Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Entacapone Orion (entacapone) – Myyntipäällysmerkinnät - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEntacapone Orion
ATC-koodiN04BX02
Lääkeaineentacapone
ValmistajaOrion Corporation

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO JA ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Entacapone Orion 200 mg kalvopäällysteiset tabletit entakaponi

2.VAIKUTTAVA AINE

Jokainen tabletti sisältää 200 mg entakaponia,

3.LUETTELO APUAINEISTA

soijalesitiiniä.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kotelo

30 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

175 kalvopäällysteistä tablettia

Etiketti

30 tablettia

60 tablettia

100 tablettia

175 tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Kotelo

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Suomi

Etiketti

Orion Corporation

12.MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/11/708/001 30 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/11/708/002 60 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/11/708/003 100 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/11/708/004 175 kalvopäällysteistä tablettia

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

entacapone orion 200 mg [Ainoastaan kotelo]

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen. [Ainoastaan kotelo]

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

[Ainoastaan kotelo]:

PC: {numero} SN: {numero} <NN: {numero}>

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä