Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Pakkausseloste - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiFareston
ATC-koodiL02BA02
Lääkeainetoremifene
ValmistajaOrion Corporation

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Fareston 60 mg tabletit toremifeeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Fareston on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Farestonia

3.Miten Farestonia käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5 Farestonin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Fareston on ja mihin sitä käytetään

Farestonin vaikuttava aine on toremifeeni, joka on antiestrogeeni.

Farestonia käytetään tietynlaisten rintarauhasen kasvainten hoitoon vaihdevuosien jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Farestonia

Älä käytä Farestonia

-jos olet allerginen toremifeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

-jos sinulla on kohdun limakalvon liikakasvu

-jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta

-jos sinulla on jokin synnynnäinen tai muu tila, johon liittyy tiettyjä muutoksia sydänsähkökäyrässä (elektrokardiogrammissa eli EKG:ssä)

-jos sinulla on häiriö veren suolatasapainossa, etenkin jos kaliumpitoisuus on matala (hypokalemia) eikä sitä ole vielä hoidettu

-jos sydämesi lyö hyvin hitaasti (sydämen harvalyöntisyys)

-jos sinulla on sydämen vajaatoiminta

-jos sinulla on todettu sydämen rytmihäiriöitä (arytmioita)

-jos käytät muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämen toimintaan (ks. kohta 2 Muut lääkkeet ja Fareston).

Tämä johtuu siitä, että Fareston voi vaikuttaa sydämen toimintaan hidastamalla sydämen sähköimpulssien johtumista (eli pidentää QT-aikaa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Farestonia:

-jos sinulla on huonosti tasapainossa oleva diabetes

-jos yleiskuntosi on huonontunut

-jos sinulla on aiemmin ollut veritulppa esimerkiksi keuhkoissa (keuhkoveritulppa) tai jalassa (syvä laskimotukos)

-jos sinulla esiintyy sydämen rytmihäiriöitä Farestonin käytön aikana. Lääkäri saattaa kehottaa sinua lopettamaan Farestonin käytön ja tutkia sydämesi toimintaa EKG:n avulla (ks. kohta 2 Älä käytä Farestonia).

-jos sinulla on jokin sydänsairaus, kuten rasitusrintakipua (angina)

-jos syöpä on levinnyt luustoon (etäpesäkkeitä luustossa), koska veren kalsiumpitoisuus voi suurentua Fareston-hoitoa aloitettaessa. Lääkäri tutkii sinut säännöllisesti.

-jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi (esim. laktoosi-intoleranssi, ks. kohta 2 Fareston sisältää laktoosia), keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista

Sinulle pitää tehdä gynekologinen tutkimus ennen Fareston-hoidon aloittamista ja vähintään kerran vuodessa hoidon aikana. Lääkäri tutkii sinut säännöllisesti, jos sinulla on korkea verenpaine, diabetes, olet saanut hormonikorvaushoitoa tai jos olet ylipainoinen (BMI yli 30).

Muut lääkeet ja Fareston

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Annostusta voidaan joutua muuttamaan Fareston-hoidon aikana. Kerro erityisesti, jos käytät jotakin seuraavista:

-nesteenpoistolääkkeet (tiatsidityyppiset diureetit)

-veren hyytymistä estävät lääkkeet, kuten varfariini

-epilepsialääkkeet, kuten karbamatsepiini, fenytoiini, fenobarbitaali

-sienilääkkeet, kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli, posakonatsoli

-bakteeritulehdusten hoidossa käytettävät lääkkeet (antibiootit), kuten erytromysiini, klaritromysiini ja telitromysiini

-virusinfektioiden hoidossa käytettävät lääkkeet, kuten ritonaviiri ja nelfinaviiri.

Älä käytä Fareston-hoidon aikana seuraavia lääkkeitä, sillä yhteiskäyttö voi lisätä sydämen rytmihäiriöiden vaaraa (ks. kohta 2 Älä käytä Farestonia):

-rytmihäiriölääkkeet, kuten kinidiini, hydrokinidiini, disopyramidi, amiodaroni, sotaloli, dofetilidi ja ibutilidi

-mielenterveys- ja käytöshäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet (neuroleptit), kuten esimerkiksi fentiatsiinit, pimotsidi, sertindoli, haloperidoli ja sultopridi

-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (mikrobilääkkeet), kuten moksifloksasiini, erytromysiini (infuusio), pentamidiini ja malarialääkkeet (etenkin halofantriini)

-eräät allergialääkkeet, kuten terfenadiini, astemitsoli ja mitsolastiini

-muut lääkkeet (sisapridi, laskimoon annettava vinkamiini, bepridiili ja difemaniili).

Jos joudut sairaalaan tai sinulle määrätään uutta lääkettä, kerro lääkärille, että käytät Farestonia.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Farestonia raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö:

Fareston ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Fareston sisältää laktoosia

Fareston sisältää laktoosia (28,5 mg/tabletti). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri- intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.Miten Farestonia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on yksi 60 mg:n tabletti päivässä suun kautta otettuna. Fareston voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman.

Jos otat enemmän Farestonia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys hoitavaan lääkäriin, apteekkiin tai lähimpään sairaalaan. Yliannostustapauksessa voi ilmetä huimausta ja päänsärkyä.

Jos unohdat ottaa Farestonia

Jos olet unohtanut ottaa yhden tabletin, ota seuraava tavalliseen tapaan ja jatka hoitoa, kuten on suositeltu. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Jos olet unohtanut useita annoksia, ilmoita asiasta lääkärillesi ja noudata hänen ohjeitaan.

Jos lopetat Farestonin käytön

Hoito tulisi lopettaa vain lääkärin määräyksestä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä)

-kuumat aallot, hikoilu.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

-väsymys, huimaus, masennus

-pahoinvointi, oksentelu

-ihottuma, kutina, turvotus

-kohtuverenvuoto, valkovuoto.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

-päänsärky, unettomuus

-painonnousu, ummetus, ruokahaluttomuus

-kohdun limakalvon paksuuntuminen

-veritulppa esimerkiksi keuhkoissa (tromboemboliset häiriöt)

-hengenahdistus.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 1000:sta)

-kiertohuimaus

-kohdun limakalvon polyypit

-maksaentsyymiarvojen (transaminaasien) nousu.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)

-kohdun limakalvon (endometriumin) muutokset, kohdun limakalvon syöpä

-hiusten lähtö

-ohimenevä sarveiskalvon samentuma

-keltaisuus.

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

-veren valkosolujen vähyys (leukopenia); veren valkosolut ovat tärkeitä infektioiden torjumisessa

-veren punasolujen vähyys (anemia)

-verihiutaleiden vähyys (trombosytopenia)

-maksatulehdus (hepatiitti).

Ota välittömästi yhteys hoitavaan lääkäriin, jos sinulla ilmenee jotakin seuraavista:

-turvotusta tai arkuutta sääressä tai pohkeessa

-selittämätöntä hengenahdistusta tai äkillistä rintakipua

-emätinverenvuotoa tai muutoksia valkovuodossa.

Fareston aiheuttaa tiettyjä muutoksia sydänsähkökäyrässä (elektrokardiogrammissa eli EKG:ssä). Ks. kohta 2 Varoitukset ja varotoimet.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Farestonin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fareston sisältää

-Vaikuttava aine on toremifeeni. Yksi tabletti sisältää toremifeenisitraattia vastaten 60 mg toremifeenia.

-Muut aineet ovat maissitärkkelys, laktoosi, povidoni, natriumtärkkelysglykolaatti, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pyöreä, litteä, viistoreunainen tabletti, johon on kaiverrettu TO 60 toiselle puolelle.

30 ja 100 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Suomi

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Suomi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä