Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Erelzi (etanercept) – Myyntipäällysmerkinnät - L04AB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiErelzi
ATC-koodiL04AB01
Lääkeaineetanercept
ValmistajaSandoz GmbH

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT YKSIKKÖPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS – 25 MG ESITÄYTETTY RUISKU

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Erelzi 25 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku etanersepti

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen esitäytetty ruisku sisältää 25 mg:a etanerseptia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Muut aineet ovat:

Sitruunahappo, vedetön, natriumsitraattidihydraatti, natriumkloridi, sakkaroosi, L-lysiinihydrokloridi, natriumhydroksidi, suolahappo ja injektioneeseen käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 esitäytty ruisku, jossa turvamekanismi

2 esitäytettyä ruiskua, joissa turvamekanismi

4 esitäytettyä ruiskua, joissa turvamekanismi

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kertakäyttöön.

Ihon alle.

Pistos:

Anna liuoksen lämmetä huoneenlämpöiseksi 15-30 minuuttia ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Pidä esitäytetyt ruiskut ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Itävalta

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/17/1195/001

EU/1/17/1195/002

EU/1/17/1195/003

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

‘QR-koodi lisättävä’ + <www.erelzi.eu>

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Erelzi 25 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONIPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS (ML. SININEN PAKKAUS) – 25 MG ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Erelzi 25 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku etanersepti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen esitäytetty Erelzi-ruisku sisältää 25 mg:a etanerseptia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut aineet ovat:

Sitruunahappo, vedetön, natriumsitraattidihydraatti, natriumkloridi, sakkaroosi, L-lysiinihydrokloridi, natriumhydroksidi, suolahappo ja injektioneeseen käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Monipakkaus: 12 (3 pakkausta, joissa kussakin 4) esitäytettyä ruiskua, joissa turvamekanismi

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kertakäyttöön.

Ihon alle.

Pistos:

Anna liuoksen lämmetä huoneenlämpöiseksi 15-30 minuuttia ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetyt ruiskut ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Itävalta

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/17/1195/004

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

‘QR-koodi lisättävä’ + <www.erelzi.eu>

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Erelzi 25 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONIPAKKAUKSEN VÄLIPAKKAUS (ILMAN SINISTÄ PAKKAUSTA) – 25 MG ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Erelzi 25 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku etanersepti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen esitäytetty Erelzi-ruisku sisältää 25 mg:a etanerseptia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut aineet ovat:

Sitruunahappo, vedetön, natriumsitraattidihydraatti, natriumkloridi, sakkaroosi, L-lysiinihydrokloridi, natriumhydroksidi, suolahappo ja injektioneeseen käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

4 esitäytettyä ruiskua, joissa turvamekanismi. Monipakkauksen osa. Ei myytäväksi erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kertakäyttöön.

Ihon alle.

Pistos:

Anna liuoksen lämmetä huoneenlämpöiseksi 15-30 minuuttia ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetyt ruiskut ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Itävalta

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/17/1195/004

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

‘QR-koodi lisättävä’ + <www.erelzi.eu>

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Erelzi 25 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ANNOSPAKKAUKSEN MERKINNÄT – 25 MG ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Erelzi 25 mg Injektio etanercept

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

SC

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETYN RUISKUN ETIKETIN MERKINNÄT – 25 MG ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Erelzi 25 mg injektioneste etanersepti SC

2.ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT YKSIKKÖPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS – 50 MG ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Erelzi 50 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku etanersepti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen esitäytetty ruisku sisältää 50 mg:a etanerseptia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut aineet ovat:

Sitruunahappo, vedetön, natriumsitraattidihydraatti, natriumkloridi, sakkaroosi, L-lysiinihydrokloridi, natriumhydroksidi, suolahappo ja injektioneeseen käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 esitäytty ruisku, jossa turvamekanismi

2 esitäytettyä ruiskua, joissa turvamekanismi

4 esitäytettyä ruiskua, joissa turvamekanismi

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kertakäyttöön.

Ihon alle.

Pistos:

Anna liuoksen lämmetä huoneenlämpöiseksi 15-30 minuuttia ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Pidä esitäytetyt ruiskut ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Itävalta

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/17/1195/005

EU/1/17/1195/006

EU/1/17/1195/007

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

‘QR-koodi lisättävä’ + <www.erelzi.eu>

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Erelzi 50 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONIPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS (ML. SININEN PAKKAUS) – 50 MG ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Erelzi 50 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku etanersepti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen esitäytetty Erelzi-ruisku sisältää 50 mg:a etanerseptia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut aineet ovat:

Sitruunahappo, vedetön, natriumsitraattidihydraatti, natriumkloridi, sakkaroosi, L-lysiinihydrokloridi, natriumhydroksidi, suolahappo ja injektioneeseen käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Monipakkaus: 12 (3 pakkausta, joissa kussakin 4) esitäytettyä ruiskua, joissa turvamekanismi

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kertakäyttöön.

Ihon alle.

Pistos:

Anna liuoksen lämmetä huoneenlämpöiseksi 15-30 minuuttia ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetyt ruiskut ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Itävalta

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/17/1195/008

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

‘QR-koodi lisättävä’ + <www.erelzi.eu>

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Erelzi 50 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONIPAKKAUKSEN VÄLIPAKKAUS (ILMAN SINISTÄ PAKKAUSTA) – 50 MG ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Erelzi 50 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku etanersepti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen esitäytetty Erelzi-ruisku sisältää 50 mg:a etanerseptia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut aineet ovat:

Sitruunahappo, vedetön, natriumsitraattidihydraatti, natriumkloridi, sakkaroosi, L-lysiinihydrokloridi, natriumhydroksidi, suolahappo ja injektioneeseen käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

4 esitäytettyä ruiskua, joissa turvamekanismi. Monipakkauksen osa. Ei myytäväksi erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kertakäyttöön.

Ihon alle.

Pistos:

Anna liuoksen lämmetä huoneenlämpöiseksi 15-30 minuuttia ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetyt ruiskut ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Itävalta

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/17/1195/008

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

‘QR-koodi lisättävä’ + <www.erelzi.eu>

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Erelzi 50 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ANNOSPAKKAUKSEN MERKINNÄT – 50 MG ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Erelzi 50 mg Injektio etanercept

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

SC

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETYN RUISKUN ETIKETIN MERKINNÄT – 50 MG ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Erelzi 50 mg injektioneste etanersepti SC

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

6. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT YKSIKKÖPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS – 50 MG ESITÄYTETTY KYNÄ

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Erelzi 50 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä etanersepti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen esitäytetty kynä sisältää 50 mg:a etanerseptia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut aineet ovat:

Sitruunahappo, vedetön, natriumsitraattidihydraatti, natriumkloridi, sakkaroosi, L-lysiinihydrokloridi, natriumhydroksidi, suolahappo ja injektioneeseen käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 esitäytty SensoReady-kynä

2 esitäytettyä SensoReady-kynää

4 esitäytettyä SensoReady-kynää

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kertakäyttöön.

Ihon alle.

Pistos:

Anna liuoksen lämmetä huoneenlämpöiseksi 15-30 minuuttia ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetty SensoReady-kynä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Pidä esitäytetyt SensoReady-kynät ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Itävalta

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/17/1195/009

EU/1/17/1195/010

EU/1/17/1195/011

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

‘QR-koodi lisättävä’ + <www.erelzi.eu>

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Erelzi 50 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONIPAKKAUKSEN ULKOPAKKAUS (ML. SININEN PAKKAUS) – 50 MG ESITÄYTETTY KYNÄ

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Erelzi 50 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä etanersepti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen esitäytetty Erelzi-kynä sisältää 50 mg:a etanerseptia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut aineet ovat:

Sitruunahappo, vedetön, natriumsitraattidihydraatti, natriumkloridi, sakkaroosi, L-lysiinihydrokloridi, natriumhydroksidi, suolahappo ja injektioneeseen käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Monipakkaus: 12 (3 pakkausta, joissa kussakin 4) esitäytettyä SensoReady-kynää.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kertakäyttöön.

Ihon alle.

Pistos:

Anna liuoksen lämmetä huoneenlämpöiseksi 15-30 minuuttia ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetyt SensoReady-kynät ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Itävalta

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/17/1195/012

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

‘QR-koodi lisättävä’ + <www.erelzi.eu>

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Erelzi 50 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

MONIPAKKAUKSEN VÄLIPAKKAUS (ILMAN SINISTÄ PAKKAUSTA) – 50 MG ESITÄYTETTY KYNÄ

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Erelzi 50 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä etanersepti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen esitäytetty Erelzi-kynä sisältää 50 mg:a etanerseptia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut aineet ovat:

Sitruunahappo, vedetön, natriumsitraattidihydraatti, natriumkloridi, sakkaroosi, L-lysiinihydrokloridi, natriumhydroksidi, suolahappo ja injektioneeseen käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

4 esitäytettyä SensoReady-kynää. Monipakkauksen osa. Ei myytäväksi erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Kertakäyttöön.

Ihon alle.

Pistos:

Anna liuoksen lämmetä huoneenlämpöiseksi 15-30 minuuttia ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä esitäytetyt SensoReady-kynät ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Itävalta

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/17/1195/012

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

‘QR-koodi lisättävä’ + <www.erelzi.eu>

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Erelzi 50 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETYN KYNÄN ETIKETIN MERKINNÄT – 50 MG ESITÄYTETTY KYNÄ

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Erelzi 50 mg Injektio etanercept SC

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

6. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä