Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Pakkausseloste - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEmadine
ATC-koodiS01GX06
Lääkeaineemedastine
ValmistajaNovartis Europharm Limited

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

EMADINE 0,5 mg/ml silmätipat, liuos.

Emedastiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä EMADINE on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät EMADINE-silmätippoja

3.Miten EMADINE-silmätippoja käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.EMADINEn säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä EMADINE on ja mihin sitä käytetään

EMADINE on lääke, jota käytetään kausittaisen allergisen sidekalvotulehduksen (silmäallergioiden) hoitoon. Se vähentää allergisen reaktion voimakkuutta.

Allerginen sidekalvontulehdus. Jotkut aineet (eli allergeenit), kuten siitepöly, huonepöly tai eläinten karvat, voivat aiheuttaa allergisia reaktioita, joiden seurauksena ilmenee kutinaa, punoitusta sekä silmän pinnan turvotusta.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät EMADINE-silmätippoja

Älä käytä EMADINE-silmätippoja

-jos olet allerginen emedastiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Kysy neuvoa lääkäriltäsi.

Varoitukset ja varotoimet

Älä käytä EMADINEa alle 3-vuotiaille lapsille.

Jos käytät piilolinssejä, katso alla oleva kohta ”EMADINE sisältää bentsalkoniumkloridia”.

EMADINE-silmätippoja ei suositella yli 65-vuotiaille potilaille, koska kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty tällä ikäryhmällä.

EMADINE-silmätippoja ei suositella munuais-tai maksasairaudesta kärsiville potilaille.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät EMADINE-silmätippoja.

Muut lääkevalmisteet ja EMADINE

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät muita silmätippoja samaan aikaan EMADINE-tippojen kanssa, noudata kohdan 3. ”Miten Emadine-silmätippoja käytetään” lopussa olevia ohjeita.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Näkö saattaa hämärtyä joksikin aikaa heti EMADINEn annostelun jälkeen. Älä aja autoa äläkä käytä koneita, ennen kuin näkösi on kirkastunut.

EMADINE sisältää bentsalkoniumkloridia

EMADINE sisältää säilöntäainetta nimeltä bentsalkoniumkloridi. Tämä aine saattaa aiheuttaa silmän ärsytystä ja se värjää pehmeät piilolinssit. Älä siis käytä piilolinssejä, kun käytät EMADINE-tippoja. Odota 15 minuuttia EMADINEn tiputtamisen jälkeen ennen kuin laitat piilolinssit takaisin silmään.

3.Miten EMADINE-silmätippoja käytetään

Käytä EMADINE-tippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille: 1 tippa silmään kahdesti päivässä.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käytä tippoja vain silmiin.

LISÄÄ OHJEITA KÄÄNTÖPUOLELLA

Käännä sivua

3. Miten EMADINE-silmätippoja käytetään(jatkuu)

Annosteluohjeet ks. kääntöpuoli

Ota esille EMADINE-pullo ja peili.

Pese kädet

Ota pullo ja kierrä korkki auki.

Jos korkista avaamisen yhteydessä irtoava sinettirengas on löysällä korkin poistamisen jälkeen, poista se ennen valmisteen käyttämistä.

Pidä pulloa ylösalaisin peukalon ja keskisormen välissä.

Taivuta päätä taaksepäin. Vedä alaluomea alaspäin puhtaalla sormella, kunnes muodostuu

“tasku” silmäluomen ja silmän väliin. Tipan tulee mennä tähän taskuun (kuva 1).

Vie pullon kärki lähelle silmää. Käytä peiliä apuna.

Varo koskettamasta silmää tai silmäluomea, ympäröivää ihoa tai muita pintoja pullon kärjellä. Pullon sisältö saattaa likaantua.

Paina varovasti pullon pohjaa ja tiputa yksi tippa EMADINEa kerrallaan.

Älä purista pulloa, se on suunniteltu niin, että vain kevyt painallus pullon pohjaan riittää (kuva 2).

Jos käytät tippoja molempiin silmiin, toista sama toiseen silmään.

Sulje pullo huolellisesti heti käytön jälkeen.

Jos EMADINEa otetaan vahingossa suun kautta tai ruiskeena, ota yhteys lääkäriin välittömästi.

Seurauksena voi olla sydämen rytmihäiriöitä.

Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen.

Jos saat liikaa tippoja silmään, huuhtele silmää mieluiten steriilillä suolaliuoksella, tai sen puuttuessa lämpimällä vedellä. Älä laita lisää tippoja silmään ennen kuin vasta seuraavalla annostuskerralla.

Jos unohdat tiputtaa EMADINEa, tiputa yksi tippa heti kun muistat, ja palaa sitten normaaliin annostelurytmiin. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen.

Jos käytät samanaikaisesti muita silmätippoja, jätä ainakin 10 minuutin tauko EMADINEn ja muiden silmätippojen väliin. Silmävoiteet annostellaan viimeiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Voit jatkaa silmätippojen käyttöä, elleivät haittavaikutukset ole vakavia. Jos olet huolestunut tai epävarma, ota yhteys lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan.

Yleiset haittavaikutukset

(voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä)

Silmät: silmäkipu, silmän kutina, silmän punoitus

Melko harvinaiset haittavaikutukset

(voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

Silmät: sarveiskalvon häiriöt, poikkeava tunne silmässä, lisääntynyt kyyneleritys, väsyneet silmät, silmän ärsytys, näön sumeneminen, sarveiskalvon värjäymä, kuiva silmä

Yleisoireet: päänsärky, univaikeudet, sinuspäänsärky, paha maku suussa, ihottuma

Yleisyys tuntematon

(Ei voida arvioida saatavissa olevan tiedon perusteella)

Yleisoireet: nopeutunut syke

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55 FI-00034 Fimea

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.EMADINEn säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 C.

Pullo hävitetään neljän viikon kuluttua ensimmäisestä avaamisesta. Näin vältytään infektioilta. Kirjoita pullon avaamispäivämäärä kunkin pullon etikettiin ja koteloon sekä alla olevaan tilaan.

Avattu:

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä EMADINE sisältää

Vaikuttava aine on emedastiini 0,5 mg/ml (0,5 mg/ml) difumaraattina.

Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi, trometamoli, natriumkloridi, hypromelloosi, puhdistettu vesi. Pieniä määriä kloorivetyhappoa tai natriumhydroksidia on toisinaan lisätty pitämään happamuus (pH) normaalina.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

EMADINE on neste (liuos). Lääkettä on saatavana 5 ml:n tai 10 ml:n muovipulloissa (DROP-TAINER-pulloissa), joissa on kierrekorkki. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Valmistaja

 

 

 

 

Valmistaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

 

Alcon Cusi, S.A.,

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

 

 

 

Camil Fabra 58,

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs

 

 

08320 El Masnou

Iso-Britannia

Belgia

 

 

Espanja

 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos,

Tél: +33 1 55 47 66 00

S.A.

 

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta http://www.ema.europa.eu

Pakkausseloste: tietoa potilaalle

EMADINE 0,5 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus.

Emedastiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä EMADINE on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät EMADINE-silmätippoja

3.Miten EMADINE-silmätippoja käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.EMADINEn säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä EMADINE on ja mihin sitä käytetään

EMADINE on lääke jota käytetään kausittaisen allergisen sidekalvotulehduksen (silmäallergioiden) hoitoon. Se vähentää yliherkkyystapahtuman voimakkuutta.

Allerginen sidekalvontulehdus. Jotkut aineet (eli allergeenit), kuten siitepöly, huonepöly tai eläinten karvat, voivat aiheuttaa allergisia reaktioita, joiden seurauksena ilmenee kutinaa, punoitusta sekä silmän pinnan turvotusta.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät EMADINE-silmätippoja

Älä käytä EMADINE-silmätippoja

-jos olet allerginen emedastiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Kysy neuvoa lääkäriltäsi.

Varoitukset ja varotoimet

Älä käytä EMADINEa alle 3-vuotiaille lapsille.

EMADINE-silmätippoja ei suositella yli 65-vuotiaille potilaille, koska kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty tällä ikäryhmällä.

EMADINE-silmätippoja ei suositella munuais-tai maksasairaudesta kärsiville potilaille. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät EMADINE-silmätippoja.

Muut lääkevalmisteet ja EMADINE

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät muita silmätippoja samaan aikaan EMADINE-tippojen kanssa, noudata kohdan 3 ”Miten Emadine-silmätippoja käytetään” lopussa olevia ohjeita.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Näkö saattaa hämärtyä joksikin aikaa heti EMADINEn annostelun jälkeen. Älä aja autoa äläkä käytä koneita, ennen kuin näkösi on kirkastunut.

3. Miten EMADINE-silmätippoja käytetään

Käytä EMADINE-tippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille: 1 tippa silmään kahdesti päivässä.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käytä tippoja vain silmiin.

LISÄÄ OHJEITA KÄÄNTÖPUOLELLA

Käännä sivua

3. Miten EMADINE-silmätippoja käytetään (jatkuu)

Annosteluohjeet ks. kääntöpuoli

Älä käytä aikaisemmin avattua pipettiä. Älä käytä avaamattomia pipettejä pussista, joka on avattu yli viikko sitten.

Revi pussi auki ja ota esiin 5 pipetin liuska.

Älä käytä, jos liuos on sameaa tai sisältää hiukkasia.

Pidä pipettiliuskan pitkää litteää osaa ylimpänä ja erota yksi pipetti vetämällä sitä itseesi päin pitäen samalla muista kiinni tiukasti. Irrota pipetti kohdista, joissa se liittyy toiseen pipettiin. (kuva 1).

Jätä erillään oleva pipetti käyttöön ja laita loput takaisin pussiin.

Ota peili esille ja pese kädet.

Pidä pipetin pitkää litteää päätä peukalon ja etusormen välissä ja avaa se kiertämällä toisesta päästä (kuva 2).

Taivuta päätä taaksepäin. Vedä alaluomea alaspäin puhtaalla sormella, kunnes muodostuu

“tasku” silmäluomen ja silmän väliin. Tiputa tippa tähän taskuun.

Pidä pipettiä ylösalaisin peukalon ja sormien välissä.

Aseta pipetin kärki lähelle silmää. Käytä peiliä tarvittaessa apuna.

Varo koskettamasta silmää tai silmäluomea, ympäröivää ihoa tai muita pintoja pipetin kärjellä. Tipat saattavat likaantua.

Purista pipettiä varovasti, jolloin yksi tippa tippuu silmäluomen ja silmän väliseen taskuun.(kuva 3).

Jos lääkäri on määrännyt tippoja molempiin silmiin, toista sama toiseen silmään käyttäen samaa pipettiä.

Hävitä käytetty pipetti ja jäljelle jäänyt liuos välittömästi.

Hävitä käyttämättömät pipetit pussista yhden viikon kuluttua avaamisesta – vaikka ne olisivat avaamattomia.

Jos EMADINEa otetaan vahingossa suun kautta tai injektiona, ota yhteys lääkäriin välittömästi. Seurauksena voi olla sydämen rytmihäiriöitä.

Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen.

Jos saat liikaa tippoja silmään, huuhtele silmää mieluiten steriilillä suolaliuoksella, tai sen puuttuessa lämpimällä vedellä. Älä laita lisää tippoja ennen kuin vasta seuraavalla annostuskerralla.

Jos unohdat tiputtaa EMADINEa, tiputa yksi tippa heti kun muistat, ja palaa sitten normaaliin annostelurytmiin. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen.

Jos käytät samanaikaisesti muita silmätippoja, jätä ainakin 10 minuutin tauko EMADINEn ja muiden silmätippojen väliin. Silmävoiteet annostellaan viimeiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Voit jatkaa silmätippojen käyttöä, elleivät haittavaikutukset ole vakavia. Jos ole huolestunut tai epävarma, ota yhteys lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan.

Yleiset haittavaikutukset

(voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

Silmät: silmäkipu, silmän kutina, silmän punoitus

Melko harvinaiset haittavaikutukset

(voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

Silmät: sarveiskalvon häiriöt, poikkeava tunne silmässä, lisääntynyt kyyneleritys, väsyneet silmät, silmän ärsytys, näön sumeneminen, sarveiskalvon värjäymä, kuiva silmä

Yleisoireet: päänsärky, univaikeudet, sinus päänsärky, paha maku suussa, ihottuma

Yleisyys tuntematon

(Ei voida arvioida saatavissa olevan tiedon perusteella)

Yleisoireet: nopeutunut syke

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55 FI-00034 Fimea

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. EMADINEn säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pipetissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 C.

Hävitä pipetti heti käytön jälkeen. Kaikki viikon kuluttua foliopakkauksen avaamisen jälkeen käyttämättä jääneet lääkepakkaukset on hävitettävä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä EMADINE sisältää

Vaikuttava aine on emedastiini 0,5 mg/ml difumaraattina.

Muut aineet ovat trometamoli, natriumkloridi, hypromelloosi, puhdistettu vesi. Pieniä määriä kloorivetyhappoa tai natriumhydroksidia on toisinaan lisätty pitämään happamuustaso (pH) normaalina.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

EMADINE on neste (liuos). Lääkettä on saatavana kerta-annospipeteissä, ja kussakin kerta-annospipetissä on 0,35 ml. Jokainen foliopussi sisältää 5 kerta-annospipettiä. Valmistetta on saatavana 30 tai 60 yksikköä sisältävissä pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Valmistaja

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

 

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs

 

Iso-Britannia

Belgia

 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos,

Tél: +33 1 55 47 66 00

S.A.

 

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta http://www.ema.europa.eu

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä