Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intrinsa (testosterone) – Valmisteyhteenveto - G03BA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiIntrinsa
ATC-koodiG03BA03
Lääkeainetestosterone
ValmistajaWarner Chilcott UK Ltd.
Depotlaastari.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Intrinsa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi laastari sisältää 8,4 mg testosteronia ja vapauttaa 300 mikrogrammaa testosteronia 24 tunnissa. Laastarin pinta-ala on 28 cm2.

3. LÄÄKEMUOTO

Ohut, läpikuultava ja ovaalinmuotoinen matriksityyppinen depotlaastari koostuu kolmesta kerroksesta: läpikuultavasta suojakalvosta, tarrapintaisesta matriksilääkekerroksesta ja tarrasuojasta, joka poistetaan ennen käyttöä. Jokaisen laastarin pinnalla on T001-leima.

myyntilupaa

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Intrinsa on tarkoitettu hypoaktiivisen sukupuolisen halukkuuden häiriön (hypoactive sexual desire

disorder, HSDD) hoitoon naisille, joilta on poistettu mol mmat munasarjat ja kohtu (kirurgisesti

aiheutettu menopaussi) ja jotka saavat samanaika sesti estrogeenihoitoa.enää

4.2 Annostus ja antotapa

ei

Lääkevalmisteellahoidon aloittamisesta. Jos hoidosta ei ole potilaalle merkittävää hyötyä, hoidon tarve heidän osaltaan

Annostus

 

Testosteronin suositeltu vuorokausiannos on 300 mikrogrammaa. Tämä saavutetaan kiinnittämällä laastari säännöllisesti kahdes i viikossa. Laastari tulee vaihtaa 3-4 päivän välein. Samanaikaisesti käytetään ainoastaan yhtä laa aria.

Samanaikainen estrogeenihoito

Asianmukainen käyttö ja estrogeenihoitoon liittyvät rajoitukset on otettava huomioon ennen Intrinsa- hoidon aloitt mista ja hoidon rutiininomaisen uudelleenarvioinnin yhteydessä. Intrinsan käytön jatkamista suositell n ainoastaan silloin, kun samanaikaista estrogeenin käyttöä pidetään sopivana (eli pienin vaikutta a annos mahdollisimman lyhyen ajan).

Intrinsan äyttöä ei suositella konjugoituneilla hevosen estrogeeneillä (conjugated equine estrogen, CEE) hoidetuille potilaille, sillä sen tehoa ei ole osoitettu (ks. kohdat 4.4 ja 5.1).

Hoidon kestoaika

Intrinsa-hoidon jatkamisen sopivuus tulee määrittää arvioimalla hoidon vaste 3–6 kuukauden kuluttua tulee määrittää uudelleen ja hoidon lopettamista tulee harkita.

Koska Intrinsan tehoa ja turvallisuutta ei ole arvioitu yli vuoden kestäneissä tutkimuksissa, on suositeltavaa suorittaa hoidon arviointi aina kuuden kuukauden välein.

Antotapa

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla henkilöillä ei ole suoritettu tutkimuksia.

Maksan vajaatoiminta

Maksan vajaatoimintaa sairastavilla henkilöillä ei ole suoritettu tutkimuksia.

Intrinsaa suositellaan korkeintaan 60-vuotiaille kirurgisesti menopausaalisille naisille. Laastarin käytöstä yli 60-vuotiailla potilailla, joilla on hypoaktiivisen sukupuolisen halukkuuden häiriö, on rajoitetusti tietoa.

Iäkkäät henkilöt myyntilupaa

Pediatriset potilaat

Intrinsaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi pediatrisille potilaille.

Laastarin tarrapintainen puoli kiinnitetään puhtaalle ja kuivalle iholle alavatsan alueella vyötärön alapuolella. Laastarin kiinnittämiskohtaa tulee vaihdella niin, että samaa ihoaluetta käytetään uudelleen vasta seitsemän päivän kuluttua. Laastareita ei tule kiinnittää rintoihin tai muihin kehon

osiin. Laastarin kiinnityskohdaksi suositellaan aluetta, jossa on mahdollisi

an vähän ihopoimuja ja

jossa tiukat vaatteet eivät hankaa. Kiinnityskohta ei saa olla rasvainen, vaurioitunut tai ärtynyt.

Laastarin kiinnityskohdan iholle ei saa levittää rasvoja, voiteita eikä jauheita, jotta Intrinsa-laastarin

tarrapinnan kiinnittyminen ei heikentyisi.

 

Laastari tulee kiinnittää välittömästi annospussin avaamis ja tarrasuojan kummankin puolen

ei

 

irrottamisen jälkeen. Laastari kiinnitetään iholle pa namalla sitä voimakkaasti noin 10 sekuntia.

Laastarin ja ihon välinen hyvä kontakti on varmistettavaenääerityisesti laastarin reunoilla. Jos jokin

laastarin osa kohoaa iholta, sitä tulee painaa ihoa vasten. Jos laastari irtoaa iholta ennenaikaisesti, se

voidaan kiinnittää takaisin iholle. Jos samaa laastaria ei voi kiinnittää uudelleen, uusi laastari tulee

Lääkevalmisteellairreversiibeleitä ja hoidon lopettamista tulee harkita. Kliinisissä tutkimuksissa nämä reaktiot olivat

kiinnittää toiseen kohtaan. Molemmissa t p uksissa tulee noudattaa alkuperäistä hoitoannosta. Laastari on suunniteltu pysymään paikoillaan suihkun, kylvyn, uinnin tai liikunnan aikana.

4.3 Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.

Todettu, epäilty tai saira tettu rintasyöpä tai todettu tai epäilty estrogeenistä riippuva neoplasia tai muu sairaus, jolle estrogeenin käyttö on kontraindisoitu.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset

Androgeeniset vaikutukset

L rin tulee tarkkailla potilasta säännöllisesti hoidon aikana mahdollisten androgeenisten haittavaikutusten varalta (esim. akne, muutokset karvankasvussa tai hiustenlähtö). Potilasta tulee pyytää itse tarkkailemaan androgeenisten haittavaikutusten esiintymistä. Virilisaation oireet, kuten esimerkiksi äänen madaltuminen, runsaskarvaisuus tai klitoriksen suureneminen, voivat olla

reversiibeleitä useimmilla potilailla (ks. kohta 4.8).

Yliherkkyys

Ihon yliherkkyys laastarille voi aiheuttaa vaikeaa eryteemaa, paikallista ödeemaa ja rakkuloita laastarin kiinnityskohdassa. Laastarin käyttö tulee lopettaa näiden oireiden esiintyessä.

Käyttöön liittyvät varotoimet

Pitkäaikaisen käytön turvallisuus, mukaan lukien rintasyöpä

Intrinsan turvallisuutta ei ole arvioitu yli vuoden kestäneissä kaksoissokeutetuissa lumelääkekontrolloiduissa tutkimuksissa. Pitkäaikaisen käytön turvallisuudesta on vain vähän tietoja, mukaan lukien vaikutukset rintarauhaskudokseen, sydän-verisuonijärjestelmään ja insuliiniresistenssin lisääntymiseen. Kirjallisuuden tiedot testosteronin vaikutuksista naisten rintasyöpään ovat rajallisia, moniselitteisiä ja ristiriitaisia. Testosteronihoidon pitkäaikaista vaikutusta rintoihin ei tällä hetkellä tiedetä, minkä vuoksi potilaita tulisi tarkkailla huolellisesti rintasyöpää silmällä pitäen tällä hetkellä hyväksyttyjen seurantamenetelmien ja potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Sydän-verisuonisairaus

myyntilupaa

 

Potilaita, joilla on todettu sydän-verisuonisairaus, ei ole tutkittu. Potilaita, joilla on kardiovaskulaarisia riskitekijöitä ja erityisesti korkea verenpaine, sekä sydän- ja verisuonitautia sairastavia potilaita tulee tarkkailla huolellisesti varsinkin verenpaineen ja painon muutosten osalta.

Diabetesta sairastavat potilaat

Diabetesta sairastavilla potilailla testosteronin metaboliset vaikutukset voivat alentaa verensokeria ja siten insuliinin tarvetta. Diabetes mellitusta sairastavia potilaita ei ole tutkittu.

Vaikutukset endometriumiin

Testosteronin vaikutuksista endometriumiin on vain vähän tietoja. Rajalliset tiedot testosteronin vaikutuksista endometriumiin eivät mahdollista päätelmiä eikä varmuutta endometriumin syövän todennäköisyydestä.

Ödeema

enää

 

Ödeema (sydämen vajaatoiminnan kanssa tai ilman sitä) voi olla vakava korkean testosteronin tai

muun anabolisen steroidin annoksen aiheuttama komplikaatio potilailla, joilla on diagnosoitu sydän-, munuais- tai maksasairaus. Intrinsa-laastarin vapauttaman alhaisen testosteroniannoksen ei kuitenkaan odoteta aiheuttavan tätä vaikutusta.

ei LääkevalmisteellaIntrinsaa ei tule käyttää luonnollisen menop us alisille naisille.

Intrinsa-valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole arvioitu luonnollisen menopausaalisilla naisilla, joilla on hypoaktiivinen sukupuolisen halukkuuden häiriö ja jotka saavat samanaikaista estrogeenihoitoa progestageenin kanssa tai ilman sitä. Intrinsa-valmisteen käyttöä ei suositella luonnollisen menopausaalisille naisille.

Intrinsaa ei tule käyttää na lle, jotka saavat samanaikaista CEE-hoitoa

Vaikka Intrinsa on indikoitu samanaikaiseen estrogeenihoitoon, suun kautta otettavia konjugoituneita hevosen estrogeenejä (conjugated equine estrogen, CEE) käyttävien potilaiden alaryhmässä ei todettu sukupuolitoiminn n merkittävää parantumista. Sen vuoksi Intrinsaa ei tule käyttää naisille, jotka saavat saman ik ista CEE-hoitoa (ks. kohdat 4.2 ja 5.1).

Kilpirauhashormonien tasot

Androgeenit voivat alentaa tyroksiinia sitovan globuliinin tasoa, mikä johtaa T4-seerumin ko onaistason alenemiseen sekä T3:n ja T4:n lisääntyneeseen resiinikertymään. Vapaiden

kilpirauhashormonien tasot eivät kuitenkaan muutu eikä kilpirauhasen vajaatoiminnasta ole kliinisiä todisteita.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Kun testosteroneja annetaan samanaikaisesti antikoagulanttien kanssa, antikoagulanttien vaikutus voi kasvaa. Potilaita, jotka saavat suun kautta otettavia antikoagulantteja, tulee tarkkailla huolellisesti, erityisesti testosteronihoidon aloittamisen ja lopettamisen jälkeen.

Imetys
Naisten, jotka imettävät, ei tule käyttää Intrinsaa.
Hedelmällisyys
Intrinsan vaikutuksista hedelmällisyyteen ei ole tietoja.

4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Raskaus

Naisten, jotka ovat raskaana tai voivat tulla raskaaksi, ei tule käyttää Intrinsaa.

Raskauden aikana otettu testosteroni voi aiheuttaa naispuoliselle sikiölle virilisoivia vaikutuksia. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kappale 5.3).

Mikäli raskauden aikana tapahtuu tahatonta altistumista, Intrinsan käyttö on lopetettava.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Intrinsalla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Potilaille on kuitenkin kerrottava, että Intrinsa-hoidon aikana on raportoitu migreeniä, unettomuutta, keskittymiskyvyn heikentymistä ja diplopiaa.

myyntilupaa

4.8 Haittavaikutukset

 

enää

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

 

 

 

 

Useimmin raportoidut haittavaikutukset (30,4%) olivat kii

ityskohdan reaktiot. Suurin osan näistä

haittavaikutuksista oli lievää eryteemaa ja kutinaa, eivätkä

johtaneet laastarin käytön lopettamiseen

potilaalla.

ei

 

 

 

 

 

Runsaskarvaisuutta raportoitiin myös erittäin us in. Useimmat raportit koskivat leukaa ja ylähuulta,

olivat lieviä (≥ 90%), ja alle 1% kaikista potilaista keskeytti tutkimuksen runsaskarvaisuuden vuoksi.

Lääkevalmisteella

 

 

 

Useimmilla potilailla runsaskarvaisuus o i korj utuvaa.

 

Muita usein raportoituja androge nisia r aktioita olivat akne, äänen madaltumisen ja hiustenlähtö. Yli 90%:a näistä raporteista pidettiin li vinä. Useimmilla potilailla nämä reaktiot olivat korjautuvia. Alle 1% potilaista keskeytti tutkimuks n näiden reaktioiden vuoksi. Kaikki muut yleiset haittavaikutukset korjautuivat useimmilla pot lailla.

Haittavaikutukset taulukon muodossa

Seuraavia haittavaikutuksia esiintyi kuusi kuukautta kestäneessä kaksoissokeutetussa tutkimuksessa useammin hoitoryhmässä (n=549) kuin lumelääkeryhmässä (n=545), ja tutkijat arvioivat niiden mahdollisesti t i todennäköisesti liittyvän Intrinsa-hoitoon. Jos haittavaikutusta esiintyi tiheämmin integroiduissa aiheen III tutkimuksissa (Intrinsa-potilaat n=1 498, lumelääkepotilaat n=1 297), tämä

tiheys on raportoitu taulukossa. Esiintyvyydet on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (1/10),

yleinen (1/100, <1/10), melko harvinainen (1/1 000, <1/100), harvinainen (1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Elinjärjestelmä

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko harvinainen

 

 

 

 

Infektiot

 

 

Sinuiitti

Veri ja imukudos

 

 

Poikkeava hyytymistekijä

Immuunijärjestelmä

 

 

Yliherkkyys

Aineenvaihdunta ja

 

 

Ruokahalun lisääntyminen

ravitsemus

 

 

 

Psyykkiset häiriöt

 

Unettomuus

Agitaatio, pelkotila

 

Elinjärjestelmä

Hyvin yleinen

 

Yleinen

Melko harvinainen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermosto

 

 

 

Migreeni

Keskittymisvaikeudet,

 

 

 

 

 

 

 

makuhäiriö, heikentynyt

 

 

 

 

 

 

 

 

tasapaino, herkkätuntoisuus,

 

 

 

 

 

 

 

 

suun tuntohäiriö, ohimenevä

 

 

 

 

 

 

 

 

aivojen verenkiertohäiriö

 

 

Silmät

 

 

 

 

Diplopia, silmien punoitus

 

 

Sydän

 

 

 

 

 

Sydämentykytys

 

 

Hengityselimet, rintakehä ja

 

 

 

Äänen

Nasaalinen kongestio, kurkun

 

 

välikarsina

 

 

 

madaltuminen

ahtaus

 

 

Ruoansulatuselimistö

 

 

 

Vatsakipu

Ripuli, suun kuivuus,

 

 

 

 

 

 

 

 

pahoinvointi

 

 

Ihon ja ihonalainen kudos

Runsaskarvaisuus

 

Akne,

Ihottuma, hiko lun

 

 

 

 

 

 

 

hiustenlähtö

lisääntyminen, rosakea

 

 

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

 

 

 

Niveltulehdus

 

 

Sukupuolielimet ja rinnat

 

 

 

Rintakipu

Rintakysta, klitoriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

turvotus, klitoriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

suureneminen,

 

 

 

 

 

 

 

 

sukupuolielinten kutina,

 

 

 

 

 

 

 

 

polttava tunne vaginassa

 

 

Yleisoireet ja antopaikassa

Kiinnityskohdan

 

 

Anasarka, heikkous, puristava

 

 

todettavat haitat

reaktio

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

tunne rinnassa, epämiellyttävä

 

 

 

 

(eryteema,

 

 

 

tunne rinnassa

 

 

 

 

kutina)

 

 

 

 

 

 

Tutkimukset

 

 

 

Pai o ousu

Poikkeava veren fibrinogeeni,

 

 

 

 

 

ei

 

enää

sydämen syketiheyden nousu,

 

 

 

 

 

 

alaniiniaminotransferaasion

 

 

 

 

 

 

 

lisääntyminen,

 

 

 

 

 

 

 

aspartaattiaminotransferaasion

 

 

 

 

 

 

 

lisääntyminen, veren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bilirubiinien lisääntyminen,

 

 

 

 

 

 

 

 

poikkeava

 

 

 

 

 

 

 

 

maksantoimintokoe, veren

 

 

 

 

 

 

 

 

triglyseridien lisääntyminen

 

4.9

Yliannostus

 

 

 

 

 

 

 

Yliannostus on epätodennäköistä Intrinsan annostelutavan vuoksi. Seerumin testosteronitaso laskee

 

nopeasti laast rin poistamisen jälkeen (ks. kohta 5.2).

 

 

 

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

 

 

 

5.1

Farmakodynamiikka

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, androgeenit, ATC-koodi: G03BA03

Vaikutusmekanismi

Testosteroni on tärkein munasarjojen ja lisämunuaisten erittämä miessukupuolihormoni ja luonnollinen steroidi naisen verenkierrossa. Premenopausaalisten naisten testosteronituotantonopeus on 100–400 mikrogrammaa/24 tuntia. Puolet siitä tuotetaan munasarjoissa joko testosteronina tai prekursorina. Androgeenien seerumitaso laskee iän myötä. Naisilla, joille on suoritettu bilateraalinen ooforektomia, testosteronin seerumitaso laskee noin 50 % muutaman päivän kuluessa leikkauksen jälkeen.

Intrinsa on hypoaktiivisen sukupuolisen halukkuuden häiriön transdermaalinen hoitomenetelmä. Se parantaa seksuaalista halukkuutta nostamalla testosteronipitoisuuden premenopausaaliselle tasolle.

Kliininen teho ja turvallisuus

Intrinsan tehoa ja turvallisuutta arvioitiin kahdessa kuusi kuukautta kestäneessä kaksoissokeutetussa lumelääkekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa tutkimalla 562 (INTIMATE SM1) ja 533 (INTIMATE SM2) 20–70-vuotiasta naista, joille oli suoritettu munasarjojen ja kohdun poisto (kirurgisesti aiheutettu menopaussi) ja joilla oli hypoaktiivisen sukupuolisen halukkuuden häiriö ja

jotka saivat samanaikaisesti estrogeeniä. Tyydyttävää sukupuolista kokonaistoimintaamyyntilupaa(ensisijainen

päätepiste) sekä sukupuolista halukkuutta ja alhaiseen sukupuoliseen halukkuuteen liittyvää ahdistusta (toissijaiset päätepisteet) arvioitiin vahvistetuilla tutkimuskriteereillä.

Yhdistetyssä 24 viikon tutkimusanalyysissä täysin tyydyttävien jaksojen keskimääräisen esiintyvyyden ero Intrinsan ja lumelääkkeen välillä oli 1,07 neljän viikon jaksolla.

Huomattavan suuri prosenttiosuus Intrinsaa käyttäneistä naisista katsoi saaneensa kolmen päätepisteen osalta kliinisesti merkittävää hyötyä verrattuna lumelääkettä saaneisiin naisiin. Yhdistetyissä III- vaiheen tiedoissa oraalista CEE-hoitoa saaneita potilaita lukuun ottamatta, joiden seksuaalisessa toiminnassa ei ollut merkittävää parantumista, 50,7 % Intrinsalla hoidetuista naisista (n=274) ja

29,4 % lumelääkkeellä hoidetuista naisista (n=269) reagoi hoitoon täysin tyydyttävän sukupuolisen toiminnan osalta (ensisijainen päätepiste). Hoitoon reagointi määritettiin ennalta siten, että 4 viikon aikaisten tyydyttävien toimintojen määrä lisääntyi > 1.

Intrinsan vaikutuksia tarkkailtiin 4 viikon kuluttua hoidonenääaloittamisesta (ensimmäinen mitattu ajankohta) ja sen jälkeen kuukausittaisina tehokkuuden seurausajankohtina.

Tehokkuus verrattuna lumelääkkeeseen oli merkeittävä ri alaryhmissä, joihin kuului seuraavilla perustason ominaisuuksilla luokiteltuja potilaita: kä (kaikki alaryhmät enintään 65-vuotta); paino (korkeintaan 80 kg) ja ooforektomia (enintään 15 vuotta sitten).

LääkevalmisteellaAlaryhmien analyysissä todettiin, että s m n ik isen estrogeenihoidon antotapa ja tyyppi (transdermaalinen estradioli, oraalinen konjugoitunut hevosen estrogeeni, oraalinen konjugoitumaton

hevosen estrogeeni) voi vaikuttaa potilaan vasteeseen. Ratkaisevan vaiheen II ja III tutkimusten vasteanalyysi osoitti kaikkien tärk id n kliinisten päätepisteiden huomattavaa edistymistä lumelääkkeeseen verrattuna po ilailla, jotka käyttivät samanaikaisesti transdermaalisia ja oraalisia konjugoitumattomia hevo en e rogeenejä. Oraalisia konjugoituneita hevosen estrogeenejä saaneiden naisten alaryhmässä ei ku tenkaan huomattu merkittävää edistymistä lumelääkkeeseen verrattuna (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

5.2 Farm kokinetiikka

Imeytyminen

Testost roni kulkeutuu Intrinsa-laastarista vahingoittumattoman ihon läpi passiivisella diffuusioprosessilla, jota sarveiskerroksen pinta ensisijassa kontrolloi. Intrinsa on valmistettu vapauttamaan systemaattisesti 300 mikrogrammaa/vuorokausi. Kun laastari on asetettu vatsan alueen iholle, testosteronin maksimi seerumipitoisuus saavutetaan 24–36 tunnissa, mikä vaihtelee laajasti yksittäisten tapausten välillä. Testosteronin seerumipitoisuudet saavuttavat vakaan tilan toisen laastarin kiinnittämisen jälkeen viikkokohtaisen hoito-ohjelman ollessa kaksi laastaria. Intrinsa ei vaikuttanut sukupuolihormoneja sitovan globuliinin (sex hormone binding globulin, SHBG), estrogeenien tai adrenaliinihormonien seerumipitoisuuksiin.

Testosteronien ja SHBG:n seerumipitoisuudet Intrinsaa käyttävillä potilailla kliinisissä turvallisuus- ja tehokkuustutkimuksissa

Hormoni

 

Perustaso

 

 

Viikko 24

 

Viikko 52

 

N

Keskiarvo

 

N

Keskiarvo

N

 

Keskiarvo

 

 

(SEM)

 

 

(SEM)

 

 

(SEM)

 

 

 

 

 

 

 

 

Testosteronien ja SHBG:n seerumipitoisuudet Intrinsaa käyttävillä potilailla kliinisissä turvallisuus- ja tehokkuustutkimuksissa

Vapaa testosteroni

0,92

(0,03)

4,36

(0,16)

4,44

(0,31)

(pg/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaistestosteroni

17,6

(0,4)

79,7

(2,7)

74,8

(3,6)

(ng/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHT (ng/dl)

7,65

(0,34)

20,98 (0,98)

21,04 (0,97)

SHBG (nmol/l)

91,7

(2,5)

93,9

(2,8)

90,0

(3,6)

DHT = dihydrotestosteroni, SHBG = sukupuolihormoneja sitova globuliini

 

 

 

SEM = keskiarvon keskivirhe (standard error of the mean)

 

 

 

 

 

Biotransformaatiomyyntilupaa Testosteroni metaboloituu ensisijassa maksassa. Testosteroni metaboloituu eri 17-ketosteroideiksi.

Jakautuminen

Naisilla veren testosteroni sitoutuu ensisijassa seerumissa sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin (SHBG) (65-80%) ja albumiiniin (20-30%) jättäen ainoastaan noin 0,5-2% vapaaksi fraktioksi. Taipumus sitoutua seerumin SHBG:iin on suhteellisen korkea ja SHBG:iin sitoutunutta frakt ota ei

pidetä merkittävänä biologiselle toiminnalle. Sitoutuminen albumiiniin on suhteellisen vähä stä, ja se on palautuvaa. Albumiinin sitoutuvaa fraktiota ja sitoutumatonta fraktiota kutsutaan

yhdessä ”biokäytettäviksi” testosteroneiksi. Vapaiden ja biokäytettävien testostero ien jakautuminen riippuu SHBG:n ja albumiinin määrästä seerumissa sekä kokonaistestosteronin pitoisuudesta. SHBG:n seerumipitoisuuteen vaikuttaa samanaikaisen estrogeenihoidon antoreitti.

Lisäksi metaboloitumista tapahtuu inaktiivisiin glukuronideihin ja muihin konjugaatteihin. Testosteronin aktiiviset metaboliitit ovat estradioli ja dihydrotestosteroni (DHT). DHT:n taipumus

SHBG:iin on suurempi kuin testosteronilla. DHT-pitoisuudet kasvoivat rinnakkain

testosteronipitoisuuksien kanssa Intrinsa-hoidon aikana. Intrinsalla hoidettujen potilaiden seerumin

estradioli- ja estronitasoissa ei ollut merkittäviä muutoksia 52 hoitoviikon aikana verrattuna

perustasoon.

enää

Intrinsa-laastarin poistamisen jälkeen testosteronineiseerumipitoisuus palaa lähes perustason arvoihin

12 tunnin kuluessa lyhyen terminaalisen eksponentiaalisen puoliintumisajan vuoksi (noin 2 tuntia).

Testosteronin akkumulaatiosta ei ollut todisteita 52 viikon hoitojakson aikana.

LääkevalmisteellaEliminaatio

Testosteroni erittyy pääasiassa vir saan testosteronin ja sen metaboliittien glukuroni- ja rikkihapon konjugaatteina.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toksikologisissa testosteronitutkimuksissa on todettu ainoastaan hormoniprofiilin perusteella selitettäviä ikutuksia.

Testost ronin ei ole todettu olevan genotoksinen. Testosteronihoidon ja syövän välisestä yhteydestä suoritetut ei-kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että korkeat annokset voivat edistää kasvainten kasvua koe-eläinten sukupuolielimissä, maitorauhasissa ja maksassa. Näiden tietojen merkittävyyttä Intrinsan käytölle potilailla ei tiedetä.

Testosteronilla on virilisoiva vaikutus naarasrottien sikiöihin annettaessa tiineille rotille subkutaanisesti 0,5 tai 1 mg/vuorokausi (propionaattiesterinä) organogeneesin aikana.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

 

6.1

Apuaineet

 

Suojakerros

 

Läpikuultava polyetyleenistä valmistettu suojakalvo

 

Painomuste

 

Paraoranssi FCF (E110)

 

Litolirubiini BK (E180)

myyntilupaa

Kupariftalosyaniinisininen

 

Tarrapintainen matriksilääkekerros Sorbitaanioleaatti

Akryylikopolymeerilaastari, joka sisältää 2-etyyliheksyyliakrylaatti1-vinyyli-2- pyrrolidonikopolymeeria.

Tarrasuoja

Silikonisoitu polyesterikalvo.

6.2

Yhteensopimattomuudet

 

 

Ei oleellinen.

 

enää

6.3

Kestoaika

 

 

 

3 vuotta

 

 

6.4

Säilytys

ei

 

Säilytä alle 30°C.

 

 

 

Älä säilytä kylmässä tai ei saa jäätyä.

 

 

LääkevalmisteellaKäyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

 

 

Jokainen laastari on pakattu saumattuun ja laminoituun annospussiin. Annospussin materiaali koostuu elintarvikepaperista, LDPE:s ä, alumiinifoliosta ja etyleenimetakryylihappokopolymeeristä (ulkokerroksesta sisäkerrok een). Etyleenimetakryylihappokopolymeeri (Surlyn) on kuumasaumattu kerros, jonka avulla kak laminaattiannospussipaperia voidaan kuumasaumata yhdeksi annospussiksi. Pakkaukset sisältävät 2, 8 ja 24 laastaria.

Kaikkia pakk uskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset arotoimet hävittämiselle

Käytettyjä depotlaastareita ei saa huuhdella WC:n viemäriin.

K ytetty laastari tulee taittaa kahtia niin, että tarrapuolet tarttuvat toisiinsa, ja hävittää turvallisesti (esim. roska-astia), jotta se ei joutuisi lasten käsiin.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Warner Chilcott UK Limited

Old Belfast Road

Millbrook, Larne

County Antrim

BT40 2SH

Iso-Britannia

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

EU/1/06/352/001-003

 

 

 

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 28. heinäkuuta 2006

myyntilupaa

Myyntiluvan uudistamispäivämäärä: 28. heinäkuuta 2011

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

enää

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta

http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

Lääkevalmisteella

ei

 

 

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä