Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Esmya (ulipristal acetate) – Myyntipäällysmerkinnät - G03XB02

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEsmya
ATC-koodiG03XB02
Lääkeaineulipristal acetate
ValmistajaGedeon Richter Ltd.  

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOKARTONKI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Esmya 5 mg tabletit

Ulipristaaliasetaatti

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 5 mg ulipristaaliasetaattia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

28 tablettia

30 tablettia

84 tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä läpipainopakkaukset ulkopakkauksessa valolta suojattuna.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Hungary

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/750/001 28 tablettia

EU/1/12/750/002 84 tablettia

EU/1/12/750/003 30 tablettia

EU/1/12/750/004 28 tablettia

EU/1/12/750/005 84 tablettia

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Esmya

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Esmya 5 mg tabletit

Ulipristaaliasetaatti

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Gedeon Richter

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Erä

5.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä