Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Myyntipäällysmerkinnät - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiHBVaxPro
ATC-koodiJ07BC01
Lääkeainehepatitis B, recombinant surface antigen
ValmistajaMSD VACCINS

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT HBVAXPRO 5 mikrogrammaa - kerta-annosinjektiopullo - pakkaus 1, 10 kpl

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 5 mikrog/0,5 ml

Injektioneste, suspensio

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET))

Yksi annos (0,5 ml) sisältää:

Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* .………………… 5 mikrog Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,25 milligrammaa Al+)

* tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Saccharomyces cerevisiae -hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

3.LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, natriumboraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 0,5 ml:n kerta-annospullo.

10 0,5 ml:n kerta-annospulloa

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Lihakseen.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/183/001 –1 kpl pakkaus

EU/1/01/183/018 –10 kpl pakkaus

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Pakkausten ja pakkausselosteiden pistekirjoituksesta annettujen määräysten (direktiivin 2001/83/EY 56a artikla) mukaan lääkevalmisteen nimeä ei tarvitse merkitä pistekirjoituksena sellaisten lääkevalmisteiden pakkaukseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan hoitalan ammattilaisten annettaviksi, esimerkiksi rokotteiden pakkauksiin ei tarvitse merkitä tuotenimeä pistekirjoituksella.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

HBVAXPRO - 5 mikrogrammaa - kerta- annosinjektiopullo + injektioruisku neulalla - pakkaus 1 kpl

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 5 mikrogrammaa

Injektioneste, suspensio

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi annos (0,5 ml) sisältää:

Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* .………………… 5 mikrog Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,25 milligrammaa Al+)

* tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Saccharomyces cerevisiae -hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, natriumboraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 0,5 ml:n kerta-annos injektiopullossa

1 steriili injektioruisku neulalla

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Lihakseen.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/183/019 – 1 kpl pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Pakkausten ja pakkausselosteiden pistekirjoituksesta annettujen määräysten (direktiivin 2001/83/EY 56a artikla) mukaan lääkevalmisteen nimeä ei tarvitse merkitä pistekirjoituksena sellaisten lääkevalmisteiden pakkaukseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan hoitalan ammattilaisten annettaviksi, esimerkiksi rokotteiden pakkauksiin ei tarvitse merkitä tuotenimeä pistekirjoituksella.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

HBVAXPRO 5 mikrogrammaa

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

HBVAXPRO 5 µg Injektioneste, suspensio Hepatiitti B -rokote (rDNA) i.m.

2.ANTOTAPA

Ravistettava hyvin ennen käyttöä

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,5 ml

6.MUUTA

MSD VACCINS

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

HBVAXPRO 5 mikrogrammaa- esitäytetty kerta-annosruisku ilman neulaa - pakkaus 1, 10, 20, 50 kpl

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 5 mikrog/0,5 ml

Injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi annos (0,5 ml) sisältää:

Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* .………………… 5 mikrog Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,25 milligrammaa Al+)

* tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Saccharomyces cerevisiae -hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, natriumboraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

0,5 ml:n esitäytetty ruisku ilman neulaa, 1 kerta-annos. 10 0,5 ml esitäytettyä kerta-annosruiskua ilman neulaa 20 0,5 ml esitäytettyä kerta-annosruiskua ilman neulaa 50 0,5 ml esitäytettyä kerta-annosruiskua ilman neulaa

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Lihakseen.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/183/004 – 1 kpl pakkaus

EU/1/01/183/005 – 10 kpl pakkaus

EU/1/01/183/020 – 20 kpl pakkaus

EU/1/01/183/021 – 50 kpl pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Pakkausten ja pakkausselosteiden pistekirjoituksesta annettujen määräysten (direktiivin 2001/83/EY 56a artikla) mukaan lääkevalmisteen nimeä ei tarvitse merkitä pistekirjoituksena sellaisten lääkevalmisteiden pakkaukseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan hoitalan ammattilaisten annettaviksi, esimerkiksi rokotteiden pakkauksiin ei tarvitse merkitä tuotenimeä pistekirjoituksella.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

HBVAXPRO 5 mikrogrammaa - esitäytetty kerta-annosruisku 1 erillisellä neulalla - Pakkauskoot 1, 10

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 5 mikrogrammaa

Injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (0,5 ml) sisältää:

Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* .......... 5 mikrog

Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin)(0,25 milligrammaa Al+)

*tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Saccharomyces cerevisiae -hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, natriumboraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 0,5 ml esitäytetty kerta-annosruisku 1 erillisellä neulalla

10 0,5 ml esitäytettyä kerta-annosruiskua 1 erillisellä neulalla (kutakin ruiskua kohden)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Lihakseen.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/183/022 – 1 kpl pakkaus

EU/1/01/183/023 – 10 kpl pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Pakkausten ja pakkausselosteiden pistekirjoituksesta annettujen määräysten (direktiivin 2001/83/EY 56a artikla) mukaan lääkevalmisteen nimeä ei tarvitse merkitä pistekirjoituksena sellaisten lääkevalmisteiden pakkaukseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan hoitalan ammattilaisten annettaviksi, esimerkiksi rokotteiden pakkauksiin ei tarvitse merkitä tuotenimeä pistekirjoituksella.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

HBVAXPRO - 5 mikrogrammaa, esitäytetty kerta-annosruisku 2 erillisellä neulalla - Pakkauskoot 1, 10, 20, 50

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 5 mikrogrammaa

Injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET))

1 annos (0,5 ml) sisältää:

Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* .......... 5 mikrog

Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,25 milligrammaa Al+)

*tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Saccharomyces cerevisiae -hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, natriumboraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 0,5 ml esitäytetty kerta-annosruisku 2 erillisellä neulalla

10 0,5 ml esitäytettyä kerta-annosruiskua 2 erillisellä neulalla (kutakin ruiskua kohden) 20 0,5 ml esitäytettyä kerta-annosruiskua 2 erillisellä neulalla (kutakin ruiskua kohden) 50 0,5 ml esitäytettyä kerta-annosruiskua 2 erillisellä neulalla (kutakin ruiskua kohden)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Lihakseen.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12.NUMERO(T) YHTEISÖN LÄÄKEVALMISTEREKISTERISSÄ

EU/1/01/183/024 – 1 kpl pakkaus

EU/1/01/183/025 – 10 kpl pakkaus

EU/1/01/183/030 – 20 kpl pakkaus

EU/1/01/183/031 – 50 kpl pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Pakkausten ja pakkausselosteiden pistekirjoituksesta annettujen määräysten (direktiivin 2001/83/EY 56a artikla) mukaan lääkevalmisteen nimeä ei tarvitse merkitä pistekirjoituksena sellaisten lääkevalmisteiden pakkaukseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan hoitalan ammattilaisten annettaviksi, esimerkiksi rokotteiden pakkauksiin ei tarvitse merkitä tuotenimeä pistekirjoituksella.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

HBVAXPRO 5 mikrogrammaa

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

HBVAXPRO 5 µg

Injektioneste, suspensio

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

i.m.

2. ANTOTAPA

Ravistettava hyvin ennen käyttöä

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,5 ml

6. MUUTA

MSD VACCINS

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT HBVAXPRO - 10 mikrogrammaa - kerta-annosinejktiopullo - pakkaus 1,10 kpl

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 10 mikrogrammaa

Injektioneste, suspensio

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi annos (1 ml) sisältää:

Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* .……………………10 mikrog, Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,50 milligrammaa Al+)

*tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Saccharomyces cerevisiae -hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, natriumboraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

Yksi 1 ml:n kerta-annospullo. 10 1 ml:n kerta-annospulloa

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Lihakseen.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/183/007 – 1 kpl pakkaus

EU/1/01/183/008 – 10 kpl pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Pakkausten ja pakkausselosteiden pistekirjoituksesta annettujen määräysten (direktiivin 2001/83/EY 56a artikla) mukaan lääkevalmisteen nimeä ei tarvitse merkitä pistekirjoituksena sellaisten lääkevalmisteiden pakkaukseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan hoitalan ammattilaisten annettaviksi, esimerkiksi rokotteiden pakkauksiin ei tarvitse merkitä tuotenimeä pistekirjoituksella.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

HBVAXPRO 10 mikrogrammaa

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

HBVAXPRO 10 µg

Injektioneste, suspensio

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

i.m.

2. ANTOTAPA

Ravistettava hyvin ennen käyttöä

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 ml

6. MUUTA

MSD VACCINS

ULKOPAKKAUKSESSA OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

HBVAXPRO - 10 mikrogrammaa - esitäytetty kerta-annosruisku ilman neulaa - pakkaus 1,10 kpl

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 10 mikrogrammaa

Injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi annos (1 ml) sisältää:

Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* ……………………10 mikrog, Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,50 milligrammaa Al+)

* tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Saccharomyces cerevisiae -hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, natriumboraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 1 ml:n esitäytetty kerta-annosruisku ilman neulaa.

10 1 ml:n esitäytettyä kerta-annosruiskua ilman neulaa

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Lihakseen.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/183/011 – 1 kpl pakkaus

EU/1/01/183/013 – 10 kpl pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Pakkausten ja pakkausselosteiden pistekirjoituksesta annettujen määräysten (direktiivin 2001/83/EY 56a artikla) mukaan lääkevalmisteen nimeä ei tarvitse merkitä pistekirjoituksena sellaisten lääkevalmisteiden pakkaukseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan hoitalan ammattilaisten annettaviksi, esimerkiksi rokotteiden pakkauksiin ei tarvitse merkitä tuotenimeä pistekirjoituksella.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

HBVAXPRO - 10 mikrogrammaa - esitäytetty kerta-annosruisku 1 erillisellä neulalla - Pakkauskoot 1, 10

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 10 mikrogrammaa

Injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET))

1 annos (1 ml) sisältää:

 

Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* ...........

10 mikrog

Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,50 milligrammaa Al+)

* tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Saccharomyces cerevisiae -hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, natriumboraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 1 ml esitäytetty kerta-annosruisku 1 erillisellä neulalla

10 1 ml esitäytettyä kerta-annosruiskua 1 erillisellä neulalla (ruiskua kohden)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Lihakseen.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/183/026 – 1 kpl pakkaus

EU/1/01/183/027 – 10 kpl pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Pakkausten ja pakkausselosteiden pistekirjoituksesta annettujen määräysten (direktiivin 2001/83/EY 56a artikla) mukaan lääkevalmisteen nimeä ei tarvitse merkitä pistekirjoituksena sellaisten lääkevalmisteiden pakkaukseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan hoitalan ammattilaisten annettaviksi, esimerkiksi rokotteiden pakkauksiin ei tarvitse merkitä tuotenimeä pistekirjoituksella.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT:

HBVAXPRO - 10 mikrogrammaa - esitäytetty kerta-annosruisku 2 erillisellä neulalla - Pakkauskoot 1,10, 20

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 10 mikrogrammaa

Injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (1 ml) sisältää:

 

Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* ...........

10 mikrog

Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,50 milligrammaa Al+)

*tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Saccharomyces cerevisiae -hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, natriumboraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 1 ml esitäytetty kerta-annosruisku 2 erillisellä neulalla

10 1 ml esitäytettyä kerta-annosruiskua 2 erillisellä neulalla ( ruiskua kohden) 20 1 ml esitäytettyä kerta-annosruiskua 2 erillisellä neulalla (ruiskua kohden)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (-REITIT)

Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Lihakseen.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/183/028 – 1 kpl pakkaus

EU/1/01/183/029 – 10 kpl pakkaus

EU/1/01/183/032 – 20 kpl pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Pakkausten ja pakkausselosteiden pistekirjoituksesta annettujen määräysten (direktiivin 2001/83/EY 56a artikla) mukaan lääkevalmisteen nimeä ei tarvitse merkitä pistekirjoituksena sellaisten lääkevalmisteiden pakkaukseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan hoitalan ammattilaisten annettaviksi, esimerkiksi rokotteiden pakkauksiin ei tarvitse merkitä tuotenimeä pistekirjoituksella.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

HBVAXPRO 10 mikrogrammaa

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

HBVAXPRO 10 µg

Injektioneste, suspensio

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

i.m.

2. ANTOTAPA

Ravistettava hyvin ennen käyttöä

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 ml

6. MUUTA

MSD VACCINS

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT HBVAXPRO - 40 mikrogrammaa - kerta-annosinjektiopullo - pakkaus 1 kpl

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HBVAXPRO 40 mikrogrammaa

Injektioneste, suspensio

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi annos (1 ml) sisältää:

Hepatiitti B -viruksen pinta-antigeeni, rekombinantti (HBsAg)* .………………… 40 mikrog, Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,50 milligrammaa Al+)

*tuotettu yhdistelmä-DNA-tekniikalla Saccharomyces cerevisiae -hiivasoluissa (kanta 2150-2-3)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, natriumboraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 ml:n injektiopullo, 1 kerta-annos.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Lihakseen.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/183/015 – 1 kpl pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Pakkausten ja pakkausselosteiden pistekirjoituksesta annettujen määräysten (direktiivin 2001/83/EY 56a artikla) mukaan lääkevalmisteen nimeä ei tarvitse merkitä pistekirjoituksena sellaisten lääkevalmisteiden pakkaukseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan hoitalan ammattilaisten annettaviksi, esimerkiksi rokotteiden pakkauksiin ei tarvitse merkitä tuotenimeä pistekirjoituksella.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

HBVAXPRO 40 mikrogrammaa

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

HBVAXPRO 40 µg

Injektioneste, suspensio

Hepatiitti B -rokote (rDNA)

i.m.

2. ANTOTAPA

Ravistettava hyvin ennen käyttöä

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 ml

6. MUUTA

MSD VACCINS

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä