Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eporatio (epoetin theta) – Valmisteyhteenveto - B03XA01

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEporatio
ATC-koodiB03XA01
Lääkeaineepoetin theta
Valmistajaratiopharm GmbH

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Eporatio 10 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Eporatio 20 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Eporatio 30 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 1 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (8,3 mikrog) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 2 000 IU (16,7 mikrog) epoetiini theetaa per millilitra.

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 2 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (16,7 mikrog) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 4 000 IU (33,3 mikrog) epoetiini theetaa per millilitra.

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 3 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (25 mikrog) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 6 000 IU (50 mikrog) epoetiini theetaa per millilitra.

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 4 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (33,3 mikrog) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 8 000 IU (66,7 mikrog) epoetiini theetaa per millilitra.

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 5 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (41,7 mikrog) epoetiini theetaa 0,5 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 10 000 IU (83,3 mikrog) epoetiini theetaa per millilitra.

Eporatio 10 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 10 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (83,3 mikrog) epoetiini theetaa 1 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 10 000 IU (83,3 mikrog) epoetiini theetaa per millilitra.

Eporatio 20 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 20 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (166,7 mikrog) epoetiini theetaa 1 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 20 000 IU (166,7 mikrog) epoetiini theetaa per millilitra.

Eporatio 30 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 30 000 kansainvälistä yksikköä (IU) (250 mikrog) epoetiini theetaa 1 ml:ssa injektioliuosta, mikä vastaa 30 000 IU (250 mikrog) epoetiini theetaa per millilitra.

Epoetiini theeta (rekombinantti ihmisen erytropoietiini) tuotetaan yhdistelmä-DNA-tekniikalla kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO-K1).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos (injektioliuos).

Liuos on kirkas ja väritön.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

-

Krooniseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvän oireisen anemian hoito aikuispotilailla.

-

Oireisen anemian hoito solunsalpaajahoitoa saavilla aikuispotilailla, joilla on ei-myelooinen

 

syöpäsairaus.

4.2

Annostus ja antotapa

Epoetiini theeta -hoidon aloittavalla lääkärillä tulee olla kokemusta edellä mainituista käyttöaiheista.

Annostus

Krooniseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvä oireinen anemia

Anemian oireet ja jälkiseuraukset voivat vaihdella iän, sukupuolen ja potilaan yleisen tautitaakan mukaan. Lääkärin arvio yksittäisen potilaan taudinkulusta ja kliinisestä tilasta on välttämätön. Epoetiini theeta on annettava joko ihon alle tai laskimoon, ja tavoitehemoglobiiniarvo saa olla enintään 12 g/dl (120 g/l; 7,45 mmol/l).

Koska hemoglobiiniarvo vaihtelee yksittäisellä potilaalla, se voi satunnaisesti olla yli tai alle tavoitearvon. Hemoglobiiniarvon vaihtelua on pyrittävä tasaamaan annosta muuttamalla niin, että saavutetaan tavoitearvo 10–12 g/dl (100–120 g/l; 6,21–7,45 mmol/l). Hemoglobiiniarvo ei saisi jatkuvasti olla yli 12 g/dl (120 g/l; 7,45 mmol/l). Seuraavassa on esitetty ohjeet annoksen muuttamiseksi asianmukaisesti, jos hemoglobiiniarvo on yli 12 g/dl (120 g/l; 7,45 mmol/l).

Hemoglobiiniarvon nousua yli 2 g/dl (20 g/l; 1,24 mmol/l) neljän viikon kuluessa tulee välttää.

Jos hemoglobiiniarvo suurenee 4 viikossa yli 2 g/dl (20 g/l; 1,24 mmol/l) tai jos se on yli 12 g/dl (120 g/l; 7,45 mmol/l), annosta on pienennettävä 25–50 %. Suositus on, että hemoglobiini mitataan kahden viikon välein, kunnes arvo on vakaa, ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin. Jos hemoglobiiniarvon suureneminen jatkuu, hoito tulee keskeyttää kunnes hemoglobiiniarvo alkaa laskea, jolloin hoito aloitetaan uudelleen annoksella, joka on noin 25 % pienempi kuin edellinen annos.

Hemoglobiiniarvon nousu ja tavoitearvo tulee määrittää yksilöllisesti ottaen huomioon kliininen taudinkuva, jos potilaalla on korkea verenpaine tai olemassa oleva kardiovaskulaarinen, serebrovaskulaarinen tai ääreisverisuonien sairaus.

Epoetiini theeta -hoidossa on kaksi vaihetta.

Korjausvaihe

Lääkkeen anto ihon alle: Aloitusannos on 20 IU painokiloa kohti 3 kertaa viikossa. Annos voidaan suurentaa 4 viikon kuluttua annokseen 40 IU painokiloa kohti 3 kertaa viikossa, jos hemoglobiiniarvo ei ole suurentunut riittävästi (< 1 g/dl [10 g/l; 0,62 mmol/l] 4 viikossa). Annosta voidaan suurentaa kuukauden välein 25 % edellisestä annoksesta, kunnes potilaalle määritetty tavoitehemoglobiiniarvo on saavutettu.

Lääkkeen anto laskimoon: Aloitusannos on 40 IU painokiloa kohti 3 kertaa viikossa. Annos voidaan suurentaa 4 viikon kuluttua annokseen 80 IU painokiloa kohti 3 kertaa viikossa, ja tarvittaessa sitä voidaan suurentaa edelleen kuukauden välein 25 % edellisestä annoksesta.

Lääkkeen molemmissa antotavoissa enimmäisannos ei saa ylittää 700 IU painokiloa kohtia viikossa.

Ylläpitovaihe

Annosta on muutettava tarpeen mukaan yksilöllisen tavoitehemoglobiiniarvon ylläpitämiseksi halutulla tasolla 10 g/dl (100 g/l; 6,21 mmol/l) - 12 g/dl (120 g/l; 7,45 mmol/l), mutta hemoglobiini ei

saa ylittää arvoa 12 g/dl (120 g/l; 7,45 mmol/l). Jos annosta on muutettava tavoitehemoglobiiniarvon ylläpitämiseksi, suositeltava annosmuutos on noin 25 %.

Lääkkeen anto ihon alle: Viikkoannos voidaan antaa kerralla yhtenä pistoksena tai jaettuna kolmeen pistokseen.

Lääkkeen anto laskimoon: Jos potilaan hemoglobiiniarvo pysyy vakaana, kun lääke annetaan kolme kertaa viikossa, voidaan siirtyä kahteen antokertaan viikossa.

Jos lääkkeen antotiheyttä muutetaan, hemoglobiiniarvoa on seurattava tarkasti ja annosta muutettava tarvittaessa.

Viikoittainen annos saa olla enintään 700 IU painokiloa kohti.

Jos potilas on saanut ennen epoetiini theeta -hoitoa jotakin muuta epoetiinia, hemoglobiiniarvoa on seurattava tarkasti ja käytettävä samaa antoreittiä kuin ennenkin.

Potilaan tilaa on seurattava tarkasti sen varmistamiseksi, että käytössä on pienin mahdollinen epoetiini theetalle hyväksytty tehokas annos, jolla anemiaoireet pysyvät riittävästi hallinnassa ja hemoglobiiniarvo on enintään 12 g/dl (120 g/l; 7,45 mmol/l).

Epoetiini theetan annosten lisäämisessä kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on noudatettava erityistä varovaisuutta. Potilailla, joiden hemoglobiinivaste epoetiini theetalle on heikko, on huomioitava vaihtoehtoiset selitykset heikolle vasteelle (ks. kohdat 4.4 ja 5.1).

Oireinen anemia solunsalpaajahoitoa saavilla potilailla, joilla on ei-myelooinen syöpäsairaus

Epoetiini theeta tulee antaa ihon alle anemiaa (esim. hemoglobiiniarvo ≤ 10 g/dl [100 g/l;

6,21 mmol/l]) sairastaville syöpäpotilaille. Anemian oireet ja jälkiseuraukset voivat vaihdella iän, sukupuolen ja potilaan yleisen tautitaakan mukaan. Lääkärin arvio yksittäisen potilaan taudinkulusta ja kliinisestä tilasta on välttämätön.

Koska hemoglobiiniarvo vaihtelee yksittäisellä potilaalla, se voi satunnaisesti olla yli tai alle tavoitearvon. Hemoglobiiniarvon vaihtelua on pyrittävä tasaamaan annosta muuttamalla niin, että saavutetaan tavoitearvo 10–12 g/dl (100–120 g/l; 6,21–7,45 mmol/l). Hemoglobiiniarvo ei saisi jatkuvasti olla yli 12 g/dl (120 g/l; 7,45 mmol/l). Seuraavassa on esitetty ohjeet annoksen muuttamiseksi asianmukaisesti, jos hemoglobiiniarvo on yli 12 g/dl (120 g/l; 7,45 mmol/l).

Suositusaloitusannos on 20 000 IU kerran viikossa potilaan ruumiinpainosta riippumatta. Jos hemoglobiiniarvo on 4 viikon hoidon jälkeen suurentunut vähintään 1 g/dl (10 g/l; 0,62 mmol/l), hoitoa tulee jatkaa samalla annoksella. Jos hemoglobiiniarvo ei ole suurentunut vähintään 1 g/dl (10 g/l; 0,62 mmol/l), tulee harkita viikoittaisen annoksen kaksinkertaistamista annokseen 40 000 IU. Jos hemoglobiiniarvo ei ole seuraavien 4 hoitoviikon jälkeenkään suurentunut riittävästi, tulee harkita viikoittaisen annoksen suurentamista annokseen 60 000 IU.

Viikoittainen annos saa olla enintään 60 000 IU.

Jos hemoglobiiniarvo ei ole 12 viikon hoidon jälkeen suurentunut vähintään 1 g/dl (10 g/l; 0,62 mmol/l), hoitovaste on epätodennäköinen ja hoito tulee lopettaa.

Jos hemoglobiiniarvo suurenee 4 viikossa yli 2 g/dl (20 g/l; 1,24 mmol/l) tai jos se on yli 12 g/dl (120 g/l; 7,45 mmol/l), annosta on pienennettävä 25–50 %. Jos hemoglobiiniarvo on yli 13 g/dl (130 g/l; 8,07 mmol/l), epoetiini theeta -hoito on keskeytettävä väliaikaisesti. Kun hemoglobiiniarvo on enää enintään 12 g/dl (120 g/l; 7,45 mmol/l), hoito on aloitettava uudelleen noin 25 % edellistä annosta pienemmällä annoksella.

Hoitoa tulee jatkaa enintään 4 viikon ajan solunsalpaajahoidon päättymisestä.

Potilaan tilaa on seurattava tarkasti sen varmistamiseksi, että käytössä on pienin mahdollinen epoetiini theetalle hyväksytty annos, jolla anemiaoireet pysyvät riittävästi hallinnassa.

Erityispotilasryhmät

Pediatriset potilaat

Eporatio-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaitten lasten ja nuorten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Liuos voidaan antaa ihon alle tai laskimoon. Anto ihon alle on suositeltavampi potilailla, jotka eivät saa hemodialyysihoitoa, jotta vältytään ääreislaskimopistoksilta. Jos potilas on saanut ennen epoetiini theeta -hoitoa jotakin muuta epoetiinia, tulee käyttää samaa antoreittiä kuin ennenkin. Kun kyseessä on solunsalpaajahoitoa saava potilas, jolla on ei-myelooinen syöpäsairaus, epoetiini theeta tulee antaa ihon alle.

Ihonalaiset injektiot tulee pistää vatsaan, olkavarteen tai reiteen.

Pistoskohtaa tulee vaihtaa ja lääke tulee pistää hitaasti, jotta pistoskohta ei kipeytyisi.

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen käsittelystä ennen lääkkeen antoa.

4.3

Vasta-aiheet

-

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, muille epoetiineille tai niiden johdoksille tai kohdassa 6.1

 

mainituille apuaineille.

-

Huonossa hoitotasapainossa oleva kohonnut verenpaine.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yleistä

Rautavalmisteen käyttöä suositellaan aina, jos potilaan seerumin ferritiiniarvo on alle 100 mikrog/l tai transferriinisaturaatio alle 20 %. Jokaisen potilaan rauta-arvo on mitattava ennen hoitoa ja sen aikana tehokkaan erytrosytopoieesin varmistamiseksi.

Jos epoetiini theetahoito ei tuota vastetta, syy on selvitettävä. Raudan, foolihapon ja B12-vitamiinin puutostilat heikentävät epoetiinien tehoa, ja ne on siksi hoidettava. Samanaikaiset infektiot, tulehdukset tai traumat, okkultti verenvuoto, hemolyysi, alumiinimyrkytys, hematologiset perussairaudet ja luuydinfibroosi voivat myös heikentää erytropoieettista vastetta. Myös retikulosyyttiarvon mittaamista tulee harkita osana potilaan arviointia.

Varhaisvaiheen punasolujen aplasia (pure red cell aplasia, PRCA)

Jos tyypilliset syyt hoidon tehottomuuteen on suljettu pois ja hemoglobiiniarvon äkilliseen pienenemiseen liittyy retikulosytopeniaa, tulee harkita erytropoietiinin vasta-aineiden ja luuytimen tutkimista mahdollisen PRCA:n toteamiseksi. Epoetiini theeta -hoidon keskeyttämistä on harkittava.

Erytropoietiinihoidon, mukaan lukien epoetiini theeta -hoidon, yhteydessä on ilmoitettu esiintyneen erytropoietiinin neutraloivien vasta-aineiden aiheuttamaa PRCA:ta. Näiden vasta-aineiden on osoitettu reagoivan ristiin kaikkien epoetiinien kanssa, eikä epoetiini theeta -hoitoa pidä aloittaa potilaille, joilla epäillään tai on todettu olevan erytropoietiinin neutraloivia vasta-aineita (ks. kohta 4.8).

Epoetiinien jäljitettävyyden parantamiseksi on potilaalle annetun epoetiinin nimi kirjattava selvästi hänen potilastietoihinsa.

Jos hemoglobiiniarvo laskee odottamattomasti ja potilaille kehittyy vaikea anemia, johon liittyy retikulosyyttien vähyyttä, epoetiinihoito on keskeytettävä heti ja tehtävä erytropoietiinin vasta- ainemääritys. Tapauksia on raportoitu interferonilla ja ribaviriinilla hoidetuissa C-hepatiittia

sairastaneissa potilaissa, joille on samanaikaisesti annettu epoetiineja. Epoetiineja ei ole hyväksytty C- hepatiittiin liittyvän anemian hoitoon.

Verenpaineen nousu

Epoetiini theeta -hoitoa saavilla potilailla voi esiintyä verenpaineen nousua tai ennestään koholla olleen verenpaineen nousua entisestään etenkin hoidon alkuvaiheessa..

Epoetiini theeta -hoitoa saavien potilaiden verenpainetta on siksi seurattava erityisen tarkasti, ja kohonnut verenpaine on saatava hallintaan. Verenpaineen on oltava riittävän hyvässä hallinnassa ennen hoidon aloittamista ja sen aikana, jotta vältytään akuuteilta komplikaatioilta, kuten hypertensiiviseltä kriisiltä sekä siihen liittyviltä enkefalopatiaa muistuttavilta oireilta (esim. päänsärky, sekavuus, puhehäiriöt, epänormaali kävely) ja muilta komplikaatioilta (kouristuskohtaukset, aivohalvaus) voi ilmetä yksittäisillä potilailla, joilla on normaali tai alhainen verenpaine. Jos tällaisia reaktioita ilmenee, on otettava heti yhteys lääkäriin, sillä ne vaativat välitöntä tehohoitoa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota äkilliseen, pistävään, migreenityyppiseen päänsärkyyn, sillä se on mahdollinen varoittava oire.

Verenpaineen nousu voi vaatia verenpainelääkitystä tai jo käytössä olevan verenpainelääkkeen annoksen suurentamista. Lisäksi on harkittava käytössä olevan epoetiini theeta -annoksen pienentämistä. Jos verenpaine pysyy korkeana, epoetiini theeta -hoidon väliaikainen keskeyttäminen voi olla tarpeen. Kun verenpaine on saatu tehokkaammalla hoidolla riittävän hyvin hallintaan, epoetiini theeta -hoito tulee aloittaa uudestaan pienemmällä annoksella.

Väärinkäyttö

Epoetiini theetan väärinkäyttö voi terveillä henkilöillä aiheuttaa hemoglobiini- ja hematokriittiarvojen liiallista suurenemista. Tämä voi aiheuttaa hengenvaarallisia sydän- ja verisuonikomplikaatioita.

Erityispotilasryhmät

Epoetiini theetan tehokkuutta ja turvallisuutta ei ole voitu niukan kokemuksen vuoksi arvioida sellaisten potilaiden hoidossa, joilla on maksan vajaatoiminta tai homotsygoottinen sirppisoluanemia.

Kliinisissä tutkimuksissa vakavien ja vaikeiden haittatapahtumien ilmaantuvuus oli suurempi yli 75-vuotiailla potilailla riippumatta syy-yhteydestä epoetiini theeta -hoitoon. Lisäksi kuolemantapaukset olivat yleisempiä tässä potilasryhmässä nuorempiin potilaisiin verrattuna.

Laboratorioseuranta

Hemoglobiini- ja verihiutalearvojen mittaamista sekä täydellisen verenkuvan määrittämistä säännöllisesti suositellaan.

Krooniseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvä oireinen anemia

Epoetiini theetan käyttöä nefroskleroosipotilailla, jotka eivät vielä saa dialyysihoitoa, on harkittava yksilöllisesti, sillä munuaisten vajaatoiminnan etenemisen mahdollista nopeutumista ei voida varmuudella sulkea pois.

Epoetiini theeta -hoitoa saavat potilaat voivat tarvita hemodialyysin aikana tavallista enemmän hyytymisenestolääkitystä, jotta valtimo-laskimosuntti ei tukkeutuisi verihyytymän vuoksi.

Hemoglobiinin ylläpitoarvon ei pidä kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ylittää kohdassa 4.2 suositeltua hemoglobiinin tavoitearvon ylärajaa. Epoetiineilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa havaittiin suurentunut kuoleman ja vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien riski, kun tavoitehemoglobiiniarvo oli yli 12 g/dl (120 g/l; 7,45 mmol/l). Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa ei ole osoitettu merkittäviä etuja, kun hemoglobiiniarvoa on suurennettu epoetiineilla enemmän kuin mikä on tarpeen anemiaoireiden hallitsemiseksi ja verensiirroilta välttymiseksi.

Epoetiini theetan annosten lisäämisessä kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä korkeisiin kumulatiivisiin annoksiin voi liittyä korkeampi kuolleisuuden sekä vakavien kardiovaskulaaristen ja serebrovaskulaaristen tapahtumien riski.

Potilailla, joiden hemoglobiinivaste epoetiineille on heikko, on huomioitava vaihtoehtoiset selitykset heikolle vasteelle (ks. kohdat 4.2 ja 5.1).

Oireinen anemia solunsalpaajahoitoa saavilla potilailla, joilla on ei-myelooinen syöpäsairaus Vaikutus kasvaimen kasvuun

Epoetiinit ovat kasvutekijöitä, jotka stimuloivat pääasiassa punasolujen tuotantoa. Erytropoietiinireseptorit voivat ilmentyä erityyppisten kasvainsolujen pinnalla. Kuten muutkin kasvutekijät, epoetiinit saattavat stimuloida kaikenlaisten pahanlaatuisten kasvainten kasvua (ks. kohta 5.1).

Epoetiinien ei ole useissa kontrolloiduissa tutkimuksissa osoitettu pidentävän kokonaiselossaoloaikaa eikä pienentävän syövän etenemisen riskiä potilailla, joilla on syöpään liittyvä anemia. Epoetiinien käyttöön on osoitettu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa liittyvän seuraavaa:

-aika syövän etenemiseen lyheni, kun tavoitehemoglobiiniarvo oli yli 14 g/dl (140 g/l;

8,69 mmol/l) sädehoitoa saaneilla potilailla, joilla oli pitkälle edennyt pään tai kaulan alueen syöpä

-kokonaiselossaoloaika lyheni ja taudin etenemisestä johtuvat kuolemantapaukset lisääntyivät 4 kuukauden kohdalla, kun tavoitehemoglobiiniarvo oli 12–14 g/dl (120–140 g/l; 7,45– 8,69 mmol/l) solunsalpaajahoitoa saaneilla potilailla, joilla oli etäpesäkkeinen rintasyöpä

-kuoleman riski kasvoi, kun tavoitehemoglobiiniarvo oli 12 g/dl (120 g/l; 7,45 mmol/l) aktiivista syöpäsairautta sairastaneilla potilailla, jotka eivät saaneet solunsalpaajia eivätkä sädehoitoa.

Epoetiineja ei ole tarkoitettu käytettäväksi tällaisilla potilailla.

Edellä mainittujen syiden vuoksi verensiirto on joissakin kliinisissä tilanteissa epoetiineja parempi hoito syöpäpotilaiden anemiaan. Päätös rekombinanttierytropoietiinien käytöstä tulee tehdä arvioimalla riski–hyötysuhdetta yhdessä potilaan kanssa ja ottamalla huomioon senhetkinen kliininen kokonaistilanne. Arvioinnissa on otettava huomioon mm. seuraavat tekijät: kasvaimen tyyppi ja levinneisyysaste, anemian vaikeusaste, odotettavissa oleva elinaika, potilaan hoitoympäristö sekä potilaan toiveet (ks. kohta 5.1).

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per esitäytetty ruisku eli se on olennaisesti natriumiton.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja (alle 300 raskaudesta) epoetiini theetan käytöstä raskaana oleville naisille . Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta 5.3). Varmuuden vuoksi Eporatio-valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyvätkö epoetiini theeta / metaboliitit ihmisen rintamaitoon, mutta vastasyntyneitä lapsia koskevien tietojen mukaan erytropoietiini ei imeydy eikä se ole farmakologisesti aktiivinen, kun sitä annetaan yhdessä äidinmaidon kanssa. On päätettävä lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Eporatio-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Tietoja ei ole saatavilla.

≥ 1/10 ≥ 1/100, < 1/10
≥ 1/1 000, < 1/100 ≥ 1/10 000, < 1/1 000 < 1/10 000
koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Epoetiini theetalla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Haittavaikutuksia voidaan odottaa esiintyvän noin 9 prosentilla potilaista. Yleisimmät haittavaikutukset ovat verenpaineen nousu, influenssan kaltaiset oireet ja päänsärky.

Haittavaikutukset taulukkomuodossa esitettynä

Epoetiini theetan turvallisuutta on arvioitu 972 potilaan kliinisten tutkimustulosten perusteella.

Haittavaikutukset on lueteltu alla olevassa taulukossa 1 elinjärjestelmittäin. Yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

Hyvin yleinen: Yleinen:

Melko harvinainen: Harvinainen: Hyvin harvinainen: Tuntematon:

Taulukko 1: Haittavaikutukset

 

 

 

Elinjärjestelmä

Haittavaikutus

Esiintymistiheys

 

 

 

 

Krooniseen munuaisten

Oireinen anemia

 

 

vajaatoimintaan

 

solunsalpaajahoitoa

 

 

liittyvä oireinen

 

saavilla potilailla,

 

 

anemia

 

joilla on ei-myelooinen

 

 

 

 

syöpäsairaus

Veri ja imukudos

Varhaisvaiheen

Tuntematon

 

 

punasolujen aplasia

 

 

 

 

(PRCA)*

 

 

 

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyysreaktiot

 

Tuntematon

Hermosto

Päänsärky

 

Yleinen

Verisuonisto

Kohonnut verenpaine*

 

Yleinen

 

Hypertensiivinen

Yleinen

 

 

kriisi*

 

 

 

 

Sunttitromboosi*

Yleinen

 

 

Tromboemboliset

 

Tuntematon

 

tapahtumat

 

 

 

Iho ja ihonalainen

Ihoreaktiot*

 

Yleinen

kudos

 

 

 

 

Luusto, lihakset ja

Nivelkipu

 

Yleinen

sidekudos

 

 

 

 

Yleisoireet ja

Influenssan kaltaiset

 

Yleinen

antopaikassa

oireet*

 

 

 

todettavat haitat

 

 

 

 

*Ks. alakohta ”Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus” alla

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Muiden epoetiinien käytön yhteydessä on markkinoille tulon jälkeen ilmoitettu ilmenneen kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla erytropoietiinin neutraloivien vasta-aineiden aiheuttamaa varhaisvaiheen punasolujen aplasiaa (PRCA). Jos PRCA todetaan, epoetiini theeta -hoito on lopetettava eikä potilaalle saa antaa toista rekombinanttiepoetiinia (ks. kohta 4.4).

Yksi yleisimmistä epoetiini theeta -hoidon aikana ilmenevistä haittavaikutuksista on verenpaineen nousu tai ennestään koholla olleen verenpaineen nousu entisestään etenkin hoidon alkuvaiheessa.

Verenpaineen nousua ilmenee kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla useammin korjausvaiheen kuin ylläpitovaiheen aikana. Verenpainetta voidaan hoitaa sopivilla lääkevalmisteilla (ks. kohta 4.4).

Hypertensiivinen kriisi, johon liittyy enkefalopatiaa muistuttavia oireita (esim. päänsärky, sekavuus, puhehäiriöit, epänormaali kävely) ja muita komplikaatioita (kouristuskohtaukset, aivohalvaus) voi ilmetä yksittäisillä potilailla, joilla on normaali tai alhainen verenpaine.

Sunttitrombooseja voi esiintyä erityisesti potilailla, joilla on taipumusta matalaan verenpaineeseen tai joiden valtimo-laskimofistelissä ilmenee komplikaatioita (esim. stenoosit, aneurysmat) (ks. kohta 4.4).

Ihoreaktioita, kuten ihottumaa, kutinaa tai pistoskohdan reaktioita, voi esiintyä.

Influenssan kaltaisia oireita, kuten kuumetta, vilunväristyksiä ja voimattomuutta, on ilmoitettu esiintyneen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Epoetiini theetan terapeuttinen alue on hyvin leveä. Yliannostuksen yhteydessä voi ilmetä polysytemiaa. Tällöin epoetiini theetan käyttö on keskeytettävä väliaikaisesti.

Jos ilmenee vaikea-asteista polysytemiaa, hemoglobiinipitoisuutta voidaan tarvittaessa pienentää tavanomaisin menetelmin (flebotomia).

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut anemialääkkeet, ATC-koodi: B03XA01

Vaikutusmekanismi

Ihmisen erytropoietiini on endogeeninen glykoproteiinihormoni. Erytropoietiini on tärkein erytrosytopoieesia säätelevä tekijä, ja se säätelee erytrosytopoieesia sitoutumalla spesifisesti punasolujen esisolujen erytropoietiinireseptoriin luuytimessä. Erytropoietiini on mitoosia stimuloiva tekijä ja solujen erilaistumista ohjaava hormoni. Erytropoietiinia muodostuu pääasiassa munuaisissa, ja munuaiset säätelevät erytropoietiinin muodostusta kudosten happeutumisen muutosten mukaan. Endogeenisen erytropoietiinin tuotanto on vähentynyt kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, ja anemian pääasiallinen syy on näillä potilailla erytropoietiinin puutos. Solunsalpaajahoitoa saavilla syöpäpotilailla anemia johtuu useasta eri syystä. Näillä potilailla anemian syntyyn vaikuttavat merkittävästi erytropoietiinin puutos ja punasolujen esisolujen heikentynyt vaste endogeeniseen erytropoietiiniin.

Epoetiini theetan aminohappojärjestys on identtinen ja hiilihydraattirakenne (glykosylaatio) samantyyppinen kuin ihmisen endogeenisessa erytropoietiinissa.

Prekliininen teho

Laskimoon ja ihon alle annetun epoetiini theetan biologinen tehokkuus on osoitettu useissa eläinmalleissa in vivo (hiiri, rotta, koira). Punasolu-, hematokriitti- ja retikulosyyttiarvot suurenevat epoetiini theetan annon jälkeen.

Kliininen teho ja turvallisuus

Krooniseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvä oireinen anemia

Anemian korjausvaiheen tutkimuksissa, joihin osallistui 284 kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavaa potilasta, hemoglobiinivaste (hemoglobiiniarvo yli 11 g/dl [110 g/l] kahdessa peräkkäisessä mittauksessa) oli epoetiini theeta -ryhmässä (88,4 % dialyysipotilailla ja 89,4 % potilailla, jotka eivät vielä saaneet dialyysihoitoa) samaa luokkaa epoetiinibeetan kanssa (86,2 % dialyysipotilailla ja 81,0 % potilailla, jotka eivät vielä saaneet dialyysihoitoa). Mediaanivasteaika oli samaa luokkaa kaikissa hoitoryhmissä: 56 päivää hemodialyysipotilailla ja 49 potilailla, jotka eivät vielä saaneet dialyysihoitoa.

Kahteen satunnaistettuun kontrolloituun tutkimukseen osallistui 270 hemodialyysipotilasta ja 288 potilasta, jotka eivät vielä saaneet dialyysihoitoa. Kaikilla potilailla oli vakaa epoetiinibeetalääkitys. Potilaat satunnaistettiin joko jatkamaan senhetkistä hoitoaan tai siirtymään epoetiini theetaan (sama annos kuin epoetiinibeetahoidossa) saavutetun hemoglobiiniarvon

ylläpitämiseksi. Arviointijakson aikana (viikot 15–26) epoetiini theeta -hoitoa saaneiden potilaiden hemoglobiinin keskiarvo ja mediaani olivat käytännössä identtiset lähtötilanteen hemoglobiiniarvoon verrattuna. Näissä kahdessa tutkimuksessa 180 hemodialyysipotilasta ja 193 potilasta, jotka eivät saaneet dialyysihoitoa, siirrettiin ylläpitovaiheessa epoetiinibeetan käytöstä epoetiini theeta -hoitoon kuuden kuukauden ajaksi. Potilaiden hemoglobiiniarvo pysyi vakaana, ja turvallisuusprofiili oli samantyyppinen kuin epoetiinibeetalla. Kliinisissä tutkimuksissa, potilaat, jotka eivät vielä saaneet dialyysihoitoa (ihonalainen annostelu) keskeyttivät tutkimuksen useammin kuin hemodialyysipotilaat (annostelu laskimoon), koska tutkimus jouduttiin keskeyttämään dialyysihoitoa aloitettaessa.

Kahdessa pitkäaikaistutkimuksessa arvioitiin epoetiini theetan tehokkuutta 124 hemodialyysipotilaalla ja 289 potilaalla, jotka eivät vielä saaneet dialyysihoitoa. Hemoglobiini pysyi tavoiteviitevälillä, ja epoetiini theeta oli hyvin siedetty enintään 15 kuukauden pituisen jakson aikana.

Kliinisissä tutkimuksissa hoidettiin predialyysivaiheessa olevia potilaita kerran viikossa epoetiini theetalla. Potilaista 174 osallistui ylläpitovaiheen tutkimukseen ja 111 pitkäaikaistutkimukseen.

Epoetiinilla tehdyistä kliinisistä tutkimuksista on suoritettu koottuja tutkimuksen päättymisen jälkeisiä analyysejä kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (dialyysipotilaat, potilaat, jotka eivät saaneet dialyysihoitoa, diabetesta sairastaneet potilaat ja potilaat, jotka eivät sairastaneet diabetesta). Analyyseissä todettiin suurempiin kumulatiivisiin epoetiiniannoksiin liittyvä suuntaus suurempiin kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden sekä kardiovaskulaaristen ja serebrovaskulaaristen tapahtumien riskiarvioihin riippumatta siitä, sairastiko potilas diabetesta tai saiko hän dialyysihoitoa (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Oireinen anemia solunsalpaajahoitoa saavilla potilailla, joilla on ei-myelooinen syöpäsairaus

Kahteen prospektiiviseen, satunnaistettuun, kaksoissokkoutettuun, lumekontrolloituun tutkimukseen osallistui 409 solunsalpaajahoitoa saavaa syöpäpotilasta. Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui

186 aneemista potilasta, joilla oli ei-myelooinen syöpäsairaus (55 prosentilla hematologinen syöpä ja 45 prosentilla kiinteitä kasvaimia) ja siihen muu kuin platinapohjainen solunsalpaajahoito. Toiseen tutkimukseen osallistui 223 potilasta, joilla oli erityyppisiä kiinteitä kasvaimia ja platinapohjainen solunsalpaajahoito. Molemmissa tutkimuksissa epoetiini theeta sai lumelääkkeeseen verrattuna aikaan merkitsevän hemoglobiinivasteen (hemoglobiiniarvon suureneminen ≥ 2 g/dl (20 g/l) ilman verensiirtoa, p < 0,001) ja verensiirtojen tarve väheni merkitsevästi (p < 0,05).

Vaikutus kasvaimen kasvuun

Erytropoietiini on kasvutekijä, joka stimuloi pääasiassa punasolujen tuotantoa. Erytropoietiinireseptorit voivat ilmentyä erityyppisten kasvainsolujen pinnalla.

Elossaoloaikaa ja syövän etenemistä on tutkittu viidessä laajassa kontrolloidussa tutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä 2 833 potilasta. Tutkimuksista neljä oli kaksoissokkoutettuja ja lumekontrolloituja ja yksi avoin. Näistä kahteen tutkimukseen otettiin potilaita, jotka saivat solunsalpaajahoitoa.

Tavoitehemoglobiiniarvo oli kahdessa tutkimuksessa > 13 g/dl (130 g/l) ja lopuissa kolmessa tutkimuksessa 12–14 g/dl (120–140 g/l). Avoimessa tutkimuksessa ei havaittu eroa

kokonaiselossaoloajassa verrokkien ja niiden potilaiden välillä, jotka saivat hoidoksi rekombinanttia ihmisen erytropoietiinia. Neljässä lumekontrolloidussa tutkimuksessa kokonaiselossaoloajan riskisuhde oli 1,25–2,47 verrokkien eduksi. Näissä tutkimuksissa havaittiin säännönmukaisesti selittämätöntä, verrokkeihin verrattuna tilastollisesti merkitsevää liikakuolleisuutta potilailla, joilla oli johonkin yleiseen syöpätyyppiin liittyvä anemia ja jotka saivat hoidoksi rekombinanttia ihmisen erytropoietiinia. Rekombinanttia ihmisen erytropoietiinia saaneiden ja verrokkien välillä oli eroja tromboosien ja niihin liittyvien komplikaatioiden ilmaantuvuudessa, mutta tämä ei selitä tutkimuksissa havaittuja kokonaiselossaoloajan eroja tyydyttävästi.

Epoetiini theetan ei havaittu lyhentävän elossaoloaikaa kolmessa epoetiini theetalla tehdyssä lumekontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa, joihin osallistui 586 aneemista syöpäpotilasta. Näissä tutkimuksissa kuolleisuus oli pienempi epoetiini theeta -ryhmässä (6,9 %) kuin lumeryhmässä

(10,3 %).

Lisäksi on tehty systemaattinen katsaus, joka käsittää yli 9 000 syöpäpotilasta 57 kliinisestä tutkimuksesta. Kokonaiselossaoloaika-aineiston meta-analyysi tuotti riskisuhteen piste-estimaatiksi 1,08 verrokkien eduksi (luottamusväli 95 %: 0,99–1,18; 42 tutkimusta ja 8 167 potilasta). Potilailla, jotka saivat hoidoksi rekombinanttia ihmisen erytropoietiinia, havaittiin suurentunut tromboembolisten tapahtumien suhteellinen riski (suhteellinen riski 1,67, luottamusväli 95 %: 1,35–2,06; 35 tutkimusta ja 6 769 potilasta). Näyttö viittaa siis johdonmukaisesti siihen, että rekombinantti ihmisen erytropoietiini saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa syöpäpotilaille. On epäselvää, missä määrin nämä tulokset koskevat rekombinantin ihmisen erytropoietiinin käyttöä solunsalpaajahoitoa saavilla syöpäpotilailla, joiden tavoitehemoglobiiniarvo on alle 13 g/dl (130 g/l), koska tarkastellussa aineistossa tällaisia potilaita oli vain muutama.

Lisäksi on tehty potilastason analyysi yli 13 900 syöpäpotilaasta (solunsalpaajahoito, sädehoito, solunsalpaaja- ja sädehoito tai ei hoitoa), jotka ovat osallistuneet useilla eri epoetiineilla tehtyihin 53 kontrolloituun tutkimukseen. Kokonaiselinaikatietojen meta-analyysissä vaarasuhteen piste- estimaatiksi saatiin 1,06 vertailuryhmän hyväksi (95 prosentin luottamusväli: 1,00, 1,12; 53 tutkimusta, joissa 13 933 potilasta), ja solunsalpaajahoitoa saaneiden syöpäpotilaiden kokonaiselinajan vaarasuhde oli 1,04 (95 prosentin luottamusväli: 0,97, 1,11; 38 tutkimusta, joissa 10 441 potilasta). Meta-analyysit osoittavat myös johdonmukaisesti, että tromboembolisten tapahtumien riski on suurentunut merkitsevästi rekombinanttia ihmisen erytropoietiinia saaneilla syöpäpotilailla (ks.

kohta 4.4).

5.2Farmakokinetiikka

Yleistä

Epoetiini theetan farmakokinetiikkaa on tutkittu terveillä vapaaehtoisilla tutkimushenkilöillä, kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ja solunsalpaajahoitoa saavilla syöpäpotilailla. Ikä tai sukupuoli ei vaikuta epoetiini theetan farmakokinetiikkaan.

Lääkkeen anto ihon alle

Kun terveille vapaaehtoisille annettiin epoetiini theetaa 40 IU painokiloa kohti ihon alle kolmeen eri kohtaan (olkavarsi, vatsa, reisi), epoetiini theetan pitoisuusprofiilit plasmassa olivat keskenään samankaltaiset. Imeytyminen (AUC) oli hieman voimakkaampaa vatsan alueelle annetun pistoksen jälkeen muihin pistoskohtiin verrattuna. Huippupitoisuus saavutetaan keskimäärin 10–14 tunnissa, ja keskimääräinen terminaalinen puoliintumisaika on noin 22–41 tuntia.

Ihon alle annetun epoetiini theetan keskimääräinen biologinen hyötyosuus on noin 31 % laskimoon annettuun annokseen verrattuna.

Kun epoetiini theetaa annetaan 40 IU painokiloa kohti ihon alle predialyysivaiheessa oleville potilaille, joilla on krooninen munuaisten vajaatoiminta, imeytymisen hidastuminen aiheuttaa pitoisuuden suurenemisessa tasannevaiheen, ja huippupitoisuus saavutetaan keskimäärin noin

14 tunnissa. Terminaalinen puoliintumisaika on pitempi kuin laskimoon annetun annoksen yhteydessä:

keskimäärin 25 tuntia kerta-annoksen jälkeen ja 34 tuntia vakaassa tilassa, kun lääkettä on annettu toistuvasti kolme kertaa viikossa. Tämä ei aiheuta epoetiini theetan kertymistä elimistöön.

Kun solunsalpaajahoitoa saaville syöpäpotilaille annetaan 20 000 IU epoetiini theetaa ihon alle toistuvasti kerran viikossa, terminaalinen puoliintumisaika on 29 tuntia ensimmäisen annoksen jälkeen ja 28 tuntia vakaassa tilassa. Epoetiini theetan kertymistä elimistöön ei ole havaittu.

Lääkkeen anto laskimoon

Epoetiini theetan eliminaation puoliintumisaika on kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla hemodialyysipotilailla 6 tuntia kerta-annoksen jälkeen ja 4 tuntia vakaassa tilassa, kun epoetiini theetaa on annettu toistuvasti 40 IU painokiloa kohti laskimoon kolme kertaa viikossa. Epoetiini theetan kertymistä elimistöön ei ole havaittu. Laskimoon annetun annoksen jakautumistilavuus on samaa luokkaa kuin veren kokonaistilavuus.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Epoetiini theetan farmakologista turvallisuutta ja toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Muiden epoetiinien geenitoksisuutta ja lisääntymistoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Muilla epoetiineilla tehdyissä lisääntymistoksisuustutkimuksissa havaittiin vaikutuksia, joiden katsottiin johtuvan emon ruumiinpainon pienenemisestä, kun annoskoko oli huomattavasti suurempi kuin suositusannos ihmisellä.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Natriumdivetyfosfaattidihydraatti

Natriumkloridi

Polysorbaatti 20

Trometamoli

Suolahappo (6 M) (pH:n säätöön)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3Kestoaika

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2 vuotta

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2 vuotta

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2 vuotta

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2 vuotta

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 30 kuukautta

Eporatio 10 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 30 kuukautta

Eporatio 20 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 30 kuukautta

Eporatio 30 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 30 kuukautta

Potilas voi tarvittaessa ottaa valmisteen jääkaapista ja säilyttää sitä enintään 25 °C:ssa yhtämittaisesti enintään 7 vuorokauden ajan. Viimeistä käyttöpäivämäärää ei saa ylittää. Kun lääkevalmiste on kerran otettu pois jääkaapista, se on joko käytettävä 7 vuorokauden kuluessa tai hävitettävä.

6.4Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 C–8 C).

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

0,5 ml injektioliuosta esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), korkki (bromibutyylikumia), mäntäsuljin (teflonilla päällystettyä klooributyylikumia) ja injektioneula (ruostumatonta terästä) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) turvasuojuksen kera (turvaneula) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) automaattisen turvalaitteen kera.

Pakkaus sisältää 6 esitäytettyä ruiskua, 6 esitäytettyä ruiskua turvaneulan kera tai 6 esitäytettyä ruiskua automaattisen turvalaitteen kera.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

0,5 ml injektioliuosta esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), korkki (bromibutyylikumia), mäntäsuljin (teflonilla päällystettyä klooributyylikumia) ja injektioneula (ruostumatonta terästä) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) turvasuojuksen kera (turvaneula) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) automaattisen turvalaitteen kera.

Pakkaus sisältää 6 esitäytettyä ruiskua, 6 esitäytettyä ruiskua turvaneulan kera tai 6 esitäytettyä ruiskua automaattisen turvalaitteen kera.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

0,5 ml injektioliuosta esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), korkki (bromibutyylikumia), mäntäsuljin (teflonilla päällystettyä klooributyylikumia) ja injektioneula (ruostumatonta terästä) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) turvasuojuksen kera (turvaneula) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) automaattisen turvalaitteen kera.

Pakkaus sisältää 6 esitäytettyä ruiskua, 6 esitäytettyä ruiskua turvaneulan kera tai 6 esitäytettyä ruiskua automaattisen turvalaitteen kera.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

0,5 ml injektioliuosta esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), korkki (bromibutyylikumia), mäntäsuljin (teflonilla päällystettyä klooributyylikumia) ja injektioneula (ruostumatonta terästä) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) turvasuojuksen kera (turvaneula) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) automaattisen turvalaitteen kera.

Pakkaus sisältää 6 esitäytettyä ruiskua, 6 esitäytettyä ruiskua turvaneulan kera tai 6 esitäytettyä ruiskua automaattisen turvalaitteen kera.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

0,5 ml injektioliuosta esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), korkki (bromibutyylikumia), mäntäsuljin (teflonilla päällystettyä klooributyylikumia) ja injektioneula (ruostumatonta terästä) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) turvasuojuksen kera (turvaneula) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) automaattisen turvalaitteen kera.

Pakkaus sisältää 6 esitäytettyä ruiskua, 6 esitäytettyä ruiskua turvaneulan kera tai 6 esitäytettyä ruiskua automaattisen turvalaitteen kera.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Eporatio 10 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

1 ml injektioliuosta esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), korkki (bromibutyylikumia), mäntäsuljin (teflonilla päällystettyä klooributyylikumia) ja injektioneula (ruostumatonta terästä) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) turvasuojuksen kera (turvaneula) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) automaattisen turvalaitteen kera.

Pakkaus sisältää 1, 4 tai 6 esitäytettyä ruiskua, 1, 4 tai 6 esitäytettyä ruiskua turvaneulan kera tai 1, 4 tai 6 esitäytettyä ruiskua automaattisen turvalaitteen kera.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Eporatio 20 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

1 ml injektioliuosta esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), korkki (bromibutyylikumia), mäntäsuljin (teflonilla päällystettyä klooributyylikumia) ja injektioneula (ruostumatonta terästä) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) turvasuojuksen kera (turvaneula) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) automaattisen turvalaitteen kera.

Pakkaus sisältää 1, 4 tai 6 esitäytettyä ruiskua, 1, 4 tai 6 esitäytettyä ruiskua turvaneulan kera tai 1, 4 tai 6 esitäytettyä ruiskua automaattisen turvalaitteen kera.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Eporatio 30 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

1 ml injektioliuosta esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), korkki (bromibutyylikumia), mäntäsuljin (teflonilla päällystettyä klooributyylikumia) ja injektioneula (ruostumatonta terästä) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) turvasuojuksen kera (turvaneula) tai injektioneula (ruostumatonta terästä) automaattisen turvalaitteen kera.

Pakkaus sisältää 1, 4 tai 6 esitäytettyä ruiskua, 1, 4 tai 6 esitäytettyä ruiskua turvaneulan kera tai 1, 4 tai 6 esitäytettyä ruiskua automaattisen turvalaitteen kera.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Esitäytetyt ruiskut on tarkoitettu vain kertakäyttöön.

Liuos on tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöä. Vain kirkasta, väritöntä liuosta, jossa ei näy hiukkasia, saa käyttää. Injektioliuosta ei saa ravistaa. Sen on annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi (15°C –25 °C), jotta pistos tuntuu miellyttävämmältä.

Katso lääkevalmisteen pistosohjeet pakkausselosteesta.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Saksa

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

Eporatio 1 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

EU/1/09/573/001

EU/1/09/573/002

EU/1/09/573/029

Eporatio 2 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

EU/1/09/573/003

EU/1/09/573/004

EU/1/09/573/030

Eporatio 3 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

EU/1/09/573/005

EU/1/09/573/006

EU/1/09/573/031

Eporatio 4 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

EU/1/09/573/007

EU/1/09/573/008

EU/1/09/573/032

Eporatio 5 000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

EU/1/09/573/009

EU/1/09/573/010

EU/1/09/573/033

Eporatio 10 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

EU/1/09/573/011

EU/1/09/573/012

EU/1/09/573/013

EU/1/09/573/014

EU/1/09/573/015

EU/1/09/573/016

EU/1/09/573/034

EU/1/09/573/035

EU/1/09/573/036

Eporatio 20 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

EU/1/09/573/017

EU/1/09/573/018

EU/1/09/573/019

EU/1/09/573/020

EU/1/09/573/021

EU/1/09/573/022

EU/1/09/573/037

EU/1/09/573/038

EU/1/09/573/039

Eporatio 30 000 IU/1 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

EU/1/09/573/023

EU/1/09/573/024

EU/1/09/573/025

EU/1/09/573/026

EU/1/09/573/027

EU/1/09/573/028

EU/1/09/573/040

EU/1/09/573/041

EU/1/09/573/042

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 29. lokakuuta 2009

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 11. syyskuuta 2014

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä