Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enviage (aliskiren) – Myyntipäällysmerkinnät - C09XA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEnviage
ATC-koodiC09XA02
Lääkeainealiskiren
ValmistajaNovartis Europharm Ltd.
ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT YKSIKKÖPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Enviage 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg aliskireenia (hemifumaraattina).

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 kalvopäällysteistä tablettia

 

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

ei

 

 

 

 

 

50 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

90 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

 

 

Suun kautta.

 

 

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

Käyt. viim.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/406/001 7 kalvopäällysteistä tablettia enää EU/1/07/406/002 14 kalvopäällysteistä tablettia EU/1/07/406/003 28 kalvopäällysteistä tablettia EU/1/07/406/004 30 kalvopäällysteistäeitablett a EU/1/07/406/005 50 kalvopäällysteistä tabl tt a
EU/1/07/406/006 56 kalvopäällysteistä tabl ttia EU/1/07/406/008Lääkevalmisteella90 kalvopäällysteistä t blettia
13. ERÄNUMERO
Lot
14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU
Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Enviage 150 mg
27

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

myyntilupaa

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

LÄPIPAINOPAKKAUS (KALENTERIPAKKAUS)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Enviage 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Novartis Europharm Limited

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

Lääkevalmisteella

ei

5. MUUTA

Maanantai

 

 

 

Tiistai

 

 

 

 

Keskiviikko

 

 

Torstai

 

 

 

 

Perjantai

 

 

 

Lauantai

 

 

 

Sunnuntai

 

 

 

enää

myyntilupaa

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT MONIPAKKAUKSEN VÄLIKOTELO (ILMAN KANSALLISTA BLUE BOX-TEKSTIÄ)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Enviage 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg aliskireenia (hemifumaraattina).

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

enää

 

 

 

 

 

 

Muodostaa kahdestakymmenestä 14 tabletin pakkauksesta koostuvan monipakkauksen. 28 kalvopäällysteistä tablettia

Muodostaa kolmesta 28 tabletin pakkauksesta koostuvan monipakkauksen.

 

49 kalvopäällysteistä tablettia

 

ei

 

 

 

 

 

Muodostaa kahdesta 49 tabletin pakkauksesta koostuvan monipakkauksen.

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käy öä.

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Iso-Britannia

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

 

EU/1/07/406/007

 

 

 

84 kalvopäällysteistä tablettia (3x28)

EU/1/07/406/009

98 kalvopäällysteistä tablettia (2x49)

 

 

EU/1/07/406/010

280 kalvopäällysteistä tablettia (20x14)

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

enää

Lot

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

Enviage 150 mg

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

myyntilupaa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
MONIPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS (SISÄLTÄEN KANSALLISEN BLUE BOX- TEKSTIN)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Enviage 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg aliskireenia (hemifumaraattina).

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 kalvopäällysteistä tablettia

 

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kolmesta 28 tabletin pakkauksesta.

 

 

 

 

 

98 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kahdesta 49 tabletin pakkauks sta.

 

 

 

 

 

 

280 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu

kahdestakymmen stä 14 tabletin pakkauksesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

 

 

Suun kautta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/406/007

enää

84 kalvopäällysteistä tablettia (3x28)

EU/1/07/406/009

98 kalvopäällysteistä tablettia (2x49)

 

 

EU/1/07/406/010

280 kalvopäällysteistä tabl ttia (20x14)

 

13.

ERÄNUMERO

ei

Lääkevalmisteella

 

Lot

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

Enviage 150 mg

myyntilupaa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT YKSIKKÖPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Enviage 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg aliskireenia (hemifumaraattina).

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

myyntilupaa

 

7 kalvopäällysteistä tablettia

 

enää

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

50 kalvopäällysteistä tablettia

 

ei

 

 

56 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käy öä.

 

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/406/011

7 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

EU/1/07/406/012

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

EU/1/07/406/013

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

EU/1/07/406/014

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

EU/1/07/406/015

50 kalvopäällysteistä tablettia

enää

Lot

 

56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/07/406/016

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

ei

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

Enviage 300 mg

myyntilupaa

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

LÄPIPAINOPAKKAUS (KALENTERIPAKKAUS)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Enviage 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Novartis Europharm Limited

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

Lääkevalmisteella

ei

5. MUUTA

Maanantai

 

 

 

Tiistai

 

 

 

 

Keskiviikko

 

 

Torstai

 

 

 

 

Perjantai

 

 

 

Lauantai

 

 

 

Sunnuntai

 

 

 

enää

myyntilupaa

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT MONIPAKKAUKSEN VÄLIKOTELO (ILMAN KANSALLISTA BLUE BOX-TEKSTIÄ)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Enviage 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg aliskireenia (hemifumaraattina).

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

enää

 

 

 

 

 

 

Muodostaa kahdestakymmenestä 14 tabletin pakkauksesta koostuvan monipakkauksen. 28 kalvopäällysteistä tablettia

Muodostaa kolmesta 28 tabletin pakkauksesta koostuvan monipakkauksen.

 

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

ei

 

 

 

 

 

 

Muodostaa kolmesta 30 tabletin pakkauksesta koostuvan monipakkauksen.

 

 

49 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

Muodostaa kahdesta 49 tabletin pakkauksesta koostuvan monipakkauksen.

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/406/017

enää

84 kalvopäällysteistä tablettia (3x28)

EU/1/07/406/018

90 kalvopäällysteistä tablettia (3x30)

 

 

EU/1/07/406/019

98 kalvopäällysteistä tablettia (2x49)

 

 

EU/1/07/406/020

ei

 

 

280 kalvopäällysteistä tabl tt a (20x14)

 

Lääkevalmisteella

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Enviage 300 mg

myyntilupaa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
MONIPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS (SISÄLTÄEN KANSALLISEN BLUE BOX- TEKSTIN)
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Enviage 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Aliskireeni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg aliskireenia (hemifumaraattina).

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 kalvopäällysteistä tablettia

 

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kolmesta 28 tabletin pakkauksesta.

 

 

 

 

 

90 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kolmesta 30 tabletin pakkauks sta.

 

 

 

 

 

 

98 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu

kahdesta 49 tabletin pakkauksesta.

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

280 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

Monipakkaus, joka koostuu kahdestakymmenestä 14 tabletin pakkauksesta.

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

 

 

Suun kautta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/07/406/017

enää

84 kalvopäällysteistä tablettia (3x28)

EU/1/07/406/018

90 kalvopäällysteistä tablettia (3x30)

 

 

EU/1/07/406/019

98 kalvopäällysteistä tablettia (2x49)

 

 

EU/1/07/406/020

ei

 

 

280 kalvopäällysteistä tabl tt a (20x14)

 

Lääkevalmisteella

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Enviage 300 mg

myyntilupaa

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä