Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Grepid (clopidogrel besilate) – Myyntipäällysmerkinnät - B01AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiGrepid
ATC-koodiB01AC04
Lääkeaineclopidogrel besilate
ValmistajaPharmathen S.A.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT Läpipainopakkaus: 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 tai 100 kalvopäällysteistä tablettia

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Grepid 75 mg kalvopäällysteiset tabletit klopidogreeli

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelibesilaattia, joka vastaa 75 mg klopidogreelia .

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: laktoosia. Ks. lisätietoa pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

10 kalvopäällysteistä tablettia

14 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

50 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

90 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C (PVC/PE/PVDC/alumiini –läpipainopakkaukset).

tai Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita (alumiiniläpipainopakkaukset).

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmathen S.A.,

6 Dervenakion

15351 Pallini Attiki

Kreikka

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/535/001-12

13.ERÄNUMERO

Lot:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Grepid75 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero}

SN: {numero}

NN: {numero}

LÄPIPAINO- TAI REPÄISYPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipaino/ 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 tai 100 kalvopäällysteistä tablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Grepid 75 mg kalvopäällysteiset tabletit klopidogreeli

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pharmathen S.A.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.MUUTA

Viikonpäivät

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä