Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evarrest (human fibrinogen / human thrombin) – Valmisteyhteenveto - B02BC30

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiEvarrest
ATC-koodiB02BC30
Lääkeainehuman fibrinogen / human thrombin
ValmistajaOmrix Biopharmaceuticals N. V.

Tämä lääkinnällinen tuote on lisävalvonnan alainen. Tämä mahdollistaa uusien turvatietojen pikaisen tunnistamisen. Terveydenhoidon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista. Katso kohdasta 4.8, miten voit ilmoittaa haittavaikutuksista.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

EVARREST-liimamatriksi

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Komponentti 1:

8,1 mg/cm2

Ihmisen fibrinogeeni

Komponentti 2:

40 IU/cm2

Ihmisen trombiini

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Sisältää enintään 3,0 mmol (68,8 mg) natriumia liimamatriksia kohti.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Liimamatriksi.

EVARREST-liimamatriksi on valkokellertävää biohajoavaa yhdistettä, joka on valmistettu joustavasta komposiittimatriksista, päällystetty ihmisen fibrinogeenilla ja ihmisen trombiinilla. Liimamatriksin aktiivinen puoli on jauhemaista ja ei-aktiivisella puolella on aaltomainen kohokuviointi.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Tarkoitettu aikuisten potilaiden tukihoitoon leikkauksissa, joissa vakioleikkausmenetelmät eivät riitä (ks. kohta 5.1).

-hemostaasin parantamiseen.

4.2Annostus ja antotapa

EVARREST-liimamatriksin käyttö on rajoitettu kokeneiden kirurgien käyttöön.

Annostus

Potilaan perimmäiset kliiniset tarpeet määräävät aina sen, kuinka paljon ja kuinka usein EVARREST- liimamatriksia käytetään.

Käytettävä määrä riippuu eri tekijöistä, joita ovat muun muassa (niihin silti rajoittumatta) kirurgisen toimenpiteen tyyppi, hoidettavan alueen koko, aiottu käyttötapa ja käyttökertojen määrä.

EVARREST-liimamatriksia on käytettävä siten, että se ulottuu noin 1–2 cm vuotavan kohdealueen reunojen ulkopuolelle. Se voidaan leikata vuotavaa aluetta vastaavaan kokoon ja muotoon.

Kliinisissä tutkimuksissa ei ole tutkittu vuotavia alueita, jotka ovat suurempia kuin mitä yksi EVARREST-liimamatriksi voi peittää. EVARREST-liimamatriksia saa käyttää vain yhtenä

kerroksena siten, että päällekkäisyyttä ei-vuotavan kudoksen tai viereisen EVARREST-liimamatriksin kanssa on noin 1–2 cm.

Useita vuotavia alueita voidaan hoitaa samanaikaisesti. Yhteensä elimistössä saa käyttää enintään kahta 10,2 cm x 10,2 cm:n tai neljää 5,1 cm x 10,2 cm:n kokoa vastaavaa määrää matriksia, sillä suurempien määrien käytöstä on vain rajoitettua pitkäaikaista kokemusta. Yli neljän 10,2 cm x 10,2 cm:n kokoisen tai neljän 5,1 cm x 10,2 cm:n kokoisen matriksin käyttöä tai käyttöä potilailla, joilla ei ole aiemmin käytetty EVARREST-liimamatriksia, ei ole tutkittu.

Jos hemostaasia ei saada aikaan yhdellä EVARREST-liimamatriksilla , hoitoa voidaan jatkaa toisella matriksilla.

Pediatriset potilaat

EVARREST-liimamatriksin tehoa ja turvallisuutta ei ole tutkittu alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Vain kudosvaurion päälle.

Ohjeet lääkevalmisteen valmistelemiseksi ennen, ks. kohta 6.6. Tuote on annettava noudattamalla vain tälle tuotteelle suositeltuja ohjeita (ks. kohta 6.6).

4.3Vasta-aiheet

EVARREST-liimamatriksia ei saa käyttää suonensisäisesti.

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai mille tahansa kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

EVARREST-liimamatriksia ei saa käyttää suurien valtimoiden tai laskimoiden suurten defektien runsaan verenvuodon hoitoon tai verenvuotoon sellaisissa verisuonissa, joissa vaurioitunut suonenseinämä on korjattava ja suonen avoimuutta ylläpidettävä, ja joka johtaisi pysyvään EVARREST-liimamatriksin altistumiseen verenvirtaukselle ja/tai paineelle paranemisprosessin ja valmisteen imeytymisen aikana.

EVARREST-liimamatriksia ei saa käyttää suljetuissa tiloissa (esim. luun aukon läheisyydessä, sisällä tai ympärillä tai luiden rajoittamilla alueilla), sillä turpoaminen voi aiheuttaa hermon tai verisuonen puristumista.

EVARREST-liimamatriksia ei saa käyttää aktiivisen infektion läsnä ollessa tai kehon kontaminoituneilla alueilla, koska seurauksena voi olla infektio.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Vain kudosvaurion päälle. Ei saa käyttää suonensisäisesti.

Hengenvaarallisia tromboembolia komplikaatioita voi esiintyä, jos valmistetta käytetään vahingossa suonensisäisesti.

Kaikkien proteiinivalmisteiden yhteydessä voi esiintyä allergiatyyppisiä yliherkkyysreaktioita. Yliherkkyysreaktioiden merkkejä ovat muun muassa nokkosihottuma, laajalle levinnyt urtikaria, rintakehän ahdistus, hengityksen vinkuminen, alhainen verenpaine ja anafylaksia. Jos näitä oireita esiintyy, käyttö on lopetettava välittömästi. Sokkitapauksessa käytetään sokin hoidon lääketieteellisiä vakiomenetelmiä.

EVARREST-liimamatriksia ei saa käyttää ompeleiden tai muiden mekaanisten ligaatiomenetelmien sijasta huomattavan valtimovuodon hoitoon.

Käytöt, joista ei ole saatavilla riittävästi tietoa

Tietoa ei ole saatavilla riittävästi tukemaan tämän valmisteen käyttöä hermokirurgiassa tai käyttöä joustavan endoskoopin kautta verenvuodon hoitoon, verisuonikirurgiassa tai ruuansulatuskanavan anastomooseissa.

Kaikkien implantoitavien valmisteiden yhteydessä voi esiintyä vierasesinereaktioita. EVARREST-liimamatriksia saa käyttää vain yhtenä kerroksena siten, että se ulottuu noin 1–2 cm sellaisen kudoksen päälle, joka ei vuoda, jotta se tarttuu kunnolla vuotokohtaan. EVARREST- liimamatriksin koko on rajoitettava vain hemostaasiin tarvittavaan määrään.

EVARREST-liimamatriksi sisältää enintään 3,0 mmol (68,8 mg) natriumia liimamatriksia kohti. Tämä on otettava huomioon potilailla, jotka noudattavat vähäsuolaista ruokavaliota.

Ihmisen verestä tai plasmasta valmistettujen lääkevalmisteiden käytöstä aiheutuvien infektioiden estämiseen käytettyjä vakiomenetelmiä ovat muun muassa luovuttajien valinta, erillisten luovutusten ja plasmavarastojen seulonta tiettyjen infektiomarkkereiden osalta ja tehokkaiden valmistusmenetelmien käyttö virusten inaktivoimiseksi/poistamiseksi. Näistä toimista huolimatta, kun ihmisen verestä tai plasmasta valmistettuja lääkkeitä käytetään, infektion tartuttamismahdollisuutta ei voi sulkea kokonaan pois. Tämä koskee myös tuntemattomia tai uusia viruksia ja muita patogeenejä.

Näiden toimien katsotaan olevan tehokkaita vaipallisille viruksille kuten HIV-virus, hepatiitti B -virus ja hepatiitti C -virus, sekä ei-vaipalliselle hepatiitti A -virukselle. Suojauskeinoista voi olla rajallista apua ei-vaipallisia viruksia, kuten parvovirus B19:ää vastaan. Parvovirus B19 -infektio voi olla vakava raskaana oleville naisille (sikiöinfektio) ja henkilöille, joiden vastustuskyky on heikentynyt tai joilla on poikkeavaa erytropoieesia (esim. hemolyyttinen anemia).

Suosittelemme, että aina kun EVARREST-liimamatriksia käytetään potilaalla, valmisteen nimi ja eränumero kirjataan muistiin, jotta potilaan ja valmiste-erän välille voidaan luoda yhteys.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Vastaavien valmisteiden tai trombiiniliuosten tavoin valmiste voi denaturoitua altistuttuaan alkoholia, jodia tai raskaita metalleja (esim. antiseptiset liuokset) sisältäville liuoksille. Kyseiset aineet on poistettava mahdollisimman hyvin ennen valmisteen käyttämistä.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Fibriiniliimojen/hemostaattien turvallisuutta ihmisen raskauden tai rintaruokinnan aikana ei ole määritetty kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa. Eläimillä tehdyt kokeelliset tutkimukset eivät ole riittäviä arvioimaan valmisteen turvallisuutta suhteessa lisääntymiskykyyn, alkion tai sikiön kehitykseen, raskauden kulkuun sekä kehitykseen ennen syntymää ja syntymän jälkeen.

Tästä syystä valmistetta saa käyttää raskaana oleville imettäville naisille vain, jos se on selvästi tarpeellista.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei merkityksellinen.

4.8Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yliherkkyyttä tai allergisia reaktioita (joihin voi kuulua angioödeema, kohdealueen polttelu ja kirvely, bronkospasmi, vilunväreet, punoitus, laajalle levinnyt urtikaria, päänsärky, nokkosihottuma, alhainen

verenpaine, letargia, pahoinvointi, levottomuus, takykardia, puristava tunne rinnassa, pistely, oksentelu, hengityksen vinkuminen) voi esiintyä harvinaisissa tapauksissa potilailla, joita hoidetaan fibriiniliimoilla/hemostaateilla. Yksittäisissä tapauksissa nämä reaktiot ovat edenneet vakavaan anafylaksiaan. Kyseisiä reaktioita voidaan nähdä etenkin, jos valmistetta käytetään toistuvasti tai jos sitä käytetään potilailla, joiden tiedetään olevan yliherkkiä valmisteen ainesosille.

Fibriiniliima-/hemostaattivalmisteiden osien vasta-aineita voi esiintyä harvinaisissa tapauksissa.

Tromboembolisia komplikaatioita voi esiintyä, jos valmistetta käytetään vahingossa suonensisäisesti (ks. kohta 4.4).

Lisätietoja tarttuviin aineisiin liittyvästä turvallisuudesta on kohdassa 4.4.

Haittavaikutukset

EVARREST-liimamatriksin turvallisuustiedot kuvastavat leikkauksenjälkeisiä komplikaatiotyyppejä, jotka liitetään yleensä leikkausolosuhteisiin, joissa tutkimukset tehtiin, ja potilaiden perussairauteen. Kliinisissä tutkimuksissa yleisimmin raportoidut haittavaikutukset olivat verenvuoto ja lisääntynyt fibrinogeeni ja vakavimmat haittavaikutukset olivat aspiraatio, keuhkoembolia ja verenvuoto.

EVARREST-liimamatriksia käytettiin pehmytkudoksen vuodon hoitoon retropeniaalisten, vatsansisäisten, lantion ja rintakehän alueen leikkausten aikana, ommelaineen reikien vuodon hoitoon kardiovaskulaaristen leikkausten aikana ja parenkymaalisen vuodon hoitoon maksa- tai munuaisleikkausten aikana kaikissa kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui 381 EVARREST-hoitoa saanutta tutkittavaa ja 272 kontrollivalmistetta saanutta tutkittavaa. Kaikista tutkimuksiin mukaan otetuista potilaista 4,7 %:lla EVARREST-hoitoryhmän tutkittavista (18 tutkittavalla 381:stä) ja

2,6 %:lla kontrolliryhmän tutkittavista (7 tutkittavalla 272:sta) ilmeni yksi tai useampia haittavaikutuksia.

EVARREST-valmisteella tehtiin markkinoille tulon jälkeinen turvallisuustukimus, johon osallistui 150 tutkittavaa. Prospektiivisessa, satunnaistetussa, kontrolloidussa yhden keskuksen tutkimuksessa tarkasteltiin EVARREST-valmisteen kliinistä hyötyä standardihoitoon verrattuna hoidettaessa pehmytkudoksen vuotoa vatsansisäisten, retroperitoneaalisten, lantion tai ei-sydämeen liittyvien rintakehän leikkausten aikana. Standardihoito oli kädellä painaminen, johon saatettiin yhdistää paikallisen resorboituvan hemostaatin käyttö tai jokin muu täydentävä hemostaasimenetelmä, jonka kirurgi katsoi omaksi standardihoidokseen.

Tutkittavia seurattiin leikkauksen jälkeen kotiuttamiseen asti ja sen jälkeiseen 30. päivään (+/-14 päivää) asti. Tromboembolisten tapahtumien ilmaantuvuus, hoidettuun vuotokohtaan spesifisesti liittyvien leikkauksenjälkeisten vuotojen ilmaantuvuus ja veren fibrinogeenipitoisuuden kasvun ilmaantuvuus arvioitiin ja merkittiin muistiin aina 30 päivän seurantajakson päättymiseen asti.

EVARREST-ryhmässä raportoitiin yksi (1/75) syvän laskimotromboosin haittatapahtuma.

Kliinisissä pehmytkudostutkimuksissa arvioitiin immunogeenisyyttä määrittämällä ELISA-testeillä verinäytteistä ihmisen trombiini- ja fibrinogeenivasta-aineet. Verinäytteet otettiin lähtötilanteessa, 4–6 viikon kuluttua ja 8–10 viikon kuluttua leikkauksesta. EVARREST-hoitoryhmässä kolmella tutkittavalla 145:stä (~2 %) trombiinivasta-ainetitteri suureni hoidon jälkeen. EVARREST- hoitoryhmässä kahdella tutkittavalla 145:stä (~1 %) fibrinogeenivasta-ainetitteri suureni ohimenevästi, mutta oli taas taustatasolla 8–10 viikon kohdalla.

Haittavaikutusten taulukko

EVARREST-liimamatriksin kahdeksan kliinisen tutkimuksen tiedot on kerätty yhteen ja haittavaikutusten esiintymistaajuus seuraavassa taulukossa on peräisin näistä yhteen kerätyistä tiedoista. Yhdistetyissä analyyseissä 381 potilasta hoidettiin EVARREST-liimamatriksilla ja 272 potilasta hoidettiin kontrollihoidolla.

Kaikkien kliinisten tutkimusten aikana raportoitujen haittavaikutusten esiintyvyys oli alle 1 % (melko harvinainen). Useimmista haittavaikutuksista raportoitiin vain yksi tapahtuma: vatsansisäinen verenvuoto, mahalaukun laajentuminen, anemia, rintaontelon dreenierite, pleuraalieffuusio, vatsan märkäpesäke, askiitti, syvä laskimotromboosi, paikallinen vatsansisäinen nesteen kertyminen, toimenpiteen aikainen verenvuoto, iskeeminen suolisto- ja keuhkoembolia, seuraavia oli useampia: veren fibrinogeenipitoisuuden kasvu (3 tapahtumaa, 0,8 %), anastomoosiverenvuoto (3 tapahtumaa, 0,8 %) ja toimenpiteen jälkeinen verenvuoto (2 tapahtumaa, 0,5 %).

Seuraavia kategorioita käytetään asettamaan haittavaikutukset järjestykseen niiden esiintymistiheyden mukaan: erittäin yleinen (≥1/10); yleinen (≥1/100 – <1/10); epätavallinen (≥1/1 000 – <1/100); harvinainen (≥1/10000 – <1/1000); ja erittäin harvinainen (<1/10000), ei tiedetä (ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella).

Taulukko 1 EVARREST-liimamatriksin haittavaikutusten yhteenveto

 

MedDRA-järjestelmän

käyttämä termi

Esiintyvyys

elinluokituksen

 

 

 

Verisuonitaudit

Syvä laskimotromboosi

Melko harvinainen

Hengitystie-, rintakehä- ja

Aspiraatio

Melko harvinainen

välikarsinasairaudet

Pleuraalieffuusio

Melko harvinainen

 

Keuhkoembolia

Melko harvinainen

 

 

 

Ruuansulatuskanavan sairaudet

Mahalaukun laajentuminen

Melko harvinainen

 

Askiitti

Melko harvinainen

 

Verenvuoto

Melko harvinainen

 

Ruuansulatuskanavan verenvuoto

 

 

Vatsansisäinen verenvuoto

Melko harvinainen

 

Paikallinen vatsansisäinen nesteen

 

kertyminen

Melko harvinainen

 

Nesteen kertyminen haiman ympärille

Tutkimukset

Kohonnut veren fibrinogeeni

Melko harvinainen

Vamma, myrkytys ja

Toimenpiteen jälkeinen verenvuoto

Melko harvinainen

toimenpiteeseen liittyvät

Toimenpiteen aikainen verenvuoto

Melko harvinainen

komplikaatiot

Anastomoosiverenvuoto

Melko harvinainen

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus Keuhkoembolia

Minkä tahansa suuren leikkauksen jälkeen voi syntyä verihyytymiä, myös verisuonissa muihin kehonosiin kulkeutuvia verihyytymiä ja etenkin keuhkoihin kulkeutuvia hyytymiä (keuhkoembolia). EVARREST-valmisteen kliinisissä tutkimuksissa ei havaittu eroa tromboositapahtumien esiintyvyydessä EVARREST- ja kontrolliryhmien välillä, mikä viittaa tällä hetkellä siihen, ettei EVARREST-valmisteen käyttö lisää riskiä. Kaikilla leikkauspotilailla on vaara saada tromboembolia leikkaustoimenpiteiden luonteen ja leikkaustrauman aiheuttaman fysiologisen vasteen takia.

Syvä laskimotromboosi

Syvän laskimotromboosin havaittu kokonaisesiintyvyys kliinisissä tutkimuksissa oli yhdenmukainen julkaistujen tietojen kanssa, mikä viittaa siihen, että EVARREST-hoitoa saavien tutkittavien tromboositapahtumariski ei ole suurempi, vaikka riskiä ei voida sulkea kokonaan pois saatavilla olevien tietojen perusteella.

Trombiinivasta-aineet

Kliinisen tutkimuksen EVARREST-hoitoryhmässä trombiinivasta-ainetitteri suureni hoidon jälkeen kolmella tutkittavalla 145:stä (~2 %). Trombiini- tai fibrinogeenivasta-ainetitteri ei muuttunut merkitsevällä tavalla yhdelläkään potilaalla missään hoitoryhmässä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

Lääkinnällisen tuotteen hyväksynnän jälkeisistä epäillyistä haittavaikutuksista on tärkeää ilmoittaa. Näin lääkinnällisen tuotteen etujen ja riskien tasapainoa voidaan tarkkailla jatkuvasti.

Terveydenhoidon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen raportointijärjestelmän kautta (ks. Appendix V).

4.9Yliannostus

Yhtään yliannostustapausta ei ole raportoitu.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: verenvuotoa estävät lääkkeet, paikalliset hemostaatit, ATC-koodi: B02BC30

Vaikutusmekanismi

EVARREST-liimamatriksi sisältää ihmisen fibrinogeeniä ja ihmisen trombiinia kuivattuna pinnoitteena resorboituvan komposiittimatriksin pinnalla. Joutuessaan kosketuksiin fysiologisten nesteiden, esim. veren, imunesteen tai fysiologisen suolaliuoksen kanssa päällyksen osat aktivoituvat ja fibrinogeenin ja trombiinin reaktio käynnistää fysiologisen veren hyytymisen viimeisen vaiheen. Fibrinogeeni muunnetaan fibriinimonomeereiksi, jotka polymerisoituvat spontaanisti ja muodostavat fibriinihyytymän, joka pitää matriksin kunnolla kiinni haavan pinnalla. Fibriini ristilinkittyy sen jälkeen endogeenisen tekijän XIII toimesta ja muodostaa kiinteän, mekaanisesti vakaan fibriiniverkon, jonka tarttumisominaisuudet ovat hyvät.

Komposiittimatriksi koostuu polyglaktiini 910:stä ja oksidoidusta regeneroidusta selluloosasta, jota käytetään tavallisesti hemostaattina. Matriksi toimii fyysisenä tukena ja suurena pinta-alueena biologisille osille, antaa valmisteelle luontaista mekaanista yhtenevyyttä ja tukee hyytymän muodostumista. EVARREST-liimamatriksin hyytymän muodostuminen on integroitu matriksiin. Se muodostaa mekaanisen esteen verenvuodolle ja vahvistaa haava-aluetta. Luonnollinen parantuminen tapahtuu samalla, kun fibriini hajoaa ja valmiste resorboituu elimistöön. Resorboitumisen katsotaan kestävän noin 8 viikkoa, kuten rotilla ja sioilla tehdyissä eläinkokeissa on osoitettu.

Kliininen teho ja turvallisuus

Kliinisissä tutkimuksissa osoitettiin, että hemostaasi aikaansaatiin lievässä tai kohtalaisessa pehmytkudoksen vuodossa yhteensä 141 tutkittavalla (111 hoidettiin EVARREST-liimamatriksilla ja 30 kontrollivalmisteella), joille tehtiin vatsan, retroperitoneaalitilan, lantion ja (ei sydämeen liittyviä) rintakehän leikkauksia. Tämän lisäksi lisätutkimuksessa 91 tutkittavalla, joille tehtiin vatsan, retroperitoneaalitilan, lantion ja (ei sydämeen liittyviä) rintakehän leikkauksia (59 hoidettiin EVARREST-liimamatriksilla ja 32 kontrollivalmisteella) aikaansaatiin hemostaasi vakavassa pehmytkudoksen verenvuodossa. Kahdessa kliinisessä tutkimuksessa, joihin osallistui 206 maksaleikkauspotilasta (110 sai EVARREST-hoitoa ja 96 kontrollivalmistetta), osoitettiin valmisteen hemostaattinen teho, kun potilaalla oli persistoivaa parenkymaalista vuotoa.

Prospektiivisessa, satunnaistetussa, kontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui 156 tutkittavaa (76 EVARREST-ryhmässä, 80 hemostaattisen fleece-materiaalin ryhmässä) osoitettiin EVARREST-valmisteen turvallisuus ja hemostaattinen teho, kun valmistetta käytettiin lisäapuna verenvuodon tyrehdyttämiseen kardiovaskulaarisen leikkauksen aikana.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on lykännyt velvollisuutta esittää tutkimusten tulokset EVARREST- liimamatriksilla suoritetuista tutkimuksista yhdellä tai useammalla lapsista koostuvalla alaryhmällä leikkauksesta johtuvan verenvuodon hoitoon (lisätietoa käytöstä lapsilla on kohdassa 4.2).

5.2Farmakokinetiikka

EVARREST-liimamatriksi on tarkoitettu käytettäväksi vain kudosvaurion päällä. Suonensisäinen käyttö on vasta-aiheista. Tästä syystä suonensisäisiä farmakokineettisiä tutkimuksia ei ole tehty ihmisillä.

Kaneilla on tehty tutkimuksia trombiinin resorboitumisen ja poistumisen arvioimiseksi, kun sitä käytettiin osittaisen maksanpoistoleikkauksen aiheuttamassa, maksan pinnalla olevassa haavassa. 125I- trombiinia käytettäessä osoitettiin, että trombiinin hajoamisesta johtuvaa, biologisesti inaktiivien peptidien hidasta resorboitumista esiintyi, saavuttaen Cmax-arvon plasmassa 6–8 tunnin kuluttua. Cmax- arvossa plasman pitoisuus edusti vain 1–2 % käytetystä annoksesta.

Fibriiniliimat/hemostaatit metaboloituvat samalla tavalla kuin endogeeninen fibriini, fibrinolyysin ja fagosytoosin kautta.

Kun biologiset osat ovat resorboituneet, matriksin osat (polyglaktiini 910 ja oksidoitu regeneroitu selluloosa) resorboituvat kokonaan. Eläinkokeissa EVARREST-matriksi resorboitui 56 päivässä, kun sitä käytettiin odotettu kliininen annos.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

EVARREST-liimamatriksin hemostaattinen teho on osoitettu useissa eläinkokeissa, joissa arvioitiin hemostaasiin kulunutta aikaa ja hoidonjälkeistä verenhukkaa muiden tulosmuuttujien ohessa.

Matriksikomponentin ei-kliiniset tiedot eivät paljasta mitään erityistä vaaraa ihmisille seuraavien tutkimusten perusteella: sytotoksisuus, herkistyminen, ihonsisäinen reaktiivisuus, akuutti systeeminen toksisuus, materiaalin välittämä pyrogeenisyys, subkrooninen toksisuus, genotoksisuus, implantointi ja hemoyhteensopivuus.

90 päivän tutkimuksessa rotilla arvioitiin EVARREST-liimamatriksin subkroonista systeemistä toksisuutta ja immunogeenisyyttä ihonalaisen implantoinnin jälkeen, eikä mitään merkkejä toksisista vaikutuksista esiintynyt eikä näyttöä fibriiniliimavalmisteisiin liittyvästä lisääntyneestä immunogeenisyydestä löytynyt.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Yhdistelmämatriksi (polyglaktiini 910 ja oksidoitu regeneroitu selluloosa) 20 mg/cm2 Arginiinihydrokloridi

Glysiini Natriumkloridi Natriumsitraatti Kalsiumkloridi Ihmisen albumiini Mannitoli Natriumasetaatti

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3Kestoaika

2 vuotta.

Kun foliopussi on avattu, EVARREST-matriksi voi jäädä steriilille alueelle, jotta se on käytettävissä koko toimenpiteen ajan.

6.4Säilytys

Ei saa säilyttää yli 25 °C:n lämpötilassa. Ei saa pakastaa.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

10,2 cm x 10,2 cm:n kokoinen alustalla oleva liimamatriksi (polyesteri) sinetöidyssä pussissa (polyesterilaminoitu alumiinifolio). Pakkauskoko on 1 kpl 10,2 cm x 10,2 cm liimamatriksi.

5,1 cm x 10,2 cm:n kokoinen alustalla oleva liimamatriksi (polyesteri) sinetöidyssä pussissa (polyesterilaminoitu alumiinifolio). Pakkauskoko on 2 kpl 5,1 cm x 10,2 cm liimamatriksia

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Käyttöohjeet on kuvattu myös terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetussa pakkausselosteen osassa.

EVARREST-liimamatriksi toimitetaan valmiina käytettäväksi steriileissä pakkauksissa ja sitä on käsiteltävä käyttäen steriiliä menetelmää aseptisissa olosuhteissa. Vaurioituneet pakkaukset on hävitettävä.

Avaa valmiste ottamalla foliopussi kotelosta, vedä foliopussi varovasti auki välttäen koskettamasta folion sisäpuolta tai valkoista steriiliä alustaa, joka sisältää EVARREST- liimamatriksin.

Ota valkoinen steriili alusta pussista ja vie se steriilille alueelle.

Pidä alustaa tukevasti kämmenellä varmistaen, että reiällinen sivu osoittaa ylöspäin. Poista sitten alustan yläosa toisella kädellä käyttämällä alustan sivussa olevia kielekkeitä.

Alustan alaosa sisältää EVARREST-liimamatriksin sen aktiivinen puoli alaspäin. Aktiivinen puoli näyttää jauhemaiselta. Ei-aktiivisella puolella on aaltomainen kohokuvio.

Pidä EVARREST-liimamatriksi kuivana avaamisen jälkeen. Tuote voi jäädä steriilille alueelle, jotta se on käytettävissä koko toimenpiteen ajan. EVARREST-liimamatriksi ei tartu käsineisiin, pihteihin eikä leikkausvälineisiin.

EVARREST-tuotteen käyttö

EVARREST-liimamatriksi asetetaan painamalla sitä tukevasti kädellä noin 3 minuuttia.

1.Leikkaa EVARREST-liimamatriksi tarpeen mukaan oikeankokoiseksi ja -muotoiseksi steriileillä saksilla siten, että se ulottuu noin 1–2 cm vuotavan alueen yli. Pidä EVARREST- liimamatriksin jauhomainen valkokellertävä aktiivinen puoli alaspäin, kun se on alustalla.

2.Poista ylimääräinen veri tai neste käyttökohdasta, jos se on tarpeen näkyvyyden parantamiseksi. Vuotava kohta on tunnistettava selvästi ja on varmistettava, että EVARREST-liimamatriksi asetetaan suoraan vuotavan kohdan päälle siten, että matriksi peittää sen kokonaan. EVARREST-liimamatriksia voidaan käyttää aktiivisesti vuotavalla alueella.

3.Aseta EVARREST-liimamatriksin aktiivinen puoli vuotavalle alueelle siten, että se on täysin kosketuksissa kudoksen kanssa. Valmiste aktivoidaan sen koskettaessa nestettä ja se tarttuu kudokseen ja muotoutuu kudoksen mukaan.

4.Aseta riittävän suuri pala EVARREST-liimamatriksia siten, että se peittää koko vuotavan alueen ja ulottuu noin 1–2 cm vuotamattoman alueen päälle, jotta se tarttuu kunnolla haavaan.

5a) Pidä kuivaa tai kosteaa sideharsotyynyä tai laparotomiatyynyä EVARREST-liimamatriksin päällä täyden kontaktin säilyttämiseksi vuotavan pinnan kanssa.

5b) Hemostaasi varmistetaan painamalla koko EVARREST-liimamatriksin pintaa välittömästi kädellä (mukaan lukien vuotavan pinnan ulkopuolelle ulottuvaa aluetta), jotta vuoto tyrehtyy kokonaan. Hallitse verenvuotoa painamalla matriksia noin 3 minuuttia.

6.Poista sideharso tai laparotomiatyynyt varovasti käyttökohdasta siirtämättä tai häiritsemättä EVARREST-liimamatriksia tai hyytymää. Tarkasta EVARREST-liimamatriksi ja varmista, että hemostaasi on saavutettu eikä vuotokohdan päällä ole ryppyjä. Jos et ole tyytyväinen sijoituskohtaan, poista EVARREST-liimamatriksi ja käytä uutta EVARREST-liimamatriksia. EVARREST-liimamatriksi pysyy paikallaan, tarttuu kudokseen ja imeytyy kehoon.

7.Sijoituskohtaa on tarkkailtava leikkauksen aikana ja on varmistettava, että hemostaasi ylläpidetään.

Uudelleenhoito

Uudelleenhoito voi olla tarpeen, jos EVARREST-liimamatriksissa on poimuja, taitoksia tai ryppyjä. Jos et ole tyytyväinen EVARREST-liimamatriksin sijoituskohtaan, poista käytetty EVARREST-liimamatriksi ja toista edellä esitetty asetustoimenpide uudella EVARREST- liimamatriksilla.

Jos verenvuoto johtuu siitä, että vuotavaa aluetta ei ole peitetty kunnolla, EVARREST- liimamatrikseja voidaan käyttää useampia. Aseta yhtenä kerroksena ja varmista, että reunat ovat päällekkäin (noin 1–2 cm) olemassa olevan EVARREST-liimamatriksin kanssa.

Jos verenvuodon jatkuminen johtuu epätäydellisestä tarttumisesta kudokseen (kun vuoto jatkuu sidoksen alla), poista EVARREST-liimamatriksi ja käytä uutta EVARREST- liimamatriksia.

Jos vuoto jatkuu edelleen mainitun painamisajan aikana tai jälkeen, poista käytetty EVARREST-liimamatriksi ja tarkasta vuotokohta. Jos mitkään muut ensisijaiset hemostaattiset toimet (ts. kirurgiset vakiomenetelmät) eivät näytä olevan tarpeen, toista edellä kuvattu asetustoimenpide uudella EVARREST-liimamatriksilla.

Hävittäminen

Kaikki käyttämättömät valmisteet tai jätemateriaalit tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Omrix Biopharmaceuticals NV

Leonardo Da Vincilaan 15

1831 Diegem

Belgia

Puhelin: +32 2 746 30 00

Faksi: + 32 2 746 30 01

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/868/001

EU/1/13/868/002

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 29. syyskuuta 2013

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavana Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä