvät komplikaatiot, mukaan lukien paikalliset infektiot, bakteremia ja katetrointikohdan tromboosi.

Eränumeron merkitseminen muistiin

On erittäin suositeltavaa, että aina kun ELOCTA-valmistetta annetaan potilaalle, valmisteen nimi ja eränumero kirjataan ylös, jotta säilytetään yhteys potilaan ja lääkevalmisteen tuote-erän välillä.

Pediatriset potilaat

Luetellut varoitukset ja varotoimet koskevat sekä aikuisia että lapsia.

Apuaineeseen liittyvät huomioitavat seikat

Tämä lääke sisältää natriumia 0,6 mmol (tai 14 mg) per injektiopullo. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia ihmisen hyytymistekijä VIII:n (rDNA) ja muiden lääkevalmisteiden välillä ei ole raportoitu. ELOCTA-valmisteella ei ole tehty yhteisvaikutustutkimuksia.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus ja imetys

ELOCTA-valmisteella ei ole tehty lisääntymistä koskevia eläinkokeita. Hiirillä on tehty koe, jossa tutkittiin valmisteen siirtymistä istukan läpi (ks. kohta 5.3). Koska hemofilia A on naisilla harvinainen, raskauden ja imetyksen aikaisesta tekijä VIII -hoidosta ei ole kokemuksia. Tämän vuoksi tekijä VIII - valmistetta saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain, jos se on selvästi välttämätöntä.

Hedelmällisyys

Hedelmällisyyttä koskevia tietoja ei ole saatavilla. Eläimille tehtyjä hedelmällisyystutkimuksia ei ole suoritettu ELOCTA-valmisteella.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

ELOCTA-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Harvinaisissa tapauksissa on havaittu yliherkkyyttä tai allergisia reaktioita (näitä saattavat olla mm. kasvojen turvotus, ihottuma, paukamat, puristuksen tunne rinnassa ja hengitysvaikeudet, pistoskohdan polte ja kirvely, vilunväristykset, punoitus, yleistynyt nokkosihottuma, päänsärky, alhainen verenpaine,

letargia, pahoinvointi, levottomuus, takykardia), jotka voivat joissakin tapauksissa kehittyä vaikeaksi anafylaksiaksi (mukaan lukien sokki).

Hemofilia A -potilailla saattaa kehittyä neutraloivia tekijä VIII:n vasta-aineita (inhibiittoreita). Jos näitä vasta-aineita muodostuu, potilaan kliininen hoitovaste on riittämätön. Tällaisissa tapauksissa suositellaan yhteydenottoa hemofiliaan erikoistuneeseen hoitoyksikköön.

Taulukoitu yhteenveto haittavaikutuksista

Seuraavassa taulukossa 2 esitettyjen esiintymistiheyksien määrittämiseksi tutkittiin faasin III kliinisissä tutkimuksissa ja yhdessä jatkotutkimuksessa yhteensä 233 potilasta, joilla oli vaikea hemofilia A. Altistuspäivien yhteismäärä oli 34 746 mediaanin ollessa 129 (vaihteluväli 1-326) altistuspäivää tutkimushenkilöä kohti.

Alla oleva taulukko 2 on laadittu MedDRA-elinjärjestelmäluokituksen mukaisesti.

Esiintymistiheydet on arvioitu seuraavan esitystavan mukaisesti: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000); tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 2: ELOCTA-valmisteen kliinisissä tutkimuksissa ilmoitetut haittavaikutukset

MedDRA-järjestelmän elinluokka

 

Haittavaikutukset

Esiintymistiheys

Hermosto

 

Päänsärky

Melko harvinainen

 

 

Huimaus

Melko harvinainen

 

 

Makuhäiriöt

Melko harvinainen

Sydän

 

Bradykardia

Melko harvinainen

Verisuonisto

 

Korkea verenpaine

Melko harvinainen

 

 

Kuumat aallot

Melko harvinainen

 

 

Angiopatia1

Melko harvinainen

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

Yskä

Melko harvinainen

Ruoansulatuselimistö

 

Vatsakipu, alavatsa

Melko harvinainen

Iho ja ihonalainen kudos

 

Ihottuma

Melko harvinainen

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

Nivelkipu

Melko harvinainen

 

 

Lihaskipu

Melko harvinainen

 

 

Selkäkipu

Melko harvinainen

 

 

Nivelturvotus

Melko harvinainen

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Huonovointisuus

Melko harvinainen

 

 

Rintakipu

Melko harvinainen

 

 

Vilun tunne

Melko harvinainen

 

 

Kuumuuden tunne

Melko harvinainen

Tutkimukset

 

Anti-tekijä-VIII-vasta-

Melko harvinainen

 

 

aine positiivinen2

 

 

 

 

 

Vammat ja myrkytykset

 

Toimenpiteeseen

Melko harvinainen

 

 

liittyvä alhainen

 

 

 

verenpaine

 

1 Tutkijan käyttämä termi: verisuonissa tuntuva kipu ELOCTA

-valmisteen injisoinnin jälkeen

 

 

 

2 Yhdellä aikuisella tutkimushenkilöllä todettiin positiivinen anti-tekijä-VIII-vasta-aine-testitulos, joka ilmeni samanaikaisesti kun neutraloivan vasta-ainetitterin yksittäinen mittaustulos oli 0,73 Bethesda-yksikköä/ml

viikolla 14. Neutraloivaa vasta-ainetta ei vahvistettu uusintatestauksen yhteydessä 18 vuorokauden kuluttua ja se oli negatiivinen seuraavilla käynneillä. Viikolla 14 puhdistumassa (CL) havaittiin nousua, joka korjaantui rFVIIIFc- hoidon jatkumisen myötä.

Kokemukset myyntiin tulon jälkeen

Markkinoille tulon jälkeen on havaittu vasta-aineen kehittymistä FVIII:lle.

Pediatriset potilaat

Haittavaikutuksissa ei havaittu ikään liittyviä eroja pediatristen potilaiden ja aikuispotilaiden välillä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Yliannostusoireita ei ole raportoitu.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: antihemorraginen veren hyytymistekijä VIII, ATC-koodi: B02BD02

Vaikutusmekanismi

Tekijä VIII:n / von Willebrand -tekijän kompleksi koostuu kahdesta molekyylistä (tekijä VIII ja von Willebrandin -tekijä), joiden fysiologiset tehtävät ovat erilaiset. Hyytymisjärjestelmän aktivoituessa hyytymistekijä VIII konvertoituu aktivoituneeksi tekijä VIII:ksi ja vapautuu von Willebrand -tekijästä. Aktivoitunut tekijä VIII toimii aktivoituneen tekijä IX:n kofaktorina kiihdyttäen tekijä X:n muuttumista aktivoituneeksi tekijä X:ksi fosfolipidipinnoilla. Aktivoitunut tekijä X muuttaa protrombiinin trombiiniksi. Trombiini muuttaa tämän jälkeen fibrinogeenin fibriiniksi, jolloin hyytymä voi muodostua.

Hemofilia A on sukupuolisidonnainen perinnöllinen veren hyytymissairaus, joka johtuu tekijä VIII:n pienentyneistä pitoisuuksista ja johtaa verenvuotoihin nivelissä, lihaksissa tai sisäelimissä joko spontaanisti tai tapaturman tai leikkausvamman seurauksena. Korvaushoidon ansiosta tekijä VIII:n pitoisuudet suurenevat, jolloin hyytymistekijän puutos ja vuototaipumus hetkellisesti korjaantuvat.

ELOCTA (efmoroktokogi alfa) on täysin rekombinantti fuusioproteiini, jonka puoliintumisaika on pidentynyt. ELOCTA koostuu ihmisen hyytymistekijä VIII:sta, jonka B-domeenit on poistettu, ja joka on kovalenttisesti kiinnittynyt ihmisen immunoglobuliini G1:n Fc-domeeniin. Ihmisen

immunoglobuliini G1:n Fc-osa sitoutuu vastasyntyneen Fc-reseptoriin. Tämä reseptori ilmentyy koko elämän ajan ja on osa luonnollisesti esiintyvää reittiä, joka suojaa immunoglobuliineja lysosomaaliselta hajoamiselta kuljettamalla näitä proteiineja takaisin verenkiertoon, mikä johtaa niiden pitempään puoliintumisaikaan plasmassa. Efmoroktokogi alfa sitoutuu vastasyntyneen Fc-reseptoriin käyttäen siinä samaa luonnollisesti esiintyvää reittiä; tämä viivästyttää lysosomaalista hajoamista ja mahdollistaa pitemmän puoliintumisajan plasmassa kuin endogeeninen tekijä VIII.

Kliininen teho ja turvallisuus

ELOCTA-valmisteen turvallisuutta, tehoa ja farmakokinetiikkaa on arvioitu kahdessa monikansallisessa avoimessa avaintutkimuksessa: faasin 3 tutkimus, jota tässä kutsutaan nimellä tutkimus I, ja pediatrisilla potilailla tehty faasin 3 tutkimus, jota tässä kutsutaan nimellä tutkimus II (ks. Pediatriset potilaat).

Tutkimuksessa I verrattiin molempien estohoito-ohjelmien (yksilöllinen ja viikoittainen hoito) tehoa tarvittaessa toteutettavan hoidon tehoon. Tutkimukseen otettiin yhteensä 165 aiemmin hoitoa saanutta miespotilasta (12-65-vuotiaita), joilla oli vaikea hemofilia A. Ennen tutkimukseen tuloa estohoitoa käyttäneet tutkimuspotilaat valittiin tässä tutkimuksessa yksilöllisen estohoidon haaraan. Ennen tutkimukseen tuloa tarvittaessa toteutettavaa hoitoa saaneet henkilöt valittiin joko yksilöllisen estohoidon haaraan tai heidät satunnaistettiin joko viikoittaisen estohoidon tai tarvittaessa toteutettavan hoidon haaraan. Yksilöllisen estohoidon haarassa potilaiden hoito aloitettiin antamalla valmistetta kahdesti viikossa: 25 IU/kg ensimmäisenä päivänä ja 50 IU/kg neljäntenä päivänä. Yksilöllistä estohoitoannosta ja antoväliä säädettiin välillä 25-65 IU/painokilo 3-5 päivän välein. Viikoittainen estohoitoannos oli

65 IU/kg. Lisäksi tutkimuksessa I arvioitiin hemostaattista tehoa verenvuotojen hoidossa sekä perioperatiivisen hoidon aikana potilailla, joille tehtiin jokin suuri leikkaus.

Yksilöllinen estohoito: Tutkimuksen I yksilöllisen estohoidon haaraan osallistuneilla 117 arvioitavissa olleella potilaalla mediaani annosväli oli 3,51 (neljännespisteiden välinen alue 3,17-4,43) päivää ja mediaani kokonaisviikkoannos oli 77,90 (neljännespisteiden välinen alue 72,35-91,20) IU/kg.

Vuositasolla lasketut mediaanivuotomäärät tutkimushenkilöillä, joilla teho oli arvioitavissa, olivat seuraavat: 1,60 (neljännespisteiden välinen alue 0,0-4,69) yksilöllisen estohoidon haarassa, 3,59 (1,86-8,36) viikoittaisen estohoidon haarassa ja 33,57 (21,14-48,69) tarvittaessa toteutettavan hoidon haarassa. Vuotoa ei ilmennyt lainkaan yksilöllistä estohoitoa saaneista tutkimushenkilöistä 45,3 %:lla ja viikoittaista estohoitoa saaneista 17,4 %:lla.

Verenvuodon hoito: Tutkimuksen I aikana havaituista 757 vuototapahtumasta 87,3 % saatiin hallintaan yhdellä injektiolla ja yhteensä 97,8 % enintään kahdella injektiolla. Yhden vuototapahtuman hoidossa käytetty mediaaniannos injektiota kohti oli 27,35 (neljännespisteiden välinen alue 22,7-32,71) IU/kg.

Yhden vuototapahtuman hoidossa käytetty kokonaismediaaniannos oli 31,32 IU/kg (23,53; 52,53) yksilöllisen estohoidon haarassa ja viikoittaisen estohoidon haarassa ja 27,35 IU/kg (22,59; 32,71) tarvittaessa toteutettavan hoidon haarassa.

Perioperatiivinen hoito (leikkaukseen liittyvä estohoito): Tutkimuksessa I ja jatkotutkimuksessa suoritettiin ja arvioitiin yhteensä 23 suurta leikkausta 22 tutkimushenkilöllä. Useimmille tutkimushenkilöille (95,7 %) annettiin yksi preoperatiivinen annos hemostaasin ylläpitämiseksi leikkauksen aikana.

Leikkauksenaikaisen hemostaasin ylläpitämiseksi annettu mediaaniannos injektiota kohti oli 58,3 (vaihteluväli 45-102) IU/kg. Leikkauspäivänä useimmat tutkimushenkilöt saivat toisen injektion. Leikkauspäivänä annettu kokonaisannos vaihteli välillä 50,8-126,6 IU/kg.

< 12-vuotiaat pediatriset potilaat

Tutkimukseen II otettiin yhteensä 71 aiemmin hoitoa saanutta miespuolista pediatrista potilasta, joilla oli vaikea hemofilia A. Näistä 71 tutkimuksen osallistuneesta henkilöstä 69 sai ainakin yhden (1) annoksen ELOCTA-valmistetta, jolloin valmisteen tehoa ko. henkilöillä voitiin arvioida. Tutkimushenkilöt olivat alle 12-vuotiaita (35 henkilöä oli < 6-vuotiaita ja 34 henkilöä oli 6 - < 12-vuotiaita). Aloitusvaiheessa estohoito käsitti 25 IU/kg ensimmäisenä päivänä, jonka jälkeen annettiin 50 IU/kg neljäntenä päivänä. Tutkimuksessa sallittu ja käytetty annos oli korkeimmillaan 80 IU/kg ja salliittu ja käytetty annosteluväli lyhimmillään 2 päivää rajoitetulla määrällä potilaita.

Yksilöllinen estohoito: Yksilölliseen estohoito-ohjelmaan osallistuneilla pediatrisilla potilailla mediaani annosväli oli 3,49 (neljännespisteiden välinen alue 3,46-3,51) päivää ja mediaani kokonaisviikkoannos oli 91,63 (neljännespisteiden välinen alue 84,72-104,56) IU/kg < 6-vuotiailla potilailla ja 86,88 (neljännespisteiden välinen alue 79,12-103,08) IU/kg 6 -< 12-vuotiailla potilailla. Suurimmalla osalla potilaista (78,3 %) hoitoannokset annettiin koko hoito-ohjelman ajan annoksen vaihdellessa (alemman annoksen mediaanin ollessa 31,73 IU/kg ja ylemmän annoksen mediaanin 55,87 IU/kg). Vuositasolla laskettu mediaani kokonaisvuotomäärä oli 1,96 (neljännespisteiden välinen alue 0,00-3,96). Pediatrisista potilaista 46,4 %:lla ei ilmennyt lainkaan vuotoja.

Verenvuodon hoito: Tutkimuksen II aikana havaituista 86 vuototapahtumasta 81,4 % saatiin hallintaan yhdellä injektiolla ja yhteensä 93,0 % saatiin hallintaan enintään kahdella injektiolla. Verenvuototapahtuman hoitamiseksi annettu mediaani annos injektiota kohti oli 49,69 (neljännespisteiden välinen ero 29,41-56,82) IU/kg. Verenvuototapahtuman hoitamiseksi annettu mediaani kokonaisannos oli 54,90 IU/Kg (29,41; 71,09).

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset ELOCTA- valmisteen käytöstä yhdelle tai useammalle pediatriselle potilasryhmälle perinnöllisen

hyytymistekijä VIII:n puutteen hoidossa (ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

5.2Farmakokinetiikka

Kaikki ELOCTA-valmisteella tehdyt farmakokineettiset tutkimukset suoritettiin aiemmin hoitoa saaneilla potilailla, joilla oli vaikea hemofilia A. Tässä kohdassa esitettävät tiedot on saatu kromogeenisen määrityksen ja yksivaiheisen hyytymismäärityksen avulla. Kromogeenisen määrityksen datasta saadut farmakokineettiset muuttujat olivat samanlaisia verrattuna yksivaiheisen hyytymismäärityksen datasta saatuihin muuttujiin.

Farmakokineettisiä ominaisuuksia arvioitiin ELOCTA-valmistetta (rFVIIIFc) saavilla 28 tutkimushenkilöllä (≥ 15-vuotiaat). Vähintään 96 tuntia (4 päivää) kestäneen lääkkeettömän jakson jälkeen tutkimushenkilöille annettiin yksi 50 IU/kg ELOCTA-annos. Farmakokineettiset näytteet kerättiin ennen annosta ja 7 eri ajankohtana enintään 120 tunnin (5 päivän) kuluttua annoksen jälkeen. 50 IU/kg ELOCTA- annoksen jälkeiset farmakokineettiset muuttujat esitetään taulukoissa 3 ja 4.

Farmakokineettiset muuttujat1
Inkrementaalinen saanto (IU/dl per IU/kg)
AUC/annos
(IU*h/dl per IU/kg)
Cmax (IU/dl)
CL (ml/h/kg)
t½ (h)
MRT (h)
Vss (ml/kg)
Farmakokineettiset muuttujat1
Inkrementaalinen saanto (IU/dl per IU/kg)
AUC/annos
(IU*h/dl per IU/kg)
Cmax (IU/dl)
CL (ml/h/kg)
t½ (h)
MRT (h)
Vss (ml/kg)

Taulukko 3: ELOCTA-valmisteen farmakokineettiset muuttujat yksivaiheisen hyytymismäärityksen avulla määritettyinä

ELOCTA

(95 %:n CI)

N=28

2,24

(2,11-2,38)

51,2

(45,0-58,4)

(101-115)

1,95

(1,71-2,22)

19,0

(17,0-21,1)

25,2

(22,7-27,9)

49,1

(46,6-51,7)

1 Farmakokineettiset parametrit esitetään geometrisena keskiarvona (95 %:n CI)

Lyhenteet: CI = luottamusväli; Cmax= maksimiaktiivisuus; AUC = FVIII:n aktiivisuuden aikakäyrän alle jäävä alue; t½= terminaalinen puoliintumisaika; CL = puhdistuma; Vss = jakaantumistilavuus vakaan tason vaiheessa; MRT = keskimääräinen elimistössä oloaika.

Taulukko 4: ELOCTA-valmisteen farmakokineettiset muuttujat kromogeenisen määrityksen avulla määritettyinä

ELOCTA

(95 %:n CI)

N=27

2,49

(2,28-2,73)

47,5

(41,6-54,2)

(104-165)

2,11

(1,85-2,41)

20,9

(18,2-23,9)

25,0

(22,4-27,8)

52,6

(47,4-58,3)

1 Farmakokineettiset parametrit esitetään geometrisena keskiarvona (95 %:n CI)

Lyhenteet: CI = luottamusväli; Cmax= maksimiaktiivisuus; AUC = FVIII:n aktiivisuuden aikakäyrän alle jäävä alue; t½= terminaalinen puoliintumisaika; CL = puhdistuma; Vss = jakaantumistilavuus vakaan tason vaiheessa; MRT = keskimääräinen elimistössä oloaika.

Farmakokineettiset tiedot osoittavat, että ELOCTA-valmisteella on pidentynyt puoliintumisaika verenkierrossa.

Pediatriset potilaat

ELOCTA-valmisteen farmakokineettiset muuttujat määritettiin teini-ikäisillä henkilöillä tutkimuksessa I (farmakokineettisiä näytteitä otettiin ennen annoksen antamista, minkä jälkeen arvioita tehtiin useina ajankohtina kunnes annoksen antamisesta oli kulunut 120 tuntia (5 päivää)) ja lapsilla tutkimuksessa II (farmakokineettisiä näytteitä otettiin ennen annoksen antamista, minkä jälkeen arvioita tehtiin useina ajankohtina kunnes annoksen antamisesta oli kulunut 72 tuntia (3 päivää)). Taulukoissa 5 ja 6 esitetään alle 18-vuotiaiden tutkimushenkilöiden pediatrisesta datasta lasketut farmakokineettiset muuttujat.

Taulukko 5: ELOCTA-valmisteen farmakokineettiset muuttujat pediatrisilla potilailla yksivaiheisen hyytymismäärityksen avulla määritettyinä

Farmakokineettiset

Tutkimus II

 

Tutkimus I*

 

 

 

 

< 6-vuotiaat

6 - < 12-vuotiaat

 

12 - < 18-vuotiaat

muuttujat1

 

 

 

 

 

 

N = 23

N = 31

 

N = 11

 

 

 

 

 

Inkrementaalinen saanto

1,90

2,30

 

1,81

(IU/dl per IU/kg)

(1,79-2,02)

(2,04-2,59)

 

(1,56-2,09)

 

 

 

 

 

AUC/annos

28,9

38,4

 

38,2

(IU*h/dl per IU/kg)

(25,6-32,7)

(33,2-44,4)

 

(34,0-42,9)

 

 

 

 

 

t½ (h)

12,3

13,5

 

16,0

 

(11,0-13,7)

(11,4-15,8)

 

(13,9-18,5)

 

 

 

 

 

MRT (h)

16,8

19,0

 

22,7

 

(15,1-18,6)

(16,2-22,3)

 

(19,7-26,1)

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,46

2,61

 

2,62

 

(3,06-3,91)

(2,26-3,01)

 

(2,33-2,95)

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

57,9

49,5

 

59,4

 

(54,1-62,0)

(44,1-55,6)

 

(52,7-67,0)

 

 

 

 

 

1 Farmakokineettiset parametrit esitetään geometrisena keskiarvona (95 %:n CI)

Lyhenteet: CI = luottamusväli; AUC = FVIII:n aktiivisuuden alle jäävä aikakäyrä; t½ = terminaalinen puoliintumisaika;

CL = puhdistuma; MRT = keskimääräinen elimistössä oloaika; Vss = jakaantumistilavuus vakaan tason vaiheessa

*12 - < 18-vuotiaita koskevissa farmakokineettisissä muuttujissa oli mukana tutkimushenkilöitä tutkimuksen I kaikista haaroista ja näytteenoton aikataulut olivat erilaisia

Taulukko 6: ELOCTA-valmisteen farmakokineettiset muuttujat pediatrisilla potilailla kromogeenisen määrityksen avulla määritettyinä

Farmakokineettiset

Tutkimus II

 

Tutkimus I*

 

 

 

 

< 6-vuotiaat

6 - < 12-vuotiaat

 

12 - < 18-vuotiaat

muuttujat1

 

 

 

 

 

 

N = 24

N = 27

 

N = 11

 

 

 

 

 

Inkrementaalinen saanto

1,88

2,08

 

1,91

(IU/dl per IU/kg)

(1,73-2,05)

(1,91-2,25)

 

(1,61-2,27)

 

 

 

 

 

AUC/annos

25,9

32,8

 

40,8

(IU*h/dl per IU/kg)

(23,4-28,7)

(28,2-38,2)

 

(29,3-56,7)

 

 

 

 

 

t½ (h)

14,3

15,9

 

17,5

 

(12,6-16,2)

(13,8-18,2)

 

(12,7-24,0)

 

 

 

 

 

MRT (h)

17,2

20,7

 

23,5

 

(15,4-19,3)

(18,0-23,8)

 

(17,0-32,4)

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,86

3,05

 

2,45

 

(3,48-4,28)

(2,62-3,55)

 

(1,76-3,41)

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

66,5

63,1

 

57,6

 

(59,8-73,9)

(56,3-70,9)

 

(50,2-65,9)

 

 

 

 

 

1 Farmakokineettiset parametrit esitetään geometrisena keskiarvona (95 %:n CI)

Lyhenteet: CI = luottamusväli; AUC = FVIII:n aktiivisuuden alle jäävä aikakäyrä; t½ = terminaalinen puoliintumisaika;

CL = puhdistuma; MRT = keskimääräinen elimistössä oloaika; Vss = jakaantumistilavuus vakaan tason vaiheessa

*12 - < 18-vuotiaita koskevissa farmakokineettisissä muuttujissa oli mukana tutkimushenkilöitä tutkimuksen I kaikista haaroista ja näytteenoton aikataulut olivat erilaisia

Alle 12-vuotiailla lapsilla puhdistuma voi olla suurempi ja puoliintumisaika lyhyempi kuin teini-ikäisillä ja aikuisilla, mikä on johdonmukaista muita hyytymistekijöitä koskevien havaintojen kanssa. Nämä erot pitää ottaa annostuksessa huomioon.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Akuutin ja toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta koskevien tutkimusten (joihin sisältyi myös paikallisen toksisuuden ja farmakologisen turvallisuuden arvioinnit) tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta, lisääntymistoksisuutta tai alkion-/sikiönkehitystä koskevia tutkimuksia ei ole tehty. Hiirillä tehdyssä kokeessa, jossa tutkittiin valmisteen siirtymistä istukan läpi, ELOCTA-valmisteen on osoitettu läpäisevän istukan pieninä määrinä.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Kuiva-aine

Sakkaroosi

Natriumkloridi

L-histidiini

Kalsiumklorididihydraatti

Polysorbaatti 20

Natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen)

Suolahappo (pH:n säätämiseen)

Liuotin

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Vain mukana toimitettuja antolaitteita saa käyttää, koska hyytymistekijä VIII:n tarttuminen joidenkin injektiovälineiden sisäpintoihin voi aiheuttaa hoidon epäonnistumisen.

6.3Kestoaika

Avaamaton injektiopullo 3 vuotta

Kestoajan puitteissa valmistetta voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 30 °C:ssa) yhtäjaksoisesti enintään 6 kuukautta. Päivämäärä, jolloin valmiste otetaan pois jääkaapista, on syytä merkitä pakkauksen päälle. Valmistetta ei saa siirtää enää takaisin jääkaappiin huoneenlämmössä säilyttämisen jälkeen. Ei saa käyttää injektiopullon päälle painetun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai 6 kuukauden kuluttua siitä, kun pakkaus on otettu jääkaapista, riippuen siitä, kumpi päivä on aikaisempi.

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan 6 tuntia, kun valmistetta säilytetään huoneenlämmössä (enintään 30 °C:ssa) Suojaa valmiste suoralta auringonvalolta. Jos valmistetta ei käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen käytetä 6 tunnin kuluessa, se on hävitettävä. Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä heti käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen. Ellei sitä käytetä heti, käytönaikainen varastointi ja käyttöä edeltävät olosuhteet ovat käyttäjään vastuulla.

6.4Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä. Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) sekä erityiset välineet lääkkeen käyttöä, antoa tai paikalleen asettamista varten

Jokainen pakkaus sisältää:

-kuiva-ainetta lasisessa (tyyppi 1) injektiopullossa, jossa on lateksiton klorobutyylikumitulppa

-3 ml liuotinta lasisessa (tyyppi 1) esitäytetyssä ruiskussa, jossa on lateksiton bromobutyylikumista valmistettu mäntätulppa

-männän varsi

-steriili injektiopullon adapteri käyttövalmiiksi saattamista varten

-steriili infuusiovälineistö

-kaksi alkoholipyyhettä

-kaksi laastaria

-yksi sideharsotaitos.

Pakkauskoko 1.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Injektiopullossa oleva kylmäkuivattu injektiokuiva-aine liuosta varten valmistetaan käyttövalmiiksi lisäämällä siihen pakkauksessa olevan esitäytetyn ruiskun sisältämä liuotin (injektionesteisiin käytettävä vesi) käyttäen tähän tarkoitettua injektiopullon steriiliä adapteria.

Injektiopulloa on pyöriteltävä varovasti, kunnes injektiokuiva-aine on kokonaan liuennut.

Lisätietoja käyttövalmiiksi saattamisesta ja antamisesta voit katsoa pakkausselosteesta.

Käyttövalmiiksi saatetun liuoksen on oltava kirkasta tai hiukan opaalinhohtoista sekä väritöntä. Älä käytä liuosta, jos se on sameaa tai sisältää sakkaa. Käyttövalmiiksi saatetut lääkevalmisteet on tarkastettava silmämääräisesti ennen antoa mahdollisten hiukkasten ja värimuutosten varalta.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Ruotsi

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1046/001

EU/1/15/1046/002

EU/1/15/1046/003

EU/1/15/1046/004

EU/1/15/1046/005

EU/1/15/1046/006

EU/1/15/1046/007

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 19. marraskuuta 2015

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä