Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Valmisteyhteenveto - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiHBVaxPro
ATC-koodiJ07BC01
Lääkeainehepatitis B, recombinant surface antigen
ValmistajaMSD VACCINS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 5 mikrogrammaa, injektioneste, suspensio

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi annos (0,5 ml) sisältää:

Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* .…………………… 5 mikrog Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,25 milligrammaa Al+)

* tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Saccharomyces cerevisiae -hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

Rokote voi sisältää valmistusprosessista peräisin olevia formaldehydi- ja kaliumtiosyanaattijäämiä. Ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 4.8.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, suspensio

Hieman läpinäkymätön valkoinen suspensio.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

HBVAXPRO on tarkoitettu aktiiviseen immunisaatioon kaikkien tunnettujen hepatiitti B -viruksen alatyyppien aiheuttamaa infektiota vastaan 0–15-vuotiailla henkilöillä, joilla hepatiitti B -altistuksen vaara on olemassa.

Rokotettavat erityisriskiryhmät määräytyvät virallisten suositusten mukaan.

Voidaan olettaa, että myös hepatiitti D:tä voidaan ehkäistä rokottamalla HBVAXPRO:lla, koska hepatiitti D:tä (delta-agenssin aiheuttama) ei esiinny ilman hepatiitti B-infektiota.

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

0–15-vuotiaille henkilöille: Yksi 0,5 ml:n kerta-annosinjektio.

Primaarirokotus:

Rokotussarjaan tulee kuulua vähintään kolme injektiota

Kahta primaari-immunisaatio-ohjelmaa voidaan suositella:

0, 1, 6 kuukautta: kaksi injektiota kuukauden välein, kolmas injektio 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

0, 1, 2, 12 kuukautta: kolme injektiota kuukauden välein, neljäs annos 12 kuukauden kohdalla.

On suositeltavaa antaa rokotteet annetun aikataulun mukaisesti. Lapsille, jotka saavat rokotteet tiivistetyn ohjelman mukaisesti (0, 1 ja 2 kuukauden annostusohjelma), on annettava 12 kuukauden tehoste, jotta saataisiin suuremmat vasta-ainetitterit.

Tehoste:

Rokotettavat, joiden immuunivaste on normaali

Tehosteannoksen tarvetta terveillä rokotetuilla, jotka ovat saaneet täyden primaarirokotusohjelman mukaiset rokotukset, ei ole arvioitu. Kuitenkin joissakin paikallisissa rokotusohjelmissa on suositeltu tehosteannosta. Tätä suositusta tulisi noudattaa.

Rokotettavat, joiden immuunivaste on heikentynyt (esim. dialyysipotilaat, elinsiirtopotilaat, AIDS- potilaat)

Näillä rokotetuilla tulee harkita tehosteannosta, jos vasta-ainetaso hepatiitti B –viruksen pinta- antigeenille (anti-HBsAg) on alle 10 IU/l.

Uusintarokotus immuunivasteen puututtua

Rokotettaessa uudelleen henkilöitä, joilla perusrokotussarja ei ole tuottanut vastetta, 15-25 %:lla saadaan aikaan riittävä vasta-ainevaste annettaessa yksi lisäannos ja 30-50 %:lla annettaessa kolme lisäannosta. Koska kuitenkaan ei ole riittävästi tietoa hepatiitti B -rokotteen turvallisuudesta silloin, kun annetaan suositeltua rokotussarjaa enemmän annoksia, perusrokotussarjan jälkeen annettavaa uusintarokotusta ei suositella rutiinimaisesti. Uusintarokotusta tulee harkita suuren riskin henkilöillä sen jälkeen, kun rokotuksen etuja ja paikallisten tai yleistyneiden haittavaikutusten mahdollista riskiä on verrattu keskenään.

Erityiset annossuositukset:

Annossuositus vastasyntyneille, joiden äiti on hepatiitti B -virus-positiivinen

-Yksi annos hepatiitti B -immunoglobuliinia syntymän yhteydessä (24 tunnin kuluessa).

-Ensimmäinen rokoteannos annetaan 7 päivän kuluessa syntymästä, ja se voidaan antaa samaan aikaan hepatiitti B -immunoglobuliinin kanssa syntymän yhteydessä, mutta eri pistoskohtaan.

-Seuraavat rokoteannokset tulee antaa paikallisen rokotusohjelman suositusten mukaisesti.

Annossuositus tunnetussa tai oletetussa altistuksessa hepatiitti B-virukselle (esim. neulan pisto kontaminoidulla neulalla)

-Hepatiitti B -immunoglobuliini tulee antaa mahdollisimman pian altistuksen jälkeen (24 tunnin kuluessa)

-Ensimmäinen rokoteannos tulee antaa 7 päivän kuluessa altistuksesta ja se voidaan antaa samanaikaisesti hepatiitti B –immunoglobuliinin kanssa, mutta eri injektiokohtaan.

-Lyhyt- ja pitkäaikaista suojaa varten suositellaan myös serologista testausta, jonka jälkeen annetaan seuraavat rokoteannokset, mikäli tarpeen (potilaan serologisen tilan mukaan).

-Jos henkilö on rokottamaton tai vasta osittain rokotettu, lisäannokset tulee antaa suositellun rokotusohjelman mukaisesti. Nopeutettua ohjelmaa, johon sisältyy 12 kuukauden tehosteannos, voidaan suositella.

Antotapa

Tämä rokote annetaan lihakseen.

Reiden etupuolen ulkosyrjä on ensisijainen pistoskohta vastasyntyneillä ja imeväisillä. Hartialihas on ensisijainen pistoskohta lapsilla ja nuorilla.

Älä anna rokotetta suoneen.

Poikkeustapauksissa rokote voidaan antaa ihon alle potilailla, joilla on trombosytopenia tai verenvuotohäiriöitä.

Huomioitavat varotoimet ennen valmisteen käsittelyä tai antoa: ks. kohta 6.6.

4.3Vasta-aiheet

Potilaan tiedetään olevan yliherkkä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille tai jäämille (esim. formaldehydi ja kaliumtiosyanaatti), ks. kohdat 6.1 ja 2.

Rokottamista on lykättävä henkilöillä, joilla on vaikea kuumesairaus tai akuutti infektio.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kaikkien muiden injisoitavien rokotteiden tavoin, saatavilla on aina oltava tarvittava hoitovälineistö mahdollisten rokotteen aiheuttamien harvinaisten anafylaktisten reaktioiden varalta (ks. kohta 4.8).

Tämä rokote voi sisältää valmistusprosessista peräisin olevia formaldehydi- ja kaliumtiosyanaattijäämiä. Siksi yliherkkyysreaktioita voi ilmaantua (ks. kohdat 2 ja 4.8).

Lateksille yliherkkien henkilöiden rokottaminen vaatii varovaisuutta, sillä injektiopullon suljin sisältää kuivaa luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Tietoja kliinisestä tai laboratoriomonitoroinnista henkilöillä, joiden immuunivaste on heikentynyt tai henkilöillä, joiden tiedetään tai epäillään altistuneen hepatiitti B -virukselle, ks. kohta 4.2.

Hengityskatkoksen mahdollinen riski ja respiratorisen monitoroinnin tarve 48–72 tunnin ajan on otettava huomioon, kun perusrokotesarjaa annetaan hyvin pienille keskosille (syntyneet raskausviikolla 28 tai aiemmin) ja etenkin niille keskosille, joilla hengityselimistö ei ole vielä riittävän kehittynyt (ks. kohta 4.8). Koska näillä lapsilla rokotuksen hyödyt ovat suuret, rokotusta ei tule jättää antamatta tai siirtää.

Hepatiitti B:n pitkän itämisajan vuoksi rokotettavalla saattaa olla havaitsematon hepatiitti B -infektio rokotushetkellä. Tällaisissa tapauksissa rokote ei ehkä estä hepatiitti B -infektiota.

Rokote ei estä muiden taudinaiheuttajien kuten hepatiitti A:n, hepatiitti C:n ja hepatiitti E:n aiheuttamia infektioita eikä muiden maksatulehdusta aiheuttavien patogeenien aiheuttamia infektioita.

Varovaisuutta on noudatettava rokotteen määräämisessä raskaana oleville sekä imettäville naisille (ks. kohta 4.6).

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Tämä rokote voidaan antaa:

-hepatiitti B -immunoglobuliinin kanssa samaan aikaan, eri injektiokohtaan.

-perusrokotusohjelman loppuunsaattamiseen tai tehosteannoksena henkilöillä, jotka ovat saaneet aiemmin toista hepatiitti B -rokotetta.

-samaan aikaan muiden imeväisille, lapsille ja nuorille annettavien rokotteiden kanssa eri kohtaan ja eri ruiskuilla.

Pneumokokkiyhdistelmärokotteen (PREVENAR) antamista samanaikaisesti B-hepatiittirokotteen kanssa 0, 1 ja 6 sekä 0, 1, 2 ja 12 kuukauden ohjelmilla ei ole vielä riittävästi tutkittu.

4.6Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Fertiliteetti:

HBVAXPRO-valmisteen vaikutuksia ei ole arvioitu hedelmällisyystutkimuksissa.

Raskaus:

HBVAXPRO-valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole olemassa kliinisiä tietoja.

Rokotetta tulee käyttää raskauden aikana vain siinä tapauksessa, että mahdollinen hyöty on suurempi kuin sikiölle mahdollisesti koituva haitta.

Imetys:

HBVAXPRO-valmisteen käytöstä imettävillä äideillä ei ole olemassa kliinisiä tietoja.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Oletettavasti HBVAXPRO:lla ei kuitenkaan ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8Haittavaikutukset

a. Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Yleisimmät haittavaikutukset ovat injektiokohdan paikallisreaktiot: ohimenevä aristus, punoitus, kovettumat.

b.Haittavaikutuksien taulukoiu yhteenveto

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu rokotteen laaja-alaisen käytön aikana. Kuten muidenkin hepatiitti B -rokotteiden osalta, syy-yhteyttä rokotteeseen ei monissa tapauksissa ole vahvistettu.

Haittavaikutukset

Yleisyys

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Paikallisreaktiot (injektiokohta): ohimenevä aristus, punoitus, kovettumat

Yleinen

(≥1/100, <1/10)

 

Uupumus, kuume, huonovointisuus, flunssankaltaiset oireet

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Veri ja imukudos

 

Trombosytopenia, lymfadenopatia

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Immuunijärjestelmä

 

Seerumitauti, anafylaksi, polyarteritis nodosa

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Hermosto

 

Parestesia, paralyysi (myösmukaan lukien Bellin pareesi, kasvohalvaus),

 

perifeerinen neuropatia (polyradikuloneuriitti, Guillain-Barrén

 

oireyhtymä), neuriitti (myös optikusneuriitti), myeliitti (myös

Hyvin harvinainen

poikittaismyeliitti), enkefaliitti, demyelinisoiva keskushermoston sairaus,

(<1/10 000)

MS-taudin pahenemisvaiheet, MS-tauti, kouristuskohtaus, päänsärky,

 

huimaus, synkopee

 

Silmät

 

Uveiitti

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Verisuonisto

 

Hypotensio, vaskuliitti

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

Bronkospasmin kaltaiset oireet

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Ruoansulatuselimistö

 

Oksentelu, pahoinvointi, ripuli, vatsakipu

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Iho ja ihonalainen kudos

 

Ihottuma, alopesia, kutina, urtikaria, eryteema multiforme, angioedeema,

Hyvin harvinainen

ekseema

(<1/10 000)

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

Nivelkipu, niveltulehdus, lihaskipu, kipu raajoissa

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Tutkimukset

 

Maksaentsyymien nousu

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

c. Muut haittavaikutukset erityisillä väestöryhmillä

 

Hengityskatkos hyvin pienillä keskosilla (syntyneet raskausviikolla 28 tai aiemmin) (ks. kohta 4.4)

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Suositeltua suurempien HBVAXPRO-annosten käyttämisestä on raportoitu. Yliannostuksen yhteydessä raportoitu haittatapahtumaprofiili on yleensä ollut verrattavissa suositeltujen HBVAXPRO-annosten haittatapahtumaprofiiliin.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: hepatiittirokote, ATC-koodi: J07BC01

Rokote aiheuttaa spesifisten humoraalisten vasta-aineiden muodostumista hepatiitti B –viruksen pinta- antigeeniä vastaan (anti-HBsAg). Tasoa 10 IU/l oleva tai sen ylittävä hepatiitti B –viruksen pinta- antigeeni (anti-HBsAg)-vasta-ainetitteri 1-2 kuukauden kuluttua viimeisestä injektiosta korreloi suojaan hepatiitti B -virusinfektiota vastaan.

Kliinisissä tutkimuksissa 1497 tervettä imeväistä, lasta, nuorta ja aikuista sai kolmen annoksen rokotussarjan Merckin aiempaa yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotettua hepatiitti B -rokotevalmistetta ja 96 %:lle kehittyi suojan antava vasta-ainetaso ( 10 IU/l) hepatiitti B –viruksen pinta-antigeeniä vastaan. Kahdessa kokeessa lapsille annettiin rokotetta erilaisilla annostusaikatauluilla ja eri rokotteiden kanssa. Lapsille kehittyi vasta-ainetaso suhteessa 97,5 % ja 97,2 %, ja geometriset titterit olivat vastaavasti 214 ja 297 IU/l.

Syntymän yhteydessä annetun hepatiitti B -immunoglobuliiniannoksen ja sitä seuraavien kolmen annoksen Merckin aiempaa yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotettua hepatiitti B -rokotevalmistetta on todettu antavan suojan vastasyntyneille, joilla on hepatiitti B –viruksen pinta-antigeeni (HBsAg)- ja hepatiitti B –viruksen e-antigeeni (HBeAg)-positiivinen äiti. Rokotetuista 130 lapsesta krooninen hepatiitti B -infektio estyi 95 %:lla hoitamattomiin historiallisiin kontrolleihin verrattuna.

Vaikka Merckin aiemman yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetun hepatiitti B -rokotevalmisteen antaman suojan kestoa terveillä rokotetuilla ei tiedetä, noin 3000 suuren riskin ryhmään kuuluvan samanlaisella plasmaperäisellä rokotteella rokotetun seurannassa enimmillään 5-9 vuoden aikana ei ilmeistä hepatiitti B -infektiota tavattu.

Lisäksi rokotteen aiheuttaman hepatiitti B –viruksen pinta-antigeeniä (HBsAg) koskevan immunologisen muistin pysyvyys on osoitettu Merckin aiemman yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetun hepatiitti B -rokotevalmisteen tehosteannoksen aiheuttaman anamnestisen vasta-ainevasteen kautta. Kuten muidenkin B-hepatiittirokotteiden suhteen, suojan kestoa terveillä rokotettavilla ei toistaiseksi tunneta. 0, 1 ja 2 kuukauden tiivistetyssä ohjelmassa tarvittavan 12 kuukauden tehosterokotteen lisäksi ei ole vielä määritetty tarvetta HBVAXPRO-tehosterokotteeseen.

Maksasolukarsinoomariskin pienentäminen

Maksasolukarsinooma on hepatiitti B -virusinfektion vakava komplikaatio. Tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden kroonisen hepatiitti B -infektion ja maksasolusyövän välillä, ja 80 % maksasolusyövistä johtuu hepatiitti B -virusinfektiosta. Hepatiitti B -rokotuksen on todettu olevan ensimmäinen syöpärokote, koska se voi estää primaarin maksasyövän.

5.2Farmakokinetiikka

Ei oleellinen.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Lisääntymistutkimuksia eläimillä ei ole tehty.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Natriumkloridi

Natriumboraatti

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3Kestoaika

3 vuotta

6.4Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 C – 8 C).

Ei saa jäätyä.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

0,5 ml suspensiota injektiopullossa (lasia), jossa on suljin (harmaata butyylikumia) sekä alumiinisinetit ja muoviset repäisykorkit. Pakkauskoko 1 tai 10 injektiopulloa.

0,5 ml suspensiota injektiopullossa (lasia), jossa on suljin (harmaata butyylikumia) sekä alumiinisinetit ja muoviset repäisykorkit, ja tyhjä steriili injektioruisku neulalla. Pakkauskoko 1 injektiopullo. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ennen rokotteen käyttöä se on tarkastettava silmämääräisesti, ettei rokotteessa näy sakkaa tai värin muutoksia. Jos rokotteessa näkyy tällaisia muutoksia, sitä ei tule käyttää.

Ennen käyttöä injektiopulloa ravistetaan voimakkaasti.

Kun injektiopullo on lävistetty, siitä otettu rokote tulee käyttää viipymättä ja pullo hävitetään. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/183/001

EU/1/01/183/018

EU/1/01/183/019

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 27/04/2001

Myyntiluvan viimeisin uudistamispäivämäärä: 17/03/2011

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta. http://www.ema.europa.eu

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 5 mikrogrammaa, injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi annos (0,5 ml) sisältää:

Hepatiitti B –viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* .…………………… 5 mikrog, Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,25 milligrammaa Al+)

* tuotettu yhdistelmä-DNAtekniikalla Saccharomyces cerevisiae -hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

Rokote voi sisältää valmistusprosessista peräisin olevai formaldehydi- ja kaliumtiosyanaattijäämiä. Ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 4.8.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1

3. LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa

Hieman läpinäkymätön valkoinen suspensio.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

HBVAXPRO on tarkoitettu aktiiviseen immunisaatioon kaikkien tunnettujen hepatiitti B -viruksen alatyyppien aiheuttamaa infektiota vastaan 0–15-vuotiailla henkilöillä, joilla hepatiitti B -altistuksen vaara on olemassa.

Rokotettavat erityisriskiryhmät määräytyvät virallisten suositusten mukaan.

Voidaan olettaa, että myös hepatiitti D:tä voidaan ehkäistä rokottamalla HBVAXPRO:lla, koska hepatiitti D:tä (delta-agenssin aiheuttama) ei esiinny ilman hepatiitti B-infektiota.

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

0–15-vuotiaille henkilöille: Yksi 0,5 ml:n kerta-annosinjektio.

Primaarirokotus:

Rokotussarjaan tulee kuulua vähintään kolme injektiota

Kahta primaari-immunisaatio-ohjelmaa voidaan suositella:

0, 1, 6 kuukautta: kaksi injektiota kuukauden välein, kolmas injektio 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

0, 1, 2, 12 kuukautta: kolme injektiota kuukauden välein, neljäs annos 12 kuukauden kohdalla.

On suositeltavaa antaa rokotteet annetun aikataulun mukaisesti. Lapsille, jotka saavat rokotteet tiivistetyn ohjelman mukaisesti (0, 1 ja 2 kuukauden ohjelma), on annettava 12 kuukauden tehoste, jotta saataisiin suuremmat vasta-ainetitterit.

Tehoste:

Rokotettavat, joiden immuunivaste on normaali

Tehosteannoksen tarvetta terveillä rokotetuilla, jotka ovat saaneet täyden primaarirokotusohjelman mukaiset rokotukset, ei ole arvioitu. Kuitenkin joissakin paikallisissa rokotusohjelmissa on suositeltu tehosteannosta. Tätä suositusta tulisi noudattaa.

Rokotettavat, joiden immuunivaste on heikentynyt (esim. dialyysipotilaat, elinsiirtopotilaat, AIDS- potilaat)

Näillä rokotetuilla tulee harkita tehosteannosta, jos vasta-ainetaso hepatiitti B –viruksen pinta- antigeenille (anti-HBsAg) on alle 10 IU/l.

Uusintarokotus immuunivasteen puututtua

Rokotettaessa uudelleen henkilöitä, joilla perusrokotussarja ei ole tuottanut vastetta, 15-25 %:lla saadaan aikaan riittävä vasta-ainevaste annettaessa yksi lisäannos ja 30-50 %:lla annettaessa kolme lisäannosta. Koska kuitenkaan ei ole riittävästi tietoa hepatiitti B -rokotteen turvallisuudesta silloin, kun annetaan suositeltua rokotussarjaa enemmän annoksia, perusrokotussarjan jälkeen annettavaa uusintarokotusta ei suositella rutiinimaisesti. Uusintarokotusta tulee harkita suuren riskin henkilöillä sen jälkeen, kun rokotuksen etuja ja paikallisten tai yleistyneiden haittavaikutusten mahdollista riskiä on verrattu keskenään.

Erityiset annossuositukset:

Annossuositukset vastasyntyneille, joiden äiti on hepatiitti B -virus-positiivinen

-Yksi annos hepatiitti B -immunoglobuliinia syntymän yhteydessä (24 tunnin kuluessa).

-Ensimmäinen rokoteannos annetaan 7 päivän kuluessa syntymästä, ja se voidaan antaa samaan aikaan hepatiitti B -immunoglobuliinin kanssa syntymän yhteydessä, mutta eri pistoskohtaan.

-Seuraavat rokoteannokset tulee antaa paikallisen rokotusohjelman suositusten mukaisesti.

Annossuositus tunnetussa tai oletetussa altistuksessa hepatiitti B-virukselle (esim. neulan pisto kontaminoidulla neulalla)

-Hepatiitti B -immunoglobuliini tulee antaa mahdollisimman pian altistuksen jälkeen (24 tunnin kuluessa)

-Ensimmäinen rokoteannos tulee antaa 7 päivän kuluessa altistuksesta ja se voidaan antaa samanaikaisesti hepatiitti B –immunoglobuliinin kanssa, mutta eri injektiokohtaan.

-Lyhyt- ja pitkäaikaista suojaa varten suositellaan myös serologista testausta, jonka jälkeen annetaan seuraavat rokoteannokset, mikäli tarpeen (potilaan serologisen tilan mukaan).

-Jos henkilö on rokottamaton tai vasta osittain rokotettu, lisäannokset tulee antaa suositellun rokotusohjelman mukaisesti. Nopeutettua ohjelmaa, johon sisältyy 12 kuukauden tehosteannos, voidaan suositella.

Antotapa

Tämä rokote annetaan lihakseen.

Reiden etupuolen ulkosyrjä on ensisijainen pistoskohta vastasyntyneillä ja imeväisillä. Hartialihas on ensisijainen pistoskohta lapsilla ja nuorilla.

Älä anna rokotetta suoneen.

Poikkeustapauksissa rokote voidaan antaa ihon alle potilailla, joilla on trombosytopenia tai verenvuotohäiriöitä.

Huomioitavat varotoimet ennen valmisteen käsittelyä tai antoa: ks. kohta 6.6.

4.3 Vasta-aiheet

Potilaan tiedetään olevan yliherkkä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille tai jäämille (esim. formaldehydi ja kaliumtiosyanaatti), ks. kohdat 6.1 ja 2.

Rokottamista on lykättävä henkilöillä, joilla on vaikea kuumesairaus tai akuutti infektio.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kaikkien muiden injisoitavien rokotteiden tavoin saatavilla on aina oltava tarvittava hoitovälineistö mahdollisten rokotteen aiheuttamien harvinaisten anafylaktisten reaktioiden varalta (ks. kohta 4.8).

Tämä rokote voi sisältää valmistusprosessista peräisin olevia formaldehydi- ja kaliumtiosyanaattijäämiä. Siksi herkistymisreaktioita yliherkkyysreaktioita voi ilmaantua (ks. kohdat 2 ja 4.8).

Lateksille yliherkkien henkilöiden rokottaminen vaatii varovaisuutta, sillä ruiskun mäntäsuljin ja ruiskun kärkisuojus sisältää kuivaa luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Tietoja kliinisestä tai laboratoriomonitoroinnista henkilöillä, joiden immuunivaste on heikentynyt tai henkilöillä, joiden tiedetään tai epäillään altistuneen hepatiitti B -virukselle, ks. kohta 4.2.

Hengityskatkoksen mahdollinen riski ja respiratorisen monitoroinnin tarve 48–72 tunnin ajan on otettava huomioon, kun perusrokotesarjaa annetaan hyvin pienille keskosille (syntyneet raskausviikolla 28 tai aiemmin) ja etenkin niille keskosille, joilla hengityselimistö ei ole vielä riittävän kehittynyt (ks. kohta 4.8). Koska näillä lapsilla rokotuksen hyödyt ovat suuret, rokotusta ei tule jättää antamatta tai siirtää.

Hepatiitti B:n pitkän itämisajan vuoksi rokotettavalla saattaa olla havaitsematon hepatiitti B -infektio rokotushetkellä. Tällaisissa tapauksissa rokote ei ehkä estä hepatiitti B -infektiota.

Rokote ei estä muiden taudinaiheuttajien kuten hepatiitti A:n, hepatiitti C:n ja hepatiitti E:n aiheuttamia infektioita eikä muiden maksatulehdusta aiheuttavien patogeenien aiheuttamia infektioita.

Varovaisuutta on noudatettava rokotteen määräämisessä raskaana oleville sekä imettäville naisille (ks. kohta 4.6).

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Tämä rokote voidaan antaa:

-hepatiitti B -immunoglobuliinin kanssa samaan aikaan, eri injektiokohtaan.

-perusrokotusohjelman loppuunsaattamiseen tai tehosteannoksena henkilöille, jotka ovat saaneet aiemmin toista hepatiitti B -rokotetta.

-samaan aikaan muiden rokotteiden kanssa eri kohtaan ja eri ruiskuilla.

Pneumokokkiyhdistelmärokotteen (PREVENAR) antamista samanaikaisesti B-hepatiittirokotteen kanssa 0, 1 ja 6 sekä 0, 1, 2 ja 12 kuukauden ohjelmilla ei ole vielä riittävästi tutkittu.

4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Fertiliteetti:

HBVAXPRO-valmisteen vaikutuksia ei ole arvioitu hedelmällisyystutkimuksissa.

Raskaus:

HBVAXPRO-valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole olemassa kliinisiä tietoja.

Rokotetta tulee käyttää raskauden aikana vain siinä tapauksessa, että mahdollinen hyöty on suurempi kuin sikiölle mahdollisesti koituva haitta.

Imetys:

HBVAXPRO-valmisteen käytöstä imettävillä äideillä ei ole olemassa kliinisiä tietoja.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Oletettavasti HBVAXPRO:lla ei kuitenkaan ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8 Haittavaikutukset

a. Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Yleisimmät haittavaikutukset ovat injektiokohdan paikallisreaktiot: ohimenevä aristus, punoitus, kovettumat.

b.Haittavaikutuksien taulukoitu yhteenveto

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu rokotteen laaja-alaisen käytön aikana.

Kuten muidenkin hepatiitti B -rokotteiden osalta, syy-yhteyttä rokotteeseen ei monissa tapauksissa ole vahvistettu.

Haittavaikutukset

Yleisyys

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Paikallisreaktiot (injektiokohta): ohimenevä aristus, punoitus, kovettumat

Yleinen

(≥1/100, <1/10)

 

Uupumus, kuume, huonovointisuus, flunssankaltaiset oireet

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Veri ja imukudos

 

Trombosytopenia, lymfadenopatia

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Immuunijärjestelmä

 

Seerumitauti, anafylaksi, polyarteritis nodosa

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Hermosto

 

Parestesia, paralyysi (myösmukaan lukien Bellin pareesi, kasvohalvaus),

 

perifeerinen neuropatia (polyradikuloneuriitti, Guillain-Barrén

 

oireyhtymä), neuriitti (myös optikusneuriitti), myeliitti (myös

Hyvin harvinainen

poikittaismyeliitti), enkefaliitti, demyelinisoiva keskushermoston sairaus,

(<1/10 000)

MS-taudin pahenemisvaiheet, MS-tauti, kouristuskohtaus, päänsärky,

 

huimaus, synkopee

 

Silmät

 

Uveiitti

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Verisuonisto

 

Hypotensio, vaskuliitti

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

Bronkospasmin kaltaiset oireet

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Ruoansulatuselimistö

 

Oksentelu, pahoinvointi, ripuli, vatsakipu

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Iho ja ihonalainen kudos

 

Ihottuma, alopesia, kutina, urtikaria, eryteema multiforme, angioedeema,

Hyvin harvinainen

ekseema

(<1/10 000)

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

Nivelkipu, niveltulehdus, lihaskipu, kipu raajoissa

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Tutkimukset

 

Maksaentsyymien nousu

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

c. Muut haittavaikutukset erityisillä väestöryhmillä

 

Hengityskatkos hyvin pienillä keskosilla (syntyneet raskausviikolla 28 tai aiemmin) (ks. kohta 4.4)

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Suositeltua suurempien HBVAXPRO-annosten käyttämisestä on raportoitu.. Yliannostuksen yhteydessä raportoitu haittatapahtumaprofiili on yleensä ollut verrattavissa suositeltujen HBVAXPRO-annosten haittatapahtumaprofiiliin.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: hepatiittirokote, ATC-koodi: J07BC01

Rokote aiheuttaa spesifisten humoraalisten vasta-aineiden muodostumista hepatiitti B –viruksen pinta- antigeeniä vastaan (anti-HBsAg). Tasoa 10 IU/l oleva tai sen ylittävä hepatiitti B –viruksen pinta- antigeeni (anti-HBsAg)-vasta-ainetitteri 1-2 kuukauden kuluttua viimeisestä injektiosta korreloi suojaan hepatiitti B -virusinfektiota vastaan.

Kliinisissä tutkimuksissa 1497 tervettä imeväistä, lasta, nuorta ja aikuista sai kolmen annoksen rokotussarjan Merckin aiempaa yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotettua hepatiitti B -rokotevalmistetta ja 96 %:lle kehittyi suojan antava vasta-ainetaso ( 10 IU/l) hepatiitti B –viruksen pinta-antigeeniä vastaan. Kahdessa kokeessa lapsille annettiin rokotetta erilaisilla annostusaikatauluilla ja eri rokotteiden kanssa. Lapsille kehittyi vasta-ainetaso suhteessa 97,5 % ja 97,2 %, ja geometriset titterit olivat vastaavasti 214 ja 297 IU/l.

Syntymän yhteydessä annetun hepatiitti B -immunoglobuliiniannoksen ja sitä seuraavien kolmen annoksen Merckin aiempaa yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotettua hepatiitti B -rokotevalmistetta on todettu antavan suojan vastasyntyneille, joilla on hepatiitti B –viruksen pinta-antigeeni (HBsAg)- ja hepatiitti B –viruksen e-antigeeni (HBeAg)-positiivinen äiti. Rokotetuista 130 lapsesta krooninen hepatiitti B -infektio estyi 95 %:lla hoitamattomiin historiallisiin kontrolleihin verrattuna.

Vaikka Merckin aiemman yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetun hepatiitti B -rokotevalmisteen antaman suojan kestoa terveillä rokotetuilla ei tiedetä, noin 3000 suuren riskin ryhmään kuuluvan samanlaisella plasmaperäisellä rokotteella rokotetun seurannassa enimmillään 5-9 vuoden aikana ei ilmeistä hepatiitti B -infektiota tavattu.

Lisäksi rokotteen aiheuttaman hepatiitti B –viruksen pinta-antigeeniä (HBsAg) koskevan immunologisen muistin pysyvyys on osoitettu Merckin aiemman yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetun hepatiitti B -rokotevalmisteen tehosteannoksen aiheuttaman anamnestisen vasta-ainevasteen kautta . Kuten muidenkin B-hepatiittirokotteiden suhteen, suojan kestoa terveillä rokotettavilla ei toistaiseksi tunneta. 0, 1 ja 2 kuukauden tiivistetyssä ohjelmassa tarvittavan 12 kuukauden tehosterokotteen lisäksi ei tarvetta HBVAXPRO-tehosterokotteeseen ole vielä määritetty.

Maksasolukarsinoomariskin pienentäminen

Maksasolukarsinooma on hepatiitti B -virusinfektion vakava komplikaatio. Tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden kroonisen hepatiitti B -infektion ja maksasolusyövän välillä, ja 80 % maksasolusyövistä johtuu hepatiitti B -virusinfektiosta. Hepatiitti B -rokotuksen on todettu olevan ensimmäinen syöpärokote, koska se voi estää primaarin maksasyövän.

5.2 Farmakokinetiikka

Ei oleellinen.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Lisääntymistutkimuksia eläimillä ei ole tehty.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Natriumkloridi

Natriumboraatti

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3 Kestoaika

3 vuotta

6.4 Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 C – 8 C).

Ei saa jäätyä.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

0,5 ml suspensiota esitäytetyssä ruiskussa (lasia), ilman neulaa, mäntäsulkimella (harmaa klorobutyyli). Pakkauskoot 1, 10, 20, 50

0,5 ml suspensiota esitäytetyssä ruiskussa (lasia) 1 erillisellä neulalla mäntäsulkimella (harmaa klorobutyyli). Pakkauskoot 1, 10

0,5 ml suspensiota esitäytetyssä ruiskussa (lasia) 2 erillisellä neulalla mäntäsulkimella (harmaa klorobutyyli). Pakkauskoot 1, 10, 20, 50

Kaikkia pakkauskokoja ei ole välttämättä myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ennen rokotteen käyttöä se on tarkastettava silmämääräisesti, ettei rokotteessa näy sakkaa tai värin muutoksia. Jos rokotteessa näkyy tällaisia muutoksia, sitä ei tule käyttää.

Ennen käyttöä ruiskua ravistetaan voimakkaasti.

Pidä kiinni ruiskun rungosta ja kiinnitä neula kääntämällä myötäpäivään, kunnes neula kiinnittyy tiukasti ruiskuun.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/183/004

EU/1/01/183/005

EU/1/01/183/020

EU/1/01/183/021

EU/1/01/183/022

EU/1/01/183/023

EU/1/01/183/024

EU/1/01/183/025

EU/1/01/183/030

EU/1/01/183/031

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 27/04/2001

Myyntiluvan viimeisin uudistamispäivämäärä: 17/03/2011

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta. http://www.ema.europa.eu

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 10 mikrogrammaa, injektioneste

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi annos (1 ml) sisältää:

Hepatiitti B –viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* .…………………… 10 mikrog Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,50 milligrammaa Al+)

* tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Saccharomyces cerevisiae -hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

Tämä rokote voi sisältää valmistusprosessista peräisin olevai formaldehydi- ja kaliumtiosyanaattijäämiä. Ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 4.8.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1

3. LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, suspensio

Hieman läpinäkymätön valkoinen suspensio.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

HBVAXPRO on tarkoitettu aktiiviseen immunisaatioon kaikkien tunnettujen hepatiitti B -viruksen alatyyppien aiheuttamaa infektiota vastaan 16-vuotiailla ja sitä vanhemmilla henkilöillä, joilla hepatiitti B -altistuksen vaara on olemassa.

Rokotettavat erityisriskiryhmät määräytyvät virallisten suositusten mukaan.

Voidaan olettaa, että myös hepatiitti D:tä voidaan ehkäistä rokottamalla HBVAXPRO:lla, koska hepatiitti D:tä (delta-agenssin aiheuttama) ei esiinny ilman hepatiitti B-infektiota.

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

16-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille: Yksi 1 ml:n kerta-annosinjektio..

Primaarirokotus:

Rokotussarjaan tulee kuulua vähintään kolme injektiota

Kahta primaari-immunisaatio-ohjelmaa voidaan suositella:

0, 1, 6 kuukautta: kaksi injektiota kuukauden välein, kolmas injektio 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

0, 1, 2, 12 kuukautta: kolme injektiota kuukauden välein, neljäs annos 12 kuukauden kohdalla.

On suositeltavaa antaa rokotteet annetun aikataulun mukaisesti. Niille, jotka saavat rokotteet tiivistetyn ohjelman mukaisesti (0, 1 ja 2 kuukauden annostusohjelma), on annettava 12 kuukauden tehoste, jotta saataisiin suuremmat vasta-ainetitterit.

Tehoste:

Rokotettavat, joiden immuunivaste on normaali

Tehosteannoksen tarvetta terveillä rokotetuilla, jotka ovat saaneet täyden primaarirokotusohjelman mukaiset rokotukset, ei ole arvioitu. Kuitenkin joissakin paikallisissa rokotusohjelmissa on suositeltu tehosteannosta. Tätä suositusta tulisi noudattaa.

Rokotettavat, joiden immuunivaste on heikentynyt (esim. dialyysipotilaat, elinsiirtopotilaat, AIDS- potilaat)

Näillä rokotetuilla tulee harkita tehosteannosta, jos vasta-ainetaso hepatiitti B -viruksen pinta- antigeenille (anti-HBsAg) on alle 10 IU/l.

Uusintarokotus immuunivasteen puututtua

Rokotettaessa uudelleen henkilöitä, joilla perusrokotussarja ei ole tuottanut vastetta, 15-25 %:lla saadaan aikaan riittävä vasta-ainevaste annettaessa yksi lisäannos ja 30-50 %:lla annettaessa kolme lisäannosta. Koska kuitenkaan ei ole riittävästi tietoa hepatiitti B -rokotteen turvallisuudesta silloin, kun annetaan suositeltua rokotussarjaa enemmän annoksia, perusrokotussarjan jälkeen annettavaa uusintarokotusta ei suositella rutiinimaisesti. Uusintarokotusta tulee harkita suuren riskin henkilöillä sen jälkeen, kun rokotuksen etuja ja paikallisten tai yleistyneiden haittavaikutusten mahdollista riskiä on verrattu keskenään.

Erityiset annossuositukset hepatiitti B -virusaltistuksessa tai altistusta epäiltäessä (esim. saastuneen neulan pisto):

-Hepatiitti B -immunoglobuliinia annetaan mahdollisimman pian altistuksen jälkeen (24 tunnin kuluessa).

-Ensimmäinen rokoteannos annetaan 7 päivän kuluessa altistuksesta, ja se voidaan antaa samaan aikaan hepatiitti B -immunoglobuliinin kanssa, mutta kuitenkin eri pistoskohtaan.

-Lyhyt- ja pitkäaikaista suojaa varten suositellaan myös serologista testausta, jonka jälkeen annetaan seuraavat rokoteannokset, mikäli tarpeen, (potilaan serologisen tilan mukaan).

-Jos henkilö on rokottamaton tai vasta osittain rokotettu, lisäannokset tulee antaa suositellun rokotusohjelman mukaisesti. Nopeutettua ohjelmaa, johon sisältyy 12 kuukauden tehosteannos, voidaan suositella.

Annostus alle 16-vuotiaille henkilöille

HBVAXPRO 10 mikrogrammaa ei sovellu käytettäväksi tälle pediatriselle populaatiolle..

Oikea annos käytettäväksi 0–15-vuotiailla henkilöillä on HBVAXPRO 5 mikrogrammaa.

Antotapa

Tämä rokote annetaan lihakseen.

Hartialihas on ensisijainen pistoskohta aikuisilla ja nuorilla. Älä anna rokotetta suoneen.

Poikkeustapauksissa rokote voidaan antaa ihon alle potilailla, joilla on trombosytopenia tai verenvuotohäiriöitä.

Huomioitavat varotoimet ennen valmisteen käsittelyä tai antoa: ks. kohta 6.6.

4.3 Vasta-aiheet

Potilaan tiedetään olevan yliherkkä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille tai jäämille (esim. formaldehydi ja kaliumtiosyanaatti), ks. kohdat 6.1 ja 2.

Rokottamista on lykättävä henkilöillä, joilla on vaikea kuumesairaus tai akuutti infektio.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kaikkien muiden injisoitavien rokotteiden tavoin saatavilla on aina oltava tarvittava hoitovälineistö mahdollisten rokotteen aiheuttamien harvinaisten anafylaktisten reaktioiden varalta (ks. kohta 4.8).

Tämä rokote voi sisältää valmistusprosessista peräisin olevai formaldehydi- ja kaliumtiosyanaattijäämiä. Siksi yliherkkyysreaktioita voi ilmaantua (ks. kohdat 2 ja 4.8).

Lateksille yliherkkien henkilöiden rokottaminen vaatii varovaisuutta, sillä injektiopullon suljin sisältää kuivaa luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Tietoja kliinisestä tai laboratoriomonitoroinnista henkilöillä, joiden immuunivaste on heikentynyt tai henkilöillä, joiden tiedetään tai epäillään altistuneen hepatiitti B -virukselle, ks. kohta 4.2.

Useiden tekijöiden on havaittu alentavan immuunivastetta hepatiitti B -rokotteille. Näihin tekijöihin kuuluvat mm. korkea ikä, miessukupuoli, liikalihavuus, tupakointi, rokotteen antoreitti ja eräät krooniset piilevät sairaudet. Serologista testausta tulee harkita, jos on olemassa riski, että potilaalta puuttuu HBVAXPRO-hoidon jälkeen serosuojaus. Lisäannoksia voidaan harkita henkilöille, joilla ei ole vastetta tai joilla on suboptimaalinen vaste rokotushoitoihin.

Hepatiitti B:n pitkän itämisajan vuoksi rokotettavalla saattaa olla havaitsematon hepatiitti B -infektio rokotushetkellä. Tällaisissa tapauksissa rokote ei ehkä estä hepatiitti B -infektiota.

Rokote ei estä muiden taudinaiheuttajien kuten hepatiitti A:n, hepatiitti C:n ja hepatiitti E:n aiheuttamia infektioita eikä muiden maksatulehdusta aiheuttavien patogeenien aiheuttamia infektioita.

Varovaisuutta on noudatettava rokotteen määräämisessä raskaana oleville sekä imettäville naisille (ks. kohta 4.6).

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Tämä rokote voidaan antaa:

-hepatiitti B -immunoglobuliinin kanssa samaan aikaan, eri injektiokohtaan.

-perusrokotusohjelman loppuunsaattamiseen tai tehosteannoksena henkilöille, jotka ovat saaneet aiemmin toista hepatiitti B -rokotetta.

-samaan aikaan muiden rokotteiden kanssa eri kohtaan ja eri ruiskuilla.

4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Fertiliteetti:

HBVAXPRO-valmisteen vaikutuksia ei ole arvioitu hedelmällisyystutkimuksissa.

Raskaus:

HBVAXPRO-valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole olemassa kliinisiä tietoja.

Rokotetta tulee käyttää raskauden aikana vain siinä tapauksessa, että mahdollinen hyöty on suurempi kuin sikiölle mahdollisesti koituva haitta.

Imetys:

HBVAXPRO-valmisteen käytöstä imettävillä äideillä ei ole olemassa kliinisiä tietoja

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Oletettavasti HBVAXPRO:lla ei kuitenkaan ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja.

4.8 Haittavaikutukset

a. Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Yleisimmät haittavaikutukset ovat injektiokohdan paikallisreaktiot: ohimenevä aristus, punoitus, kovettumat.

b. Haittavaikutuksein taulukoitu yhteenveto

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu rokotteen laaja-alaisen käytön aikana. Kuten muidenkin hepatiitti B -rokotteiden osalta, syy-yhteyttä rokotteeseen ei monissa tapauksissa ole vahvistettu.

Haittavaikutukset

Yleisyys

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Paikallisreaktiot (injektiokohta): ohimenevä aristus, punoitus, kovettumat

Yleinen

(≥1/100, <1/10)

 

Uupumus, kuume, huonovointisuus, flunssankaltaiset oireet

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Veri ja imukudos

 

Trombosytopenia, lymfadenopatia

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Immuunijärjestelmä

 

Seerumitauti, anafylaksi, polyarteritis nodosa

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Hermosto

 

Parestesia, paralyysi (myösmukaan lukien Bellin pareesi, kasvohalvaus),

 

perifeerinen neuropatia (polyradikuloneuriitti, Guillain-Barrén

 

oireyhtymä), neuriitti (myös optikusneuriitti), myeliitti (myös

Hyvin harvinainen

poikittaismyeliitti), enkefaliitti, demyelinisoiva keskushermoston sairaus,

(<1/10 000)

MS-taudin pahenemisvaiheet, MS-tauti, kouristuskohtaus, päänsärky,

 

huimaus, synkopee

 

Silmät

 

Uveiitti

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Verisuonisto

 

Hypotensio, vaskuliitti

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

Bronkospasmin kaltaiset oireet

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Ruoansulatuselimistö

 

Oksentelu, pahoinvointi, ripuli, vatsakipu

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Iho ja ihonalainen kudos

 

Ihottuma, alopesia, kutina, urtikaria, eryteema multiforme, angioedeema,

Hyvin harvinainen

ekseema

(<1/10 000)

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

Nivelkipu, niveltulehdus, lihaskipu, kipu raajoissa

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Tutkimukset

 

Maksaentsyymien nousu

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Suositeltua suurempien HBVAXPRO-annosten käyttämisestä on raportoitu. Yliannostuksen yhteydessä raportoitu haittatapahtumaprofiili on yleensä ollut verrattavissa suositeltujen HBVAXPRO-annosten haittatapahtumaprofiiliin.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: hepatiittirokote, ATC-koodi: J07BC01

Rokote aiheuttaa spesifisten humoraalisten vasta-aineiden muodostumista hepatiitti B-viruksen pinta- antigeeniä vastaan (anti-HBsAg). Tasoa 10 IU/l oleva tai sen ylittävä hepatiitti B -viruksen pinta- antigeeni (anti-HBsAg)-vasta-ainetitteri 1-2 kuukauden kuluttua viimeisestä injektiosta korreloi suojaan hepatiitti B -virus-infektiota vastaan.

Kliinisissä tutkimuksissa 1497 tervettä imeväistä, lasta, nuorta ja aikuista sai kolmen annoksen rokotussarjan Merckin aiempaa yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotettua hepatiitti B -rokotevalmistetta ja 96 %:lle kehittyi suojan antava vasta-ainetaso ( 10 IU/l). hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeniä vastaan. Vanhemmille murrosikäisille ja aikuisille tehdyssä kahdessa kokeessa rokotetuista 95,6 – 97,5 %:lle kehittyi vasta-ainesuoja ja geometriset keskiarvotitterit olivat näissä kokeissa alueella 535– 793 IU/l.

Vaikka Merckin aiemman yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetun hepatiitti B -rokotevalmisteen antaman suojan kestoa terveillä rokotetuilla ei tiedetä, noin 3000 suuren riskin ryhmään kuuluvan samanlaisella plasmaperäisellä rokotteella rokotetun seurannassa enimmillään 5-9 vuoden aikana ei ilmeistä hepatiitti B -infektiota tavattu.

Lisäksi rokotteen aiheuttaman hepatiitti B-viruksen pinta-antigeeniä (HBsAg) koskevan immunologisen muistin pysyvyys on osoitettu Merckin aiemman yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetun hepatiitti B -rokotevalmisteen tehosteannoksen aiheuttaman anamnestisen vasta-ainevasteen kautta terveillä aikuisilla. Kuten muidenkin B-hepatiittirokotteiden suhteen, suojan kestoa terveillä rokotettavilla ei toistaiseksi tunneta. 0, 1 ja 2 kuukauden tiivistetyssä ohjelmassa tarvittavan 12 kuukauden tehosterokotteen lisäksi tarvetta HBVAXPRO-tehosterokotteeseen ei ole vielä määritetty.

Maksasolukarsinoomariskin pienentäminen

Maksasolukarsinooma on hepatiitti B -virusinfektion vakava komplikaatio. Tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden kroonisen hepatiitti B -infektion ja maksasolusyövän välillä, ja 80 % maksasolusyövistä johtuu hepatiitti B -virusinfektiosta. Hepatiitti B -rokotuksen on todettu olevan ensimmäinen syöpärokote, koska se voi estää primaarin maksasyövän.

5.2 Farmakokinetiikka

Ei oleellinen.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Lisääntymistutkimuksia eläimillä ei ole tehty.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Natriumkloridi

Natriumboraatti

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3 Kestoaika

3 vuotta

6.4 Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 C – 8 C).

Ei saa jäätyä.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

1 ml suspensiota injektiopullossa (lasia), jossa on suljin (harmaata butyylikumia) sekä alumiinisinetit ja muoviset repäisykorkit. Pakkauskoot 1, 10.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ennen rokotteen käyttöä on tarkastettava silmämääräisesti, ettei rokotteessa näy sakkaa tai värin muutoksia. Jos rokotteessa näkyy tällaisia muutoksia, sitä ei tule käyttää.

Ennen käyttöä injektiopulloa ravistetaan voimakkaasti.

Kun injektiopullo on lävistetty, siitä otettu rokote tulee käyttää viipymättä ja pullo hävitetään.. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/183/007

EU/1/01/183/008

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 27/04/2001

Myyntiluvan viimeisin uudistamispäivämäärä: 17/03/2011

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta http://www.ema.europa.eu

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 10 mikrogrammaa, injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi annos (1 ml) sisältää:

Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* .…………………… 10 mikrog Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,50 milligrammaa Al+)

* tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Saccharomyces cerevisiae - hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

Tämä rokote voi sisältää valmistusprosessista peräisin olevai formaldehydi- ja kaliumtiosyanaattijäämiä. Ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 4.8.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1

3. LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa

Hieman läpinäkymätön valkoinen suspensio.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

HBVAXPRO on tarkoitettu aktiiviseen immunisaatioon kaikkien tunnettujen hepatiitti B -viruksen alatyyppien aiheuttamaa infektiota vastaan 16-vuotiailla ja vanhemmilla henkilöillä, joilla hepatiitti B -altistuksen vaara on olemassa.

Rokotettavat erityisriskiryhmät määräytyvät virallisten suositusten mukaan.

Voidaan olettaa, että myös hepatiitti D:tä voidaan ehkäistä rokottamalla HBVAXPRO:lla, koska hepatiitti D:tä (delta-agenssin aiheuttama) ei esiinny ilman hepatiitti B-infektiota.

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

16 -vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille: Yksi 1 ml:n kerta-annosinjektio.

Primaarirokotus:

Rokotussarjaan tulee kuulua vähintään kolme injektiota

Kahta primaari-immunisaatio-ohjelmaa voidaan suositella:

0, 1, 6 kuukautta: kaksi injektiota kuukauden välein, kolmas injektio 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

0, 1, 2, 12 kuukautta: kolme injektiota kuukauden välein, neljäs annos 12 kuukauden kohdalla.

On suositeltavaa antaa rokotteet annetun aikataulun mukaisesti. Niille, jotka saavat rokotteet tiivistetyn ohjelman mukaisesti (0, 1 ja 2 kuukauden annostusohjelma), on annettava 12 kuukauden tehoste, jotta saataisiin suuremmat vasta-ainetitterit.

Tehoste:

Rokotettavat, joiden immuunivaste on normaali

Tehosteannoksen tarvetta terveillä rokotetuilla, jotka ovat saaneet täyden primaarirokotusohjelman mukaiset rokotukset, ei ole arvioitu. Kuitenkin joissakin paikallisissa rokotusohjelmissa on suositeltu tehosteannosta. Tätä suositusta tulisi noudattaa.

Rokotettavat, joiden immuunivaste on heikentynyt (esim. dialyysipotilaat, elinsiirtopotilaat, AIDS- potilaat)

Näillä rokotetuilla tulee harkita tehosteannosta, jos vasta-ainetaso hepatiitti B –viruksen pinta- antigeenille (anti-HBsAg) on alle 10 IU/l.

Uusintarokotus immuunivasteen puututtua

Rokotettaessa uudelleen henkilöitä, joilla perusrokotussarja ei ole tuottanut vastetta, 15-25 %:lla saadaan aikaan riittävä vasta-ainevaste annettaessa yksi lisäannos ja 30-50 %:lla annettaessa kolme lisäannosta. Koska kuitenkaan ei ole riittävästi tietoa hepatiitti B -rokotteen turvallisuudesta silloin, kun annetaan suositeltua rokotussarjaa enemmän annoksia, perusrokotussarjan jälkeen annettavaa uusintarokotusta ei suositella rutiinimaisesti. Uusintarokotusta tulee harkita suuren riskin henkilöillä sen jälkeen, kun rokotuksen etuja ja paikallisten tai yleistyneiden haittavaikutusten mahdollista riskiä on verrattu keskenään.

Erityiset annossuositukset hepatiitti B -virusaltistuksessa tai altistusta epäiltäessä (esim. saastuneen neulan pisto):

-Hepatiitti B -immunoglobuliinia annetaan mahdollisimman pian altistuksen jälkeen (24 tunnin kuluessa).

-Ensimmäinen rokoteannos annetaan 7 päivän kuluessa altistuksesta, ja se voidaan antaa samaan aikaan hepatiitti B -immunoglobuliinin kanssa, mutta eri pistoskohtaan.

-Lyhyt- ja pitkäaikaista suojaa varten suositellaan myös serologista testausta, jonka jälkeen annetaan seuraavat rokoteannokset, mikäli tarpeen (potilaan serologisen tilan mukaan).

-Jos henkilö on rokottamaton tai vasta osittain rokotettu, lisäannokset tulee antaa suositellun rokotusohjelman mukaisesti. Nopeutettua ohjelmaa, johon sisältyy 12 kuukauden tehosteannos, voidaan suositella.

Annostus alle 16-vuotiaille henkilöille

HBVAXPRO 10 mikrogrammaa ei sovellu käytettäväksi tälle pediatristelle populaatiolle. Oikea annos käytettäväksi 0–15-vuotiailla henkilöillä on HBVAXPRO 5 mikrogrammaa.

Antotapa

Tämä rokote annetaan lihakseen.

Hartialihas on ensisijainen pistoskohta aikuisilla ja nuorilla. Älä anna rokotetta suoneen.

Poikkeustapauksissa rokote voidaan antaa ihon alle potilailla, joilla on trombosytopenia tai verenvuotohäiriöitä.

Huomioitavat varotoimet ennen valmisteen käsittelyä tai antoa: ks. kohta 6.6.

4.3 Vasta-aiheet

Potilaan tiedetään olevan yliherkkä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille tai jäämille (esim. formaldehydi ja kaliumtiosyanaatti) (ks. kohdat 6.1 ja 2).

Rokottamista on lykättävä henkilöillä, joilla on vaikea kuumesairaus tai akuutti infektio.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kaikkien muiden injisoitavien rokotteiden tavoin saatavilla on aina oltava tarvittava hoitovälineistö mahdollisten rokotteen aiheuttamien harvinaisten anafylaktisten reaktioiden varalta (ks. kohta 4.8).

Tämä rokote voi sisältää valmistusprosessista peräisin olevai formaldehydi- ja kaliumtiosyanaattijäämiä. Siksi yliherkkyysreaktioita voi ilmaantua (ks. kohdat 2 ja 4.8).

Lateksille yliherkkien henkilöiden rokottaminen vaatii varovaisuutta, sillä ruiskun mäntäsuljin ja ruiskun kärkisuojus sisältää kuivaa luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

tietoja kliinisestä tai laboratoriomonitoroinnista henkilöillä, joiden immuunivaste on heikentynyt tai henkilöillä, joiden tiedetään tai epäillään altistuneen hepatiitti B -virukselle, ks. kohta 4.2.

Useiden tekijöiden on havaittu alentavan immuunivastetta hepatiitti B -rokotteille. Näihin tekijöihin kuuluvat mm. korkea ikä, miessukupuoli, liikalihavuus, tupakointi, rokotteen antoreitti ja eräät krooniset piilevät sairaudet. Serologista testausta tulee harkita, jos on olemassa riski, että potilaalta puuttuu HBVAXPRO-hoidon jälkeen serosuojaus. Lisäannoksia voidaan harkita henkilöille, joilla ei ole vastetta tai joilla on suboptimaalinen vaste rokotushoitoihin.

Hepatiitti B:n pitkän itämisajan vuoksi rokotettavalla saattaa olla havaitsematon hepatiitti B -infektio rokotushetkellä. Tällaisissa tapauksissa rokote ei ehkä estä hepatiitti B -infektiota.

Rokote ei estä muiden taudinaiheuttajien kuten hepatiitti A:n, hepatiitti C:n ja hepatiitti E:n aiheuttamia infektioita eikä muiden maksatulehdusta aiheuttavien patogeenien aiheuttamia infektioita.

Varovaisuutta on noudatettava rokotteen määräämisessä raskaana oleville sekä imettäville naisille (ks. kohta 4.6).

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Tämä rokote voidaan antaa:

-hepatiitti B -immunoglobuliinin kanssa samaan aikaan, eri injektiokohtaan.

-perusrokotusohjelman loppuunsaattamiseen tai tehosteannoksena henkilöille, jotka ovat saaneet aiemmin toista hepatiitti B -rokotetta.

-samaan aikaan muiden rokotteiden kanssa eri kohtaan ja eri ruiskuilla.

4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Fertiliteetti:

HBVAXPRO-valmisteen vaikutuksia ei ole arvioitu hedelmällisyystutkimuksissa.

Raskaus:

HBVAXPRO-valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole olemassa kliinisiä tietoja.

Rokotetta tulee käyttää raskauden aikana vain siinä tapauksessa, että mahdollinen hyöty on suurempi kuin sikiölle mahdollisesti koituva haitta.

Imetys:

HBVAXPRO-valmisteen käytöstä imettävillä äideillä ei ole olemassa kliinisiä tietoja.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Oletettavasti HBVAXPRO:lla ei kuitenkaan ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8 Haittavaikutukset

a. Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Yleisimmät haittavaikutukset ovat injektiokohdan paikallisreaktiot: ohimenevä aristus, punoitus, kovettumat.

b. Haittavaikutuksien taulukoitu yhteenveto

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu rokotteen laaja-alaisen käytön aikana. Kuten muidenkin hepatiitti B -rokotteiden osalta, syy-yhteyttä rokotteeseen ei monissa tapauksissa ole vahvistettu.

Haittavaikutukset

Yleisyys

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Paikallisreaktiot (injektiokohta): ohimenevä aristus, punoitus, kovettumat

Yleinen

(≥1/100, <1/10)

 

Uupumus, kuume, huonovointisuus, flunssankaltaiset oireet

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Veri ja imukudos

 

Trombosytopenia, lymfadenopatia

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Immuunijärjestelmä

 

Seerumitauti, anafylaksi, polyarteritis nodosa

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Hermosto

 

Parestesia, paralyysi (myösmukaan lukien Bellin pareesi, kasvohalvaus),

 

perifeerinen neuropatia (polyradikuloneuriitti, Guillain-Barrén

 

oireyhtymä), neuriitti (myös optikusneuriitti), myeliitti (myös

Hyvin harvinainen

poikittaismyeliitti), enkefaliitti, demyelinisoiva keskushermoston sairaus,

(<1/10 000)

MS-taudin pahenemisvaiheet, MS-tauti, kouristuskohtaus, päänsärky,

 

huimaus, synkopee

 

Silmät

 

Uveiitti

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Verisuonisto

 

Hypotensio, vaskuliitti

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

Bronkospasmin kaltaiset oireet

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Ruoansulatuselimistö

 

Oksentelu, pahoinvointi, ripuli, vatsakipu

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Iho ja ihonalainen kudos

 

Ihottuma, alopesia, kutina, urtikaria, eryteema multiforme, angioedeema,

Hyvin harvinainen

ekseema

(<1/10 000)

 

 

 

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

Nivelkipu, niveltulehdus, lihaskipu, kipu raajoissa

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Tutkimukset

 

Maksaentsyymien nousu

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Suositeltua suurempien HBVAXPRO-annosten käyttämisestä on raportoitu. Yliannostuksen yhteydessä raportoitu haittatapahtumaprofiili on yleensä ollut verrattavissa suositeltujen HBVAXPRO-annosten haittatapahtumaprofiiliin.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: hepatiittirokote, ATC-koodi: J07BC01

Rokote aiheuttaa spesifisten humoraalisten vasta-aineiden muodostumista hepatiitti B -viruksen pinta- antigeeniä vastaan (anti-HBsAg). Tasoa 10 IU/l oleva tai sen ylittävä hepatiitti B -viruksen pinta- antigeeni (anti-HBsAg)-vasta-ainetitteri 1-2 kuukauden kuluttua viimeisestä injektiosta korreloi suojaan hepatiitti B -virusinfektiota vastaan.

Kliinisissä tutkimuksissa 1497 tervettä imeväistä, lasta, nuorta ja aikuista sai kolmen annoksen rokotussarjan Merckin aiempaa yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotettua hepatiitti B -rokotevalmistetta ja 96 %:lle kehittyi suojan antava vasta-ainetaso ( 10 IU/l) hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeniä vastaan. Vanhemmille murrosikäisille ja aikuisille tehdyssä kahdessa kokeessa 95,6–97,5 %:lle rokotetuista kehittyi vasta-ainesuoja, ja geometriset keskiarvotitterit olivat näissä kokeissa alueella 535–793 IU/l.

Vaikka Merckin aiemman yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetun hepatiitti B -rokotevalmisteen antaman suojan kestoa terveillä rokotetuilla ei tiedetä, noin 3000 suuren riskin ryhmään kuuluvan samanlaisella plasmaperäisellä rokotteella rokotetun seurannassa enimmillään 5-9 vuoden aikana ei ilmeistä hepatiitti B -infektiota tavattu.

Lisäksi rokotteen aiheuttaman hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeniä (HBsAg) koskevan immunologisen muistin pysyvyys on osoitettu Merckin aiemman yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetun hepatiitti B -rokotevalmisteen tehosteannoksen aiheuttaman anamnestisen vasta-ainevasteen kautta terveillä aikuisilla. Kuten muidenkin B-hepatiittirokotteiden suhteen, suojan kestoa terveillä rokotettavilla ei toistaiseksi tunneta. 0, 1 ja 2 kuukauden tiivistetyssä ohjelmassa tarvittavan 12 kuukauden tehosterokotteen lisäksi ei tarvetta HBVAXPRO-tehosterokotteeseen ole vielä määritetty.

Maksasolukarsinoomariskin pienentäminen

Maksasolukarsinooma on hepatiitti B -virusinfektion vakava komplikaatio. Tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden kroonisen hepatiitti B -infektion ja maksasolusyövän välillä, ja 80 % maksasolusyövistä johtuu hepatiitti B -virusinfektiosta. Hepatiitti B -rokotuksen on todettu olevan ensimmäinen syöpärokote, koska se voi estää primaarin maksasyövän.

5.2 Farmakokinetiikka

Ei oleellinen.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Lisääntymistutkimuksia eläimillä ei ole tehty.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Natriumkloridi

Natriumboraatti

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3 Kestoaika

3 vuotta

6.4 Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 C – 8 C).

Ei saa jäätyä.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

1 ml suspensiota esitäytetyssä ruiskussa (lasia), ilman neulaa, mäntäsulkimella (harmaa klorobutyyli). Pakkauskoot 1, 10

1 ml suspensiota esitäytetyssä ruiskussa (lasia) 1 erillisellä neulalla mäntäsulkimella (harmaa klorobutyyli). Pakkauskoot 1, 10

1 ml suspensiota esitäytetyssä ruiskussa (lasia) 2 erillisellä neulalla mäntäsulkimella (harmaa klorobutyyli). Pakkauskoot 1, 10, 20

Kaikkia pakkauskokoja ei ole välttämättä myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ennen rokotteen käyttöä on tarkastettava silmämääräisesti, ettei rokotteessa näy sakkaa tai värin muutoksia. Jos rokotteessa näkyy tällaisia muutoksia, sitä ei tule käyttää.

Ennen käyttöä ruiskua ravistetaan voimakkaasti.

Pidä kiinni ruiskun rungosta ja kiinnitä neula kääntämällä myötäpäivään, kunnes neula kiinnittyy tiukasti ruiskuun.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/183/011

EU/1/01/183/013

EU/1/01/183/026

EU/1/01/183/027

EU/1/01/183/028

EU/1/01/183/029

EU/1/01/183/032

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 27/04/2001

Myyntiluvan viimeisin uudistamispäivämäärä: 17/03/2011

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta. http://www.ema.europa.eu

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 40 mikrogrammaa, injektioneste, suspensio

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi annos (1 ml) sisältää:

Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* .…………………… 40 mikrog Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,50 milligrammaa Al+)

* tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Saccharomyces cerevisiae -hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

Tämä rokote voi sisältää valmistusprosessista peräisin olevai formaldehydi- ja kaliumtiosyanaattijäämiä.. Ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 4.8.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1

3. LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, suspensio

Hieman läpinäkymätön valkoinen suspensio.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

HBVAXPRO on tarkoitettu ennen dialyysia ja dialyysin aikana aikuispotilailla aktiiviseen immunisaatioon kaikkien tunnettujen hepatiitti B -viruksen alatyyppien aiheuttamaa infektiota vastaan.

Voidaan olettaa, että myös hepatiitti D:tä voidaan ehkäistä rokottamalla HBVAXPRO:lla, koska hepatiitti D:tä (delta-agenssin aiheuttama) ei esiinny ilman hepatiitti B-infektiota.

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

Ennen dialyysia ja dialyysin aikana aikuisilla: Yksi 1 ml:n annos kertainjektiona.

Primaarirokotus:

Rokotussarjaan tulee kuulua vähintään kolme injektiota:

Ohjelma 0, 1, 6 kuukautta: kaksi injektiota kuukauden välein, kolmas injektio 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

Tehoste:

Näillä rokotetuilla täytyy harkita tehosteannosta, jos vasta-ainetaso hepatiitti B –viruksen pinta- antigeenille (anti-HBsAg) on primaarisarjan jälkeen alle 10 IU/l.

Lääketieteellisen standardikäytännön mukaisesti B-hepatiittirokotetta annettaessa hemodialyysipotilaille on tehtävä säännöllisesti vasta-ainemittaukset. Tehosteannos tulee antaa, kun vasta-ainetasot laskevat alle 10 IU/l.

Annossuositus tunnetussa tai oletetussa altistuksessa hepatiitti B-virukselle (esim. neulan pisto kontaminoidulla neulalla):

-Hepatiitti B -immunoglobuliini tulee antaa mahdollisimman pian altistuksen jälkeen (24 tunnin kuluessa)

-Ensimmäinen rokoteannos tulee antaa 7 päivän kuluessa altistuksesta ja se voidaan antaa samanaikaisesti hepatiitti B –immunoglobuliinin kanssa, mutta eri injektiokohtaan.

-Lyhyt- ja pitkäaikaista suojaa varten suositellaan myös serologista testausta, jonka jälkeen annetaan seuraavat rokoteannokset, mikäli tarpeen, (potilaan serologisen tilan mukaan).

-Jos henkilö on rokottamaton tai vasta osittain rokotettu, lisäannokset tulee antaa suositellun immunisaatio-ohjelman mukaan.

Antotapa

Tämä rokote annetaan lihakseen.

Hartialihas on ensisijainen pistoskohta aikuisilla.

Älä anna rokotetta suoneen.

Poikkeustapauksissa rokote voidaan antaa ihon alle potilailla, joilla on trombosytopenia tai verenvuotohäiriöitä.

Huomioitavat varotoimet ennen valmisteen käsittelyä tai antoa: ks. kohta 6.6.

4.3 Vasta-aiheet

Potilaan tiedetään olevan yliherkkä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille tai jäämille (esim. formaldehydi ja kaliumtiosyanaatti), ks. kohdat 6.1 ja 2.

Rokottamista on lykättävä henkilöillä, joilla on vaikea kuumesairaus tai akuutti infektio.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kaikkien injisoitavien rokotteiden tavoin saatavilla on aina oltava tarvittava hoitovälineistö mahdollisten rokotteen aiheuttamien harvinaisten anafylaktisten reaktioiden varalta (ks. kohta 4.8).

Tämä rokote voi sisältää valmistusprosessista peräisin olevai formaldehydi- ja kaliumtiosyanaattijäämiä.. Siksi yliherkkyysreaktioita voi ilmaantua (ks. kohdat 2 ja 4.8).

Lateksille yliherkkien henkilöiden rokottaminen vaatii varovaisuutta, sillä injektiopullon suljin sisältää kuivaa luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Useiden tekijöiden on havaittu alentavan immuunivastetta hepatiitti B -rokotteille. Näihin tekijöihin kuuluvat mm. korkea ikä, miessukupuoli, liikalihavuus, tupakointi, rokotteen antoreitti ja eräät krooniset piilevät sairaudet. Serologista testausta tulee harkita, jos on olemassa riski, että potilaalta puuttuu HBVAXPRO-hoidon jälkeen serosuojaus. Lisäannoksia voidaan harkita henkilöille, joilla ei ole vastetta tai joilla on suboptimaalinen vaste rokotushoitoihin.

Hepatiitti B:n pitkän itämisajan vuoksi rokotettavalla saattaa olla havaitsematon hepatiitti B -infektio rokotushetkellä. Tällaisissa tapauksissa rokote ei ehkä estä hepatiitti B -infektiota.

Rokote ei estä muiden taudinaiheuttajien kuten hepatiitti A:n, hepatiitti C:n ja hepatiitti E:n aiheuttamia infektioita eikä muiden maksatulehdusta aiheuttavien patogeenien aiheuttamia infektioita.

Varovaisuutta on noudatettava rokotteen määräämisessä raskaana oleville sekä imettäville naisille (ks. kohta 4.6).

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Tämä rokote voidaan antaa:

-hepatiitti B -immunoglobuliinin kanssa samaan aikaan, eri injektiokohtaan.

-perusrokotusohjelman loppuunsaattamiseen tai tehosteannoksena henkilöillä, jotka ovat saaneet aiemmin toista hepatiitti B -rokotetta.

-samaan aikaan muiden rokotteiden kanssa eri kohtaan ja eri ruiskuilla.

4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Fertiliteetti:

HBVAXPRO-valmisteen vaikutuksia ei ole arvioitu hedelmällisyystutkimuksissa.

Raskaus:

HBVAXPRO-valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole olemassa kliinisiä tietoja.

Rokotetta tulee käyttää raskauden aikana vain siinä tapauksessa, että mahdollinen hyöty on suurempi kuin sikiölle mahdollisesti koituva haitta.

Imetys:

HBVAXPRO-valmisteen käytöstä imettävillä äideillä ei ole olemassa kliinisiä tietoja

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Oletettavasti HBVAXPRO:lla ei kuitenkaan ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8 Haittavaikutukset

a. Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Yleisimmät haittavaikutukset ovat injektiokohdan paikallisreaktiot: ohimenevä aristus, punoitus, kovettumat.

b. Taulukoitu yhteenveto haittavaikutuksista

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu rokotteen laaja-alaisen käytön aikana.

Kuten muidenkin hepatiitti B -rokotteiden osalta, syy-yhteyttä rokotteeseen ei monissa tapauksissa ole vahvistettu.

Haittavaikutukset

Yleisyys

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Paikallisreaktiot (injektiokohta): ohimenevä aristus, punoitus, kovettumat

Yleinen

(≥1/100, <1/10)

 

Uupumus, kuume, huonovointisuus, flunssankaltaiset oireet

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Veri ja imukudos

 

Trombosytopenia, lymfadenopatia

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Immuunijärjestelmä

 

Seerumitauti, anafylaksi, polyarteritis nodosa

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Hermosto

 

Parestesia, paralyysi (myösmukaan lukien Bellin pareesi, kasvohalvaus),

 

perifeerinen neuropatia (polyradikuloneuriitti, Guillain-Barrén

 

oireyhtymä), neuriitti (myös optikusneuriitti), myeliitti (myös

Hyvin harvinainen

poikittaismyeliitti), enkefaliitti, demyelinisoiva keskushermoston sairaus,

(<1/10 000)

MS-taudin pahenemisvaiheet, MS-tauti, kouristuskohtaus, päänsärky,

 

huimaus, synkopee

 

Silmät

 

Uveiitti

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Verisuonisto

 

Hypotensio, vaskuliitti

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

Bronkospasmin kaltaiset oireet

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Ruoansulatuselimistö

 

Oksentelu, pahoinvointi, ripuli, vatsakipu

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Iho ja ihonalainen kudos

 

Ihottuma, alopesia, kutina, urtikaria, eryteema multiforme, angioedeema,

Hyvin harvinainen

ekseema

(<1/10 000)

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

Nivelkipu, niveltulehdus, lihaskipu, kipu raajoissa

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Tutkimukset

 

Maksaentsyymien nousu

Hyvin harvinainen

(<1/10 000)

 

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Suositeltua suurempien HBVAXPRO-annosten käyttämisestä on raportoitu. Yliannostuksen yhteydessä raportoitu haittatapahtumaprofiili on yleensä ollut verrattavissa suositeltujen HBVAXPRO-annosten haittatapahtumaprofiiliin.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: hepatiittirokote, ATC-koodi: J07BC01

Rokote aiheuttaa spesifisten humoraalisten vasta-aineiden muodostumista hepatiitti B –viruksen pinta- antigeeniä vastaan (anti-HBsAg). Tasoa 10 IU/l oleva ja sen ylittävä hepatiitti B –viruksen pinta- antigeeni (anti-HBsAg)-vasta-ainetitteri 1-2 kuukauden kuluttua viimeisestä injektiosta korreloi suojaan hepatiitti B -virusinfektiota vastaan.

Kliinisissä tutkimuksissa 1497 tervettä imeväistä, lasta, nuorta ja aikuista sai kolmen annoksen rokotussarjan Merckin aiempaa yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotettua hepatiitti B -rokotevalmistetta ja 96 %:lle kehittyi suojan antava vasta-ainetaso ( 10 IU/l) hepatiitti B –viruksen pinta-antigeeniä vastaan.

Vaikka Merckin aiemman yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetun hepatiitti B -rokotevalmisteen antaman suojan kestoa terveillä rokotetuilla ei tiedetä, noin 3000 suuren riskin ryhmään kuuluvan samanlaisella plasmaperäisellä rokotteella rokotetun seurannassa enimmillään 5 - 9 vuoden aikana ei ilmeistä hepatiitti B -infektiota tavattu.

Lisäksi rokotteen aiheuttaman hepatiitti B –viruksen pinta-antigeeniä (HBsAg) koskevan immunologisen muistin pysyvyys on osoitettu Merckin aiemman yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetun hepatiitti B -rokotevalmisteen tehosteannoksen aiheuttaman anamnestisen vasta-ainevasteen kautta terveillä aikuisilla.

Lääketieteellisen standardikäytännön mukaisesti B-hepatiittirokotetta annettaessa hemodialyysipotilaille on tehtävä säännöllisesti vasta-ainemittaukset. Tehosteannos tulee antaa, kun vasta-ainetasot laskevat alle 10 IU/l. Henkilöillä, joilla ei saavuteta riittävää vasta-ainetasoa tehostuksen jälkeen, tulee harkita vaihtoehtoisten hepatiitti B -rokotteiden käyttöä.

Maksasolukarsinoomariskin pienentäminen

Maksasolukarsinooma on hepatiitti B -virusinfektion vakava komplikaatio. Tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden kroonisen hepatiitti B -infektion ja maksasolusyövän välillä, ja 80 % maksasolusyövistä johtuu hepatiitti B -virusinfektiosta. Hepatiitti B -rokotuksen on todettu olevan ensimmäinen syöpärokote, koska se voi estää primaarin maksasyövän.

5.2 Farmakokinetiikka

Ei oleellinen.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Lisääntymistutkimuksia eläimillä ei ole tehty.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Natriumkloridi

Natriumboraatti

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa

6.3 Kestoaika

3 vuotta

6.4 Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 C – 8 C).

Ei saa jäätyä.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

1 ml suspensiota injektiopullossa (lasia), joissa on suljin (harmaata butyylikumia) sekä alumiinisinetit ja muoviset repäisykorkit. Pakkauskoko 1

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ennen rokotteen käyttöä on tarkastettava silmämääräisesti, ettei rokotteessa näy sakkaa tai värin muutoksia. Jos rokotteessa näkyy tällaisia muutoksia, sitä ei tule käyttää.

Ennen käyttöä injektiopulloa ravistetaan voimakkaasti.

Kun injektiopullo on lävistetty, siitä otettu rokote tulee käyttää viipymättä ja pullo hävitetään. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/183/015

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 27/04/2001

Myyntiluvan viimeisin uudistamispäivämäärä: 17/03/2011

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta. http://www.ema.europa.eu

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä