Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emtriva (emtricitabine) – Valmisteyhteenveto - J05AF09

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEmtriva
ATC-koodiJ05AF09
Lääkeaineemtricitabine
ValmistajaGilead Sciences International Limited

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Emtriva 200 mg kovat kapselit

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kova kapseli sisältää 200 mg emtrisitabiiniä.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Kova kapseli.

Jokaisen 19,4 mm x 6,9 mm mittaisen kapselin alaosa on läpinäkymättömän valkoinen ja kansi läpinäkymättömän vaaleansininen. Kapselin kannessa on merkintä "200 mg" ja alaosassa "GILEAD" ja [Gileadin logo] mustalla.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Emtriva on tarkoitettu yhdistelmähoitoon muiden antiretroviraalisten lääkevalmisteiden kanssa HIV-1-tartunnan saaneille aikuisille ja vähintään 4 kuukauden ikäisille lapsille.

Tämä käyttöaihe perustuu aiemmin hoitamattomilla potilailla ja virologisesti tasapainossa olevilla aiemmin hoidetuilla potilailla tehtyihin tutkimuksiin. Emtriva-valmisteen käytöstä ei ole kokemuksia potilailla, joilla nykyhoito ei tehoa tai useampi hoito on epäonnistunut (ks. kohta 5.1).

Päätettäessä uudesta hoidosta potilaille, joilla antiretroviraalinen hoito on epäonnistunut, tulee tarkoin huomioida eri lääkevalmisteisiin liittyvät mutaatiomallit ja yksittäisen potilaan aiempi hoito. Mikäli mahdollista, resistenssitestaus voi olla aiheellinen.

4.2Annostus ja antotapa

Hoidon aloittavan lääkärin tulee olla perehtynyt HIV-infektion hoitoon.

Annostus

Emtriva 200 mg kovia kapseleita voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Aikuiset: Emtriva-valmisteen suositeltu annos on yksi 200 mg kova kapseli kerran vuorokaudessa suun kautta.

Jos potilas unohtaa ottaa Emtriva-annoksen ja muistaa sen 12 tunnin kuluessa annoksen normaalista ottamisajankohdasta, hänen tulee ottaa Emtriva-annoksensa ruoan kanssa tai ilman ruokaa mahdollisimman pian, ja seuraava annos normaalin annostusaikataulun mukaisesti. Jos potilas unohtaa ottaa Emtriva-annoksen ja muistaa sen vasta yli 12 tunnin kuluttua ja kun on jo melkein aika ottaa seuraava annos, potilaan ei tule ottaa unohtunutta annosta, vaan hänen tulee ottaa seuraava annoksensa normaalin annostusaikataulun mukaisesti.

Jos potilas oksentaa 1 tunnin kuluessa Emtriva-valmisteen ottamisesta, hänen tulee ottaa toinen annos. Jos potilas oksentaa yli 1 tunnin kuluttua Emtriva-valmisteen ottamisesta, hänen ei tarvitse ottaa toista annosta.

Erityisryhmät

Iäkkäät: Turvallisuus- ja tehokkuustietoja yli 65-vuotiaista potilaista ei ole saatavissa, mutta suositellun päivittäisen annoksen muuttamisen ei pitäisi olla tarpeellista aikuisilla, ellei heillä ole viitteitä munuaisten vajaatoiminnasta.

Munuaisten vajaatoiminta: Emtrisitabiini poistuu kehosta munuaisten kautta erittymällä ja emtrisitabiinialtistus lisääntyy merkittävästi munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla (ks. kohta 5.2). Annosta tai annosväliä joudutaan muuttamaan kaikilla potilailla, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 30 ml/min (ks. kohta 4.4).

Alla oleva taulukko 1 näyttää munuaisten vajaatoiminta-asteen mukaiset annosvälimuutossuositukset 200 mg kovalle kapselille. Annosvälimuutosten (72 tai 96 tunnin välein potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 30 ml/min) turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu kliinisesti. Siitä syystä kliinistä hoitovastetta ja munuaisten toimintaa tulee seurata tarkoin näillä potilailla (ks. kohta 4.4).

Munuaisten vajaatoiminnasta kärsiviä potilaita voidaan hoitaa myös Emtriva 10 mg/ml oraaliliuoksella päivittäisen emtrisitabiiniannoksen pienentämiseksi. Ks. Emtriva 10 mg/ml oraaliliuoksen valmisteyhteenveto.

Taulukko 1: Kreatiniinipuhdistuman mukaisesti muutetut annosvälisuositukset 200 mg kovalle kapselille

 

Kreatiniinipuhdistuma (CLcr) (ml/min)

 

≥ 30

15-29

< 15 (toistuvaa

 

 

 

hemodialyysiä

 

 

 

vaativa, toimimaton

 

 

 

munuainen)*

Annosvälisuositus

Yksi 200 mg kova

Yksi 200 mg kova

Yksi 200 mg kova

200 mg koville

kapseli 24 tunnin

kapseli 72 tunnin

kapseli 96 tunnin

kapseleille

välein

välein

välein

 

 

 

 

* Edellyttäen, että 3 tunnin hemodialyysi annetaan kolmasti viikossa alkaen vähintään 12 tuntia viimeisen emtrisitabiiniannoksen jälkeen.

Muun tyyppisillä dialyysihoidoilla kuten ambulatorisella peritoneaalidialyysillä hoidettuja loppuvaiheen munuaistautia (End Stage Renal Disease, ESRD) sairastavia potilaita ei ole tutkittu, eikä annostussuositusta voida tehdä.

Maksan vajaatoiminta: Tietoja, joiden perusteella voitaisiin tehdä annossuositus maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille, ei ole saatavissa. Perustuen emtrisitabiinin minimaaliseen metaboliaan ja sen poistumiseen munuaisten kautta on kuitenkin epätodennäköistä, että annoksen muutos olisi tarpeellinen maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta 5.2).

Jos Emtriva-valmisteen käyttö lopetetaan potilailla, joilla on samanaikaisesti HIV- ja HBV-infektio, näitä potilaita tulee seurata tarkoin hepatiitin pahenemisen varalta (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat: Emtriva-valmisteen suositeltu annos vähintään 4 kuukauden ikäisille lapsille ja enintään 18-vuotiaille, vähintään 33 kg painaville nuorille, jotka pystyvät nielemään kovia kapseleita, on yksi 200 mg kova kapseli suun kautta kerran vuorokaudessa.

Tietoja emtrisitabiinin tehosta alle 4 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla ei ole ja tietoa aineen turvallisuudestakin on vain hyvin vähän. Siksi Emtriva-valmistetta ei suositella annettavaksi alle 4 kuukauden ikäisille (tietoa farmakokinetiikasta tässä ikäryhmässä, ks. kohta 5.2).

Tietoja, joiden perusteella voitaisiin tehdä annossuositus munuaisten vajaatoiminnasta kärsiville lapsipotilaille, ei ole saatavissa.

Antotapa

Emtriva 200 mg:n kovat kapselit tulee ottaa kerran vuorokaudessa suun kautta ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Emtriva-valmistetta on saatavissa myös 10 mg/ml oraaliliuoksena vähintään 4 kuukauden ikäisille pikkulapsille, lapsille ja potilaille, jotka eivät pysty nielemään kovia kapseleita sekä munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille. Ks. Emtriva 10 mg/ml oraaliliuoksen valmisteyhteenveto. Emtrisitabiini kovan kapselin ja oraaliliuoksen hyötyosuuden välisistä eroavuuksista johtuen oraaliliuoksena annostellulla 240 mg emtrisitabiinillä aikaansaatujen plasmapitoisuuksien pitäisi vastata yhdellä emtrisitabiini 200 mg kovalla kapselilla aikaansaatua plasmapitoisuutta (ks. kohta 5.2).

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yleistä

Emtrisitabiiniä ei suositella ainoaksi lääkkeeksi HIV-infektion hoidossa. Sitä täytyy käyttää yhdessä muiden antiretroviraalisten lääkkeiden kanssa. Ks. myös yhdistelmähoidon muiden antiretroviraalisten lääkevalmisteiden valmisteyhteenvetoja.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen anto

Emtriva-valmistetta ei pitäisi käyttää muiden emtrisitabiiniä sisältävien lääkevalmisteiden tai lamivudiinia sisältävien lääkevalmisteiden kanssa.

Opportunisti-infektiot

Koska emtrisitabiiniä tai jotakin muuta antiretroviraalista hoitoa saavilla potilailla saattaa edelleen esiintyä opportunisti-infektioita ja muita HIV-infektioon liittyviä komplikaatioita, tarkka kliininen seuranta HIV:iin liittyvien sairauksien hoitoon perehtyneiden lääkäreiden toimesta on aiheellinen.

HIV:n siirtyminen

Tehokkaan retroviruslääkityksen on osoitettu olennaisesti vähentävän sukupuoliteitse tapahtuvan tartunnan riskiä. Silti tartunnan riskiä ei voida täysin sulkea pois. Kansallisten suositusten mukaisista varotoimenpiteistä on huolehdittava tartuntojen ehkäisemiseksi.

Munuaisten toiminta

Emtrisitabiini poistuu pääasiassa munuaisten kautta glomerulussuodoksen ja aktiivisen tubulaarisen erityksen avulla. Emtrisitabiinialtistus saattaa olla huomattavasti lisääntynyt potilailla, joilla on vakava munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min) ja jotka saavat päivittäin 200 mg emtrisitabiiniä kovina kapseleina tai 240 mg oraaliliuoksena. Siitä syystä joko annosvälimuutos (käyttäen Emtriva 200 mg kovia kapseleita) tai emtrisitabiinin päivittäisen annoksen vähentäminen on tarpeellinen (käyttäen Emtriva 10 mg/ml oraaliliuosta) kaikilla potilailla, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 30 ml/min. Kohdassa 4.2 annettujen annosvälimuutossuositusten turvallisuus ja tehokkuus perustuvat kerta-annoksen farmakokineettisiin tietoihin ja mallitukseen, eikä niitä ole tutkittu kliinisesti. Siitä syystä kliinistä hoitovastetta ja munuaisten toimintaa tulee seurata tarkoin potilailla, joilla emtrisitabiinin annosväliä on pidennetty (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Varovaisuutta tulee noudattaa annosteltaessa emtrisitabiiniä samanaikaisesti aktiivisen tubulaarisen erittymisen kautta erittyvien lääkevalmisteiden kanssa koska näiden samanaikainen annostelu saattaa nostaa joko seerumin emtrisitabiinipitoisuuksia tai samanaikaisesti annetun lääkevalmisteen pitoisuuksia näiden kilpaillessa samasta poistumisreitistä (ks. kohta 4.5).

Paino ja metaboliset parametrit

Antiretroviraalisen hoidon aikana saattaa ilmetä painon nousua sekä veren lipidi- ja glukoosiarvojen nousua. Tällaiset muutokset saattavat osittain liittyä hoitotasapainoon ja elämäntapaan. Lipidien kohdalla on joissain tapauksissa näyttöä siitä, että syynä on lääkehoito, kun taas vahvaa näyttöä

minkään tietyn hoidon vaikutuksesta painon nousuun ei ole. Veren lipidi- ja glukoosiarvojen seurannan osalta viitataan HIV-infektion hoitosuosituksiin. Rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä on hoidettava kliinisen käytännön mukaisesti.

Maksan toiminta

Heikentyneestä maksan toiminnasta kärsivillä potilailla, joilla on myös krooninen aktiivinen hepatiitti, esiintyy useammin maksan toimintahäiriöitä CART-hoidon aikana ja heitä tulee seurata tavanomaisen käytännön mukaisesti. Vakavien ja mahdollisesti kuolemaan johtavien maksaan kohdistuvien haittavaikutusten riski on suurempi CART-hoitoa saavilla kroonista hepatiitti B- tai C-infektiota sairastavilla potilailla. Mikäli potilas saa samanaikaisesti antiviraalista hoitoa hepatiittiin B tai C, ks. myös näiden lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot.

Maksasairauden pahetessa näillä potilailla hoidon keskeyttämistä tai lopettamista tulee harkita.

Potilaat, joilla on samanaikainen hepatiitti B-infektio (HBV)

Emtrisitabiini on in vitro aktiivinen HBV:tä vastaan. Emtrisitabiinin tehosta ja turvallisuudesta (200 mg kovana kapselina kerran vuorokaudessa) potilailla, joilla on samanaikaisesti HIV- ja HBV-infektio, on kuitenkin rajallisesti tietoa. Emtrisitabiinin käyttö potilailla, joilla on krooninen HBV-infektio, aiheuttaa samanlaisen mutaatiomallin YMDD-kuviossa kuin on todettu lamivudiinihoidon yhteydessä. YMDD-mutaatio aiheuttaa resistenssiä sekä emtrisitabiinille että lamivudiinille.

Potilaita, joilla on samanaikaisesti HIV- ja HBV-infektio, tulee seurata tarkoin sekä kliinisesti että laboratoriokokein useamman kuukauden ajan emtrisitabiinihoidon päätyttyä hepatiitin pahenemisen varalta. Tällaista pahenemista on todettu emtrisitabiinihoidon päättymisen jälkeen potilailla, joilla on HBV-infektio mutta ei samanaikaista HIV-infektiota. Nämä pahenemiset on ensisijaisesti todettu kohonneiden S-ALAT-arvojen sekä HBV DNA:n uudelleen muodostumisen perusteella. Joillakin näistä potilaista HBV:n reaktivaatioon liittyi vakavampi maksasairaus, mukaan lukien dekompensaatio ja maksan vajaatoiminta. Ei ole riittävästi tietoa, jotta voitaisiin määrittää, muuttaako emtrisitabiinihoidon aloittaminen uudelleen hoidon jälkeisen hepatiitin pahenemisen kulkua. Hoidon lopettamista ei suositella, jos potilaalla on pitkälle edennyt maksasairaus tai kirroosi, sillä hepatiitin pahenemiset hoidon jälkeen voivat johtaa maksan vajaatoimintaan.

Mitokondrioiden toimintahäiriö in utero –altistuksen jälkeen

Nukleos(t)idianalogit voivat vaikuttaa mitokondrioiden toimintaan eriasteisesti, mikä on havaittavissa selvimmin käytettäessä stavudiinia, didanosiinia ja tsidovudiinia. HIV-negatiivisilla pikkulapsilla, jotka ovat altistuneet nukleosidianalogeille in utero ja/tai synnytyksen jälkeen, on raportoitu mitokondrioiden toimintahäiriöitä; nämä raportit ovat koskeneet lähinnä tsidovudiinia sisältäviä hoito- ohjelmia. Tärkeimpiä raportoituja haittavaikutuksia ovat hematologiset häiriöt (anemia, neutropenia) ja metaboliset häiriöt (hyperlaktatemia, lipaasiarvon nousu). Nämä haitat ovat olleet usein ohimeneviä. Viiveellä ilmaantuvia neurologisia häiriöitä (lisääntynyt lihasjänteys, kouristukset, poikkeava käytös) on raportoitu harvoin. Toistaiseksi ei tiedetä, ovatko tällaiset neurologiset häiriöt pysyviä vai ohimeneviä. Nämä havainnot on huomioitava kaikkien sellaisten nukleos(t)idianalogeille in utero altistuneiden lasten kohdalla, joilla ilmenee vaikeita kliinisiä (erityisesti neurologisia) löydöksiä, joiden syy on tuntematon. Näillä havainnoilla ei ole vaikutusta tämänhetkisiin kansallisiin suosituksiin käyttää antiretroviraalista lääkitystä raskaana oleville naisille äidistä lapseen tapahtuvan HIV-infektion tarttumisen estämiseksi.

Immuunireaktivaatio-oireyhtymä

CART-hoidon aloitus voi vaikeaa immuunikatoa sairastavilla HIV-infektoituneilla potilailla laukaista tulehdusreaktion. Opportunististen patogeenien aiheuttama latentti infektio voi muuttua oireiseksi aiheuttaen vakavia kliinisiä oireita tai oireiden lisääntymistä. Tällaisia oireita on havaittu erityisesti CART-hoidon ensimmäisinä viikkoina tai kuukausina. Esimerkkejä tulehduksista ovat sytomegaloviruksen aiheuttama retiniitti, yleistynyt ja/tai paikallinen mykobakteeri-infektio ja Pneumocystis jiroveciin aiheuttama keuhkokuume. Kaikkia tulehdusoireita tulee seurata ja tarvittaessa aloittaa niiden hoito.

Immuunireaktivaation yhteydessä on raportoitu myös autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin tautia). Taudin puhkeamiseen kuluvan ajan on raportoitu kuitenkin olevan vaihteleva, ja näitä tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia hoidon aloittamisen jälkeen.

Osteonekroosi

Osteonekroositapauksia on esiintynyt erityisesti pitkälle edenneen HIV-infektion ja/tai pitkäaikaisen CART-hoidon yhteydessä, vaikkakin syitä tapauksille on ollut useita (mukaan lukien kortikosteroidihoito, alkoholin käyttö, vaikea immuunisuppressio, korkea painoindeksi). Potilaita tulee neuvoa ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos heillä esiintyy nivelsärkyä ja -kipua, nivelten jäykkyyttä tai liikkumisvaikeuksia.

Iäkkäät

Emtriva-valmistetta ei ole tutkittu yli 65-vuotiailla potilailla. Iäkkäillä potilailla munuaisten toiminta on suuremmalla todennäköisyydellä heikentynyt. Siitä syystä tulee noudattaa varovaisuutta hoidettaessa iäkkäitä potilaita Emtriva-valmisteella.

Pediatriset potilaat

Kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui HIV-infektoituneita pediatrisia potilaita, esiintyi aikuisten kokemien haittavaikutusten lisäksi useammin anemiaa ja ihon värimuutoksia (ks. kohta 4.8).

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

In vitro emtrisitabiini ei estänyt minkään seuraavan ihmisen CYP450-isoentsyymin välittämää metaboliaa: 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 ja 3A4. Emtrisitabiini ei estänyt glukuronidaatiosta vastaavan entsyymin metaboliaa. Näiden in vitro -kokeiden tuloksiin ja emtrisitabiinin tunnettuihin poistumisreitteihin perustuen CYP450-välitteisten yhteisvaikutusten mahdollisuus on pieni emtrisitabiinin ja muiden lääkevalmisteiden samanaikaisen käytön yhteydessä.

Kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia ei ole todettu annosteltaessa emtrisitabiiniä yhdessä indinaviirin, tsidovudiinin, stavudiinin, famsikloviirin tai tenofoviiridisoproksiilifumaraatin kanssa.

Emtrisitabiini erittyy pääasiassa glomerulussuodoksen ja aktiivisen tubulaarisen erityksen kautta. Famsikloviiriä ja tenofoviiridisoproksiilifumaraattia lukuun ottamatta emtrisitabiinin samanaikaista annostelua munuaisten kautta erittyvien lääkevalmisteiden tai muiden munuaisten toimintaan vaikuttavien lääkkeiden kanssa ei ole tutkittu. Emtrisitabiinin samanaikainen annostelu aktiivisen tubulaarisen erittymisen kautta erittyvien lääkevalmisteiden kanssa saattaa nostaa joko seerumin emtrisitabiinipitoisuuksia tai samanaikaisesti annetun lääkevalmisteen pitoisuuksia näiden kilpaillessa samasta poistumisreitistä.

Koska sytidiinianalogien samanaikaisesta annostelusta ei vielä ole kliinisiä kokemuksia, emtrisitabiinin käyttöä yhdessä lamivudiinin kanssa HIV-infektion hoitoon ei toistaiseksi voida suositella.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Kohtalaisen laajat tiedot (300-1000 raskaudesta) emtrisitabiinin käytöstä raskaana olevien naisten hoidossa eivät viittaa epämuodostumia aiheuttavaan, fetaaliseen tai neonataaliseen toksisuuteen. Eläinkokeissa ei ole havaittu lisääntymistoksisuutta. Emtrisitabiinin käyttöä raskauden aikana voi harkita, jos hoito on tarpeen.

Imetys

Emtrisitabiinin on osoitettu erittyvän ihmisen rintamaitoon. Ei ole riittävästi tietoja emtrisitabiinin vaikutuksista vastasyntyneeseen/imeväiseen. Sen vuoksi Emtriva-valmistetta ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana.

Pääsääntöisesti on suositeltavaa, etteivät HIV-tartunnan saaneet äidit missään olosuhteissa imetä lapsiaan HIV:n lapseen tarttumisen välttämiseksi.

Hedelmällisyys

Tietoja emtrisitabiinin vaikutuksesta ihmisiin ei ole saatavilla. Eläinkokeissa ei ole havaittu emtrisitabiinin haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Potilaille tulee kuitenkin kertoa, että huimausta on raportoitu emtrisitabiinihoidon aikana.

4.8Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

HIV-infektoituneilla aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa useimmin esiintyneet emtrisitabiinin haittavaikutukset olivat ripuli (14,0 %), päänsärky (10,2 %), kohonnut kreatiinikinaasi (10,2 %) ja pahoinvointi (10,0 %). Kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui HIV-infektoituneita pediatrisia potilaita, esiintyi aikuisilla raportoitujen haittavaikutusten lisäksi useammin anemiaa (9,5 %) ja ihon värimuutoksia (31,8 %).

Emtriva-hoidon lopettamiseen saattaa liittyä hepatiitin vakava akuutti paheneminen potilailla, joilla on samanaikaisesti HIV- ja HBV-infektio (ks. kohta 4.4).

Haittavaikutustaulukko

Kliinisten tutkimusten tiedoista saatujen haittavaikutusten arviointi perustuu kokemuksiin kolmesta tutkimuksesta aikuisilla (n = 1479) ja kolmesta tutkimuksesta lapsilla (n = 169). Aikuistutkimuksissa 1039 aiemmin hoitamatonta potilasta ja 440 aiemmin hoidettua potilasta saivat emtrisitabiiniä

(n = 814) tai verrokkilääkevalmistetta (n = 665) 48 viikkoa yhdessä muiden antiretroviraalisten lääkevalmisteiden kanssa.

Kliinisistä tutkimuksista saatuihin ja markkinoilletulon jälkeisiin kokemuksiin perustuvat haittavaikutukset, joiden epäillään (ainakin oletetaan mahdollisesti) liittyvän hoitoon aikuisilla, on luetteloitu seuraavassa taulukossa 2 elinjärjestelmien ja esiintyvyyden mukaan. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Esiintyvyys on luokiteltu hyvin yleisiin (≥ 1/10), yleisiin (≥ 1/100, < 1/10) ja melko harvinaisiin

(≥ 1/1000, < 1/100).

Taulukko 2: Taulukkoyhteenveto emtrisitabiiniin liitetyistä haittavaikutuksista perustuen kliinisistä tutkimuksista saatuihin ja markkinoilletulon jälkeisiin kokemuksiin

Esiintyvyys

 

Emtrisitabiini

Veri ja imukudos:

 

Yleiset:

 

neutropenia

Melko harvinaiset:

 

anemia2

Immuunijärjestelmä:

 

Yleiset:

 

allerginen reaktio

Aineenvaihdunta ja ravitsemus:

Yleiset:

 

hypertriglyseridemia, hyperglykemia

Psyykkiset häiriöt:

 

Yleiset:

 

unettomuus, epänormaalit unet

Hermosto:

 

Hyvin yleiset:

 

päänsärky

Yleiset:

 

huimaus

 

 

Esiintyvyys

Emtrisitabiini

Ruoansulatuselimistö:

Hyvin yleiset:

ripuli, pahoinvointi

Yleiset:

kohonnut amylaasi, mukaan lukien haiman amylaasi, kohonnut seerumin lipaasi,

 

oksentelu, vatsakipu, dyspepsia

Maksa ja sappi:

 

Yleiset:

kohonnut S-ASAT ja/tai kohonnut S-ALAT, hyperbilirubinemia

Iho ja ihonalainen kudos:

Yleiset:

vesikulobulloosinen ihottuma, pustuloosinen ihottuma, makulopapulaarinen

 

ihottuma, ihottuma, kutina, urtikaria, ihottuma ja ihon värimuutokset (lisääntynyt

 

pigmentaatio)1,2

Melko harvinaiset:

angioedeema3

Luusto, lihakset ja sidekudos:

Hyvin yleiset:

kohonnut kreatiinikinaasi

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat:

Yleiset:

kipu, astenia

1Ks. lisätietoja kohdasta 4.8, Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus.

2Anemia oli yleinen ja ihon värimuutokset (lisääntynyt pigmentaatio) oli hyvin yleinen kun emtrisitabiiniä annettiin pediatrisille potilaille (ks. kohta 4.8, Pediatriset potilaat).

3Tätä haittavaikutusta, joka on tunnistettu markkinoilletulon jälkeisessä seurannassa, ei ole havaittu emtrisitabiinin satunnaistetuissa kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa aikuisilla eikä lapsilla kliinisissä HIV-tutkimuksissa. ”Melko harvinaiset” -yleisyysluokka on päätelty tilastollisesta laskelmasta, joka perustui emtrisitabiinille altistuneiden potilaiden kokonaismäärälle näissä kliinisissä tutkimuksissa (n = 1563).

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Ihon värimuutokset (lisääntynyt pigmentaatio): Ihon värimuutokset, jotka ilmenevät hyperpigmentaationa pääasiassa kämmenissä ja/tai jalkapohjissa, olivat yleensä lieviä, asymptomaattisia ja niiden kliininen merkitys oli vähäinen. Tämä mekanismi on tuntematon.

Metaboliset parametrit: Paino sekä veren lipidi- ja glukoosiarvot saattavat nousta antiretroviraalisen hoidon aikana (ks. kohta 4.4).

Immuunireaktivaatio-oireyhtymä: Vaikeaa immuunikatoa sairastavilla HIV-infektoituneilla potilailla voi CART-hoidon aloitus laukaista piilevän opportunisti-infektion. Autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin tautia) on myös raportoitu. Taudin puhkeamiseen kuluvan ajan on raportoitu kuitenkin olevan vaihteleva, ja näitä tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia hoidon aloittamisen jälkeen (ks. kohta 4.4).

Osteonekroosi: Osteonekroositapauksia on esiintynyt erityisesti potilailla, joilla on yleisesti tunnettuja riskitekijöitä, edennyt HIV-infektio tai pitkäaikainen CART-hoito. Tapausten esiintymistiheyttä ei tunneta (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Kliinisten tutkimusten tiedoista saatujen haittavaikutusten arviointi pediatrisilla potilailla perustuu kokemuksiin kolmesta lapsitutkimuksesta (n = 169), joissa aiemmin hoitamattomat (n = 123) ja aiemmin hoidetut (n = 46) HIV-infektoituneet pediatriset potilaat iältään 4 kuukaudesta 18 vuoteen saivat emtrisitabiiniä yhdessä muiden antiretroviraalisten lääkeaineiden kanssa.

Aikuisilla raportoitujen haittavaikutusten (ks. kohta 4.8, Haittavaikutustaulukko) lisäksi seuraavia haittavaikutuksia havaittiin useammin pediatrisilla potilailla: anemia oli yleinen (9,5 %) ja ihon värimuutokset (lisääntynyt pigmentaatio) oli hyvin yleinen (31,8 %) pediatrisilla potilailla.

Muut erityisryhmät

Iäkkäät: Emtriva-valmistetta ei ole tutkittu yli 65-vuotiailla potilailla. Iäkkäillä potilailla munuaisten toiminta on suuremmalla todennäköisyydellä heikentynyt. Siitä syystä tulee noudattaa varovaisuutta hoidettaessa iäkkäitä potilaita Emtriva-valmisteella (ks. kohta 4.2).

Potilaat, joilla on heikentynyt munuaisten toiminta: Emtrisitabiini poistuu kehosta munuaisten kautta erittymällä ja emtrisitabiinialtistus lisääntyy merkittävästi munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla. Annosta tai annosväliä joudutaan muuttamaan kaikilla potilailla, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 30 ml/min (ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 5.2).

Potilaat, joilla on samanaikaisesti HIV/HBV-infektio: Haittavaikutusprofiili potilailla, joilla on samanaikaisesti HBV-infektio, on samankaltainen kuin HIV-potilailla, joilla ei ole HBV-infektiota. Tässä potilasryhmässä kuitenkin odotetusti esiintyi kohonneita ASAT- ja ALAT-arvoja useammin kuin HIV-potilailla yleensä.

Hepatiitin paheneminen hoidon lopettamisen jälkeen: HIV-infektiopotilailla, joilla on samanaikaisesti HBV-infektio, saattaa hoidon lopettamisen jälkeen esiintyä hepatiitin pahenemista (ks. kohta 4.4).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Korkeintaan 1200 mg:n emtrisitabiiniannostelu aiheutti edellä lueteltuja haittavaikutuksia (ks. kohta 4.8).

Yliannostustapauksessa potilasta on tarkkailtava myrkytysmerkkien suhteen ja tarvittaessa aloitettava tavanomainen tukihoito.

Korkeintaan 30 % emtrisitabiiniannoksesta on poistettavissa hemodialyysillä. Emtrisitabiinin poistumisesta peritoneaalidialyysillä ei ole tietoa.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Nukleosidi- ja nukleotidikäänteiskopioijaentsyymin estäjät, ATC-koodi: J05AF09

Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset

Emtrisitabiini on sytidiinin synteettinen nukleosidianalogi, joka tehoaa spesifisesti ihmisen immuunikatovirukseen (HIV-1 ja HIV-2) ja hepatiitti B-virukseen (HBV).

Solun entsyymit fosforyloivat emtrisitabiinin emtrisitabiini 5’-trifosfaatiksi, joka kilpailevasti estää HIV-1:n käänteiskopioijaentsyymin, jonka seurauksena DNA-ketju päättyy. Emtrisitabiini on nisäkkäiden DNA-polymeraasien α, β ja ε ja mitokondrioiden DNA:n polymeraasin γ heikko estäjä.

Emtrisitabiinin ei ole todettu olevan sytotoksinen perifeerisen veren mononukleaarisoluille, todennetuille lymfosyytti- ja monosyyttimakrofaagisolulinjoille tai luuytimen kantasoluille in vitro. Mitokondriotoksisuutta ei ole todettu in vitro eikä in vivo.

Antiviraalinen aktiivisuus in vitro: Emtrisitabiinin 50 % estopitoisuus (IC50) HIV-1:n laboratorio- ja kliinisiä isolaatteja vastaan oli 0,0013-0,5 µmol/l. Emtrisitabiinin yhdistelmätutkimuksissa HIV:n käänteiskopioijaentsyymin proteaasin estäjillä, nukleosidi-, nukleotidi- ja ei-nukleosidianalogien estäjillä todettiin vaikutuksia, jotka riittivät additiivisista synergistisiin. Suurin osa näistä yhdistelmistä on tutkimatta ihmisillä.

Aktiivisuustesteissä HBV:n laboratoriokantoja vastaan emtrisitabiinin 50 % estopitoisuus (IC50) oli 0,01-0,04 µmol/l.

Resistenssi: HIV-1:n resistenssi emtrisitabiinille kehittyy kodoni 184:ssa tapahtuvien muutosten seurauksena, jolloin metioniini muuntuu HIV:n käänteiskopioijaentsyymin valiiniksi (isoleusiinin välimuotoa on myös havaittu). Tätä HIV-1:n mutaatiota on todettu in vitro ja HIV-1-potilailla.

Emtrisitabiinille resistentit virukset olivat ristiresistenttejä lamivudiinille, mutta ne säilyttivät herkkyytensä muille nukleosidikäänteiskopioijaentsyymin estäjille (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, NRTIs) (tsidovudiini, stavudiini, tenofoviiri, abakaviiri ja didanosiini), kaikille ei- nukleosidikäänteiskopioijaentsyymin estäjille (Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, NNRTIs) ja kaikille proteaasin estäjille (Protease Inhibitors, PIs). Tsidovudiinille, didanosiinille ja NNRTI:lle resistentit virukset säilyttivät herkkyytensä emtrisitabiinille (IC50=0,002-0,08 µmol/l).

Kliininen teho ja turvallisuus

Yhdessä muiden antiretroviraalisten lääkeaineiden kuten nukleosidianalogien, ei-nukleosidianalogien ja proteaasin estäjien kanssa emtrisitabiini on todettu tehokkaaksi HIV-infektion hoidossa aiemmin hoitamattomilla potilailla ja aiemmin hoidetuilla virologisesti tasapainossa olevilla potilailla. Emtrisitabiinin käytöstä ei ole kokemuksia potilailla, joilla nykyhoito ei tehoa tai useampi hoito on epäonnistunut.

Aiemmin antiretroviraalisesti hoitamattomilla aikuisilla emtrisitabiini oli stavudiiniä merkittävästi parempi kun kumpikin lääkevalmiste oli annosteltu samanaikaisesti didanosiinin ja efavirentsin kanssa 48 viikon ajan hoidosta. Fenotyyppianalyysissä ei todettu merkittäviä muutoksia emtrisitabiinin herkkyydessä ellei M184V/I-mutaatiota ilmennyt.

Virologisesti tasapainoisessa tilassa olevilla aiemmin hoidetuilla aikuisilla emtrisitabiini yhdessä NRTI:n (joko stavudiini tai tsidovudiini) ja proteaasin estäjän (PI) tai NNRTI:n kanssa osoittautui yhtä tehokkaaksi kuin 48 viikkoa annosteltu lamivudiini suhteessa reagoivien potilaiden (< 400 kopiota/ml) määrään (77 % emtrisitabiini, 82 % lamivudiini). Lisäksi toisessa tutkimuksessa aiemmin hoidetut aikuiset, joilla oli vakaa PI-pohjainen erittäin tehokas antiretroviraalinen hoito (highly active antiretroviral therapy, HAART), satunnaistettiin saamaan kerran vuorokaudessa emtrisitabiiniä sisältävää hoitoa tai jatkamaan entistä PI-HAART-hoitoaan. 48 hoitoviikon jälkeen emtrisitabiiniä sisältävällä hoidolla yhtä suurella määrällä potilaita oli HIV RNA < 400 kopiota/ml (94 % emtrisitabiini vs. 92 %) ja suuremmalla määrällä potilaita oli HIV RNA < 50 kopiota/ml (95 % emtrisitabiini vs. 87 %) verrattuna potilaisiin, jotka jatkoivat PI-HAART-hoitoaan.

Pediatriset potilaat

Suurin osa yli 4 kuukauden ikäisistä lapsista saavutti täydellisen plasman HIV-1 RNA suppression tai säilytti suppression 48 viikkoa (89 % saavutti tason ≤ 400 kopiota/ml ja 77 % saavutti tason

≤ 50 kopiota/ml).

Emtrisitabiinin käytöstä alle 4 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla ei ole kliinisiä kokemuksia.

5.2Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta annettu emtrisitabiini imeytyy nopeasti ja plasman huippupitoisuudet saavutetaan 1-2 tunnin kuluttua annoksen jälkeen. Kahdellakymmenellä HIV-tartunnan saaneella, jotka saivat 200 mg emtrisitabiiniä vuorokaudessa kovina kapseleina, emtrisitabiinin vakaan tilan

huippupitoisuudet (Cmax), alhaisimmat pitoisuudet (Cmin) ja pitoisuuskäyrän alainen alue plasmassa 24 tunnin annosvälillä (AUC) olivat vastaavasti 1,8±0,7 µg/ml, 0,09±0,07 µg/ml ja 10,0±3,1 µg·h/ml. Vakaan tilan alhaisimmat pitoisuudet plasmassa olivat noin nelinkertaiset anti-HIV-tehon in vitro IC90-arvoihin verrattuna.

Emtriva 200 mg kovien kapseleiden sisältämän emtrisitabiinin absoluuttiseksi hyötyosuudeksi arvioitiin 93 % ja Emtriva 10 mg/ml oraaliliuoksen absoluuttiseksi hyötyosuudeksi arvioitiin 75 %.

Lapsilla suoritetussa pilottitutkimuksessa ja aikuisilla suoritetussa definitiivisessä bioekvivalenssitutkimuksessa Emtriva 10 mg/ml oraaliliuoksen hyötyosuuden osoitettiin olevan noin 80 % Emtriva 200 mg kovan kapselin hyötyosuudesta. Tämän eron syytä ei tunneta. Tästä hyötyosuuden erosta johtuen oraaliliuoksena annostellulla 240 mg emtrisitabiinillä aikaansaatujen plasmapitoisuuksien pitäisi vastata yhdellä emtrisitabiini 200 mg kovalla kapselilla aikaansaatua plasmapitoisuutta. Siitä syystä vähintään 33 kg painavat lapset voivat ottaa joko yhden 200 mg kovan kapselin vuorokaudessa tai oraaliliuosta korkeintaan 240 mg (24 ml) kerran vuorokaudessa.

Emtriva 200 mg kovien kapseleiden annostelu runsasrasvaisen aterian kanssa tai Emtriva 10 mg/ml oraaliliuoksen annostelu vähärasvaisen tai runsasrasvaisen aterian kanssa ei vaikuttanut emtrisitabiinin systeemiseen altistukseen (AUC0-∞). Siitä syystä Emtriva 200 mg kovat kapselit ja Emtriva 10 mg/ml oraaliliuos voidaan annostella joko ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Jakautuminen

Emtrisitabiinin sitoutuminen ihmisen plasmaproteiineihin in vitro oli alle 4 % ja pitoisuudesta riippumaton vaihteluvälillä 0,02-200 µg/ml. Plasman ja veren keskipitoisuuden suhdeluku oli noin 1,0 ja siemennesteen ja plasman keskipitoisuuden suhdeluku oli noin 4,0.

Suonensisäisen annostelun jälkeen emtrisitabiinin laskennallinen jakautumistilavuus oli 1,4±0,3 l/kg, mikä osoittaa, että emtrisitabiini jakautuu laajalti kehoon sekä solunsisäisiin että solunulkoisiin nestetiloihin.

Biotransformaatio

Emtrisitabiinin metaboloituminen on vähäistä. Emtrisitabiinin biotransformaatio käsittää tioliosion, josta muodostuu 3’-sulfoksididiastereomeerejä (noin 9 % annoksesta) ja konjugaation glukuronidihapon kanssa, josta muodostuu 2’-O-glukuronidi (noin 4 % annoksesta).

Emtrisitabiini ei estänyt ihmisen CYP450-isoentsyymien: 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 ja 3A4 välittämää lääkemetaboliaa in vitro.

Emtrisitabiini ei myöskään estänyt glukuronidaatiosta vastaavan entsyymin uridiini-5’-difosfoglukuronyylitransferaasia.

Eliminaatio

Emtrisitabiini erittyy pääasiassa munuaisten kautta ja muuttumatonta lääkeainetta todetaan virtsassa (noin 86 %) ja ulosteisssa (noin 14 %). Kolmetoista prosenttia emtrisitabiiniannoksesta erittyi virtsaan kolmena metaboliittina. Emtrisitabiinin systeeminen puhdistuma oli keskimäärin 307 ml/min

(4,03 ml/min/kg). Suun kautta tapahtuvan annostelun jälkeen emtrisitabiinin eliminaation puoliintumisaika on noin 10 tuntia.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Emtrisitabiinin farmakokinetiikka on annosriippuvainen annosrajoissa 25-200 mg kerta- tai toistuvaisannostuksen jälkeen.

Solunsisäinen farmakokinetiikka: Eräässä kliinisessä tutkimuksessa emtrisitabiini-trifosfaattin solunsisäinen puoliintumisaika perifeerisen veren mononukleaarisoluissa oli 39 tuntia. Solunsisäiset trifosfaattitasot nousivat annoksen kasvaessa, mutta vakaa tila saavutettiin 200 mg:lla ja sitä suuremmilla annoksilla.

Munuaisten vajaatoiminta aikuisilla

Farmakokinetiikka määritettiin sen jälkeen kun emtrisitabiiniä 200 mg kovia kapseleita oli annosteltu kerta-annoksena 30 potilaalle, joilla ei ollut HIV-infektiota, mutta joilla oli eriasteinen munuaisten vajaatoiminta. Koehenkilöt oli ryhmitelty lähtötilanteen kreatiniinipuhdistuman mukaan

(> 80 ml/min = normaali toiminta; 50-80 ml/min = lievästi heikentynyt; 30-49 ml/min = kohtalaisesti heikentynyt; < 30 ml/min = vaikeasti heikentynyt; < 15 ml/min = hemodialyysiä vaativa toimimaton munuainen).

Emtrisitabiinin systeeminen altistus (keskiarvo±standardipoikkeama) oli 11,8±2,9 µg·h/ml koehenkilöillä, joilla munuaisten toiminta oli normaali, nousten tasoihin 19,9±1,1, 25,0±5,7 ja 34,0±2,1 µg·h/ml potilailla, joilla munuaisten toiminta oli vastaavasti lievästi, kohtalaisesti tai vaikeasti heikentynyt.

Potilailla, joilla oli hemodialyysiä vaativa loppuvaiheen munuaistauti (ESRD), noin 30 % emtrisitabiiniannoksesta todettiin dialyysaatissa kolmen tunnin dialyysissä, joka oli aloitettu 1,5 tuntia emtrisitabiiniannoksen jälkeen (veren virtausnopeus 400 ml/min ja dialysaatin virtausnopeus noin 600 ml/min).

Maksan vajaatoiminta

Emtrisitabiinin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu henkilöillä, joilla ei ole HBV-infektiota, mutta joilla on eriasteista maksan vajaatoimintaa. Yleisesti ottaen emtrisitabiinin farmakokinetiikka oli HBV-infektion saaneilla henkilöillä samankaltainen kuin terveillä ja HIV-infektion saaneilla henkilöillä.

Ikä

Iäkkäistä (yli 65-vuotiaista) ei ole olemassa farmakokineettistä tietoa.

Sukupuoli

Vaikka keski-Cmax ja Cmin olivat noin 20 % korkeammat ja keski-AUC oli 16 % korkeampi naisilla kuin miehillä, tätä eroa ei pidetty kliinisesti merkittävänä.

Syntyperä

Syntyperästä johtuvaa kliinisesti merkittävää farmakokineettistä eroavuutta ei ole todettu.

Pediatriset potilaat

Yleisesti ottaen emtrisitabiinin farmakokinetiikka on samankaltaista pikkulapsilla, lapsilla ja nuorilla (iältään 4 kuukautta - 18 vuotta) sekä aikuisilla.

Keski-AUC 77 pikkulapsella, lapsella ja nuorella, jotka saivat 6 mg/kg emtrisitabiiniä kerran vuorokaudessa oraaliliuoksena tai 200 mg emtrisitabiiniä kovina kapseleina kerran vuorokaudessa, vastasi 10,0 µg·h/ml:n keski-AUC:tä 20 aikuisella, jotka saivat 200 mg kovia kapseleita kerran vuorokaudessa.

Avoimessa, ei-vertailevassa tutkimuksessa saatiin farmakokineettisiä tietoja 20 vastasyntyneestä lapsesta, joiden äidit olivat HIV-infektoituneita ja jotka saivat kaksi 4 vuorokauden mittaista kuuria emtrisitabiinin oraaliliuosta ensimmäisen elinviikon ja 3 kuukauden iän välisenä aikana annoksella 3 mg/kg kerran päivässä. Tämä annos on puolet siitä annoksesta, joka on hyväksytty käytettäväksi pikkulapsille, joiden ikä on vähintään 4 kuukautta (6 mg/kg). Laskennallinen kokonaispuhdistuma elimistöstä vakaassa tilassa (CL/F) suureni iän funktiona mainitun 3 kuukauden aikana, jolloin AUC vastaavasti pieneni. Pikkulasten altistuminen emtrisitabiinille plasmapitoisuuden perusteella (AUC)

3 kuukauden ikään asti, kun annos oli 3 mg/kg emtrisitabiinia kerran päivässä, oli samaa luokkaa kuin käytettäessä 6 mg/kg:n päivittäisiä annoksia HIV-infektoituneille aikuiselle ja lapsille, joiden ikä oli vähintään 4 kuukautta.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset emtrisitabiinistä eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Kapselin ydin

Krospovidoni

Magnesiumstearaatti (E572)

Mikrokiteinen selluloosa (E460)

Povidoni (E1201)

Kapselikuori

Liivate

Indigotiini (E132)

Titaanidioksidi (E171)

Painomusteen sisältö

Musta rautaoksidi (E172)

Sellakka (E904)

6.2Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3Kestoaika

3 vuotta.

6.4Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Polypropyleenista valmistetulla turvasulkimella varustettu HDPE-pullo, jossa on 30 kovaa kapselia. PCTFE/PE/PVC-alumiiniläpipainopakkauksia. Yksi läpipainopakkaus sisältää 30 kovaa kapselia. Pakkauskoko: 30 kovaa kapselia.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Iso-Britannia

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/03/261/001

EU/1/03/261/002

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 24. lokakuuta 2003

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 22. syyskuuta 2008

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Emtriva 10 mg/ml oraaliliuos

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1 ml Emtriva oraaliliuosta sisältää 10 mg emtrisitabiiniä.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Kukin annos (24 ml) sisältää 36 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E218), 3,6 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E216), 1,2 mg paraoranssia (E110) ja 36 mg natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Oraaliliuos.

Kirkas liuos on väriltään oranssi tai tumman oranssi.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Emtriva on tarkoitettu yhdistelmähoitoon muiden antiretroviraalisten lääkevalmisteiden kanssa HIV-1-tartunnan saaneille aikuisille ja vähintään 4 kuukauden ikäisille lapsille.

Tämä käyttöaihe perustuu aiemmin hoitamattomilla potilailla ja virologisesti tasapainossa olevilla aiemmin hoidetuilla potilailla tehtyihin tutkimuksiin. Emtriva-valmisteen käytöstä ei ole kokemuksia potilailla, joilla nykyhoito ei tehoa tai useampi hoito on epäonnistunut (ks. kohta 5.1).

Päätettäessä uudesta hoidosta potilaille, joilla antiretroviraalinen hoito on epäonnistunut, tulee tarkoin huomioida eri lääkevalmisteisiin liittyvät mutaatiomallit ja yksittäisen potilaan aiempi hoito. Mikäli mahdollista, resistenssitestaus voi olla aiheellinen.

4.2 Annostus ja antotapa

Hoidon aloittavan lääkärin tulee olla perehtynyt HIV-infektion hoitoon.

Annostus

Emtriva 10 mg/ml oraaliliuos voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Mukana seuraa lääkemitta (ks. kohta 6.5).

Aikuiset: Emtriva 10 mg/ml oraaliliuoksen suositeltu annos on 240 mg (24 ml) kerran vuorokaudessa.

Jos potilas unohtaa ottaa Emtriva-annoksen ja muistaa sen 12 tunnin kuluessa annoksen normaalista ottamisajankohdasta, hänen tulee ottaa Emtriva-annoksensa ruoan kanssa tai ilman ruokaa mahdollisimman pian, ja seuraava annos normaalin annostusaikataulun mukaisesti. Jos potilas unohtaa ottaa Emtriva-annoksen ja muistaa sen vasta yli 12 tunnin kuluttua ja kun on jo melkein aika ottaa seuraava annos, potilaan ei tule ottaa unohtunutta annosta, vaan hänen tulee ottaa seuraava annoksensa normaalin annostusaikataulun mukaisesti.

Jos potilas oksentaa 1 tunnin kuluessa Emtriva-valmisteen ottamisesta, hänen tulee ottaa toinen annos. Jos potilas oksentaa yli 1 tunnin kuluttua Emtriva-valmisteen ottamisesta, hänen ei tarvitse ottaa toista annosta.

Emtriva 200 mg kovia kapseleita on saatavissa aikuisille, nuorille ja vähintään 33 kg painaville lapsille, jotka pystyvät nielemään kovia kapseleita. Ks. Emtriva 200 mg kovien kapseleiden valmisteyhteenveto. Emtrisitabiini kovan kapselin ja oraaliliuoksen hyötyosuuden välisistä eroavuuksista johtuen oraaliliuoksena (24 ml) annostellulla 240 mg emtrisitabiinillä aikaansaatujen plasmapitoisuuksien pitäisi vastata yhdellä emtrisitabiini 200 mg kovalla kapselilla aikaansaatua plasmapitoisuutta (ks. kohta 5.2).

Erityisryhmät

Iäkkäät: Turvallisuus- ja tehokkuustietoja yli 65-vuotiaista potilaista ei ole saatavissa, mutta suositellun päivittäisen annoksen muuttamisen ei pitäisi olla tarpeellista aikuisilla, ellei heillä ole viitteitä munuaisten vajaatoiminnasta.

Munuaisten vajaatoiminta: Emtrisitabiini poistuu kehosta munuaisten kautta erittymällä ja emtrisitabiinialtistus lisääntyy merkittävästi munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla (ks. kohta 5.2). Annosta tai annosväliä joudutaan muuttamaan kaikilla potilailla, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 30 ml/min (ks. kohta 4.4).

Alla oleva taulukko 1 näyttää munuaisten vajaatoiminta-asteen mukaiset Emtriva 10 mg/ml oraaliliuoksen vuorokausiannokset. Näiden annosten turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu kliinisesti. Siitä syystä kliinistä hoitovastetta ja munuaisten toimintaa tulee seurata tarkoin näillä potilailla (ks. kohta 4.4).

Munuaisten vajaatoiminnasta kärsiviä potilaita voidaan hoitaa myös Emtriva 200 mg kovilla kapseleilla muutetuin annosvälein. Ks. Emtriva 200 mg kovien kapseleiden valmisteyhteenveto.

Taulukko 1: Kreatiniinipuhdistuman mukaisesti muutetut Emtriva 10 mg/ml oraaliliuoksen vuorokausiannokset

 

 

Kreatiniinipuhdistuma (CLcr) (ml/min)

 

≥ 30

 

15-29

< 15 (toistuvaa

 

 

 

 

hemodialyysiä

 

 

 

 

vaativa, toimimaton

 

 

 

 

munuainen)*

Emtriva 10 mg/ml

240 mg

 

80 mg

60 mg

oraaliliuoksen

(24 ml)

 

(8 ml)

(6 ml)

annossuositus

 

 

 

 

24 tunnin välein

 

 

 

 

* Edellyttäen, että 3 tunnin hemodialyysi annetaan kolmasti viikossa alkaen vähintään 12 tuntia viimeisen emtrisitabiiniannoksen jälkeen.

Muun tyyppisillä dialyysihoidoilla kuten ambulatorisella peritoneaalidialyysillä hoidettuja loppuvaiheen munuaistautia (End Stage Renal Disease, ESRD) sairastavia potilaita ei ole tutkittu, eikä annostussuositusta voida tehdä.

Maksan vajaatoiminta: Tietoja, joiden perusteella voitaisiin tehdä annossuositus maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille, ei ole saatavissa. Perustuen emtrisitabiinin minimaaliseen metaboliaan ja sen poistumiseen munuaisten kautta on kuitenkin epätodennäköistä, että annoksen muutos olisi tarpeellinen maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta 5.2).

Jos Emtriva-valmisteen käyttö lopetetaan potilailla, joilla on samanaikaisesti HIV- ja HBV-infektio, näitä potilaita tulee seurata tarkoin hepatiitin pahenemisen varalta (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat: Emtriva 10 mg/ml oraaliliuoksen suositeltu annostus on 6 mg/kg korkeintaan 240 mg (24 ml) kerran vuorokaudessa.

Vähintään 33 kg painavat ja vähintään 4 kuukauden ikäiset lapset voivat ottaa joko yhden 200 mg kovan kapselin vuorokaudessa tai he voivat ottaa emtrisitabiinin oraaliliuoksena korkeintaan 240 mg kerran vuorokaudessa.

Tietoja emtrisitabiinin tehosta alle 4 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla ei ole ja tietoa aineen turvallisuudestakin on vain hyvin vähän. Siksi Emtriva-valmistetta ei suositella annettavaksi alle 4 kuukauden ikäisille (tietoa farmakokinetiikasta tässä ikäryhmässä, ks. kohta 5.2).

Tietoja, joiden perusteella voitaisiin tehdä annossuositus munuaisten vajaatoiminnasta kärsiville lapsipotilaille, ei ole saatavissa.

Antotapa

Emtriva 10 mg/ml oraaliliuos tulee ottaa kerran vuorokaudessa suun kautta ruoan kanssa tai ilman ruokaa. Mukana seuraa lääkemitta (ks. kohta 6.5).

4.3 Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yleistä

Emtrisitabiiniä ei suositella ainoaksi lääkkeeksi HIV-infektion hoidossa. Sitä täytyy käyttää yhdessä muiden antiretroviraalisten lääkkeiden kanssa. Ks. myös yhdistelmähoidon muiden antiretroviraalisten lääkevalmisteiden valmisteyhteenvetoja.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen anto

Emtriva-valmistetta ei pitäisi käyttää muiden emtrisitabiiniä sisältävien lääkevalmisteiden tai lamivudiinia sisältävien lääkevalmisteiden kanssa.

Opportunisti-infektiot

Koska emtrisitabiiniä tai jotakin muuta antiretroviraalista hoitoa saavilla potilailla saattaa edelleen esiintyä opportunisti-infektioita ja muita HIV-infektioon liittyviä komplikaatioita, tarkka kliininen seuranta HIV:iin liittyvien sairauksien hoitoon perehtyneiden lääkäreiden toimesta on aiheellinen.

HIV:n siirtyminen

Tehokkaan retroviruslääkityksen on osoitettu olennaisesti vähentävän sukupuoliteitse tapahtuvan tartunnan riskiä. Silti tartunnan riskiä ei voida täysin sulkea pois. Kansallisten suositusten mukaisista varotoimenpiteistä on huolehdittava tartuntojen ehkäisemiseksi.

Munuaisten toiminta

Emtrisitabiini poistuu pääasiassa munuaisten kautta glomerulussuodoksen ja aktiivisen tubulaarisen erityksen avulla. Emtrisitabiinialtistus saattaa olla huomattavasti lisääntynyt potilailla, joilla on vakava munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min) ja jotka saavat päivittäin 200 mg emtrisitabiiniä kovina kapseleina tai 240 mg oraaliliuoksena. Siitä syystä joko annosvälimuutos (käyttäen Emtriva 200 mg kovia kapseleita) tai emtrisitabiinin päivittäisen annoksen vähentäminen on tarpeellinen (käyttäen Emtriva 10 mg/ml oraaliliuosta) kaikilla potilailla, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 30 ml/min. Kohdassa 4.2 annettujen pienennettyjen annosten turvallisuus ja tehokkuus perustuvat kerta-annoksen farmakokineettisiin tietoihin ja mallitukseen, eikä niitä ole tutkittu kliinisesti. Siitä syystä kliinistä hoitovastetta ja munuaisten toimintaa tulee seurata tarkoin potilailla, joilla emtrisitabiinin annosta on pienennetty (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Varovaisuutta tulee noudattaa annosteltaessa emtrisitabiiniä samanaikaisesti aktiivisen tubulaarisen erittymisen kautta erittyvien lääkevalmisteiden kanssa koska näiden samanaikainen annostelu saattaa

nostaa joko seerumin emtrisitabiinipitoisuuksia tai samanaikaisesti annetun lääkevalmisteen pitoisuuksia näiden kilpaillessa samasta poistumisreitistä (ks. kohta 4.5).

Paino ja metaboliset parametrit

Antiretroviraalisen hoidon aikana saattaa ilmetä painon nousua sekä veren lipidi- ja glukoosiarvojen nousua. Tällaiset muutokset saattavat osittain liittyä hoitotasapainoon ja elämäntapaan. Lipidien kohdalla on joissain tapauksissa näyttöä siitä, että syynä on lääkehoito, kun taas vahvaa näyttöä minkään tietyn hoidon vaikutuksesta painon nousuun ei ole. Veren lipidi- ja glukoosiarvojen seurannan osalta viitataan HIV-infektion hoitosuosituksiin. Rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä on hoidettava kliinisen käytännön mukaisesti.

Maksan toiminta

Heikentyneestä maksan toiminnasta kärsivillä potilailla, joilla on myös krooninen aktiivinen hepatiitti, esiintyy useammin maksan toimintahäiriöitä CART-hoidon aikana ja heitä tulee seurata tavanomaisen käytännön mukaisesti. Vakavien ja mahdollisesti kuolemaan johtavien maksaan kohdistuvien haittavaikutusten riski on suurempi CART-hoitoa saavilla kroonista hepatiitti B- tai C-infektiota sairastavilla potilailla. Mikäli potilas saa samanaikaisesti antiviraalista hoitoa hepatiittiin B tai C, ks. myös näiden lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot.

Maksasairauden pahetessa näillä potilailla hoidon keskeyttämistä tai lopettamista tulee harkita.

Potilaat, joilla on samanaikainen hepatiitti B-infektio (HBV)

Emtrisitabiini on in vitro aktiivinen HBV:tä vastaan. Emtrisitabiinin tehosta ja turvallisuudesta (200 mg kovana kapselina kerran vuorokaudessa) potilailla, joilla on samanaikaisesti HIV- ja HBV-infektio, on kuitenkin rajallisesti tietoa. Emtrisitabiinin käyttö potilailla, joilla on krooninen HBV-infektio, aiheuttaa samanlaisen mutaatiomallin YMDD-kuviossa kuin on todettu lamivudiinihoidon yhteydessä. YMDD-mutaatio aiheuttaa resistenssiä sekä emtrisitabiinille että lamivudiinille.

Potilaita, joilla on samanaikaisesti HIV- ja HBV-infektio, tulee seurata tarkoin sekä kliinisesti että laboratoriokokein useamman kuukauden ajan emtrisitabiinihoidon päätyttyä hepatiitin pahenemisen varalta. Tällaista pahenemista on todettu emtrisitabiinihoidon päättymisen jälkeen potilailla, joilla on HBV-infektio mutta ei samanaikaista HIV-infektiota. Nämä pahenemiset on ensisijaisesti todettu kohonneiden S-ALAT-arvojen sekä HBV DNA:n uudelleen muodostumisen perusteella. Joillakin näistä potilaista HBV:n reaktivaatioon liittyi vakavampi maksasairaus, mukaan lukien dekompensaatio ja maksan vajaatoiminta. Ei ole riittävästi tietoa, jotta voitaisiin määrittää, muuttaako emtrisitabiinihoidon aloittaminen uudelleen hoidon jälkeisen hepatiitin pahenemisen kulkua. Hoidon lopettamista ei suositella, jos potilaalla on pitkälle edennyt maksasairaus tai kirroosi, sillä hepatiitin pahenemiset hoidon jälkeen voivat johtaa maksan vajaatoimintaan.

Mitokondrioiden toimintahäiriö in utero –altistuksen jälkeen

Nukleos(t)idianalogit voivat vaikuttaa mitokondrioiden toimintaan eriasteisesti, mikä on havaittavissa selvimmin käytettäessä stavudiinia, didanosiinia ja tsidovudiinia. HIV-negatiivisilla pikkulapsilla, jotka ovat altistuneet nukleosidianalogeille in utero ja/tai synnytyksen jälkeen, on raportoitu mitokondrioiden toimintahäiriöitä; nämä raportit ovat koskeneet lähinnä tsidovudiinia sisältäviä hoito- ohjelmia. Tärkeimpiä raportoituja haittavaikutuksia ovat hematologiset häiriöt (anemia, neutropenia) ja metaboliset häiriöt (hyperlaktatemia, lipaasiarvon nousu). Nämä haitat ovat olleet usein ohimeneviä. Viiveellä ilmaantuvia neurologisia häiriöitä (lisääntynyt lihasjänteys, kouristukset, poikkeava käytös) on raportoitu harvoin. Toistaiseksi ei tiedetä, ovatko tällaiset neurologiset häiriöt pysyviä vai ohimeneviä. Nämä havainnot on huomioitava kaikkien sellaisten nukleos(t)idianalogeille in utero altistuneiden lasten kohdalla, joilla ilmenee vaikeita kliinisiä (erityisesti neurologisia) löydöksiä, joiden syy on tuntematon. Näillä havainnoilla ei ole vaikutusta tämänhetkisiin kansallisiin suosituksiin käyttää antiretroviraalista lääkitystä raskaana oleville naisille äidistä lapseen tapahtuvan HIV-infektion tarttumisen estämiseksi.

Immuunireaktivaatio-oireyhtymä

CART-hoidon aloitus voi vaikeaa immuunikatoa sairastavilla HIV-infektoituneilla potilailla laukaista tulehdusreaktion. Opportunististen patogeenien aiheuttama latentti infektio voi muuttua oireiseksi aiheuttaen vakavia kliinisiä oireita tai oireiden lisääntymistä. Tällaisia oireita on havaittu erityisesti CART-hoidon ensimmäisinä viikkoina tai kuukausina. Esimerkkejä tulehduksista ovat sytomegaloviruksen aiheuttama retiniitti, yleistynyt ja/tai paikallinen mykobakteeri-infektio ja Pneumocystis jiroveciin aiheuttama keuhkokuume. Kaikkia tulehdusoireita tulee seurata ja tarvittaessa aloittaa niiden hoito.

Immuunireaktivaation yhteydessä on raportoitu myös autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin tautia). Taudin puhkeamiseen kuluvan ajan on raportoitu kuitenkin olevan vaihteleva, ja näitä tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia hoidon aloittamisen jälkeen.

Osteonekroosi

Osteonekroositapauksia on esiintynyt erityisesti pitkälle edenneen HIV-infektion ja/tai pitkäaikaisen CART-hoidon yhteydessä, vaikkakin syitä tapauksille on ollut useita (mukaan lukien kortikosteroidihoito, alkoholin käyttö, vaikea immuunisuppressio, korkea painoindeksi). Potilaita tulee neuvoa ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos heillä esiintyy nivelsärkyä ja -kipua, nivelten jäykkyyttä tai liikkumisvaikeuksia.

Emtriva oraaliliuos sisältää paraoranssia (E110), joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita, metyyliparahydroksibentsoaattia (E218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia (E216), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä). Tämä lääkevalmiste sisältää natriumia 36 mg per annos, mikä tulee ottaa huomioon potilailla, joilla on ruokavalion natriumrajoitus.

Iäkkäät

Emtriva-valmistetta ei ole tutkittu yli 65-vuotiailla potilailla. Iäkkäillä potilailla munuaisten toiminta on suuremmalla todennäköisyydellä heikentynyt. Siitä syystä tulee noudattaa varovaisuutta hoidettaessa iäkkäitä potilaita Emtriva-valmisteella.

Pediatriset potilaat

Kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui HIV-infektoituneita pediatrisia potilaita, esiintyi aikuisten kokemien haittavaikutusten lisäksi useammin anemiaa ja ihon värimuutoksia (ks. kohta 4.8).

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

In vitro emtrisitabiini ei estänyt minkään seuraavan ihmisen CYP450-isoentsyymin välittämää metaboliaa: 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 ja 3A4. Emtrisitabiini ei estänyt glukuronidaatiosta vastaavan entsyymin metaboliaa. Näiden in vitro -kokeiden tuloksiin ja emtrisitabiinin tunnettuihin poistumisreitteihin perustuen CYP450-välitteisten yhteisvaikutusten mahdollisuus on pieni emtrisitabiinin ja muiden lääkevalmisteiden samanaikaisen käytön yhteydessä.

Kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia ei ole todettu annosteltaessa emtrisitabiiniä yhdessä indinaviirin, tsidovudiinin, stavudiinin, famsikloviirin tai tenofoviiridisoproksiilifumaraatin kanssa.

Emtrisitabiini erittyy pääasiassa glomerulussuodoksen ja aktiivisen tubulaarisen erityksen kautta. Famsikloviiriä ja tenofoviiridisoproksiilifumaraattia lukuun ottamatta emtrisitabiinin samanaikaista annostelua munuaisten kautta erittyvien lääkevalmisteiden tai muiden munuaisten toimintaan vaikuttavien lääkkeiden kanssa ei ole tutkittu. Emtrisitabiinin samanaikainen annostelu aktiivisen tubulaarisen erittymisen kautta erittyvien lääkevalmisteiden kanssa saattaa nostaa joko seerumin emtrisitabiinipitoisuuksia tai samanaikaisesti annetun lääkevalmisteen pitoisuuksia näiden kilpaillessa samasta poistumisreitistä.

Koska sytidiinianalogien samanaikaisesta annostelusta ei vielä ole kliinisiä kokemuksia, emtrisitabiinin käyttöä yhdessä lamivudiinin kanssa HIV-infektion hoitoon ei toistaiseksi voida suositella.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Kohtalaisen laajat tiedot (300-1000 raskaudesta) emtrisitabiinin käytöstä raskaana olevien naisten hoidossa eivät viittaa epämuodostumia aiheuttavaan, fetaaliseen tai neonataaliseen toksisuuteen. Eläinkokeissa ei ole havaittu lisääntymistoksisuutta. Emtrisitabiinin käyttöä raskauden aikana voi harkita, jos hoito on tarpeen.

Imetys

Emtrisitabiinin on osoitettu erittyvän ihmisen rintamaitoon. Ei ole riittävästi tietoja emtrisitabiinin vaikutuksista vastasyntyneeseen/imeväiseen. Sen vuoksi Emtriva-valmistetta ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana.

Pääsääntöisesti on suositeltavaa, etteivät HIV-tartunnan saaneet äidit missään olosuhteissa imetä lapsiaan HIV:n lapseen tarttumisen välttämiseksi.

Hedelmällisyys

Tietoja emtrisitabiinin vaikutuksesta ihmisiin ei ole saatavilla. Eläinkokeissa ei ole havaittu emtrisitabiinin haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Potilaille tulee kuitenkin kertoa, että huimausta on raportoitu emtrisitabiinihoidon aikana.

4.8 Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

HIV-infektoituneilla aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa useimmin esiintyneet emtrisitabiinin haittavaikutukset olivat ripuli (14,0 %), päänsärky (10,2 %), kohonnut kreatiinikinaasi (10,2 %) ja pahoinvointi (10,0 %). Kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui HIV-infektoituneita pediatrisia potilaita, esiintyi aikuisilla raportoitujen haittavaikutusten lisäksi useammin anemiaa (9,5 %) ja ihon värimuutoksia (31,8 %).

Emtriva-hoidon lopettamiseen saattaa liittyä hepatiitin vakava akuutti paheneminen potilailla, joilla on samanaikaisesti HIV- ja HBV-infektio (ks. kohta 4.4).

Haittavaikutustaulukko

Kliinisten tutkimusten tiedoista saatujen haittavaikutusten arviointi perustuu kokemuksiin kolmesta tutkimuksesta aikuisilla (n = 1479) ja kolmesta tutkimuksesta lapsilla (n = 169). Aikuistutkimuksissa 1039 aiemmin hoitamatonta potilasta ja 440 aiemmin hoidettua potilasta saivat emtrisitabiiniä

(n = 814) tai verrokkilääkevalmistetta (n = 665) 48 viikkoa yhdessä muiden antiretroviraalisten lääkevalmisteiden kanssa.

Kliinisistä tutkimuksista saatuihin ja markkinoilletulon jälkeisiin kokemuksiin perustuvat haittavaikutukset, joiden epäillään (ainakin oletetaan mahdollisesti) liittyvän hoitoon aikuisilla, on luetteloitu seuraavassa taulukossa 2 elinjärjestelmien ja esiintyvyyden mukaan. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Esiintyvyys on luokiteltu hyvin yleisiin (≥ 1/10), yleisiin (≥ 1/100, < 1/10) ja melko harvinaisiin

(≥ 1/1000, < 1/100).

Taulukko 2: Taulukkoyhteenveto emtrisitabiiniin liitetyistä haittavaikutuksista perustuen kliinisistä tutkimuksista saatuihin ja markkinoilletulon jälkeisiin kokemuksiin

Esiintyvyys

 

Emtrisitabiini

Veri ja imukudos:

 

Yleiset:

 

neutropenia

Melko harvinaiset:

 

anemia2

Immuunijärjestelmä:

 

Yleiset:

 

allerginen reaktio

Aineenvaihdunta ja ravitsemus:

Yleiset:

 

hypertriglyseridemia, hyperglykemia

Psyykkiset häiriöt:

 

Yleiset:

 

unettomuus, epänormaalit unet

Hermosto:

 

Hyvin yleiset:

 

päänsärky

Yleiset:

 

huimaus

Ruoansulatuselimistö:

Hyvin yleiset:

 

ripuli, pahoinvointi

Yleiset:

 

kohonnut amylaasi, mukaan lukien haiman amylaasi, kohonnut seerumin lipaasi,

 

 

oksentelu, vatsakipu, dyspepsia

Maksa ja sappi:

 

Yleiset:

 

kohonnut S-ASAT ja/tai kohonnut S-ALAT, hyperbilirubinemia

Iho ja ihonalainen kudos:

Yleiset:

 

vesikulobulloosinen ihottuma, pustuloosinen ihottuma, makulopapulaarinen

 

 

ihottuma, ihottuma, kutina, urtikaria, ihottuma ja ihon värimuutokset (lisääntynyt

 

 

pigmentaatio)1,2

Melko harvinaiset:

 

angioedeema3

Luusto, lihakset ja sidekudos:

Hyvin yleiset:

 

kohonnut kreatiinikinaasi

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat:

Yleiset:

kipu, astenia

1Ks. lisätietoja kohdasta 4.8, Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus.

2Anemia oli yleinen ja ihon värimuutokset (lisääntynyt pigmentaatio) oli hyvin yleinen kun emtrisitabiiniä annettiin pediatrisille potilaille (ks. kohta 4.8, Pediatriset potilaat).

3Tätä haittavaikutusta, joka on tunnistettu markkinoilletulon jälkeisessä seurannassa, ei ole havaittu emtrisitabiinin satunnaistetuissa kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa aikuisilla eikä lapsilla kliinisissä HIV-tutkimuksissa. ”Melko harvinaiset” -yleisyysluokka on päätelty tilastollisesta laskelmasta, joka perustui emtrisitabiinille altistuneiden potilaiden kokonaismäärälle näissä kliinisissä tutkimuksissa (n = 1563).

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Ihon värimuutokset (lisääntynyt pigmentaatio): Ihon värimuutokset, jotka ilmenevät hyperpigmentaationa pääasiassa kämmenissä ja/tai jalkapohjissa, olivat yleensä lieviä, asymptomaattisia ja niiden kliininen merkitys oli vähäinen. Tämä mekanismi on tuntematon.

Metaboliset parametrit: Paino sekä veren lipidi- ja glukoosiarvot saattavat nousta antiretroviraalisen hoidon aikana (ks. kohta 4.4).

Immuunireaktivaatio-oireyhtymä: Vaikeaa immuunikatoa sairastavilla HIV-infektoituneilla potilailla voi CART-hoidon aloitus laukaista piilevän opportunisti-infektion. Autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin tautia) on myös raportoitu. Taudin puhkeamiseen kuluvan ajan on raportoitu kuitenkin olevan vaihteleva, ja näitä tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia hoidon aloittamisen jälkeen (ks. kohta 4.4).

Osteonekroosi: Osteonekroositapauksia on esiintynyt erityisesti potilailla, joilla on yleisesti tunnettuja riskitekijöitä, edennyt HIV-infektio tai pitkäaikainen CART-hoito. Tapausten esiintymistiheyttä ei tunneta (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Kliinisten tutkimusten tiedoista saatujen haittavaikutusten arviointi pediatrisilla potilailla perustuu kokemuksiin kolmesta lapsitutkimuksesta (n = 169), joissa aiemmin hoitamattomat (n = 123) ja aiemmin hoidetut (n = 46) HIV-infektoituneet pediatriset potilaat iältään 4 kuukaudesta 18 vuoteen saivat emtrisitabiiniä yhdessä muiden antiretroviraalisten lääkeaineiden kanssa.

Aikuisilla raportoitujen haittavaikutusten (ks. kohta 4.8, Haittavaikutustaulukko) lisäksi seuraavia haittavaikutuksia havaittiin useammin pediatrisilla potilailla: anemia oli yleinen (9,5 %) ja ihon värimuutokset (lisääntynyt pigmentaatio) oli hyvin yleinen (31,8 %) pediatrisilla potilailla.

Muut erityisryhmät

Iäkkäät: Emtriva-valmistetta ei ole tutkittu yli 65-vuotiailla potilailla. Iäkkäillä potilailla munuaisten toiminta on suuremmalla todennäköisyydellä heikentynyt. Siitä syystä tulee noudattaa varovaisuutta hoidettaessa iäkkäitä potilaita Emtriva-valmisteella (ks. kohta 4.2).

Potilaat, joilla on heikentynyt munuaisten toiminta: Emtrisitabiini poistuu kehosta munuaisten kautta erittymällä ja emtrisitabiinialtistus lisääntyy merkittävästi munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla. Annosta tai annosväliä joudutaan muuttamaan kaikilla potilailla, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 30 ml/min (ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 5.2).

Potilaat, joilla on samanaikaisesti HIV/HBV-infektio: Haittavaikutusprofiili potilailla, joilla on samanaikaisesti HBV-infektio, on samankaltainen kuin HIV-potilailla, joilla ei ole HBV-infektiota. Tässä potilasryhmässä kuitenkin odotetusti esiintyi kohonneita ASAT- ja ALAT-arvoja useammin kuin HIV-potilailla yleensä.

Hepatiitin paheneminen hoidon lopettamisen jälkeen: HIV-infektiopotilailla, joilla on samanaikaisesti HBV-infektio, saattaa hoidon lopettamisen jälkeen esiintyä hepatiitin pahenemista (ks. kohta 4.4).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Korkeintaan 1200 mg:n emtrisitabiiniannostelu aiheutti edellä lueteltuja haittavaikutuksia (ks. kohta 4.8).

Yliannostustapauksessa potilasta on tarkkailtava myrkytysmerkkien suhteen ja tarvittaessa aloitettava tavanomainen tukihoito.

Korkeintaan 30 % emtrisitabiiniannoksesta on poistettavissa hemodialyysillä. Emtrisitabiinin poistumisesta peritoneaalidialyysillä ei ole tietoa.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Nukleosidi- ja nukleotidikäänteiskopioijaentsyymin estäjät, ATC-koodi: J05AF09

Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset

Emtrisitabiini on sytidiinin synteettinen nukleosidianalogi, joka tehoaa spesifisesti ihmisen immuunikatovirukseen (HIV-1 ja HIV-2) ja hepatiitti B-virukseen (HBV).

Solun entsyymit fosforyloivat emtrisitabiinin emtrisitabiini 5’-trifosfaatiksi, joka kilpailevasti estää HIV-1:n käänteiskopioijaentsyymin, jonka seurauksena DNA-ketju päättyy. Emtrisitabiini on nisäkkäiden DNA-polymeraasien α, β ja ε ja mitokondrioiden DNA:n polymeraasin γ heikko estäjä.

Emtrisitabiinin ei ole todettu olevan sytotoksinen perifeerisen veren mononukleaarisoluille, todennetuille lymfosyytti- ja monosyyttimakrofaagisolulinjoille tai luuytimen kantasoluille in vitro. Mitokondriotoksisuutta ei ole todettu in vitro eikä in vivo.

Antiviraalinen aktiivisuus in vitro: Emtrisitabiinin 50 % estopitoisuus (IC50) HIV-1:n laboratorio- ja kliinisiä isolaatteja vastaan oli 0,0013-0,5 µmol/l. Emtrisitabiinin yhdistelmätutkimuksissa HIV:n käänteiskopioijaentsyymin proteaasin estäjillä, nukleosidi-, nukleotidi- ja ei-nukleosidianalogien estäjillä todettiin vaikutuksia, jotka riittivät additiivisista synergistisiin. Suurin osa näistä yhdistelmistä on tutkimatta ihmisillä.

Aktiivisuustesteissä HBV:n laboratoriokantoja vastaan emtrisitabiinin 50 % estopitoisuus (IC50) oli 0,01-0,04 µmol/l.

Resistenssi: HIV-1:n resistenssi emtrisitabiinille kehittyy kodoni 184:ssa tapahtuvien muutosten seurauksena, jolloin metioniini muuntuu HIV:n käänteiskopioijaentsyymin valiiniksi (isoleusiinin välimuotoa on myös havaittu). Tätä HIV-1:n mutaatiota on todettu in vitro ja HIV-1-potilailla.

Emtrisitabiinille resistentit virukset olivat ristiresistenttejä lamivudiinille, mutta ne säilyttivät herkkyytensä muille nukleosidikäänteiskopioijaentsyymin estäjille (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, NRTIs) (tsidovudiini, stavudiini, tenofoviiri, abakaviiri ja didanosiini), kaikille ei- nukleosidikäänteiskopioijaentsyymin estäjille (Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, NNRTIs) ja kaikille proteaasin estäjille (Protease Inhibitors, PIs). Tsidovudiinille, didanosiinille ja NNRTI:lle resistentit virukset säilyttivät herkkyytensä emtrisitabiinille (IC50=0,002-0,08 µmol/l).

Kliininen teho ja turvallisuus

Yhdessä muiden antiretroviraalisten lääkeaineiden kuten nukleosidianalogien, ei-nukleosidianalogien ja proteaasin estäjien kanssa emtrisitabiini on todettu tehokkaaksi HIV-infektion hoidossa aiemmin hoitamattomilla potilailla ja aiemmin hoidetuilla virologisesti tasapainossa olevilla potilailla. Emtrisitabiinin käytöstä ei ole kokemuksia potilailla, joilla nykyhoito ei tehoa tai useampi hoito on epäonnistunut.

Aiemmin antiretroviraalisesti hoitamattomilla aikuisilla emtrisitabiini oli stavudiiniä merkittävästi parempi kun kumpikin lääkevalmiste oli annosteltu samanaikaisesti didanosiinin ja efavirentsin kanssa 48 viikon ajan hoidosta. Fenotyyppianalyysissä ei todettu merkittäviä muutoksia emtrisitabiinin herkkyydessä ellei M184V/I-mutaatiota ilmennyt.

Virologisesti tasapainoisessa tilassa olevilla aiemmin hoidetuilla aikuisilla emtrisitabiini yhdessä NRTI:n (joko stavudiini tai tsidovudiini) ja proteaasin estäjän (PI) tai NNRTI:n kanssa osoittautui yhtä tehokkaaksi kuin 48 viikkoa annosteltu lamivudiini suhteessa reagoivien potilaiden (< 400 kopiota/ml) määrään (77 % emtrisitabiini, 82 % lamivudiini). Lisäksi toisessa tutkimuksessa aiemmin hoidetut aikuiset, joilla oli vakaa PI-pohjainen erittäin tehokas antiretroviraalinen hoito (highly active antiretroviral therapy, HAART), satunnaistettiin saamaan kerran vuorokaudessa emtrisitabiiniä sisältävää hoitoa tai jatkamaan entistä PI-HAART-hoitoaan. 48 hoitoviikon jälkeen emtrisitabiiniä sisältävällä hoidolla yhtä suurella määrällä potilaita oli HIV RNA < 400 kopiota/ml (94 % emtrisitabiini vs. 92 %) ja suuremmalla määrällä potilaita oli HIV RNA < 50 kopiota/ml (95 % emtrisitabiini vs. 87 %) verrattuna potilaisiin, jotka jatkoivat PI-HAART-hoitoaan.

Pediatriset potilaat

Suurin osa yli 4 kuukauden ikäisistä lapsista saavutti täydellisen plasman HIV-1 RNA suppression tai säilytti suppression 48 viikkoa (89 % saavutti tason ≤ 400 kopiota/ml ja 77 % saavutti tason

≤ 50 kopiota/ml).

Emtrisitabiinin käytöstä alle 4 kuukauden ikäisillä pikkulapsilla ei ole kliinisiä kokemuksia.

5.2 Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta annettu emtrisitabiini imeytyy nopeasti ja plasman huippupitoisuudet saavutetaan 1-2 tunnin kuluttua annoksen jälkeen. Kahdellakymmenellä HIV-tartunnan saaneella, jotka saivat 200 mg emtrisitabiiniä vuorokaudessa kovina kapseleina, emtrisitabiinin vakaan tilan

huippupitoisuudet (Cmax), alhaisimmat pitoisuudet (Cmin) ja pitoisuuskäyrän alainen alue plasmassa 24 tunnin annosvälillä (AUC) olivat vastaavasti 1,8±0,7 µg/ml, 0,09±0,07 µg/ml ja 10,0±3,1 µg·h/ml. Vakaan tilan alhaisimmat pitoisuudet plasmassa olivat noin nelinkertaiset anti-HIV-tehon in vitro IC90-arvoihin verrattuna.

Emtriva 200 mg kovien kapseleiden sisältämän emtrisitabiinin absoluuttiseksi hyötyosuudeksi arvioitiin 93 % ja Emtriva 10 mg/ml oraaliliuoksen absoluuttiseksi hyötyosuudeksi arvioitiin 75 %.

Lapsilla suoritetussa pilottitutkimuksessa ja aikuisilla suoritetussa definitiivisessä bioekvivalenssitutkimuksessa Emtriva 10 mg/ml oraaliliuoksen hyötyosuuden osoitettiin olevan noin 80 % Emtriva 200 mg kovan kapselin hyötyosuudesta. Tämän eron syytä ei tunneta. Tästä hyötyosuuden erosta johtuen oraaliliuoksena annostellulla 240 mg emtrisitabiinillä aikaansaatujen plasmapitoisuuksien pitäisi vastata yhdellä emtrisitabiini 200 mg kovalla kapselilla aikaansaatua plasmapitoisuutta. Siitä syystä vähintään 33 kg painavat lapset voivat ottaa joko yhden 200 mg kovan kapselin vuorokaudessa tai oraaliliuosta korkeintaan 240 mg (24 ml) kerran vuorokaudessa.

Emtriva 200 mg kovien kapseleiden annostelu runsasrasvaisen aterian kanssa tai Emtriva 10 mg/ml oraaliliuoksen annostelu vähärasvaisen tai runsasrasvaisen aterian kanssa ei vaikuttanut emtrisitabiinin systeemiseen altistukseen (AUC0-∞). Siitä syystä Emtriva 200 mg kovat kapselit ja Emtriva 10 mg/ml oraaliliuos voidaan annostella joko ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Jakautuminen

Emtrisitabiinin sitoutuminen ihmisen plasmaproteiineihin in vitro oli alle 4 % ja pitoisuudesta riippumaton vaihteluvälillä 0,02-200 µg/ml. Plasman ja veren keskipitoisuuden suhdeluku oli noin 1,0 ja siemennesteen ja plasman keskipitoisuuden suhdeluku oli noin 4,0.

Suonensisäisen annostelun jälkeen emtrisitabiinin laskennallinen jakautumistilavuus oli 1,4±0,3 l/kg, mikä osoittaa, että emtrisitabiini jakautuu laajalti kehoon sekä solunsisäisiin että solunulkoisiin nestetiloihin.

Biotransformaatio

Emtrisitabiinin metaboloituminen on vähäistä. Emtrisitabiinin biotransformaatio käsittää tioliosion, josta muodostuu 3’-sulfoksididiastereomeerejä (noin 9 % annoksesta) ja konjugaation glukuronidihapon kanssa, josta muodostuu 2’-O-glukuronidi (noin 4 % annoksesta).

Emtrisitabiini ei estänyt ihmisen CYP450-isoentsyymien: 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 ja 3A4 välittämää lääkemetaboliaa in vitro.

Emtrisitabiini ei myöskään estänyt glukuronidaatiosta vastaavan entsyymin uridiini-5’-difosfoglukuronyylitransferaasia.

Eliminaatio

Emtrisitabiini erittyy pääasiassa munuaisten kautta ja muuttumatonta lääkeainetta todetaan virtsassa (noin 86 %) ja ulosteisssa (noin 14 %). Kolmetoista prosenttia emtrisitabiiniannoksesta erittyi virtsaan kolmena metaboliittina. Emtrisitabiinin systeeminen puhdistuma oli keskimäärin 307 ml/min

(4,03 ml/min/kg). Suun kautta tapahtuvan annostelun jälkeen emtrisitabiinin eliminaation puoliintumisaika on noin 10 tuntia.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Emtrisitabiinin farmakokinetiikka on annosriippuvainen annosrajoissa 25-200 mg kerta- tai toistuvaisannostuksen jälkeen.

Solunsisäinen farmakokinetiikka: Eräässä kliinisessä tutkimuksessa emtrisitabiini-trifosfaattin solunsisäinen puoliintumisaika perifeerisen veren mononukleaarisoluissa oli 39 tuntia. Solunsisäiset trifosfaattitasot nousivat annoksen kasvaessa, mutta vakaa tila saavutettiin 200 mg:lla ja sitä suuremmilla annoksilla.

Munuaisten vajaatoiminta aikuisilla

Farmakokinetiikka määritettiin sen jälkeen kun emtrisitabiiniä 200 mg kovia kapseleita oli annosteltu kerta-annoksena 30 potilaalle, joilla ei ollut HIV-infektiota, mutta joilla oli eriasteinen munuaisten vajaatoiminta. Koehenkilöt oli ryhmitelty lähtötilanteen kreatiniinipuhdistuman mukaan

(> 80 ml/min = normaali toiminta; 50-80 ml/min = lievästi heikentynyt; 30-49 ml/min = kohtalaisesti heikentynyt; < 30 ml/min = vaikeasti heikentynyt; < 15 ml/min = hemodialyysiä vaativa toimimaton munuainen).

Emtrisitabiinin systeeminen altistus (keskiarvo±standardipoikkeama) oli 11,8±2,9 µg·h/ml koehenkilöillä, joilla munuaisten toiminta oli normaali, nousten tasoihin 19,9±1,1, 25,0±5,7 ja 34,0±2,1 µg·h/ml potilailla, joilla munuaisten toiminta oli vastaavasti lievästi, kohtalaisesti tai vaikeasti heikentynyt.

Potilailla, joilla oli hemodialyysiä vaativa loppuvaiheen munuaistauti (ESRD), noin 30 % emtrisitabiiniannoksesta todettiin dialyysaatissa kolmen tunnin dialyysissä, joka oli aloitettu 1,5 tuntia emtrisitabiiniannoksen jälkeen (veren virtausnopeus 400 ml/min ja dialysaatin virtausnopeus noin 600 ml/min).

Maksan vajaatoiminta

Emtrisitabiinin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu henkilöillä, joilla ei ole HBV-infektiota, mutta joilla on eriasteista maksan vajaatoimintaa. Yleisesti ottaen emtrisitabiinin farmakokinetiikka oli HBV-infektion saaneilla henkilöillä samankaltainen kuin terveillä ja HIV-infektion saaneilla henkilöillä.

Ikä

Iäkkäistä (yli 65-vuotiaista) ei ole olemassa farmakokineettistä tietoa.

Sukupuoli

Vaikka keski-Cmax ja Cmin olivat noin 20 % korkeammat ja keski-AUC oli 16 % korkeampi naisilla kuin miehillä, tätä eroa ei pidetty kliinisesti merkittävänä.

Syntyperä

Syntyperästä johtuvaa kliinisesti merkittävää farmakokineettistä eroavuutta ei ole todettu.

Pediatriset potilaat

Yleisesti ottaen emtrisitabiinin farmakokinetiikka on samankaltaista pikkulapsilla, lapsilla ja nuorilla (iältään 4 kuukautta - 18 vuotta) sekä aikuisilla.

Keski-AUC 77 pikkulapsella, lapsella ja nuorella, jotka saivat 6 mg/kg emtrisitabiiniä kerran vuorokaudessa oraaliliuoksena tai 200 mg emtrisitabiiniä kovina kapseleina kerran vuorokaudessa, vastasi 10,0 µg·h/ml:n keski-AUC:tä 20 aikuisella, jotka saivat 200 mg kovia kapseleita kerran vuorokaudessa.

Avoimessa, ei-vertailevassa tutkimuksessa saatiin farmakokineettisiä tietoja 20 vastasyntyneestä lapsesta, joiden äidit olivat HIV-infektoituneita ja jotka saivat kaksi 4 vuorokauden mittaista kuuria emtrisitabiinin oraaliliuosta ensimmäisen elinviikon ja 3 kuukauden iän välisenä aikana annoksella 3 mg/kg kerran päivässä. Tämä annos on puolet siitä annoksesta, joka on hyväksytty käytettäväksi pikkulapsille, joiden ikä on vähintään 4 kuukautta (6 mg/kg). Laskennallinen kokonaispuhdistuma

elimistöstä vakaassa tilassa (CL/F) suureni iän funktiona mainitun 3 kuukauden aikana, jolloin AUC vastaavasti pieneni. Pikkulasten altistuminen emtrisitabiinille plasmapitoisuuden perusteella (AUC)

3 kuukauden ikään asti, kun annos oli 3 mg/kg emtrisitabiinia kerran päivässä, oli samaa luokkaa kuin käytettäessä 6 mg/kg:n päivittäisiä annoksia HIV-infektoituneille aikuiselle ja lapsille, joiden ikä oli vähintään 4 kuukautta.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset emtrisitabiinistä eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Hattaramakuaine

Dinatriumedetaatti

Hydrokloorihappo

Metyyliparahydroksibentsoaatti (E218)

Propyleeniglykoli

Propyyliparahydroksibentsoaatti (E216)

Natriumhydroksidi

Natriumdivetyfosfaatti, monohydraatti

Paraoranssi (E110)

Puhdistettu vesi

Ksylitoli (E967)

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3 Kestoaika

3 vuotta.

Ensimmäisen avaamisen jälkeen: 45 päivää.

6.4 Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C).

Säilytä avattuna alle 25°C.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Turvasulkimella varustettu ruskea PET-pullo. Mukana seuraa 30 ml polypropyleenistä valmistettu lääkemitta, jossa on 1,0 ml mittajako. Pullo sisältää 170 ml liuosta.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle

Potilaita tulee neuvoa hävittämään 45 päivää avaamisen jälkeen pulloon mahdollisesti jäänyt liuos paikallisten vaatimusten mukaisesti tai palauttamaan se apteekkiin.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Iso-Britannia

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/03/261/003

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 24. lokakuuta 2003

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 22. syyskuuta 2008

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä