Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Valmisteyhteenveto - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiHelicobacter Test INFAI
ATC-koodiV04CX
Lääkeaine13C-urea
ValmistajaINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Helicobacter Test INFAI 75 mg jauhe oraaliliuosta varten.

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi tölkki sisältää 75 mg 13C-ureaa.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Valkoinen, kiteinen jauhe oraaliliuosta varten.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Helicobacter Testiä INFAI voidaan käyttää in vivo diagnostiikan Helicobacter pylori - infektion toteamiseen ohutsuolesta ja pohjukaissuolesta

-aikuisilla

-nuorilla, joilla on taipumus vatsahaavatautiin.

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain diagnostiseen käyttöön.

4.2Annostus ja antotapa

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöstön käytettäväksi lääkärin tai muun pätevän henkilön valvonnassa.

Annostus

INFAI-hengitystesti on kerta-annostesti. 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille potilaille annetaan 1 tölkin sisältö eli 75 mg

Aikuiset ja nuoret (12 - 17-vuotiaat) käyttävät yhden säiliön sisällön eli 75 mg Hengitystesti on kerta- annostesti (Kts. kohta 4.4) .

Antotapa

Testin suorittamiseen tarvitaan 200 ml sekoittamatonta 100 %:sta appelsiinituoremehua tai 1 g sitruunahappoa 200 ml:aan vettä sekoitettuna (annetaan testin esiateriana) sekä juomavettä (13C-ureajauheen liuottamiseen).

Potilaan tulee olla paastonnut yli 6 tuntia, mieluummin yli yön. Testin suorittaminen kestää 40 minuuttia. Siinä tapauksessa, että testi täytyy uusia, uusimistestiä ei pidä suorittaa ennen seuraavaa päivää.

Helicobacter pylorin kasvun estyminen voi antaa virheellisen negatiivisen tuloksen. Tämän vuoksi testi tulee suorittaa vasta sitten, kun systeemistä antimikrobihoitoa ei ole käytetty vähintään 4 viikkoon ja neljän 2 viikon kuluttua siitä, kun viimeinen annos haponeritystä estäviä aineita on otettu. Molemmat hoidot saattaisivat häiritä Helicobacter pylori- statusta. Tämä on erikoisen tärkeää Helicobacterin eliminoimiseksi käytetyn hoidon jälkeen.

On tärkeää noudattaa kohdassa 6.6. annettuja ohjeita asianmukaisesti, muutoin tuloksen paikkansapitävyys tulee kyseenalaiseksi.

4.3Vasta-aiheet

Testiä ei saa käyttää potilailla, joilla on todettu tai epäilty mahainfektio tai atroofinen gastriitti, joka saattaa häiritä urea-hengitystestiä (ole hyvä ja katso kohtaa 4.2. annostus ja antotapa).

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Positiivinen testi ei yksinään anna aihetta bakteerin eliminointiin tähtäävään hoitoon. Erotusdiagnoosi invasiivisilla endoskooppisilla menetelmillä voi olla aiheellista muiden komplisoivien tilojen, esim. haavan, autoimmuunigastriitin tai maligniteettien tutkimiseksi.

Tiedot INFAI-testin diagnostisesta luotettavuudesta eivät riitä sen käytön suosittelemiseen potilailla, joilla maha on poistettu ja potilailla, jotka ovat alle 12 vuotta. 3-vuotiaita ja sitä vanhempia lapsia varten on saatavissa 3–11 -vuotiaiden Helicobacter Test INFAI -testi

Yksittäistapauksessa hengitystesti saattaa johtaa väärään positiiviseen testitulokseen A-gastriitissa (atrofinen gastriitti). Muita testejä voidaan tarvita Helicobacter pylori -statuksen varmistamiseksi.

Jos oksentelua esiintyy testin suorittamisen aikana ja jos se edellyttää testin uusimista, uusintatesti pitää suorittaa paastonneessa tilassa, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin seuraavana päivänä, kuten kohdassa 4.2. on todettu.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Helicobacter Testi INFAI:hin vaikuttavat kaikki hoidot, jotka häiritsevät Helicobacter pylori -statusta tai ureaasiaktiviteettia.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Sen ei otaksuta olevan vahingollinen raskauden ja imetyskauden aikana.

On suositeltavaa tutustua helikobakteerin eliminointiin tarkoitettujen lääkkeiden valmisteyhteenvedoissa oleviin raskautta ja imetystä käsitteleviin kohtiin.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Helicobacter Test INFAI:lla ei ole vaikutusta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

4.8Haittavaikutukset

Ei tunneta.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteenhyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Koska annetaan vain 75 mg 13C-ureaa, yliannostusta ei voida odottaa tapahtuvan.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: (muut diagnostiset aineet), ATC-koodi (VO4CX).

75 mg:n 13C-ureamäärälle, jonka potilas saa jokaisella hengitystestikerralla, ei ole kuvattu farmakodynaamisia vaikutuksia.

Oraalisen käytön jälkeen merkattu urea joutuu mahan limakalvolle. Jos mahassa on Helicobacter pylori -infektio, Helicobacter pylorin ureaasientsyymi metaboloi 13C-urean.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

ureaasientsyymi

4NH3 + 213CO2

Hiilidioksidi diffundoituu verisuoniin. Sieltä se kuljetetaan bikarbonaattina keuhkoihin ja vapautetaan 13CO2:na uloshengitysilman mukana.

Bakteerin ureaasientsyymin läsnäollessa muuttuu 13C/12C hiili-isotooppien suhde merkitsevästi. Hengitysilmanäytteissä oleva 13CO2:n osuus määritetään isotooppisuhde-massaspektrometrian (IRMS) avulla ja ilmoitetaan 00 ja 30 minuutin välisenä absoluuttisena erona (∆δ-arvo).

Vain Helicobacter pylori tuottaa ureaasia mahalaukussa. Muita ureaasia tuottavia bakteereja esiintyy harvoin mahalaukun floorassa.

Helicobacter pylori- negatiivisten ja positiivisten potilaiden välisen eroavuuden raja-arvoksi on määritetty 4 ‰:n ∆δ-arvo. Tämä merkitsee sitä, että ∆δ-arvon kohoaminen yli arvon 4 ‰ osoittaa infektion esiintymisen. Verrattaessa Helicobacter pylori-infektion diagnosoinnissa käytettäviin biopsia-määrityksiin, hengitystesti yltää 457 potilaan kliinisissa tutkimuksissa 96.5 % - 97.9 % rajoissa olevaan herkkyyteen (95 %-CI: 94.05 % - 99.72 %) ja spesifisyyteen, jonka raja-arvot ovat 96.7 %- 100 % (95 %-CI: 94.17 %-103.63 %). Sen sijaan kliinisissä kokeissa, joihin osallistui 93 nuorta

(12 - 17-vuotiaita) saavutettiin 97,7 %:n herkkyys [90 %-CI: 91,3 %] ja 96,0 %:n spesifisyys [90 %- CI: 89,7 %].

Bakteeriperäisen ureaasin puuttuessa koko nautittu ureamäärä absorboituu mahasuolistokanavasta ja metaboloituu endogeenisen urean tavoin. Ammoniakki, jota muodostuu yllä kuvatussa bakteerien suorittamassa hydrolyysissä, sisällytetään metaboliaan NH4+:na.

5.2Farmakokinetiikka

Oraalisesti annettu 13C-urea metaboloidaan hiilidioksidiksi ja ammoniakiksi tai se sulautetaan elimistön omaan urea-kiertoon. Silloin 13CO2:n lisääntyminen mitataan isotooppianalyysillä. 13CO2:n imeytyminen ja jakautuminen on nopeampaa kuin ureaasireaktio. Nopeutta rajoittava vaihe koko prosessissa on sen vuoksi urean pilkkoutuminen Helikobakteerin ureaasin avulla. Ainoastaan Helicobacter pylori-positiivisilla potilailla 75 mg 13C-urean antaminen johtaa 13CO2:n merkittävään lisääntymiseen hengitysnäytteessä ensimmäisten 30 minuutin aikana.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Tuotteen käyttäminen kliinisiin tarkoituksiin ei aiheuta ongelmia.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Ei apuaineita.

6.2Yhteensopimattomuudet

Ei yhteensopimattomuuksia.

6.3Kestoaika

3 vuotta

6.4Säilytys

Säilytä alle 25°C.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Testipakkauksen sisältö:

Nro

Osa

Määrä

Tölkki(10 ml, polystyreeniä, suljin polyetyleeniä), joka sisältää

1 kpl

75 mg 13C-urea-jauhetta oraaliliuostavarten

 

Merkityt lasi- tai muoviastiat hengitystestin näytteenottoa,

 

säilytystä ja analyysin kuljetusta varten.

 

Testiaika: 00-minuutin arvo

2 kpl

 

 

Testiaika: 30 minuutin arvo

2 kpl

Taipuisa pilli uloshengitysilmanäytteiden keräämiseksi vastaaviin

1 kpl

näyteputkiin

 

 

Muistiinpanolomake potilastietoja varten

1 kpl

Pakkausseloste

1 kpl

Etikettisivu ja tarrasulkija

1 kpl

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

1.Testi on suoritettava pätevän henkilön läsnäollessa.

2.Jokaisesta potilaasta on otettava tiedot oheistetun muistiinpanolomakkeen mukaisesti. Testi suositellaan suoritettavaksi potilaan ollessa makuuasennossa.

3.Testi alkaa näytteiden otolla perusarvojen määritystä varten (00-minuutin arvo).

Otetaan pilli ja kaksi näyteputkea, joissa on merkintä 00-minuutin arvo, ulos testipakkauksesta.

Poistetaan suljin yhdestä näyteputkesta ja asetaan kääreestä poistettu pilli testiputkeen niin, että se ulottuu pohjaan saakka.

Hengitetään nyt kevyesti pillin läpi kunnes testiputken sisäpinta huurtuu.

Samalla, kun jatketaan hengitystä pillin läpi, vedetään pilli ulos putkesta ja suljetaan putki heti sulkimellaan. (Jos näyteastia on avoimena yli 30 sekuntia, voi testi antaa vääristyneen tuloksen.)

Näyteastia on pidettävä pystyasennossa ja viivakoodietiketti, joilla nolla arvo on merkitty, liimataan astiaan niin että viivakoodin viivat ovat vaakasuorassa.

4.Täytetään toinen näyteputki (merkintä: näytteen ottoaika: 00-minuutin arvo) uloshengitysilmalla samalla tavalla.

5.Juodaan tämän jälkeen 200 ml:aa 100 %:sta appelsiinituoremehua tai 1 g sitruunahappoa 200 ml:aan vettä sekoitettuna nopeasti.

6.Testiliuoksen valmistus suoritetaan nyt seuraavasti:

Tölkki, jossa on merkintä 13C-ureajauhe” otetaan ulos testipakkauksesta, avataan ja täytetään 3/4:aan tilavuudestaan vesijohtovedellä.

Suljetaan tölkki ja ravistetaan sitä varovasti, kunnes kaikki jauhe on liuennut. Kaadetaan sisältö juomalasiin.

Huuhdellaan 13C-urea-tölkki reunoja myöten jälleen toisen ja kolmannen kerran vedellä ja lisätään sisältö juomalasiin (juomaveden kokonaistilavuus tulee olla noin 30 ml).

7.Potilaan täytyy juoda näin valmistettu testiliuos välittömästi ja antoajankohta merkitään muistiin.

8.30 minuutin kuluttua testiliuoksen nauttimisesta (kohta 7), kerätään 30 minuutin näytteet kahteen putkeen siten, kuin kohdissa 3-4 on kuvattu. Testiin käytetään kahta pakkauksessa jäljellä olevaa putkea (Merkintä: näytteenottoaika: 30 minuutin arvo).

9.Asianmukaiset viivakoodietiketit liimataan potilaskaavakkeeseen. Sulje pakkaus lopuksi tarralla.

10.Näyteputket on lähetettävä alkuperäispakkauksessa analysoitaviksi vaatimukset täyttävään laboratorioon.

Hengitysnäytteiden analysoiminen ja testaamisen spesifioiminen laboratorioille

10 ml:n lasi- tai muoviastioihin kerätyt hengitystestin näytteet analysoidaan isotooppisuhde massaspektrometrian (IRMS) avulla.

Hengityksen hiilidioksidin 13C/12C-suhteen analysoiminen on osa Helicobacter Test INFAI diagnostiikan kokonaisuutta. Testin luotettavuuteen vaikuttaa paljon hengitysanalyysin laatu. Massaspektrometrian parametrien, kuten lineaarisuuden, stabiilisuuden (referenssikaasun tarkkuus) sekä mittauslaitteen tarkkuuden spesifikaatio on olennaista systeemin tarkkuudelle.

Analyysi on tehtävä pätevän laboratorion toimesta. Hakemuksessa oleva validoitu menetelmä on seuraavalainen:

Näyte IRMS:lle

Määritettäessä hengitysilman hiilidioksidin13C/12C-suhdetta massaspektometrilla, hiilidioksidi on erotettava hengitysilmasta ja syötettävä massaspektrometriin. Automaattinen isotooppi massaspektrometri menetelmä, joka on tarkoitettu hengitystestien analysoimiseen, perustuu kaasukromatografiseen jatkuvatoimiseen erotustekniikkaan.

Vesi poistetaan näytteestä Nafion-vesi loukun avulla tai kaasukromatografisella menetelmällä, joka erottelee yksittäiset kaasut kaasukromatografin kolonnista Heliumin avulla. Hengitysilman erotellut kaasulajit määritetään ionisaatio-ilmaisimella ohittaessaan kolonnin. Massaspektrometriin syötetään hiilidioksidikaasu-fraktio, joka on identifioitu tyypillisen retentioajan perusteella.

Massaspektrometrinen analyysi

Jotta eroteltu hiilidioksidikaasunäyte voidaan analysoida, täytyy molekyylit ionisoida, muotoilla säteeksi, kiihdyttää elektronisella kentällä, saada poikkeaman suunnastaan magneettikentässä ja lopulta määrittää. Nämä viisi prosessia ovat osana massaspektrometria, joka sisältää kolme erillistä osaa: alkulähde, analyysiputki ja kerääjä. Ionisaatio, sädemuotoilu ja nopeuden kiihdyttäminen tapahtuvat kaikki alkulähteessä, magneettinen suunnasta poikkeaminen tapahtuu analyysiputkessa ja määrittäminen tapahtuu kerääjässä.

Näytteen syöttö

Hiilidioksidin syöttämiseksi analysaattoriin on olemassa monta näyteen syöttötapaa. Hengitysnäytteen testaamiseksi yksilöllinen hiilidioksidin tasapaino standardikaasuun (referenssi) vältämätöntä. Tämä varmistaa systeemin hyvän tarkkuuden, kun isotooppipitoisuus on määritelty riippumattoman standardin suhteen.

13C/12C-suhteen määrityksen spesifikaatio

Hengitystestimenetelmä perustuu spesifisesti 13C-merkityn urean määrittämiseen, jonka metaboliittista hyväksikäyttöä tarkkaillaan mittaamalla uloshengitysilman 13CO2:a.

Vaatimukset massaspektrometrille:

Useita rinnakkaisanalyysejä:

Vähintään 3 rinnakkaisanalyysiä samasta näytteestä määrityksen

 

aikana

Turvallisuus toimenpiteet:

Laitteiston ja tulosten tulee säilyttää siten, että manipulointi voidaan

 

estää.

Säädöt:

13C/12C-suhde verrattuna PDB:hen (Pee Dee Beliminate)

Näytteen määrä:

<200 l

Perustestit spesifikaatioiden varmistamiseksi ovat lineaarisuus, stabiilisuus (referenssikaasun tarkkuus) ja mittauksen tarkkuus.

Kaikkien massaspektrometrien, joita käytetään hengitysilman analysoimiseen, on täytettävä seuraavat spesifikaatiot:

Lineaarisuus

≤ 0,5

‰ hengitysilmanäytteelle konsentraation ollessa 1-7 %

Stabilisuus

≤ 0,2

‰ kymmenessä peräkkäisessä näytteessä

Mittauksen tarkkuus

≤ 0,3

13C:n luonnolliselle määrälle käytettäessä 10 ml:n

hengitysilmanäyteastiaa, jossa hengitysilman hiilidioksidipitoisuus on 3 %

Jos 13C/12C perusarvon ja 30 minuutin arvon erotus ylittää 4.0 ‰ on kyseessä Helicobacter pylori- infektio.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös jotakin muuta validoitua menetelmää. Testi on tehtävä valtuutetussa laboratoriosa.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Saksa

8.MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/97/045/001

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 14 elokuu 1997

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 14 elokuu 2007

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla

http://www.ema.europa.eu/.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Helicobacter Test INFAI, 75 mg jauhe oraaliliuosta varten

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi tölkki sisältää 75 mg 13C-ureaa.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Valkoinen, kiteinen jauhe oraaliliuosta varten.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Helicobacter Testiä INFAI voidaan käyttää in vivo diagnostiikassa Helicobacter pylori - infektion toteamiseen mahalaukusta ja pohjukaissuolesta

-aikuisilla

-nuorilla, joilla on todennäköinen ulkustauti.

Tämä lääkevalmistevalmiste on tarkoitettu vain diagnostiseen käyttöön.

4.2 Annostus ja antotapa

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöstön käytettäväksi lääkärin tai muun pätevän henkilön valvonnassa.

Annostus

Helicobacter Test INFAI on hengitystesti. 12-vuotiaillle ja sitä vanhemmille annetaan yhden säiliön sisältö eli 75 mg Hengitystesti on kerta-annostesti (Kts. kohta 4.4) .

Antotapa

Testin suorittamiseen tarvitaan 200 ml laimentamatonta 100 %:sta appelsiinituoremehua tai 1 g sitruunahappoa 200 ml:aan vettä sekoitettuna (annetaan testin esiateriana) 12-vuotiaillle ja sitä vanhemmille sekä juomavettä (13C-ureajauheen liuottamiseen).

Potilaan tulee olla paastonnut yli 6 tuntia, mieluummin yli yön. Testin suorittaminen kestää 40 minuuttia. Siinä tapauksessa, että testi täytyy uusia, uusimistestiä ei pidä suorittaa ennen seuraavaa päivää.

Helicobacter pylorin kasvun estyminen voi antaa virheellisen negatiivisen tuloksen. Tämän vuoksi testi tulee suorittaa vasta sitten, kun systeemistä antimikrobihoitoa ei ole käytetty vähintään 4 viikkoon ja 2 viikon kuluttua siitä, kun viimeinen annos haponeritystä estäviä aineita on otettu. Molemmat hoidot saattaisivat häiritä Helicobacter pylori- statusta. Tämä on erikoisen tärkeää Helicobacterin eliminoimiseksi käytetyn hoidon jälkeen.

On tärkeää noudattaa kohdassa 6.6. annettuja ohjeita asianmukaisesti, muutoin tuloksen paikkansapitävyys tulee kyseenalaiseksi.

4.3 Vasta-aiheet

Testiä ei saa käyttää potilailla, joilla on todettu tai epäilty mahainfektio tai atroofinen gastriitti, joka saattaa häiritä urea-hengitystestiä (ole hyvä ja katso kohtaa 4.2. annostus ja antotapa).

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Positiivinen testi ei yksinään anna aihetta bakteerin eliminointiin tähtäävään hoitoon. Erotusdiagnoosi invasiivisilla endoskooppisilla menetelmillä voi olla aiheellista muiden komplisoivien tilojen, esim. haavan, autoimmuunigastriitin tai maligniteettien tutkimiseksi.

Tiedot INFAI-testin diagnostisesta luotettavuudesta eivät riitä sen käytön suosittelemiseen potilailla, joilla maha on poistettu ja potilailla, jotka ovat alle 12 vuotta. 3-vuotiaita ja sitä vanhempia lapsia varten on saatavissa 3–11 -vuotiaiden Helicobacter Test INFAI –testi.

Yksittäistapauksessa hengitystesti saattaa johtaa väärään positiiviseen testitulokseen A-gastriitissa (atrofinen gastriitti). Muita testejä voidaan tarvita Helicobacter pylori -statuksen varmistamiseksi.

Jos oksentelua esiintyy testin suorittamisen aikana ja jos se edellyttää testin uusimista, uusintatesti pitää suorittaa paastonneessa tilassa, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin seuraavana päivänä, kuten kohdassa 4.2. on todettu.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Helicobacter Testi INFAI:hin vaikuttavat kaikki hoidot, jotka häiritsevät Helicobacter pylori -statusta tai ureaasiaktiviteettia.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Testin ei otaksuta olevan vahingollinen raskauden ja imetyskauden aikana.

On suositeltavaa tutustua helikobakteerin eliminointiin tarkoitettujen lääkkeiden valmisteyhteenvedoissa oleviin raskautta ja imetystä käsitteleviin kohtiin.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Helicobacter Test INFAI:lla ei ole vaikutusta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

4.8 Haittavaikutukset

Ei tunneta.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteenhyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Koska annetaan vain 75 mg 13C-ureaa, yliannostusta ei voida odottaa tapahtuvan.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: (muut diagnostiset aineet), ATC-koodi: VO4CX.

75 mg:n 13C-ureamäärällä, jonka potilas saa jokaisella hengitystestikerralla, ei ole kuvattu farmakodynaamisia vaikutuksia.

Oraalisen käytön jälkeen merkitty urea joutuu mahan limakalvolle. Jos mahassa on Helicobacter pylori -infektio, Helicobacter pylorin ureaasientsyymi metaboloi 13C-urean.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

ureaasientsyymi

4NH3 + 213CO2

Hiilidioksidi diffundoituu verisuoniin. Sieltä se kuljetetaan bikarbonaattina keuhkoihin ja vapautetaan 13CO2:na uloshengitysilman mukana.

Bakteerin ureaasientsyymin läsnäollessa muuttuu 13C/12C hiili-isotooppien suhde merkitsevästi. Hengitysilmanäytteissä oleva 13CO2:n osuus määritetään ei-dispersoivalle infrapunaspektrometrialla (IRMS) ja ilmoitetaan 00 ja 30 minuutin välisenä absoluuttisena erona (∆δ-arvo).

Vain Helicobacter pylori tuottaa ureaasia mahalaukussa. Muita ureaasia tuottavia bakteereja esiintyy harvoin mahalaukun floorassa.

Helicobacter pylori- negatiivisten ja positiivisten potilaiden välisen eroavuuden raja-arvoksi on

määritetty 4 ‰:n ∆δ-arvo. Tämä merkitsee sitä, että ∆δ-arvon kohoaminen yli arvon 4 ‰ osoittaa infektion esiintymisen. Verrattaessa Helicobacter pylori-infektion diagnosoinnissa käytettäviin biopsia-määrityksiin, hengitystesti yltää 457 potilaan kliinisissa tutkimuksissa 96.5 % - 97.9 % rajoissa olevaan herkkyyteen [95 %-CI: 94.05 % - 99.72 %] ja spesifisyyteen, jonka raja-arvot ovat 96.7 %- 100 % [95 %-CI: 94.17 %-103.63 %].

Bakteeriperäisen ureaasin puuttuessa koko nautittu ureamäärä absorboituu mahasuolistokanavasta ja metaboloituu endogeenisen urean tavoin. Ammoniakki, jota muodostuu yllä kuvatussa bakteerien suorittamassa hydrolyysissä, liittyy metaboliaan NH4+:na.

5.2 Farmakokinetiikka

Oraalisesti annettu 13C-urea metaboloidaan hiilidioksidiksi ja ammoniakiksi tai se liittyy elimistön omaan urea-kiertoon. 13CO2:n lisääntyminen mitataan isotooppianalyysillä. 13CO2:n imeytyminen ja jakautuminen on nopeampaa kuin ureaasireaktio. Nopeutta rajoittava vaihe koko prosessissa on sen vuoksi urean pilkkoutuminen Helikobakteerin ureaasin avulla. Ainoastaan Helicobacter pylori- positiivisilla potilailla 75 mg 13C-urean antaminen johtaa 13CO2:n merkittävään lisääntymiseen hengitysnäytteessä ensimmäisten 30 minuutin aikana.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Tuotteen käyttämiseen kliinisiin tarkoituksiin ei liity ongelmia.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Ei apuaineita

6.2Yhteensopimattomuus

Ei yhteensopimattomuuksia

6.3 Kestoaika

3 vuotta

6.4 Säilytys

Säilytä alle 25°C.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Testipakkaus sisältää 1 tölkin sekä tarvittavat testivälineet:

Nro

Osa

Määrä

Tölkki (10 ml, polystyreeniä, suljin polyetyleeniä), joka sisältää

1 kpl

75 mg 13C-urea-jauhetta oraaliliuosta varten

 

Hengityspussit:

 

Testiaika: 00-minuutin arvo

1 kpl

 

Testiaika: 30 minuutin arvo

1 kpl

Taipuisa pilli uloshengitysilmanäytteiden ottamiseksi vastaaviin

1 kpl

hengityspusseihin

 

 

Muistiinpanolomake potilastietoja varten

1 kpl

Pakkausseloste

1 kpl

Etikettisivu ja tarrasulkija

1 kpl

Testaussarja sisältää 50 tölkkiä sekä tarvittavat testivälineet:

Nro

Osa

Määrä

Tölkki (10 ml, polystyreeniä, suljin polyetyleeniä), joka sisältää

50 kpl

75 mg 13C-urea-jauhetta oraaliliuosta varten

 

Hengityspussit:

 

Testiaika: 00-minuutin arvo

50 kpl

 

Testiaika: 30 minuutin arvo

50 kpl

Taipuisa pilli uloshengitysilmanäytteiden ottamiseksi vastaaviin

50 kpl

hengityspusseihin

 

 

Muistiinpanolomake potilastietoja varten

50 kpl

Pakkausseloste

50 kpl

Etikettisivu ja tarrasulkija

50 kpl

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

1.Testi on suoritettava pätevän henkilön läsnäollessa.

2.Jokaisesta potilaasta on otettava tiedot oheistetun muistiinpanolomakkeen mukaisesti. Testi suositellaan suoritettavaksi potilaan ollessa makuuasennossa.

3.Testi alkaa näytteiden otolla perusarvojen määritystä varten (00-minuutin arvo).

Otetaan pilli ja yksi hengityspussi, jossa on merkintä ”Näytteenottoaika: 00-minuutin arvo”, ulos testipakkauksesta.

Poistetaan suljin yhdestä hengityspussista ja asetetaan kääreestä poistettu pilli hengityspussiin.

Hengitetään kevyesti pillin läpi

Samalla kun jatketaan hengitystä pillin läpi, vedetään pilli ulos hengityspussista ja suljetaan pussi heti sulkimellaan.

(Jos hengityspussi on avoimena yli 30 sekuntia, testi voi antaa vääristyneen tuloksen.)

Hengityspussi on pidettävä pystyasennossa ja viivakoodietiketti, jossa merkintä ”00- minuutin arvo”, liimataan hengityspussiin.

4.Juodaan tämän jälkeen 200 ml:aa 100 %:sta appelsiinituoremehua tai 1 g sitruunahappoa 200 ml:aan vettä sekoitettuna nopeasti.

5.Testiliuoksen valmistus suoritetaan nyt seuraavasti:

Tölkki, jossa on merkintä 13C-ureajauhe” otetaan ulos testipakkauksesta, avataan ja täytetään 3/4:aan tilavuudestaan vesijohtovedellä.

Suljetaan tölkki ja ravistetaan sitä varovasti, kunnes kaikki jauhe on liuennut. Kaadetaan sisältö juomalasiin.

Täytetään 13C-urea-tölkki reunoja myöten jälleen toisen ja kolmannen kerran vedellä ja lisätään sisältö juomalasiin (juomaveden kokonaistilavuuden tulee olla noin 30 ml).

6.Potilaan täytyy juoda näin valmistettu testiliuos välittömästi ja antoajankohta merkitään muistiin.

7.30 minuutin kuluttua testiliuoksen nauttimisesta kerätään 30 minuutin näytteet pakkauksessa jäljellä olevaan hengityspussiin siten, kuin kohdissa 3-4 on kuvattu (Merkintä: ”Näytteenottoaika: 30 minuutin arvo”). Näytteisiin käytetään viivakoodilla varustettuja etikettejä, joissa merkintä ”30 minuutin arvo”.

8.Asianmukainen viivakoodietiketti liimataan potilaskaavakkeeseen. Sulje pakkaus lopuksi tarralla.

9.Hengityspussit on lähetettävä alkuperäispakkauksessa analysoitaviksi vaatimukset täyttävään laboratorioon.

Hengitysnäytteiden analysoiminen ja testaamisen spesifioiminen laboratorioille

Hengitysnäytteet, jotka on kerätty 100 ml:n hengityspusseihin analysoidaan ei-dispersiivisellä infrapunaspektrometrialla (NDIR).

Hengityksen hiilidioksidin 13C/12C-suhteen analysoiminen on osa Helicobacter Test INFAI diagnostiikan kokonaisuutta. Testin luotettavuuteen vaikuttaa paljon hengitysanalyysin laatu. Hengitysanalyysiparametrien, kuten, kuten lineaarisuuden, stabiilisuuden (referenssikaasun tarkkuus) sekä mittauslaitteen tarkkuuden spesifikaatio on olennaista systeemin tarkkuudelle.

Analyysi on tehtävä pätevän laboratorion toimesta. Määritys suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian hengitysnäytteen ottamisen jälkeen ja joka tapauksessa 4 viikon kuluessa.

Hakemuksessa oleva validoitu menetelmä on seuraavalainen:

Näytteen valmistelu infrapunaspektrometriaa (NDIR) varten

13C/12C-suhteen määritys hengitysnäytteiden hiilidioksidista tehdään suoraan hengityksestä. Pusseista tuleva hengitysilma viedään NDIR-spektrometriaan käyttäen säädettävää kaasupumppua. Hengitysnäytteen vesipitoisuus pidetään useimmiten tasaisena Nafion-vesilukon avulla. Kalibrointia ja mittausta varten valmistevalmistetaan CO2:ta sisältämätöntä ilmaa (nollakaasua) analysaattoriin integroidun CO2-absorbointilaitteen avulla.

Infrapunaspektrometria-analyysi

Hengityksen hiilidioksidipitoisuus analysoidaan lähettämällä mittauskammion ja viitekammion kautta infrapunasäteilylähteen tuottama laajakaistainen infrapunasädekimppu jaksoittain. Tähän käytetään sädehakkuria. Tämän jälkeen moduloidut infrapunasäteet kulkevat infrapuna-antureihin, jotka ovat kahden tason lähetysantureita, joissa on etu- ja takakammio. Kumpikin kammio on täytetty yhdellä isotooppisesti puhtaalla kaasulla (13CO2 tai 12CO2), jonka pitoisuus mitataan. Mittauskammion infrapunasäteilyä heikennetään mitattavalla kaasukomponentilla. Näin mittaussäteen ja vertailusäteen säteilytasapainotilanne häiriintyy. Tämän tuloksena syntyy lämpötilamuutos, joka puolestaan aiheuttaa infrapuna-anturin etukammioon vaihtelevan paineen. Tähän kammioon kytketty kalvokondensaattori, johon kohdistuu suuren vastuksen suora jännite, muuntaa nämä painemuutokset muuttuvaksi jännitteeksi. Muuttuva jännite on näin ollen hengityksen hiilidioksidin isotooppisen koostumuksen mittaustulos.

Näytteen lisääminen

Puoliautomaattinen näytteenlisäysjärjestelmä ruiskuttaa tietyn määrän mittauskaasua infrapunaspektrometrin kaasupiirissä kiertävään nollakaasuun. Tämä mahdollistaa 13C/12C-suhteen mittaamisen, kun CO2-pitoisuus on yli 1 %.

13C/12C-suhteiden määrityksen vaatimukset

Hengitystesti perustuu 13C-merkityn urean antamiseen suun kautta. Tämän urean entsymaattista hydrolyysia valvotaan mittaamalla 13CO2-pitoisuus hengityksestä käyttämällä ei-dispersiivistä infrapunaspektrometriaa.

Hengityksen analysoimiseen käytettävien infrapunaspektrometrien on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia:

Monta toistoanalyysia: Samasta näytteestä on otettava vähintään kolme toistoanalyysia Suojaustoiminto: Käyttöparametrit ja tulokset on suojattava salasanalla tai muulla

keinolla, ettei niitä pääse muuttamaan myöhemmin asiattomasti.

Mittauksen lineaarisuus, stabiilius ja tarkkuus on testattava, jotta voidaan todistaa vaatimusten täyttyneen.

Anturit on voitava säätää nollapisteeseen spektrometrin tuottamalla nollakaasulla. Antureiden päätepisteet on voitava säätää tarkasti tunnetun pitoisuuden kalibrointikaasuilla.

Lineaarisuus:

≤ 0,5

‰ hengitysnäytteille, joidenCO2-pitoisuus on 1 - 7 %

Stabiilius:

≤ 0,3

‰ 10:llä peräkkäisellä pulssilla

Mittauksen tarkkuus:

≤ 0,5‰ 13C:n luonnollisella määrällä käytettäessä 100 ml:n

 

hengityspussia, kun hengityksenCO2-pitoisuus on 3 %

Helicobacter pylori -infektio on olemassa, jos 13C/12C-suhteen perusarvon ja 30 minuutin arvon välinen ero on yli 4,0 ‰.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös jotakin muuta validoitua menetelmää. Testi on tehtävä valtuutetussa laboratoriosa.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Saksa

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 14 elokuu 1997

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 14 elokuu 2007

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Helicobacter Test INFAI -testi 3 – 11-vuotiaille lapsille, 45 mg, jauhe oraaliliuosta varten.

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi tölkki sisältää 45 mg 13C-ureaa.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Valkoinen, kiteinen jauhe oraaliliuosta varten.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Helicobacter Test INFAI:ta voidaan käyttää 3 - 11-vuotiailla lapsilla gastroduodenaalisen Helicobacter pylori- infektion in vivo diagnostisoimiseen

-arvioitaessa taudin hävityshoidon onnistumista

-kun invasiivisia testejä ei voida tehdä

-kun invasiiviset testit antavat ristiriitaisia tuloksia.

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain diagnostiseen käyttöön.

4.2 Annostus ja antotapa

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöstön käytettäväksi lääkärin tai muun pätevän henkilön valvonnassa.

Annostus

Helicobacter Test INFAI -testi 3 – 11-vuotiaille lapsille on hengitystesti. 3 - 11-vuotiaat lapset käyttävät yhden säiliön sisällön eli 45 mg. Hengitystesti on kerta-annostesti.

Antotapa

Testin suorittamiseen tarvitaan 100 ml sekoittamatonta 100%:sta appelsiinituoremehua (annetaan testin esiateriana) sekä juomavettä (13C-ureajauheen liuottamiseen).

Potilaan tulee olla paastonnut yli 6 tuntia, mieluummin yli yön. Testin suorittaminen kestää 40 minuuttia. Siinä tapauksessa, että testi täytyy uusia, uusimistestiä ei pidä suorittaa ennen seuraavaa päivää.

Helicobacter pylorin kasvun estyminen voi antaa virheellisen negatiivisen tuloksen. Tämän vuoksi testi tulee suorittaa vasta sitten, kun systeemistä antimikrobihoitoa ei ole käytetty vähintään 4 viikkoon ja 2 viikon kuluttua siitä, kun viimeinen annos haponeritystä estäviä aineita on otettu. Molemmat hoidot saattaisivat häiritä Helicobacter pylori- statusta. Tämä on erikoisen tärkeää Helicobacterin eliminoimiseksi käytetyn hoidon jälkeen.

On tärkeää noudattaa kohdassa 6.6. annettuja ohjeita asianmukaisesti, muutoin tuloksen paikkansapitävyys tulee kyseenalaiseksi.

4.3 Vasta-aiheet

Testiä ei saa käyttää potilailla, joilla on todettu tai epäilty mahainfektio tai atroofinen gastriitti, joka saattaa häiritä urea-hengitystestiä (ole hyvä ja katso kohtaa 4.2. annostus ja antotapa).

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Positiivinen testi ei yksinään anna aihetta bakteerin eliminointiin tähtäävään hoitoon. Erotusdiagnoosi invasiivisilla endoskooppisilla menetelmillä voi olla aiheellista muiden komplisoivien tilojen, esim. haavan, autoimmuunigastriitin tai maligniteettien tutkimiseksi.

Tiedot INFAI-testin diagnostisesta luotettavuudesta eivät riitä sen käytön suosittelemiseen potilailla, joilla maha on poistettu ja 3 vuotta nuoremmilla lapsilla.

Yksittäistapauksessa hengitystesti saattaa johtaa väärään positiiviseen testitulokseen A-gastriitissa (atrofinen gastriitti). Muita testejä voidaan tarvita Helicobacter pylori -statuksen varmistamiseksi.

Jos oksentelua esiintyy testin suorittamisen aikana ja jos se edellyttää testin uusimista, uusintatesti pitää suorittaa paastonneessa tilassa, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin seuraavana päivänä, kuten kohdassa 4.2. on todettu.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Helicobacter Testi INFAI:hin vaikuttavat kaikki hoidot, jotka häiritsevät Helicobacter pylori -statusta tai ureaasiaktiviteettia.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Ei yhteensopimattomuuksia.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei yhteensopimattomuuksia.

4.8 Haittavaikutukset

Ei tunneta.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteenhyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Koska annetaan vain 45 mg 13C-ureaa, yliannostusta ei voida odottaa tapahtuvan.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: ( muut diagnostiset aineet), ATC-koodi (VO4CX).

45 mg:n 13C-ureamäärälle, jonka potilas saa jokaisella hengitystestikerralla, ei ole kuvattu farmakodynaamisia vaikutuksia.

Oraalisen käytön jälkeen merkattu urea joutuu mahan limakalvolle. Jos mahassa on Helicobacter pylori -infektio, Helicobacter pylorin ureaasientsyymi metaboloi 13C-urean.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

ureaasientsyymi 4NH3 + 213CO2

Hiilidioksidi diffundoituu verisuoniin. Sieltä se kuljetetaan bikarbonaattina keuhkoihin ja vapautetaan 13CO2:na uloshengitysilman mukana.

Bakteerin ureaasientsyymin läsnäollessa muuttuu 13C/12C hiili-isotooppien suhde merkitsevästi. Hengitysilmanäytteissä oleva 13CO2:n osuus määritetään isotooppisuhde-massaspektrometrian (IRMS) avulla ja ilmoitetaan 00 ja 30 minuutin välisenä absoluuttisena erona (∆δ-arvo).

Vain Helicobacter pylori tuottaa ureaasia mahalaukussa. Muita ureaasia tuottavia bakteereja esiintyy harvoin mahalaukun floorassa.

Helicobacter pylori- negatiivisten ja positiivisten potilaiden välisen eroavuuden raja-arvoksi on määritetty 4 ‰:n ∆δ-arvo. Tämä merkitsee sitä, että ∆δ-arvon kohoaminen yli arvon 4‰ osoittaa infektion esiintymisen. Verrattuna Helicobacter pylori -infektion biopsiatesteihin, hengitystestillä saavutettiin kliinisissä kokeissa 3 - 11-vuotiailla potilailla (180 potilasta) 96,8 %:n herkkyys [90 %-CI:

≥91,8 %] ja 98,3 %:n spesifisyys [90 % - CI: ≥95,5 %].

Bakteeriperäisen ureaasin puuttuessa koko nautittu ureamäärä absorboituu mahasuolistokanavasta ja metaboloituu endogeenisen urean tavoin. Ammoniakki, jota muodostuu yllä kuvatussa bakteerien suorittamassa hydrolyysissä, sisällytetään metaboliaan NH4+:na.

5.2 Farmakokinetiikka

Oraalisesti annettu 13C-urea metaboloidaan hiilidioksidiksi ja ammoniakiksi tai se sulautetaan elimistön omaan urea-kiertoon. Silloin 13CO2:n lisääntyminen mitataan isotooppianalyysillä. 13CO2:n imeytyminen ja jakautuminen on nopeampaa kuin ureaasireaktio. Nopeutta rajoittava vaihe koko prosessissa on sen vuoksi urean pilkkoutuminen Helikobakteerin ureaasin avulla. Ainoastaan Helicobacter pylori-positiivisilla potilailla 45 mg 13C-urean antaminen johtaa 13CO2:n merkittävään lisääntymiseen hengitysnäytteessä ensimmäisten 30 minuutin aikana.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei tuotteen kliiniseen käyttöön liittyviä ongelmia.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Ei apuaineita

6.2 Yhteensopimattomuus

Ei yhteensopimattomuuksia

6.3 Kestoaika

3 vuotta.

6.4 Säilytys

Säilytä alle 25°C

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Testipakkauksen sisältö

Nro

Osa

Määrä

Tölkki(10 ml, polystyreeniä, suljin polyetyleeniä), joka sisältää

1 kpl

45 mg 13C-urea-jauhetta oraaliliuosta varten

 

Merkityt lasi- tai muoviastiat hengitystestin näytteenottoa,

 

säilytystä ja analyysin kuljetusta varten.

 

Testiaika: 00-minuutin arvo

2 kpl

 

 

Testiaika: 30 minuutin arvo

2 kpl

Taipuisa pilli uloshengitysilmanäytteiden keräämiseksi vastaaviin

1 kpl

näyteputkiin

 

 

Muistiinpanolomake potilastietoja varten

1 kpl

Pakkausseloste

1 kpl

Etikettisivu ja tarrasulkija

1 kpl

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

1.Testi on suoritettava pätevän henkilön läsnäollessa.

2.Jokaisesta potilaasta on otettava tiedot oheistetun muistiinpanolomakkeen mukaisesti. Testi suositellaan suoritettavaksi potilaan ollessa makuuasennossa.

3.Testi alkaa näytteiden otolla perusarvojen määritystä varten (00-minuutin arvo).

Otetaan pilli ja kaksi näyteputkea, joissa on merkintä 00-minuutin arvo, ulos testipakkauksesta.

Poistetaan suljin yhdestä näyteputkesta ja asetaan kääreestä poistettu pilli testiputkeen niin, että se ulottuu pohjaan saakka.

Hengitetään nyt kevyesti pillin läpi kunnes testiputken sisäpinta huurtuu.

Samalla, kun jatketaan hengitystä pillin läpi, vedetään pilli ulos putkesta ja suljetaan putki heti sulkimellaan. (Jos näyteastia on avoimena yli 30 sekuntia, voi testi antaa vääristyneen tuloksen.)

Näyteastia on pidettävä pystyasennossa ja viivakoodietiketti, joilla nolla arvo on merkitty, liimataan astiaan niin että viivakoodin viivat ovat vaakasuorassa.

4.Täytetään toinen näyteputki (merkintä: näytteen ottoaika: 00-minuutin arvo) uloshengitysilmalla samalla tavalla.

5.Juodaan tämän jälkeen 100 ml:aa 100-prosenttista appelsiinituoremehua nopeasti.

6.Testiliuoksen valmistus suoritetaan nyt seuraavasti:

Tölkki, jossa on merkintä 13C-ureajauhe” otetaan ulos testipakkauksesta, avataan ja täytetään 3/4:aan tilavuudestaan vesijohtovedellä.

Suljetaan tölkki ja ravistetaan sitä varovasti, kunnes kaikki jauhe on liuennut. Kaadetaan sisältö juomalasiin.

Huuhdellaan 13C-urea-tölkki reunoja myöten jälleen toisen ja kolmannen kerran vedellä ja lisätään sisältö juomalasiin (juomaveden kokonaistilavuus tulee olla noin 30 ml).

7.Potilaan täytyy juoda näin valmistettu testiliuos välittömästi ja antoajankohta merkitään muistiin.

8.30 minuutin kuluttua testiliuoksen nauttimisesta (kohta 7), kerätään 30 minuutin näytteet kahteen putkeen siten, kuin kohdissa 3-4 on kuvattu. Testiin käytetään kahta pakkauksessa jäljellä olevaa putkea (Merkintä: näytteenottoaika: 30 minuutin arvo).

9.Asianmukaiset viivakoodietiketit liimataan potilaskaavakkeeseen. Sulje pakkaus lopuksi tarralla.

10.Näyteputket on lähetettävä alkuperäispakkauksessa analysoitaviksi vaatimukset täyttävään laboratorioon.

Hengitysnäytteiden analysoiminen ja testaamisen spesifioiminen laboratorioille

10 ml:n lasi- tai muoviastioihin kerätyt hengitystestin näytteet analysoidaan isotooppisuhde massaspektrometrian (IRMS) avulla.

Hengityksen hiilidioksidin 13C/12C-suhteen analysoiminen on osa Helicobacter Test INFAI 3 – 11- vuotiaille lapsille

diagnostiikan kokonaisuutta. Testin luotettavuuteen vaikuttaa paljon hengitysanalyysin laatu. Massaspektrometrian parametrien, kuten lineaarisuuden, stabiilisuuden (referenssikaasun tarkkuus) sekä mittauslaitteen tarkkuuden spesifikaatio on olennaista systeemin tarkkuudelle.

Analyysi on tehtävä pätevän laboratorion toimesta. Hakemuksessa oleva validoitu menetelmä on seuraavalainen:

Näyte IRMS:lle

Määritettäessä hengitysilman hiilidioksidin13C/12C-suhdetta massaspektometrilla, hiilidioksidi on erotettava hengitysilmasta ja syötettävä massaspektrometriin. Automaattinen isotooppi massaspektrometri menetelmä, joka on tarkoitettu hengitystestien analysoimiseen, perustuu kaasukromatografiseen jatkuvatoimiseen erotustekniikkaan.

Vesi poistetaan näytteestä Nafion-vesi loukun avulla tai kaasukromatografisella menetelmällä, joka erottelee yksittäiset kaasut kaasukromatografin kolonnista Heliumin avulla. Hengitysilman erotellut kaasulajit määritetään ionisaatio-ilmaisimella ohittaessaan kolonnin. Massaspektrometriin syötetään hiilidioksidikaasu-fraktio, joka on identifioitu tyypillisen retentioajan perusteella.

Massaspektrometrinen analyysi

Jotta eroteltu hiilidioksidikaasunäyte voidaan analysoida, täytyy molekyylit ionisoida, muotoilla säteeksi, kiihdyttää elektronisella kentällä, saada poikkeaman suunnastaan magneettikentässä ja lopulta määrittää. Nämä viisi prosessia ovat osana massaspektrometria, joka sisältää kolme erillistä osaa: alkulähde, analyysiputki ja kerääjä. Ionisaatio, sädemuotoilu ja nopeuden kiihdyttäminen tapahtuvat kaikki alkulähteessä, magneettinen suunnasta poikkeaminen tapahtuu analyysiputkessa ja määrittäminen tapahtuu kerääjässä.

Näytteen syöttö

Hiilidioksidin syöttämiseksi analysaattoriin on olemassa monta näyteen syöttötapaa. Hengitysnäytteen testaamiseksi yksilöllinen hiilidioksidin tasapaino standardikaasuun (referenssi) vältämätöntä. Tämä varmistaa systeemin hyvän tarkkuuden, kun isotooppipitoisuus on määritelty riippumattoman standardin suhteen.

13C/12C-suhteen määrityksen spesifikaatio

Hengitystestimenetelmä perustuu spesifisesti 13C-merkityn urean määrittämiseen, jonka metaboliittista hyväksikäyttöä tarkkaillaan mittaamalla uloshengitysilman 13CO2:a.

Vaatimukset massaspektrometrille:

Useita rinnakkaisanalyysejä:

Vähintään 3 rinnakkaisanalyysiä samasta näytteestä määrityksen

 

aikana

Turvallisuus toimenpiteet:

Laitteiston ja tulosten tulee säilyttää siten, että manipulointi voidaan

 

estää.

Säädöt:

13C/12C-suhde verrattuna PDB:hen (Pee Dee Beliminate)

Näytteen määrä:

<200 l

Perustestit spesifikaatioiden varmistamiseksi ovat lineaarisuus, stabiilisuus (referenssikaasun tarkkuus) ja mittauksen tarkkuus.

Kaikkien massaspektrometrien, joita käytetään hengitysilman analysoimiseen, on täytettävä seuraavat spesifikaatiot:

Lineaarisuus

≤ 0,5

‰ hengitysilmanäytteelle konsentraation ollessa 1-7%

Stabilisuus

≤ 0,2

kymmenessä peräkkäisessä näytteessä

Mittauksen tarkkuus

≤ 0,3

13C:n luonnolliselle määrälle käytettäessä 10 ml:n

hengitysilmanäyteastiaa, jossa hengitysilman hiilidioksidipitoisuus on 3%

Jos 13C/12C perusarvon ja 30 minuutin arvon erotus ylittää 4.0 ‰ on kyseessä Helicobacter pylori- infektio.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös jotakin muuta validoitua menetelmää. Testi on tehtävä valtuutetussa laboratoriosa.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Saksa

8. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/97/045/003

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 14 elokuu 1997

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 14 elokuu 2007

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla

http://www.ema.europa.eu/.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Helicobacter Test INFAI, 75 mg jauhe oraaliliuosta varten

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi tölkki sisältää 75 mg 13C-ureaa.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Valkoinen, kiteinen jauhe oraaliliuosta varten.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Helicobacter Testiä INFAI voidaan käyttää in vivo diagnostiikassa Helicobacter pylori - infektion toteamiseen mahalaukusta ja pohjukaissuolesta

-aikuisilla

-nuorilla, joilla on todennäköinen ulkustauti.

Tämä lääkevalmistevalmiste on tarkoitettu vain diagnostiseen käyttöön.

4.2 Annostus ja antotapa

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöstön käytettäväksi lääkärin tai muun pätevän henkilön valvonnassa.

Annostus

Helicobacter Test INFAI on hengitystesti. 12-vuotiaillle ja sitä vanhemmille annetaan yhden säiliön sisältö eli 75 mg Hengitystesti on kerta-annostesti (Kts. kohta 4.4).

Antotapa

Testin suorittamiseen tarvitaan 200 ml laimentamatonta 100 %:sta appelsiinituoremehua tai 1 g sitruunahappoa 200 ml:aan vettä sekoitettuna (annetaan testin esiateriana) 12-vuotiaillle ja sitä vanhemmille sekä juomavettä (13C-ureajauheen liuottamiseen).

Potilaan tulee olla paastonnut yli 6 tuntia, mieluummin yli yön. Testin suorittaminen kestää 40 minuuttia. Siinä tapauksessa, että testi täytyy uusia, uusimistestiä ei pidä suorittaa ennen seuraavaa päivää.

Helicobacter pylorin kasvun estyminen voi antaa virheellisen negatiivisen tuloksen. Tämän vuoksi testi tulee suorittaa vasta sitten, kun systeemistä antimikrobihoitoa ei ole käytetty vähintään 4 viikkoon ja 2 viikon kuluttua siitä, kun viimeinen annos haponeritystä estäviä aineita on otettu. Molemmat hoidot saattaisivat häiritä Helicobacter pylori- statusta. Tämä on erikoisen tärkeää Helicobacterin eliminoimiseksi käytetyn hoidon jälkeen.

On tärkeää noudattaa kohdassa 6.6. annettuja ohjeita asianmukaisesti, muutoin tuloksen paikkansapitävyys tulee kyseenalaiseksi.

4.3 Vasta-aiheet

Testiä ei saa käyttää potilailla, joilla on todettu tai epäilty mahainfektio tai atroofinen gastriitti, joka saattaa häiritä urea-hengitystestiä (ole hyvä ja katso kohtaa 4.2. annostus ja antotapa).

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Positiivinen testi ei yksinään anna aihetta bakteerin eliminointiin tähtäävään hoitoon. Erotusdiagnoosi invasiivisilla endoskooppisilla menetelmillä voi olla aiheellista muiden komplisoivien tilojen, esim. haavan, autoimmuunigastriitin tai maligniteettien tutkimiseksi.

Tiedot INFAI-testin diagnostisesta luotettavuudesta eivät riitä sen käytön suosittelemiseen potilailla, joilla maha on poistettu ja potilailla, jotka ovat alle 12 vuotta. 3-vuotiaita ja sitä vanhempia lapsia varten on saatavissa 3–11 -vuotiaiden Helicobacter Test INFAI –testi.

Yksittäistapauksessa hengitystesti saattaa johtaa väärään positiiviseen testitulokseen A-gastriitissa (atrofinen gastriitti). Muita testejä voidaan tarvita Helicobacter pylori -statuksen varmistamiseksi.

Jos oksentelua esiintyy testin suorittamisen aikana ja jos se edellyttää testin uusimista, uusintatesti pitää suorittaa paastonneessa tilassa, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin seuraavana päivänä, kuten kohdassa 4.2. on todettu.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Helicobacter Testi INFAI:hin vaikuttavat kaikki hoidot, jotka häiritsevät Helicobacter pylori -statusta tai ureaasiaktiviteettia.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Testin ei otaksuta olevan vahingollinen raskauden ja imetyskauden aikana.

On suositeltavaa tutustua helikobakteerin eliminointiin tarkoitettujen lääkkeiden valmisteyhteenvedoissa oleviin raskautta ja imetystä käsitteleviin kohtiin.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Helicobacter Test INFAI:lla ei ole vaikutusta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

4.8 Haittavaikutukset

Ei tunneta.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteenhyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Koska annetaan vain 75 mg 13C-ureaa, yliannostusta ei voida odottaa tapahtuvan.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: (muut diagnostiset aineet), ATC-koodi: VO4CX.

75 mg:n 13C-ureamäärällä, jonka potilas saa jokaisella hengitystestikerralla, ei ole kuvattu farmakodynaamisia vaikutuksia.

Oraalisen käytön jälkeen merkitty urea joutuu mahan limakalvolle. Jos mahassa on Helicobacter pylori -infektio, Helicobacter pylorin ureaasientsyymi metaboloi 13C-urean.

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O ureaasientsyymi

4NH3 + 213CO2

Hiilidioksidi diffundoituu verisuoniin. Sieltä se kuljetetaan bikarbonaattina keuhkoihin ja vapautetaan 13CO2:na uloshengitysilman mukana.

Bakteerin ureaasientsyymin läsnäollessa muuttuu 13C/12C hiili-isotooppien suhde merkitsevästi. Hengitysilmanäytteissä oleva 13CO2:n osuus määritetään ei-dispersoivalle infrapunaspektrometrialla (IRMS) ja ilmoitetaan 00 ja 30 minuutin välisenä absoluuttisena erona (∆δ-arvo).

Vain Helicobacter pylori tuottaa ureaasia mahalaukussa. Muita ureaasia tuottavia bakteereja esiintyy harvoin mahalaukun floorassa.

Helicobacter pylori- negatiivisten ja positiivisten potilaiden välisen eroavuuden raja-arvoksi on

määritetty 4 ‰:n ∆δ-arvo. Tämä merkitsee sitä, että ∆δ-arvon kohoaminen yli arvon 4 ‰ osoittaa infektion esiintymisen. Verrattaessa Helicobacter pylori-infektion diagnosoinnissa käytettäviin biopsia-määrityksiin, hengitystesti yltää 457 potilaan kliinisissa tutkimuksissa 96.5 % - 97.9 % rajoissa olevaan herkkyyteen [95 %-CI: 94.05 % - 99.72 %] ja spesifisyyteen, jonka raja-arvot ovat 96.7 %- 100 % [95 %-CI: 94.17 %-103.63 %].

Bakteeriperäisen ureaasin puuttuessa koko nautittu ureamäärä absorboituu mahasuolistokanavasta ja metaboloituu endogeenisen urean tavoin. Ammoniakki, jota muodostuu yllä kuvatussa bakteerien suorittamassa hydrolyysissä, liittyy metaboliaan NH4+:na.

5.2 Farmakokinetiikka

Oraalisesti annettu 13C-urea metaboloidaan hiilidioksidiksi ja ammoniakiksi tai se liittyy elimistön omaan urea-kiertoon. 13CO2:n lisääntyminen mitataan isotooppianalyysillä. 13CO2:n imeytyminen ja jakautuminen on nopeampaa kuin ureaasireaktio. Nopeutta rajoittava vaihe koko prosessissa on sen vuoksi urean pilkkoutuminen Helikobakteerin ureaasin avulla. Ainoastaan Helicobacter pylori- positiivisilla potilailla 75 mg 13C-urean antaminen johtaa 13CO2:n merkittävään lisääntymiseen hengitysnäytteessä ensimmäisten 30 minuutin aikana.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Tuotteen käyttämiseen kliinisiin tarkoituksiin ei liity ongelmia.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Ei apuaineita

6.2 Yhteensopimattomuus

Ei yhteensopimattomuuksia

6.3 Kestoaika

3 vuotta

6.4 Säilytys

Säilytä alle 25°C.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Testaussarja sisältää 50 tölkkiä sekä tarvittavat testivälineet:

Nro

Osa

Määrä

Tölkki (10 ml, polystyreeniä, suljin polyetyleeniä), joka sisältää

50 kpl

75 mg 13C-urea-jauhetta oraaliliuosta varten

Muistiinpanolomake potilastietoja varten

50 kpl

Pakkausseloste

50 kpl

Viivakooditarrasivu ja sulkijatarra

50 kpl

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

1.Testi on suoritettava pätevän henkilön läsnäollessa.

2.Jokaisesta potilaasta on otettava tiedot oheistetun muistiinpanolomakkeen mukaisesti. Testi suositellaan suoritettavaksi potilaan ollessa makuuasennossa.

3.Testi alkaa näytteiden otolla perusarvojen määritystä varten (00-minuutin arvo).

Otetaan pilli ja hengitysnäyteastiat (putket tai hengityspussi), joissa on merkintä ”Näytteenottoaika: 00-minuutin arvo”, ulos testipakkauksesta.

Poistetaan suljin yhdestä hengitysnäyteastiasta (putki tai hengityspussi) ja asetetaan kääreestä poistettu pilli astiaan.

Hengitetään kevyesti pillin läpi hengitysnäyteastiaan.

Samalla kun jatketaan hengitystä pillin läpi, vedetään pilli ulos hengitysnäyteastiasta (putki tai hengityspussi) ja suljetaan astia heti sulkimellaan.

(Jos hengityspussi on avoimena yli 30 sekuntia, testi voi antaa vääristyneen tuloksen.)

Näyteputki tai hengityspussi on pidettävä pystyasennossa ja viivakoodietiketti, jossa merkintä ”00-minuutin arvo”, liimataan astiaan.

4.Täytetään toinen näyteputki (merkintä: Näytteenottoaika: 00-minuutin arvo) hengitysilmalla saman menettelytavan mukaisesti. Infrapuna-analyysia varten tarvitaan vain yksi hengityspussi.

5.Juodaan tämän jälkeen 200 ml:aa 100 %:sta appelsiinituoremehua tai 1 g sitruunahappoa 200 ml:aan vettä sekoitettuna nopeasti.

6.Testiliuoksen valmistus suoritetaan nyt seuraavasti:

Tölkki, jossa on merkintä 13C-ureajauhe” otetaan ulos testipakkauksesta, avataan ja täytetään 3/4:aan tilavuudestaan vesijohtovedellä.

Suljetaan tölkki ja ravistetaan sitä varovasti, kunnes kaikki jauhe on liuennut. Kaadetaan sisältö juomalasiin.

Täytetään 13C-urea-tölkki reunoja myöten jälleen toisen ja kolmannen kerran vedellä ja lisätään sisältö juomalasiin (juomaveden kokonaistilavuuden tulee olla noin 30 ml).

7.Potilaan täytyy juoda näin valmistettu testiliuos välittömästi ja antoajankohta merkitään muistiin.

8.30 minuutin kuluttua testiliuoksen nauttimisesta (kohta 7) kerätään 30 minuutin näytteet hengitysnäyteastiaan (putki tai hengityspussit) siten, kuin kohdissa 3-4 on kuvattu (Merkintä: ”Näytteenottoaika: 30 minuutin arvo”). Näihin näytteisiin käytetään viivakoodilla varustettuja etikettejä, joissa merkintä ”30 minuutin arvo”.

9.Asianmukainen viivakoodietiketti liimataan potilaskaavakkeeseen. Sulje pakkaus lopuksi tarralla.

10.Hengitysnäyteastiat (putki tai hengityspussit) on lähetettävä alkuperäispakkauksessa analysoitaviksi vaatimukset täyttävään laboratorioon.

Hengitysnäytteiden analysoiminen ja testaamisen spesifioiminen laboratorioille infrapuna-analysaattorin tai massaspektrometrian (IRMS) avulla.

Infrapunaspektroskopia (NDIR)

Hengitysnäytteet, jotka on kerätty 100 ml:n hengityspusseihin analysoidaan ei-dispersiivisellä infrapunaspektrometrialla (NDIR).

Hengityksen hiilidioksidin 13C/12C-suhteen analysoiminen on osa Helicobacter Test INFAI diagnostiikan kokonaisuutta. Testin luotettavuuteen vaikuttaa paljon hengitysanalyysin laatu. Hengitysanalyysiparametrien, kuten, kuten lineaarisuuden, stabiilisuuden (referenssikaasun tarkkuus) sekä mittauslaitteen tarkkuuden spesifikaatio on olennaista systeemin tarkkuudelle.

Analyysi on tehtävä pätevän laboratorion toimesta. Määritys suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian hengitysnäytteen ottamisen jälkeen ja joka tapauksessa 4 viikon kuluessa.

Hakemuksessa oleva validoitu menetelmä on seuraavalainen:

Näytteen valmistelu infrapunaspektrometriaa (NDIR) varten

13C/12C-suhteen määritys hengitysnäytteiden hiilidioksidista tehdään suoraan hengityksestä. Pusseista tuleva hengitysilma viedään NDIR-spektrometriaan käyttäen säädettävää kaasupumppua. Hengitysnäytteen vesipitoisuus pidetään useimmiten tasaisena Nafion-vesilukon avulla. Kalibrointia ja mittausta varten valmistevalmistetaan CO2:ta sisältämätöntä ilmaa (nollakaasua) analysaattoriin integroidun CO2-absorbointilaitteen avulla.

Infrapunaspektrometria-analyysi

Hengityksen hiilidioksidipitoisuus analysoidaan lähettämällä mittauskammion ja viitekammion kautta infrapunasäteilylähteen tuottama laajakaistainen infrapunasädekimppu jaksoittain. Tähän käytetään sädehakkuria. Tämän jälkeen moduloidut infrapunasäteet kulkevat infrapuna-antureihin, jotka ovat kahden tason lähetysantureita, joissa on etu- ja takakammio. Kumpikin kammio on täytetty yhdellä isotooppisesti puhtaalla kaasulla (13CO2 tai 12CO2), jonka pitoisuus mitataan. Mittauskammion infrapunasäteilyä heikennetään mitattavalla kaasukomponentilla. Näin mittaussäteen ja vertailusäteen säteilytasapainotilanne häiriintyy. Tämän tuloksena syntyy lämpötilamuutos, joka puolestaan aiheuttaa infrapuna-anturin etukammioon vaihtelevan paineen. Tähän kammioon kytketty kalvokondensaattori, johon kohdistuu suuren vastuksen suora jännite, muuntaa nämä painemuutokset muuttuvaksi jännitteeksi. Muuttuva jännite on näin ollen hengityksen hiilidioksidin isotooppisen koostumuksen mittaustulos.

Näytteen lisääminen

Puoliautomaattinen näytteenlisäysjärjestelmä ruiskuttaa tietyn määrän mittauskaasua infrapunaspektrometrin kaasupiirissä kiertävään nollakaasuun. Tämä mahdollistaa 13C/12C-suhteen mittaamisen, kun CO2-pitoisuus on yli 1 %.

13C/12C-suhteiden määrityksen vaatimukset

Hengitystesti perustuu 13C-merkityn urean antamiseen suun kautta. Tämän urean entsymaattista hydrolyysia valvotaan mittaamalla 13CO2-pitoisuus hengityksestä käyttämällä ei-dispersiivistä infrapunaspektrometriaa.

Hengityksen analysoimiseen käytettävien infrapunaspektrometrien on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia:

Monta toistoanalyysia:

Samasta näytteestä on otettava vähintään kolme toistoanalyysia

Suojaustoiminto:

Käyttöparametrit ja tulokset on suojattava salasanalla tai muulla

 

keinolla, ettei niitä pääse muuttamaan myöhemmin asiattomasti.

Mittauksen lineaarisuus, stabiilius ja tarkkuus on testattava, jotta voidaan todistaa vaatimusten täyttyneen.

Anturit on voitava säätää nollapisteeseen spektrometrin tuottamalla nollakaasulla. Antureiden päätepisteet on voitava säätää tarkasti tunnetun pitoisuuden kalibrointikaasuilla.

Lineaarisuus:

≤ 0,5

‰ hengitysnäytteille, joidenCO2-pitoisuus on 1 - 7 %

Stabiilius:

≤ 0,3

‰ 10:llä peräkkäisellä pulssilla

Mittauksen tarkkuus:

≤ 0,5‰ 13C:n luonnollisella määrällä käytettäessä 100 ml:n

 

hengityspussia, kun hengityksenCO2-pitoisuus on 3 %

Helicobacter pylori -infektio on olemassa, jos 13C/12C-suhteen perusarvon ja 30 minuutin arvon välinen ero on yli 4,0 ‰.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös jotakin muuta validoitua menetelmää. Testi on tehtävä valtuutetussa laboratoriosa.

Hengitysnäytteiden analysoiminen ja testaamisen spesifioiminen laboratorioille

Massaspektrometria (IRMS)

10 ml:n lasi- tai muoviastioihin kerätyt hengitystestin näytteet analysoidaan isotooppisuhde massaspektrometrian (IRMS) avulla.

Hengityksen hiilidioksidin 13C/12C-suhteen analysoiminen on osa Helicobacter Test INFAI diagnostiikan kokonaisuutta. Testin luotettavuuteen vaikuttaa paljon hengitysanalyysin laatu. Massaspektrometrian parametrien, kuten lineaarisuuden, stabiilisuuden (referenssikaasun tarkkuus) sekä mittauslaitteen tarkkuuden spesifikaatio on olennaista systeemin tarkkuudelle.

Analyysi on tehtävä pätevän laboratorion toimesta. Hakemuksessa oleva validoitu menetelmä on seuraavalainen:

Näyte valmistelu IRMS:lle

Määritettäessä hengitysilman hiilidioksidin13C/12C-suhdetta massaspektometrilla, hiilidioksidi on erotettava hengitysilmasta ja syötettävä massaspektrometriin. Automaattinen isotooppi massaspektrometri menetelmä, joka on tarkoitettu hengitystestien analysoimiseen, perustuu kaasukromatografiseen jatkuvatoimiseen erotustekniikkaan.

Vesi poistetaan näytteestä Nafion-vesi loukun avulla tai kaasukromatografisella menetelmällä, joka erottelee yksittäiset kaasut kaasukromatografin kolonnista Heliumin avulla. Hengitysilman erotellut kaasulajit määritetään ionisaatio-ilmaisimella ohittaessaan kolonnin. Massaspektrometriin syötetään hiilidioksidikaasu-fraktio, joka on identifioitu tyypillisen retentioajan perusteella.

Massaspektrometrinen analyysi

Jotta eroteltu hiilidioksidikaasunäyte voidaan analysoida, täytyy molekyylit ionisoida, muotoilla säteeksi, kiihdyttää elektronisella kentällä, saada poikkeaman suunnastaan magneettikentässä ja lopulta määrittää. Nämä viisi prosessia ovat osana massaspektrometria, joka sisältää kolme erillistä osaa: alkulähde, analyysiputki ja kerääjä. Ionisaatio, sädemuotoilu ja nopeuden kiihdyttäminen tapahtuvat kaikki alkulähteessä, magneettinen suunnasta poikkeaminen tapahtuu analyysiputkessa ja määrittäminen tapahtuu kerääjässä.

Näytteen syöttö

Hiilidioksidin syöttämiseksi analysaattoriin on olemassa monta näyteen syöttötapaa. Hengitysnäytteen testaamiseksi yksilöllinen hiilidioksidin tasapaino standardikaasuun (referenssi) vältämätöntä. Tämä varmistaa systeemin hyvän tarkkuuden, kun isotooppipitoisuus on määritelty riippumattoman standardin suhteen.

13C/12C-suhteen määrityksen spesifikaatio

Hengitystestimenetelmä perustuu spesifisesti 13C-merkityn urean määrittämiseen, jonka metaboliittista hyväksikäyttöä tarkkaillaan mittaamalla uloshengitysilman 13CO2:a.

Vaatimukset massaspektrometrille:

Useita rinnakkaisanalyysejä:

Vähintään 3 rinnakkaisanalyysiä samasta näytteestä määrityksen

 

aikana

Turvallisuus toimenpiteet:

Laitteiston ja tulosten tulee säilyttää siten, että manipulointi voidaan

 

estää.

Säädöt:

13C/12C-suhde verrattuna PDB:hen (Pee Dee Beliminate)

Näytteen määrä:

<200 l

Perustestit spesifikaatioiden varmistamiseksi ovat lineaarisuus, stabiilisuus (referenssikaasun tarkkuus) ja mittauksen tarkkuus.

Kaikkien massaspektrometrien, joita käytetään hengitysilman analysoimiseen, on täytettävä seuraavat spesifikaatiot:

Lineaarisuus

≤ 0,5

‰ hengitysilmanäytteelle konsentraation ollessa 1-7 %

Stabilisuus

≤ 0,2

‰ kymmenessä peräkkäisessä näytteessä

Mittauksen tarkkuus

≤ 0,3

13C:n luonnolliselle määrälle käytettäessä 10 ml:n

hengitysilmanäyteastiaa, jossa hengitysilman hiilidioksidipitoisuus on 3 %

Helicobacter pylori -infektio on olemassa, jos 13C/12C-suhteen perusarvon ja 30 minuutin arvon välinen ero on yli 4,0 ‰.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös jotakin muuta validoitua menetelmää. Testi on tehtävä valtuutetussa laboratoriosa.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Saksa

8. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/97/045/005

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 14 elokuu 1997

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 14 elokuu 2007

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla

http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä