Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exalief (eslicarbazepine acetate) – Valmisteyhteenveto - N03AF04

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiExalief
ATC-koodiN03AF04
Lääkeaineeslicarbazepine acetate
ValmistajaBIAL - Portela
Tabletti.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Exalief 400 mg tabletit

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi tabletti sisältää 400 mg eslikarbatsepiiniasetaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettumyyntilupaa’ELS 400’ ja toisella puolella on jakouurre. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä

suuriin annoksiin.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

 

 

enää

 

 

 

 

Exalief on tarkoitettu liitännäishoidoksi aikuisten paikallisalkuisten sekundaarisesti yleistyvien tai

yleistymättömien epilepsiakohtausten hoitoon.

ei

 

4.2

Annostus ja antotapa

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

Annostus

 

 

 

Exalief on lisättävä potilaan jo ennestään

m n kouristuksia ehkäisevään hoitoon. Suositeltu

aloitusannos on 400 mg kerran vuorokaud ssa, ja sitä suurennetaan annokseen 800 mg kerran vuorokaudessa viikon tai kahden jälk n. Annos voidaan suurentaa yksilöllisen vasteen mukaan annokseen 1200 mg kerran vuorokaud ssa (ks. kohta 5.1).

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuot aat)

Iäkkäiden potilaiden hoidossa on oltava varovainen, koska Exalief-tablettien turvallisesta käytöstä tälle potilasryhmälle on vähän tietoa.

Pediatriset potilaat

Exalief-tabl tti n turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat

Hoidossa on oltava varovainen, jos potilaalla on munuaisten vajaatoimintaa, ja annos on sovitettava kreatiniinipuhdistuman (CLCR) mukaan seuraavasti:

- CLCR > 60 ml/min: annosta ei tarvitse muuttaa

- CLCR 3060 ml/min: aloitusannos 400 mg joka toinen päivä kahden viikon ajan, minkä jälkeen vuorokausiannos 400 mg kerran päivässä. Annosta voidaan kuitenkin suurentaa yksilöllisen vasteen mukaan.

- CLCR < 30 ml/min: käyttöä vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille ei suositella, koska tietoa ei ole riittävästi.

Maksan vajaatoimintaa sairastavat

Lievää ja keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien annosta ei tarvitse muuttaa.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Tiedossa oleva toisen tai kolmannen asteen eteis-kammiokatkos.

Eslikarbatsepiinin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla (ks. kohta 4.4 ja 5.2) eikä sen käyttöä tämän potilasryhmän hoitoon siksi suositella.

Antotapa

Exalief voidaan ottaa aterian yhteydessä tai ilman ruokailua.

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, muille karboksamidijohdoksille (esim. karbamatsepiinille, okskarbatsepiinille) tai apuaineille.

Exalief saattaa heikentää hormonaalisen ehkäisyn tehoa. Exalief-hoidon aika suositellaan käyttämään lisäksi muuta kuin hormonaalista raskauden ehkäisyä (ks. kohdat 4.5 ja 4.6).

Exalief-tablettien käyttöön on liittynyt joitakin keskushermostoon kohdistuviamyyntilupaahaittavaik t ksia, kuten huimausta ja uneliaisuutta, mikä saattaa lisätä tapaturmaisten vammojen esiintyvyy ä.

Exalief-tablettien käyttö suositellaan muiden epilepsialääkkeiden tavoin lopettamaan vähitellen, jotta kohtaustiheyden lisääntymisen mahdollisuus voidaan minimoida.

Exalief-tablettien samanaikaista käyttöä okskarbatsepiinin kanssa ei suositella, koska se saattaa aiheuttaa liiallisen altistuksen aktiivisille metaboliiteille.

ei

Muiden samanaikaisesti käytettävien epilepsialääkk

d käytön lopettamisesta Exalief-hoidon aikana

(siirtymisestä monoterapiaan) ei ole kokemusta.

enää

HyponatremiaaLääkevalmisteellaon raportoitu haittavaikutuksena harvemmin kuin 1 %:lla Exalief-hoitoa saaneista potilaista. Useimmiten hyponatremia on oireetonta, mutta siihen voi liittyä myös kliinisiä oireita, kuten

Epilepsiapotilailla tehdyissä valmisteen käyttöä lisälääkityksenä selvittäneissä lumelääkekontrolloiduissa tutkimuksissa 1,1 %:lle kaikista Exalief-hoitoa saaneista potilaista kehittyi haittavaikutuksena ihottumaa. Jos potilaalle kehittyy yliherkkyyteen viittaavia merkkejä tai oireita, Exalief-hoito on lopetettava.

Eslikarbatsepiiniasetaatin ei ole raportoitu aiheuttaneen vaikeita ihoreaktioita. HLA-B*1502-alleelilla on osoitettu olevan vahva yhteys vakavan ihoreaktion, Stevens-Johnsonin oireyhtymän (SJS),

kehittymisen riskiin karba

atsepiinihoidon yhteydessä han-kiinalaista tai thaimaalaista syntyperää

olevilla potilailla. Nämä potilaat tulisi testata HLA-B*1502-alleelin suhteen ennen

karbamatsepiinihoidon

muiden samansukuisten aineiden käytön aloittamista, mikäli mahdollista.

HLA-B*1502-all

lilla ei ole merkitystä muissa etnisissä ryhmissä. HLA-B*1502-alleelin ei ole

osoitettu liittyn

n Stevens-Johnsonin oireyhtymän kehittymiseen valkoihoisella väestöllä.

kohtausten pahenemista, sekavuutta, tajunnantason alenemista. Hyponatremian esiintymistiheys suureni, kun eslikarbatsepiiniasetaattiannosta suurennettiin. Jos potilaalla on ennestään hyponatremiaan johtava munuaissairaus tai jos potilas saa samanaikaisesti hoitoa hyponatremiaa aiheuttavilla lääkevalmisteilla (esim. diureeteilla, desmopressiinillä), seerumin natriumpitoisuus on tutkittava ennen eslikarbatsepiiniasetaattihoitoa ja sen jälkeen. Seerumin natriumpitoisuus on lisäksi määritettävä myös, jos ilmaantuu hyponatremiaan viittaavia kliinisiä merkkejä. Natriumpitoisuus on lisäksi määritettävä rutiiniluonteisesti tehtävien laboratoriokokeiden yhteydessä. Jos potilaalle kehittyy kliinisesti merkitsevä hyponatremia, Exalief-hoito on keskeytettävä.

Exalief-tablettien tehoa primaaristi yleistyvien kohtausten hoitoon ei ole tutkittu. Niiden käyttöä ei siksi suositella tämän potilasryhmän hoitoon.

Eslikarbatsepiiniasetaattiin liittyvissä kliinisissä tutkimuksissa on havaittu PR-ajan pitenemistä. Potilaan hoidossa on oltava varovainen, jos hänellä on terveydentilan muutoksia (esim. alhainen tyroksiinipitoisuus, sydämen johtumishäiriöitä) tai hän käyttää samanaikaisesti lääkkeitä, joihin tiedetään liittyvän PR-ajan pitenemistä.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa on oltava varovainen, ja annos on sovitettava kreatiniinipuhdistuman mukaisesti (ks. kohta 4.2). Jos potilaan CLCR on alle 30 ml/min, valmisteen käyttöä ei suositella, koska tiedot ovat riittämättömät.

Koska kliinistä tietoa lievää tai keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidosta

on vähän ja farmakokineettiset ja kliiniset tiedot vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavista potilaista puuttuvat, Exalief-tabletteja on käytettävä varoen lievää ja keskivaikeaamyyntilupaamaksan vajaatoimintaa

sairastavien potilaiden hoitoon eikä niiden käyttöä vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien hoitoon suositella.

Epilepsialääkkeiden käyttäjillä on raportoitu itsetuhoajatuksia ja -käyttäytymistä lääkkeen käyttötarkoituksesta riippumatta. Satunnaistettujen, plasebokontrolloitujen epileps ääket tkimusten meta-analyysi osoitti itsetuhoajatusten ja -käyttäytymisen riskin vähäistä lisää tymis ä. Riskin kasvun mekanismia ei tunneta eikä lisääntyneen riskin mahdollisuutta voida sulkea pois eslikarbatsepiiniasetaatin käyttäjillä. Potilaita tulee seurata itsetuhoajatusten ja -käyttäytymisen varalta, ja asianmukaisen hoidon tarvetta tulee harkita. Potilaita (ja heidän omaisiaan) tulee neuvoa ottamaan yhteyttä lääkäriin, mikäli itsetuhoajatuksia tai käyttäytymistä esiintyy.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteidenenääkanssa sekä muut yhteisvaikutukset

glukuronidoitumalla. Eslikarbatsepiini on in vitro h kko CYP3A4:n ja UDP-

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa. Eslikarbatsepiiniasetaatti muuntuu tehokkaastieiesl karbats piiniksi, joka eliminoituu pääosin

glukuronyylitransferaasien indusoija. Eslikarbats piinin todettiin indusoivan in vivo sellaisten lääkeaineidenLääkevalmisteellametaboliaa, jotka poistuvat e imistöstä pääasiassa metaboloitumalla CYP3A4-entsyymin

välityksellä. CYP3A4-entsyymin välitykse ä pääasiassa metaboloituvien lääkevalmisteiden annosta saattaa siksi olla tarpeen suurentaa, kun niitä käytetään samanaikaisesti Exalief-tablettien kanssa. Eslikarbatsepiini saattaa indusoida in vivo sellaisten lääkeaineiden metaboliaa, jotka eliminoituvat pääasiassa konjugoitumalla UDP-glukuronyylitransferaasien kautta. Kun Exalief-hoitoa aloitetaan tai lopetetaan tai sen annosta muutetaan, uuden entsyymiaktiivisuustason saavuttaminen saattaa viedä 2−3 viikkoa. Tällainen viive on huomioitava, kun Exalief-tabletteja käytetään juuri ennen sellaisia lääkevalmisteita tai yhdistel änä muiden lääkkeiden kanssa, joiden annosta on muutettava Exalief- tablettien samanaik isen käytön yhteydessä. Eslikarbatsepiinilla on CYP2C19-entsyymin toimintaa estäviä ominaisuuksia. Yhteisvaikutuksia saattaa siten esiintyä, jos suuria

eslikarbats piinias taattiannoksia annetaan samanaikaisesti pääasiassa CYP2C19-entsyymin

välityksellä taboloituvien lääkevalmisteiden kanssa.

Yhteisvaikutukset muiden epilepsialääkkeiden kanssa

Karbamatsepiini

Terveillä tutkimushenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa annettiin samanaikaisesti 800 mg:n eslikarbatsepiiniasetaattiannos kerran päivässä ja 400 mg:n karbamatsepiiniannos kaksi kertaa päivässä, mikä pienensi altistusta eslikarbatsepiinin aktiiviselle metaboliitille keskimäärin 32 % todennäköisesti glukuronidaation induktion seurauksena. Altistuksen karbamatsepiinille tai sen metaboliitille karbamatsepiiniepoksidille ei havaittu muuttuneen. Exalief-annosta saattaa olla tarpeen suurentaa yksilöllisen vasteen perusteella, jos sitä käytetään samanaikaisesti karbamatsepiinin kanssa. Potilailla tehdyistä tutkimuksista saadut tulokset osoittivat, että samanaikainen karbamatsepiinihoito lisäsi seuraavien haittavaikutusten riskiä: diplopia (11,4 %:lla henkilöistä, joita hoidettiin samanaikaisesti karbamatsepiinilla, 2,4 %:lla henkilöistä, joita ei hoidettu samanaikaisesti karbamatsepiinilla), epänormaali koordinaatio (6,7 %:lla henkilöistä, joita hoidettiin samanaikaisesti karbamatsepiinilla, 2,7 %:lla henkilöistä, joita ei hoidettu samanaikaisesti karbamatsepiinilla) ja huimaus (30,0 %:lla henkilöistä, joita hoidettiin samanaikaisesti karbamatsepiinilla, 11,5 %:lla

henkilöistä, joita ei hoidettu samanaikaisesti karbamatsepiinilla). Eräiden muiden samanaikaisesta karbamatsepiini- ja eslikarbatsepiiniasetaattihoidosta aiheutuvien haittavaikutusten riskin lisääntymistä ei voida poissulkea.

Fenytoiini

Terveillä tutkimushenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen 1200 mg kerran vuorokaudessa samanaikainen antaminen fenytoiinin kanssa johti aktiiviselle metaboliitille, eslikarbatsepiinille, altistumisen pienenemiseen keskimäärin 31−33 %, mikä johtui todennäköisimmin glukuronidaation induktiosta, sekä fenytoiinille altistumisen suurenemiseen keskimäärin 31−35 %, mikä johtui todennäköisimmin CYP2C19-entsyymin estymisestä. Exalief-annosta saattaa olla tarpeen suurentaa ja fenytoiiniannosta pienentää yksilöllisen vasteen mukaan.

(lamotrigiinialtistus pieneni 15 %) eikä annoksen muuttaminen ole siksimyyntilupaatarpeen. Tämä vaikutus saattaa kuitenkin olla yksilöiden välillä esiintyvän vaihtelun vuoksi joillakin he kilöillä kliinisesti

Lamotrigiini

Glukuronidaatio on sekä eslikarbatsepiinin että lamotrigiinin pääasiallinen metaboliareitti, joten yhteisvaikutuksia voidaan siksi odottaa esiintyvän. Terveillä koehenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että eslikarbatsepiiniasetaattiannos 1200 mg kerran vuorokaudessa aiheutti keskimäärin

vähäisen farmakokineettisen yhteisvaikutuksen eslikarbatsepiiniasetaatin ja lamo r g välillä

merkitsevä.

Topiramaatti

Terveillä tutkimushenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen 1200 mg kerran vuorokaudessa samanaikainen anto topiramaatin kanssa ei johtanut merkitseviin muutoksiin altistuksessa eslikarbatsepiinille, mutta altistus topiramaatille pieneni 18 %, mikä aiheutui todennäköisimmin topiramaatin hyötyosuuden pienenemisestä. Annosta ei tarvitse muuttaa.

Valproaatti ja levetirasetaami

enää

 

Aikuisilla epilepsiapotilailla tehdyn vaiheen III tutk muksen populaatiofarmakokineettinen analyysi

Muut lääkevalmisteet

osoitti, että valproaatin tai levetirasetaamin samanaikainen antaminen ei vaikuttanut altistukseen

 

ei

eslikarbatsepiinille, mutta tätä ei ole varmistettu tavanomaisilla yhteisvaikutustutkimuksilla.

Lääkevalmisteella

 

Ehkäisytabletit

Eslikarbatsepiiniasetaattiannok n 1200 mg kerran vuorokaudessa antamisen yhdistelmäehkäisytabletteja käyttäville naispotilaille osoitettiin pienentävän levonorgestreelin systeemistä altistusta 37 % ja et nyyliestradiolin systeemistä altistusta 42 %, mikä johtuu todennäköisesti CYP3A4:n induktiosta. Hedelmällisessä iässä olevien naisten on siksi käytettävä riittävää ehkäisyä Ex ief-hoidon aikana sekä hoidon lopettamisen jälkeen meneillään olevan kuukautiskierron loppuun saakka (ks. kohdat 4.4 ja 4.6).

Simvastatiini

Terveillä oehenkilöillä tehty tutkimus osoitti, että systeeminen altistus simvastatiinille pieneni 50 %, kun sitä annettiin samanaikaisesti kerran päivässä annettavan 800 mg:n eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen kanssa. Tämä aiheutui todennäköisesti CYP3A4-entsyymin induktiosta. Simvastatiiniannosta voi olla tarpeen suurentaa, kun sitä käytetään samanaikaisesti eslikarbatsepiiniasetaatin kanssa.

Varfariini

Eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen 1200 mg kerran vuorokaudessa samanaikaisen antamisen varfariinin kanssa osoitettiin aiheuttavan pienen (23 %), mutta tilastollisesti merkitsevän, pienenemisen altistuksessa S-varfariinille. Vaikutuksia R-varfariinin farmakokinetiikkaan tai hyytymiseen ei esiintynyt. Yksilöiden välillä esiintyvän vaihtelun vuoksi INR-arvon seurantaan on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota ensimmäisten viikkojen ajan sen jälkeen, kun samanaikainen hoito varfariinilla ja eslikarbatsepiiniasetaatilla on aloitettu tai lopetettu.

Digoksiini

Terveillä koehenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen 1200 mg kerran vuorokaudessa ei havaittu vaikuttavan digoksiinin farmakokinetiikkaan, mikä viittaa siihen, ettei eslikarbatsepiiniasetaatti vaikuta kuljettajana toimivaan P-glykoproteiiniin.

Monoamiinioksidaasin estäjät (MAO-estäjät)

Koska eslikarbatsepiiniasetaatti on rakenteellisesti sukua trisyklisille masennuslääkkeille, yhteisvaikutus eslikarbatsepiiniasetaatin ja MAO-estäjien välillä on teoriassa mahdollinen.

4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Yleistä epilepsiaan ja epilepsialääkkeisiin liittyvästä riskistä

On osoitettu, että epilepsiaa sairastavien äitien jälkeläisillä esiintyy epämuodostumia kaksin- i kolminkertaisesti väestössä yleensä vallitsevaan 3 %:n esiintyvyyteen verrattuna. Yleisimmin raportoituja epämuodostumia ovat huulihalkio, sydämen ja verisuoniston epämuodostumat sekä hermostoputken viat. Useista epilepsialääkkeistä koostuvaan hoitoon saattaa liittyä suurem i synnynnäisten epämuodostumien riski kuin monoterapiaan, joten on tärkeää käyttää monoterapiaa aina silloin kun se on mahdollista. Erikoislääkärin on annettava neuvoja naisille, jotka odennäköisesti tulevat raskaaksi tai jotka ovat hedelmällisessä iässä. Epilepsialääkityksen tarve on arkistettava, jos nainen suunnittelee raskautta. Epilepsialääkitystä ei saa lopettaa äkillisesti, koska se saattaa johtaa kouristuskohtauksiin, joilla voi olla vakavia seurauksia sekä äidille että lapselle.

Raskaus

 

 

 

 

Ei ole olemassa tietoja eslikarbatsepiiniasetaatin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeet

 

 

 

 

myyntilupaa

osoittavat reproduktiivista toksisuutta (ks. Hedelmällisyys). Jos eslikarbatsepiiniasetaattia saava nainen

tulee raskaaksi tai suunnittelee raskautta, Exalief-tablettien k

yttöä on arvioitava tarkoin uudelleen.

Pienintä tehokasta annosta ja monoterapiaa on käytettävä ai

a kun mahdollista vähintään kolmen

ensimmäisen raskauskuukauden aikana. Potilaalle on a

ttava tietoa mahdollisesti suurentuneesta

epämuodostumariskistä sekä mahdollisuus ennen syntymää tehtävään seulontaan.

Seuranta ja ehkäisy

ei

enää

 

 

 

EpilepsialääkkeetLääkevasaattavatlmisteellaedistää foolih ppopuutosta, joka saattaa olla sikiön poikkeavuuksia

edistävä tekijä. Foolihappolisää suosite a n käyttämään ennen raskautta ja sen aikana. Koska foolihappolisän tehoa ei ole osoitettu, sp sifinen syntymää edeltävä diagnoosi voidaan tehdä vaikka nainen käyttäisi foolihappolisää.

Vastasyntynyt lapsi

Epilepsialääkkeiden on raporto tu aiheuttaneen vastasyntyneelle vuotohäiriöitä. Raskauden muutaman viimeisen viikon aikana suositellaan varotoimena käyttämään K1-vitamiinia verenvuotoja ehkäisevänä

toimenpiteenä ja nt n sitä myös vastasyntyneelle lapselle.

Hedelmällis ssä iässä olevat naiset/ehkäisy

Eslikarbats piinias taatilla on haitallisia yhteisvaikutuksia ehkäisytablettien kanssa. Sen vuoksi hoidon aikana ja hoidon lopettamisen jälkeen meneillään olevan kuukautiskierron loppuun saakka on

käytett vä muuta tehokasta ja turvallista raskauden ehkäisyä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö eslikarbatsepiiniasetaatti ihmisen rintamaitoon. Eläinkokeet ovat osoittaneet, että eslikarbatsepiini erittyy maitoon. Imetettävälle lapselle aiheutuvaa riskiä ei voida sulkea pois. Imetys on lopetettava Exalief-hoidon aikana.

Hedelmällisyys

Eslikarbatsepiiniasetaatin mahdollisia haitallisia vaikutuksia vanhempien ja F1-jälkeläisten hedelmällisyyteen tutkittiin hiirillä ja rotilla. Uros- ja naarasrotilla tehdyssä fertiliteettitutkimuksessa eslikarbatsepiiniasetaatin havaittiin aiheuttavan naaraiden hedelmällisyyden heikkenemistä. Hiirillä tehdyssä fertiliteettitutkimuksessa havaittiin vaikutuksia alkioiden kehitykseen, mutta vaikutukset saattavat johtua myös pienemmästä keltarauhasten määrästä, minkä vuoksi hedelmällisyyden heikkenemistä oli havaittavissa. Hiirellä merkittävien poikkeavuuksien ja luuston merkittävien

poikkeavuuksien kokonaisilmaantuvuus oli suurentunut. Vaikutuksia rottien ja hiirten F1-jälkeläisten parametreihin ei havaittu.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Osalla potilaista saattaa esiintyä huimausta, uneliaisuutta tai näköhäiriöitä etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Potilaille on siksi kerrottava, että ajokyvyn ja koneiden käyttökyvyn edellyttämät fyysiset ja/tai henkiset kyvyt saattavat heikentyä ja että heitä kehotetaan välttämään näitä toimia kunnes on osoitettu, ettei hoito vaikuta heidän kykyynsä suoriutua niistä.

4.8Haittavaikutukset

Lumelääkekontrolloiduissa tutkimuksissa oli mukana 1 192 aikuista potilasta, joilla oli paikallisalkuisia kohtauksia (856 potilasta sai eslikarbatsepiiniasetaattia ja 336 sai lumelääkettä), ja 45,3 %:lla eslikarbatsepiiniasetaattia saaneista ja 24,4 %:lla lumelääkettä saaneista esiintyi haittavaikutuksia.

Haittavaikutukset olivat yleensä vaikeusasteeltaan lieviä tai keskivaikeita, ja iitä esiintyi pääasiassa ensimmäisten eslikarbatsepiiniasetaattihoitoviikkojen aikana.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikki haittavaikutukset, joita esiintyi yleisemmin kuin

lumelääkkeen yhteydessä ja joita esiintyi lukumääräisesti useammin kuin yhdellä potilaalla.

 

 

 

 

enää

 

Haittavaikutukset on esitetty elinjärjestelmittäin ja esiintymistiheydenmyyntilupaamukaan:

hyvin yleiset ≥ 1/10, yleiset ≥ 1/100 - < 1/10, melko harvinaiset ≥ 1/1 000 - < 1/100, harvinaiset

≥ 1/10 000 - < 1/1 000. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen

vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinjärjestelmä

Hyvin

Yleiset

ei

Melko harvinaiset

Harvinaiset

 

 

yleiset

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

ylivilkkaushäiriö,

Trombosytopenia,

Veri ja imukudos

 

 

 

Anemia

 

 

 

 

 

leukopenia

Immuuni-

 

 

 

Yliherkkyys

 

järjestelmä

 

 

 

 

 

Umpieritys

 

 

 

Hypotyreoosi

 

Aineenvaihdunta ja

 

 

 

Ruokahalun lisääntyminen,

 

ravitsemus

 

 

 

ruokahalun väheneminen,

 

 

 

 

 

hyponatremia,

 

 

 

 

 

elektrolyyttitasapainon

 

 

 

 

 

häiriö, kakeksia,

 

 

 

 

 

nestehukka, liikalihavuus

 

Psyykkiset häiriöt

 

 

 

Unettomuus, apatia,

 

 

 

 

 

masennus,

 

 

 

 

 

hermostuneisuus,

 

 

 

 

 

kiihtyneisyys, ärtyisyys,

 

 

 

 

 

tarkkaavuus- ja

 

 

 

 

 

sekavuustila, mielialan

 

 

 

 

 

heilahtelut, itkuisuus,

 

 

 

 

 

psykomotorinen hitaus,

 

 

 

 

 

stressi, psykoottinen häiriö

 

Hermosto

Huimaus*,

Päänsärky,

Muistin heikkeneminen,

 

 

uneliaisuus

koordi-

 

tasapainohäiriöt,

 

 

 

naatiokyvyn

muistinmenetys,

 

 

 

poikkea-

liikaunisuus, sedaatio,

 

 

 

vuudet*,

afasia, dysestesia, dystonia,

 

 

keskittymis-

letargia, parosmia,

 

 

 

kyvyn

 

autonomisen hermoston

 

 

häiriöt,

 

epätasapainoisuus,

 

 

 

vapina

 

pikkuaivoataksia,

 

 

 

 

 

pikkuaivo-oireyhtymä,

 

 

 

 

grand mal -kouristukset,

 

 

 

 

perifeerinen neuropatia,

 

 

 

 

univaiherytmin häiriöt,

 

 

 

 

nystagmus, puhehäiriöt,

 

 

 

 

dysartria, hypestesia,

 

 

 

 

 

makuaistin puute, kirvelyn

 

 

 

 

tunne

 

 

 

Silmät

Kahtena

Näköhäiriöt, oskillopsia,

 

 

näkeminen*,

binokulaarinen silmien

 

 

näön

 

liikehäiriö, silmien

 

 

 

sumene-

verekkyys, sakkadinen

 

 

minen

 

silmänliike, silmäkipu

 

 

Kuulo ja

Kierto-

 

Korvakipu,

 

 

 

tasapainoelin

huimaus

huonokuuloisuus, tin

itus

 

 

(vertigo)

 

 

 

 

Sydän

 

 

Sydämentykytys,

 

 

 

 

 

bradykardia,

 

 

 

 

 

 

sinusbradykardia

 

 

 

 

 

 

myyntilupaa

Verisuonisto

 

 

Hypertensio, hypotensio,

 

 

 

ortostaattinen hypotensio

Hengityselimet,

 

 

Dysfo ia, nenäverenvuoto,

rintakehä ja

 

 

rintakipu

 

 

 

välikarsina

 

 

enää

 

 

 

Ruoansulatus-

Pahoin-

ei

Dyspepsia, gastriitti,

 

Pankreatiitti

elimistö

vointi,

vatsakipu, suun

 

 

 

 

kuivuminen, epämiellyttävä

 

oksentelu,

 

ripu

 

tunne vatsassa, vatsan

 

 

 

 

 

pingottuneisuus,

 

 

 

 

 

pohjukaissuolitulehdus,

 

 

 

epämiellyttävä olo

 

 

 

 

 

keskiylävatsassa, ikenen

 

 

 

liikakasvu, ientulehdus,

 

 

 

ärtyvän suolen oireyhtymä,

 

 

 

veriulosteet, nielemiskipu,

 

 

 

epämiellyttävä tunne

 

 

 

 

 

mahassa, suutulehdus,

 

 

 

 

 

hammassärky

 

 

Maksa ja sappi

 

 

Maksan toimintahäiriöt

Iho ja ihonalainen

Ihottuma

Alopesia, ihon kuivuminen,

kudos

 

 

liikahikoilu, eryteema,

 

 

 

kynsihäiriö, ihohäiriö

 

 

Luusto, lihakset ja

 

 

Lihassärky, selkäkipu,

Lääkevalmisteella

 

 

niskakipu

 

 

 

sidekudos

 

 

 

 

 

Munuaiset ja

 

 

Nokturia, virtsatieinfektio

virtsatiet

 

 

 

 

 

 

Sukupuolielimet ja

 

 

Epäsäännölliset kuukautiset

rinnat

 

 

 

 

 

 

Yleisoireet ja

Uupumus,

Voimattomuus,

 

 

antopaikassa

kävelyn

 

huonovointisuus,

 

 

todettavat haitat

häiriöt

 

vilunväristykset,

 

 

 

 

 

perifeerinen edeema,

 

 

 

 

 

lääkeaineen

 

 

 

haittavaikutusreaktio,

 

 

 

ääreisosien kylmyys

Tutkimukset

 

 

Verenpaineen aleneminen,

 

 

 

painon lasku, diastolisen

 

 

 

verenpaineen aleneminen,

 

 

 

verenpaineen nousu,

 

 

 

systolisen verenpaineen

 

 

 

aleneminen, veren

 

 

 

natriumpitoisuuden

 

 

 

pieneneminen,

 

 

 

hematokriittiarvon

 

 

 

pieneneminen,

 

 

 

hemoglobiiniarvojen

 

 

 

pieneneminen, sydämen

 

 

 

syketiheyden kiihtyminen,

 

 

 

transaminaasiarvojen

 

 

 

suureneminen,

 

 

 

triglyseridipitoisuuden

 

 

 

suureneminen, vapaan

 

 

 

trijodityroniinin (T3)

 

 

 

väheneminen, vapaan

 

 

 

tyroksiinin (T4)

 

 

 

väheneminenmyyntilupaa

Vammat ja

 

 

Lä keainemyrkytys,

myrkytykset

 

 

kaatumiset, nivelvamma,

 

 

 

myrkytys, ihovamma

* Kun potilaat saivat lumelääkekontrolloiduissa tutk muksissa samanaikaisesti karbamatsepiinia ja

 

enää

eslikarbatsepiiniasetaattia, kahtena näkemistä, koord naatiokyvyn poikkeavuuksia ja huimausta

raportoitiin yleisemmin.

ei

EslikarbatsepiiniasetaatinLääkevalmisteellakäyttöön liittyy PR-ajan pitenemistä. PR-ajan pitenemiseen liittyviä haittavaikutuksia (esim. eteis-kammiokatkoksia, pyörtymisiä, bradykardiaa) saattaa esiintyä.

Eslikarbatsepiiniasetaattihoitoa saan illa potilailla ei havaittu toisen asteen tai vaikeampia eteis- kammiokatkoksia.

Harvinaisia haittavaikutuks a, kuten luuydinlamaa, anafylaktisia reaktioita, vaikeita ihoreaktioita (esim. Stevens-Johnsonin oireyhtymää), SLE-tautia (systeeminen lupus erythematosus) tai vakavia sydämen rytmihäiriöitä ei esiintynyt eslikarbatsepiiniasetaatilla toteutetuissa epilepsiaohjelman lumelääkekontrolloiduissa tutkimuksissa. Niitä on kuitenkin raportoitu okskarbatsepiinin käytön yhteydessä. S n uoksi niiden ilmaantumista Exalief-hoidon jälkeen ei voida sulkea pois.

4.9 Yliannostus

Tahattoman Exalief-yliannoksen yhteydessä on havaittu keskushermoston oireita, kuten kiertohuimausta (vertigo), kävelyn epävakautta ja hemiparalyysia. Spesifistä vasta-ainetta ei tunneta. Oireenmukaista ja elintoimintoja tukevaa hoitoa annetaan tarpeen mukaan. Eslikarbatsepiiniasetaatin metaboliitit voidaan tarvittaessa poistaa elimistöstä tehokkaasti hemodialyysin avulla (ks. kohta 5.2).

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Epilepsialääkkeet, karboksamidijohdokset, ATC-koodi: N03AF04

Vaikutusmekanismi

Eslikarbatsepiiniasetaatin tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta. Elektrofysiologiset tutkimukset in vitro viittaavat kuitenkin siihen, että sekä eslikarbatsepiiniasetaatti että sen metaboliitit vakauttavat jänniteohjattujen natriumkanavien inaktivoitunutta tilaa ja estävät niiden palautumista aktivoituneeseen tilaan, ja pitävät siten yllä niiden toistuvaa neuroniärsytystä.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Eslikarbatsepiiniasetaatti ja sen vaikuttavat metaboliitit estivät kouristusten kehittymistä ei-kliinisissä malleissa, jotka ennustavat kouristuksia ehkäisevää tehoa ihmisellä. Eslikarbatsepiiniasetaatin farmakologinen vaikutus ilmaantuu ihmisellä pääasiassa vaikuttavan metaboliitin, eslikarbatsepiinin, välityksellä.

Kliininen teho ja turvallisuus

myyntilupaa

Eslikarbatsepiiniasetaatin teho ja turvallisuus on osoitettu kolmessa vaiheen III kaksoissokkoutetussa lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa, jotka tehtiin 1 049 aikuisella partiaalista epilepsiaa sairastavalla potilaalla, joiden epilepsia ei reagoinut hoitoon 1−3 samanaikaisesti annetulla epilepsialääkkeellä. Okskarbatsepiinin ja felbamaatin samanaikainen käyttö ei ollut näissä tutkimuksissa sallittua. Eslikarbatsepiiniasetaattia tutkittiin annoksilla 400 mg, 800 mg ja 1200 mg kerran vuorokaudessa. Eslikarbatsepiiniasetaatti annoksilla 800 mg kerran vuorokaudessa ja 1200 mg kerran vuorokaudessa vähensi kohtaustiheyttä merkitsevästi tehokkaammin kuin lumelääke 12 viikon mittaisen ylläpitojakson ajan. Niiden tutkimushenkilöiden osuus, joilla kohtausten esiintyvyys väheni 50 %, oli lumelääkkeellä 19 %, eslikarbatsepiiniasetaattiannoksilla 400 mg/vrk 21 %, eslikarbatsepiiniasetaattiannoksilla 800 mg/vrk 34 % ja eslikarbatsepiiniasetaattiannoksilla

1200 mg/vrk 36 % kaikissa vaiheen III tutkimuksissa.

5.2Farmakokinetiikka

Imeytyminen

ei

Eslikarbatsepiiniasetaatti muuntuu tehokkaasti esl karbats piiniksi. Plasman

eslikarbatsepiiniasetaattipitoisuus jää tavallisesti määr tysrajanenääalapuolelle, kun valmiste annetaan suun

kautta. Eslikarbatsepiinin max-arvo saavutetaan 2−3 tuntia annoksen annon jälkeen. Hyötyosuuden

voidaanLääkevalolettaa olevanmisteellasuuri, koska virtsassa h v ittu metaboliittimäärä vastasi yli 90 % eslikarbatsepiiniasetaattiannoksesta.

Jakaantuminen

Eslikarbatsepiinin sitoutuminen plasman proteiineihin on suhteellisen vähäistä (alle 40 %) ja pitoisuudesta riippumatonta. Tutkimukset in vitro ovat osoittaneet, ettei varfariini, diatsepaami, digoksiini, fenytoiini ja tolbutamidi vaikuttaneet merkitsevästi sitoutumiseen plasman proteiineihin. Eslikarbatsepiini ei vaikuttanut merkitsevästi varfariinin, diatsepaamin, digoksiinin, fenytoiinin ja tolbutamidin sitoutumiseen.

Biotransformaatio

Eslikarbats piinias taatti muuntuu elimistössä nopeasti ja tehokkaasti hydrolyyttisen ensikierron metabolian autta tärkeimmäksi aktiiviseksi metaboliitikseen, eslikarbatsepiiniksi. Eslikarbatsepiinin huippupitoisuus (Cmax) plasmassa saavutetaan 2−3 tuntia annoksen jälkeen, ja plasmassa esiintyvien pitoisuuksien vakaa tila saavutetaan 4−5 vuorokauden kuluttua kerran vuorokaudessa tapahtuneen annon jälkeen, mikä on yhdenmukainen sen noin 20−24 tunnin efektiivisen puoliintumisajan kanssa. Terveillä koehenkilöillä ja aikuisilla epilepsiapotilailla tehdyissä tutkimuksissa eslikarbatsepiinin näennäinen puoliintumisaika oli terveillä koehenkilöillä 10−20 tuntia ja aikuisilla epilepsiapotilailla 13−20 tuntia. Plasmassa esiintyvät vähäisemmät metaboliitit ovat R-likarbatsepiini ja okskarbatsepiini, joiden on osoitettu olevan aktiivisia, sekä eslikarbatsepiiniasetaatin glukuronihappokonjugaatit, eslikarbatsepiini, R-likarbatsepiini ja okskarbatsepiini.

Eslikarbatsepiiniasetaatti ei vaikuta sen omaan metaboliaan tai puhdistumaan.

Ihmisen tuoreilla maksasoluilla tehdyissä eslikarbatsepiinitutkimuksissa havaittiin UGT1A1- välitteisen glukuronidaation vähäistä aktivaatiota.

Erittyminen

Eslikarbatsepiiniasetaatin metaboliitit eliminoituvat systeemisestä verenkierrosta pääasiassa erittymällä munuaisten kautta muuttumattomana lääkeaineena ja glukuronidikonjugaatteina. Eslikarbatsepiini ja sen glukuronidit vastaavat yhteensä yli 90 % virtsaan erittyvästä koko metaboliittimäärästä, josta noin kaksi kolmasosaa on muuttumattomana lääkeaineena ja yksi kolmasosa glukuronidikonjugaattina.

Lineaarisuus / ei-lineaarisuus

Eslikarbatsepiinin farmakokinetiikka on sekä terveillä koehenkilöillä että potilailla lineaarinen ja suhteessa annokseen annosvälillä 400−1200 mg.

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)

Eslikarbatsepiiniasetaatin farmakokineettiset ominaisuudet eivät muutumyyntilupaaiäkkäillä potilailla, jos kreatiniinipuhdistuma on yli 60 ml/min (ks. kohta 4.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Eslikarbatsepiiniasetaatin metaboliitit eliminoituvat systeemisestä verenkierrosta pääas assa erittymällä munuaisten kautta. Lievää tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla po ilailla tehty tutkimus osoitti, että puhdistuma on riippuvainen munuaisten toiminnasta. Exalief-annoksen muuttamista hoidon aikana suositellaan, jos potilaan kreatiniinipuhdistuma on <60 ml/min (ks. kohta 4.2). Eslikarbatsepiiniasetaatin metaboliitit voidaan poistaa plasmasta hemodial sin avulla.

Maksan vajaatoiminta

Eslikarbatsepiiniasetaatin farmakokinetiikkaa ja metaboliaa tutkittiin terveille koehenkilöille ja keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville suun kautta toistuvasti annettujen annosten jälkeen. Keskivaikea maksan vajaatoiminta ei vaikuttanut eslikarbatsepiiniasetaatin farmakokinetiikkaan. Lievää ja keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavi a oksen muuttamista ei suositella (ks.

kohta 4.2).

ei

Eslikarbatsepiinin farmakokinetiikkaa ei ole tutk ttu vaenääkeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla.

Lääkevalmisteella

 

Sukupuoli

Terveillä koehenkilöillä ja potilailla tehdyt tutkimukset osoittivat, ettei sukupuoli vaikuta eslikarbatsepiiniasetaatin farmakokin tiikkaan.

5.3 Prekliiniset tiedot turvalli uud sta

Eläinkokeissa havaitut haittava kutukset ilmenivät altistuksilla, jotka ovat huomattavasti pienempiä kuin kliiniset altistukset es ikarbatsepiinille (eslikarbatsepiiniasetaatin pääasiallinen ja farmakologisesti ktiivinen metaboliitti). Verrannolliseen altistukseen perustuvia turvallisuusmargin leja ei siksi ole tutkittu.

Rotilla tehdyissä toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta mittaavissa tutkimuksissa havaittiin näyttöä munuaistoksisuudesta, mutta sitä ei havaittu hiirillä tai koirilla tehdyissä tutkimuksissa, mikä on yhdenmukaista tällä lajilla esiintyvän spontaanin kroonisen etenevän nefropatian pahenemisen kanssa.

Hiirillä ja rotilla toistuvaisannoksilla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin maksan sentrilobulaarista hypertrofiaa, ja hiirillä tehdyssä karsinogeenisuustutkimuksessa maksakasvainten esiintyvyyden havaittiin lisääntyneen. Nämä havainnot ovat yhdenmukaisia maksan mikrosomaalisten entsyymien induktion kanssa, jota on havaittu vaikutuksena eslikarbatsepiiniasetaattia saavilla potilailla.

Eslikarbatsepiiniasetaatilla tehdyt geenitoksisuutta koskevat tutkimukset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Povidoni K29/32 Kroskarmelloosinatrium Magnesiumstearaatti

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3 Kestoaika

3 vuotta.

6.4Säilytys

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Exalief 400 mg tabletit ovat ALU/ALU- tai ALU/PVC-läpipainopakkauksissa, jotka on pakattu 7, 14 tai 28 tablettia sisältäviin kartonkirasioihin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

enää

myyntilupaa

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

 

 

 

Ei erityisvaatimuksia.

 

 

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

ei

 

 

 

 

 

 

 

BIAL - Portela & Cª , SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugali tel.: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/520/001-006

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 21/04/2009

Lääkevalmisteella

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta http://www.ema.europa.eu/.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Exalief 600 mg tabletit
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi tabletti sisältää 600 mg eslikarbatsepiiniasetaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Tabletti.

4.

myyntilupaa

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Valkoinen, pitkänomainen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ’ELS 600’ ja o sella puolella on jakouurre. Tabletti voidaan puolittaa.

4.2 Annostus ja antotapa

enää

ei

Annostus

Lääkevalmisteella

 

Exalief on lisättävä potilaan jo ennestään s m n kouristuksia ehkäisevään hoitoon. Suositeltu

aloitusannos on 400 mg kerran vuorokaudess , ja sitä suurennetaan annokseen 800 mg kerran

Exalief on tarkoitettu liitännäishoidoksi aikuisten paikallisalkuisten sekundaarisesti yleistyvien tai yleistymättömien epilepsiakohtausten hoitoon.

vuorokaudessa viikon tai kahden jälk n. Annos voidaan suurentaa yksilöllisen vasteen mukaan annokseen 1200 mg kerran vuorokaud ssa (ks. kohta 5.1).

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuot aat)

Iäkkäiden potilaiden hoidossa on oltava varovainen, koska Exalief-tablettien turvallisesta käytöstä tälle potilasryhmälle on vähän tietoa.

Pediatriset potila

Exalief-tabl tti n tur allisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat

Hoidossa on oltava varovainen, jos potilaalla on munuaisten vajaatoimintaa, ja annos on sovitettava kreatiniinipuhdistuman (CLCR) mukaan seuraavasti:

- CLCR > 60 ml/min: annosta ei tarvitse muuttaa

- CLCR 3060 ml/min: aloitusannos 400 mg joka toinen päivä kahden viikon ajan, minkä jälkeen vuorokausiannos 400 mg kerran päivässä. Annosta voidaan kuitenkin suurentaa yksilöllisen vasteen mukaan.

- CLCR < 30 ml/min: käyttöä vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille ei suositella, koska tietoa ei ole riittävästi.

Maksan vajaatoimintaa sairastavat

Lievää ja keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien annosta ei tarvitse muuttaa. Eslikarbatsepiinin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla (ks. kohta 4.4 ja 5.2) eikä sen käyttöä tämän potilasryhmän hoitoon siksi suositella.

Antotapa
Exalief voidaan ottaa aterian yhteydessä tai ilman ruokailua.
4.3 Vasta-aiheet
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, muille karboksamidijohdoksille (esim. karbamatsepiinille, okskarbatsepiinille) tai apuaineille.
Tiedossa oleva toisen tai kolmannen asteen eteis-kammiokatkos.
4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet
Exalief-tablettien käyttöön on liittynyt joitakin keskushermostoon kohdistuviamyyntilupaahaittavaikutuksi , kuten huimausta ja uneliaisuutta, mikä saattaa lisätä tapaturmaisten vammojen esiintyvyyttä.
Exalief saattaa heikentää hormonaalisen ehkäisyn tehoa. Exalief-hoidon aikana suos e aan käyttämään lisäksi muuta kuin hormonaalista raskauden ehkäisyä (ks. kohdat 4.5 ja 4.6).
Exalief-tablettien käyttö suositellaan muiden epilepsialääkkeiden tavoin lopettamaan vähitellen, jotta kohtaustiheyden lisääntymisen mahdollisuus voidaan minimoida.
Exalief-tablettien samanaikaista käyttöä okskarbatsepiinin kanssa ei suositella, koska se saattaa aiheuttaa liiallisen altistuksen aktiivisille metaboliiteille.enää
Muiden samanaikaisesti käytettävien epilepsialääkkeiden k ytön lopettamisesta Exalief-hoidon aikana (siirtymisestä monoterapiaan) ei ole kokemusta.
Epilepsiapotilailla tehdyissä valmisteen käyttöä eil sälääkityksenä selvittäneissä
lumelääkekontrolloiduissa tutkimuksissa 1,1 %:lle kaikista Exalief-hoitoa saaneista potilaista kehittyi haittavaikutuksenaLääkevalmisteellaihottumaa. Jos potilaa e kehittyy yliherkkyyteen viittaavia merkkejä tai oireita, Exalief-hoito on lopetettava.
Eslikarbatsepiiniasetaatin ei ole raportoitu aiheuttaneen vaikeita ihoreaktioita. HLA-B*1502-alleelilla on osoitettu olevan vahva yhteys vakavan ihoreaktion, Stevens-Johnsonin oireyhtymän (SJS), kehittymisen riskiin karbamat epiinihoidon yhteydessä han-kiinalaista tai thaimaalaista syntyperää olevilla potilailla. Nämä pot laat tulisi estata HLA-B*1502-alleelin suhteen ennen karbamatsepiinihoidon tai uiden samansukuisten aineiden käytön aloittamista, mikäli mahdollista. HLA-B*1502-alleeli ei ole merkitystä muissa etnisissä ryhmissä. HLA-B*1502-alleelin ei ole osoitettu liittyneen Stevens-Johnsonin oireyhtymän kehittymiseen valkoihoisella väestöllä.
Hyponatremiaa on raportoitu haittavaikutuksena harvemmin kuin 1 %:lla Exalief-hoitoa saaneista potilaista. Useimmiten hyponatremia on oireetonta, mutta siihen voi liittyä myös kliinisiä oireita, kuten kohtausten pahenemista, sekavuutta, tajunnantason alenemista. Hyponatremian esiintymistiheys suureni, kun eslikarbatsepiiniasetaattiannosta suurennettiin. Jos potilaalla on ennestään hyponatremiaan johtava munuaissairaus tai jos potilas saa samanaikaisesti hoitoa hyponatremiaa aiheuttavilla lääkevalmisteilla (esim. diureeteilla, desmopressiinillä), seerumin natriumpitoisuus on tutkittava ennen eslikarbatsepiiniasetaattihoitoa ja sen jälkeen. Seerumin natriumpitoisuus on lisäksi määritettävä myös, jos ilmaantuu hyponatremiaan viittaavia kliinisiä merkkejä. Natriumpitoisuus on lisäksi määritettävä rutiiniluonteisesti tehtävien laboratoriokokeiden yhteydessä. Jos potilaalle kehittyy kliinisesti merkitsevä hyponatremia, Exalief-hoito on keskeytettävä.
Exalief-tablettien tehoa primaaristi yleistyvien kohtausten hoitoon ei ole tutkittu. Niiden käyttöä ei siksi suositella tämän potilasryhmän hoitoon.
Eslikarbatsepiiniasetaattiin liittyvissä kliinisissä tutkimuksissa on havaittu PR-ajan pitenemistä. Potilaan hoidossa on oltava varovainen, jos hänellä on terveydentilan muutoksia (esim. alhainen
14

tyroksiinipitoisuus, sydämen johtumishäiriöitä) tai hän käyttää samanaikaisesti lääkkeitä, joihin tiedetään liittyvän PR-ajan pitenemistä.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa on oltava varovainen, ja annos on sovitettava kreatiniinipuhdistuman mukaisesti (ks. kohta 4.2). Jos potilaan CLCR on alle 30 ml/min, valmisteen käyttöä ei suositella, koska tiedot ovat riittämättömät.

Koska kliinistä tietoa lievää tai keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidosta on vähän ja farmakokineettiset ja kliiniset tiedot vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavista potilaista puuttuvat, Exalief-tabletteja on käytettävä varoen lievää ja keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoitoon eikä niiden käyttöä vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien hoitoon suositella.

Epilepsialääkkeiden käyttäjillä on raportoitu itsetuhoajatuksia ja -käyttäytymistä lääkkeen käyttötarkoituksesta riippumatta. Satunnaistettujen, plasebokontrolloitujen epilepsialääketutkimusten meta-analyysi osoitti itsetuhoajatusten ja -käyttäytymisen riskin vähäistä lisääntymistä. Riskin kasvun

mekanismia ei tunneta eikä lisääntyneen riskin mahdollisuutta voida sulkea pois

 

eslikarbatsepiiniasetaatin käyttäjillä. Potilaita tulee seurata itsetuhoajatusten ja -käy

äytymisen varalta,

ja asianmukaisen hoidon tarvetta tulee harkita. Potilaita (ja heidän omaisiaan) tulee

euvoa ottamaan

yhteyttä lääkäriin, mikäli itsetuhoajatuksia tai käyttäytymistä esiintyy.

 

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä uut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa. myyntilupaa

Eslikarbatsepiiniasetaatti muuntuu tehokkaasti eslikarbatsepiienääiksi, joka eliminoituu pääosin glukuronidoitumalla. Eslikarbatsepiini on in vitro heikko CYP3A4:n ja UDP- glukuronyylitransferaasien indusoija. Eslikarbatsepein tod ttiin indusoivan in vivo sellaisten lääkeaineiden metaboliaa, jotka poistuvat elimistöstä pääasiassa metaboloitumalla CYP3A4-entsyymin

välityksellä. CYP3A4-entsyymin välityksellä pääasiassa metaboloituvien lääkevalmisteiden annosta saattaaLääkevalmisteellasiksi olla tarpeen suurentaa, kun niitä käytetään samanaikaisesti Exalief-tablettien kanssa.

Eslikarbatsepiini saattaa indusoida in vivo se isten lääkeaineiden metaboliaa, jotka eliminoituvat pääasiassa konjugoitumalla UDP-glukuronyylitransferaasien kautta. Kun Exalief-hoitoa aloitetaan tai lopetetaan tai sen annosta muu e aan, uud n entsyymiaktiivisuustason saavuttaminen saattaa viedä 2−3 viikkoa. Tällainen viive on huomioitava, kun Exalief-tabletteja käytetään juuri ennen sellaisia lääkevalmisteita tai yhdistelmänä muiden lääkkeiden kanssa, joiden annosta on muutettava Exalief- tablettien samanaikaisen käytön yhteydessä. Eslikarbatsepiinilla on CYP2C19-entsyymin toimintaa estäviä ominaisuuksia. Yhteisvaikutuksia saattaa siten esiintyä, jos suuria

eslikarbatsepiiniaset tti nnoksia annetaan samanaikaisesti pääasiassa CYP2C19-entsyymin välityksellä metaboloituvien lääkevalmisteiden kanssa.

Yhteisvai utu t muiden epilepsialääkkeiden kanssa

Karbamatsepiini

Terveillä tutkimushenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa annettiin samanaikaisesti 800 mg:n eslikarbatsepiiniasetaattiannos kerran päivässä ja 400 mg:n karbamatsepiiniannos kaksi kertaa

päivässä, mikä pienensi altistusta eslikarbatsepiinin aktiiviselle metaboliitille keskimäärin 32 % todennäköisesti glukuronidaation induktion seurauksena. Altistuksen karbamatsepiinille tai sen metaboliitille karbamatsepiiniepoksidille ei havaittu muuttuneen. Exalief-annosta saattaa olla tarpeen suurentaa yksilöllisen vasteen perusteella, jos sitä käytetään samanaikaisesti karbamatsepiinin kanssa. Potilailla tehdyistä tutkimuksista saadut tulokset osoittivat, että samanaikainen karbamatsepiinihoito lisäsi seuraavien haittavaikutusten riskiä: diplopia (11,4 %:lla henkilöistä, joita hoidettiin samanaikaisesti karbamatsepiinilla, 2,4 %:lla henkilöistä, joita ei hoidettu samanaikaisesti karbamatsepiinilla), epänormaali koordinaatio (6,7 %:lla henkilöistä, joita hoidettiin samanaikaisesti karbamatsepiinilla, 2,7 %:lla henkilöistä, joita ei hoidettu samanaikaisesti karbamatsepiinilla) ja huimaus (30,0 %:lla henkilöistä, joita hoidettiin samanaikaisesti karbamatsepiinilla, 11,5 %:lla henkilöistä, joita ei hoidettu samanaikaisesti karbamatsepiinilla). Eräiden muiden samanaikaisesta

karbamatsepiini- ja eslikarbatsepiiniasetaattihoidosta aiheutuvien haittavaikutusten riskin lisääntymistä ei voida poissulkea.

Fenytoiini

Terveillä tutkimushenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen 1200 mg kerran vuorokaudessa samanaikainen antaminen fenytoiinin kanssa johti aktiiviselle metaboliitille, eslikarbatsepiinille, altistumisen pienenemiseen keskimäärin 31−33 %, mikä johtui todennäköisimmin glukuronidaation induktiosta, sekä fenytoiinille altistumisen suurenemiseen keskimäärin 31−35 %, mikä johtui todennäköisimmin CYP2C19-entsyymin estymisestä. Exalief-annosta saattaa olla tarpeen suurentaa ja fenytoiiniannosta pienentää yksilöllisen vasteen mukaan.

Lamotrigiini

Glukuronidaatio on sekä eslikarbatsepiinin että lamotrigiinin pääasiallinenmyyntilupaametaboliareitti, joten yhteisvaikutuksia voidaan siksi odottaa esiintyvän. Terveillä koehenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että eslikarbatsepiiniasetaattiannos 1200 mg kerran vuorokaudessa aiheutti keskimäärin vähäisen farmakokineettisen yhteisvaikutuksen eslikarbatsepiiniasetaatin ja lamotrigiinin välillä (lamotrigiinialtistus pieneni 15 %) eikä annoksen muuttaminen ole siksi tarpeen. Tämä vaikutus saattaa kuitenkin olla yksilöiden välillä esiintyvän vaihtelun vuoksi joillakin he kilöillä kliinisesti merkitsevä.

Topiramaatti

Terveillä tutkimushenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen 1200 mg kerran vuorokaudessa samanaikainen anto topiramaatin kanssa ei johtanut erkitseviin muutoksiin altistuksessa eslikarbatsepiinille, mutta altistus topiramaatille pieneni 18 %, mikä aiheutui todennäköisimmin topiramaatin hyötyosuuden pienenemisestä. Annosta ei tarvitse muuttaa.

Valproaatti ja levetirasetaami

ei

Aikuisilla epilepsiapotilailla tehdyn vaiheen III tutk muks populaatiofarmakokineettinen analyysi

osoitti, että valproaatin tai levetirasetaamin samana ka enäänen antaminen ei vaikuttanut altistukseen

eslikarbatsepiinille, mutta tätä ei ole varmistettu tavanomaisilla yhteisvaikutustutkimuksilla.

Lääkevalmisteella

Muut lääkevalmisteet

Ehkäisytabletit

Eslikarbatsepiiniasetaattiannoks n 1200 mg kerran vuorokaudessa antamisen yhdistelmäehkäisytabletteja käy äville naispotilaille osoitettiin pienentävän levonorgestreelin systeemistä altistusta 37 % ja et nyyliestradiolin systeemistä altistusta 42 %, mikä johtuu todennäköisesti CYP3A4:n nduktiosta. Hedelmällisessä iässä olevien naisten on siksi käytettävä riittävää ehkäisyä Exa ief-hoidon aikana sekä hoidon lopettamisen jälkeen meneillään olevan kuukautiskierron loppuun saakka (ks. kohdat 4.4 ja 4.6).

Simvastatiini

Terveillä o h nkilöillä tehty tutkimus osoitti, että systeeminen altistus simvastatiinille pieneni 50 %, kun sitä annettiin samanaikaisesti kerran päivässä annettavan 800 mg:n eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen kanssa. Tämä aiheutui todennäköisesti CYP3A4-entsyymin induktiosta. Simvastatiiniannosta voi olla tarpeen suurentaa, kun sitä käytetään samanaikaisesti eslikarbatsepiiniasetaatin kanssa.

Varfariini

Eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen 1200 mg kerran vuorokaudessa samanaikaisen antamisen varfariinin kanssa osoitettiin aiheuttavan pienen (23 %), mutta tilastollisesti merkitsevän, pienenemisen altistuksessa S-varfariinille. Vaikutuksia R-varfariinin farmakokinetiikkaan tai hyytymiseen ei esiintynyt. Yksilöiden välillä esiintyvän vaihtelun vuoksi INR-arvon seurantaan on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota ensimmäisten viikkojen ajan sen jälkeen, kun samanaikainen hoito varfariinilla ja eslikarbatsepiiniasetaatilla on aloitettu tai lopetettu.

Digoksiini

Terveillä koehenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen 1200 mg kerran vuorokaudessa ei havaittu vaikuttavan digoksiinin farmakokinetiikkaan, mikä viittaa siihen, ettei eslikarbatsepiiniasetaatti vaikuta kuljettajana toimivaan P-glykoproteiiniin.

Monoamiinioksidaasin estäjät (MAO-estäjät)

Koska eslikarbatsepiiniasetaatti on rakenteellisesti sukua trisyklisille masennuslääkkeille, yhteisvaikutus eslikarbatsepiiniasetaatin ja MAO-estäjien välillä on teoriassa mahdollinen.

4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Yleistä epilepsiaan ja epilepsialääkkeisiin liittyvästä riskistä

On osoitettu, että epilepsiaa sairastavien äitien jälkeläisillä esiintyy epämuodostumia kaksin- i kolminkertaisesti väestössä yleensä vallitsevaan 3 %:n esiintyvyyteen verrattuna. Yleisimmin raportoituja epämuodostumia ovat huulihalkio, sydämen ja verisuoniston epämuodostumat sekä hermostoputken viat. Useista epilepsialääkkeistä koostuvaan hoitoon saattaa liittyä suurem i synnynnäisten epämuodostumien riski kuin monoterapiaan, joten on tärkeää käyttää monoterapiaa aina silloin kun se on mahdollista. Erikoislääkärin on annettava neuvoja naisille, jotka odennäköisesti tulevat raskaaksi tai jotka ovat hedelmällisessä iässä. Epilepsialääkityksen tarve on arkistettava, jos nainen suunnittelee raskautta. Epilepsialääkitystä ei saa lopettaa äkillisesti, koska se saattaa johtaa kouristuskohtauksiin, joilla voi olla vakavia seurauksia sekä äidille että lapselle.

Raskaus

 

 

 

 

Ei ole olemassa tietoja eslikarbatsepiiniasetaatin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeet

 

 

 

 

myyntilupaa

osoittavat reproduktiivista toksisuutta (ks. Hedelmällisyys). Jos eslikarbatsepiiniasetaattia saava nainen

tulee raskaaksi tai suunnittelee raskautta, Exalief-tablettien k

yttöä on arvioitava tarkoin uudelleen.

Pienintä tehokasta annosta ja monoterapiaa on käytettävä ai

a kun mahdollista vähintään kolmen

ensimmäisen raskauskuukauden aikana. Potilaalle on a

ttava tietoa mahdollisesti suurentuneesta

epämuodostumariskistä sekä mahdollisuus ennen syntymää tehtävään seulontaan.

Seuranta ja ehkäisy

ei

enää

 

 

 

EpilepsialääkkeetLääkevasaattavatlmisteellaedistää foolih ppopuutosta, joka saattaa olla sikiön poikkeavuuksia

edistävä tekijä. Foolihappolisää suosite a n käyttämään ennen raskautta ja sen aikana. Koska foolihappolisän tehoa ei ole osoitettu, sp sifinen syntymää edeltävä diagnoosi voidaan tehdä vaikka nainen käyttäisi foolihappolisää.

Vastasyntynyt lapsi

Epilepsialääkkeiden on raporto tu aiheuttaneen vastasyntyneelle vuotohäiriöitä. Raskauden muutaman viimeisen viikon aikana suositellaan varotoimena käyttämään K1-vitamiinia verenvuotoja ehkäisevänä

toimenpiteenä ja nt n sitä myös vastasyntyneelle lapselle.

Hedelmällis ssä iässä olevat naiset/ehkäisy

Eslikarbats piinias taatilla on haitallisia yhteisvaikutuksia ehkäisytablettien kanssa. Sen vuoksi hoidon aikana ja hoidon lopettamisen jälkeen meneillään olevan kuukautiskierron loppuun saakka on

käytett vä muuta tehokasta ja turvallista raskauden ehkäisyä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö eslikarbatsepiiniasetaatti ihmisen rintamaitoon. Eläinkokeet ovat osoittaneet, että eslikarbatsepiini erittyy maitoon. Imetettävälle lapselle aiheutuvaa riskiä ei voida sulkea pois. Imetys on lopetettava Exalief-hoidon aikana.

Hedelmällisyys

Eslikarbatsepiiniasetaatin mahdollisia haitallisia vaikutuksia vanhempien ja F1-jälkeläisten hedelmällisyyteen tutkittiin hiirillä ja rotilla. Uros- ja naarasrotilla tehdyssä fertiliteettitutkimuksessa eslikarbatsepiiniasetaatin havaittiin aiheuttavan naaraiden hedelmällisyyden heikkenemistä. Hiirillä tehdyssä fertiliteettitutkimuksessa havaittiin vaikutuksia alkioiden kehitykseen, mutta vaikutukset saattavat johtua myös pienemmästä keltarauhasten määrästä, minkä vuoksi hedelmällisyyden heikkenemistä oli havaittavissa. Hiirellä merkittävien poikkeavuuksien ja luuston merkittävien

poikkeavuuksien kokonaisilmaantuvuus oli suurentunut. Vaikutuksia rottien ja hiirten F1-jälkeläisten parametreihin ei havaittu.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Osalla potilaista saattaa esiintyä huimausta, uneliaisuutta tai näköhäiriöitä etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Potilaille on siksi kerrottava, että ajokyvyn ja koneiden käyttökyvyn edellyttämät fyysiset ja/tai henkiset kyvyt saattavat heikentyä ja että heitä kehotetaan välttämään näitä toimia kunnes on osoitettu, ettei hoito vaikuta heidän kykyynsä suoriutua niistä.

4.8 Haittavaikutukset

Lumelääkekontrolloiduissa tutkimuksissa oli mukana 1 192 aikuista potilasta, joilla oli paikallisalkuisia kohtauksia (856 potilasta sai eslikarbatsepiiniasetaattia ja 336 sai lumelääkettä), ja 45,3 %:lla eslikarbatsepiiniasetaattia saaneista ja 24,4 %:lla lumelääkettä saaneista esiintyi haittavaikutuksia.

Haittavaikutukset olivat yleensä vaikeusasteeltaan lieviä tai keskivaikeita, ja iitä esiintyi pääasiassa ensimmäisten eslikarbatsepiiniasetaattihoitoviikkojen aikana.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikki haittavaikutukset, joita esiintyi yleisemmin kuin

lumelääkkeen yhteydessä ja joita esiintyi lukumääräisesti useammin kuin yhdellä potilaalla.

 

 

 

 

enää

 

Haittavaikutukset on esitetty elinjärjestelmittäin ja esiintymistiheydenmyyntilupaamukaan:

hyvin yleiset ≥ 1/10, yleiset ≥ 1/100 - < 1/10, melko harvinaiset ≥ 1/1 000 - < 1/100, harvinaiset

≥ 1/10 000 - < 1/1 000. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen

vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinjärjestelmä

Hyvin

Yleiset

ei

Melko harvinaiset

Harvinaiset

 

 

yleiset

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

ylivilkkaushäiriö,

Trombosytopenia,

Veri ja imukudos

 

 

 

Anemia

 

 

 

 

 

leukopenia

Immuuni-

 

 

 

Yliherkkyys

 

järjestelmä

 

 

 

 

 

Umpieritys

 

 

 

Hypotyreoosi

 

Aineenvaihdunta ja

 

 

 

Ruokahalun lisääntyminen,

 

ravitsemus

 

 

 

ruokahalun väheneminen,

 

 

 

 

 

hyponatremia,

 

 

 

 

 

elektrolyyttitasapainon

 

 

 

 

 

häiriö, kakeksia,

 

 

 

 

 

nestehukka, liikalihavuus

 

Psyykkiset häiriöt

 

 

 

Unettomuus, apatia,

 

 

 

 

 

masennus,

 

 

 

 

 

hermostuneisuus,

 

 

 

 

 

kiihtyneisyys, ärtyisyys,

 

 

 

 

 

tarkkaavuus- ja

 

 

 

 

 

sekavuustila, mielialan

 

 

 

 

 

heilahtelut, itkuisuus,

 

 

 

 

 

psykomotorinen hitaus,

 

 

 

 

 

stressi, psykoottinen häiriö

 

Hermosto

Huimaus*,

Päänsärky,

Muistin heikkeneminen,

 

 

uneliaisuus

koordi-

 

tasapainohäiriöt,

 

 

 

naatiokyvyn

muistinmenetys,

 

 

 

poikkea-

liikaunisuus, sedaatio,

 

 

 

vuudet*,

afasia, dysestesia, dystonia,

 

 

keskittymis-

letargia, parosmia,

 

 

 

kyvyn

 

autonomisen hermoston

 

 

häiriöt,

 

epätasapainoisuus,

 

 

 

vapina

 

pikkuaivoataksia,

 

 

 

 

 

pikkuaivo-oireyhtymä,

 

 

 

 

grand mal -kouristukset,

 

 

 

 

perifeerinen neuropatia,

 

 

 

 

univaiherytmin häiriöt,

 

 

 

 

nystagmus, puhehäiriöt,

 

 

 

 

dysartria, hypestesia,

 

 

 

 

 

makuaistin puute, kirvelyn

 

 

 

 

tunne

 

 

 

Silmät

Kahtena

Näköhäiriöt, oskillopsia,

 

 

näkeminen*,

binokulaarinen silmien

 

 

näön

 

liikehäiriö, silmien

 

 

 

sumene-

verekkyys, sakkadinen

 

 

minen

 

silmänliike, silmäkipu

 

 

Kuulo ja

Kierto-

 

Korvakipu,

 

 

 

tasapainoelin

huimaus

huonokuuloisuus, tin

itus

 

 

(vertigo)

 

 

 

 

Sydän

 

 

Sydämentykytys,

 

 

 

 

 

bradykardia,

 

 

 

 

 

 

sinusbradykardia

 

 

 

 

 

 

myyntilupaa

Verisuonisto

 

 

Hypertensio, hypotensio,

 

 

 

ortostaattinen hypotensio

Hengityselimet,

 

 

Dysfo ia, nenäverenvuoto,

rintakehä ja

 

 

rintakipu

 

 

 

välikarsina

 

 

enää

 

 

 

Ruoansulatus-

Pahoin-

ei

Dyspepsia, gastriitti,

 

Pankreatiitti

elimistö

vointi,

vatsakipu, suun

 

 

 

 

kuivuminen, epämiellyttävä

 

oksentelu,

 

ripu

 

tunne vatsassa, vatsan

 

 

 

 

 

pingottuneisuus,

 

 

 

 

 

pohjukaissuolitulehdus,

 

 

 

epämiellyttävä olo

 

 

 

 

 

keskiylävatsassa, ikenen

 

 

 

liikakasvu, ientulehdus,

 

 

 

ärtyvän suolen oireyhtymä,

 

 

 

veriulosteet, nielemiskipu,

 

 

 

epämiellyttävä tunne

 

 

 

 

 

mahassa, suutulehdus,

 

 

 

 

 

hammassärky

 

 

Maksa ja sappi

 

 

Maksan toimintahäiriöt

Iho ja ihonalainen

Ihottuma

Alopesia, ihon kuivuminen,

kudos

 

 

liikahikoilu, eryteema,

 

 

 

kynsihäiriö, ihohäiriö

 

 

Luusto, lihakset ja

 

 

Lihassärky, selkäkipu,

Lääkevalmisteella

 

 

niskakipu

 

 

 

sidekudos

 

 

 

 

 

Munuaiset ja

 

 

Nokturia, virtsatieinfektio

virtsatiet

 

 

 

 

 

 

Sukupuolielimet ja

 

 

Epäsäännölliset kuukautiset

rinnat

 

 

 

 

 

 

Yleisoireet ja

Uupumus,

Voimattomuus,

 

 

antopaikassa

kävelyn

 

huonovointisuus,

 

 

todettavat haitat

häiriöt

 

vilunväristykset,

 

 

 

 

 

perifeerinen edeema,

 

 

 

 

 

lääkeaineen

 

 

 

haittavaikutusreaktio,

 

 

 

ääreisosien kylmyys

Tutkimukset

 

 

Verenpaineen aleneminen,

 

 

 

painon lasku, diastolisen

 

 

 

verenpaineen aleneminen,

 

 

 

verenpaineen nousu,

 

 

 

systolisen verenpaineen

 

 

 

aleneminen, veren

 

 

 

natriumpitoisuuden

 

 

 

pieneneminen,

 

 

 

hematokriittiarvon

 

 

 

pieneneminen,

 

 

 

hemoglobiiniarvojen

 

 

 

pieneneminen, sydämen

 

 

 

syketiheyden kiihtyminen,

 

 

 

transaminaasiarvojen

 

 

 

suureneminen,

 

 

 

triglyseridipitoisuuden

 

 

 

suureneminen, vapaan

 

 

 

trijodityroniinin (T3)

 

 

 

väheneminen, vapaan

 

 

 

tyroksiinin (T4)

 

 

 

väheneminenmyyntilupaa

Vammat ja

 

 

Lä keainemyrkytys,

myrkytykset

 

 

kaatumiset, nivelvamma,

 

 

 

myrkytys, ihovamma

* Kun potilaat saivat lumelääkekontrolloiduissa tutk muksissa samanaikaisesti karbamatsepiinia ja

 

enää

eslikarbatsepiiniasetaattia, kahtena näkemistä, koord naatiokyvyn poikkeavuuksia ja huimausta

raportoitiin yleisemmin.

ei

EslikarbatsepiiniasetaatinLääkevalmisteellakäyttöön liittyy PR-ajan pitenemistä. PR-ajan pitenemiseen liittyviä haittavaikutuksia (esim. eteis-kammiokatkoksia, pyörtymisiä, bradykardiaa) saattaa esiintyä.

Eslikarbatsepiiniasetaattihoitoa saan illa potilailla ei havaittu toisen asteen tai vaikeampia eteis- kammiokatkoksia.

Harvinaisia haittavaikutuks a, kuten luuydinlamaa, anafylaktisia reaktioita, vaikeita ihoreaktioita (esim. Stevens-Johnsonin oireyhtymää), SLE-tautia (systeeminen lupus erythematosus) tai vakavia sydämen rytmihäiriöitä ei esiintynyt eslikarbatsepiiniasetaatilla toteutetuissa epilepsiaohjelman lumelääkekontrolloiduissa tutkimuksissa. Niitä on kuitenkin raportoitu okskarbatsepiinin käytön yhteydessä. S n uoksi niiden ilmaantumista Exalief-hoidon jälkeen ei voida sulkea pois.

4.9 Yliannostus

Tahattoman Exalief-yliannoksen yhteydessä on havaittu keskushermoston oireita, kuten kiertohuimausta (vertigo), kävelyn epävakautta ja hemiparalyysia. Spesifistä vasta-ainetta ei tunneta. Oireenmukaista ja elintoimintoja tukevaa hoitoa annetaan tarpeen mukaan. Eslikarbatsepiiniasetaatin metaboliitit voidaan tarvittaessa poistaa elimistöstä tehokkaasti hemodialyysin avulla (ks. kohta 5.2).

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Epilepsialääkkeet, karboksamidijohdokset, ATC-koodi: N03AF04

Vaikutusmekanismi

Eslikarbatsepiiniasetaatin tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta. Elektrofysiologiset tutkimukset in vitro viittaavat kuitenkin siihen, että sekä eslikarbatsepiiniasetaatti että sen metaboliitit vakauttavat jänniteohjattujen natriumkanavien inaktivoitunutta tilaa ja estävät niiden palautumista aktivoituneeseen tilaan, ja pitävät siten yllä niiden toistuvaa neuroniärsytystä.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Eslikarbatsepiiniasetaatti ja sen vaikuttavat metaboliitit estivät kouristusten kehittymistä ei-kliinisissä malleissa, jotka ennustavat kouristuksia ehkäisevää tehoa ihmisellä. Eslikarbatsepiiniasetaatin farmakologinen vaikutus ilmaantuu ihmisellä pääasiassa vaikuttavan metaboliitin, eslikarbatsepiinin, välityksellä.

Kliininen teho ja turvallisuus

myyntilupaa

Eslikarbatsepiiniasetaatin teho ja turvallisuus on osoitettu kolmessa vaiheen III kaksoissokkoutetussa lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa, jotka tehtiin 1 049 aikuisella partiaalista epilepsiaa sairastavalla potilaalla, joiden epilepsia ei reagoinut hoitoon 1−3 samanaikaisesti annetulla epilepsialääkkeellä. Okskarbatsepiinin ja felbamaatin samanaikainen käyttö ei ollut näissä tutkimuksissa sallittua. Eslikarbatsepiiniasetaattia tutkittiin annoksilla 400 mg, 800 mg ja 1200 mg kerran vuorokaudessa. Eslikarbatsepiiniasetaatti annoksilla 800 mg kerran vuorokaudessa ja 1200 mg kerran vuorokaudessa vähensi kohtaustiheyttä merkitsevästi tehokkaammin kuin lumelääke 12 viikon mittaisen ylläpitojakson ajan. Niiden tutkimushenkilöiden osuus, joilla kohtausten esiintyvyys väheni 50 %, oli lumelääkkeellä 19 %, eslikarbatsepiiniasetaattiannoksilla 400 mg/vrk 21 %, eslikarbatsepiiniasetaattiannoksilla 800 mg/vrk 34 % ja eslikarbatsepiiniasetaattiannoksilla

1200 mg/vrk 36 % kaikissa vaiheen III tutkimuksissa.

5.2 Farmakokinetiikka

Imeytyminen

ei

Eslikarbatsepiiniasetaatti muuntuu tehokkaasti esl karbats piiniksi. Plasman

eslikarbatsepiiniasetaattipitoisuus jää tavallisesti määr tysrajanenääalapuolelle, kun valmiste annetaan suun

kautta. Eslikarbatsepiinin max-arvo saavutetaan 2−3 tuntia annoksen annon jälkeen. Hyötyosuuden

voidaanLääkevalolettaa olevanmisteellasuuri, koska virtsassa h v ittu metaboliittimäärä vastasi yli 90 % eslikarbatsepiiniasetaattiannoksesta.

Jakaantuminen

Eslikarbatsepiinin sitoutuminen plasman proteiineihin on suhteellisen vähäistä (alle 40 %) ja pitoisuudesta riippumatonta. Tutkimukset in vitro ovat osoittaneet, ettei varfariini, diatsepaami, digoksiini, fenytoiini ja tolbutamidi vaikuttaneet merkitsevästi sitoutumiseen plasman proteiineihin. Eslikarbatsepiini ei vaikuttanut merkitsevästi varfariinin, diatsepaamin, digoksiinin, fenytoiinin ja tolbutamidin sitoutumiseen.

Biotransformaatio

Eslikarbats piinias taatti muuntuu elimistössä nopeasti ja tehokkaasti hydrolyyttisen ensikierron metabolian autta tärkeimmäksi aktiiviseksi metaboliitikseen, eslikarbatsepiiniksi. Eslikarbatsepiinin huippupitoisuus (Cmax) plasmassa saavutetaan 2−3 tuntia annoksen jälkeen, ja plasmassa esiintyvien pitoisuuksien vakaa tila saavutetaan 4−5 vuorokauden kuluttua kerran vuorokaudessa tapahtuneen annon jälkeen, mikä on yhdenmukainen sen noin 20−24 tunnin efektiivisen puoliintumisajan kanssa. Terveillä koehenkilöillä ja aikuisilla epilepsiapotilailla tehdyissä tutkimuksissa eslikarbatsepiinin näennäinen puoliintumisaika oli terveillä koehenkilöillä 10−20 tuntia ja aikuisilla epilepsiapotilailla 13−20 tuntia. Plasmassa esiintyvät vähäisemmät metaboliitit ovat R-likarbatsepiini ja okskarbatsepiini, joiden on osoitettu olevan aktiivisia, sekä eslikarbatsepiiniasetaatin glukuronihappokonjugaatit, eslikarbatsepiini, R-likarbatsepiini ja okskarbatsepiini.

Eslikarbatsepiiniasetaatti ei vaikuta sen omaan metaboliaan tai puhdistumaan.

Ihmisen tuoreilla maksasoluilla tehdyissä eslikarbatsepiinitutkimuksissa havaittiin UGT1A1- välitteisen glukuronidaation vähäistä aktivaatiota.

Erittyminen

Eslikarbatsepiiniasetaatin metaboliitit eliminoituvat systeemisestä verenkierrosta pääasiassa erittymällä munuaisten kautta muuttumattomana lääkeaineena ja glukuronidikonjugaatteina. Eslikarbatsepiini ja sen glukuronidit vastaavat yhteensä yli 90 % virtsaan erittyvästä koko metaboliittimäärästä, josta noin kaksi kolmasosaa on muuttumattomana lääkeaineena ja yksi kolmasosa glukuronidikonjugaattina.

Lineaarisuus / ei-lineaarisuus

Eslikarbatsepiinin farmakokinetiikka on sekä terveillä koehenkilöillä että potilailla lineaarinen ja suhteessa annokseen annosvälillä 400−1200 mg.

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)

Eslikarbatsepiiniasetaatin farmakokineettiset ominaisuudet eivät muutumyyntilupaaiäkkäillä potilailla, jos kreatiniinipuhdistuma on yli 60 ml/min (ks. kohta 4.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Eslikarbatsepiiniasetaatin metaboliitit eliminoituvat systeemisestä verenkierrosta pääas assa erittymällä munuaisten kautta. Lievää tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla po ilailla tehty tutkimus osoitti, että puhdistuma on riippuvainen munuaisten toiminnasta. Exalief-annoksen muuttamista hoidon aikana suositellaan, jos potilaan kreatiniinipuhdistuma on <60 ml/min (ks. kohta 4.2). Eslikarbatsepiiniasetaatin metaboliitit voidaan poistaa plasmasta hemodial sin avulla.

Maksan vajaatoiminta

Eslikarbatsepiiniasetaatin farmakokinetiikkaa ja metaboliaa tutkittiin terveille koehenkilöille ja keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville suun kautta toistuvasti annettujen annosten jälkeen. Keskivaikea maksan vajaatoiminta ei vaikuttanut eslikarbatsepiiniasetaatin farmakokinetiikkaan. Lievää ja keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavi a oksen muuttamista ei suositella (ks.

kohta 4.2).

ei

Eslikarbatsepiinin farmakokinetiikkaa ei ole tutk ttu vaenääkeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla.

Lääkevalmisteella

 

Sukupuoli

Terveillä koehenkilöillä ja potilailla tehdyt tutkimukset osoittivat, ettei sukupuoli vaikuta eslikarbatsepiiniasetaatin farmakokin tiikkaan.

5.3 Prekliiniset tiedot turvalli uud sta

Eläinkokeissa havaitut haittava kutukset ilmenivät altistuksilla, jotka ovat huomattavasti pienempiä kuin kliiniset altistukset es ikarbatsepiinille (eslikarbatsepiiniasetaatin pääasiallinen ja farmakologisesti ktiivinen metaboliitti). Verrannolliseen altistukseen perustuvia turvallisuusmargin leja ei siksi ole tutkittu.

Rotilla tehdyissä toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta mittaavissa tutkimuksissa havaittiin näyttöä munuaistoksisuudesta, mutta sitä ei havaittu hiirillä tai koirilla tehdyissä tutkimuksissa, mikä on yhdenmukaista tällä lajilla esiintyvän spontaanin kroonisen etenevän nefropatian pahenemisen kanssa.

Hiirillä ja rotilla toistuvaisannoksilla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin maksan sentrilobulaarista hypertrofiaa, ja hiirillä tehdyssä karsinogeenisuustutkimuksessa maksakasvainten esiintyvyyden havaittiin lisääntyneen. Nämä havainnot ovat yhdenmukaisia maksan mikrosomaalisten entsyymien induktion kanssa, jota on havaittu vaikutuksena eslikarbatsepiiniasetaattia saavilla potilailla.

Eslikarbatsepiiniasetaatilla tehdyt geenitoksisuutta koskevat tutkimukset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Povidoni K29/32 Kroskarmelloosinatrium Magnesiumstearaatti
6.2 Yhteensopimattomuudet
Ei oleellinen.
6.3 Kestoaika
4 vuotta.

6.4 Säilytys

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

jotka on pakattu kartonkirasiaan. Pakkaus sisältää 90 tablettia.

myyntilupaa

Exalief 600 mg tabletit ovat ALU/ALU- tai ALU/PVC-läpipainopakkauksissa, jotka on pakattu 30 tai

60 tablettia sisältäviin kartonkirasioihin.

 

Exalief 600 mg tabletit ovat lapsiturvallisella polypropeenisulkimella varustetuissa HDPE-purkeissa,

BIAL - Portela & Cª , SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugali tel.: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/520/007-011

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

enää

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

ei

 

Ei erityisvaatimuksia.

 

 

 

 

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 21/04/2009

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta http://www.ema.europa.eu/.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Exalief 800 mg tabletit
2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi tabletti sisältää 800 mg eslikarbatsepiiniasetaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Tabletti.

4.

myyntilupaa

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Valkoinen, pitkänomainen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ’ELS 800’ ja o sella puolella on jakouurre. Tabletti voidaan puolittaa.

4.2 Annostus ja antotapa

enää

ei

Annostus

Lääkevalmisteella

 

Exalief on lisättävä potilaan jo ennestään s m n kouristuksia ehkäisevään hoitoon. Suositeltu

aloitusannos on 400 mg kerran vuorokaudess , ja sitä suurennetaan annokseen 800 mg kerran

Exalief on tarkoitettu liitännäishoidoksi aikuisten paikallisalkuisten sekundaarisesti yleistyvien tai yleistymättömien epilepsiakohtausten hoitoon.

vuorokaudessa viikon tai kahden jälk n. Annos voidaan suurentaa yksilöllisen vasteen mukaan annokseen 1200 mg kerran vuorokaud ssa (ks. kohta 5.1).

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuot aat)

Iäkkäiden potilaiden hoidossa on oltava varovainen, koska Exalief-tablettien turvallisesta käytöstä tälle potilasryhmälle on vähän tietoa.

Pediatriset potila

Exalief-tabl tti n tur allisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat

Hoidossa on oltava varovainen, jos potilaalla on munuaisten vajaatoimintaa, ja annos on sovitettava kreatiniinipuhdistuman (CLCR) mukaan seuraavasti:

- CLCR > 60 ml/min: annosta ei tarvitse muuttaa

- CLCR 3060 ml/min: aloitusannos 400 mg joka toinen päivä kahden viikon ajan, minkä jälkeen vuorokausiannos 400 mg kerran päivässä. Annosta voidaan kuitenkin suurentaa yksilöllisen vasteen mukaan.

- CLCR < 30 ml/min: käyttöä vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille ei suositella, koska tietoa ei ole riittävästi.

Maksan vajaatoimintaa sairastavat

Lievää ja keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien annosta ei tarvitse muuttaa. Eslikarbatsepiinin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla (ks. kohta 4.4 ja 5.2) eikä sen käyttöä tämän potilasryhmän hoitoon siksi suositella.

Antotapa
Exalief voidaan ottaa aterian yhteydessä tai ilman ruokailua.
4.3 Vasta-aiheet
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, muille karboksamidijohdoksille (esim. karbamatsepiinille, okskarbatsepiinille) tai apuaineille.
Tiedossa oleva toisen tai kolmannen asteen eteis-kammiokatkos.
4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet
Exalief-tablettien käyttöön on liittynyt joitakin keskushermostoon kohdistuviamyyntilupaahaittavaikutuksi , kuten huimausta ja uneliaisuutta, mikä saattaa lisätä tapaturmaisten vammojen esiintyvyyttä.
Exalief saattaa heikentää hormonaalisen ehkäisyn tehoa. Exalief-hoidon aikana suos e aan käyttämään lisäksi muuta kuin hormonaalista raskauden ehkäisyä (ks. kohdat 4.5 ja 4.6).
Exalief-tablettien käyttö suositellaan muiden epilepsialääkkeiden tavoin lopettamaan vähitellen, jotta kohtaustiheyden lisääntymisen mahdollisuus voidaan minimoida.
Exalief-tablettien samanaikaista käyttöä okskarbatsepiinin kanssa ei suositella, koska se saattaa aiheuttaa liiallisen altistuksen aktiivisille metaboliiteille.enää
Muiden samanaikaisesti käytettävien epilepsialääkkeiden k ytön lopettamisesta Exalief-hoidon aikana (siirtymisestä monoterapiaan) ei ole kokemusta.
Epilepsiapotilailla tehdyissä valmisteen käyttöä eil sälääkityksenä selvittäneissä
lumelääkekontrolloiduissa tutkimuksissa 1,1 %:lle kaikista Exalief-hoitoa saaneista potilaista kehittyi haittavaikutuksenaLääkevalmisteellaihottumaa. Jos potilaa e kehittyy yliherkkyyteen viittaavia merkkejä tai oireita, Exalief-hoito on lopetettava.
Eslikarbatsepiiniasetaatin ei ole raportoitu aiheuttaneen vaikeita ihoreaktioita. HLA-B*1502-alleelilla on osoitettu olevan vahva yhteys vakavan ihoreaktion, Stevens-Johnsonin oireyhtymän (SJS), kehittymisen riskiin karbamat epiinihoidon yhteydessä han-kiinalaista tai thaimaalaista syntyperää olevilla potilailla. Nämä pot laat tulisi estata HLA-B*1502-alleelin suhteen ennen karbamatsepiinihoidon tai uiden samansukuisten aineiden käytön aloittamista, mikäli mahdollista. HLA-B*1502-alleeli ei ole merkitystä muissa etnisissä ryhmissä. HLA-B*1502-alleelin ei ole osoitettu liittyneen Stevens-Johnsonin oireyhtymän kehittymiseen valkoihoisella väestöllä.
Hyponatremiaa on raportoitu haittavaikutuksena harvemmin kuin 1 %:lla Exalief-hoitoa saaneista potilaista. Useimmiten hyponatremia on oireetonta, mutta siihen voi liittyä myös kliinisiä oireita, kuten kohtausten pahenemista, sekavuutta, tajunnantason alenemista. Hyponatremian esiintymistiheys suureni, kun eslikarbatsepiiniasetaattiannosta suurennettiin. Jos potilaalla on ennestään hyponatremiaan johtava munuaissairaus tai jos potilas saa samanaikaisesti hoitoa hyponatremiaa aiheuttavilla lääkevalmisteilla (esim. diureeteilla, desmopressiinillä), seerumin natriumpitoisuus on tutkittava ennen eslikarbatsepiiniasetaattihoitoa ja sen jälkeen. Seerumin natriumpitoisuus on lisäksi määritettävä myös, jos ilmaantuu hyponatremiaan viittaavia kliinisiä merkkejä. Natriumpitoisuus on lisäksi määritettävä rutiiniluonteisesti tehtävien laboratoriokokeiden yhteydessä. Jos potilaalle kehittyy kliinisesti merkitsevä hyponatremia, Exalief-hoito on keskeytettävä.
Exalief-tablettien tehoa primaaristi yleistyvien kohtausten hoitoon ei ole tutkittu. Niiden käyttöä ei siksi suositella tämän potilasryhmän hoitoon.
Eslikarbatsepiiniasetaattiin liittyvissä kliinisissä tutkimuksissa on havaittu PR-ajan pitenemistä. Potilaan hoidossa on oltava varovainen, jos hänellä on terveydentilan muutoksia (esim. alhainen
25

tyroksiinipitoisuus, sydämen johtumishäiriöitä) tai hän käyttää samanaikaisesti lääkkeitä, joihin tiedetään liittyvän PR-ajan pitenemistä.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa on oltava varovainen, ja annos on sovitettava kreatiniinipuhdistuman mukaisesti (ks. kohta 4.2). Jos potilaan CLCR on alle 30 ml/min, valmisteen käyttöä ei suositella, koska tiedot ovat riittämättömät.

Koska kliinistä tietoa lievää tai keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidosta on vähän ja farmakokineettiset ja kliiniset tiedot vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavista potilaista puuttuvat, Exalief-tabletteja on käytettävä varoen lievää ja keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoitoon eikä niiden käyttöä vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien hoitoon suositella.

Epilepsialääkkeiden käyttäjillä on raportoitu itsetuhoajatuksia ja -käyttäytymistä lääkkeen käyttötarkoituksesta riippumatta. Satunnaistettujen, plasebokontrolloitujen epilepsialääketutkimusten meta-analyysi osoitti itsetuhoajatusten ja -käyttäytymisen riskin vähäistä lisääntymistä. Riskin kasvun

mekanismia ei tunneta eikä lisääntyneen riskin mahdollisuutta voida sulkea pois

 

eslikarbatsepiiniasetaatin käyttäjillä. Potilaita tulee seurata itsetuhoajatusten ja -käy

äytymisen varalta,

ja asianmukaisen hoidon tarvetta tulee harkita. Potilaita (ja heidän omaisiaan) tulee

euvoa ottamaan

yhteyttä lääkäriin, mikäli itsetuhoajatuksia tai käyttäytymistä esiintyy.

 

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä uut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa. myyntilupaa

Eslikarbatsepiiniasetaatti muuntuu tehokkaasti eslikarbatsepiienääiksi, joka eliminoituu pääosin glukuronidoitumalla. Eslikarbatsepiini on in vitro heikko CYP3A4:n ja UDP- glukuronyylitransferaasien indusoija. Eslikarbatsepein tod ttiin indusoivan in vivo sellaisten lääkeaineiden metaboliaa, jotka poistuvat elimistöstä pääasiassa metaboloitumalla CYP3A4-entsyymin

välityksellä. CYP3A4-entsyymin välityksellä pääasiassa metaboloituvien lääkevalmisteiden annosta saattaaLääkevalmisteellasiksi olla tarpeen suurentaa, kun niitä käytetään samanaikaisesti Exalief-tablettien kanssa.

Eslikarbatsepiini saattaa indusoida in vivo se isten lääkeaineiden metaboliaa, jotka eliminoituvat pääasiassa konjugoitumalla UDP-glukuronyylitransferaasien kautta. Kun Exalief-hoitoa aloitetaan tai lopetetaan tai sen annosta muu e aan, uud n entsyymiaktiivisuustason saavuttaminen saattaa viedä 2−3 viikkoa. Tällainen viive on huomioitava, kun Exalief-tabletteja käytetään juuri ennen sellaisia lääkevalmisteita tai yhdistelmänä muiden lääkkeiden kanssa, joiden annosta on muutettava Exalief- tablettien samanaikaisen käytön yhteydessä. Eslikarbatsepiinilla on CYP2C19-entsyymin toimintaa estäviä ominaisuuksia. Yhteisvaikutuksia saattaa siten esiintyä, jos suuria

eslikarbatsepiiniaset tti nnoksia annetaan samanaikaisesti pääasiassa CYP2C19-entsyymin välityksellä metaboloituvien lääkevalmisteiden kanssa.

Yhteisvai utu t muiden epilepsialääkkeiden kanssa

Karbamatsepiini

Terveillä tutkimushenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa annettiin samanaikaisesti 800 mg:n eslikarbatsepiiniasetaattiannos kerran päivässä ja 400 mg:n karbamatsepiiniannos kaksi kertaa

päivässä, mikä pienensi altistusta eslikarbatsepiinin aktiiviselle metaboliitille keskimäärin 32 % todennäköisesti glukuronidaation induktion seurauksena. Altistuksen karbamatsepiinille tai sen metaboliitille karbamatsepiiniepoksidille ei havaittu muuttuneen. Exalief-annosta saattaa olla tarpeen suurentaa yksilöllisen vasteen perusteella, jos sitä käytetään samanaikaisesti karbamatsepiinin kanssa. Potilailla tehdyistä tutkimuksista saadut tulokset osoittivat, että samanaikainen karbamatsepiinihoito lisäsi seuraavien haittavaikutusten riskiä: diplopia (11,4 %:lla henkilöistä, joita hoidettiin samanaikaisesti karbamatsepiinilla, 2,4 %:lla henkilöistä, joita ei hoidettu samanaikaisesti karbamatsepiinilla), epänormaali koordinaatio (6,7 %:lla henkilöistä, joita hoidettiin samanaikaisesti karbamatsepiinilla, 2,7 %:lla henkilöistä, joita ei hoidettu samanaikaisesti karbamatsepiinilla) ja huimaus (30,0 %:lla henkilöistä, joita hoidettiin samanaikaisesti karbamatsepiinilla, 11,5 %:lla henkilöistä, joita ei hoidettu samanaikaisesti karbamatsepiinilla). Eräiden muiden samanaikaisesta

karbamatsepiini- ja eslikarbatsepiiniasetaattihoidosta aiheutuvien haittavaikutusten riskin lisääntymistä ei voida poissulkea.

Fenytoiini

Terveillä tutkimushenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen 1200 mg kerran vuorokaudessa samanaikainen antaminen fenytoiinin kanssa johti aktiiviselle metaboliitille, eslikarbatsepiinille, altistumisen pienenemiseen keskimäärin 31−33 %, mikä johtui todennäköisimmin glukuronidaation induktiosta, sekä fenytoiinille altistumisen suurenemiseen keskimäärin 31−35 %, mikä johtui todennäköisimmin CYP2C19-entsyymin estymisestä. Exalief-annosta saattaa olla tarpeen suurentaa ja fenytoiiniannosta pienentää yksilöllisen vasteen mukaan.

Lamotrigiini

Glukuronidaatio on sekä eslikarbatsepiinin että lamotrigiinin pääasiallinenmyyntilupaametaboliareitti, joten yhteisvaikutuksia voidaan siksi odottaa esiintyvän. Terveillä koehenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että eslikarbatsepiiniasetaattiannos 1200 mg kerran vuorokaudessa aiheutti keskimäärin vähäisen farmakokineettisen yhteisvaikutuksen eslikarbatsepiiniasetaatin ja lamotrigiinin välillä (lamotrigiinialtistus pieneni 15 %) eikä annoksen muuttaminen ole siksi tarpeen. Tämä vaikutus saattaa kuitenkin olla yksilöiden välillä esiintyvän vaihtelun vuoksi joillakin he kilöillä kliinisesti merkitsevä.

Topiramaatti

Terveillä tutkimushenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen 1200 mg kerran vuorokaudessa samanaikainen anto topiramaatin kanssa ei johtanut erkitseviin muutoksiin altistuksessa eslikarbatsepiinille, mutta altistus topiramaatille pieneni 18 %, mikä aiheutui todennäköisimmin topiramaatin hyötyosuuden pienenemisestä. Annosta ei tarvitse muuttaa.

Valproaatti ja levetirasetaami

ei

Aikuisilla epilepsiapotilailla tehdyn vaiheen III tutk muks populaatiofarmakokineettinen analyysi

osoitti, että valproaatin tai levetirasetaamin samana ka enäänen antaminen ei vaikuttanut altistukseen

eslikarbatsepiinille, mutta tätä ei ole varmistettu tavanomaisilla yhteisvaikutustutkimuksilla.

Lääkevalmisteella

Muut lääkevalmisteet

Ehkäisytabletit

Eslikarbatsepiiniasetaattiannoks n 1200 mg kerran vuorokaudessa antamisen yhdistelmäehkäisytabletteja käy äville naispotilaille osoitettiin pienentävän levonorgestreelin systeemistä altistusta 37 % ja et nyyliestradiolin systeemistä altistusta 42 %, mikä johtuu todennäköisesti CYP3A4:n nduktiosta. Hedelmällisessä iässä olevien naisten on siksi käytettävä riittävää ehkäisyä Exa ief-hoidon aikana sekä hoidon lopettamisen jälkeen meneillään olevan kuukautiskierron loppuun saakka (ks. kohdat 4.4 ja 4.6).

Simvastatiini

Terveillä o h nkilöillä tehty tutkimus osoitti, että systeeminen altistus simvastatiinille pieneni 50 %, kun sitä annettiin samanaikaisesti kerran päivässä annettavan 800 mg:n eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen kanssa. Tämä aiheutui todennäköisesti CYP3A4-entsyymin induktiosta. Simvastatiiniannosta voi olla tarpeen suurentaa, kun sitä käytetään samanaikaisesti eslikarbatsepiiniasetaatin kanssa.

Varfariini

Eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen 1200 mg kerran vuorokaudessa samanaikaisen antamisen varfariinin kanssa osoitettiin aiheuttavan pienen (23 %), mutta tilastollisesti merkitsevän, pienenemisen altistuksessa S-varfariinille. Vaikutuksia R-varfariinin farmakokinetiikkaan tai hyytymiseen ei esiintynyt. Yksilöiden välillä esiintyvän vaihtelun vuoksi INR-arvon seurantaan on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota ensimmäisten viikkojen ajan sen jälkeen, kun samanaikainen hoito varfariinilla ja eslikarbatsepiiniasetaatilla on aloitettu tai lopetettu.

Digoksiini

Terveillä koehenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa eslikarbatsepiiniasetaattiannoksen 1200 mg kerran vuorokaudessa ei havaittu vaikuttavan digoksiinin farmakokinetiikkaan, mikä viittaa siihen, ettei eslikarbatsepiiniasetaatti vaikuta kuljettajana toimivaan P-glykoproteiiniin.

Monoamiinioksidaasin estäjät (MAO-estäjät)

Koska eslikarbatsepiiniasetaatti on rakenteellisesti sukua trisyklisille masennuslääkkeille, yhteisvaikutus eslikarbatsepiiniasetaatin ja MAO-estäjien välillä on teoriassa mahdollinen.

4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Yleistä epilepsiaan ja epilepsialääkkeisiin liittyvästä riskistä

On osoitettu, että epilepsiaa sairastavien äitien jälkeläisillä esiintyy epämuodostumia kaksin- i kolminkertaisesti väestössä yleensä vallitsevaan 3 %:n esiintyvyyteen verrattuna. Yleisimmin raportoituja epämuodostumia ovat huulihalkio, sydämen ja verisuoniston epämuodostumat sekä hermostoputken viat. Useista epilepsialääkkeistä koostuvaan hoitoon saattaa liittyä suurem i synnynnäisten epämuodostumien riski kuin monoterapiaan, joten on tärkeää käyttää monoterapiaa aina silloin kun se on mahdollista. Erikoislääkärin on annettava neuvoja naisille, jotka odennäköisesti tulevat raskaaksi tai jotka ovat hedelmällisessä iässä. Epilepsialääkityksen tarve on arkistettava, jos nainen suunnittelee raskautta. Epilepsialääkitystä ei saa lopettaa äkillisesti, koska se saattaa johtaa kouristuskohtauksiin, joilla voi olla vakavia seurauksia sekä äidille että lapselle.

Raskaus

 

 

 

 

Ei ole olemassa tietoja eslikarbatsepiiniasetaatin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeet

 

 

 

 

myyntilupaa

osoittavat reproduktiivista toksisuutta (ks. Hedelmällisyys). Jos eslikarbatsepiiniasetaattia saava nainen

tulee raskaaksi tai suunnittelee raskautta, Exalief-tablettien k

yttöä on arvioitava tarkoin uudelleen.

Pienintä tehokasta annosta ja monoterapiaa on käytettävä ai

a kun mahdollista vähintään kolmen

ensimmäisen raskauskuukauden aikana. Potilaalle on a

ttava tietoa mahdollisesti suurentuneesta

epämuodostumariskistä sekä mahdollisuus ennen syntymää tehtävään seulontaan.

Seuranta ja ehkäisy

ei

enää

 

 

 

EpilepsialääkkeetLääkevasaattavatlmisteellaedistää foolih ppopuutosta, joka saattaa olla sikiön poikkeavuuksia

edistävä tekijä. Foolihappolisää suosite a n käyttämään ennen raskautta ja sen aikana. Koska foolihappolisän tehoa ei ole osoitettu, sp sifinen syntymää edeltävä diagnoosi voidaan tehdä vaikka nainen käyttäisi foolihappolisää.

Vastasyntynyt lapsi

Epilepsialääkkeiden on raporto tu aiheuttaneen vastasyntyneelle vuotohäiriöitä. Raskauden muutaman viimeisen viikon aikana suositellaan varotoimena käyttämään K1-vitamiinia verenvuotoja ehkäisevänä

toimenpiteenä ja nt n sitä myös vastasyntyneelle lapselle.

Hedelmällis ssä iässä olevat naiset/ehkäisy

Eslikarbats piinias taatilla on haitallisia yhteisvaikutuksia ehkäisytablettien kanssa. Sen vuoksi hoidon aikana ja hoidon lopettamisen jälkeen meneillään olevan kuukautiskierron loppuun saakka on

käytett vä muuta tehokasta ja turvallista raskauden ehkäisyä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö eslikarbatsepiiniasetaatti ihmisen rintamaitoon. Eläinkokeet ovat osoittaneet, että eslikarbatsepiini erittyy maitoon. Imetettävälle lapselle aiheutuvaa riskiä ei voida sulkea pois. Imetys on lopetettava Exalief-hoidon aikana.

Hedelmällisyys

Eslikarbatsepiiniasetaatin mahdollisia haitallisia vaikutuksia vanhempien ja F1-jälkeläisten hedelmällisyyteen tutkittiin hiirillä ja rotilla. Uros- ja naarasrotilla tehdyssä fertiliteettitutkimuksessa eslikarbatsepiiniasetaatin havaittiin aiheuttavan naaraiden hedelmällisyyden heikkenemistä. Hiirillä tehdyssä fertiliteettitutkimuksessa havaittiin vaikutuksia alkioiden kehitykseen, mutta vaikutukset saattavat johtua myös pienemmästä keltarauhasten määrästä, minkä vuoksi hedelmällisyyden heikkenemistä oli havaittavissa. Hiirellä merkittävien poikkeavuuksien ja luuston merkittävien

poikkeavuuksien kokonaisilmaantuvuus oli suurentunut. Vaikutuksia rottien ja hiirten F1-jälkeläisten parametreihin ei havaittu.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Osalla potilaista saattaa esiintyä huimausta, uneliaisuutta tai näköhäiriöitä etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Potilaille on siksi kerrottava, että ajokyvyn ja koneiden käyttökyvyn edellyttämät fyysiset ja/tai henkiset kyvyt saattavat heikentyä ja että heitä kehotetaan välttämään näitä toimia kunnes on osoitettu, ettei hoito vaikuta heidän kykyynsä suoriutua niistä.

4.8 Haittavaikutukset

Lumelääkekontrolloiduissa tutkimuksissa oli mukana 1 192 aikuista potilasta, joilla oli paikallisalkuisia kohtauksia (856 potilasta sai eslikarbatsepiiniasetaattia ja 336 sai lumelääkettä), ja 45,3 %:lla eslikarbatsepiiniasetaattia saaneista ja 24,4 %:lla lumelääkettä saaneista esiintyi haittavaikutuksia.

Haittavaikutukset olivat yleensä vaikeusasteeltaan lieviä tai keskivaikeita, ja iitä esiintyi pääasiassa ensimmäisten eslikarbatsepiiniasetaattihoitoviikkojen aikana.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikki haittavaikutukset, joita esiintyi yleisemmin kuin

lumelääkkeen yhteydessä ja joita esiintyi lukumääräisesti useammin kuin yhdellä potilaalla.

 

 

 

 

enää

 

Haittavaikutukset on esitetty elinjärjestelmittäin ja esiintymistiheydenmyyntilupaamukaan:

hyvin yleiset ≥ 1/10, yleiset ≥ 1/100 - < 1/10, melko harvinaiset ≥ 1/1 000 - < 1/100, harvinaiset

≥ 1/10 000 - < 1/1 000. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen

vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinjärjestelmä

Hyvin

Yleiset

ei

Melko harvinaiset

Harvinaiset

 

 

yleiset

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

ylivilkkaushäiriö,

Trombosytopenia,

Veri ja imukudos

 

 

 

Anemia

 

 

 

 

 

leukopenia

Immuuni-

 

 

 

Yliherkkyys

 

järjestelmä

 

 

 

 

 

Umpieritys

 

 

 

Hypotyreoosi

 

Aineenvaihdunta ja

 

 

 

Ruokahalun lisääntyminen,

 

ravitsemus

 

 

 

ruokahalun väheneminen,

 

 

 

 

 

hyponatremia,

 

 

 

 

 

elektrolyyttitasapainon

 

 

 

 

 

häiriö, kakeksia,

 

 

 

 

 

nestehukka, liikalihavuus

 

Psyykkiset häiriöt

 

 

 

Unettomuus, apatia,

 

 

 

 

 

masennus,

 

 

 

 

 

hermostuneisuus,

 

 

 

 

 

kiihtyneisyys, ärtyisyys,

 

 

 

 

 

tarkkaavuus- ja

 

 

 

 

 

sekavuustila, mielialan

 

 

 

 

 

heilahtelut, itkuisuus,

 

 

 

 

 

psykomotorinen hitaus,

 

 

 

 

 

stressi, psykoottinen häiriö

 

Hermosto

Huimaus*,

Päänsärky,

Muistin heikkeneminen,

 

 

uneliaisuus

koordi-

 

tasapainohäiriöt,

 

 

 

naatiokyvyn

muistinmenetys,

 

 

 

poikkea-

liikaunisuus, sedaatio,

 

 

 

vuudet*,

afasia, dysestesia, dystonia,

 

 

keskittymis-

letargia, parosmia,

 

 

 

kyvyn

 

autonomisen hermoston

 

 

häiriöt,

 

epätasapainoisuus,

 

 

 

vapina

 

pikkuaivoataksia,

 

 

 

 

 

pikkuaivo-oireyhtymä,

 

 

 

 

grand mal -kouristukset,

 

 

 

 

perifeerinen neuropatia,

 

 

 

 

univaiherytmin häiriöt,

 

 

 

 

nystagmus, puhehäiriöt,

 

 

 

 

dysartria, hypestesia,

 

 

 

 

 

makuaistin puute, kirvelyn

 

 

 

 

tunne

 

 

 

Silmät

Kahtena

Näköhäiriöt, oskillopsia,

 

 

näkeminen*,

binokulaarinen silmien

 

 

näön

 

liikehäiriö, silmien

 

 

 

sumene-

verekkyys, sakkadinen

 

 

minen

 

silmänliike, silmäkipu

 

 

Kuulo ja

Kierto-

 

Korvakipu,

 

 

 

tasapainoelin

huimaus

huonokuuloisuus, tin

itus

 

 

(vertigo)

 

 

 

 

Sydän

 

 

Sydämentykytys,

 

 

 

 

 

bradykardia,

 

 

 

 

 

 

sinusbradykardia

 

 

 

 

 

 

myyntilupaa

Verisuonisto

 

 

Hypertensio, hypotensio,

 

 

 

ortostaattinen hypotensio

Hengityselimet,

 

 

Dysfo ia, nenäverenvuoto,

rintakehä ja

 

 

rintakipu

 

 

 

välikarsina

 

 

enää

 

 

 

Ruoansulatus-

Pahoin-

ei

Dyspepsia, gastriitti,

 

Pankreatiitti

elimistö

vointi,

vatsakipu, suun

 

 

 

 

kuivuminen, epämiellyttävä

 

oksentelu,

 

ripu

 

tunne vatsassa, vatsan

 

 

 

 

 

pingottuneisuus,

 

 

 

 

 

pohjukaissuolitulehdus,

 

 

 

epämiellyttävä olo

 

 

 

 

 

keskiylävatsassa, ikenen

 

 

 

liikakasvu, ientulehdus,

 

 

 

ärtyvän suolen oireyhtymä,

 

 

 

veriulosteet, nielemiskipu,

 

 

 

epämiellyttävä tunne

 

 

 

 

 

mahassa, suutulehdus,

 

 

 

 

 

hammassärky

 

 

Maksa ja sappi

 

 

Maksan toimintahäiriöt

Iho ja ihonalainen

Ihottuma

Alopesia, ihon kuivuminen,

kudos

 

 

liikahikoilu, eryteema,

 

 

 

kynsihäiriö, ihohäiriö

 

 

Luusto, lihakset ja

 

 

Lihassärky, selkäkipu,

Lääkevalmisteella

 

 

niskakipu

 

 

 

sidekudos

 

 

 

 

 

Munuaiset ja

 

 

Nokturia, virtsatieinfektio

virtsatiet

 

 

 

 

 

 

Sukupuolielimet ja

 

 

Epäsäännölliset kuukautiset

rinnat

 

 

 

 

 

 

Yleisoireet ja

Uupumus,

Voimattomuus,

 

 

antopaikassa

kävelyn

 

huonovointisuus,

 

 

todettavat haitat

häiriöt

 

vilunväristykset,

 

 

 

 

 

perifeerinen edeema,

 

 

 

 

 

lääkeaineen

 

 

 

haittavaikutusreaktio,

 

 

 

ääreisosien kylmyys

Tutkimukset

 

 

Verenpaineen aleneminen,

 

 

 

painon lasku, diastolisen

 

 

 

verenpaineen aleneminen,

 

 

 

verenpaineen nousu,

 

 

 

systolisen verenpaineen

 

 

 

aleneminen, veren

 

 

 

natriumpitoisuuden

 

 

 

pieneneminen,

 

 

 

hematokriittiarvon

 

 

 

pieneneminen,

 

 

 

hemoglobiiniarvojen

 

 

 

pieneneminen, sydämen

 

 

 

syketiheyden kiihtyminen,

 

 

 

transaminaasiarvojen

 

 

 

suureneminen,

 

 

 

triglyseridipitoisuuden

 

 

 

suureneminen, vapaan

 

 

 

trijodityroniinin (T3)

 

 

 

väheneminen, vapaan

 

 

 

tyroksiinin (T4)

 

 

 

väheneminenmyyntilupaa

Vammat ja

 

 

Lä keainemyrkytys,

myrkytykset

 

 

kaatumiset, nivelvamma,

 

 

 

myrkytys, ihovamma

* Kun potilaat saivat lumelääkekontrolloiduissa tutk muksissa samanaikaisesti karbamatsepiinia ja

 

enää

eslikarbatsepiiniasetaattia, kahtena näkemistä, koord naatiokyvyn poikkeavuuksia ja huimausta

raportoitiin yleisemmin.

ei

EslikarbatsepiiniasetaatinLääkevalmisteellakäyttöön liittyy PR-ajan pitenemistä. PR-ajan pitenemiseen liittyviä haittavaikutuksia (esim. eteis-kammiokatkoksia, pyörtymisiä, bradykardiaa) saattaa esiintyä.

Eslikarbatsepiiniasetaattihoitoa saan illa potilailla ei havaittu toisen asteen tai vaikeampia eteis- kammiokatkoksia.

Harvinaisia haittavaikutuks a, kuten luuydinlamaa, anafylaktisia reaktioita, vaikeita ihoreaktioita (esim. Stevens-Johnsonin oireyhtymää), SLE-tautia (systeeminen lupus erythematosus) tai vakavia sydämen rytmihäiriöitä ei esiintynyt eslikarbatsepiiniasetaatilla toteutetuissa epilepsiaohjelman lumelääkekontrolloiduissa tutkimuksissa. Niitä on kuitenkin raportoitu okskarbatsepiinin käytön yhteydessä. S n uoksi niiden ilmaantumista Exalief-hoidon jälkeen ei voida sulkea pois.

4.9 Yliannostus

Tahattoman Exalief-yliannoksen yhteydessä on havaittu keskushermoston oireita, kuten kiertohuimausta (vertigo), kävelyn epävakautta ja hemiparalyysia. Spesifistä vasta-ainetta ei tunneta. Oireenmukaista ja elintoimintoja tukevaa hoitoa annetaan tarpeen mukaan. Eslikarbatsepiiniasetaatin metaboliitit voidaan tarvittaessa poistaa elimistöstä tehokkaasti hemodialyysin avulla (ks. kohta 5.2).

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Epilepsialääkkeet, karboksamidijohdokset, ATC-koodi: N03AF04

Vaikutusmekanismi

Eslikarbatsepiiniasetaatin tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta. Elektrofysiologiset tutkimukset in vitro viittaavat kuitenkin siihen, että sekä eslikarbatsepiiniasetaatti että sen metaboliitit vakauttavat jänniteohjattujen natriumkanavien inaktivoitunutta tilaa ja estävät niiden palautumista aktivoituneeseen tilaan, ja pitävät siten yllä niiden toistuvaa neuroniärsytystä.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Eslikarbatsepiiniasetaatti ja sen vaikuttavat metaboliitit estivät kouristusten kehittymistä ei-kliinisissä malleissa, jotka ennustavat kouristuksia ehkäisevää tehoa ihmisellä. Eslikarbatsepiiniasetaatin farmakologinen vaikutus ilmaantuu ihmisellä pääasiassa vaikuttavan metaboliitin, eslikarbatsepiinin, välityksellä.

Kliininen teho ja turvallisuus

myyntilupaa

Eslikarbatsepiiniasetaatin teho ja turvallisuus on osoitettu kolmessa vaiheen III kaksoissokkoutetussa lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa, jotka tehtiin 1 049 aikuisella partiaalista epilepsiaa sairastavalla potilaalla, joiden epilepsia ei reagoinut hoitoon 1−3 samanaikaisesti annetulla epilepsialääkkeellä. Okskarbatsepiinin ja felbamaatin samanaikainen käyttö ei ollut näissä tutkimuksissa sallittua. Eslikarbatsepiiniasetaattia tutkittiin annoksilla 400 mg, 800 mg ja 1200 mg kerran vuorokaudessa. Eslikarbatsepiiniasetaatti annoksilla 800 mg kerran vuorokaudessa ja 1200 mg kerran vuorokaudessa vähensi kohtaustiheyttä merkitsevästi tehokkaammin kuin lumelääke 12 viikon mittaisen ylläpitojakson ajan. Niiden tutkimushenkilöiden osuus, joilla kohtausten esiintyvyys väheni 50 %, oli lumelääkkeellä 19 %, eslikarbatsepiiniasetaattiannoksilla 400 mg/vrk 21 %, eslikarbatsepiiniasetaattiannoksilla 800 mg/vrk 34 % ja eslikarbatsepiiniasetaattiannoksilla

1200 mg/vrk 36 % kaikissa vaiheen III tutkimuksissa.

5.2 Farmakokinetiikka

Imeytyminen

ei

Eslikarbatsepiiniasetaatti muuntuu tehokkaasti esl karbats piiniksi. Plasman

eslikarbatsepiiniasetaattipitoisuus jää tavallisesti määr tysrajanenääalapuolelle, kun valmiste annetaan suun

kautta. Eslikarbatsepiinin max-arvo saavutetaan 2−3 tuntia annoksen annon jälkeen. Hyötyosuuden

voidaanLääkevalolettaa olevanmisteellasuuri, koska virtsassa h v ittu metaboliittimäärä vastasi yli 90 % eslikarbatsepiiniasetaattiannoksesta.

Jakaantuminen

Eslikarbatsepiinin sitoutuminen plasman proteiineihin on suhteellisen vähäistä (alle 40 %) ja pitoisuudesta riippumatonta. Tutkimukset in vitro ovat osoittaneet, ettei varfariini, diatsepaami, digoksiini, fenytoiini ja tolbutamidi vaikuttaneet merkitsevästi sitoutumiseen plasman proteiineihin. Eslikarbatsepiini ei vaikuttanut merkitsevästi varfariinin, diatsepaamin, digoksiinin, fenytoiinin ja tolbutamidin sitoutumiseen.

Biotransformaatio

Eslikarbats piinias taatti muuntuu elimistössä nopeasti ja tehokkaasti hydrolyyttisen ensikierron metabolian autta tärkeimmäksi aktiiviseksi metaboliitikseen, eslikarbatsepiiniksi. Eslikarbatsepiinin huippupitoisuus (Cmax) plasmassa saavutetaan 2−3 tuntia annoksen jälkeen, ja plasmassa esiintyvien pitoisuuksien vakaa tila saavutetaan 4−5 vuorokauden kuluttua kerran vuorokaudessa tapahtuneen annon jälkeen, mikä on yhdenmukainen sen noin 20−24 tunnin efektiivisen puoliintumisajan kanssa. Terveillä koehenkilöillä ja aikuisilla epilepsiapotilailla tehdyissä tutkimuksissa eslikarbatsepiinin näennäinen puoliintumisaika oli terveillä koehenkilöillä 10−20 tuntia ja aikuisilla epilepsiapotilailla 13−20 tuntia. Plasmassa esiintyvät vähäisemmät metaboliitit ovat R-likarbatsepiini ja okskarbatsepiini, joiden on osoitettu olevan aktiivisia, sekä eslikarbatsepiiniasetaatin glukuronihappokonjugaatit, eslikarbatsepiini, R-likarbatsepiini ja okskarbatsepiini.

Eslikarbatsepiiniasetaatti ei vaikuta sen omaan metaboliaan tai puhdistumaan.

Ihmisen tuoreilla maksasoluilla tehdyissä eslikarbatsepiinitutkimuksissa havaittiin UGT1A1- välitteisen glukuronidaation vähäistä aktivaatiota.

Erittyminen

Eslikarbatsepiiniasetaatin metaboliitit eliminoituvat systeemisestä verenkierrosta pääasiassa erittymällä munuaisten kautta muuttumattomana lääkeaineena ja glukuronidikonjugaatteina. Eslikarbatsepiini ja sen glukuronidit vastaavat yhteensä yli 90 % virtsaan erittyvästä koko metaboliittimäärästä, josta noin kaksi kolmasosaa on muuttumattomana lääkeaineena ja yksi kolmasosa glukuronidikonjugaattina.

Lineaarisuus / ei-lineaarisuus

Eslikarbatsepiinin farmakokinetiikka on sekä terveillä koehenkilöillä että potilailla lineaarinen ja suhteessa annokseen annosvälillä 400−1200 mg.

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)

Eslikarbatsepiiniasetaatin farmakokineettiset ominaisuudet eivät muutumyyntilupaaiäkkäillä potilailla, jos kreatiniinipuhdistuma on yli 60 ml/min (ks. kohta 4.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Eslikarbatsepiiniasetaatin metaboliitit eliminoituvat systeemisestä verenkierrosta pääas assa erittymällä munuaisten kautta. Lievää tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla po ilailla tehty tutkimus osoitti, että puhdistuma on riippuvainen munuaisten toiminnasta. Exalief-annoksen muuttamista hoidon aikana suositellaan, jos potilaan kreatiniinipuhdistuma on <60 ml/min (ks. kohta 4.2). Eslikarbatsepiiniasetaatin metaboliitit voidaan poistaa plasmasta hemodial sin avulla.

Maksan vajaatoiminta

Eslikarbatsepiiniasetaatin farmakokinetiikkaa ja metaboliaa tutkittiin terveille koehenkilöille ja keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville suun kautta toistuvasti annettujen annosten jälkeen. Keskivaikea maksan vajaatoiminta ei vaikuttanut eslikarbatsepiiniasetaatin farmakokinetiikkaan. Lievää ja keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavi a oksen muuttamista ei suositella (ks.

kohta 4.2).

ei

Eslikarbatsepiinin farmakokinetiikkaa ei ole tutk ttu vaenääkeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla.

Lääkevalmisteella

 

Sukupuoli

Terveillä koehenkilöillä ja potilailla tehdyt tutkimukset osoittivat, ettei sukupuoli vaikuta eslikarbatsepiiniasetaatin farmakokin tiikkaan.

5.3 Prekliiniset tiedot turvalli uud sta

Eläinkokeissa havaitut haittava kutukset ilmenivät altistuksilla, jotka ovat huomattavasti pienempiä kuin kliiniset altistukset es ikarbatsepiinille (eslikarbatsepiiniasetaatin pääasiallinen ja farmakologisesti ktiivinen metaboliitti). Verrannolliseen altistukseen perustuvia turvallisuusmargin leja ei siksi ole tutkittu.

Rotilla tehdyissä toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta mittaavissa tutkimuksissa havaittiin näyttöä munuaistoksisuudesta, mutta sitä ei havaittu hiirillä tai koirilla tehdyissä tutkimuksissa, mikä on yhdenmukaista tällä lajilla esiintyvän spontaanin kroonisen etenevän nefropatian pahenemisen kanssa.

Hiirillä ja rotilla toistuvaisannoksilla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin maksan sentrilobulaarista hypertrofiaa, ja hiirillä tehdyssä karsinogeenisuustutkimuksessa maksakasvainten esiintyvyyden havaittiin lisääntyneen. Nämä havainnot ovat yhdenmukaisia maksan mikrosomaalisten entsyymien induktion kanssa, jota on havaittu vaikutuksena eslikarbatsepiiniasetaattia saavilla potilailla.

Eslikarbatsepiiniasetaatilla tehdyt geenitoksisuutta koskevat tutkimukset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
6.1 Apuaineet
Povidoni K29/32 Kroskarmelloosinatrium Magnesiumstearaatti
6.2 Yhteensopimattomuudet
Ei oleellinen.
6.3 Kestoaika
4 vuotta.

6.4 Säilytys

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Exalief 800 mg tabletit ovat ALU/ALU- tai ALU/PVC-läpipainopakkauksissa,myyntilupaajotka on pakattu 20, 30, 60 tai 90 tablettia sisältäviin kartonkirasioihin.

Exalief 800 mg tabletit ovat lapsiturvallisella polypropeenisulkimella varustetuissa HDPE-purkeissa, jotka on pakattu kartonkirasiaan. Pakkaus sisältää 90 tablettia.

BIAL - Portela & Cª , SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugali tel.: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/520/012-020

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

enää

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

ei

 

Ei erityisvaatimuksia.

 

 

 

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 21/04/2009

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta http://www.ema.europa.eu/.

 

 

enää

myyntilupaa

 

ei

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä