Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gliolan (5-aminolevulinic acid hydrochloride) – Pakkausseloste - L01XD04

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiGliolan
ATC-koodiL01XD04
Lääkeaine5-aminolevulinic acid hydrochloride
ValmistajaMedac GmbH

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Gliolan 30 mg/ml jauhe oraaliliuosta varten

5-aminolevuliinihappo-hydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Gliolan on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Gliolania

3.Miten Gliolania otetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Gliolanin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Gliolan on ja mihin sitä käytetään

Gliolania käytetään määrättyjen aivokasvainten (joita kutsutaan pahanlaatuisiksi glioomiksi) näkyville saamiseen kasvaimen leikkauksen aikana.

Gliolan sisältää aminolevuliinihappo -nimistä ainetta (5-ALA). 5-ALA:a kertyy ennen muuta kasvainsoluihin, joissa se muuttuu toiseksi samankaltaiseksi aineeksi. Kun kasvain altistetaan tämän jälkeen siniselle valolle, tämä uusi aine säteilee punaisenviolettia valoa. Punaisenvioletin valon avulla on helpompi erottaa normaalikudos kasvainkudoksesta, mikä auttaa kirurgia poistamaan kasvaimen täydellisemmin samalla kun tervettä kudosta voidaan säästää.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Gliolania

Älä ota Gliolania

jos olet allerginen 5-ALA:lle tai porfyriineille.

jos Sinulla tiedetään tai epäillään olevan akuutti tai kroonistyyppinen porfyria (eli veren punasolupigmentin synteesin kulussa esiintyvien eräiden entsyymien häiriöitä, jotka on peritty tai hankittu).

jos Sinun tiedetään tai epäillään olevan raskaana.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Gliolania.

Tämän lääkkeen ottamisen jälkeen suojaa silmäsi ja ihosi voimakkaalta valolta (esimerkiksi suora auringonvalo tai kirkas keskitetty valo sisätiloissa) 24 tunnin ajan.

Jos Sinulla on aikaisemmin ollut sydänsairaus, kerro siitä lääkärillesi. Tällaisessa tapauksessa lääkettä tulisi käyttää varoen, koska verenpaineesi voi alentua.

Potilaat, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Tutkimuksia ei ole tehty potilailla, joilla on heikko maksan tai munuaisten toiminta. Tästä syystä lääkettä tulee käyttää varoen näillä potilailla.

Iäkkäät potilaat

Käyttöä sellaisilla iäkkäillä potilailla ei ole ohjeistettu, joiden elintoiminnot ovat normaaleja.

Lapset ja nuoret (< 18-vuotiaat)

Gliolanin käytöstä lapsilla ja nuorilla ei ole kokemuksia. Tämän vuoksi lääkettä ei suositella käytettäväksi tälle ikäryhmälle.

Muut lääkevalmisteet ja Gliolan

Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, erityisesti sellaisia lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa iho-ongelmia voimaakkaassa valossa (esimerkiksi tietyt antibiootit), sekä myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt (esimerkiksi hyperisiini- tai mäkikuisma-uutteet). Yksi vaikea auringonpolttamatapaus, joka kesti 5 päivän ajan, on raportoitu tämän lääkkeen samanaikaisen ottamisen jälkeen hyperisiini-uutteen kanssa. Mitään tällaisia (kasvirohdos) valmisteita ei tulisi käyttää 2 viikkoon Gliolanin ottamisen jälkeen.

Vältä Gliolanin ottamisen jälkeen 24 tunnin ajan muiden sellaisten lääkkeiden ottamista, jotka voivat vahingoittaa maksaa.

Gliolan ruuan ja juoman kanssa

Tätä lääkettä käytetään yleensä vain kerran, 2-4 tuntia ennen anestesiaa, eräiden glioomiksi kutsuttujen aivokasvainten leikkauksen yhteydessä. Mitään juomaa tai ruokaa ei tulisi nauttia vähintään 6 tuntiin ennen anestesian aloitusta.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole tietoa siitä vahingoittaako Gliolan syntymätöntä lasta. Älä käytä tätä lääkettä, jos olet raskaana.

Imetys

Ei ole tietoa siitä siirtyykö tämä lääke rintamaitoon. Imettävien äitien ei tulisi imettää 24 tuntiin tällä lääkkeellä tapahtuneen hoidon jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä itsessään ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3.Miten Gliolania otetaan

Tämä lääke on jauhe, joka on ennen käyttöä ensin sekoitettava juomaveteen. Sen tekee aina apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja, mutta et Sinä itse. Tavanomainen annos on 20 mg 5-ALA HCl:ia painokiloa kohti. Apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja laskee tarkasti tarvitsemasi annoksen. Sinun tulee juoda valmistettu liuos 2-4 tuntia ennen anestesiaa.

Jos anestesia/leikkaus viivästyy joitakin tunteja, tämän lääkkeen lisäannoksia ei tule antaa. Jos leikkaus viivästyy yhdellä tai useammalla päivällä, toinen annos tätä lääkettä voidaan ottaa 2-4 tuntia ennen anestesiaa.

Jos otat enemmän Gliolania kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut enemmän Gliolania kuin sinun pitäisi, lääkärisi päättää ongelmien välttämiseksi tarpeellisista toimista, joihin kuuluu riittävä suojaus vahvalta valolta (esimerkiksi suoralta auringonvalolta).

Jos unohdat ottaa Gliolania

Tätä lääkettä annetaan ainoastaan leikkauspäivänä 2-4 tuntia ennen anestesian aloittamista. Jos olet unohtanut ottaa tätä lääkettä sinä aikana, sen ottamista juuri ennen anestesiaa ei suositella. Tällaisessa tapauksessa anestesiaa ja leikkausta on lykättävä vähintään 2 tuntia mahdollisuuksien mukaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavimpia haittavaikutuksia ovat lievät muutokset verisolujen määrissä (puna- ja valkosolut, verihiutaleet), neurologiset häiriöt (keskushermostoon vaikuttavat häiriöt kuten hemipareesi (osittainen kehon toisen puoliskon halvaantuminen)) ja tromboembolia (veritulpat, jotka voivat tukkia verisuonia). Muita usein havaittuja haittavaikutuksia ovat oksentelu, pahoinvointi ja lievästi kohonneet entsyymiarvot (transaminaasit, gamma-GT, amylaasi) tai lievästi kohonnut veren bilirubiini (sappipigmentti, jota maksa tuottaa hajottamalla veren punaista pigmenttiä).

Kerro lääkärille välittömästi, jos sinulla on mitään vaivoja.

Haittavaikutukset jaetaan kahteen ryhmään:

välittömät haittavaikutukset Gliolanin ottamisen jälkeen ja ennen anestesiaa

yhdistetyt Gliolanin, anestesian ja kasvaimen poistamisen haittavaikutukset

Gliolanin ottamisen jälkeen ja ennen anestesian aloittamista voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä korkeintaan 1:llä potilaalla 100:sta):

Pahoinvointi, verenpaineen lasku, ihoreaktiot (esimerkiksi ihottuma, joka muistuttaa auringonpolttamaa).

Yhdistettynä anestesiaan ja kasvaimen poistamiseen voi esiintyä lisää haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä useammalla kuin 1:llä potilaalla 10:stä):

Lieviä muutoksia verisolujen määrissä (puna- ja valkosolut, verihiutaleet) ja joidenkin entsyymien lievää kohoamista (transaminaasit, gamma-GT, amylaasi) tai bilirubiinin (sapen pigmentti, jota valmistetaan maksassa veren punasolupigmentin hajotessa) kohoamista veressä. Nämä muutokset saavuttavat huippunsa 7. ja 14. päivän välisenä aikana leikkauksen jälkeen. Muutokset korjaantuvat täysin muutaman viikon aikana. Tavallisesti Sinulla ei ole mitään oireita näiden muutosten tapahtuessa.

Yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä korkeintaan 1:llä potilaalla 10:stä):

Pahoinvointi, oksentelu, neurologiset häiriöt (hermostoon vaikuttavat häiriöt, kuten hemipareesi [kehon toisen puolen osittainen halvaantuminen], afasia [kielen käyttö- tai ymmärtämiskyvyn täydellinen tai osittainen menetys], kouristukset [kouristuskohtaukset] ja hemianopsia [näkökentän toisen puolen sokeus toisessa silmässä tai molemmissa silmissä]) ja tromboembolia (verihyytymiä, jotka voivat tukkia verisuonia).

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä korkeintaan 1:llä potilaalla 100:sta):

Verenpaineen lasku, aivoedeema (aivoturvotus).

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä korkeintaan 1:llä potilaalla 10 000:sta), tai ei tiedossa (esiintyvyyttä ei voida arvioida saatavissa olevista tiedoista):

Hypestesia (eli kosketusaistin väheneminen) ja ripuli (löysät tai vetiset ulosteet).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Gliolanin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttövalmiiksi saatettu liuos on fysikaalis-kemiallisesti vakaa 24 tunnin ajan 25 °C lämpötilassa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Gliolan sisältää

Vaikuttava aine on 5-aminolevuliinihappo-hydrokloridi (5-ALA HCl). Yksi injektiopullo sisältää 1,17 g 5-aminolevuliinihappoa (5-ALA:a) vastaten 1,5 g 5-ALA HCl:ia.

Yksi ml käyttövalmista liuosta sisältää 23,4 mg 5-ALA:a, vastaten 30 mg 5-ALA HCl:ia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Tämä lääke on jauhe oraaliliuosta varten. Jauhe on valkoinen tai melkein valkoinen kakku. Käyttövalmis liuos on kirkasta ja väritöntä tai hieman kellertävää nestettä.

Gliolan on saatavilla 1, 2 ja 10 lasisen injektiopullon pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel Saksa

Puh. + 49 4103 8006 0 Faksi: + 49 4103 8006 100

Valmistaja medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu

LIITE

LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISEEN JA TEHOKKAASEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET JÄSENVALTIOIDEN TOTEUTETTAVAKSI

LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISEEN JA TEHOKKAASEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET JÄSENVALTIOIDEN TOTEUTETTAVAKSI

Jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että kaikki ehdot ja rajoitukset, jotka koskevat jäljempänä kuvattua kyseisen lääkkeen turvallista ja tehokasta käyttöä, on toteutettu:

Gliolania saavat käyttää ainoastaan neurokirurgit, jotka ovat suorittaneet alla esitettyjen standardien mukaisen koulutuskurssin:

Jäsenvaltioiden tulee sopia myyntiluvan haltijan kanssa, ennen markkinoille tuloa, seuraavien seikkojen toteuttamiseen tarvittavista toimenpiteistä:

Neurokirurgien koulutuskurssi, jonka tavoitteena on riskin minimointi, ja joka tukee lääkevalmisteen turvallista ja tehokasta käyttöä. Koulutuskurssi tulee pitää hyväksytyssä koulutuskeskuksessa käyttäen päteviä kouluttajia. Tähän kurssiin tulee kuulua toimenpiteet, joiden tarkoituksena on minimoida Gliolan-fluoresenssilla ohjattuun kirurgiaan liittyvät haittavaikutukset (erityisesti vakavat neurologiset haittavaikutukset) asianmukaisen koulutuksen kautta seuraavasti:

a)Gliolan-fluoresenssilla ohjatun kirurgian teoria ja pääperiaatteet sekä malignin gliooman resektio, mukaan lukien toiminnallisten alueiden tunnistamismenetelmät;

b)Paikan päällä tapahtuva fluoresenssimikroskoopin käytön ohjaus, mukaan lukien piilevät vaarat ja ongelmien tunnistaminen;

c)Fluoresenssin intensiteetin erottelu, turvallisuusetäisyyksien säilyttäminen toiminnallisista alueista;

d)Gliolan-fluoresenssilla ohjatun kirurgian suorittaminen (mukaan lukien osallistuminen vähintään yhteen tapaukseen, jossa käytetään Gliolan-fluoresenssilla ohjattua kirurgiaa leikkaussalissa paikan päällä annettavalla ohjauksella mikroskoopin käytöstä tai fluoresenssilla ohjatun resektion demonstraatiovideolla);

e)Tämänhetkinen käsitys sytoreduktiivisen kirurgian eduista ja riskeistä niiden potilaiden hoidossa, joilla on maligni gliooma;

f)Teoreettinen pohja porfyriinien kumuloitumiselle maligneihin glioomiin;

g)Gliolania käyttävän fluoresenssilla ohjatun kirurgian taustalla olevat tekniset periaatteet;

h)Miten tunnistaa kandidaatit, joille fluoresenssilla ohjattu resektio Gliolanin kanssa sopii;

i)Miten käyttää Gliolania oikealla annostuksella ja ajoituksella, sekä ymmärtää samanaikaisesti annettujen kortikosteroidien tärkeys;

j)Miten tunnistaa potilaat, joilla on riski saada neurologisia puutoksia käytettäessä fluoresenssilla ohjattua resektiota Gliolanin kanssa kiinnittäen erityistä huomiota afasiaan ja muihin kriittisiin fokaalisiin puutoksiin;

k)Tekniikat intraoperatiivisen riskin vähentämiseksi (mikrokirurginen tekniikka, neurofysiologinen monitorointi, käsittelytavan valinta) ja miten niitä toteutetaan;

l)Miten tunnistaa fluoresenssi, johon resektio tehdään leikkausmikroskooppia käyttäen käytännön olosuhteissa leikkaussalissa;

m)Gliolania käyttävän fluoresenssilla ohjatun resektion hyödyt ja riskit.

Pätevän kouluttajan vähimmäisvaatimukset ovat:

-Viranomaisen hyväksymä neurokirurgi paikallisten, kansallisten vaatimusten mukaisesti;

-Aikaisempi onnistunut osallistuminen koulutuskurssille tai vastaavalle kurssille tutkimuksen vaiheen III aikana;

-Kokemus Gliolan-fluoresenssilla ohjatusta kirurgiasta vähintään 20 tapauksessa.

Hyväksyttävän koulutuskeskuksen vähimmäisvaatimukset ovat:

-Mikroskooppi, joka on modifioitu fluoresenssilla ohjattua resektiota varten;

-Riittävä malignien glioomien (WHO:n luokitukset III ja IV) tapausmäärä (vähintään 10 potilasta vuodessa);

-Neurofysiologiset monitorointitekniikat aivojen toiminnallisten alueiden kirurgialle.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä