Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – Valmisteyhteenveto - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiFampyra
ATC-koodiN07XX07
Lääkeainefampridine
ValmistajaBiogen Idec Ltd  

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Fampyra 10 mg depottabletti

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Kukin depottabletti sisältää 10 mg fampridiinia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Depottabletti.

Luonnonvalkoinen, kalvopäällysteinen, soikea, kaksoiskupera tabletti (13 x 8 mm), jossa on litteä reuna ja jonka toisella puolella on merkintä A10.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Fampyra on tarkoitettu kävelyn parantamiseen multippeliskleroosia sairastaville aikuispotilaille, joilla on heikentynyt kävelykyky (EDSS-luokka 4–7).

4.2Annostus ja antotapa

Fampyra-hoitoa saa antaa vain MS-taudin hoitoon perehtyneen lääkärin määräyksestä ja valvonnassa.

Annostus

Suositeltu annos on yksi 10 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa 12 tunnin välein otettuna (yksi tabletti aamulla ja yksi tabletti illalla). Fampyra-valmistetta ei saa antaa useammin eikä suositeltua suurempina annoksina (ks. kohta 4.4). Tabletit otetaan ilman ruokaa (ks. kohta 5.2).

Fampyra-hoidon aloittaminen ja arviointi

Valmistetta saa määrätä aluksi vain kahdeksi–neljäksi viikoksi, sillä kliiniset hyödyt havaitaan yleensä kahden–neljän viikon kuluessa Fampyra-hoidon aloittamisesta.

Kahden–neljän viikon kuluessa suositellaan kävelykyvyn arviointia, esim. Timed 25 Foot Walk (T25FW) -testiä (25 jalan eli noin 7,5 m kävelyyn kulunut aika) tai 12-kohtaista MS-kävelyasteikkoa (MSWS-12), jossa arvioidaan kävelyn paraneminen. Jos paranemista ei havaita, Fampyra-hoito lopetetaan.

Fampyra-hoito lopetetaan, jos potilas ei havaitse hyötyä.

Fampyra-hoidon uudelleenarviointi

Jos kävelykyky heikkenee, lääkärin on harkittava hoidon keskeyttämistä arvioidakseen Fampyra-hoidon hyödyt uudelleen (ks. edellä). Uudelleenarvioinnin pitää sisältää Fampyra-hoidon lopettaminen ja kävelykyvyn arviointi. Fampyra-hoito lopetetaan, jos potilaan kävely ei enää parane.

Annoksen unohtuminen

Tavanomaisia annostusohjeita on aina noudatettava. Unohtunutta annosta ei saa korvata kaksinkertaisella annoksella.

Iäkkäät

Iäkkäiden potilaiden munuaisten toiminta on tutkittava ennen Fampyra-hoidon aloittamista. Iäkkäiden potilaiden munuaistoiminnan seurantaa suositellaan munuaisten toiminnan heikkenemisen havaitsemiseksi (ks. kohta 4.4).

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Fampyra-hoito on vasta-aiheista, jos potilaalla on lievä, keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 80 ml/min) (ks. kohta 4.3).

Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annostusta ei tarvitse muuttaa.

Pediatriset potilaat

Fampyra-valmisteen turvallisuutta ja tehoa 0–18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Fampyra otetaan suun kautta.

Tabletti on nieltävä kokonaisena. Sitä ei saa puolittaa, murskata, liuottaa, imeä eikä pureskella.

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys fampridiinille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Muiden fampridiinia (4-aminopyridiinia) sisältävien lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö.

Aiemmat tai nykyiset kouristuskohtaukset.

Lievä, keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 80 ml/min).

Fampyra-valmisteen samanaikainen käyttö orgaanisten kationien kuljettajaproteiinin 2 (OCT2) estäjien, kuten simetidiinin, kanssa.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kouristuskohtausten riski

Fampridiinihoito suurentaa kouristuskohtausten riskiä (ks. kohta 4.8).

Fampyra-valmistetta on annettava varoen, jos potilaalla on kouristuskynnystä mahdollisesti alentavia tekijöitä.

Fampyra-hoito on keskeytettävä, jos potilas saa kouristuskohtauksen hoidon aikana.

Munuaisten vajaatoiminta

Fampyra erittyy pääasiassa muuttumattomana aineena munuaisten kautta. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla pitoisuudet plasmassa ovat suurempia, mikä voi lisätä haittavaikutusten, erityisesti neurologisten haittavaikutusten, ilmaantuvuutta. Munuaistoiminnan määrittämistä ennen

hoitoa ja sen säännöllistä seurantaa hoidon aikana suositellaan kaikille potilaille (erityisesti iäkkäille, joiden munuaistoiminta voi olla heikentynyt). Kreatiniinipuhdistuma voidaan määrittää Cockroft- Gaultin kaavalla.

Fampyra-valmistetta ei saa antaa potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 80 ml/min) (ks. kohta 4.3).

Fampyra-valmistetta on määrättävä varoen sellaisten samanaikaisesti käytettävien lääkevalmisteiden kanssa, jotka ovat OCT2:n substraatteja, kuten karvediloli, propranololi ja metformiini.

Yliherkkyysreaktiot

Markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa on raportoitu vakavia yliherkkyysreaktioita (anafylaktinen reaktio mukaan lukien), ja suurin osa näistä tapauksista esiintyi ensimmäisen hoitoviikon aikana. Potilaat, joilla on aikaisemmin esiintynyt allergisia reaktioita, on erityisesti huomioitava. Jos anafylaktisia tai muita vakavia allergisia reaktioita esiintyy, Fampyra-valmisteen käyttö on lopetettava eikä sitä saa aloittaa uudelleen.

Muut varoitukset ja varotoimet

Fampyra-valmistetta on annettava varoen potilaille, joilla on sydämen rytmihäiriöitä ja sinussolmukkeen tai eteis-kammiojohtumisen häiriöitä (näitä vaikutuksia havaitaan yliannostuksessa). Turvallisuustietoja näiden potilaiden hoidosta on vain vähän.

Huimauksen ja tasapainohäiriön lisääntyminen Fampyra-hoidon aikana voi suurentaa kaatumisriskiä. Potilaiden pitää siksi käyttää tarvittaessa kävelyapuvälineitä.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

Muiden fampridiinia (4-aminopyridiinia) sisältävien lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö on vasta-aiheista (ks. kohta 4.3).

Fampridiini eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta siten, että aktiivisen munuaiserityksen osuus on noin 60 % (ks. kohta 5.2). Fampridiinin aktiivisesta erityksestä vastaa orgaanisten kationien kuljettajaproteiini 2 (OCT2). Siksi fampridiinin samanaikainen käyttö OCT2:n estäjien, kuten simetidiinin, kanssa on vasta-aiheista (ks. kohta 4.3), ja fampridiinia on määrättävä varoen sellaisten samanaikaisesti käytettävien lääkevalmisteiden kanssa, jotka ovat OCT2:n substraatteja, kuten karvediloli, propranololi ja metformiini (ks. kohta 4.4).

Interferoni: fampridiinia on annettu samanaikaisesti interferonibeetan kanssa eikä farmakokineettisiä lääkevalmisteiden yhteisvaikutuksia ole havaittu.

Baklofeeni: fampridiinia on annettu samanaikaisesti baklofeenin kanssa eikä farmakokineettisiä lääkevalmisteiden yhteisvaikutuksia ole havaittu.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Raskauden aikaisesta käytöstä on vain rajallisesti tietoa.

Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Varotoimena suositellaan Fampyra-valmisteen käytön välttämistä raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö fampridiini ihmisen rintamaitoon tai eläimen maitoon. Fampyra-valmisteen käyttöä ei suositella imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Eläinkokeissa ei havaittu vaikutuksia hedelmällisyyteen.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Fampyra-valmisteella on kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, sillä se voi aiheuttaa huimausta.

4.8Haittavaikutukset

Fampyra-valmisteen turvallisuutta on tutkittu satunnaistetuissa, kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa, avoimissa pitkäaikaistutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeen.

Todetut haittavaikutukset ovat olleet enimmäkseen neurologisia, kuten kouristuskohtauksia, unettomuutta, ahdistuneisuutta, tasapainohäiriöitä, huimausta, parestesioita, vapinaa, päänsärkyä ja asteniaa. Tämä vastaa fampridiinin farmakologista aktiivisuutta. Yleisin haittavaikutus lumekontrolloiduissa tutkimuksissa, joissa multippeliskleroosipotilaille annettiin suositeltu annos Fampyra-valmistetta, oli virtsatieinfektio (noin 12 %:lla potilaista).

Haittavaikutukset on lueteltu elinjärjestelmäluokituksen ja absoluuttisen esiintyvyyden mukaan. Esiintymistiheydet määritellään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen

(< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

MedDRAn

Haittavaikutus

Yleisyysluokka

elinjärjestelmäluokitus

 

 

Infektiot

Virtsatieinfektio

Hyvin yleinen

Immuunijärjestelmä

Anafylaksia

Melko harvinainen

 

Angioedeema

Melko harvinainen

 

Yliherkkyys

Melko harvinainen

Psyykkiset häiriöt

Unettomuus

Yleinen

 

Ahdistuneisuus

Yleinen

Hermosto

Huimaus

Yleinen

 

Päänsärky

Yleinen

 

Tasapainohäiriö

Yleinen

 

Parestesiat

Yleinen

 

Vapina

Yleinen

 

Kouristuskohtaus

Melko harvinainen

 

Kolmoishermosäryn

Melko harvinainen

 

paheneminen

 

Sydän

Sydämentykytys

Yleinen

 

Takykardia

Melko harvinainen

Verisuonisto

Hypotensio*

Melko harvinainen

Hengityselimet, rintakehä ja

Dyspnea

Yleinen

välikarsina

Nielu-kurkunpääkipu

Yleinen

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

Yleinen

 

Oksentelu

Yleinen

 

 

 

Ummetus

Yleinen

 

Ruoansulatushäiriö

Yleinen

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma

Melko harvinainen

 

Nokkosihottuma

Melko harvinainen

Luusto, lihakset ja sidekudos

Selkäkipu

Yleinen

Yleisoireet ja antopaikassa

Astenia

Yleinen

todettavat haitat

Epämukava tunne rinnassa*

Melko harvinainen

* Näitä oireita havaittiin yliherkkyyden yhteydessä Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Kouristuskohtaus

Valmisteen markkinoille tulon jälkeen on raportoitu kouristuskohtauksia; niiden yleisyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Lisätietoja kouristuskohtausriskistä on kohdissa 4.3 ja 4.4.

Yliherkkyys

Markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa on raportoitu yliherkkyysreaktioita (anafylaksia mukaan lukien), joihin on liittynyt yksi tai useampia seuraavista: hengenahdistus, epämukava tunne rinnassa, hypotensio, angioedeema, ihottuma ja nokkosihottuma. Lisätietoja yliherkkyysreaktioista, ks. kohdat 4.3 ja 4.4.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Oireet

Fampyra-valmisteen yliannostuksen akuutit oireet vastaavat keskushermoston kiihotusta, ja näitä ovat sekavuus, vapina, voimakas hikoilu, kouristuskohtaus ja muistamattomuus.

Keskushermoston haittavaikutuksia suurilla 4-aminopyridiiniannoksilla ovat sekavuus, kouristuskohtaukset, status epilepticus, tahattomat ja koreoatetoottiset liikkeet. Muita haittavaikutuksia suurilla annoksilla ovat sydämen rytmihäiriöt (esim. supraventrikulaarinen takykardia ja bradykardia) ja ventrikulaarinen takykardia mahdollisen QT-ajan pidentymisen seurauksena. Myös hypertensiota on raportoitu.

Hoito

Yliannostuspotilaille on annettava elintoimintoja tukevaa hoitoa. Toistuviin kouristuskohtauksiin on annettava bentsodiatsepiinia, fenytoiinia tai muita akuuttihoitoon sopivia kouristuslääkkeitä.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut hermostoon vaikuttavat lääkeaineet, ATC-koodi: N07XX07.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Fampyra on kaliumkanavan salpaaja. Kaliumkanavat salpaamalla Fampyra vähentää ionivirtausta näiden kanavien läpi. Siten se pitkittää repolarisaatiota, tehostaa aktiopotentiaalin muodostumista demyelinoituneissa aksoneissa ja parantaa neurologista toimintakykyä. Kun aktiopotentiaalin muodostuminen tehostuu, on oletettavaa, että enemmän impulsseja johtuu keskushermostoon.

Kliininen teho ja turvallisuus

Valmisteelle on tehty kolme vaiheen III satunnaistettua, kaksoissokkoutettua, lumekontrolloitua varmistustutkimusta (MS-F203, MS-F204 ja 218MS305). Hoitoon reagoineiden osuus oli riippumaton samanaikaisesta immunomodulaattorihoidosta (interferonit, glatirameeriasetaatti, fingolimodi ja natalitsumabi mukaan lukien). Fampyra-annos oli 10 mg kaksi kertaa vuorokaudessa.

Tutkimukset MS-F203 ja MS-F204

Tutkimusten MS-F203 ja MS-F204 ensisijainen päätetapahtuma oli hoitoon reagoineiden osuus kävelynopeudella mitattuna. Kävelynopeuden mittana oli 25 jalan (noin 7,5 m) kävelyyn kulunut aika (T25FW, Timed 25-foot Walk). Hoitoon reagoineeksi määriteltiin potilas, jonka kävelynopeus oli parantunut vähintään kolmella käyntikerralla neljästä mahdollisesta käynnistä kaksoissokkovaiheen aikana. Kävelynopeutta verrattiin viiden hoidottoman käyntikerran maksimiarvoon.

Fampyra-hoitoa saaneista merkitsevästi suurempi osuus reagoi hoitoon verrattuna lumelääkettä saaneisiin potilaisiin (MS-F203: 34,8 % vs 8,3 %, p < 0,001; MS-F204: 42,9 % vs 9,3 %, p < 0,001).

Fampyra-hoitoon reagoineiden potilaiden kävelynopeus parani keskimäärin 26,3 %:lla verrattuna lumelääkkeen 5,3 %:iin (p < 0,001) (MS-F203) ja 25,3 %:lla verrattuna lumelääkkeen 7,8 %:iin (p < 0,001) (MS-F204). Kävelynopeus parani nopeasti (muutamassa viikossa) Fampyra-hoidon aloittamisen jälkeen.

Kävelyn havaittiin paranevan tilastollisesti ja kliinisesti merkitsevästi 12-kohtaisella multippeliskleroosin kävelyasteikolla mitattuna (Multiple Sclerosis Walking Scale).

Taulukko 1: Tutkimukset MS-F203 ja MS-F204

TUTKIMUS*

MS-F203

MS-F204

 

 

 

Fampyra

Lumelääke

 

Fampyra

 

Lumelääke

 

 

 

 

10 mg kahdesti

 

 

10 mg kahdesti

 

 

 

vuorokaudessa

 

 

vuorokaudessa

Tutkittavien lukumäärä

 

 

(n)

 

 

 

 

 

 

Tasainen parannus

8,3 %

 

34,8 %

9,3 %

 

42,9 %

Erotus

 

 

26,5 %

 

 

33,5 %

CI95%

 

 

17,6 %, 35,4 %

 

 

23,2 %, 43,9 %

P-arvo

 

 

< 0,001

 

 

< 0,001

 

 

 

 

 

 

 

≥ 20%:n parannus

11,1 %

 

31,7 %

15,3 %

 

34,5 %

Erotus

 

 

20,6 %

 

 

19,2 %

CI95%

 

 

11,1 %, 30,1 %

 

 

8,5 %, 29,9 %

P-arvo

 

 

< 0,001

 

 

< 0,001

Kävelynopeus, jalkaa/s

jalkaa/s

 

jalkaa/s

jalkaa/s

 

jalkaa/s

Lähtötilanne

2,04

 

2,02

2,21

 

2,12

Päätetapahtuma

2,15

 

2,32

2,39

 

2,43

Muutos

0,11

 

0,30

0,18

 

0,31

Erotus

 

0,19

 

0,12

p-arvo

 

0,010

 

0,038

Keskimääräinen %-

5,24

 

13,88

7,74

 

14,36

muutos

 

 

 

 

 

 

Erotus

 

8,65

 

6,62

p-arvo

< 0,001

 

0,007

12-kohtainen MS-

 

 

 

 

 

 

kävelyasteikko

 

 

 

 

 

 

(MSWS-12-score)

 

 

 

 

 

 

(keskiarvo, keskivirhe)

 

 

 

 

 

 

Lähtötilanne

69,27 (2,22)

 

71,06 (1,34)

67,03 (1,90)

 

73,81 (1,87)

Keskimääräinen

-0,01 (1,46)

 

-2,84 (0,878)

0,87 (1,22)

 

-2,77 (1,20)

muutos

 

 

 

 

 

 

Erotus

 

2,83

 

3,65

p-arvo

 

0,084

 

0,021

Alaraajan manuaalinen

 

 

 

 

 

 

lihastesti (Lower

 

 

 

 

 

 

Extremity Manual

 

 

 

 

 

 

Muscle Test,

 

 

 

 

 

 

LEMMT) (keskiarvo,

 

 

 

 

 

 

keskivirhe)

 

 

 

 

 

 

Lähtötilanne

3,92 (0,070)

 

4,01 (0,042)

4,01 (0,054)

 

3,95 (0,053)

Keskimääräinen

0,05 (0,024)

 

0,13 (0,014)

0,05 (0,024)

 

0,10 (0,024)

muutos

 

 

 

 

 

 

Erotus

 

0,08

 

0,05

p-arvo

 

0,003

 

0,106

Ashworth-asteikko

 

 

 

 

 

 

(lihasten spastisuuden

 

 

 

 

 

 

arvioimiseen käytetty

 

 

 

 

 

 

testi)

 

 

 

 

 

 

Lähtötilanne

0,98 (0,078)

 

0,95 (0,047)

0,79 (0,058)

 

0,87 (0,057)

 

 

 

 

 

 

TUTKIMUS*

MS-F203

MS-F204

 

 

 

Fampyra

Lumelääke

 

Fampyra

 

Lumelääke

 

 

 

 

10 mg kahdesti

 

 

10 mg kahdesti

 

 

 

vuorokaudessa

 

 

vuorokaudessa

Tutkittavien lukumäärä

 

 

(n)

 

 

 

 

 

 

Keskimääräinen

-0,09 (0,037)

 

-0,18 (0,022)

-0,07 (0,033)

 

-0,17 (0,032)

muutos

 

 

 

 

 

 

Erotus

 

0,10

 

0,10

p-arvo

 

0,021

 

0,015

Tutkimus 218MS305

Tutkimus 218MS305 tehtiin 636 MS-potilaalle, joilla oli heikentynyt kävelykyky. Kakssoissokkoutettu hoitoaika oli 24 viikkoa, jonka jälkeen suoritettiin hoidonjälkeinen 2 viikon seurantatutkimus. Ensisijainen päätetapahtuma oli kävelykyvyn paraneminen, joka mitattiin osuutena potilaista, joilla keskimääräinen saavutettu paraneminen oli ≥ 8 pistettä lähtötilanteen MSWS-12- pistemäärästä 24 viikon aikana. Tässä tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevä hoitoero, eli kävelykyvyn paranemista havaittiin suuremmalla osalla Fampyra-hoitoa saaneista potilaista kuin lumelääkettä saaneista (suhteellinen riski 1,38 (95 %:n luottamusväli: [1,06; 1,70]). Paranemista havaittiin yleensä 2–4 viikon kuluessa hoidon aloittamisesta ja paraneminen hävisi 2 viikon kuluessa hoidon lopettamisesta.

Fampyra-hoitoa saaneilla potilailla osoitettiin myös tilastollisesti merkitsevää paranemista Timed Up and Go (TUG) -testissä, jolla mitattiin staattista ja dynaamista tasapainoa ja fyysistä liikuntakykyä. Tässä toissijaisessa päätetapahtumassa suurempi osuus Fampyra-hoitoa saaneista potilaista saavutti ≥ 15 % keskimääräistä paranemista lähtötilanteen TUG-nopeudesta 24 viikon aikana verrattuna lumelääkettä saaneisiin potilaisiin. Bergin tasapainotestissä (BBS; staattisen tasapainon mitta) havaittu ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Lisäksi Fampyra-hoitoa saaneet osoittivat tilastollisesti merkitsevää keskimääräistä parannusta lähtötilanteesta verrattuna lumelääkettä saaneisiin kun käytettiin sairausspesifisen mittarin Multiple Sclerosis Impact Scalen (MSIS-29) fyysistä pistemäärää (LSM-erotus -3,31, p<0,001).

Taulukko 2: Tutkimus 218MS305

24 viikon aikana

Lumelääke

Fampyra 10 mg

Erotus (95 % CI)

 

N = 318*

kahdesti

p-arvo

 

 

vuorokaudessa

 

 

 

N = 315*

 

Osuus potilaista, joilla

34 %

43 %

Riskin erotus: 10,4 %

keskimääräinen parannus oli

 

 

(3 % ; 17,8 %)

≥ 8 pistettä lähtötilanteesta

 

 

0,006

MSWS-12-pistemäärässä

 

 

 

 

 

 

 

MSWS-12-mittarin

 

 

LSM: -4,14

pistemäärä

65,4

63,6

(-6,22 ; -2,06)

Lähtötilanne

-2,59

-6,73

<0,001

Parannus

 

 

 

lähtötilanteesta

 

 

 

TUG

35 %

43 %

Riskierotus: 9,2 %

Osuus potilaista, joilla

 

 

(0,9 % ; 17,5 %)

keskimääräinen parannus

 

 

0,03

TUG-nopeudessa oli ≥ 15 %

 

 

 

 

 

 

 

TUG

 

 

LSM: -1,36

Lähtötilanne

27,1

24,9

(-2,85 ; 0,12)

Parannus

-1,94

-3,3

0,07

lähtötilanteesta (s)

 

 

 

MSIS-29-mittarin fyysinen

55,3

52,4

LSM: -3.31

pistemäärä

-4,68

-8,00

(-5,13 ; -1,50)

Lähtötilanne

 

 

<0,001

Parannus

 

 

 

lähtötilanteesta

 

 

 

BBS-pistemäärä

 

 

LSM: 0,41

Lähtötilanne

40,2

40,6

(-0,13 ; 0,95)

Parannus

1,34

1,75

0,141

lähtötilanteesta

 

 

 

*ITT-populaatio (intent-to-treat) = 633; LSM = Least square mean (pienimmän neliösumman keskiarvo)

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Fampyra-valmisteen käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien multippeliskleroosiin liittyvän kävelyvaikeuden hoidossa (ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

5.2Farmakokinetiikka

Imeytyminen:

Suun kautta annettu fampridiini imeytyy nopeasti ja täydellisesti ruoansulatuskanavasta. Fampridiinin terapeuttinen indeksi on kapea. Fampyra-depottablettien absoluuttista hyötyosuutta ei ole määritetty, mutta sen suhteellinen hyötyosuus (suun kautta otettavaan vesiliuokseen verrattuna) on 95 %.

Fampyra-depottablettien fampridiini imeytyy viiveellä, mikä ilmenee hitaampana nousuna alempaan huippupitoisuuteen. Tämä ei vaikuta imeytymisen määrään.

Kun Fampyra-tabletit otetaan ruoan kanssa, fampridiinin pitoisuuskäyrän alla oleva pinta-ala (AUC0– ∞) pienenee noin 2–7 % (annoksen ollessa 10 mg). AUC-arvon pienen aleneman ei odoteta heikentävän hoitotehoa. Cmax-arvo kuitenkin suurenee 15–23 %. Koska Cmax-arvon ja annosriippuvaisten haittavaikutusten välillä on selvä suhde, Fampyra-depottabletit on suositeltavaa ottaa ilman ruokaa (ks. kohta 4.2).

Jakautuminen:

Fampridiini on rasvaliukoinen lääkeaine, joka läpäisee helposti veri-aivoesteen. Fampridiini ei sitoudu merkittävästi plasman proteiineihin (ihmisen plasmassa sitoutunut osuus on 3–7 %). Fampridiinin jakautumistilavuus on noin 2,6 l/kg.

Fampridiini ei ole P-glykoproteiinin substraatti.

Biotransformaatio:

Fampridiini metaboloituu ihmisessä hapettumalla 3-hydroksi-4-aminopyridiiniksi ja konjugoitumalla edelleen 3-hydroksi-4-aminopyridiinisulfaatiksi. Fampridiinin metaboliiteilla ei havaittu farmakologista aktiivisuutta valittuja kaliumkanavia kohtaan in vitro.

Sytokromi P450 2E1 (CYP2E1) näyttää katalysoivan fampridiinin 3-hydroksylaatiota 3-hydroksi-4-aminopyridiiniksi ihmisen maksan mikrosomien välityksellä.

Fampridiini näytti estävän suoraan CYP2E1-entsyymin toimintaa pitoisuudessa 30 μM (esto noin

12 %), joka on noin 100 kertaa 10 mg:n tablettien yhteydessä määritetty fampridiinin keskimääräinen pitoisuus plasmassa.

Viljeltyjen ihmisen maksasolujen käsittely fampridiinilla vaikutti vain vähän tai ei vaikuttanut lainkaan CYP1A2-, CYP2B6-, CYP2C9-, CYP2C19-, CYP2E1- tai CYP3A4/5-entsyymiaktiivisuuden induktioon.

Eliminaatio:

Fampridiinin tärkein eliminaatioreitti on munuaiseritys; noin 90 % annoksesta päätyy kanta-aineena virtsaan 24 tunnin sisällä. Munuaispuhdistuma (CLR 370 ml/min) on huomattavasti suurempi kuin glomerulusten suodatusnopeus, mikä johtuu glomerulussuodatuksen ja OCT2-kuljettajaproteiinin aktiivisen erityksen yhdistelmästä. Alle 1 % annetusta annoksesta erittyy ulosteisiin.

Fampyra-valmisteella on lineaarinen (suhteessa annokseen) farmakokinetiikka. Sen terminaalisen eliminaation puoliintumisaika on noin 6 tuntia. Fampridiinin huippupitoisuus plasmassa (Cmax) ja pienemmässä määrin pitoisuuskäyrän alla oleva pinta-ala (AUC) suurenevat suhteessa annokseen. Kliinisesti merkitsevästä kertymisestä ei ole näyttöä, jos potilaan munuaistoiminta on normaali ja fampridiinia otetaan suositeltu annos. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla kertymistä esiintyy suhteessa vajaatoiminnan vaikeusasteeseen.

Erityisryhmät

Iäkkäät:

Fampyra-valmisteen kliinisissä tutkimuksissa ei ollut riittävää määrää vähintään 65-vuotiaita tutkimuspotilaita, jotta olisi voitu määrittää, reagoivatko he hoitoon eri tavoin kuin nuoremmat potilaat. Fampyra erittyy muuttumattomana pääasiassa munuaisten kautta. Koska kreatiniinipuhdistuman tiedetään vähenevän iän myötä, iäkkäiden potilaidenmunuaistoiminnan seurantaa on harkittava (ks. kohta 4.2).

Pediatriset potilaat:

Tietoja ei ole saatavilla.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat:

Fampridiini erittyy muuttumattomana lääkeaineena pääasiassa munuaisten kautta, joten munuaistoimintaa on siksi seurattava, jos potilaan munuaistoiminta voi olla heikentynyt. Lievää munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla fampridiinipitoisuuksien odotetaan olevan noin 1,7–1,9 kertaa suurempia kuin potilailla, joiden munuaistoiminta on normaali. Fampyra-valmistetta ei saa antaa potilaille, joilla on lievä, keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta 4.3).

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Fampridiinia tutkittiin oraalisen toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta koskevissa tutkimuksissa useilla eläinlajeilla.

Suun kautta otetun fampridiinin haittavaikutukset alkoivat nopeasti, useimmiten kahden tunnin kuluessa annoksen ottamisesta. Yksittäisten suurien annosten tai pienempien toistettujen annosten jälkeen ilmenneet kliiniset oireet olivat samanlaisia kaikilla tutkituilla lajeilla. Näitä olivat vapina, kouristukset, ataksia, dyspnea, laajentuneet pupillit, prostraatio, epänormaali ääntely, tihentynyt hengitys ja voimakas syljeneritys. Tutkimuksissa havaittiin myös epänormaalia kävelyä ja liiallista

kiihtyneisyyttä. Nämä kliiniset oireet eivät olleet odottamattomia, ja ne edustavat fampridiinin korostunutta farmakologiaa. Rotilla havaittiin lisäksi yksittäistapauksissa kuolemaan johtavia virtsatietukoksia. Näiden havaintojen kliininen merkitys ei ole selvä, mutta syy-yhteyttä fampridiinihoitoon ei voida sulkea pois.

Rotilla ja kaniineilla tehdyissä reproduktiotoksisuutta koskevissa tutkimuksissa havaittiin sikiöiden ja jälkeläisten painon pienenemistä ja elinkelpoisuuden heikkenemistä emolle toksisilla annoksilla. Epämuodostumisriskin suurenemista tai fertiliteettiin liittyviä haittavaikutuksia ei kuitenkaan havaittu.

Sarja in vitro- ja in vivo -tutkimuksia ei kuitenkaan osoittanut fampridiinilla mutageenista, klastogeenista tai karsinogeenista potentiaalia.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Tabletin ydin:

Hypromelloosi

Mikrokiteinen selluloosa

Piidioksidi, kolloidinen, vedetön

Magnesiumstearaatti

Kalvopäällyste:

Hypromelloosi

Titaanidioksidi (E 171)

Polyetyleeniglykoli 400

6.2Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3Kestoaika

3 vuotta.

Käytä tabletit 7 päivän kuluessa purkin avaamisesta.

6.4Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Säilytä tabletit alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Fampyra-depottabletit toimitetaan joko purkeissa tai läpipainopakkauksissa.

Purkit

Suurtiheyspolyeteenistä (HDPE) valmistettu muovipurkki, jossa on polypropeenikorkki. Jokaisessa pullossa on 14 tablettia ja silikageelikuivausaine.

28 tabletin pakkaus (kaksi 14 tabletin purkkia).

56 tabletin pakkaus (neljä 14 tabletin purkkia).

Läpipainopakkaukset

Läpipainoliuska (alumiini/alumiini). Jokaisessa läpipainoliuskassa on 14 tablettia. 28 tabletin pakkaus (kaksi 14 tabletin läpipainoliuskaa).

56 tabletin pakkaus (neljä 14 tabletin läpipainoliuskaa).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisvaatimuksia.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Biogen Idec Limited

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Iso-Britannia

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/699/001

EU/1/11/699/002

EU/1/11/699/003

EU/1/11/699/004

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 20. heinäkuuta 2011

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 18. toukokuuta 2017

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla: http://www.ema.europa.eu

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä