Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – Valmisteyhteenveto - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiFoclivia
ATC-koodiJ07BB02
Lääkeaineinfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
ValmistajaSeqirus S.r.l.  

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Foclivia injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa

Rokote pandeemiseen influenssaan (H5N1) (pinta-antigeeni, inaktivoitu, adjuvantoitu)

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Influenssaviruksen pinta-antigeenit (hemagglutiniini ja neuraminidaasi)* seuraavasta kannasta:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogrammaa** 0,5 ml:n annosta kohti

*tuotettu kananmunissa

**ilmaistaan hemagglutiniinin mikrogrammoissa

MF59C.1-adjuvantti sisältää:

 

Skvaleeni

9,75 milligrammaa

Polysorbaatti 80

1,175 milligrammaa

Sorbitaanitrioleaatti

1,175 milligrammaa

Tämä rokote on WHO:n antaman suosituksen ja EU:n pandemiaa koskevan päätöksen mukainen.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa.

Maidonvalkoinen neste.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Influenssan ehkäisy virallisesti julistetussa pandemiassa.

Focliviaa tulee käyttää virallisen ohjeistuksen mukaisesti.

4.2Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset ja iäkkäät: 0,5 ml valittuna päivänä.

Toinen rokoteannos tulee antaa aikaisintaan kolmen viikon kuluttua.

Foclivia-rokotetta arvioitiin aikuisilla (18–60-vuotiailla) ja iäkkäillä (yli 60-vuotiailla) 1, 22 päivän primaarirokotusohjelman jälkeen.

Tiedot kolmannesta rokoteannoksesta (tehoste), joka annettiin 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä rokoteannoksesta, ovat vähäisiä (ks. kohdat 4.8 ja 5.1).

Pediatriset potilaat

Foclivia-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisillä ei ole vielä

varmistettu. 6 kuukauden – 18 vuoden ikäisistä tutkimuspotilaista tällä hetkellä saatavissa olevan tiedon perusteella, joka on kuvattu kohdassa 5.1, ei voida antaa suosituksia annostuksesta.

Alle 6 kuukauden ikäisistä lapsista ei ole tietoja käytettävissä.

Antotapa

Suojarokote tulee antaa lihaksensisäisenä injektiona hartialihakseen tai reiden etu-ulkosyrjään (lihasmassan määrän mukaan).

4.3Vasta-aiheet

Aiemmin esiintynyt anafylaktinen (ts. hengenvaarallinen) reaktio jollekin tämän rokotteen aineosalle tai rokotteen sisältämille kananmunan hivenjäämille, kanaproteiineille, kanamysiinille ja neomysiinisulfaatille, bariumsulfaatille, formaldehydille ja setyylitrimetyyliammoniumbromidille (CTAB). Pandemian yhteydessä tämän rokotteen antaminen voi kuitenkin olla asianmukaista edellyttäen, että elvytysvälineet ovat tarvittaessa välittömästi käytettävissä. Ks. kohta 4.4.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Tämä rokote tulee antaa varoen henkilöille, joilla tiedetään olevan yliherkkyyttä (muu kuin anafylaktinen reaktio) vaikuttavalle aineelle, jollekin kohdassa 6.1 luetellulle apuaineelle sekä kananmunille, kanaproteiineille, kanamysiinille ja neomysiinisulfaatille, bariumsulfaatille, formaldehydille ja setyylitrimetyyliammoniumbromidille (CTAB).

Kuten kaikkien pistettävien rokotteiden käytön yhteydessä, saatavilla on aina oltava asianmukainen hoitovarustus ja valvonta rokotuksesta johtuvan harvinaisen anafylaktisen reaktion varalle.

Mikäli pandemian yhteydessä on mahdollista, suojarokotuksen antamista tulee lykätä, jos potilaalla on vaikea kuumesairaus tai akuutti infektio.

Focliviaa ei missään tapauksessa saa antaa laskimoon eikä ihon alle. Sen vuoksi terveydenhuollon ammattilaisten on arvioitava hyödyt ja mahdolliset riskit, jotka liittyvät tämän rokotteen antamiseen henkilöille, joilla on trombosytopenia tai jokin lihakseen annettavalle injektiolle vasta-aiheen muodostava verenvuototauti, ellei mahdollinen hyöty ole verenvuotoon liittyvää riskiä suurempi.

Vasta-ainereaktio voi olla puutteellinen, jos potilaalla on endogeeninen tai iatrogeeninen immunosuppressio.

Jokainen rokote ei välttämättä saa aikaan suojaavaa vastetta (ks. kohta 5.1).

Kliinisissä tutkimuksissa havaittiin jonkin verran ristisuojaa H5N1-virusvariantteja vastaan (ks. kohta 5.1).

Koska toisen rokoteannoksen antamista suositellaan, on syytä huomata, että Foclivia-valmisteen ja muiden monovalenttien H5N1-rokotteiden keskinäistä vaihdettavuutta tukevia turvallisuus-, immunogeenisuus- tai tehotietoja ei ole.

Potilailla, jotka on rokotettu Foclivian kaltaisella MF59.1-adjuvanttia sisältävällä H1N1-pandemiarokotteella nimeltä Focetria, on raportoitu kouristuksia, joihin on voinut liittyä kuumetta, mutta Foclivian käytöstä vastaavia tietoja ei ole saatavilla.

Suurin osa kuumekouristustapauksista ilmeni pediatrisilla potilailla. Joitakin tapauksia havaittiin potilailla, joilla oli aiemmin ollut epilepsiaa. Epilepsiapotilaisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja lääkärin on ilmoitettava potilaille (tai potilaan vanhemmille) kouristusten mahdollisuudesta.

(ks. kohta 4.8).

Synkopeeta (pyörtyminen) voi ilmetä minkä tahansa rokotuksen aikana, tai jopa ennen rokotusta, psykogeenisenä reaktiona injektioon. Siihen saattaa liittyä useita neurologisia merkkejä, kuten hetkellisiä näköhäiriöitä, parestesiaa ja toonis-kloonisia raajaliikkeitä toipumisen aikana. On tärkeää noudattaa oikeita menettelytapoja pyörtymisen aiheuttamien vammojen välttämiseksi.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Foclivia-rokotetta ei tulisi antaa samanaikaisesti muiden rokotteiden kanssa. Mikäli rokotteen antaminen samanaikaisesti toisen rokotteen kanssa on kuitenkin indikoitu, suojarokotus tulee antaa eri raajaan. Haittavaikutukset saattavat voimistua.

Samanaikainen immunosuppressanttihoito saattaa heikentää immunologista vastetta.

Influenssarokotteen jälkeen serologisista testeistä voidaan ELISA-menetelmää käyttämällä saada vääriä positiivisia tuloksia ihmisen immuunikatoviruksen (HIV-1), hepatiitti C-viruksen ja erityisesti HTLV-1-viruksen vasta-aineista. Näissä tapauksissa Western blot -menetelmä on negatiivinen. Nämä ohimenevät väärät positiiviset tulokset saattavat johtua immuoglobuliini M:n tuotannosta rokotteen vastareaktiona.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Foclivia-rokotteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tietoja.

Turvallisuustietoja on saatavana, mutta ne ovat raskaana olevista naisista, jotka ovat saaneet Focetriaa (Foclivian kaltainen H1N1-pandemiarokote). Focetria sisältää saman määrän MF59C.1-adjuvanttia kuin Foclivia. Markkinoille tulon jälkeen spontaanisti ilmoitetut haittavaikutukset ja interventiotutkimus eivät osoita Focetrian käytöllä olevan suoria tai epäsuoria haittavaikutuksia raskauteen. Lisäksi kaksi laajaa havainnoivaa tutkimusta, joiden tarkoitus oli arvioida Focetrian käytön turvallisuutta raskauden aikana, eivät osoittaneet raskaudenaikaisen diabeteksen, pre-eklampsian, keskenmenojen, kuolleena syntyneisyyden, alhaisen syntymäpainon, keskosuuden, neonataalikuolemien tai synnynnäisten epämuodostumien suurempaa määrää lähes 10 000 rokotetulla, raskaana olevalla naisella ja heidän jälkeläisillään, kun heitä verrattiin rokottamattomiin verrokkeihin. Terveydenhuollon ammattilaisten on arvioitava hyötyjä ja mahdollisia riskejä, jotka liittyvät Foclivian antamiseen raskaana oleville naisille ja otettava huomioon viralliset suositukset.

Imetys

Rokotetta voidaan käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole tietoja.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Jotkin kohdassa 4.8 ”Haittavaikutukset” mainituista vaikutuksista saattavat vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

4.8Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Aikuiset ja iäkkäät (yli 18-vuotiaat)

Kliinisissä tutkimuksissa, joissa adjuvanttia sisältävää H5N1-pandemiarokotetta annettiin aikuisille ja iäkkäille (ks. lisätietoa kohdasta 5.1), useimmat reaktiot olivat lieviä, lyhytaikaisia ja laadullisesti samankaltaisia kuin tavallisista kausi-influenssarokotteista saatavat reaktiot. On yleisesti tiedossa, että suuremman immunogeenisuuden aikaan saava adjuvanttivaikutus liittyy hieman suurempaan paikallisten reaktioiden yleisyyteen (lähinnä lievään kipuun) verrattuna tavallisiin adjuvantoimattomiin influenssarokotteisiin. Toisen annoksen jälkeen ilmeni vähemmän reaktioita kuin ensimmäisen.

6 kuukauden – 17 vuoden ikäiset lapset ja nuoret:

II-vaiheen kliinisessä tutkimuksessa (tutkimus V87P6) arvioitiin adjuvanttia sisältävän H5N1-pandemiarokotteen turvallisuutta lapsille ja nuorille (ks. lisätietoja kohdasta 5.1). Reaktogeenisuus oli korkeampi ensimmäisen kuin toisen rokotteen jälkeen, iästä riippumatta. 12 kuukautta toisen annoksen jälkeen annetun kolmannen annoksen jälkeen

reaktogeenisuus oli korkeampi kuin ensimmäisen tai toisen annoksen jälkeen. Paikallisia reaktioita raportoineiden tutkimushenkilöiden prosenttimäärät olivat korkeammat vanhemmassa ikäluokassa , lähinnä kipuun liittyvien ilmoitusten suuremman määrän vuoksi. Pikkulapsilla eryteema ja arkuus

olivat yleisimmin ilmoitettuja paikallisia reaktioita, kun taas ärtyneisyys ja epätavallinen itku olivat yleisimmin ilmoitettuja systeemisiä reaktioita. Lapsilla ja nuorilla kipu oli yleisimmin ilmoitettu paikallinen reaktio ja väsymys ja päänsärky olivat yleisimmin ilmoitettuja systeemisiä reaktioita. Vain pieni määrä tutkimushenkilöitä kaikista ikäluokista raportoi kuumeesta. Lasten ja nuorten saaman pandemiarokotteen (Focetria H1N1v) ensimmäisen ja toisen annoksen jälkeiset turvallisuustiedot viittaavat aH5N1-mallirokotevalmisteen yhteydessä raportoitua turvallisuusprofiilia vastaavaan turvallisuusprofiiliin (Foclivia).

Haittavaikutusten yleisyys kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa on esitetty jäljempänä.

Kliiniset tutkimukset

Kliinisissä tutkimuksissa aikuisilla ja iäkkäillä (yli 18-vuotiailla) ilmenneet haittavaikutukset

Haittavaikutusten ilmaantuvuutta arvioitiin eri influenssaviruskannoilla ja eri koostumuksilla (H5N3, H9N2 ja H5N1) tehdyissä neljässä kliinisessä tutkimuksessa, joihin osallistui 3696 aikuista ja iäkästä tutkimushenkilöä. Näistä tutkimushenkilöistä 3618 sai Foclivia-mallirokotetta (A/H5N1)

(ks. kohta 5.1).

Foclivia-mallirokotteella suoritetuissa kliinisissä tutkimuksissa todetut haittavaikutukset luetellaan jäljempänä.

Yli 60-vuotiailla todettujen oireiden esiintyvyys oli pienempi kuin 18–60-vuotiaiden ryhmässä.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä:

Hermosto

Yleinen (>1/100, <1/10): päänsärky

Ihon ja ihonalainen kudos

Yleinen (>1/100, <1/10): hikoilu

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen (>1/100, <1/10): nivelkipu ja lihaskipu

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen (>1/100, <1/10): pistoskohdan punoitus, pistoskohdan turvotus, pistoskohdan induraatio, pistoskohdan ekkymoosi ja pistoskohdan kipu, kuume, huonovointisuus, väsymys ja vilunväristykset

Suurin osa näistä reaktioista häviää yleensä 1–2 vuorokaudessa ilman hoitoa.

6 kuukauden – 17 vuoden ikäisillä lapsilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa ilmenneet haittavaikutukset

Kliininen tutkimus (tutkimus V87P6) toteutettiin H5N1-rokotteella yhdistettynä MF59C.1-adjuvanttiin (n = 334) verrattuna kausi-influenssarokotteeseen (n = 137).

 

Ensimmäinen annos

Toinen annos

 

Kolmas annos

 

 

(21 päivää ensimmäisen

 

(12 kuukautta toisen

 

 

annoksen jälkeen)

 

annoksen jälkeen)

 

 

H5N1-adjuvanttirokote

 

Pikkulapset

N = 145

N = 138

 

N = 124

(6–<36 kuukautta)

 

 

 

 

Kaikki haittavaikutukset

76 %

68 %

 

80 %

Paikalliset

47 %

46 %

 

60 %

Systeemiset

59 %

51 %

 

54 %

 

 

 

 

Kuume ≥38 °C (≥40 °C)

0 %

0 %

0 %

Muut haittatapahtumat

54 %

49 %

35 %

Lapset (3–<9 vuotta)

N = 96

N = 93

N = 85

Kaikki haittavaikutukset

72 %

68 %

79 %

Paikalliset

66 %

58 %

74 %

Systeemiset

32 %

33 %

45 %

Kuume ≥38 °C (≥40 °C)

4 %

2 %

6 %

Muut haittatapahtumat

36 %

31 %

19 %

Nuoret (9 – <18 vuotta)

N = 93

N = 91

N = 83

Kaikki haittavaikutukset

91 %

82 %

89 %

Paikalliset

81 %

70 %

81 %

Systeemiset

69 %

52 %

69 %

Kuume ≥38 °C (≥40 °C)

0 %

1 %

2 %

Muut haittatapahtumat

30 %

27 %

22 %

Focetria (H1N1v)

Focetria H1N1v-rokotuksen jälkeisellä viikolla ilmoitetut haittavaikutukset 77:llä 3–8-vuotiaalla lapsella ja 80:lla 9–17-vuotiaalla lapsella ja nuorella, jotka saivat 7,5 µg:n valmistetta:

 

Injektio 1

Injektio 2

Lapset (3–8-vuotiaat)

N = 77

N = 75

Mikä tahansa haittavaikutus

74 %

69 %

Paikallinen

62 %

56 %

Systeeminen

39 %

35 %

Kuume ≥38–38,9 °C

4 %

1 %

Kuume 39–39,9 °C

0 %

1 %

Kuume ≥40 °C

0 %

0 %

Muu haittavaikutus

14 %

17 %

Nuoret (9–17-vuotiaat)

N = 80

N = 79

Mikä tahansa haittavaikutus

79 %

66 %

Paikallinen

70 %

58 %

Systeeminen

45 %

30 %

Kuume ≥38–38,9 °C

3 %

1 %

Kuume 39–39,9 °C

0 %

0 %

Kuume ≥40 °C

0 %

0 %

Muu haittavaikutus

13 %

10 %

Tiedot 3–17-vuotiaista lapsista ja nuorista osoittavat lievää reaktogeenisuuden vähenemistä toisen annoksen jälkeen ilman kuumetapausten määrän nousua.

Hyvin yleiset 3–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla ilmoitetut haittavaikutukset: Kipu, induraatio ja eryteema, huonovointisuus, lihaskipu, päänsärky ja väsymys.

Focetria H1N1v-rokotuksen jälkeisellä viikolla ilmoitetut haittavaikutukset 73:llä 6–11 kuukauden ikäisellä imeväisellä ja 73:lla 12–35 kuukauden ikäisellä pikkulapsella, jotka saivat 7,5 µg:n valmistetta:

 

Injektio 1

Injektio 2

Imeväiset (6–11 kuukauden ikäiset)

N = 73

N = 68

Mikä tahansa haittavaikutus

79 %

65 %

Paikallinen

44 %

26 %

Systeeminen

70 %

56 %

Kuume ≥38–38,9 °C

11 %

9 %

Kuume 39–39,9 °C

3 %

4 %

Kuume ≥40 °C

0 %

0 %

Muu haittavaikutus

32 %

31 %

 

 

Pikkulapset (12–35 kuukauden

N = 73

N = 71

ikäiset)

 

 

Mikä tahansa haittavaikutus

70 %

71 %

Paikallinen

51 %

49 %

Systeeminen

60 %

49 %

Kuume ≥38–38,9 °C

10 %

11 %

Kuume 39–39,9 °C

4 %

1 %

Kuume ≥40 °C

1 %

0 %

Muu haittavaikutus

21 %

24 %

Tiedot 6–35 kuukauden ikäisistä imeväisistä ja pikkulapsista osoittavat lievää reaktogeenisuuden vähenemistä toisen annoksen jälkeen ilman kuumetapausten määrän nousua.

Hyvin yleiset 146:lla 6–35 kuukauden ikäisellä imeväisellä ja pikkulapsella ilmoitetut haittavaikutukset:

Arkuus, eryteema, ärtyneisyys, epätavallinen itku, uneliaisuus, ripuli, oksentaminen ja ruokailutottumusten muutos. Induraatio ja ekkymoosi olivat hyvin yleisiä haittavaikutuksia pikkulapsilla, mutta harvinaisempia imeväisillä.

Markkinoille tulon jälkeinen seuranta

Kliinisissä tutkimuksissa ilmoitettujen haittavaikutusten lisäksi seuraavia Focetria H1N1:n haittavaikutuksia on ilmoitettu markkinoille tulon jälkeisen seurannan aikana:

Veri ja imukudos

Lymfadenopatia.

Sydän

Palpitaatio, takykardia.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Astenia.

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihasheikkous, kipu raajoissa.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yskä.

Iho ja ihonalainen kudos

Yleiset ihoreaktiot, mukaan lukien kutina, nokkosihottuma tai epäspesifinen ihottuma, angioedeema.

Ruoansulatuselimistö

Ruoansulatuselimistön häiriöt, kuten pahoinvointi, oksentaminen, vatsakipu ja ripuli.

Hermosto

Päänsärky, huimaus, uneliaisuus, synkopee. Neurologiset häiriöt, kuten neuralgia, parestesia, kouristukset ja neuriitti.

Immuunijärjestelmä

Allergiset reaktiot, anafylaksia, myös dyspnea, bronkospasmi, kurkunpään edeema, joka harvinaisissa tapauksissa johtaa sokkitilaan.

Sellaisten adjuvantoitujen interpandeemisten trivalenttien rokotteiden, joiden koostumus on Foclivia-rokotteen kaltainen (MF59C.1-adjuvanttia sisältävä H1N1-pandemiarokote), markkinoille tulon jälkeisen seurannan aikana on lisäksi raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Harvinainen (>1/10 000, <1/1 000):

Trombosytopenia (jotkin hyvin harvinaiset tapaukset olivat vaikeita ja niissä verihiutaleiden määrä oli alle 5 000/mm3).

Hyvin harvinainen (<1/10 000):

Vaskuliitti ja siihen liittyvät ohimenevät munuaisoireet sekä eksudatiivinen monimuotoinen punavihoittuma.

Neurologiset häiriöt, kuten enkefalomyeliitti, neuriitti ja Guillain-Barrén oireyhtymä.

Pandemiarokotteen myyntiin tulon jälkeisessä seurannassa todettu haittavaikutus (todetut haittavaikutukset): ei oleellinen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Influenssarokote, ATC-koodi: J07BB02

Tässä osassa kuvataan kokemuksia H5N1-mallirokotteella suoritetuista kliinisistä tutkimuksista kahden 7,5 mikrogrammaa sisältävän annoksen antamisen jälkeen.

Mallirokotteet sisältävät influenssa-antigeenejä, jotka poikkeavat ajankohtaisesti esiintyvien influenssavirusten antigeeneistä. Näitä antigeenejä voidaan pitää ”uusina” antigeeneinä ja ne simuloivat tilanteen, jossa rokotteen kohderyhmä on immunologisesti naiivi. Mallirokotteella saadut tiedot tukevat pandemiarokotteelle todennäköisesti käytettävää rokotusstrategiaa: mallirokotteilla saatu kliinistä tehoa ja turvallisuutta koskeva tieto on olennaista pandemiarokotteille.

Aikuiset (18–60-vuotiaat)

Vaiheen II kliiniseen tutkimukseen (tutkimus V87P1), joka toteutettiin H5N1-rokotteella yhdistettynä MF59C.1-adjuvanttiin, osallistui 312 tervettä aikuista. 156 tutkimuspotilaalle annettiin kaksi

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 μg hemagglutiniini (HA)/annos adjuvantoitu) -virusta sisältävää rokoteannosta kolmen viikon välein.

Toiseen kliiniseen (vaiheen III) tutkimukseen (tutkimus V87P13) osallistui 2 693 tervettä aikuista, jotka saivat kaksi annosta H5N1-virusta (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 μg HA/annos adjuvantoitu) sisältävää rokotetta kolmen viikon välein. Immunogeenisuus arvioitiin tutkimuspotilaiden osajoukossa (n = 197).

Aikuisilla yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä todettu serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/Vietnam/1194/2004 -kannan anti-HA-vasta-aineelle yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä (SRH- testillä) mitattuna olivat seuraavat:

 

Tutkimus V87P1

Tutkimus V87P13

Anti-HA-vasta-aine (yksittäinen

21 päivää toisen annoksen

21 päivää toisen annoksen

radiaalinen hemolyysi)

jälkeen

jälkeen

 

N = 149

N = 197

Serosuojaluku (95 % CI)*

85 % (79–91)

91 % (87–95)

Serokonversioluku (95 % CI)*

85 % (78–90)

78 % (72–84)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

7,74 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

 

 

 

 

Tutkimus V87P13

Tutkimus V87P13

Anti-HA-vasta-aine (yksittäinen

21 päivää toisen annoksen

21 päivää toisen annoksen

radiaalinen hemolyysi)

jälkeen

jälkeen

 

N = 69

N = 128

Vasta-aineiden lähtötaso

<4 mm2

≥4 mm2

Serosuojaluku (95 % CI)*

87 % (77–94)

94 % (88–97)

Serokonversioluku (95 % CI)*

87 % (77–94)

73 % (65–81)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin (SRH) määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet

Mikroneutralisaatiotestillä (MN) määritetty serosuojaluku A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan

oli 67 % (60–74) – 85 % (78–90) ja serokonversioluku A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan oli 65 % (58–72) – 83 % (77–89). Mikroneutralisaatiotestillä määritetty immuunivaste rokotukselle on samansuuntainen kuin yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä saadut tulokset.

Vasta-aineiden säilyminen primaarirokotusten jälkeen määritettiin tässä potilasjoukossa hemagglutinaation inhibitio –menetelmällä (HI), yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä ja mikroneutralisaatiotestillä. Päivän 202 vasta-ainepitoisuudet olivat pienentyneet 20–50 % aikaisemmista pitoisuuksista verrattuna 43 päivää primaarirokotusohjelman jälkeen saavutettuihin vasta-ainepitoisuuksiin.

Iäkkäät (>60-vuotiaat)

Kahdessa kliinisessä tutkimuksessa yli 60-vuotiailla tutkimushenkilöillä (pieni osa tutkimushenkilöistä oli yli 70-vuotiaita) yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä mitattu serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/Vietnam/1194/2004 -kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat seuraavat:

 

Tutkimus V87P1

Tutkimus V87P13

Anti-HA vasta-aine (yksittäinen

21 päivää toisen annoksen

21 päivää toisen annoksen

radiaalinen hemolyysi)

jälkeen

jälkeen

 

N = 84

N = 210

Serosuojaluku (95 % CI)*

80 % (70–88)

82 % (76–87)

Serokonversioluku (95 % CI)*

70 % (59–80)

63 % (56–69)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

4,96 (3,87–6,37)

2,9 (2,53–3,31)

 

 

 

 

Tutkimus V87P13

Tutkimus V87P13

Anti-HA-vasta-aine (yksittäinen

21 päivää toisen annoksen

21 päivää toisen annoksen

radiaalinen hemolyysi)

jälkeen

jälkeen

 

N = 66

N = 143

Vasta-aineiden lähtötaso

<4 mm2

≥4 mm2

 

 

Serosuojaluku (95 % CI)*

82 % (70–90)

82 % (75–88)

Serokonversioluku (95 % CI)*

82 % (70–90)

54 % (45–62)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

8,58 (6,57–11)

1,91 (1,72–2,12)

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet

Mikroneutralisaatiotestillä määritetty serosuojaluku A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan oli 57 % (50–64) – 79 % (68–87) ja serokonversioluku A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan oli 55 % (48–62) – 58 % (47–69). Mikroneutralisaatiotestin tulokset, jotka olivat samankaltaisia kuin yksittäisen radiaalisen hemolyysin määritystulokset, osoittivat iäkkäiden potilasjoukossa vahvan immuunivasteen rokotussarjan antamisen jälkeen.

Hemagglutinaation inhibitio -menetelmällä, yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä ja mikroneutralisaatiotestillä määritetty vasta-aineiden säilyminen primaarirokotusohjelman jälkeen pienentyi tässä potilasjoukossa 50 %:sta 20 %:iin rokotuksen jälkeisestä tasosta päivänä 202 verrattuna päivään 43 primaarirokotusohjelman jälkeen hemagglutinaation inhibitio -menetelmällä, yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä ja mikroneutralisaatiotestillä määritettynä. Enintään 50 %:lla iäkkäistä H5N1-rokotteella yhdessä MF59:n kanssa immunisaation saaneista henkilöistä oli serosuoja kuusi kuukautta rokotuksen jälkeen.

Tehosteannos

Kolmas (tehoste) annos H5N1-rokotetta yhdessä MF59:n kanssa annettiin kuusi kuukautta primaarirokotusohjelman jälkeen. Tulokset on osoitettu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksellä.

Yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä todettu serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/Vietnam/1194/2004 -kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat seuraavat:

 

Tutkimuksen V87P1

Tutkimuksen V87P1

 

aikuiset,

iäkkäät,

 

tehoste (6 kuukautta toisen

tehoste (6 kuukautta toisen annoksen

 

annoksen jälkeen)

jälkeen)

 

 

 

Yksittäinen radiaalinen

N = 71

N = 38

hemolyysi

 

 

 

 

 

Serosuojaluku (95 % CI)*

89 % (79–95)

84 % (69–94)

 

 

 

Serokonversioluku

83 % (72–91)

63 % (46–78)

(95 % CI)*

 

 

Serokonversio-kerroin

5,96 (4,72–7,53)

5,15 (3,46–7,66)

(95 % CI)**

 

 

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet

Iäkkäille annetusta tehosteannoksesta on vähän tietoa.

Aikuisia ja iäkkäitä henkilöitä koskevat supportiiviset tiedot

Kahdessa annoshakututkimuksessa 78 aikuista sai adjuvantoidun mallirokotteen (H5N3 tai H9N2). Kaksi annosta H5N3 (A/Duck/Singapore/97) -kantaa sisältävää rokotetta annettiin kolmena eri annostuksena (7,5; 15 ja 30 µg HA/annos) kolmen viikon välein.

Seeruminäytteitä verrattiin alkuperäiseen H5N3:een ja myös useisiin H5N1-isolaatteihin.

Yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä saavutetut serologiset vasteet osoittivat, että 100 % henkilöistä saavutti serosuojan ja 100 % serokonversion kahden 7,5 g:n injektion jälkeen. Adjuvantoidun rokotteen todettiin myös indusoivan vasta-aineita, jotka muodostivat ristisuojan vuonna 2003 ja 2004 eristettyjä H5N1-kantoja vastaan, mikä osoittaa tiettyä antigeenistä siirtymää alkuperäisiin kantoihin verrattuna.

Kaksi annosta H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) -kantaa sisältävää rokotetta annettiin neljänä eri annostuksena (3,75; 7,5; 15 ja 30 μg HA/annos) neljän viikon välein. HI-määrityksessä saavutetut serologiset vasteet osoittivat, että 92 % henkilöistä saavutti serosuojan ja 75 % serokonversion kahden 7,5 g:n injektion jälkeen.

Ristireaktiivisuus

Aikuiset (18–60-vuotiaat)

Aikuisilla 18–60-vuotiailla henkilöillä yksittäisen radiaalisen hemolyysin (SRH) ja hemagglutinaation inhibition (HI) määrityksessä todetut serosuojaluvut*, serokonversioluvut* ja serokonversiokertoimet** H5N1 A/turkey/Turkey/05 -kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat toisen annoksen jälkeen seuraavat:

 

Anti-HA-vasta-aine

Tutkimus V87P1

Tutkimus V87P13

 

 

21 päivää toisen

21 päivää toisen

 

 

annoksen jälkeen

annoksen jälkeen

 

 

N = 70

N = 197

Yksittäinen

Serosuojaluku (95 % CI)*

70 % (58–80)

59 % (52–66)

radiaalinen

Serokonversioluku (95 % CI)*

NA***

49 % (42–56)

hemolyysi (SRH)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

NA***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

N = 69

N = 197

Hemagglutinaation

Serosuojaluku (95 % CI)°

36 % (25–49)

23 % (18–30)

inhibitio (HI)

Serokonversioluku (95 % CI)°

NA***

19 % (14–25)

 

Serokonversiokerroin (95 % CI)°°

NA***

1,92 (1,64–2,25)

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet ° mitattu hemagglutinaation inhibition määrityksessä ≥40

°° hemagglutinaation inhibition geometriset keskimääräiset suhteet

***tutkimus V87P1: lähtötasoa ei määritetty

NA = ei oleellinen

Edellä olevassa taulukossa esitettyjen kliinisten tutkimusten mikroneutralisaatiotestin tulokset osoittivat, että serosuojaluku A/turkey/Turkey/05-kantaa vastaan oli 27 % (17–39) (V87P1) – 39 % (32–46) (V87P13) ja että tutkimuksessa V87P13 serokonversioluku oli 36 % (29–43). Tutkimuksen V87P13 mikroneutralisaatiotestin tulosten geometrinen keskimääräinen suhde A/turkey/Turkey/05-kantaa vastaan oli 2,77 (2,4–3,2).

Iäkkäät (>60-vuotiaat)

Yli 60-vuotiaiden tutkimushenkilöiden yksittäisen radiaalisen hemolyysin ja hemagglutinaation inhibition määrityksissä todettu serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/turkey/Turkey/05 -kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat toisen annoksen jälkeen seuraavat:

 

Anti-HA vasta-aine

Tutkimus V87P1

Tutkimus V87P13

 

 

21 päivää toisen

21 päivää toisen

 

 

annoksen jälkeen

annoksen jälkeen

 

 

N = 37

N = 207

Yksittäinen

Serosuojaluku (95 % CI)*

57 % (39–73)

20 % (18–23)

radiaalinen

Serokonversioluku (95 % CI)*

NA***

48 % (41–55)

hemolyysi (SRH)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

NA***

1,74 (1,57–1,94)

 

 

N = 36

N = 208

Hemagglutinaation

Serosuojaluku (95 % CI)°

36 % (21–54)

25 % (19–32)

inhibitio (HI)

Serokonversioluku (95 % CI)°

NA***

19 % (14–25)

 

Serokonversiokerroin (95 % CI)°°

NA***

1,79 (1,56–2,06)

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet ° mitattu hemagglutinaation inhibition määrityksessä ≥40

°° hemagglutinaation inhibition geometriset keskimääräiset suhteet

***tutkimus V87P1: lähtötasoa ei määritetty

NA = ei oleellinen

Edellä olevassa taulukossa esitettyjen kliinisten tutkimusten mikroneutralisaatiotestin tulokset osoittivat, että serosuojaluku A/turkey/Turkey/05-kantaa vastaan oli 11 % (3–25) (tutkimus V87P1) – 30 % (24–37) (tutkimus V87P13) ja että tutkimuksessa V87P13 serokonversioluku oli 25 % (19–31). Tutkimuksen V87P13 mikroneutralisaatiotestin tulosten geometrinen keskimääräinen suhde A/turkey/Turkey/05-kantaa vastaan oli 2,01 (1,78–2,26).

Pediatristen potilaiden tutkimustiedot

Kliiniseen tutkimukseen (tutkimus V87P6), joka toteutettiin H5N1-rokotteella yhdistettynä MF59C.1-adjuvanttiin, osallistui 471 lasta, jotka olivat iältään 6 kuukaudesta 17 vuoteen. Tutkimuksessa annettiin kaksi 7,5 mikrogramman annosta kolmen viikon välein ja kolmas

annos 12 kuukautta ensimmäisen annoksen jälkeen. Kaikki ikäryhmät (so. 6–35 kuukautta, 3–8 vuotta ja 9‒17 vuotta) saavuttivat kolme viikkoa toisen rokotuksen jälkeen (päivänä 43) korkeat vasta-ainepitoisuudet (A/Vietnam/1194/2004-kannalle) yksittäisen radiaalisen hemolyysin ja hemagglutinaation inhibition määrityksellä mitattuna, ks. seuraava taulukko*. Tässä tutkimuksessa ei havaittu rokotukseen liittyneitä vakavia haittatapahtumia.

 

 

Pikkulapset

Lapset

Nuoret

 

 

(6–<36 kuukautta)

(3–<9 vuotta)

(9–<18 vuotta)

 

 

N = 134

N = 91

N = 89

 

Serosuojaluku (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Päivä 43

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

Serokonversiokerroin (95 % CI)

HI

 

 

 

 

 

Päivä 43 – päivä 1

(109–151)

(97–142)

(51–88)

 

Serokonversioluku (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Päivä 43

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

 

N = 133

N = 91

N = 90

 

Serosuojaluku (95 % CI)

100 %

100 %

100 %

 

Päivä 43

(97–100)

(96–100)

(96–100)

 

Serokonversiokerroin

SRH

(95 % CI)

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

 

 

Päivä 43 – päivä 1

 

 

 

 

Serokonversioluku

98 %

100 %

99 %

 

(95 % CI)

 

 

 

 

 

(95–100)

(96–100)

(94–100)

 

Päivä 43

 

 

 

* CHMP:n lapsia koskevien immunogeenisuuskriteerien puuttuessa lasten rokotuksen jälkeen saatuihin serologisiin tietoihin sovellettiin aikuisille annettujen kausi-influenssarokotteiden arvioinnissa käytettäviä CHMP:n immunogeenisuuskriteereitä. Tämän merkitystä kliinisen suojatehon kannalta ei kuitenkaan tiedetä.

Mikroneutralisaatiotestin tulokset A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan osoittivat serosuojaluvun olevan 99 % (95 % CI: 94–100), serokonversioluvun 97 % (95 % CI: 91–99) – 99 % (95 % CI: 96– 100) ja geometrisen keskimääräisen suhteen 29 (95 % CI: 25–35) – 50 (95 % CI: 44–58).

Focetria H1N1v:n immunogeenisuustulokset (tutkimus V111_03):

Tutkimuksiin osallistui 70 9–17-vuotiasta lasta ja nuorta, 60 3–8-vuotiasta lasta, 58 12 –35 kuukauden ikäistä lasta ja 49 6–11-kuukauden ikäistä imeväistä, joille annettiin kaksi 7,5 µg:n Focetria-annosta. HI-määrityksellä mitattu serosuojaluku ja serokonversioluku ja serokonversiokerroin ilmaistuna HI:n geometrisena keskiarvona H1N1:n anti-HA-vasta-aineelle arvioitiin ensimmäisen ja toisen annoksen jälkeen. CHMP:n aikuisille (18–60-vuotiaille) määrittelemät immunogeenisuuskriteerit täyttyivät sekä 1. että 2. annoksen jälkeen kaikissa yllä mainituissa ikäryhmissä (sekä perusjoukossa että lähtötilanteessa seronegatiivisina olleiden alajoukossa).

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Foclivia-valmisteen käytöstä yhden tai useamman pediatrisen potilasryhmän aktiivisessa immunisaatiossa A-tyypin influenssaviruksen H5N1-alatyyppiä vastaan. Ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa.

Foclivia-rokotteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisilla perusteilla.

Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellistä tietoa tieteellisistä syistä. Euroopan lääkevirasto (EMA) arvioi vuosittain uuden tiedon ja tarvittaessa päivittää valmisteyhteenvedon.

5.2Farmakokinetiikka

Ei oleellinen.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliiniset tiedot Focliviasta ja MF59C.1-adjuvanttia sisältävästä kausi-influenssarokotteesta eivät osoita erityistä vaaraa ihmisille toistuvaa annostoksisuutta, paikallista sietokykyä, naisten hedelmällisyyttä ja reproduktiivista ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten perusteella.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Natriumkloridi

Kaliumkloridi

Kaliumdivetyfosfaatti

Dinatriumfosfaattidihydraatti

Magnesiumkloridiheksahydraatti

Kalsiumklorididihydraatti

Natriumsitraatti

Sitruunahappo

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Adjuvantti, ks. kohta 2.

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3Kestoaika

1 vuosi.

6.4Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

0,5 ml esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasi), jossa on männän tulppa (bromobutyylikumi). Pakkauskoot: 1 ja 10.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Rokotteen annetaan lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Ravista varovasti ennen käyttöä. Tarkista suspensio visuaalisesti ennen antoa. Jos siinä on hiukkasia ja/tai suspension ulkonäössä on jotain poikkeavaa, rokote on hävitettävä.

Käyttämätön rokote tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italia

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 19.10.2009

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 19.10.2014

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Foclivia injektioneste, suspensio

Rokote pandeemiseen influenssaan (H5N1) (pinta-antigeeni, inaktivoitu, adjuvantoitu)

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Influenssaviruksen pinta-antigeenit (hemagglutiniini ja neuraminidaasi)* seuraavasta kannasta:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogrammaa** 0,5 ml:n annosta kohti

*tuotettu kananmunissa

**ilmaistaan hemagglutiniinin mikrogrammoissa

MF59C.1-adjuvantti sisältää:

 

Skvaleeni

9,75 milligrammaa

Polysorbaatti 80

1,175 milligrammaa

Sorbitaanitrioleaatti

1,175 milligrammaa

Tämä rokote on WHO:n antaman suosituksen ja EU:n pandemiaa koskevan päätöksen mukainen.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, suspensio.

Maidonvalkoinen neste.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Influenssan ehkäisy virallisesti julistetussa pandemiassa.

Focliviaa tulee käyttää virallisen ohjeistuksen mukaisesti.

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset ja iäkkäät: 0,5 ml valittuna päivänä.

Toinen rokoteannos tulee antaa aikaisintaan kolmen viikon kuluttua.

Foclivia-rokotetta arvioitiin aikuisilla (18–60-vuotiailla) ja iäkkäillä (yli 60-vuotiailla) 1, 22 päivän primaarirokotusohjelman jälkeen.

Tiedot kolmannesta rokoteannoksesta (tehoste), joka annettiin 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä rokoteannoksesta, ovat vähäisiä (ks. kohdat 4.8 ja 5.1).

Pediatriset potilaat

Foclivia-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisillä ei ole vielä varmistettu. 6 kuukauden – 18 vuoden ikäisistä tutkimuspotilaista saatavissa olevan tiedon perusteella, joka on kuvattu kohdassa 5.1, ei voida antaa suosituksia annostuksesta.

Alle 6 kuukauden ikäisistä lapsista ei ole tietoja käytettävissä.

Antotapa

Suojarokote tulee antaa lihaksensisäisenä injektiona hartialihakseen tai reiden etu-ulkosyrjään (lihasmassan määrän mukaan).

4.3 Vasta-aiheet

Aiemmin esiintynyt anafylaktinen (ts. hengenvaarallinen) reaktio jollekin tämän rokotteen aineosalle tai rokotteen sisältämille kananmunan hivenjäämille, kanaproteiineille, kanamysiinille ja neomysiinisulfaatille, bariumsulfaatille, formaldehydille ja setyylitrimetyyliammoniumbromidille (CTAB). Pandemian yhteydessä tämän rokotteen antaminen voi kuitenkin olla asianmukaista edellyttäen, että elvytysvälineet ovat tarvittaessa välittömästi käytettävissä. Ks. kohta 4.4.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Tämä rokote tulee antaa varoen henkilöille, joilla tiedetään olevan yliherkkyyttä (muu kuin anafylaktinen reaktio) vaikuttavalle aineelle, jollekin kohdassa 6.1 luetellulle apuaineelle sekä kananmunille, kanaproteiineille, kanamysiinille ja neomysiinisulfaatille, bariumsulfaatille, formaldehydille ja setyylitrimetyyliammoniumbromidille (CTAB).

Kuten kaikkien pistettävien rokotteiden käytön yhteydessä, saatavilla on aina oltava asianmukainen hoitovarustus ja valvonta rokotuksesta johtuvan harvinaisen anafylaktisen reaktion varalle.

Mikäli pandemian yhteydessä on mahdollista, suojarokotuksen antamista tulee lykätä, jos potilaalla on vaikea kuumesairaus tai akuutti infektio.

Focliviaa ei missään tapauksessa saa antaa laskimoon eikä ihon alle.Sen vuoksi terveydenhuollon ammattilaisten on arvioitava hyödyt ja mahdolliset riskit, jotka liittyvät tämän rokotteen antamiseen henkilöille, joilla on trombosytopenia tai jokin lihakseen annettavalle injektiolle vasta-aiheen muodostava verenvuototauti, ellei mahdollinen hyöty ole verenvuotoon liittyvää riskiä suurempi.

Vasta-ainereaktio voi olla puutteellinen, jos potilaalla on endogeeninen tai iatrogeeninen immunosuppressio.

Jokainen rokote ei välttämättä saa aikaan suojaavaa vastetta (ks. kohta 5.1).

Kliinisissä tutkimuksissa havaittiin jonkin verran ristisuojaa H5N1-virusvariantteja vastaan (ks. kohta 5.1).

Koska toisen rokoteannoksen antamista suositellaan, on syytä huomata, että Foclivia-valmisteen ja muiden monovalenttien H5N1-rokotteiden keskinäistä vaihdettavuutta tukevia turvallisuus-, immunogeenisuus- tai tehotietoja ei ole.

Potilailla, jotka on rokotettu Foclivian kaltaisella MF59.1-adjuvanttia sisältävällä H1N1-pandemiarokotteella nimeltä Focetria, on raportoitu kouristuksia, joihin on voinut liittyä kuumetta, mutta Foclivian käytöstä vastaavia tietoja ei ole saatavilla.

Suurin osa kuumekouristustapauksista ilmeni pediatrisilla potilailla. Joitakin tapauksia havaittiin potilailla, joilla oli aiemmin ollut epilepsiaa. Epilepsiapotilaisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja lääkärin on ilmoitettava potilaille (tai potilaan vanhemmille) kouristusten mahdollisuudesta.

(ks. kohta 4.8).

Synkopeeta (pyörtyminen) voi ilmetä minkä tahansa rokotuksen aikana, tai jopa ennen rokotusta, psykogeenisenä reaktiona injektioon. Siihen saattaa liittyä useita neurologisia merkkejä, kuten hetkellisiä näköhäiriöitä, parestesiaa ja toonis-kloonisia raajaliikkeitä toipumisen aikana. On tärkeää noudattaa oikeita menettelytapoja pyörtymisen aiheuttamien vammojen välttämiseksi.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Foclivia-rokotetta ei tulisi antaa samanaikaisesti muiden rokotteiden kanssa. Mikäli rokotteen antaminen samanaikaisesti toisen rokotteen kanssa on kuitenkin indikoitu, suojarokotus tulee antaa eri raajaan. Haittavaikutukset saattavat voimistua.

Samanaikainen immunosuppressanttihoito saattaa heikentää immunologista vastetta.

Influenssarokotteen jälkeen serologisista testeistä voidaan ELISA-menetelmää käyttämällä saada vääriä positiivisia tuloksia ihmisen immuunikatoviruksen (HIV-1), hepatiitti C-viruksen ja erityisesti HTLV-1-viruksen vasta-aineista. Näissä tapauksissa Western blot -menetelmä on negatiivinen. Nämä ohimenevät väärät positiiviset tulokset saattavat johtua immuoglobuliini M:n tuotannosta rokotteen vastareaktiona.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Foclivia-rokotteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tietoja.

Turvallisuustietoja on saatavana, mutta ne ovat raskaana olevista naisista, jotka ovat saaneet Focetriaa (Foclivian kaltainen H1N1-pandemiarokote). Focetria sisältää saman määrän MF59C.1-adjuvanttia kuin Foclivia. Markkinoille tulon jälkeen spontaanisti ilmoitetut haittavaikutukset ja interventiotutkimus eivät osoita Focetrian käytöllä olevan suoria tai epäsuoria haittavaikutuksia raskauteen. Lisäksi kaksi laajaa havainnoivaa tutkimusta, joiden tarkoitus oli arvioida Focetrian käytön turvallisuutta raskauden aikana, eivät osoittaneet raskaudenaikaisen diabeteksen, pre-eklampsian, keskenmenojen, kuolleena syntyneisyyden, alhaisen syntymäpainon, keskosuuden, neonataalikuolemien tai synnynnäisten epämuodostumien suurempaa määrää lähes 10 000 rokotetulla, raskaana olevalla naisella ja heidän jälkeläisillään, kun heitä verrattiin rokottamattomiin verrokkeihin. Terveydenhuollon ammattilaisten on arvioitava hyötyjä ja mahdollisia riskejä, jotka liittyvät Foclivian antamiseen raskaana oleville naisille ja otettava huomioon viralliset suositukset.

Imetys

Rokotetta voidaan käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole tietoja.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Jotkin kohdassa 4.8 ”Haittavaikutukset” mainituista vaikutuksista saattavat vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

4.8 Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Aikuiset ja iäkkäät (yli 18-vuotiaat)

Kliinisissä tutkimuksissa, joissa adjuvanttia sisältävää H5N1-pandemiarokotetta annettiin aikuisille ja iäkkäille (ks. lisätietoa kohdasta 5.1), useimmat reaktiot olivat lieviä, lyhytaikaisia ja laadullisesti samankaltaisia kuin tavallisista kausi-influenssarokotteista saatavat reaktiot. On yleisesti tiedossa, että suuremman immunogeenisuuden aikaan saava adjuvanttivaikutus liittyy hieman suurempaan paikallisten reaktioiden yleisyyteen (lähinnä lievään kipuun) verrattuna tavallisiin adjuvantoimattomiin influenssarokotteisiin. Toisen annoksen jälkeen ilmeni vähemmän reaktioita kuin ensimmäisen.

6 kuukauden – 17 vuoden ikäiset lapset ja nuoret:

II-vaiheen kliinisessä tutkimuksessa (tutkimus V87P6) arvioitiin adjuvanttia sisältävän H5N1-pandemiarokotteen turvallisuutta lapsille ja nuorille (ks. lisätietoja kohdasta 5.1). Reaktogeenisuus oli korkeampi ensimmäisen kuin toisen rokotteen jälkeen, iästä riippumatta. 12 kuukautta toisen annoksen jälkeen annetun kolmannen annoksen jälkeen

reaktogeenisuus oli korkeampi kuin ensimmäisen tai toisen annoksen jälkeen. Paikallisia reaktioita raportoineiden tutkimushenkilöiden prosenttimäärät olivat korkeammat vanhemmassa ikäluokassa, lähinnä kipuun liittyvien ilmoitusten suuremman määrän vuoksi. Pikkulapsilla eryteema ja arkuus olivat yleisimmin ilmoitettuja paikallisia reaktioita, kun taas ärtyneisyys ja epätavallinen itku olivat yleisimmin ilmoitettuja systeemisiä reaktioita. Lapsilla ja nuorilla kipu oli yleisimmin ilmoitettu

paikallinen reaktio ja väsymys ja päänsärky olivat yleisimmin ilmoitettuja systeemisiä reaktioita. Vain pieni määrä tutkimushenkilöitä kaikista ikäluokista raportoi kuumeesta. Lasten ja nuorten saaman pandemiarokotteen (Focetria H1N1v) ensimmäisen ja toisen annoksen jälkeiset turvallisuustiedot viittaavat aH5N1-mallirokotevalmisteen yhteydessä raportoitua turvallisuusprofiilia vastaavaan turvallisuusprofiiliin (Foclivia).

Haittavaikutusten yleisyys kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa on esitetty jäljempänä.

Kliiniset tutkimukset

Kliinisissä tutkimuksissa aikuisilla ja iäkkäillä (yli 18-vuotiailla) ilmenneet haittavaikutukset

Haittavaikutusten ilmaantuvuutta arvioitiin eri influenssaviruskannoilla ja eri koostumuksilla (H5N3, H9N2 ja H5N1) tehdyissä neljässä kliinisessä tutkimuksessa, joihin osallistui 3696 aikuista ja iäkästä tutkimushenkilöä. Näistä tutkimushenkilöistä 3618 sai Foclivia-mallirokotetta (A/H5N1)

(ks. kohta 5.1).

Foclivia-mallirokotteella suoritetuissa kliinisissä tutkimuksissa todetut haittavaikutukset luetellaan jäljempänä.

Yli 60-vuotiailla todettujen oireiden esiintyvyys oli pienempi kuin 18–60-vuotiaiden ryhmässä.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä:

Hermosto

Yleinen (>1/100, <1/10): päänsärky

Ihon ja ihonalainen kudos

Yleinen (>1/100, <1/10): hikoilu

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen (>1/100, <1/10): nivelkipu ja lihaskipu

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen (>1/100, <1/10): pistoskohdan punoitus, pistoskohdan turvotus, pistoskohdan induraatio, pistoskohdan ekkymoosi ja pistoskohdan kipu, kuume, huonovointisuus, väsymys ja vilunväristykset

Suurin osa näistä reaktioista häviää yleensä 1–2 vuorokaudessa ilman hoitoa.

6 kuukauden – 17 vuoden ikäisillä lapsilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa ilmenneet haittavaikutukset

Kliininen tutkimus (tutkimus V87P6) toteutettiin H5N1-rokotteella yhdistettynä MF59C.1-adjuvanttiin (n = 334) verrattuna kausi-influenssarokotteeseen (n = 137).

 

Rokotus 1

 

Rokotus 2

Rokotus 3

 

H5N1-adjuvantti

 

H5N1-adjuvantti

H5N1-adjuvantti

 

rokote

 

rokote

rokote

Pikkulapset

N = 145

 

N = 138

N = 124

(6−<36 kuukautta)

 

 

 

 

Kaikki haittavaikutukset

76 %

 

68 %

80 %

Paikalliset

47 %

 

46 %

60 %

Systeemiset

59 %

 

51 %

54 %

Kuume ≥38 °C (≥40 °C)

0 %

 

0 %

0 %

Muut haittatapahtumat

54 %

 

49 %

35 %

 

 

 

 

Lapset (3−<9 vuotta)

N = 96

N = 93

N = 85

Kaikki haittavaikutukset

72 %

68 %

79 %

Paikalliset

66 %

58 %

74 %

Systeemiset

32 %

33 %

45 %

Kuume ≥38 °C (≥40 °C)

4 %

2 %

6 %

Muut haittatapahtumat

36 %

31 %

19 %

Nuoret (9−<18 vuotta)

N = 93

N = 91

N = 83

Kaikki haittavaikutukset

91 %

82 %

89 %

Paikalliset

81 %

70 %

81 %

Systeemiset

69 %

52 %

69 %

Kuume ≥38 °C (≥40 °C)

0 %

1 %

2 %

Muut haittatapahtumat

30 %

27 %

22 %

Focetria (H1N1v)

Focetria H1N1v-rokotuksen jälkeisellä viikolla ilmoitetut haittavaikutukset 77:llä 3–8-vuotiaalla lapsella ja 80:lla 9–17-vuotiaalla lapsella ja nuorella, jotka saivat 7,5 µg:n valmistetta:

 

Injektio 1

Injektio 2

Lapset (3–8-vuotiaat)

N = 77

N = 75

Mikä tahansa haittavaikutus

74 %

69 %

Paikallinen

62 %

56 %

Systeeminen

39 %

35 %

Kuume ≥38–38,9 °C

4 %

1 %

Kuume 39–39,9 °C

0 %

1 %

Kuume ≥40 °C

0 %

0 %

Muu haittavaikutus

14 %

17 %

Nuoret (9–17-vuotiaat)

N = 80

N = 79

Mikä tahansa haittavaikutus

79 %

66 %

Paikallinen

70 %

58 %

Systeeminen

45 %

30 %

Kuume ≥38–38,9 °C

3 %

1 %

Kuume 39–39,9 °C

0 %

0 %

Kuume ≥40 °C

0 %

0 %

Muu haittavaikutus

13 %

10 %

Tiedot 3–17-vuotiaista lapsista ja nuorista osoittavat lievää reaktogeenisuuden vähenemistä toisen annoksen jälkeen ilman kuumetapausten määrän nousua.

Hyvin yleiset 3–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla ilmoitetut haittavaikutukset: Kipu, induraatio ja eryteema, huonovointisuus, lihaskipu, päänsärky ja väsymys.

Focetria H1N1v-rokotuksen jälkeisellä viikolla ilmoitetut haittavaikutukset 73:llä 6–11 kuukauden ikäisellä imeväisellä ja 73:lla 12–35 kuukauden ikäisellä pikkulapsella, jotka saivat 7,5 µg:n valmistetta:

 

Injektio 1

Injektio 2

Imeväiset (6–11 kuukauden ikäiset)

N = 73

N = 68

Mikä tahansa haittavaikutus

79 %

65 %

Paikallinen

44 %

26 %

Systeeminen

70 %

56 %

Kuume ≥38–38,9 °C

11 %

9 %

Kuume 39–39,9 °C

3 %

4 %

Kuume ≥40 °C

0 %

0 %

Muu haittavaikutus

32 %

31 %

Pikkulapset (12–35 kuukauden

N = 73

N = 71

ikäiset)

 

 

Mikä tahansa haittavaikutus

70 %

71 %

Paikallinen

51 %

49 %

Systeeminen

60 %

49 %

Kuume ≥38–38,9 °C

10 %

11 %

Kuume 39–39,9 °C

4 %

1 %

Kuume ≥40 °C

1 %

0 %

Muu haittavaikutus

21 %

24 %

Tiedot 6–35 kuukauden ikäisistä imeväisistä ja pikkulapsista osoittavat lievää reaktogeenisuuden vähenemistä toisen annoksen jälkeen ilman kuumetapausten määrän nousua.

Hyvin yleiset 146:lla 6–35 kuukauden ikäisellä imeväisellä ja pikkulapsella ilmoitetut haittavaikutukset:

Arkuus, eryteema, ärtyneisyys, epätavallinen itku, uneliaisuus, ripuli, oksentaminen ja ruokailutottumusten muutos. Induraatio ja ekkymoosi olivat hyvin yleisiä haittavaikutuksia pikkulapsilla, mutta harvinaisempia imeväisillä.

Markkinoille tulon jälkeinen seuranta

Kliinisissä tutkimuksissa ilmoitettujen haittavaikutusten lisäksi seuraavia Focetria H1N1:n haittavaikutuksia on ilmoitettu markkinoille tulon jälkeisen seurannan aikana:

Veri ja imukudos

Lymfadenopatia.

Sydän

Palpitaatio, takykardia.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Astenia.

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihasheikkous, kipu raajoissa.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yskä.

Iho ja ihonalainen kudos

Yleiset ihoreaktiot, mukaan lukien kutina, nokkosihottuma tai epäspesifi ihottuma, angioedeema.

Ruoansulatuselimistö

Ruoansulatuselimistön häiriöt, kuten pahoinvointi, oksentaminen, vatsakipu ja ripuli.

Hermosto

Päänsärky, huimaus, uneliaisuus, synkopee. Neurologiset häiriöt, kuten neuralgia, parestesia, kouristukset ja neuriitti.

Immuunijärjestelmä

Allergiset reaktiot, anafylaksia, myös dyspnea, bronkospasmi, kurkunpään edeema, joka harvinaisissa tapauksissa johtaa sokkitilaan.

Sellaisten adjuvantoitujen interpandeemisten trivalenttien rokotteiden, joiden koostumus on Foclivia-rokotteen kaltainen (MF59.1-adjuvanttia sisältävä H1N1-pandemiarokote), markkinoille tulon jälkeisen seurannan aikana on lisäksi raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Harvinainen (>1/10 000, <1/1 000):

Trombosytopenia (jotkin hyvin harvinaiset tapaukset olivat vaikeita ja niissä verihiutaleiden määrä oli alle 5 000/mm3).

Hyvin harvinainen (<1/10 000):

Vaskuliitti ja siihen liittyvät ohimenevät munuaisoireet sekä eksudatiivinen monimuotoinen punavihoittuma.

Neurologiset häiriöt, kuten enkefalomyeliitti, neuriitti ja Guillain-Barrén oireyhtymä.

Pandemiarokotteen myyntiin tulon jälkeisessä seurannassa todettu haittavaikutus (todetut haittavaikutukset): ei oleellinen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Influenssarokote, ATC-koodi: J07BB02

Tässä osassa kuvataan kokemuksia H5N1-mallirokotteella suoritetuista kliinisistä tutkimuksista kahden 7,5 mikrogrammaa sisältävän annoksen antamisen jälkeen.

Mallirokotteet sisältävät influenssa-antigeenejä, jotka poikkeavat ajankohtaisesti esiintyvien influenssavirusten antigeeneistä. Näitä antigeenejä voidaan pitää ”uusina” antigeeneinä ja ne simuloivat tilanteen, jossa rokotteen kohderyhmä on immunologisesti naiivi. Mallirokotteella saadut tiedot tukevat pandemiarokotteelle todennäköisesti käytettävää rokotusstrategiaa: mallirokotteilla saatu kliinistä tehoa ja turvallisuutta koskeva tieto on olennaista pandemiarokotteille.

Aikuiset (18–60-vuotiaat)

Vaiheen II kliiniseen tutkimukseen (tutkimus V87P1), joka toteutettiin H5N1-rokotteella yhdistettynä MF59C.1-adjuvanttiin, osallistui 312 tervettä aikuista. 156 tutkimuspotilaalle annettiin kaksi

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 μg hemoagglutiniini (HA)/annos adjuvantoitu) -virusta sisältävää rokoteannosta kolmen viikon välein.

Toiseen kliiniseen (vaiheen III) tutkimukseen (tutkimus V87P13) osallistui 2 693 tervettä aikuista, jotka saivat kaksi annosta H5N1-virusta (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 μg HA/annos adjuvantoitu) sisältävää rokotetta kolmen viikon välein. Immunogeenisuus arvioitiin tutkimuspotilaiden osajoukossa (n = 197).

Aikuisilla yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä todettu serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/Vietnam/1194/2004 -kannan anti-HA-vasta-aineelle yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä (SRH- testillä) mitattuna olivat seuraavat:

 

Tutkimus V87P1

Tutkimus V87P13

Anti-HA-vasta-aine (yksittäinen

21 päivää toisen annoksen

21 päivää toisen annoksen

radiaalinen hemolyysi)

jälkeen

jälkeen

 

N = 149

N = 197

Serosuojaluku (95 % CI)*

85 % (79–91)

91 % (87–95)

Serokonversioluku (95 % CI)*

85 % (78–90)

78 % (72–84)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

7,74 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

 

 

 

 

Tutkimus V87P13

Tutkimus V87P13

Anti-HA-vasta-aine (yksittäinen

21 päivää toisen annoksen

21 päivää toisen annoksen

radiaalinen hemolyysi)

jälkeen

jälkeen

 

N = 69

N = 128

Vasta-aineiden lähtötaso

<4 mm2

≥4 mm2

Serosuojaluku (95 % CI)*

87 % (77–94)

94 % (88–97)

Serokonversioluku (95 % CI)*

87 % (77–94)

73 % (65–81)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin (SRH) määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet

Mikroneutralisaatiotestillä (MN) määritetty serosuojaluku A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan

oli 67 % (60–74) – 85 % (78–90) ja serokonversioluku A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan oli 65 % (58–72) – 83 % (77–89). Mikroneutralisaatiotestillä määritetty immuunivaste rokotukselle on samansuuntainen kuin yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä saadut tulokset.

Vasta-aineiden säilyminen primaarirokotusten jälkeen määritettiin tässä potilasjoukossa hemagglutinaation inhibitio –menetelmällä (HI), yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä ja mikroneutralisaatiotestillä. Päivän 202 vasta-ainepitoisuudet olivat pienentyneet 20–50 % aikaisemmista pitoisuuksista

verrattuna 43 päivää primaarirokotusohjelman jälkeen saavutettuihin vasta-ainepitoisuuksiin.

Iäkkäät (>60-vuotiaat)

Kahdessa kliinisessä tutkimuksessa yli 60-vuotiailla tutkimushenkilöillä (pieni osa tutkimushenkilöistä oli yli 70-vuotiaita) yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä mitattu serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/Vietnam/1194/2004 -kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat seuraavat:

 

Tutkimus V87P1

Tutkimus V87P13

Anti-HA vasta-aine (yksittäinen

21 päivää toisen annoksen

21 päivää toisen annoksen

radiaalinen hemolyysi)

jälkeen

jälkeen

 

N = 84

N = 210

Serosuojaluku (95 % CI)*

80 % (70–88)

82 % (76–87)

Serokonversioluku (95 % CI)*

70 % (59–80)

63 % (56–69)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

4,96 (3,87–6,37)

2,9 (2,53–3,31)

 

 

 

 

Tutkimus V87P13

Tutkimus V87P13

Anti-HA-vasta-aine (yksittäinen

21 päivää toisen annoksen

21 päivää toisen annoksen

radiaalinen hemolyysi)

jälkeen

jälkeen

 

N = 66

N = 143

Vasta-aineiden lähtötaso

<4 mm2

≥4 mm2

Serosuojaluku (95 % CI)*

82 % (70–90)

82 % (75–88)

Serokonversioluku (95 % CI)*

82 % (70–90)

54 % (45–62)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

8,58 (6,57–11)

1,91 (1,72–2,12)

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet

Mikroneutralisaatiotestillä määritetty serosuojaluku A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan oli 57 % (50–64) – 79 % (68–87) ja serokonversioluku A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan oli 55 % (48–62) – 58 % (47–69). Mikroneutralisaatiotestin tulokset, jotka olivat samankaltaisia kuin yksittäisen radiaalisen hemolyysin määritystulokset, osoittivat iäkkäiden potilasjoukossa vahvan immuunivasteen rokotussarjan antamisen jälkeen.

Hemagglutinaation inhibitio -menetelmällä, yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä ja mikroneutralisaatiotestellä määritetty vasta-aineiden säilyminen primaarirokotusohjelman jälkeen pienentyi tässä potilasjoukossa 50 %:sta 20 %:iin rokotuksen jälkeisestä tasosta päivänä 202 verrattuna päivään 43 primaarirokotusohjelman jälkeen hemagglutinaation inhibitio -menetelmällä, yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä ja mikroneutralisaatiotestillä määritettynä. Enintään 50 %:lla iäkkäistä H5N1-rokotteella yhdessä MF59C:n kanssa immunisaation saaneista henkilöistä oli serosuoja kuusi kuukautta rokotuksen jälkeen.

Tehosteannos

Kolmas (tehoste) annos H5N1-rokotetta yhdessä MF59C:n kanssa annettiin kuusi kuukautta primaarirokotusohjelman jälkeen. Tulokset on osoitettu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksellä.

Yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä todettu serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/Vietnam/1194/2004 -kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat seuraavat:

 

Tutkimuksen V87P1 aikuiset,

Tutkimuksen V87P1 iäkkäät,

 

tehoste (6 kuukautta toisen

tehoste (6 kuukautta toisen annoksen

 

annoksen jälkeen)

jälkeen)

Yksittäinen radiaalinen

N = 71

N = 38

hemolyysi

 

 

Serosuojaluku (95 % CI)*

89 % (79–95)

84 % (69–94)

Serokonversioluku (95 %

83 % (72–91)

63 % (46–78)

CI)*

 

 

Serokonversio-kerroin

5,96 (4,72–7,53)

5,15 (3,46–7,66)

(95 % CI)**

 

 

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet

Iäkkäille annetusta tehosteannoksesta on vähän tietoa.

Aikuisia ja iäkkäitä henkilöitä koskevat supportiiviset tiedot

Kahdessa annoshakututkimuksessa 78 aikuista sai adjuvantoidun mallirokotteen (H5N3 tai H9N2). Kaksi annosta H5N3 (A/Duck/Singapore/97) -kantaa sisältävää rokotetta annettiin kolmena eri annostuksena (7,5; 15 ja 30 µg HA/annos) kolmen viikon välein.

Seeruminäytteitä verrattiin alkuperäiseen H5N3:een ja myös useisiin H5N1-isolaatteihin. Yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä saavutetut serologiset vasteet osoittivat, että 100 % henkilöistä saavutti serosuojan ja 100 % serokonversion kahden 7,5 g:n injektion jälkeen. Adjuvantoidun rokotteen todettiin myös indusoivan vasta-aineita, jotka muodostivat ristisuojan vuonna 2003 ja 2004 eristettyjä H5N1-kantoja vastaan, mikä osoittaa tiettyä antigeenistä siirtymää alkuperäisiin kantoihin verrattuna.

Kaksi annosta H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) -kantaa sisältävää rokotetta annettiin neljänä eri annostuksena (3,75; 7,5; 15 ja 30 μg HA/annos) neljän viikon välein. HI-määrityksessä saavutetut serologiset vasteet osoittivat, että 92 % henkilöistä saavutti serosuojan ja 75 % serokonversion kahden 7,5 g:n injektion jälkeen.

Ristireaktiivisuus

Aikuiset (18–60-vuotiaat)

Aikuisilla 18–60-vuotiailla henkilöillä yksittäisen radiaalisen hemolyysin (SRH) ja hemagglutinaation inhibition (HI) määrityksessä todetut serosuojaluvut*, serokonversioluvut* ja serokonversiokertoimet** H5N1 A/turkey/Turkey/05 -kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat toisen annoksen jälkeen seuraavat:

 

Anti-HA-vasta-aine

Tutkimus V87P1

Tutkimus V87P13

 

 

21 päivää toisen

21 päivää toisen

 

 

annoksen jälkeen

annoksen jälkeen

 

 

N = 70

N = 197

Yksittäinen

Serosuojaluku (95 % CI)*

70 % (58–80)

59 % (52–66)

radiaalinen

Serokonversioluku (95 % CI)*

NA***

49 % (42–56)

hemolyysi (SRH)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

NA***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

N = 69

N = 197

Hemagglutinaation

Serosuojaluku (95 % CI)°

36 % (25–49)

23 % (18–30)

inhibitio (HI)

Serokonversioluku (95 % CI)°

NA***

19 % (14–25)

 

Serokonversiokerroin (95 % CI)°°

NA***

1,92 (1,64–2,25)

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet ° mitattu hemagglutinaation inhibition määrityksessä ≥40

°° hemagglutinaation inhibition geometriset keskimääräiset suhteet

***tutkimus V87P1: lähtötasoa ei määritetty

NA = ei oleellinen

Edellä olevassa taulukossa esitettyjen kliinisten tutkimusten mikroneutralisaatiotestin tulokset osoittivat, että serosuojaluku A/turkey/Turkey/05-kantaa vastaan oli 27 % (17–39) (V87P1) – 39 % (32–46) (V87P13) ja että tutkimuksessa V87P13 serokonversioluku oli 36 % (29–43). Tutkimuksen V87P13 mikroneutralisaatiotestin tulosten geometrinen keskimääräinen suhde A/turkey/Turkey/05-kantaa vastaan oli 2,77 (2,4–3,2).

Iäkkäät ( 60-vuotiaat)

Yli 60-vuotiaiden tutkimushenkilöiden yksittäisen radiaalisen hemolyysin ja hemagglutinaation inhibition määrityksissä todettu serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/turkey/Turkey/05 -kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat toisen annoksen jälkeen seuraavat:

 

Anti-HA vasta-aine

Tutkimus V87P1

Tutkimus V87P13

 

 

21 päivää toisen

21 päivää toisen

 

 

annoksen jälkeen

annoksen jälkeen

 

 

N = 37

N = 207

Yksittäinen

Serosuojaluku (95 % CI)*

57 % (39–73)

20 % (18–23)

radiaalinen

Serokonversioluku (95 % CI)*

NA***

48 % (41–55)

hemolyysi (SRH)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

NA***

1,74 (1,57–1,94)

 

 

N = 36

N = 208

Hemagglutinaation

Serosuojaluku (95 % CI)°

36 % (21–54)

25 % (19–32)

inhibitio (HI)

Serokonversioluku (95 % CI)°

NA***

19 % (14–25)

 

Serokonversiokerroin (95 % CI)°°

NA***

1,79 (1,56–2,06)

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet ° mitattu hemagglutinaation inhibition määrityksessä ≥40

°° hemagglutinaation inhibition geometriset keskimääräiset suhteet

***tutkimus V87P1: lähtötasoa ei määritetty

NA = ei oleellinen

Edellä olevassa taulukossa esitettyjen kliinisten tutkimusten mikroneutralisaatiotestin tulokset osoittivat, että serosuojaluku A/turkey/Turkey/05-kantaa vastaan oli 11 % (3–25) (tutkimus V87P1) – 30 % (24–37) (tutkimus V87P13) ja että tutkimuksessa V87P13 serokonversioluku oli 25 % (19–31). Tutkimuksen V87P13 mikroneutralisaatiotestin tulosten geometrinen keskimääräinen suhde A/turkey/Turkey/05-kantaa vastaan oli 2,01 (1,78–2,26).

Pediatristen potilaiden tutkimustiedot

Kliiniseen tutkimukseen (tutkimus V87P6), joka toteutettiin H5N1-rokotteella yhdistettynä MF59C.1-adjuvanttiin, osallistui 471 lasta, jotka olivat iältään 6 kuukaudesta 17 vuoteen. Tutkimuksessa annettiin kaksi 7,5 mikrogramman annosta kolmen viikon välein ja kolmas

annos 12 kuukautta ensimmäisen annoksen jälkeen. Kaikki ikäryhmät (so. 6–35 kuukautta, 3–8 vuotta ja 9–17 vuotta) saavuttivat kolme viikkoa toisen rokotuksen jälkeen (päivänä 43) korkeat vasta-ainepitoisuudet (A/Vietnam/1194/2004-kannalle) yksittäisen radiaalisen hemolyysin ja hemagglutinaation inhibition määrityksellä mitattuna, ks. seuraava taulukko*. Tässä tutkimuksessa ei havaittu rokotukseen liittyneitä vakavia haittatapahtumia.

 

 

Pikkulapset

Lapset

Nuoret

 

 

(6–<36 kuukautta)

(3–<9 vuotta)

(9–<18 vuotta)

 

 

N = 134

N = 91

N = 89

 

Serosuojaluku (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Päivä 43

(92–99)

(91–99)

(80–94)

HI

Serokonversiokerroin (95 % CI)

Päivä 43 – päivä 1

(109–151)

(97–142)

(51–88)

 

Serokonversioluku (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Päivä 43

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

 

N = 133

N = 91

N = 90

 

Serosuojaluku (95 % CI)

100 %

100 %

100 %

 

Päivä 43

(97–100)

(96–100)

(96–100)

 

Serokonversiokerroin

SRH(95 % CI)

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

Päivä 43 – päivä 1

 

 

 

 

Serokonversioluku

98 %

100 %

99 %

 

(95 % CI)

(95–100)

(96–100)

(94–100)

 

Päivä 43

 

 

 

* CHMP:n lapsia koskevien immunogeenisuuskriteerien puuttuessa lasten rokotuksen jälkeen saatuihin serologisiin tietoihin sovellettiin aikuisille annettujen kausi-influenssarokotteiden arvioinnissa käytettäviä CHMP:n immunogeenisuuskriteereitä. Tämän merkitystä kliinisen suojatehon kannalta ei kuitenkaan tiedetä.

Mikroneutralisaatiotestin tulokset A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan osoittivat serosuojaluvun olevan 99 % (95 % CI: 94–100), serokonversioluvun 97 % (95 % CI: 91–99) – 99 % (95 % CI: 96– 100) ja geometrisen keskimääräisen suhteen 29 (95 % CI: 25–35) – 50 (95 % CI: 44–58).

Focetria H1N1v:n immunogeenisuustulokset (tutkimus V111_03):

Tutkimuksiin osallistui 70 9–17-vuotiasta lasta ja nuorta, 60 3–8-vuotiasta lasta, 58 12 –35 kuukauden ikäistä lasta ja 49 6–11-kuukauden ikäistä imeväistä, joille annettiin kaksi 7,5 µg:n Focetria-annosta. HI-määrityksellä mitattu serosuojaluku ja serokonversioluku ja serokonversiokerroin ilmaistuna HI:n geometrisena keskiarvona H1N1:n anti-HA-vasta-aineelle arvioitiin ensimmäisen ja toisen annoksen jälkeen. CHMP:n aikuisille (18–60-vuotiaille) määrittelemät immunogeenisuuskriteerit täyttyivät sekä 1. että 2. annoksen jälkeen kaikissa yllä mainituissa ikäryhmissä (sekä perusjoukossa että lähtötilanteessa seronegatiivisina olleiden alajoukossa).

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Foclivia-valmisteen käytöstä yhden tai useamman pediatrisen potilasryhmän aktiivisessa immunisaatiossa A-tyypin influenssaviruksen H5N1-alatyyppiä vastaan. Ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa.

Foclivia-rokotteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisilla perusteilla.

Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellistä tietoa tieteellisistä syistä. Euroopan lääkevirasto (EMA) arvioi vuosittain uuden tiedon ja tarvittaessa päivittää valmisteyhteenvedon.

5.2 Farmakokinetiikka

Ei oleellinen.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliiniset tiedot Focliviasta ja MF59C.1-adjuvanttia sisältävästä kausi-influenssarokotteesta eivät osoita erityistä vaaraa ihmisille toistuvaa annostoksisuutta, paikallista sietokykyä, naisten hedelmällisyyttä ja reproduktiivista ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten perusteella.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Natriumkloridi

Kaliumkloridi

Kaliumdivetyfosfaatti

Dinatriumfosfaattidihydraatti

Magnesiumkloridiheksahydraatti

Kalsiumklorididihydraatti

Natriumsitraatti

Sitruunahappo

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Adjuvantti, ks. kohta 2.

6.2 Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3 Kestoaika

1 vuosi.

6.4 Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

0,5 ml kerta-annosinjektiopullossa (tyypin I lasi), jossa on männän tulppa (halobutyylikumi). Pakkauskoko: 10.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Rokotteen annetaan lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Ravista varovasti ennen käyttöä. Tarkista suspensio visuaalisesti ennen antoa. Jos siinä on hiukkasia ja/tai suspension ulkonäössä on jotain poikkeavaa, rokote on hävitettävä.

Käyttämätön rokote tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italia

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/577/003

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 19.10.2009

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 19.10.2014

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Foclivia injektioneste, suspensio moniannoskäyttöön tarkoitetussa säiliössä

Rokote pandeemiseen influenssaan (H5N1) (pinta-antigeeni, inaktivoitu, adjuvantoitu)

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Influenssaviruksen pinta-antigeenit (hemagglutiniini ja neuraminidaasi)* seuraavasta kannasta:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogrammaa** 0,5 ml:n annosta kohti

*tuotettu kananmunissa

**ilmaistaan hemagglutiniinin mikrogrammoissa

MF59C.1-adjuvantti sisältää:

 

Skvaleeni

9,75 milligrammaa

Polysorbaatti 80

1,175 milligrammaa

Sorbitaanitrioleaatti

1,175 milligrammaa

Apuaineet:

 

Tiomersaali

0,05 milligrammaa

Säiliö on tarkoitettu moniannoskäyttöön. Annosten määrä injektiopulloa kohti, ks. kohta 6.5.

Tämä rokote on WHO:n antaman suosituksen ja EU:n pandemiaa koskevan päätöksen mukainen.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, suspensio.

Maidonvalkoinen neste.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Influenssan ehkäisy virallisesti julistetussa pandemiassa.

Focliviaa tulee käyttää virallisen ohjeistuksen mukaisesti.

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset ja iäkkäät: 0,5 ml valittuna päivänä.

Toinen rokoteannos tulee antaa aikaisintaan kolmen viikon kuluttua.

Foclivia-rokotetta arvioitiin aikuisilla (18–60-vuotiailla) ja iäkkäillä (yli 60-vuotiailla) 1, 22 päivän primaarirokotusohjelman jälkeen.

Tiedot kolmannesta rokoteannoksesta (tehoste), joka annettiin 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä rokoteannoksesta, ovat vähäisiä (ks. kohdat 4.8 ja 5.1).

Pediatriset potilaat

Foclivia-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisillä ei ole vielä

varmistettu. 6 kuukauden – 18 vuoden ikäisistä tutkimuspotilaista tällä hetkellä saatavissa olevan tiedon perusteella, joka on kuvattu kohdassa 5.1, ei voida antaa suosituksia annostuksesta.

Alle 6 kuukauden ikäisistä lapsista ei ole tietoja käytettävissä.

Antotapa

Suojarokote tulee antaa lihaksensisäisenä injektiona hartialihakseen tai reiden etu-ulkosyrjään (lihasmassan määrän mukaan).

4.3 Vasta-aiheet

Aiemmin esiintynyt anafylaktinen (ts. hengenvaarallinen) reaktio jollekin tämän rokotteen aineosalle tai rokotteen sisältämille kananmunan hivenjäämille, kanaproteiineille, kanamysiinille ja neomysiinisulfaatille, bariumsulfaatille, formaldehydille ja setyylitrimetyyliammoniumbromidille (CTAB). Pandemian yhteydessä tämän rokotteen antaminen voi kuitenkin olla asianmukaista edellyttäen, että elvytysvälineet ovat tarvittaessa välittömästi käytettävissä. Ks. kohta 4.4.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Tämä rokote tulee antaa varoen henkilöille, joilla tiedetään olevan yliherkkyyttä (muu kuin anafylaktinen reaktio) vaikuttavalle aineelle, jollekin kohdassa 6.1 luetellulle apuaineelle, tiomersaalille sekä kananmunille, kanaproteiineille, kanamysiinille ja neomysiinisulfaatille, bariumsulfaatille, formaldehydille ja setyylitrimetyyliammoniumbromidille (CTAB).

Kuten kaikkien pistettävien rokotteiden käytön yhteydessä, saatavilla on aina oltava asianmukainen hoitovarustus ja valvonta rokotuksesta johtuvan harvinaisen anafylaktisen reaktion varalle.

Mikäli pandemian yhteydessä on mahdollista, suojarokotuksen antamista tulee lykätä, jos potilaalla on vaikea kuumesairaus tai akuutti infektio.

Focliviaa ei missään tapauksessa saa antaa laskimoon eikä ihon alle. Sen vuoksi terveydenhuollon ammattilaisten on arvioitava hyödyt ja mahdolliset riskit, jotka liittyvät tämän rokotteen antamiseen henkilöille, joilla on trombosytopenia tai jokin lihakseen annettavalle injektiolle vasta-aiheen muodostava verenvuototauti, ellei mahdollinen hyöty ole verenvuotoon liittyvää riskiä suurempi.

Vasta-ainereaktio voi olla puutteellinen, jos potilaalla on endogeeninen tai iatrogeeninen immunosuppressio.

Jokainen rokote ei välttämättä saa aikaan suojaavaa vastetta (ks. kohta 5.1).

Kliinisissä tutkimuksissa havaittiin jonkin verran ristisuojaa H5N1-virusvariantteja vastaan (ks. kohta 5.1).

Koska toisen rokoteannoksen antamista suositellaan, on syytä huomata, että Foclivia-valmisteen ja muiden monovalenttien H5N1-rokotteiden keskinäistä vaihdettavuutta tukevia turvallisuus-, immunogeenisuus- tai tehotietoja ei ole.

Potilailla, jotka on rokotettu Foclivian kaltaisella MF59.1-adjuvanttia sisältävällä H1N1-pandemiarokotteella nimeltä Focetria, on raportoitu kouristuksia, joihin on voinut liittyä kuumetta, mutta Foclivian käytöstä vastaavia tietoja ei ole saatavilla.

Suurin osa kuumekouristustapauksista ilmeni pediatrisilla potilailla. Joitakin tapauksia havaittiin potilailla, joilla oli aiemmin ollut epilepsiaa. Epilepsiapotilaisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja lääkärin on ilmoitettava potilaille (tai potilaan vanhemmille) kouristusten

mahdollisuudesta. (ks. kohta 4.8).

Synkopeeta (pyörtyminen) voi ilmetä minkä tahansa rokotuksen aikana, tai jopa ennen rokotusta, psykogeenisenä reaktiona injektioon. Siihen saattaa liittyä useita neurologisia merkkejä, kuten hetkellisiä näköhäiriöitä, parestesiaa ja toonis-kloonisia raajaliikkeitä toipumisen aikana. On tärkeää noudattaa oikeita menettelytapoja pyörtymisen aiheuttamien vammojen välttämiseksi.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Foclivia-rokotetta ei tulisi antaa samanaikaisesti muiden rokotteiden kanssa. Mikäli rokotteen antaminen samanaikaisesti toisen rokotteen kanssa on kuitenkin indikoitu, suojarokotus tulee antaa eri raajaan. Haittavaikutukset saattavat voimistua.

Samanaikainen immunosuppressanttihoito saattaa heikentää immunologista vastetta.

Influenssarokotteen jälkeen serologisista testeistä voidaan ELISA-menetelmää käyttämällä saada vääriä positiivisia tuloksia ihmisen immuunikatoviruksen (HIV-1), hepatiitti C-viruksen ja erityisesti HTLV-1-viruksen vasta-aineista. Näissä tapauksissa Western blot -menetelmä on negatiivinen. Nämä ohimenevät väärät positiiviset tulokset saattavat johtua immuoglobuliini M:n tuotannosta rokotteen vastareaktiona.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Foclivia-rokotteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tietoja.

Turvallisuustietoja on saatavana, mutta ne ovat raskaana olevista naisista, jotka ovat saaneet Focetriaa (Foclivian kaltainen H1N1-pandemiarokote). Focetria sisältää saman määrän MF59C.1-adjuvanttia kuin Foclivia. Markkinoille tulon jälkeen spontaanisti ilmoitetut haittavaikutukset ja interventiotutkimus eivät osoita Focetrian käytöllä olevan suoria tai epäsuoria haittavaikutuksia raskauteen. Lisäksi kaksi laajaa havainnoivaa tutkimusta, joiden tarkoitus oli arvioida Focetrian käytön turvallisuutta raskauden aikana, eivät osoittaneet raskaudenaikaisen diabeteksen, pre-eklampsian, keskenmenojen, kuolleena syntyneisyyden, alhaisen syntymäpainon, keskosuuden, neonataalikuolemien tai synnynnäisten epämuodostumien suurempaa määrää lähes 10 000 rokotetulla, raskaana olevalla naisella ja heidän jälkeläisillään, kun heitä verrattiin rokottamattomiin verrokkeihin.

Terveydenhuollon ammattilaisten on arvioitava hyötyjä ja mahdollisia riskejä, jotka liittyvät Foclivian antamiseen raskaana oleville naisille ja otettava huomioon viralliset suositukset.

Imetys

Rokotetta voidaan käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole tietoja.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Jotkin kohdassa 4.8 ”Haittavaikutukset” mainituista vaikutuksista saattaa vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

4.8 Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Aikuiset ja iäkkäät (yli 18-vuotiaat)

Kliinisissä tutkimuksissa, joissa adjuvanttia sisältävää H5N1-pandemiarokotetta annettiin aikuisille ja iäkkäille (ks. lisätietoa kohdasta 5.1), useimmat reaktiot olivat lieviä, lyhytaikaisia ja laadullisesti samankaltaisia kuin tavallisista kausi-influenssarokotteista saatavat reaktiot. On yleisesti tiedossa, että suuremman immunogeenisuuden aikaan saava adjuvanttivaikutus liittyy hieman suurempaan paikallisten reaktioiden yleisyyteen (lähinnä lievään kipuun) verrattuna tavallisiin adjuvantoimattomiin influenssarokotteisiin. Toisen annoksen jälkeen ilmeni vähemmän reaktioita kuin ensimmäisen.

6 kuukauden – 17 vuoden ikäiset lapset ja nuoret:

II-vaiheen kliinisessä tutkimuksessa (tutkimus V87P6) arvioitiin adjuvanttia sisältävän H5N1-pandemiarokotteen turvallisuutta lapsille ja nuorille (ks. lisätietoja kohdasta 5.1).

Reaktogeenisuus oli korkeampi ensimmäisen kuin toisen rokotteen jälkeen, iästä riippumatta. 12 kuukautta toisen annoksen jälkeen annetun kolmannen annoksen jälkeen

reaktogeenisuus oli korkeampi kuin ensimmäisen tai toisen annoksen jälkeen. Paikallisia reaktioita raportoineiden tutkimushenkilöiden prosenttimäärät olivat korkeammat vanhemmassa ikäluokassa , lähinnä kipuun liittyvien ilmoitusten suuremman määrän vuoksi. Pikkulapsilla eryteema ja arkuus olivat yleisimmin ilmoitettuja paikallisia reaktioita, kun taas ärtyneisyys ja epätavallinen itku olivat yleisimmin ilmoitettuja systeemisiä reaktioita. Lapsilla ja nuorilla kipu oli yleisimmin ilmoitettu paikallinen reaktio ja väsymys ja päänsärky olivat yleisimmin ilmoitettuja systeemisiä reaktioita. Vain pieni määrä tutkimushenkilöitä kaikista ikäluokista raportoi kuumeesta. Lasten ja nuorten saaman pandemiarokotteen (Focetria H1N1v) ensimmäisen ja toisen annoksen jälkeiset turvallisuustiedot viittaavat aH5N1-mallirokotevalmisteen yhteydessä raportoitua turvallisuusprofiilia vastaavaan turvallisuusprofiiliin (Foclivia).

Haittavaikutusten yleisyys kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa on esitetty jäljempänä.

Kliiniset tutkimukset

Kliinisissä tutkimuksissa aikuisilla ja iäkkäillä (yli 18-vuotiailla) ilmenneet haittavaikutukset

Haittavaikutusten ilmaantuvuutta arvioitiin eri influenssaviruskannoilla ja eri koostumuksilla (H5N3, H9N2 ja H5N1) tehdyissä neljässä kliinisessä tutkimuksessa, joihin osallistui 3696 aikuista ja iäkästä tutkimushenkilöä. Näistä tutkimushenkilöistä 3618 sai Foclivia-mallirokotetta (A/H5N1)

(ks. kohta 5.1).

Foclivia-mallirokotteella suoritetuissa kliinisissä tutkimuksissa todetut haittavaikutukset luetellaan jäljempänä.

Yli 60-vuotiailla todettujen oireiden esiintyvyys oli pienempi kuin 18–60-vuotiaiden ryhmässä.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä:

Hermosto

Yleinen (>1/100, <1/10): päänsärky

Ihon ja ihonalainen kudos

Yleinen (>1/100, <1/10): hikoilu

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen (>1/100, <1/10): nivelkipu ja lihaskipu

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen (>1/100, <1/10): pistoskohdan punoitus, pistoskohdan turvotus, pistoskohdan induraatio, pistoskohdan ekkymoosi ja pistoskohdan kipu, kuume, huonovointisuus, väsymys ja vilunväristykset

Suurin osa näistä reaktioista häviää yleensä 1–2 vuorokaudessa ilman hoitoa.

6 kuukauden – 17 vuoden ikäisillä lapsilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa ilmenneet haittavaikutukset

Kliininen tutkimus (tutkimus V87P6) toteutettiin H5N1-rokotteella yhdistettynä MF59C.1-adjuvanttiin (n = 334) verrattuna kausi-influenssarokotteeseen (n = 137).

 

Ensimmäinen annos

Toinen annos

 

Kolmas annos

 

 

(21 päivää

 

(12 kuukautta toisen

 

 

ensimmäisen annoksen

 

annoksen jälkeen)

 

 

jälkeen)

 

 

 

 

H5N1-adjuvanttirokote

 

Pikkulapset

N = 145

N = 138

 

N = 124

(6–<36 kuukautta)

 

 

 

 

Kaikki haittavaikutukset

76 %

68 %

 

80 %

Paikalliset

47 %

46 %

 

60 %

Systeemiset

59 %

51 %

 

54 %

Kuume ≥38 °C (≥40 °C)

0 %

0 %

 

0 %

Muut haittatapahtumat

54 %

49 %

 

35 %

Lapset (3–<9 vuotta)

N = 96

N = 93

 

N = 85

Kaikki haittavaikutukset

72 %

68 %

 

79 %

Paikalliset

66 %

58 %

 

74 %

Systeemiset

32 %

33 %

 

45 %

Kuume ≥38 °C (≥40 °C)

4 %

2 %

 

6 %

Muut haittatapahtumat

36 %

31 %

 

19 %

Nuoret (9–<18 vuotta)

N = 93

N = 91

 

N = 83

Kaikki haittavaikutukset

91 %

82 %

 

89 %

Paikalliset

81 %

70 %

 

81 %

Systeemiset

69 %

52 %

 

69 %

Kuume ≥38 °C (≥40 °C)

0 %

1 %

 

2 %

Muut haittatapahtumat

30 %

27 %

 

22 %

Focetria (H1N1v)

Focetria H1N1v-rokotuksen jälkeisellä viikolla ilmoitetut haittavaikutukset 77:llä 3–8-vuotiaalla lapsella ja 80:lla 9–17-vuotiaalla lapsella ja nuorella, jotka saivat 7,5 µg:n valmistetta:

 

Injektio 1

Injektio 2

Lapset (3–8-vuotiaat)

N = 77

N = 75

Mikä tahansa haittavaikutus

74 %

69 %

Paikallinen

62 %

56 %

Systeeminen

39 %

35 %

Kuume ≥38–38,9 °C

4 %

1 %

Kuume 39–39,9 °C

0 %

1 %

Kuume ≥40 °C

0 %

0 %

Muu haittavaikutus

14 %

17 %

Nuoret (9–17-vuotiaat)

N = 80

N = 79

Mikä tahansa haittavaikutus

79 %

66 %

Paikallinen

70 %

58 %

Systeeminen

45 %

30 %

Kuume ≥38–38,9 °C

3 %

1 %

Kuume 39–39,9 °C

0 %

0 %

Kuume ≥40 °C

0 %

0 %

Muu haittavaikutus

13 %

10 %

Tiedot 3–17-vuotiaista lapsista ja nuorista osoittavat lievää reaktogeenisuuden vähenemistä toisen annoksen jälkeen ilman kuumetapausten määrän nousua.

Hyvin yleiset 3–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla ilmoitetut haittavaikutukset: Kipu, induraatio ja eryteema, huonovointisuus, lihaskipu, päänsärky ja väsymys.

Focetria H1N1v-rokotuksen jälkeisellä viikolla ilmoitetut haittavaikutukset 73:llä 6–11 kuukauden ikäisellä imeväisellä ja 73:lla 12–35 kuukauden ikäisellä pikkulapsella, jotka saivat 7,5 µg:n valmistetta:

 

Injektio 1

Injektio 2

Imeväiset (6–11 kuukauden ikäiset)

N = 73

N = 68

Mikä tahansa haittavaikutus

79 %

65 %

Paikallinen

44 %

26 %

Systeeminen

70 %

56 %

Kuume ≥38–38,9 °C

11 %

9 %

Kuume 39–39,9 °C

3 %

4 %

Kuume ≥40 °C

0 %

0 %

Muu haittavaikutus

32 %

31 %

Pikkulapset (12–35 kuukauden

N = 73

N = 71

ikäiset)

 

 

Mikä tahansa haittavaikutus

70 %

71 %

Paikallinen

51 %

49 %

Systeeminen

60 %

49 %

Kuume ≥38–38,9 °C

10 %

11 %

Kuume 39–39,9 °C

4 %

1 %

Kuume ≥40 °C

1 %

0 %

Muu haittavaikutus

21 %

24 %

Tiedot 6–35 kuukauden ikäisistä imeväisistä ja pikkulapsista osoittavat lievää reaktogeenisuuden vähenemistä toisen annoksen jälkeen ilman kuumetapausten määrän nousua.

Hyvin yleiset 146:lla 6–35 kuukauden ikäisellä imeväisellä ja pikkulapsella ilmoitetut haittavaikutukset:

Arkuus, eryteema, ärtyneisyys, epätavallinen itku, uneliaisuus, ripuli, oksentaminen ja ruokailutottumusten muutos. Induraatio ja ekkymoosi olivat hyvin yleisiä haittavaikutuksia pikkulapsilla, mutta harvinaisempia imeväisillä.

Markkinoille tulon jälkeinen seuranta

Kliinisissä tutkimuksissa ilmoitettujen haittavaikutusten lisäksi seuraavia Focetria H1N1:n haittavaikutuksia on ilmoitettu markkinoille tulon jälkeisen seurannan aikana:

Veri ja imukudos

Lymfadenopatia.

Sydän

Palpitaatio, takykardia.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Astenia.

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihasheikkous, kipu raajoissa.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yskä.

Iho ja ihonalainen kudos

Yleiset ihoreaktiot, mukaan lukien kutina, nokkosihottuma tai epäspesifi ihottuma, angioedeema.

Ruoansulatuselimistö

Ruoansulatuselimistön häiriöt, kuten pahoinvointi, oksentaminen, vatsakipu ja ripuli.

Hermosto

Päänsärky, huimaus, uneliaisuus, synkopee. Neurologiset häiriöt, kuten neuralgia, parestesia, kouristukset ja neuriitti.

Immuunijärjestelmä

Allergiset reaktiot, anafylaksia, myös dyspnea, bronkospasmi, kurkunpään edeema, joka harvinaisissa tapauksissa johtaa sokkitilaan.

Sellaisten adjuvantoitujen interpandeemisten trivalenttien rokotteiden, joiden koostumus on Foclivia-rokotteen kaltainen (MF59.1-adjuvanttia sisältävä H1N1-pandemiarokote), markkinoille tulon jälkeisen seurannan aikana on lisäksi raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Harvinainen (>1/10 000, <1/1 000):

Trombosytopenia (jotkin hyvin harvinaiset tapaukset olivat vaikeita ja niissä verihiutaleiden määrä oli alle 5 000/mm3).

Hyvin harvinainen (<1/10 000):

Vaskuliitti ja siihen liittyvät ohimenevät munuaisoireet sekä eksudatiivinen monimuotoinen punavihoittuma.

Neurologiset häiriöt, kuten enkefalomyeliitti, neuriitti ja Guillain-Barrén oireyhtymä.

Pandemiarokotteen myyntiin tulon jälkeisessä seurannassa todettu haittavaikutus (todetut haittavaikutukset): ei oleellinen.

Tämä lääkevalmiste sisältää säilöntäaineena tiomersaalia (orgaaninen elohopeayhdiste), minkä vuoksi saattaa esiintyä herkistymisreaktioita (ks. kohta 4.4).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Influenssarokote, ATC-koodi: J07BB02

Tässä osassa kuvataan kokemuksia H5N1-mallirokotteella suoritetuista kliinisistä tutkimuksista kahden 7,5 mikrogrammaa sisältävän annoksen antamisen jälkeen.

Mallirokotteet sisältävät influenssa-antigeenejä, jotka poikkeavat ajankohtaisesti esiintyvien influenssavirusten antigeeneistä. Näitä antigeenejä voidaan pitää ”uusina” antigeeneinä ja ne simuloivat tilanteen, jossa rokotteen kohderyhmä on immunologisesti naiivi. Mallirokotteella saadut tiedot tukevat pandemiarokotteelle todennäköisesti käytettävää rokotusstrategiaa: mallirokotteilla saatu kliinistä tehoa ja turvallisuutta koskeva tieto on olennaista pandemiarokotteille.

Aikuiset (18–60-vuotiaat)

Vaiheen II kliiniseen tutkimukseen (tutkimus V87P1), joka toteutettiin H5N1-rokotteella yhdistettynä MF59C.1-adjuvanttiin, osallistui 312 tervettä aikuista. 156 tutkimuspotilaalle annettiin kaksi

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 μg hemoagglutiniini (HA)/annos adjuvantoitu) -virusta sisältävää rokoteannosta kolmen viikon välein.

Toiseen kliiniseen (vaiheen III) tutkimukseen (tutkimus V87P13) osallistui 2 693 tervettä aikuista, jotka saivat kaksi annosta H5N1-virusta (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 μg HA/annos adjuvantoitu) sisältävää rokotetta kolmen viikon välein. Immunogeenisuus arvioitiin tutkimuspotilaiden osajoukossa (n = 197).

Aikuisilla yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä todettu serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/Vietnam/1194/2004 -kannan anti-HA-vasta-aineelle yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä (SRH- testillä) mitattuna olivat seuraavat:

 

Tutkimus V87P1

Tutkimus V87P13

Anti-HA-vasta-aine (yksittäinen

21 päivää toisen annoksen

21 päivää toisen annoksen

radiaalinen hemolyysi)

jälkeen

jälkeen

 

N = 149

N = 197

Serosuojaluku (95 % CI)*

85 % (79–91)

91 % (87–95)

Serokonversioluku (95 % CI)*

85 % (78–90)

78 % (72–84)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

7,74 (6,6–9,07)

4,03 (3,54–4,59)

 

 

 

 

Tutkimus V87P13

Tutkimus V87P13

Anti-HA-vasta-aine (yksittäinen

21 päivää toisen annoksen

21 päivää toisen annoksen

radiaalinen hemolyysi)

jälkeen

jälkeen

 

N = 69

N = 128

Vasta-aineiden lähtötaso

<4 mm2

≥4 mm2

Serosuojaluku (95 % CI)*

87 % (77–94)

94 % (88–97)

Serokonversioluku (95 % CI)*

87 % (77–94)

73 % (65–81)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

8,87 (7,09–11)

2,71 (2,38–3,08)

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin (SRH) määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet

Mikroneutralisaatiotestillä (MN) määritetty serosuojaluku A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan

oli 67 % (60–74) – 85 % (78–90) ja serokonversioluku A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan oli 65 % (58–72) – 83 % (77–89). Mikroneutralisaatiotestillä määritetty immuunivaste rokotukselle on samansuuntainen kuin yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä saadut tulokset.

Vasta-aineiden säilyminen primaarirokotusten jälkeen määritettiin tässä potilasjoukossa hemagglutinaation inhibitio -menetelmällä, yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä ja mikroneutralisaatiotestillä. Päivän 202 vasta-ainepitoisuudet olivat pienentyneet 20–50 % aikaisemmista pitoisuuksista verrattuna 43 päivää primaarirokotusohjelman jälkeen saavutettuihin vasta-ainepitoisuuksiin.

Iäkkäät (>60-vuotiaat)

Kahdessa kliinisessä tutkimuksessa yli 60-vuotiailla tutkimushenkilöillä (pieni osa tutkimushenkilöistä oli yli 70-vuotiaita) yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä mitattu serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/Vietnam/1194/2004 -kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat seuraavat:

 

Tutkimus V87P1

Tutkimus V87P13

Anti-HA vasta-aine (yksittäinen

21 päivää toisen annoksen

21 päivää toisen annoksen

radiaalinen hemolyysi)

jälkeen

jälkeen

 

N = 84

N = 210

Serosuojaluku (95 % CI)*

80 % (70–88)

82 % (76–87)

Serokonversioluku (95 % CI)*

70 % (59–80)

63 % (56–69)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

4,96 (3,87–6,37)

2,9 (2,53–3,31)

 

 

 

 

Tutkimus V87P13

Tutkimus V87P13

Anti-HA-vasta-aine (yksittäinen

21 päivää toisen annoksen

21 päivää toisen annoksen

radiaalinen hemolyysi)

jälkeen

jälkeen

 

N = 66

N = 143

Vasta-aineiden lähtötaso

<4 mm2

≥4 mm2

Serosuojaluku (95 % CI)*

82 % (70–90)

82 % (75–88)

Serokonversioluku (95 % CI)*

82 % (70–90)

54 % (45–62)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

8,58 (6,57–11)

1,91 (1,72–2,12)

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet

Mikroneutralisaatiotestillä määritetty serosuojaluku A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan oli 57 % (50–64) – 79 % (68–87) ja serokonversioluku A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan oli 55 % (48–62) – 58 % (47–69). Mikroneutralisaatiotestin tulokset, jotka olivat samankaltaisia kuin yksittäisen radiaalisen hemolyysin määritystulokset, osoittivat iäkkäiden potilasjoukossa vahvan immuunivasteen rokotussarjan antamisen jälkeen.

Hemagglutinaation inhibitio -menetelmällä, yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä ja mikroneutralisaatiotestillä määritetty vasta-aineiden säilyminen primaarirokotusohjelman jälkeen pienentyi tässä potilasjoukossa 50 %:sta 20 %:iin rokotuksen jälkeisestä tasosta päivänä 202 verrattuna päivään 43 primaarirokotusohjelman jälkeen hemagglutinaation inhibitio -menetelmällä, yksittäisellä radiaalisella hemolyysitestillä ja mikroneutralisaatioitestiillä määritettynä. Enintään 50 %:lla iäkkäistä H5N1-rokotteella yhdessä MF59C:n kanssa immunisaation saaneista henkilöistä oli serosuoja kuusi kuukautta rokotuksen jälkeen.

Tehosteannos

Kolmas (tehoste) annos H5N1-rokotetta yhdessä MF59C:n kanssa annettiin kuusi kuukautta primaarirokotusohjelman jälkeen. Tulokset on osoitettu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksellä.

Yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä todettu serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/Vietnam/1194/2004 -kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat seuraavat:

 

Tutkimuksen V87P1 aikuiset,

Tutkimuksen V87P1

 

tehoste (6 kuukautta toisen

iäkkäät,

 

annoksen jälkeen)

tehoste (6 kuukautta toisen annoksen

 

 

jälkeen)

 

 

 

Yksittäinen radiaalinen

N = 71

N = 38

hemolyysi

 

 

 

 

 

Serosuojaluku (95 % CI)*

89 % (79–95)

84 % (69–94)

 

 

 

Serokonversioluku

83 % (72–91)

63 % (46–78)

(95 % CI)*

 

 

Serokonversio-kerroin

5,96 (4,72–7,53)

5,15 (3,46–7,66)

(95 % CI)**

 

 

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet

Iäkkäille annetusta tehosteannoksesta on vähän tietoa.

Aikuisia ja iäkkäitä henkilöitä koskevat supportiiviset tiedot

Kahdessa annoshakututkimuksessa 78 aikuista sai adjuvantoidun mallirokotteen (H5N3 tai H9N2). Kaksi annosta H5N3 (A/Duck/Singapore/97) -kantaa sisältävää rokotetta annettiin kolmena eri annostuksena (7,5; 15 ja 30 µg HA/annos) kolmen viikon välein.

Seeruminäytteitä verrattiin alkuperäiseen H5N3:een ja myös useisiin H5N1-isolaatteihin. Yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä saavutetut serologiset vasteet osoittivat, että 100 % henkilöistä saavutti serosuojan ja 100 % serokonversion kahden 7,5 g:n injektion jälkeen. Adjuvantoidun rokotteen todettiin myös indusoivan vasta-aineita, jotka muodostivat ristisuojan vuonna 2003 ja 2004 eristettyjä H5N1-kantoja vastaan, mikä osoittaa tiettyä antigeenistä siirtymää alkuperäisiin kantoihin verrattuna.

Kaksi annosta H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) -kantaa sisältävää rokotetta annettiin neljänä eri annostuksena (3,75; 7,5; 15 ja 30 μg HA/annos) neljän viikon välein. HI-määrityksessä saavutetut serologiset vasteet osoittivat, että 92 % henkilöistä saavutti serosuojan ja 75 % serokonversion kahden 7,5 g:n injektion jälkeen.

Ristireaktiivisuus

Aikuiset (18–60-vuotiaat)

Aikuisilla 18–60-vuotiailla henkilöillä yksittäisen radiaalisen hemolyysin (SRH) ja hemagglutinaation inhibition (HI) määrityksessä todetut serosuojaluvut*, serokonversioluvut* ja serokonversiokertoimet** H5N1 A/turkey/Turkey/05 -kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat toisen annoksen jälkeen seuraavat:

 

Anti-HA-vasta-aine

Tutkimus V87P1

Tutkimus V87P13

 

 

21 päivää toisen

21 päivää toisen

 

 

annoksen jälkeen

annoksen jälkeen

 

 

N = 70

N = 197

Yksittäinen

Serosuojaluku (95 % CI)*

70 % (58–80)

59 % (52–66)

radiaalinen

Serokonversioluku (95 % CI)*

NA***

49 % (42–56)

hemolyysi (SRH)

Serokonversiokerroin (95 % CI)**

NA***

2,37 (2,1–2,67)

 

 

N = 69

N = 197

Hemagglutinaation

Serosuojaluku (95 % CI)°

36 % (25–49)

23 % (18–30)

inhibitio (HI)

Serokonversioluku (95 % CI)°

NA***

19 % (14–25)

 

Serokonversiokerroin (95 % CI)°°

NA***

1,92 (1,64–2,25)

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet ° mitattu hemagglutinaation inhibition määrityksessä ≥40

°° hemagglutinaation inhibition geometriset keskimääräiset suhteet

***tutkimus V87P1: lähtötasoa ei määritetty

NA = ei oleellinen

Edellä olevassa taulukossa esitettyjen kliinisten tutkimusten mikroneutralisaatiotestin tulokset osoittivat, että serosuojaluku A/turkey/Turkey/05-kantaa vastaan oli 27 % (17–39) (V87P1) – 39 % (32–46) (V87P13) ja että tutkimuksessa V87P13 serokonversioluku oli 36 % (29–43). Tutkimuksen V87P13 mikroneutralisaatiotestin tulosten geometrinen keskimääräinen suhde A/turkey/Turkey/05-kantaa vastaan oli 2,77 (2,4–3,2).

Iäkkäät (>60-vuotiaat)

Yli 60-vuotiaiden tutkimushenkilöiden yksittäisen radiaalisen hemolyysin ja hemagglutinaation inhibition määrityksissä todettu serosuojaluku*, serokonversioluku* ja serokonversiokerroin** H5N1 A/turkey/Turkey/05 -kannan anti-HA-vasta-aineelle olivat toisen annoksen jälkeen seuraavat:

 

Anti-HA vasta-aine

Tutkimus V87P1

Tutkimus V87P13

 

 

21 päivää toisen

21 päivää toisen

 

 

annoksen jälkeen

annoksen jälkeen

 

 

N = 37

N = 207

Yksittäinen

Serosuojaluku (95 % CI)*

57 % (39–73)

20 % (18–23)

radiaalinen

Serokonversioluku (95 % CI)*

NA***

48 % (41–55)

hemolyysi (SRH)

Serokonversiokerroin (95 %

NA***

1,74 (1,57–1,94)

 

CI)**

 

 

 

 

N = 36

N = 208

Hemagglutinaation

Serosuojaluku (95 % CI)°

36 % (21–54)

25 % (19–32)

inhibitio (HI)

Serokonversioluku (95 % CI)°

NA***

19 % (14–25)

 

Serokonversiokerroin (95 %

NA***

1,79 (1,56–2,06)

 

CI)°°

 

 

*mitattu yksittäisen radiaalisen hemolyysin määrityksessä ≥25 mm2

**yksittäisen radiaalisen hemolyysin geometriset keskimääräiset suhteet ° mitattu hemagglutinaation inhibition määrityksessä ≥40

°° hemagglutinaation inhibition geometriset keskimääräiset suhteet

***tutkimus V87P1: lähtötasoa ei määritetty

NA = ei oleellinen

Edellä olevassa taulukossa esitettyjen kliinisten tutkimusten mikroneutralisaatiotestin tulokset osoittivat, että serosuojaluku A/turkey/Turkey/05-kantaa vastaan oli 11 % (3–25) (tutkimus V87P1) – 30 % (24–37) (tutkimus V87P13) ja että tutkimuksessa V87P13 serokonversioluku oli 25 % (19–31). Tutkimuksen V87P13 mikroneutralisaatiotestin tulosten geometrinen keskimääräinen suhde A/turkey/Turkey/05-kantaa vastaan oli 2,01 (1,78–2,26).

Pediatristen potilaiden tutkimustiedot

Kliiniseen tutkimukseen (tutkimus V87P6), joka toteutettiin H5N1-rokotteella yhdistettynä MF59C.1-adjuvanttiin, osallistui 471 lasta, jotka olivat iältään 6 kuukaudesta 17 vuoteen. Tutkimuksessa annettiin kaksi 7,5 mikrogramman annosta kolmen viikon välein ja kolmas

annos 12 kuukautta ensimmäisen annoksen jälkeen. Kaikki ikäryhmät (so. 6–35 kuukautta, 3–8 vuotta ja 9‒17 vuotta) saavuttivat kolme viikkoa toisen rokotuksen jälkeen (päivänä 43) korkeat vasta-ainepitoisuudet (A/Vietnam/1194/2004-kannalle) yksittäisen radiaalisen hemolyysin ja hemagglutinaation inhibition määrityksellä mitattuna, ks. seuraava taulukko*. Tässä tutkimuksessa ei havaittu rokotukseen liittyneitä vakavia haittatapahtumia.

 

 

Pikkulapset

Lapset

Nuoret

 

 

(6–<36 kuukautta)

(3–<9 vuotta)

(9–<18 vuotta)

 

 

N = 134

N = 91

N = 89

 

Serosuojaluku (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Päivä 43

(92–99)

(91–99)

(80–94)

HI

Serokonversiokerroin (95 % CI)

Päivä 43 – päivä 1

(109–151)

(97–142)

(51–88)

 

Serokonversioluku (95 % CI)

97 %

97 %

89 %

 

Päivä 43

(92–99)

(91–99)

(80–94)

 

 

N = 133

N = 91

N = 90

 

Serosuojaluku (95 % CI)

100 %

100 %

100 %

 

Päivä 43

(97–100)

(96–100)

(96–100)

 

Serokonversiokerroin

SRH(95 % CI)

(14–18)

(13–17)

(12–16)

 

Päivä 43 – päivä 1

 

 

 

 

Serokonversioluku

98 %

100 %

99 %

 

(95 % CI)

(95–100)

(96–100)

(94–100)

 

Päivä 43

 

 

 

*CHMP:n lapsia koskevien immunogeenisuuskriteerien puuttuessa lasten rokotuksen jälkeen saatuihin serologisiin tietoihin sovellettiin aikuisille annettujen kausi-influenssarokotteiden arvioinnissa käytettäviä CHMP:n immunogeenisuuskriteereitä. Tämän merkitystä kliinisen suojatehon kannalta ei kuitenkaan tiedetä.

Mikroneutralisaatiotestin tulokset A/Vietnam/1194/2004-kantaa vastaan osoittivat serosuojaluvun olevan 99 % (95 % CI: 94–100), serokonversioluvun 97 % (95 % CI: 91–99) – 99 % (95 % CI: 96– 100) ja geometrisen keskimääräisen suhteen 29 (95 % CI: 25–35) – 50 (95 % CI: 44–58).

Focetria H1N1v:n immunogeenisuustulokset (tutkimus V111_03):

Tutkimuksiin osallistui 70 9–17-vuotiasta lasta ja nuorta, 60 3–8-vuotiasta lasta, 58 12 –35 kuukauden ikäistä lasta ja 49 6–11-kuukauden ikäistä imeväistä, joille annettiin kaksi 7,5 µg:n Focetria-annosta. HI-määrityksellä mitattu serosuojaluku ja serokonversioluku ja serokonversiokerroin ilmaistuna HI:n geometrisena keskiarvona H1N1:n anti-HA-vasta-aineelle arvioitiin ensimmäisen ja toisen annoksen jälkeen. CHMP:n aikuisille (18–60-vuotiaille) määrittelemät immunogeenisuuskriteerit täyttyivät sekä 1. että 2. annoksen jälkeen kaikissa yllä mainituissa ikäryhmissä (sekä perusjoukossa että lähtötilanteessa seronegatiivisina olleiden alajoukossa).

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Foclivia-valmisteen käytöstä yhden tai useamman pediatrisen potilasryhmän aktiivisessa immunisaatiossa A-tyypin influenssaviruksen H5N1-alatyyppiä vastaan. Ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa.

Foclivia-rokotteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisilla perusteilla.

Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellistä tietoa tieteellisistä syistä. Euroopan lääkevirasto (EMA) arvioi vuosittain uuden tiedon ja tarvittaessa päivittää valmisteyhteenvedon.

5.2 Farmakokinetiikka

Ei oleellinen.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliiniset tiedot Focliviasta ja MF59C.1-adjuvanttia sisältävästä kausi-influenssarokotteesta eivät osoita erityistä vaaraa ihmisille toistuvaa annostoksisuutta, paikallista sietokykyä, naisten hedelmällisyyttä ja reproduktiivista ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten perusteella.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Natriumkloridi

Kaliumkloridi

Kaliumdivetyfosfaatti

Dinatriumfosfaattidihydraatti

Magnesiumkloridiheksahydraatti

Kalsiumklorididihydraatti

Natriumsitraatti

Sitruunahappo

Tiomersaali

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Adjuvantti, ks. kohta 2.

6.2 Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3 Kestoaika

1 vuosi.

6.4 Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2––8 °C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

5,0 ml 10 annoksen injektiopullossa (tyypin I lasi), jossa on männän tulppa (halobutyylikumi). Pakkauskoko: 10.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Tarkista suspensio visuaalisesti ennen antoa. Jos siinä on hiukkasia ja/tai suspension ulkonäössä on jotain poikkeavaa, rokote on hävitettävä.

Ravista moniannosinjektiopulloa kevyesti aina ennen rokoteannoksen (0,5 ml) ottamista ruiskuun. Ruiskuun otetun rokotteen on annettava saavuttaa huoneenlämpö ennen sen antamista.

Vaikka moniannosinjektiopulloissa oleva Foclivia sisältää säilytysainetta, joka estää mikrobien kasvua, moniannosinjektiopullon kontaminaatioriskin minimointi jokaisen annoksen vetämisen yhteydessä on käyttäjän vastuulla.

Kirjaa ensimmäisen annoksen ottamispäivämäärä ja -aika injektiopullon etikettiin.

Palauta moniannosinjektiopullo käyttökertojen välillä suositeltuihin säilytysolosuhteisiin 2–8 °C:n lämpötilaan. Moniannosinjektiopullo on suositeltavaa käyttää 24 tunnin kuluessa ensimmäisen annoksen ottamisesta.

Saatavilla olevien tietojen mukaan moniannosinjektiopulloja voidaan käyttää enintään 72 tuntia ensimmäisen annoksen ottamisen jälkeen, mutta tällaisia pidennettyjä säilytysjaksoja ei suositella.

Käyttämätön rokote tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italia

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/577/004

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 19.10.2009

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 19.10.2014

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä