Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HyQvia (human normal immunoglobulin) – Valmisteyhteenveto - J06BA

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiHyQvia
ATC-koodiJ06BA
Lääkeainehuman normal immunoglobulin
ValmistajaBaxalta Innovations GmbH

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

HyQvia 100 mg/ml - infuusioneste, liuos, ihon alle

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

HyQvia on kahden injektiopullon yksikkö, jossa on yksi injektiopullo ihmisen normaalia immunoglobuliinia (immuuniglobuliini 10 % tai IG 10 %) ja yksi injektiopullo rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia (rHuPH20).

Ihmisen normaali immunoglobuliini (SCIg)

Yksi millilitra sisältää:

Ihmisen normaalia immunoglobuliinia 100 mg (puhtaus vähintään 98 % IgG:tä)

Yksi 25 ml:n injektiopullo sisältää: 2,5 g ihmisen normaalia immunoglobuliinia Yksi 50 ml:n injektiopullo sisältää: 5 g ihmisen normaalia immunoglobuliinia Yksi 100 ml:n injektiopullo sisältää: 10 g ihmisen normaalia immunoglobuliinia Yksi 200 ml:n injektiopullo sisältää: 20 g ihmisen normaalia immunoglobuliinia Yksi 300 ml:n injektiopullo sisältää: 30 g ihmisen normaalia immunoglobuliinia

IgG:n jakautuminen aliluokkiin (likimääräiset arvot):

IgG1 ≥56,9 %

IgG2 ≥26,6 %

IgG3 ≥3,4 %

IgG4 ≥1,7 %

IgA:ta on enintään 140 mikrog/ml.

Tuotettu ihmisluovuttajien plasmasta.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi (rHuPH20)

Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi on puhdistettu glykoproteiini, joka koostuu 447 aminohaposta. Se on tuotettu kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO-solut) yhdistelmä-DNA-tekniikalla.

Natrium (kloridina ja fosfaattina)

Rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin natriummäärä on yhteensä 4,03 mg/ml.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Infuusioneste, liuos (infuusio).

IG 10 % on kirkas tai hieman opalisoiva ja väritön tai vaaleankeltainen liuos. Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi on kirkas ja väritön liuos.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Korvaushoito aikuisille, lapsille ja nuorille (0–18-vuotiaille) seuraaviin käyttöaiheisiin:

primaarinen immuunivajausoireyhtymä ja heikentynyt vasta-ainetuotanto (ks. kohta 4.4)

hypogammaglobulinemia ja toistuvia bakteeri-infektioita kroonista lymfosyyttistä leukemiaa sairastavilla potilailla, joille profylaktiset antibiootit eivät ole tehonneet tai ovat vasta-aiheisia

hypogammaglobulinemia ja toistuvia bakteeri-infektioita multippelia myeloomaa sairastavilla potilailla

hypogammaglobulinemia potilailla, jotka saavat tai ovat saaneet allogeenisen hematopoieettisen kantasolusiirteen

4.2Annostus ja antotapa

Korvaushoidon aloittaa ja sitä valvoo aluksi immuunipuutosten hoitoon perehtynyt lääkäri.

Annostus

Annostus ja annosohjelma vaihtelevat käyttöaiheen mukaan.

Korvaushoito

Lääkevalmiste annetaan ihon alle.

Korvaushoidossa annosta voidaan joutua muuttamaan potilaan farmakokineettisen ja kliinisen vasteen mukaan. Seuraavat annosohjeet ovat ohjeellisia.

Potilaat, jotka eivät ole aiemmin saaneet immunoglobuliinihoitoa

Annos, joka tarvitaan minimipitoisuuden 6 g/l saavuttamiseen, on noin 0,4–0,8 g painokiloa kohden kuukaudessa. Annosväli vakaan pitoisuuden ylläpitämiseksi on 2–4 viikkoa.

Minimipitoisuudet on mitattava ja arvioitava, jos potilaalla esiintyy infektio. Infektiomäärän vähentämiseksi voi olla tarpeen suurentaa annosta ja tähdätä suurempiin minimipitoisuuksiin (>6 g/l).

Hoidon alkuvaiheessa on suositeltavaa, että ensimmäisten infuusioiden hoitovälejä pidennetään asteittain viikoittain annetusta annoksesta 3 tai 4 viikon välein annettavaan annokseen. IG 10 %:n kumulatiivinen kuukausittainen annos on jaettava 1 viikon, 2 viikon jne. annoksiin suunniteltujen HyQvia-hoitovälien mukaisesti.

Potilaat, joita on aiemmin hoidettu laskimoon annetulla immunoglobuliinihoidolla

Jos potilas vaihtaa hoitoa suoraan laskimoon annetusta immunoglobuliinihoidosta tai potilaan aiempi laskimoon annettu immunoglobuliiniannos on tiedossa, lääkevalmistetta annetaan samalla annoksella ja samalla antotiheydellä kuin aiempaa laskimoon annettua immunoglobuliinihoitoa. Jos potilas sai aiemmin annoksen 3 viikon välein, annosvälin pidentäminen 4 viikkoon voidaan toteuttaa antamalla sama viikoittainen määrä immunoglobuliiniä kuin 3 viikon hoidossa.

Potilaat, joita on aiemmin hoidettu ihon alle annetulla immunoglobuliinihoidolla

Jos potilas saa parhaillaan immunoglobuliinia ihon alle, HyQvian aloitusannos on sama kuin aiemman ihon alle annetun hoidon, mutta sitä voidaan mukauttaa 3 tai 4 viikon antoväliin. Ensimmäinen HyQvia-infuusio annetaan viikon kuluttua aiemmasta immunoglobuliinihoidosta.

Pediatriset potilaat

Lasten ja nuorten (0–18-vuotiaiden) annostus ei poikkea aikuisten annostuksesta, sillä kuhunkin käyttöaiheeseen liittyvä annostus on potilaan painon mukainen ja säädettävissä edellä mainittujen tilojen kliinisen vaikutuksen mukaan. Parhaillaan saatavilla olevat tiedot on kuvattu

kohdissa 4.8, 5.1 ja 5.2.

Antotapa

Lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan annettavaksi ihon alle, eikä sitä saa antaa laskimoon.

Tarkista HyQvia-valmisteen molemmat komponentit silmämääräisesti värimuutosten ja hiukkasten varalta ennen antoa.

Anna jääkaapissa säilytetyn valmisteen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Älä käytä lämmityslaitteita, kuten mikroaaltouunia.

Ei saa ravistaa.

Tämä lääkevalmiste koostuu kahdesta injektiopullosta. Älä sekoita tämän lääkevalmisteen komponentteja.

Yhdessä IG 10 % -injektiopullossa on vastaava määrä rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia kuin seuraavassa taulukossa on ilmoitettu. Rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia sisältävän injektiopullon koko sisältö on annettava huolimatta siitä, annetaanko koko IG 10 % -injektiopullon sisältö. Lääkevalmisteen kaksi komponenttia on annettava peräkkäin samalla neulalla niin, että ensin annetaan rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi ja sitten IG 10 %, kuten jäljempänä on kuvattu.

HyQvian annostussuunnitelma

Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi

Ihmisen normaali immunoglobuliini 10 %

Määrä (ml)

Proteiinia (grammaa)

Määrä (ml)

1,25

2,5

2,5

Vuotoa infuusiokohdasta voi tapahtua immunoglobuliinin, kuten HyQvia-valmisteen, ihon alle antamisen jälkeen. Harkitse pidempien neulojen ja/tai useamman infuusiokohdan käyttöä. Kaikki neulakoon muutokset pitää toteuttaa hoitavan lääkärin ohjauksessa.

Mikäli ihon alle annettavaa HyQvia-infuusiota käytetään kotihoidossa, hoidon saa aloittaa ja sitä valvoa vain lääkäri, jolla on kokemusta kotihoitopotilaiden ohjaamisesta. Potilaille annetaan koulutusta infuusiotekniikoista, infuusiopumpun tai ruiskuohjaimen käytöstä, hoitopäiväkirjan pitämisestä, mahdollisten vaikeiden haittavaikutusten tunnistamisesta sekä haittavaikutusten hoitamisesta niiden esiintyessä.

Lääkevalmisteen kaksi komponenttia on annettava peräkkäin samalla neulalla siten, että ensin annetaan rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi ja sen jälkeen IG 10 %, kuten jäljempänä kuvataan.

HyQvia-valmisteen täysi terapeuttinen annos voidaan annostella yhteen tai kahteen kohtaan neljän viikon välein tai tiheämmin. Muuta antotiheyttä ja infuusiokohtien määrää tilavuuden, kokonaisinfuusioajan ja siedettävyyden mukaan siten, että potilas saa saman viikoittaisen annoksen. Jos annos jää antamatta potilaalle, anna väliin jäänyt annos mahdollisimman pian, ja jatka hoito-ohjelmaa asianmukaisella tavalla.

Tämän lääkevalmisteen molemmat komponentit infusoidaan vaihtelevalla nopeudella infuusiopumpulla ja ihonalaisella neulasarjalla, joka on kooltaan vähintään 24 gaugea, siten, että virtausta voi titrata ylös- tai alaspäin. Vältä tulpan työntyminen injektiopullon sisään tai sen keskustan rikkoutuminen käyttämällä rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia sisältävän 1,25 ml:n

injektiopullokoon yhteydessä 18–22 gaugen neulaa injektiopullon sisällön vetämiseen. Kaikkien muiden injektiopullokokojen kohdalla injektiopullon sisällön vetämiseen voidaan käyttää neulaa tai neulatonta välinettä.

Suositeltuja lääkevalmisteen infusointikohtia ovat keski- tai ylävatsa ja reidet. Jos käytetään kahta paikkaa, niiden on oltava vastakkaisilla puolilla kehoa. Luu-ulokkeita ja arpisia alueita on vältettävä. Valmistetta ei saa infusoida infektoituneelle tai akuutisti tulehtuneelle alueelle tai sellaisten ympärille, koska se aiheuttaa vaaran, että paikallinen infektio leviää.

On suositeltavaa, että rekombinantti ihmisen hyaluronidaasikomponentti annetaan vakionopeudella

ja että IG 10 %:n antonopeutta ei suurenneta suositeltuja nopeuksia suuremmaksi erityisesti, jos potilas on juuri aloittanut HyQvia-hoidon.

Rekombinantin ihmisen hyaluronidaasiliuoksen koko annos infusoidaan ensin nopeudella 1–2 ml/min infuusiokohtaa kohti tai sietokyvyn mukaan. Infusoi koko yhteen kohtaan annettava IG 10 % -annos samalla ihonalaisella neulasarjalla 10 minuutin sisällä rekombinantista ihmisen hyaluronidaasista.

Seuraavia IG 10 %:n infuusionopeuksia suositellaan:

 

<40 kg:n painoiset

≥40 kg:n painoiset

 

tutkimushenkilöt

tutkimushenkilöt

 

Kaksi

Seuraavat

Kaksi

Seuraavat

 

ensimmäistä

ensimmäistä

Väli/minuutit

2–3 infuusiota

2–3 infuusiota

infuusiota

infuusiota

 

(ml/tunti)

(ml/tunti)

 

(ml/tunti)

(ml/tunti)

 

 

 

10 minuuttia

 

 

 

 

 

10 minuuttia

10 minuuttia

10 minuuttia

Infuusion loppuosa

Jos potilas sietää alkuinfuusiot täydellä annoksella yhteen infuusiokohtaan ja enimmäisnopeudella, seuraavien infuusioiden nopeuden nosto on mahdollista lääkärin ja potilaan harkinnan mukaan.

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen käytöstä.

4.3Vasta-aiheet

HyQvia-valmistetta ei saa antaa laskimoon tai lihakseen.

Yliherkkyys vaikuttaville aineille (IgG) tai kohdassa 6.1 mainitulle apuaineelle (ks. kohta 4.4).

Yliherkkyys ihmisen immunoglobuliineille, erityisesti hyvin harvinaisissa IgA:n puutoksissa, kun potilaalla on IgA:n vasta-aineita.

Tunnettu systeeminen yliherkkyys hyaluronidaasille tai rekombinantille ihmisen hyaluronidaasille.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jos HyQvia-valmiste annetaan verisuoneen, potilaalle voi kehittyä sokki.

Kohdassa 4.2 annettua suositeltua infuusionopeutta on noudatettava. Potilaita on seurattava tarkasti koko infuusiojakson ajan varsinkin hoitoa aloitettaessa

Tiettyjä haittavaikutuksia voi esiintyä useammin potilailla, jotka saavat ihmisen normaalia immunoglobuliinia ensimmäistä kertaa tai harvinaisissa tapauksissa ihmisen normaalia immunoglobuliinia sisältävää valmistetta vaihdettaessa tai kun edellisestä infuusiosta on pitkä aika.

Mahdolliset komplikaatiot voidaan usein välttää seuraavilla keinoilla:

Valmiste infusoidaan aluksi hitaasti (ks. kohta 4.2).

Potilasta seurataan huolellisesti mahdollisten oireiden varalta koko infusointijakson ajan. Erityisesti potilaita, jotka eivät ole ennen saaneet ihmisen normaalia immunoglobuliinia, jotka ovat aiemmin käyttäneet jotain toista immunoglobuliinivalmistetta, sekä potilaita, joiden edellisestä infuusiosta on kulunut pitkä aika, on tarkkailtava ensimmäisen infuusion ajan ja tunti ensimmäisen infuusion jälkeen mahdollisten haittavaikutusoireiden havaitsemiseksi.

Kaikkia muita potilaita on seurattava vähintään 20 minuutin ajan annon jälkeen.

Kun hoito annetaan kotona, saatavilla on oltava toinen vastuuhenkilö hoitamaan mahdollisia haittavaikutuksia tai kutsumaan apua, jos potilaalla ilmenee vakava haittavaikutus. Kotihoitoa saavat potilaat ja/tai heidän avustajansa on koulutettava havaitsemaan varhaiset yliherkkyysreaktioiden merkit.

Mikäli haittavaikutuksia ilmenee, on antonopeutta joko pienennettävä tai infuusio lopetettava. Tarvittava hoito määräytyy haittavaikutuksen luonteen ja vaikeuden perusteella. Sokkitilanteissa potilaalle annetaan vakiintunutta lääketieteellistä hoitoa.

Kliinisissä tutkimuksissa ei havaittu ihon kroonisia muutoksia. Potilaita on muistutettava ilmoittamaan kaikki krooniset tulehdukset, kyhmyt tai tulehdukset, joita ilmenee infuusiokohdassa ja jotka kestävät muutamaa päivää pidempään.

Yliherkkyys IG 10 %:lle

Todelliset yliherkkyysreaktiot ovat harvinaisia. Niitä voi ilmetä erityisesti potilailla, joilla on anti-IgA-vasta-aineita, ja heitä on hoidettava erityistä varovaisuutta noudattaen. Potilaita, joille hoito ihon alle annettavalla IgG-valmisteella on ainoa vaihtoehto, on HyQvia-valmisteella hoidettaessa seurattava tarkasti.

Ihmisen normaali immunoglobuliini voi harvoin aiheuttaa verenpaineen laskun ja anafylaktisen reaktion jopa potilailla, jotka sietivät aiempaa hoitoa ihmisen normaalilla immunoglobuliinilla.

Jos potilaalla on suuri allergisten reaktioiden riski, valmiste on annettava vain paikassa, jossa tarvittava tukihoito voidaan toteuttaa hengenvaarallisten reaktioiden yhteydessä.

Potilaille on kerrottava anafylaksian/yliherkkyyden varhaisista merkeistä (nokkosihottuma, kutina, levinnyt nokkosihottuma, puristava tunne rinnassa, vinkuva hengitys ja alhainen verenpaine).

Esilääkitys voi estää tämäntyyppisen reaktion, riippuen infuusioon liittyvän reaktion vaikeusasteesta sekä hoitokäytännöstä.

Jos potilaalla on tunnettu anafylaksia tai vaikea yliherkkyys ihmisen immunoglobuliinille, se on merkittävä potilastietoihin.

Yliherkkyys rekombinantille ihmisen hyaluronidaasille

Kaikki epäilyt allergisista tai anafylaksiaa muistuttavista reaktioista rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin annon jälkeen edellyttävät välitöntä infuusion keskeytystä ja tarvittaessa lääketieteellisesti vakiiintunutta hoitoa.

Immunogeenisuus rekombinantille ihmisen hyaluronidaasille

HyQvia-valmistetta saaville potilaille on kliinisissä tutkimuksissa raportoitu kehittyneen ei-neutraloivia vasta-aineita rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasikomponenttia vastaan. On mahdollista, että nämä vasta-aineet ristireagoivat endogeenisen PH20:n, jota tiedetään esiintyvän

aikuisen miehen kiveksissä, lisäkiveksessä ja spermassa, kanssa. Kyseisten vasta-aineiden kliinisestä merkityksestä ihmisille ei ole tietoa.

Tromboembolia

Immunoglobuliinien käyttöön on liitetty valtimoiden ja laskimoiden tromboembolisia tapahtumia, mukaan lukien sydäninfarkti, aivohalvaus, syvä laskimotromboosi ja keuhkoembolia. Potilaiden on oltava hyvin nesteytettyjä ennen immunoglobuliinien käyttöä. Erityistä varovaisuutta on noudatettava sellaisten potilaiden kohdalla, joilla on tromboemboliatapahtumien tunnettuja riskitekijöitä (korkea ikä, hypertensio, diabetes mellitus tai aiempi verisuonisairaus tai tromboottisia episodeja, hankittu tai periytyvä trombofiliasairaus, pitkiä immobilisointijaksoja, vaikea hypovolemia, veren viskositeettiä lisäävä sairaus). Tarkkaile potilasta tromboosin merkkien ja oireiden varalta ja arvioi sellaisten potilaiden veren viskositeettia, joilla on hyperviskositeetin riski. Trombooseja voi esiintyä, vaikkei tunnettuja riskitekijöitä olisi.

Potilaille on kerrottava tromboembolisten tapahtumien ensimmäisistä oireista, kuten hengenahdistuksesta, raajan kivusta ja turvotuksesta, fokaalisista neurologisista häiriöistä ja rintakivusta, ja häntä on neuvottava ottamaan välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos oireita ilmenee.

Hemolyyttinen anemia

Immunoglobuliinivalmisteet sisältävät vasta-aineita veriryhmiä vastaan (esim. A, B, D), ja ne voivat toimia hemolysoivina aineina. Nämä vasta-aineet sitoutuvat punasolujen (RBC) epitooppeihin (mikä voidaan havaita positiivisena suorana antiglobuliinitestinä [DAT, (Coombsin koe)]) ja voivat harvoissa tapauksissa aiheuttaa hemolyysiä. Immunoglobuliinivalmisteiden saajia on seurattava hemolyysin kliinisten merkkien ja oireiden varalta.

Akuutti munuaisten vajaatoiminta

Vaikeita munuaisiin kohdistuvia haittavaikutuksia on raportoitu esiintyvän laskimoon annettavaa immunoglobuliinihoitoa saavilla potilailla, erityisesti, jos valmiste sisältää sakkaroosia (HyQvia ei sisällä sakkaroosia).

Aseptinen meningiittioireyhtymä (AMS)

Aseptista meningiittioireyhtymää on ilmoitettu laskimoon ja ihon alle annetun immunoglobuliinihoidon yhteydessä: oireet alkavat tavallisesti useiden tuntien tai 2 päivän sisällä immunoglobuliinihoidon jälkeen. Potilaille on kerrottava ensimmäisistä oireista, joita ovat vaikea päänsärky, niskajäykkyys, uneliaisuus, kuume, valonarkuus, pahoinvointi ja oksentelu. Immunoglobuliinihoidon keskeytys voi aiheuttaa AMS:n remission useiden päivien kuluessa ilman jälkitiloja. Aivo-selkäydinnesteen tutkimuksissa löytyy usein runsassoluisuutta, jopa useita tuhansia soluja/mm3, vallitsevasti granulosyyttejä, ja kohonneita proteiinipitoisuuksia useita satoja milligrammoja/dl.

AMS:ää voi esiintyä useammin suuriannoksisen (2 g/kg) laskimoon annetun immunoglobuliinihoidon yhteydessä. Myyntiintulon jälkeisten tietojen perusteella aseptisen aivokalvontulehdusoireyhtymän esiintyminen ei korreloidu suurempiin annoksiin. Aseptista aivokalvontulehdusoireyhtymää esiintyy enemmän naisilla.

Tärkeää tietoa HyQvia-valmisteen sisältämistä aineista

Tämä lääkevalmiste ei sisällä sokereita.

IG 10 % -komponentti sisältää hyvin pieniä määriä natriumia. Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi sisältää 4,03 mg natriumia/ml, ja suurin vuorokausiannos on noin 120 mg. Tämä on otettava huomioon, jos potilas noudattaa natriumkontrolloitua ruokavaliota.

Virheelliset tulokset serologisissa testeissä

Immunoglobuliini-infuusion jälkeen useiden passiivisesti siirtyvien vasta-aineiden ohimenevä lisääntyminen potilaan veressä voi aiheuttaa harhaanjohtavia positiivisia tuloksia serologisissa testeissä.

Vasta-aineiden passiivinen siirtyminen erytrosyytin pinta-antigeeneihin( kuten A:han, B:hen ja D:hen) voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia joissakin serologisissa testeissä, joissa tutkitaan punasolujen vasta-aineita, kuten suorassa antiglobuliinitestissä (DAT, suora Coombsin testi).

Immunoglobuliinivalmisteiden infusointi voi aiheuttaa virheellisesti positiivisia tuloksia määrityksissä, joissa luotetaan beeta-D-glukaanien tunnistamiseen sieni-infektioiden diagnosoinnissa. Näitä virheellisiä tuloksia voi ilmetä valmisteen infuusion jälkeisinä viikkoina.

Tarttuvat taudinaiheuttajat

Ihmisen normaali immunoglobuliini ja ihmisen seerumin albumiini (rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin vakautusaine) on tuotettu ihmisen plasmasta. Kun käytetään ihmisen verestä tai plasmasta valmistettuja lääkkeitä, infektiot estetään vakiomenetelmillä. Luovuttajat valitaan tarkoin, ja yksittäisistä luovutuseristä ja plasmapooleista seulotaan infektioiden erityiset tunnusmerkit. Valmistuksessa käytetään tehokkaita virusten inaktivointi-/poistomenetelmiä. Varotoimista huolimatta ihmisen verestä tai plasmasta valmistettuja lääkkeitä käytettäessä ei voida täydellisesti sulkea pois tarttuvien taudinaiheuttajien siirtymisriskiä. Tämä koskee myös tuntemattomia ja uusia viruksia sekä muita taudinaiheuttajia.

Käytetyt menetelmät tehoavat vaipallisiin viruksiin, kuten ihmisen immuunikatovirukseen (HIV), hepatiitti B -virukseen (HBV) ja hepatiitti C -virukseen (HCV), sekä vaipattomaan hepatiitti A -virukseen ja parvovirukseen B19.

Siitä on vakuuttavia kliinisiä todisteita, että hepatiitti A tai parvovirus B19 eivät siirry immunoglobuliinien mukana, ja on myös oletettavaa, että vasta-ainesisältö vaikuttaa merkittävissä määrin virusturvallisuuteen.

Aina kun potilaalle annetaan HyQvia-valmistetta, on suositeltavaa kirjata muistiin valmisteen nimi ja eränumero, jotta käytettyjen erien tiedot jäävät potilastietoihin.

Pediatriset potilaat

Mainitut varoitukset ja varotoimet koskevat sekä aikuis- että lapsipotilaita.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Eläviä vaimennettuja viruksia sisältävät rokotteet

Immunoglobuliinin anto voi vaarantaa vähintään 6 viikon ja enintään 3 kuukauden pituiseksi ajaksi eläviä vaimennettuja viruksia sisältävien rokotteiden tehon. Näitä rokotteita ovat esimerkiksi tuhkarokko-, vihurirokko-, sikotauti- ja vesirokkorokote. Tämän lääkevalmisteen antamisen jälkeen on kuluttava 3 kuukautta, ennen kuin potilaalle voi antaa eläviä vaimennettuja viruksia sisältäviä rokotteita. Tuhkarokon osalta tämä vaatimus voi olla voimassa jopa 1 vuoden. Siksi tuhkarokkorokotteen saavien potilaiden on tarkistutettava vasta-ainetilansa.

Pediatriset potilaat

Mainitut yhteisvaikutukset koskevat sekä aikuis- että lapsipotilaita.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Tämän lääkevalmisteen turvallisuutta raskauden aikana ei ole tutkittu kontrolloiduissa kliinisissä kokeissa, minkä vuoksi valmistetta tulee antaa varoen raskaana oleville ja imettäville naisille. Immunoglobuliinituotteiden on osoitettu läpäisevän istukan – enenevässä määrin kolmannen raskauskolmanneksen aikana. Immunoglobuliineista saadut kliiniset kokemukset viittaavat siihen, ettei haitallisia vaikutuksia raskauteen, sikiöön tai vastasyntyneeseen ole odotettavissa.

Rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia koskevia kehitys- ja lisääntymistoksikologisia tutkimuksia on tehty hiirillä ja kaniineilla. Anti-rHuPH20-vasta-aineisiin liittyviä haitallisia reaktioita ei havaittu koskien raskautta ja sikiönkehitystä. Näissä tutkimuksissa äidin rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin vasta-aineita siirtyi kohdussa jälkeläiseen. HyQvian rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia sisältävän komponentin vasta-aineiden vaikutuksia ihmisen alkioon tai sikiönkehitykseen ei tällä hetkellä tunneta (ks. kohta 5.3).

Jos nainen tulee raskaaksi, hoitavan lääkärin tulee rohkaista häntä osallistumaan raskausrekisteriin.

Imetys

Immunoglobuliinit erittyvät maitoon ja voivat osaltaan suojata vastasyntynyttä limakalvojen kautta saatavilta patogeeneilta.

Hedelmällisyys

HyQviasta ei tällä hetkellä ole saatavana hedelmällisyyttä koskevia kliinisiä turvallisuustietoja.

Immunoglobuliineihin liittyvä kliininen kokemus viittaa siihen, ettei IG 10 %:lla odoteta olevan haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen.

Eläinkokeiden perusteella ei ole saatu tietoa rekombinanttiin ihmisen hyaluronidaasiin liittyvistä suorista tai epäsuorista haitallisista vaikutuksista hedelmällisyyspotentiaalin osalta annoksilla, joita IG 10 %:n helpotetussa infuusiossa annetaan (ks. kohta 5.3).

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Jotkin HyQvia-valmisteeseen liitetyt haittavaikutukset voivat heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Hoidon aikana haittavaikutuksia kokevien potilaiden on odotettava haittavaikutusten häviämistä, ennen kuin he ajavat tai käyttävät koneita.

4.8Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

HyQvian useimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat paikalliset reaktiot. Useimmin ilmoitettuja systeemisiä haittavaikutuksia olivat päänsärky, väsymys ja kuume. Suurin osa näistä haittavaikutuksista oli lieviä tai keskivaikeita.

Ihmisen normaali immunoglobuliini

Haittavaikutuksia, kuten vilunväristyksiä, päänsärkyä, pyörrytystä, kuumetta, oksentelua, allergisia reaktioita, pahoinvointia, nivelkipua, matalaa verenpainetta tai keskivaikeaa alaselkäkipua, voi esiintyä ajoittain.

Ihmisen normaalit immunoglobuliinit voivat harvoin aiheuttaa äkillisen verenpaineen laskun ja yksittäisissä tapauksissa anafylaktisen sokin jopa, kun potilaalla ei ole ilmennyt mitään yliherkkyyttä edellisen infuusion yhteydessä.

Infuusiokohdan paikallisia reaktioita: turvotusta, arkuutta, punoitusta, kovettumia, paikallista kuumotusta, kutinaa, mustelmia ja ihottumaa voi esiintyä usein.

Ohimenevän aseptisen meningiitin, ohimenevien hemolyyttisten reaktioiden, seerumin kreatiniiniarvon nousun ja/tai akuutin munuaisen toimintahäiriön tapauksia on ilmennyt ihmisen normaalin immunoglobuliinin yhteydessä. Ks. kohta 4.4.

Tromboemboliareaktioita, kuten sydänlihasinfarkti, halvaus, keuhkoembolia ja syvä laskimotromboosi, on havaittu harvoin annettaessa immunoglobuliinivalmisteita laskimoon ja ihon alle.

Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi

Myyntiin tulon jälkeen yleisimpiä haittavaikutuksia ihon alle annetun rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin osalta, n samanlaisessa formulaatiossa nesteen tai lääkevalmisteen dispersiota ja absorbaatiota varten, ovat olleet lievät paikalliset infuusiokohdan reaktiot, kuten eryteema ja kipu. Turvotusta on ilmoitettu useimmin, kun ihon alle on annettu suuri nestemäärä.

Rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin vasta-aineet

Yhteensä 13 tutkimushenkilölle 83:sta, jotka osallistuivat keskeiseen tutkimukseen, kehittyi vasta-aine, joka kykeni sitoutumaan rekombinanttiin ihmisen hyaluronidaasiin (rHuPH20) vähintään kerran kliinisen tutkimuksen aikana. Nämä vasta-aineet eivät pystyneet neutraloimaan rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia. Temporaalista yhteyttä haittavaikutusten ja anti-rHyPH20-vasta-aineiden esiintymisen välillä ei voitu osoittaa. Haittavaikutusten vaikeusaste ei kasvanut potilailla, joilla kehittyi vasta-aineita rekombinanttiin ihmisen hyaluronidaasiin.

Haittavaikutustaulukko

HyQvian turvallisuutta arvioitiin 4 kliinisessä tutkimuksessa (160602, 160603, 160902 ja 161101), joihin osallistui 124 PID-potilasta. Potilaat saivat yhteensä 3 202 infuusiota.

Seuraavan taulukon sisältö on esitetty MedDRAn elinjärjestelmäluokituksen (SOC- ja suositeltu termi -tasot) mukaan.

Infuusiokohtainen esiintyvyys on luokiteltu seuraavalla tavalla: hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

HyQviaan liittyvät haittavaikutukset

MedDRAn

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko

Harvinainen

elinjärjestelmäluokit

(≥1/10)

(≥1/100, <1/10)

harvinainen

(≥1/10 000,

us (SOC)

 

 

(≥1/1 000, <1/100)

<1/1 000)

Ruoansulatuselimistö

 

Oksentelu,

 

 

 

 

pahoinvointi,

 

 

 

 

vatsakipu (mukaan

 

 

 

 

lukien ylä- ja

 

 

 

 

alavatsan kipu ja

 

 

 

 

arkuus), ripuli

 

 

Yleisoireet ja

Paikallisreakti

Paikallisreaktiot

Paikallisreaktiot

Polttava

antopaikassa

ot (yhteensä) a:

(yhteensä):

(yhteensä):

tunne

todettavat haitat

infuusiokohda

infuusiokohdan

infuusiokohdan

 

 

n kipu

eryteema,

värjäytymä,

 

 

(mukaan

infuusiokohdan

infuusiokohdan

 

 

lukien

turvotus (mukaan

mustelma

 

 

epämukavuus,

lukien paikallinen

(mukaan lukien

 

 

arkuus,

turvotus ja

hematooma ja

 

 

nivuskipu)

ödeema) ja

verenvuoto),

 

 

 

infuusiokohdan

infuusiokohdan

 

 

 

kutina (mukaan

massa (mukaan

 

 

 

lukien

lukien kyhmy),

 

 

 

vulvovaginaalinen

infuusiokohdan

 

 

 

kutina)

kuumotus,

 

 

 

 

infuusiokohdan

 

 

 

kuume, asteeniset

kovettuma,

 

 

 

tilat (mukaan lukien

painovoimainen

 

 

 

heikkous, väsymys,

turvotus tai

 

 

 

letargia ja

genitaalialueiden

 

 

 

huonovointisuus)

turvotusb

 

 

 

 

(mukaan lukien

 

 

 

 

genitaaliödeema,

 

 

 

 

kivespussin

 

 

 

 

turvotus ja

 

 

 

 

vulvovaginaalinen

 

 

 

 

turvotus)

 

 

 

 

ödeema (mukaan

 

 

 

 

lukien perifeerinen

 

 

 

 

ödeema, turvotus),

 

 

 

 

vilunväristykset,

 

 

 

 

liikahikoilu

 

 

 

 

 

 

Tutkimukset

 

 

Suora Coombsin

 

 

 

 

testi positiivinen

 

 

 

 

 

 

Luusto, lihakset

 

Myalgia,

Nivelkipu,

 

ja sidekudos

 

muskuloskeletaalin

selkäkipu,

 

 

 

en rintakipu

raajakipu

 

HyQviaan liittyvät haittavaikutukset

MedDRAn

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko

Harvinainen

elinjärjestelmäluokit

(≥1/10)

(≥1/100, <1/10)

harvinainen

(≥1/10 000,

us (SOC)

 

 

(≥1/1 000, <1/100)

<1/1 000)

Hermosto

 

Päänsärky

Migreeni,

Parestesia

 

 

 

huimaus

 

 

 

 

 

 

Iho ja ihonalainen

 

 

Eryteema,ihottuma

 

kudos

 

 

(mukaan lukien

 

 

 

 

erytematoottinen,

 

 

 

 

papulaarinen ja

 

 

 

 

makulopapulaarin

 

 

 

 

en ihottuma),

 

 

 

 

kutina ja urtikaria

 

Verisuonisto

 

 

Korkea

 

 

 

 

verenpaine,

 

 

 

 

verenpaineen

 

 

 

 

nousu

 

Munuaiset ja virtsatiet

 

 

 

Hemosiderinuri

 

 

 

 

a

a Seuraavia haittavaikutuksia ei ole lueteltu, vaan ne on laskettu mukaan paikallisten reaktioiden esiintyvyyteen: kuumotus, infuusiokohdan parestesia.

b Painovoimaista turvotusta tai genitaalialueiden turvotusta havaittiin annettaessa valmistetta vatsan alaneljänneksiin.

Kliinisissä tutkimuksissa todettujen haittavaikutusten lisäksi myyntiin tulon jälkeen on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia (näiden vaikutusten esiintyvyys ei ole tiedossa eikä sitä voi arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella):

immuunijärjestelmä: yliherkkyys

yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat: influenssan kaltainen sairaustila, infuusiokohdan vuoto

Edellä lueteltujen haittavaikutusten lisäksi ihon alle annettujen immunoglobuliinituotteiden käytön yhteydessä on havaittu seuraavia muita haittavaikutuksia:

anafylaktinen sokki, anafylaktinen/anafylaktoidinen reaktio, vapina, takykardia, matala verenpaine, punoitus, kalpeus, äärialueiden kylmyys, dyspnea, suun parestesia, kasvojen turvotus, allerginen ihottuma, tuki- ja liikuntaelimistön jäykkyys, urtikaria injektiokohdassa, ihottuma injektiokohdassa, alaniiniaminotransferaasiarvojen nousu.

Kuvaus valikoiduista haittavaikutuksista

Keskeisen kliinisen tutkimuksen aikana havaittuja paikallisia reaktioita olivat lievä infouusiokohdan turvotus (useimpien infuusioiden yhteydessä) infusoitujen suurten määrien vuoksi, mutta yleisesti ottaen niitä ei katsottu haittavaikutuksiksi, elleivät ne aiheuttaneet epämukavuutta. Vain kaksi paikallista haittavaikutustapausta oli vaikeita, infouusiokohdan kipu ja infouusiokohdan turvotus. Kaksi ohimenevää genitaaliturvotustapausta esiintyi, ja niistä toinen katsottiin vaikeaksi, sillä se aiheutui lääkevalmisteen diffusoitumisesta vatsan infuusiokohdasta. Kliinisen tutkimuksen aikana ei havaittu ihomuutoksia, jotka eivät olisi peruuntuneet tutkimuksen aikana.

Pediatriset potilaat

Kliinisten tutkimusten tulokset osoittivat turvallisuusprofiilin olevan samanlaisen aikuisilla ja pediatrisilla potilailla, mukaan lukien haittavaikutusten luonne, esiintymistiheys tai vakavuus ja korjautuvuus.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta -tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Yliannostuksen seuraamuksia ei tunneta.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä (ihmisen normaali immunoglobuliini): immuuniseerumit ja immunoglobuliinit: immunoglobuliinit, ihmisen normaali, ATC-koodi: J06BA

Vaikutusmekanismi

IG 10 % -komponentti tuottaa tämän lääkevalmisteen hoitovaikutuksen. Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi edistää IG 10 %:n dispersiota ja absorptiota.

Ihmisen normaali immunoglobuliini sisältää pääasiassa immunoglobuliini G:tä (IgG) sekä laajakirjoisesti opsonisoivia ja neutralisoivia vasta-aineita tarttuvia aineita vastaan.

Ihmisen normaali immunoglobuliini sisältää normaaliväestössä esiintyviä IgG-vasta-aineita. Se valmistetaan yleensä ihmisplasmapoolista, jossa on vähintään 1 000 luovuttajaa. Sen IgG-alaluokkien jakauma on läheisesti suhteessa ihmisen luontaiseen plasmaan. Riittävät ihmisen normaalin immunoglobuliinin annokset voivat palauttaa poikkeavan pienet IgG-pitoisuudet normaalille vaihteluvälille.

Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi on liukoinen rekombinanttimuoto ihmisen hyaluronidaasista, joka lisää ihonalaisen kudoksen läpäisevyyttä väliaikaisella hyaluronaanin depolymerisaatiolla. Hyaluronaani on polysakkaridi, jota löytyy sidekudoksen soluväliaineesta. Sen depolymerisoi luontaisesti esiintyvä hyaluronidaasientsyymi. Toisin kuin soluväliaineen stabiilit rakenteelliset komponentit, hyaluronaanin vaihtuvuus on hyvin nopea; sen puoliintumisaika on

noin 0,5 päivääHyQvia-valmisteen sisältämä rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi toimii paikallisesti. Hyaluronidaasin vaikutukset ovat korjautuvia, ja ihonalaisen kudoksen läpäisevyys palautuu 24–48 tunnin sisällä.

Kliininen teho ja turvallisuus

HyQvian tehoa ja turvallisuutta arvioitiin yhdessä vaiheen 3 tutkimuksessa (160603), johon osallistui 83 PID-potilasta. Potilaita hoidettiin HyQvialla joko 3 tai 4 viikon hoitovälein yhteensä 12 kuukauden ajan (lyhyen annoksen suurennusjakson jälkeen). HyQvia-annos

perustui potilaan aiempaan laskimoon annettuun IG 10 % -hoitoon (320–1 000 mg / kehon painokilo / 4 viikkoa) ja sitä muokattiin yksilöllisesti, mikä varmisti riittävän IgG-pitoisuuden koko tutkimuksen ajan.

Tutkimuksen tulokset osoittivat varmistettujen, akuuttien, vakavien bakteeri-infektioiden esiintyvyydeksi vuodessa 0,025 HyQvia-hoidon aikana (yksipuolisen 99 %:n luottamusvälin yläraja 0,046). Infektioiden määrä yleensä oli pienempi HyQvian annon aikana kuin niiden kolmen kuukauden aikana, jolloin potilaat saivat laskimoon IG 10 %:a: Vuosittaisen koko infektiomäärän piste-estimaatti oli 2,97 (95 %:n CI: 2,51–3,47) HyQvian osalta ja 4,51 (95 %:n CI: 3,50–5,69)

IG 10 % -laskimoinfuusioiden osalta.

Lähes kaikki tutkimushenkilöt pystyivät saavuttamaan saman annosvälin HyQvialla kuin mitä heillä oli laskimoinfuusioissa. 78/83 (94 %) tutkimushenkilöistä saavutti saman 3 tai 4 viikon annostuksen, kun taas yksi pienensi annostusvälin neljästä kolmeen viikkoon, yksi neljästä kahteen viikkoon ja yksi kolmesta kahteen viikkoon (2 tutkimushenkilöä keskeytti annoksen suurennusjakson aikana).

HyQvian osalta infouusiokohtien mediaanimäärä kuukaudessa oli 1,09, mikä on hieman pienempi kuin tässä tutkimuksessa käytetty IG 10 %:n laskimoinfuusiokohtien mediaanimäärä (1,34) ja merkittävästi pienempi kuin IG 10 %:n ihon alle antamista tutkineen tutkimuksen infuusiokohtien mediaanimäärä (21,43).

66 keskeisen vaiheen 3 kliinisen tutkimuksen päättänyttä potilasta osallistui jatkotutkimukseen (160902), jossa arvioitiin HyQvian pitkän aikavälin turvallisuutta, siedettävyyttä ja tehokkuutta PID:n hoidossa. PID-potilaiden yhteenlaskettu altistusaika molemmista tutkimuksista oli kaikkiaan

187,69 potilasvuotta. Aikuispotilaiden pisin altistus oli 3,8 vuotta ja pediatristen potilaiden 3,3 vuotta.

Pediatriset potilaat

HyQviaa arvioitiin 24 pediatrisella potilaalla, joista 13 oli iältään 4–<12 vuotta ja 11 iältään 12– <18 vuotta. Potilaita hoidettiin enintään 3,3 vuotta, ja yhteenlaskettu turvallisuuskokemus vastaa 48,66 potilasvuotta (ks. kohta Kliininen teho ja turvallisuus). Merkittäviä eroja HyQvian farmakodynaamisissa vaikutuksissa, tehossa tai turvallisuudessa ei havaittu pediatristen potilaiden ja aikuisten välillä. Ks. kohdat 4.2 ja 4.8.

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset HyQvian käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien hoidossa primaarisen immuunipuutoksen hoidossa korvaushoidon mallina (ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

5.2Farmakokinetiikka

Kun HyQvia-valmistetta on annettu ihon alle, seerumin IgG-huippupitoisuudet saavutetaan saajan verenkierrossa noin 3–5 päivän jälkeen.

HyQvian kliinisen tutkimuksen tiedot osoittavat, että seerumin IgG-pohjapitoisuuksia voidaan pitää yllä annoksilla 320–1000 mg/painokilo/4 viikkoa annettuna 3 tai 4 viikon välein.

HyQvian farmakokinetiikkaa arvioitiin kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui vähintään 12 vuoden ikäisiä PID-potilaita. Farmakokineettiset tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa verrattuna samasta tutkimuksesta saatuihin IG 10 %:n laskimoinfuusiotietoihin.

IgG ja IgG-kompleksit rikkoutuvat retikuloendoteliaalijärjestelmän soluissa.

HyQvian farmakokineettiset parametrit verrattuna IG 10 %:n laskimoinfuusioon

Parametri

 

 

HyQvia

 

IVIG, 10 %

 

Mediaani (95 %:n Cl)

Mediaani (95 %:n Cl)

 

 

 

N = 60

 

N = 68

Cmax [g/l]

15,5

(14,5; 17,1)

21,9

(20,7; 23,9)

Cmin [g/l]

10,4

(9,4–11,2)

10,1

(9,5–10,9)

AUC/viikko [g*päivät/l]

90,52 (83,8–98,4)

93,9

(89,1–102,1)

Tmaks [päivää]

5,0

(3,3–5,1)

0,1 (0,1–0,1)

Ilmeinen puhdistuma tai puhdistuma [ml/kg/vrk]

1,6

(1,4–1,79)

1,4 (1,2–1,4)

Terminaalinen puoliintumisaika [päivää]

45,3

(41,0–60,2)

35,7

(32,4–40,4)

Pediatriset potilaat

HyQvian kliinisessä tutkimuksessa ei havaittu eroja aikuisten ja pediatristen potilaiden plasman IgG-pohjapitoisuuksissa.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Immunoglobuliinit ovat ihmiselimistön normaaleja aineita.

IG 10 %:n turvallisuus on osoitettu useissa ei-kliinisissä tutkimuksissa. Farmakologista turvallisuutta ja toksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta ja lisääntymistoksisuutta koskevat eläinkokeet ovat mahdottomia toteuttaa heterologisiin proteiineihin reagoivien vasta-aineiden induktion ja kehittymisen aiheuttaman häiriön vuoksi.

Pitkäkestoisia, rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin mahdollista karsinogeenista tai mutageenista vaikutusta arvioivia eläinkokeita ei ole tehty. Hiirillä, kaniineilla ja cynomolgus-apinoilla, jotka altistuivat rekombinanttiin ihmisen hyaluronidaasiin ja lajispesifiin hyaluronidaasiin sitoutuville vasta-aineille, ei havaittu hedelmällisyyteen kohdistuvia haittavaikutuksia. Peruuntuvia hedelmällisyysvaikutuksia on havaittu uros- ja naarasmarsuilla, jotka on immunisoitu tuottamaan vasta-aineita hyaluronidaasille. Hyaluronidaasin vasta-aineet eivät kuitenkaan vaikuttaneet hiirten, kaniinien, lampaiden tai cynomolgus-apinan lisääntymiseen immunisaation jälkeen. Rekombinanttiin ihmisen hyaluronidaasiin sitoutuvien vasta-aineiden vaikutuksia ihmisen hedelmällisyyteen ei tunneta.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Ihmisen normaalia immunoglobuliinia (IG, 10 %) sisältävä injektiopullo

Glysiini

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia (rHuPH20) sisältävä injektiopullo

Natriumkloridi

Dinatriumvetyfosfaatti

Ihmisen albumiini

Etyleenidiamiinitetraetikkahappo (EDTA) -dinatrium

Kalsiumkloridi

Natriumhydroksidi (pH:n säätöön)

Kloorivetyhappo (pH:n säätöön)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3Kestoaika

3 vuotta.

6.4Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2°C – 8°C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä injektiopullot ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Ihmisen normaalia immunoglobuliinia (IG, 10 %) sisältävä injektiopullo 25, 50, 100, 200 tai 300 ml liuosta injektiopullossa (tyypin 1 lasia), jossa on tulppa (bromobutyylikumia).

Rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia (rHuPH20) sisältävä injektiopullo

1,25, 2,5, 5, 10 tai 15 ml liuosta injektiopullossa (tyypin 1 lasia), jossa on tulppa (klorobutyylikumia).

Pakkauskoko:

Yksi IG 10 %:tä sisältävä injektiopullo ja yksi rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia sisältävä injektiopullo kahden injektiopullon yksikössä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Valmiste on lämmitettävä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Lämmityslaitteita, kuten mikroaaltouunia, ei saa käyttää.

IG 10 % on kirkas tai hieman opalisoiva ja väritön tai vaaleankeltainen liuos. Rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi on kirkas ja väritön liuos.

Injektiopullot on tarkistettava silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta ennen antoa. Sameita liuoksia tai liuoksia, joissa on saostumia, ei saa käyttää.

Ei saa ravistaa.

HyQvian komponentteja ei saa sekoittaa ennen antamista.

Aukollisia injektiopullon käyttölaitteita ei saa käyttää rekombinantin ihmisen hyaluronidaasin ottamiseen injektiopulloista.

HyQvian valmistelussa ja annossa on käytettävä aseptista tekniikkaa. Mikäli halutun infuusioannoksen saavuttamiseen tarvitaan useampi kuin yksi injektiopullo IG 10 %:a ja rekombinanttia ihmisen hyaluronidaasia, IG 10 % ja/tai rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi on valmisteltava erikseen sopivissa liuossäiliöissä ennen antamista. Osittain käytetyt injektiopullot on hävitettävä.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Wien, Itävalta

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/840/001

EU/1/13/840/002

EU/1/13/840/003

EU/1/13/840/004

EU/1/13/840/005

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 16 toukokuu 2013

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä