Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kovaltry (octocog alfa) – Valmisteyhteenveto - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiKovaltry
ATC-koodiB02BD02
Lääkeaineoctocog alfa
ValmistajaBayer Pharma AG

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Kovaltry 250 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kovaltry 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kovaltry 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kovaltry 2000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kovaltry 3000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi injektiopullo sisältää 250/500/1 000/2 000/3 000 IU ihmisen hyytymistekijä VIII:aa.

Yksi ml Kovaltry 250 IU -valmistetta sisältää noin 100 IU (250 IU / 2,5 ml) ihmisen rekombinantti hyytymistekijä VIII:aa (INN: oktokogialfa) injektionesteisiin käytettävään veteen liuottamisen jälkeen.

Yksi ml Kovaltry 500 IU -valmistetta sisältää noin 200 IU (500 IU / 2,5 ml) ihmisen rekombinantti hyytymistekijä VIII:aa (INN: oktokogialfa) injektionesteisiin käytettävään veteen liuottamisen jälkeen.

Yksi ml Kovaltry 1000 IU -valmistetta sisältää noin 400 IU (1 000 IU / 2,5 ml) ihmisen rekombinantti hyytymistekijä VIII:aa (INN: oktokogialfa) injektionesteisiin käytettävään veteen liuottamisen jälkeen.

Yksi ml Kovaltry 2000 IU -valmistetta sisältää noin 400 IU (2 000 IU / 5 ml) ihmisen rekombinantti hyytymistekijä VIII:aa (INN: oktokogialfa) injektionesteisiin käytettävään veteen liuottamisen jälkeen.

Yksi ml Kovaltry 3000 IU -valmistetta sisältää noin 600 IU (3 000 IU / 5 ml) ihmisen rekombinantti hyytymistekijä VIII:aa (INN: oktokogialfa) injektionesteisiin käytettävään veteen liuottamisen jälkeen.

Vahvuus (IU) määritetään käyttämällä Euroopan farmakopean kromogeenista määritystä. Kovaltry-valmisteen spesifinen aktiivisuus on noin 4 000 IU/mg proteiinia.

Oktokogialfa (täyspitkä rekombinantti ihmisen hyytymistekijä VIII (rDNA)) on puhdistettu proteiini, jossa on 2 332 aminohappoa. Se tuotetaan yhdistelmä-DNA-tekniikalla hamsterin munuaissoluissa (BHK, baby hamster kidney -solut), joihin ihmisen hyytymistekijä VIII:n geeni on viety. Kovaltry valmistetaan siten, että solunviljelyprosessissa, puhdistamisessa tai lopullisessa valmisteessa ei ole käytetty lainkaan ihmisestä tai eläimistä peräisin olevaa proteiinia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten (Bio-Set-järjestelmä)

Injektiokuiva-aine: kiinteä, valkoinen mahdollisesti hieman kellertävä.

Liuotin: injektionesteisiin käytettävä vesi, kirkas liuos.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Verenvuodon hoito ja ehkäisy hemofilia A:sta (synnynnäinen hyytymistekijä VIII:n puute) kärsivillä potilailla. Kovaltry-valmistetta voidaan käyttää kaikille ikäryhmille.

4.2Annostus ja antotapa

Hoito on suoritettava hemofilian hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus

Korvaushoidon annostus ja kesto riippuvat tekijä VIII:n puutteen vaikeusasteesta, verenvuodon määrästä ja vuotokohdasta sekä potilaan kliinisestä tilasta.

Tekijä VIII:n yksikköinä on käytetty kansainvälistä yksikköä (IU), joka on suhteutettu voimassaolevaan tekijä VIII -valmisteita koskevaan WHO:n standardiin. Plasman tekijä VIII -aktiivisuus ilmaistaan joko prosentteina (suhteessa normaaliin ihmisen plasmaan) tai kansainvälisinä yksikköinä (suhteessa erääseen plasman tekijä VIII:n kansainväliseen standardiin).

Yksi kansainvälinen yksikkö (IU) tekijä VIII -aktiivisuutta vastaa tekijä VIII:n määrää 1 ml:ssa normaalia ihmisen plasmaa.

Hoito tarvittaessa

Vaadittavan tekijä VIII -annoksen laskeminen perustuu kokemusperäiseen havaintoon siitä, että

1 kansainvälinen yksikkö (IU) tekijä VIII:aa painokiloa kohti nostaa plasman tekijä VIII -aktiivisuutta 1,5 % - 2,5 %:lla normaalista aktiivisuudesta.

Tarvittava annos määritetään seuraavan kaavan avulla:

Tarvittavat yksiköt = paino (kg) x haluttu tekijä VIII -tason nousu (% tai IU/dl) x havaitun palautumisen käänteisluku (ts. 0,5 kun palautuminen on 2 %)

Annettavan määrän ja antotiheyden määrittämisessä on tavoitteena oltava aina kliinisen tehon saavuttaminen kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Tekijä VIII:n aktiivisuus ei saisi laskea seuraavissa vuototyypeissä taulukossa esitetyn tason alapuolelle (% normaalista) vastaavana hoitojakson aikana. Seuraavasta taulukosta voidaan katsoa ohjeita annostukseen vuotoepisodien aikana ja leikkauksissa:

Taulukko 1: Ohjeita annostukseen vuotoepisodien aikana ja leikkauksissa

Vuodon voimakkuus/

Tarvittava

Antotiheys (tunti)/

Kirurginen toimenpide

tekijä VIII -taso (%)

Hoidon kesto (päivä)

 

(IU/dl)

 

Verenvuoto

 

Toistetaan 12 - 24 tunnin välein.

 

20 - 40

Vähintään vuorokauden ajan kunnes

Varhaisvaiheen nivelvuoto,

kipuna ilmenevä vuotoepisodi on

lihaksen tai suuontelon vuoto

 

mennyt ohi tai paraneminen

 

 

tapahtunut.

Suurehko nivelvuoto, lihaksen

30 - 60

Infuusio toistetaan 12 - 24 tunnin

vuoto tai hematooma

 

välein 3 - 4 vuorokauden ajan tai

 

 

pitempään kunnes kipu ja akuutit

 

 

vaivat lakkaavat.

Henkeä uhkaavat verenvuodot

60 - 100

Infuusio toistetaan 8 - 24 tunnin

 

 

välein kunnes uhka poistuu.

Leikkaus

 

24 tunnin välein vähintään

Pieni leikkaus

 

vuorokauden ajan kunnes

kuten hampaanpoisto

30 – 60

paraneminen on tapahtunut.

Suuri leikkaus

80 - 100

Infuusio toistetaan 8 - 24 tunnin

 

(pre- ja

välein, kunnes haava on parantunut

 

riittävästi. Hoitoa jatketaan sen

 

postoperatiivisesti)

jälkeen vielä vähintään

 

 

7 vuorokauden ajan, jotta

 

 

hyytymistekijä VIII:n aktiivisuus

 

 

pysyy 30 - 60 %:n (IU/dl) tasolla.

Profylaksi

 

 

Pitkäaikaiseen vuotoprofylaksiin vaikeassa hemofilia A:ssa Kovaltry-valmisteen tavallinen annos nuorille (≥ 12-vuotiaat) ja aikuisille potilaille on 20 - 40 IU painokiloa kohti kahdesti tai kolmesti viikossa.

Joissain tapauksissa, erityisesti nuorilla potilailla, voi olla tarpeen käyttää lyhyempiä antovälejä tai suurempia annoksia.

Aiemmin hoitamattomat potilaat

Kovaltry-valmisteen turvallisuutta ja tehoa aiemmin hoitamattomilla potilailla ei ole vielä varmistettu. Tietoa on rajoitetusti saatavilla.

Pediatriset potilaat

Turvallisuuden ja tehon tutkimus on tehty 0-12-vuotiailla lapsilla (ks. kohta 5.1); tietoja alle 1-vuotiaiden lasten hoidosta on saatavilla rajoitetusti.

Suositellut estohoitoannokset ovat 20-50 IU/kg kahdesti viikossa, kolmesti viikossa tai joka toinen päivä, riippuen yksilöllisistä tarpeista. 12 vuotta täyttäneille pediatrisille potilaille annossuositukset ovat samat kuin aikuisille.

Antotapa

Laskimoon.

Kovaltry injisoidaan laskimoon 2 - 5 minuutin aikana riippuen annettavasta kokonaismäärästä. Antonopeus määräytyy potilaan tuntemuksien mukaan (suurin infuusionopeus: 2 ml/min).

Ks. kohdasta 6.6 ja pakkausselosteesta ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttövalmiiksi ennen lääkkeen antoa.

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Tunnettu allerginen reaktio hiiren tai hamsterin proteiineille.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yliherkkyys

Allergiset yliherkkyysreaktiot ovat mahdollisia Kovaltry-valmistetta käytettäessä.

Potilaita on neuvottava lopettamaan tämän lääkevalmisteen käyttö välittömästi ja ottamaan yhteys lääkäriin, jos yliherkkyysoireita ilmenee.

Potilaille on kerrottava yliherkkyysreaktioiden, mukaan lukien nokkosihottuma, pahoinvointi, yleistynyt nokkosihottuma, ahdistava tunne rinnassa, hengityksen vinkuminen, hypotensio ja anafylaksia, varhaisista merkeistä.

Sokkitapauksissa on sokkihoito toteutettava tavanomaisten sokin hoito-ohjeiden mukaisesti.

Inhibiittorit

Neutraloivien vasta-aineiden (inhibiittorit) muodostus tekijä VIII:lle on tunnettu hemofilia A:n hoitokomplikaatio. Nämä inhibiittorit ovat yleensä IgG-immunoglobuliineja tekijä VIII:n prokoagulanttiaktiivisuutta vastaan, ja niiden pitoisuus määritetään käyttäen muokattua analyysimenetelmää (Bethesda-yksikköinä millilitrassa plasmaa (BU/ml)). Inhibiittorien kehittymisriski korreloi tekijä VIII -altistukseen sekä muun muassa geneettisiin tekijöihin ja riski on suurin ensimmäisten 20 altistuspäivän aikana. Inhibiittoreita kehittyy harvoin ensimmäisten

100 altistuspäivän jälkeen.

Potilailla, joilla on aiempi historia inhibiittoreista ja yli 100 altistuskertaa, on havaittu inhibiittoreiden (matala titteri) uudelleen esiintymistä vaihdettaessa toisesta hyytymistekijä VIII -valmisteesta toiseen. Tämän vuoksi kaikkia potilaita tulee seurata huolellisesti inhibiittoreiden kehittymisen varalta valmistevaihdoksen jälkeen.

Yleisesti ottaen kaikkia hyytymistekijä VIII -valmisteita saavia potilaita tulee seurata huolellisesti inhibiittoreiden kehittymisen varalta asianmukaisen kliinisen seurannan ja laboratoriokokeiden avulla. Jos odotettua tekijä VIII -aktiivisuutta plasmassa ei saavuteta, tai jos vuotoa ei saada hallintaan ohjeiden mukaisella annoksella, on selvitettävä testein, onko tekijä VIII -inhibiittoria veressä. Potilailla, joilla inhibiittoripitoisuus on korkea, tekijä VIII -hoito voi olla tehotonta ja muita terapeuttisia vaihtoehtoja pitää harkita. Tällaisen potilaan hoitoa ohjaavan lääkärin on oltava perehtynyt hemofilian hoitoon ja tekijä VIII:n inhibiittoreihin.

Kardiovaskulaariset tapahtumat

Hemofiliapotilailla, joilla on sydän- ja verisuonitauteja tai niiden riskitekijöitä, voi olla samanlainen riski kardiovaskulaaristen tapahtumien saamiseen kuin hemofiliaa sairastamattomilla potilailla, kun hyytyminen on saatettu normaaliksi FVIII-hoidon avulla. Annostelun jälkeiset suurentuneet FVIII-pitoisuudet voivat aiheuttaa potilaille ainakin samanlaisen riskin saada verisuonitukos tai sydäninfarkti kuin hemofiliaa sairastamattomilla potilailla, etenkin niillä, joilla on ennestään sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Vastaavasti potilaat tulee tarkastaa kardiovaskulaaristen riskien varalta.

Katetreihin liittyvät komplikaatiot

Jos toimenpide edellyttää keskuslaskimokatetria, on huomioitava keskuslaskimokatetriin liittyvät komplikaatiot, mukaan lukien paikalliset infektiot, bakteremia ja katetrointikohdan tromboosi. Näiden komplikaatioiden ei ole arvioitu liittyvän itse valmisteeseen.

Dokumentointi

On erittäin suositeltavaa, että joka kerta annettaessa Kovaltry-valmistetta potilaalle valmisteen nimi ja eränumero kirjataan ylös, jotta tiedot yhteydestä potilaan ja lääkevalmisteen erän välillä säilyvät.

Pediatriset potilaat

Luetellut varoitukset ja varotoimet koskevat sekä aikuisia että lapsia.

Natriumsisältö

250/500/1 000 IU:n vahvuus

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen tämä lääkevalmiste sisältää 0,081 mmol natriumia /käyttövalmista liuosta sisältävä injektiopullo (vastaten 1,86 mg /injektiopullo). Tämä lääkevalmiste sisältää alle

1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli se on olennaisesti natriumiton.

2 000/3 000 IU:n vahvuus

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen tämä lääkevalmiste sisältää 0,156 mmol natriumia /käyttövalmista liuosta sisältävä injektiopullo (vastaten 3,59 mg /injektiopullo). Tämä lääkevalmiste sisältää alle

1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli se on olennaisesti natriumiton.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Ihmisen hyytymistekijä VIII (rDNA) -valmisteilla ei ole raportoitu olevan yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa.

4.6Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Raskaus

Koska hemofilia A:n esiintyminen naisilla on harvinaista, ei kokemusta tekijä VIII:n käytöstä raskauden ja imettämisen aikana ole. Tekijä VIII:lla ei ole tehty lisääntymistä koskevia tutkimuksia eläimillä.

Siksi tekijä VIII:aa tulisi käyttää raskauden aikana vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Kovaltry ihmisen rintamaitoon. Erittymistä ei ole tutkittu eläimillä. Siksi tekijä VIII:aa tulisi käyttää imetyksen aikana vain, kun se on ehdottoman välttämätöntä.

Hedelmällisyys

Kovaltry-valmisteen vaikutusta eläinten hedelmällisyyteen ei ole tutkittu eikä sen vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ole vahvistettu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa. Koska Kovaltry on endogeenistä tekijä VIII:aa korvaava proteiini, sillä ei odoteta olevan haittavaikutuksia hedelmällisyyteen.

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Jos potilailla esiintyy huimausta tai muita oireita, jotka vaikuttavat heidän keskittymis- tai reaktiokykyynsä, on suositeltavaa etteivät he aja autoa tai käytä koneita, kunnes reaktio häviää.

4.8Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Yliherkkyys- ja allergiareaktioita (esim. angioedeema, pistoskohdan polte ja kirvely, vilunväristykset, punoitus, yleistynyt nokkosihottuma, päänsärky, nokkosihottuma, hypotensio, letargia, pahoinvointi, levottomuus, takykardia, puristava tunne rintakehässä, kihelmöinti, oksentelu, vinkuva hengitys) on havaittu ja ne voivat joissain tapauksissa johtaa vaikeaan anafylaksiaan (mukaan lukien sokki).

Vasta-aineiden kehittymistä hiiren tai hamsterin proteiinille ja tähän liittyviä yliherkkyysreaktioita saattaa esiintyä.

Hemofilia A -potilailla saattaa kehittyä neutraloivia vasta-aineita (inhibiittoreita) tekijä VIII:lle. Jos tällaisia vasta-aineita ilmenee, tila ilmenee riittämättömänä kliinisenä vasteena. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa ottaa yhteys erikoistuneeseen hemofiliakeskukseen.

Haittavaikutustaulukko

Alla oleva taulukko on MedDRA-elinluokituksen mukainen (elinjärjestelmä ja suositeltava termi). Esiintymistiheydet on arvioitu seuraavan esitystavan mukaisesti: yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100).

Haittavaikutukset esitetään kussakin yleisyysluokassa haittavaikutusten vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 2: Haittavaikutusten yleisyys kliinisissä tutkimuksissa

 

Elinjärjestelmä (MedDRA)

Haittavaikutus

Esiintyvyys

Veri ja imukudos

Lymfadenopatia

Yleinen

Sydän

Palpitaatio, sinustakykardia

Yleinen

Ruoansulatuselimistö

Vatsakipu, vatsavaivat,

Yleinen

 

dyspepsia

 

Yleisoireet ja antopaikassa

Pyreksia, epämiellyttävä tunne

Yleinen

todettavat haitat

rintakehässä, injektiopaikan

 

 

reaktiot*

 

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys

Melko harvinainen

Hermosto

Päänsärky, huimaus

Yleinen

 

Dysgeusia

Melko harvinainen

Psyykkiset häiriöt

Unettomuus

Yleinen

Iho ja ihonalainen kudos

Kutina, ihottuma**, allerginen

Yleinen

 

dermatiitti

 

 

Urtikaria

Melko harvinainen

Verisuonisto

Punoitus

Melko harvinainen

*sisältää seuraavat: injektiopaikan ekstravasaatio, hematooma, infuusiokohdan kipu, kutina, turvotus

**ihottuma, punoittava ihottuma, kutiava ihottuma

Kuvaus valituista haittavaikutuksista

Immunogeenisuus

Kovaltry-valmisteen immunogeenisuutta arvioitiin aiemmin hoidetuilla potilailla. Noin 200 lapsi- ja aikuispotilaalla, joilla oli diagnosoitu vaikea hemofilia A (FVIII < 1 %) ja jotka olivat aiemmin altistuneet tekijä VIII:n konsentraateille ≥ 50 ED, ei esiintynyt yhtään inhibiittoritapausta Kovaltry-valmisteella tehtyjen kliinisten tutkimusten aikana.

Pediatriset potilaat

Päätökseen saaduissa kliinisissä tutkimuksissa, johon osallistui 71 aiemmin hoidettua pediatrista potilasta, haittavaikutusten esiintyvyyden, tyypin ja vaikeusasteen todettiin olevan lapsilla sama kuin aikuisilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Ihmisen rekombinantin hyytymistekijä VIII:n yliannostuksen oireita ei ole raportoitu.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: veren hyytymistekijät, hyytymistekijä VIII, ATC-koodi: B02BD02

Vaikutusmekanismi

Tekijä VIII/von Willebrandin tekijä (vWF) -kompleksi käsittää kaksi molekyyliä (tekijä VIII ja vWF), joiden fysiologinen tehtävä on erilainen. Hemofiliapotilaalle annettaessa tekijä VIII sitoutuu vWF- tekijään potilaan verenkierrossa. Aktivoitunut tekijä VIII toimii aktivoituneen tekijä IX:n kofaktorina kiihdyttäen tekijä X:n muuttumista aktivoituneeksi tekijä X:ksi. Aktivoitunut tekijä X muuttaa protrombiinin trombiiniksi. Trombiini muuttaa sitten fibrinogeenin fibriiniksi ja hyytyminen voi tapahtua. Hemofilia A on sukupuoleen sidottu perinnöllinen veren hyytymishäiriö, joka johtuu

tekijä VIII:C -puutoksesta ja aiheuttaa voimakasta vuotoa niveliin, lihaksiin ja sisäelimiin, joko spontaanisti tai vamman tai leikkauksen seurauksena. Korvaushoidon ansiosta tekijä VIII:n tasot kohoavat, jolloin tekijän puutos ja vuototaipumus tilapäisesti korjaantuvat.

Kovaltry ei sisällä von Willebrandin tekijää.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika (aPTT) on pidentynyt hemofiliapotilailla. aPTT:n määrittäminen on tavallinen hyytymistekijä VIII:n biologisen aktiivisuuden selvittämiseen käytetty in vitro -menetelmä. rFVIII-hoito normalisoi aPTT:n samalla tavoin kuin plasmasta eristetyn hyytymistekijä VIII:n antaminen.

Kliininen teho ja turvallisuus

Verenvuodon hallinta ja ehkäisy

Aiemmin hoitoa saaneilla aikuisilla/nuorilla, joilla oli vaikea hemofilia A (< 1 %) tehtiin kaksi avointa vaihtovuoroista kontrolloimatonta satunnaistettua monikeskustutkimusta ja aiemmin hoitoa saaneilla < 12-vuotiailla lapsilla, joilla oli vaikea hemofilia A, tehtiin yksi avoin, kontrolloimaton monikeskustutkimus.

Kliiniseen tutkimusohjelmaan on otettu mukaan kaikkiaan 204 tutkimushenkilöä, joista 153 henkilöä ≥ 12-vuotiaita ja 51 henkilöä < 12-vuotiaita. 140 tutkimushenkilöä sai hoitoa vähintään 12 kuukauden ajan, ja näistä henkilöistä 55 sai hoitoa keskimäärin (mediaani) 24 kuukauden ajan.

Taulukko 3: Käyttö ja kokonaisonnistumisprosentit (vain estohoitoa saaneet potilaat)

 

Lapset

Lapset

Nuoret ja aikuiset

Yhteensä

 

(0 < 6-

(6 < 12-

12-65-vuotiaat

 

 

vuotiaat)

vuotiaat)

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimus

Tutkimus

Tutkimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annostel

Annostel

 

 

 

 

 

u 2 x/vko

u 3 x/vko

 

Tutkimukseen

osallistuneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annos/estohoitoin

36 IU/kg

32 IU/kg

31 IU/kg

30 IU/kg

37 IU/kg

32 IU/kg

jektio, IU/kg

(21;

(22;

(21-43 IU

(21-34 IU

(30-42 IU

(21-58 IU/kg)

(BW)

58 IU/kg)

50 IU/kg)

/kg)

/kg)

/kg)

 

mediaani (min,

 

 

 

 

 

 

maks.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABR – kaikki

2,0

0,9

1,0

4,0

2,0

2,0

vuodot (mediaani,

(0,0; 6,0)

(0,0; 5,8)

(0,0; 5,1)

(0,0; 8,0)

(0,0; 4,9)

(0,0; 6,1)

Q1,Q3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annos/injektio

39 IU/kg

32 IU/kg

29 IU/kg

28 IU/kg

31 IU/kg

31 IU/kg

vuodon hoitoon

(21;72 IU

(22;

(13;

(19;

(21;

(13; 72 IU/kg)

Mediaani (min;

/kg)

50 IU/kg)

54 IU/kg)

39 IU/kg)

49 IU/kg)

 

maks.)

 

 

 

 

 

 

Onnistumis-

92,4 %

86,7 %

86,3 %

95,0 %

97,7 %

91,4 %

prosentti*

 

 

 

 

 

 

ABR vuosittainen vuotomäärä (annual bleed rate) Q1 ensimmäinen kvartiili; Q3 kolmas kvartiili BW: Paino (body weight)

*Onnistumisprosentti, joka on määritelty seuraavasti: =/< 2 infuusiolla onnistuneesti hoidettujen vuotojen prosentuaalinen osuus (%)

5.2Farmakokinetiikka

Kovaltry-valmisteen farmakokineettistä profiilia arvioitiin aiemmin hoidetuilla potilailla, joilla oli vaikea hemofilia A, sen jälkeen, kun he olivat saaneet 50 IU/kg seuraavasti: 21 tutkimushenkilöllä iältään ≥ 18 vuotta; 5 henkilöllä iältään ≥ 12 vuotta mutta < 18 vuotta; ja 19 henkilöllä iältään

< 12 vuotta.

Kolmen kliinisen tutkimuksen kaikkien saatavilla olevien farmakokineettisten FVIII-näytteiden perusteella kehitettiin populaatiofarmakokineettinen malli. Tämän mallin avulla voitiin laskea tutkimushenkilöiden farmakokineettiset parametrit muissa tutkimuksissa. Alla olevassa taulukossa 4 esitetään farmakokineettiset parametrit tähän malliin perustuen.

Taulukko 4: Farmakokineettiset (PK-) parametrit (geometrinen keskiarvo (% CV)) kromogeeniseen määritykseen perustuen. *

PK-parametri

18-vuotiaat

12-< 18-vuotiaat

6-< 12-vuotiaat

0-< 6-vuotiaat

 

N=109

N=23

N=27

N=24

T1/2 (h)

14,8 (34)

13,3 (24)

14,1 (31)

13,3 (24)

AUC (IU.h/dl) **

1 858 (38)

1 523 (27)

1 242 (35)

970 (25)

CL (dl/h/kg)

0,03 (38)

0,03 (27)

0,04 (35)

0,05 (25)

Vss (dl/kg)

0,56 (14)

0,61 (14)

0,77 (15)

0,92 (11)

* perustuu populaatiofarmakokineettisiin estimaatteihin **AUC laskettu annokselle 50 IU/kg

6-12 kuukautta kestäneen Kovaltry-estohoidon jälkeen suoritetuissa toistuvissa farmakokineettisissä mittauksissa ei havaittu merkittäviä muutoksia farmakokineettisissä ominaisuuksissa pitkäaikaishoidon jälkeen.

Kansainvälisessä tutkimuksessa (41 kliinistä laboratoriota) tutkittiin Kovaltry-valmistetta FVIII:C- määrityksissä ja sitä verrattiin markkinoilla olevaan täyspitkään rFVIII-valmisteeseen. Valmisteiden osalta saatiin yhteneväiset tulokset. Kovaltry-valmisteen FVIII:C voidaan mitata plasmasta sekä yksivaiheisella hyytymismäärityksellä että kromogeenisella määrityksellä käyttäen tavanomaisia laboratoriomenetelmiä.

Kaikkien kirjattujen inkrementaalisten saantojen analyysi aiemmin hoidetuilla potilailla osoitti, että pitoisuuden mediaanin nousu oli > 2 % (> 2 IU/dl) per yksi IU/kg Kovaltry-valmistetta. Tämä tulos on samanlainen kuin ihmisplasmasta peräisin olevaa tekijä VIII:ta käytettäessä on ilmoitettu. 6-12 kuukauden hoitojakson aikana ei ollut merkittävää muutosta.

Taulukko 5: Faasin III inkrementaalisten saantojen tulokset

 

Tutkimukseen osallistuneet

 

N=115

Kromogeenisen määrityksen tulokset

 

2,3 (1,8; 2,6)

Mediaani; (Q1; Q3) (IU/dl / IU/kg)

 

 

Yksivaiheisen hyytymismäärityksen tulokset

 

2,2 (1,8; 2,4)

Mediaani; (Q1; Q3) (IU/dl / IU/kg)

 

 

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

 

Farmakologista turvallisuutta koskevien, in vitro -geenitoksisuus- ja lyhytaikaisten toistuvan annon toksisuustutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Toistuvan annon toksisuustutkimuksia, lisääntymistoksisuustutkimuksia ja karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty. Tällaisia tutkimuksia ei pidetä merkityksellisinä ihmisen heterologisia valkuaisaineita vastaan kohdistuvan eläinten vasta-ainetuotannon vuoksi. Lisäksi tekijä VIII on ihmisen luonnollinen proteiini eikä sen tiedetä aiheuttavan lisääntymiseen vaikuttavia tai karsinogeenisia vaikutuksia.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Kuiva-aine

Sakkaroosi

Histidiini

Glysiini

Natriumkloridi

Kalsiumkloridi

Polysorbaatti 80

Liuotin

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteesopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Vain mukana olevia infuusiovälineitä saa käyttää käyttövalmiiksi saattamisessa ja infuusiossa, koska ihmisen rekombinantti hyytymistekijä VIII:n tarttuminen joidenkin infuusiolaitteiden sisäpintoihin voi aiheuttaa hoidon epäonnistumisen.

6.3Kestoaika

30 kuukautta

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen valmisteen käytönaikaiseksi kemialliseksi ja fysikaaliseksi säilyvyydeksi on osoitettu 3 tuntia huoneenlämmössä.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä heti sen käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen. Ellei sitä käytetä välittömästi, käytönaikaiset säilytysajat ja olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.

Älä säilytä käyttövalmista liuosta kylmässä.

6.4Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Pidä injektiopullo ja esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

30 kuukauden kestoajan voimassaoloaikana tehdaspakattu valmiste voidaan säilyttää huoneenlämmössä (korkeintaan 25 °C) 12 kuukauden ajan. Tässä tapauksessa valmisteen viimeinen käyttöpäivämäärä on tämän 12 kuukauden jakson lopussa tai valmisteen injektiopullon päällä mainittu viimeinen käyttöpäivämäärä, sen mukaan, kumpi päivämäärä on aikaisempi. Uusi viimeinen käyttöpäivämäärä on kirjattava ulkopakkaukseen.

Käyttövalmiiksi saatetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) sekä erityiset välineet lääkkeen käyttöä, antoa tai paikalleen asettamista varten

Kovaltry-pakkauksen sisältö:

yksi injektiopullo, jossa on sekoituskorkki (Bio-Set-järjestelmä) (10 ml:n kirkas injektiopullo tyypin 1 lasia, harmaa halogenobutyylikumitulppa sekä sekoituskorkki), sisältää injektiokuiva- aineen

yksi esitäytetty ruisku, jossa on 2,5 ml (250 IU:n, 500 IU:n ja 1 000 IU:n valmisteet) tai 5 ml (2 000 IU:n ja 3 000 IU:n valmisteet) liuotinta (kirkas injektiopullo tyypin 1 lasia, harmaa bromobutyylikumitulppa)

ruiskun mäntä

injektiokanyyli-/letkuvälineistö

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Kovaltry-valmisteen pakkausselosteessa on tarkka kuvilla varustettu käyttöohje käyttövalmiin liuoksen valmistukseen ja antoon.

Käyttövalmis lääkevalmiste on kirkas ja väritön liuos.

Kovaltry-injektiokuiva-aine liuotetaan vain pakkauksen esitäytetyssä ruiskussa olevaan liuottimeen (2,5 ml tai 5 ml injektionesteisiin käytettävää vettä) ja käyttäen integroitua tiivistettä ja nesteensiirtoon tarkoitettua laitetta. Valmiste on valmisteltava infuusiota varten aseptisissa olosuhteissa. Jos jokin pakkauksen välineistä on avattu tai vaurioitunut, älä käytä kyseistä välinettä.

Käyttövalmiiksi sekoittamisen jälkeen liuos on kirkas. Parenteraaliset lääkevalmisteet on tarkastettava silmämääräisesti ennen antoa mahdollisten hiukkasten ja värimuutosten varalta. Kovaltry-valmistetta ei saa käyttää, jos liuoksessa on hiukkasia tai sameutta.

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen liuos vedetään takaisin ruiskuun. Kovaltry on saatettava käyttövalmiiksi ja annettava kussakin pakkauksessa mukana olevia välineitä (esitäytetty ruisku, injektiokanyyli-/letkuvälineistö) käyttäen.

Käyttövalmiiksi saatettu valmiste on suodatettava ennen antoa mahdollisten hiukkasten poistamiseksi liuoksesta. Kovaltry-valmiste suodatetaan mukana toimitetun pakkausselosteen ohjeiden mukaisesti. Niissä kuvataan käyttövalmiiksi saattamisen ja/tai annon vaiheet. On tärkeää käyttää valmisteen antamiseen sen mukana toimitettua injektiokanyyli-/letkuvälineistöä, koska se sisältää linjasuodattimen.

Tilanteissa, joissa mukana toimitettua injektiokanyyli-/letkuvälineistöä ei voida käyttää (esim. infusoitaessa ääreis- tai keskuslaskimoon), on käytettävä Kovaltry-valmisteen kanssa yhteensopivaa erillistä suodatinta. Nämä yhteensopivat suodattimet ovat luer-adapterityyppisiä; niissä on polyakryylinen kotelo ja integroitu suodatinosa, jonka polyamidista valmistettu sihti on silmäkooltaan 5-20 mikrometriä.

Valmisteen mukana toimitettua injektiokanyyli-/letkuvälineistöä ei saa käyttää veren ottamiseen, koska siinä on linjasuodatin. Kun verta täytyy poistaa ennen infuusiota, käytä antovälineistöä, jossa ei ole suodatinta, ja infusoi sitten Kovaltry injektiosuodattimen kautta.

Jos sinulla on kysyttävää Kovaltry-valmisteesta ja yhteensopivista erillisistä suodattimista, ota yhteys Bayer Pharma AG -yhtiöön.

Vain kerta-annoksena annettavaksi.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksa

8.MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/15/1076/001 - Kovaltry 250 IU

EU/1/15/1076/011 - Kovaltry 250 IU

EU/1/15/1076/003 - Kovaltry 500 IU

EU/1/15/1076/013 - Kovaltry 500 IU

EU/1/15/1076/005 - Kovaltry 1000 IU

EU/1/15/1076/015 - Kovaltry 1000 IU

EU/1/15/1076/007 - Kovaltry 2000 IU

EU/1/15/1076/009 - Kovaltry 3000 IU

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä:

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Kovaltry 250 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kovaltry 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kovaltry 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kovaltry 2000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kovaltry 3000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi injektiopullo sisältää 250/500/1 000/2 000/3 000 IU ihmisen hyytymistekijä VIII:aa.

Yksi ml Kovaltry 250 IU -valmistetta sisältää noin 100 IU (250 IU / 2,5 ml) ihmisen rekombinantti hyytymistekijä VIII:aa (INN: oktokogialfa) injektionesteisiin käytettävään veteen liuottamisen jälkeen.

Yksi ml Kovaltry 500 IU -valmistetta sisältää noin 200 IU (500 IU / 2,5 ml) ihmisen rekombinantti hyytymistekijä VIII:aa (INN: oktokogialfa) injektionesteisiin käytettävään veteen liuottamisen jälkeen.

Yksi ml Kovaltry 1000 IU -valmistetta sisältää noin 400 IU (1 000 IU / 2,5 ml) ihmisen rekombinantti hyytymistekijä VIII:aa (INN: oktokogialfa) injektionesteisiin käytettävään veteen liuottamisen jälkeen.

Yksi ml Kovaltry 2000 IU -valmistetta sisältää noin 400 IU (2 000 IU / 5 ml) ihmisen rekombinantti hyytymistekijä VIII:aa (INN: oktokogialfa) injektionesteisiin käytettävään veteen liuottamisen jälkeen.

Yksi ml Kovaltry 3000 IU -valmistetta sisältää noin 600 IU (3 000 IU / 5 ml) ihmisen rekombinantti hyytymistekijä VIII:aa (INN: oktokogialfa) injektionesteisiin käytettävään veteen liuottamisen jälkeen.

Vahvuus (IU) määritetään käyttämällä Euroopan farmakopean kromogeenista määritystä. Kovaltry-valmisteen spesifinen aktiivisuus on noin 4 000 IU/mg proteiinia.

Oktokogialfa (täyspitkä rekombinantti ihmisen hyytymistekijä VIII (rDNA)) on puhdistettu proteiini, jossa on 2 332 aminohappoa. Se tuotetaan yhdistelmä-DNA-tekniikalla hamsterin munuaissoluissa (BHK, baby hamster kidney -solut), joihin ihmisen hyytymistekijä VIII:n geeni on viety. Kovaltry valmistetaan siten, että solunviljelyprosessissa, puhdistamisessa tai lopullisessa valmisteessa ei ole käytetty lainkaan ihmisestä tai eläimistä peräisin olevaa proteiinia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten (injektiopullon liitinosa)

Injektiokuiva-aine: kiinteä, valkoinen mahdollisesti hieman kellertävä.

Liuotin: injektionesteisiin käytettävä vesi, kirkas liuos.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Verenvuodon hoito ja ehkäisy hemofilia A:sta (synnynnäinen hyytymistekijä VIII:n puute) kärsivillä potilailla. Kovaltry-valmistetta voidaan käyttää kaikille ikäryhmille.

4.2 Annostus ja antotapa

Hoito on suoritettava hemofilian hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus

Korvaushoidon annostus ja kesto riippuvat tekijä VIII:n puutteen vaikeusasteesta, verenvuodon määrästä ja vuotokohdasta sekä potilaan kliinisestä tilasta.

Tekijä VIII:n yksikköinä on käytetty kansainvälistä yksikköä (IU), joka on suhteutettu voimassaolevaan tekijä VIII -valmisteita koskevaan WHO:n standardiin. Plasman tekijä VIII -aktiivisuus ilmaistaan joko prosentteina (suhteessa normaaliin ihmisen plasmaan) tai kansainvälisinä yksikköinä (suhteessa erääseen plasman tekijä VIII:n kansainväliseen standardiin).

Yksi kansainvälinen yksikkö (IU) tekijä VIII -aktiivisuutta vastaa tekijä VIII:n määrää 1 ml:ssa normaalia ihmisen plasmaa.

Hoito tarvittaessa

Vaadittavan tekijä VIII -annoksen laskeminen perustuu kokemusperäiseen havaintoon siitä, että

1 kansainvälinen yksikkö (IU) tekijä VIII:aa painokiloa kohti nostaa plasman tekijä VIII -aktiivisuutta 1,5 % - 2,5 %:lla normaalista aktiivisuudesta.

Tarvittava annos määritetään seuraavan kaavan avulla:

Tarvittavat yksiköt = paino (kg) x haluttu tekijä VIII -tason nousu (% tai IU/dl) x havaitun palautumisen käänteisluku (ts. 0,5 kun palautuminen on 2 %)

Annettavan määrän ja antotiheyden määrittämisessä on tavoitteena oltava aina kliinisen tehon saavuttaminen kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Tekijä VIII:n aktiivisuus ei saisi laskea seuraavissa vuototyypeissä taulukossa esitetyn tason alapuolelle (% normaalista) vastaavana hoitojakson aikana. Seuraavasta taulukosta voidaan katsoa ohjeita annostukseen vuotoepisodien aikana ja leikkauksissa:

Taulukko 1: Ohjeita annostukseen vuotoepisodien aikana ja leikkauksissa

Vuodon voimakkuus/

Tarvittava

Antotiheys (tunti)/

Kirurginen toimenpide

tekijä VIII -taso (%)

Hoidon kesto (päivä)

 

(IU/dl)

 

Verenvuoto

 

Toistetaan 12 - 24 tunnin välein.

Varhaisvaiheen nivelvuoto,

20 - 40

Vähintään vuorokauden ajan kunnes

kipuna ilmenevä vuotoepisodi on

lihaksen tai suuontelon vuoto

 

mennyt ohi tai paraneminen

 

 

tapahtunut.

Suurehko nivelvuoto, lihaksen

30 - 60

Infuusio toistetaan 12 - 24 tunnin

vuoto tai hematooma

 

välein 3 - 4 vuorokauden ajan tai

 

 

pitempään kunnes kipu ja akuutit

 

 

vaivat lakkaavat.

Henkeä uhkaavat verenvuodot

60 - 100

Infuusio toistetaan 8 - 24 tunnin

 

 

välein kunnes uhka poistuu.

Leikkaus

 

24 tunnin välein vähintään

Pieni leikkaus

30 - 60

vuorokauden ajan kunnes

paraneminen on tapahtunut.

kuten hampaanpoisto

 

 

Suuri leikkaus

80 - 100

Infuusio toistetaan 8 - 24 tunnin

 

(pre- ja

välein, kunnes haava on parantunut

 

riittävästi. Hoitoa jatketaan sen

 

postoperatiivisesti)

jälkeen vielä vähintään

 

 

7 vuorokauden ajan, jotta

 

 

hyytymistekijä VIII:n aktiivisuus

 

 

pysyy 30 - 60 %:n (IU/dl) tasolla.

Profylaksi

 

 

Pitkäaikaiseen vuotoprofylaksiin vaikeassa hemofilia A:ssa Kovaltry-valmisteen tavallinen annos nuorille (≥ 12-vuotiaat) ja aikuisille potilaille on 20 - 40 IU painokiloa kohti kahdesti tai kolmesti viikossa.

Joissain tapauksissa, erityisesti nuorilla potilailla, voi olla tarpeen käyttää lyhyempiä antovälejä tai suurempia annoksia.

Aiemmin hoitamattomat potilaat

Kovaltry-valmisteen turvallisuutta ja tehoa aiemmin hoitamattomilla potilailla ei ole vielä varmistettu. Tietoa on rajoitetusti saatavilla.

Pediatriset potilaat

Turvallisuuden ja tehontutkimus on tehty 0-12-vuotiailla lapsilla (ks. kohta 5.1); tietoja alle 1-vuotiaiden lasten hoidosta on saatavilla rajoitetusti. Suositellut estohoitoannokset ovat 20-50 IU/kg kahdesti viikossa, kolmesti viikossa tai joka toinen päivä, riippuen yksilöllisistä tarpeista. 12 vuotta täyttäneille pediatrisille potilaille annossuositukset ovat samat kuin aikuisille.

Antotapa

Laskimoon.

Kovaltry injisoidaan laskimoon 2-5 minuutin aikana riippuen annettavasta kokonaismäärästä. Antonopeus määräytyy potilaan tuntemuksien mukaan (suurin infuusionopeus: 2 ml/min).

Ks. kohdasta 6.6 ja pakkausselosteesta ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttövalmiiksi ennen lääkkeen antoa.

4.3 Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Tunnettu allerginen reaktio hiiren tai hamsterin proteiineille.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yliherkkyys

Allergiset yliherkkyysreaktiot ovat mahdollisia Kovaltry-valmistetta käytettäessä.

Potilaita on neuvottava lopettamaan tämän lääkevalmisteen käyttö välittömästi ja ottamaan yhteys lääkäriin, jos yliherkkyysoireita ilmenee.

Potilaille on kerrottava yliherkkyysreaktioiden, mukaan lukien nokkosihottuma, pahoinvointi, yleistynyt nokkosihottuma, ahdistava tunne rinnassa, hengityksen vinkuminen, hypotensio ja anafylaksia, varhaisista merkeistä.

Sokkitapauksissa on sokkihoito toteutettava tavanomaisten sokin hoito-ohjeiden mukaisesti.

Inhibiittorit

Neutraloivien vasta-aineiden (inhibiittorit) muodostus tekijä VIII:lle on tunnettu hemofilia A:n hoitokomplikaatio. Nämä inhibiittorit ovat yleensä IgG-immunoglobuliineja tekijä VIII:n prokoagulanttiaktiivisuutta vastaan, ja niiden pitoisuus määritetään käyttäen muokattua analyysimenetelmää (Bethesda-yksikköinä millilitrassa plasmaa (BU/ml)). Inhibiittorien kehittymisriski korreloi tekijä VIII -altistukseen sekä muun muassa geneettisiin tekijöihin ja riski on suurin ensimmäisten 20 altistuspäivän aikana. Inhibiittoreita kehittyy harvoin ensimmäisten

100 altistuspäivän jälkeen.

Potilailla, joilla on aiempi historia inhibiittoreista ja yli 100 altistuskertaa, on havaittu inhibiittoreiden (matala titteri) uudelleen esiintymistä vaihdettaessa toisesta hyytymistekijä VIII -valmisteesta toiseen. Tämän vuoksi kaikkia potilaita tulee seurata huolellisesti inhibiittoreiden kehittymisen varalta valmistevaihdoksen jälkeen.

Yleisesti ottaen kaikkia hyytymistekijä VIII -valmisteita saavia potilaita tulee seurata huolellisesti inhibiittoreiden kehittymisen varalta asianmukaisen kliinisen seurannan ja laboratoriokokeiden avulla. Jos odotettua tekijä VIII -aktiivisuutta plasmassa ei saavuteta, tai jos vuotoa ei saada hallintaan ohjeiden mukaisella annoksella, on selvitettävä testein, onko tekijä VIII -inhibiittoria veressä. Potilailla, joilla inhibiittoripitoisuus on korkea, tekijä VIII -hoito voi olla tehotonta ja muita terapeuttisia vaihtoehtoja pitää harkita. Tällaisen potilaan hoitoa ohjaavan lääkärin on oltava perehtynyt hemofilian hoitoon ja tekijä VIII:n inhibiittoreihin.

Kardiovaskulaariset tapahtumat

Hemofiliapotilailla, joilla on sydän- ja verisuonitauteja tai niiden riskitekijöitä, voi olla samanlainen riski kardiovaskulaaristen tapahtumien saamiseen kuin hemofiliaa sairastamattomilla potilailla, kun hyytyminen on saatettu normaaliksi FVIII-hoidon avulla. Annostelun jälkeiset suurentuneet FVIII-pitoisuudet voivat aiheuttaa potilaille ainakin samanlaisen riskin saada verisuonitukos tai sydäninfarkti kuin hemofiliaa sairastamattomilla potilailla, etenkin niillä, joilla on ennestään sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Vastaavasti potilaat tulee tarkastaa kardiovaskulaaristen riskien varalta.

Katetreihin liittyvät komplikaatiot

Jos toimenpide edellyttää keskuslaskimokatetria, on huomioitava keskuslaskimokatetriin liittyvät komplikaatiot, mukaan lukien paikalliset infektiot, bakteremia ja katetrointikohdan tromboosi. Näiden komplikaatioiden ei ole arvioitu liittyvän itse valmisteeseen.

Dokumentointi

On erittäin suositeltavaa, että joka kerta annettaessa Kovaltry-valmistetta potilaalle valmisteen nimi ja eränumero kirjataan ylös, jotta tiedot yhteydestä potilaan ja lääkevalmisteen erän välillä säilyvät.

Pediatriset potilaat

Luetellut varoitukset ja varotoimet koskevat sekä aikuisia että lapsia.

Natriumsisältö

250/500/1 000 IU:n vahvuus

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen tämä lääkevalmiste sisältää 0,081 mmol natriumia /käyttövalmista liuosta sisältävä injektiopullo (vastaten 1,86 mg /injektiopullo). Tämä lääkevalmiste sisältää alle

1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli se on olennaisesti natriumiton.

2 000/3 000 IU:n vahvuus

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen tämä lääkevalmiste sisältää 0,156 mmol natriumia /käyttövalmista liuosta sisältävä injektiopullo (vastaten 3,59 mg/injektiopullo). Tämä lääkevalmiste sisältää alle

1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli se on olennaisesti natriumiton.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Ihmisen hyytymistekijä VIII (rDNA) -valmisteilla ei ole raportoitu olevan yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa.

4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Raskaus

Koska hemofilia A:n esiintyminen naisilla on harvinaista, ei kokemusta tekijä VIII:n käytöstä raskauden ja imettämisen aikana ole. Tekijä VIII:lla ei ole tehty lisääntymistä koskevia tutkimuksia eläimillä.

Siksi tekijä VIII:aa tulisi käyttää raskauden aikana vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Kovaltry ihmisen rintamaitoon. Erittymistä ei ole tutkittu eläimillä. Siksi tekijä VIII:aa tulisi käyttää imetyksen aikana vain, kun se on ehdottoman välttämätöntä.

Hedelmällisyys

Kovaltry-valmisteen vaikutusta eläinten hedelmällisyyteen ei ole tutkittu eikä sen vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ole vahvistettu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa. Koska Kovaltry on endogeenistä tekijä VIII:aa korvaava proteiini, sillä ei odoteta olevan haittavaikutuksia hedelmällisyyteen.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Jos potilailla esiintyy huimausta tai muita oireita, jotka vaikuttavat heidän keskittymis- tai reaktiokykyynsä, on suositeltavaa etteivät he aja autoa tai käytä koneita, kunnes reaktio häviää.

4.8 Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Yliherkkyys- ja allergiareaktioita (esim. angioedeema, pistoskohdan polte ja kirvely, vilunväristykset, punoitus, yleistynyt nokkosihottuma, päänsärky, nokkosihottuma, hypotensio, letargia, pahoinvointi, levottomuus, takykardia, puristava tunne rintakehässä, kihelmöinti, oksentelu, vinkuva hengitys) on havaittu ja ne voivat joissain tapauksissa johtaa vaikeaan anafylaksiaan (mukaan lukien sokki).

Vasta-aineiden kehittymistä hiiren tai hamsterin proteiinille ja tähän liittyviä yliherkkyysreaktioita saattaa esiintyä.

Hemofilia A -potilailla saattaa kehittyä neutraloivia vasta-aineita (inhibiittoreita) tekijä VIII:lle. Jos tällaisia vasta-aineita ilmenee, tila ilmenee riittämättömänä kliinisenä vasteena. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa ottaa yhteys erikoistuneeseen hemofiliakeskukseen.

Haittavaikutustaulukko

Alla oleva taulukko on MedDRA-elinluokituksen mukainen (elinjärjestelmä ja suositeltava termi). Esiintymistiheydet on arvioitu seuraavan esitystavan mukaisesti: yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100).

Haittavaikutukset esitetään kussakin yleisyysluokassa haittavaikutusten vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 2: Haittavaikutusten yleisyys kliinisissä tutkimuksissa

 

Elinjärjestelmä (MedDRA)

Haittavaikutus

Esiintyvyys

Veri ja imukudos

Lymfadenopatia

Yleinen

Sydän

Palpitaatio, sinustakykardia

Yleinen

Ruoansulatuselimistö

Vatsakipu, vatsavaivat,

Yleinen

 

dyspepsia

 

Yleisoireet ja antopaikassa

Pyreksia, epämiellyttävä tunne

Yleinen

todettavat haitat

rintakehässä, injektiopaikan

 

 

reaktiot*

 

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys

Melko harvinainen

Hermosto

Päänsärky, huimaus

Yleinen

 

Dysgeusia

Melko harvinainen

Psyykkiset häiriöt

Unettomuus

Yleinen

Iho ja ihonalainen kudos

Kutina, ihottuma**, allerginen

Yleinen

 

dermatiitti

 

 

Urtikaria

Melko harvinainen

Verisuonisto

Punoitus

Melko harvinainen

*sisältää seuraavat: injektiopaikan ekstravasaatio, hematooma, infuusiokohdan kipu, kutina, turvotus

**ihottuma, punoittava ihottuma, kutiava ihottuma

Kuvaus valituista haittavaikutuksista

Immunogeenisuus

Kovaltry-valmisteen immunogeenisuutta arvioitiin aiemmin hoidetuilla potilailla. Noin 200 lapsi- ja aikuispotilaalla, joilla oli diagnosoitu vaikea hemofilia A (FVIII < 1 %) ja jotka olivat aiemmin altistuneet tekijä VIII:n konsentraateille ≥ 50 ED, ei esiintynyt yhtään inhibiittoritapausta Kovaltry-valmisteella tehtyjen kliinisten tutkimusten aikana.

Pediatriset potilaat

Päätökseen saaduissa kliinisissä tutkimuksissa, johon osallistui 71 aiemmin hoidettua pediatrista potilasta, haittavaikutusten esiintyvyyden, tyypin ja vaikeusasteen todettiin olevan lapsilla sama kuin aikuisilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9 Yliannostus

Ihmisen rekombinantin hyytymistekijä VIII:n yliannostuksen oireita ei ole raportoitu.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: veren hyytymistekijät, hyytymistekijä VIII, ATC-koodi: B02BD02

Vaikutusmekanismi

Tekijä VIII/von Willebrandin tekijä (vWF) -kompleksi käsittää kaksi molekyyliä (tekijä VIII ja vWF), joiden fysiologinen tehtävä on erilainen. Hemofiliapotilaalle annettaessa tekijä VIII sitoutuu vWF- tekijään potilaan verenkierrossa. Aktivoitunut tekijä VIII toimii aktivoituneen tekijä IX:n kofaktorina kiihdyttäen tekijä X:n muuttumista aktivoituneeksi tekijä X:ksi. Aktivoitunut tekijä X muuttaa protrombiinin trombiiniksi. Trombiini muuttaa sitten fibrinogeenin fibriiniksi ja hyytyminen voi tapahtua. Hemofilia A on sukupuoleen sidottu perinnöllinen veren hyytymishäiriö, joka johtuu

tekijä VIII:C -puutoksesta ja aiheuttaa voimakasta vuotoa niveliin, lihaksiin ja sisäelimiin, joko spontaanisti tai vamman tai leikkauksen seurauksena. Korvaushoidon ansiosta tekijä VIII:n tasot kohoavat, jolloin tekijän puutos ja vuototaipumus tilapäisesti korjaantuvat.

Kovaltry ei sisällä von Willebrandin tekijää.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika (aPTT) on pidentynyt hemofiliapotilailla. aPTT:n määrittäminen on tavallinen hyytymistekijä VIII:n biologisen aktiivisuuden selvittämiseen käytetty in vitro -menetelmä. rFVIII-hoito normalisoi aPTT:n samalla tavoin kuin plasmasta eristetyn hyytymistekijä VIII:n antaminen.

Kliininen teho ja turvallisuus

Verenvuodon hallinta ja ehkäisy

Aiemmin hoitoa saaneilla aikuisilla/nuorilla, joilla oli vaikea hemofilia A (< 1 %) tehtiin kaksi avointa vaihtovuoroista kontrolloimatonta satunnaistettua monikeskustutkimusta ja aiemmin hoitoa saaneilla < 12-vuotiailla lapsilla, joilla oli vaikea hemofilia A, tehtiin yksi avoin, kontrolloimaton monikeskustutkimus.

Kliiniseen tutkimusohjelmaan on otettu mukaan kaikkiaan 204 tutkimushenkilöä, joista 153 henkilöä ≥ 12-vuotiaita ja 51 henkilöä < 12-vuotiaita. 140 tutkimushenkilöä sai hoitoa vähintään 12 kuukauden ajan, ja näistä henkilöistä 55 sai hoitoa keskimäärin (mediaani) 24 kuukauden ajan.

Taulukko 3: Käyttö ja kokonaisonnistumisprosentit (vain estohoitoa saaneet potilaat)

 

Lapset

Lapset

Nuoret ja aikuiset

Yhteensä

 

(0 < 6-

(6 < 12-

12-65-vuotiaat

 

 

vuotiaat)

vuotiaat)

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimus

Tutkimus

Tutkimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annostel

Annostel

 

 

 

 

 

u 2 x/vko

u 3 x/vko

 

Tutkimukseen

osallistuneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annos/estohoitoin

36 IU/kg

32 IU/kg

31 IU/kg

30 IU/kg

37 IU/kg

32 IU/kg

jektio, IU/kg

(21;

(22;

(21-43 IU

(21-34 IU

(30-42 IU

(21-58 IU/kg)

(BW)

58 IU/kg)

50 IU/kg)

/kg)

/kg)

/kg)

 

mediaani (min,

 

 

 

 

 

 

maks.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABR – kaikki

2,0

0,9

1,0

4,0

2,0

2,0

vuodot (mediaani,

(0,0; 6,0)

(0,0; 5,8)

(0,0; 5,1)

(0,0; 8,0)

(0,0; 4,9)

(0,0; 6,1)

Q1,Q3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annos/injektio

39 IU/kg

32 IU/kg

29 IU/kg

28 IU/kg

31 IU/kg

31 IU/kg

vuodon hoitoon

(21;72 IU

(22;

(13;

(19;

(21;

(13; 72 IU/kg)

Mediaani (min;

/kg)

50 IU/kg)

54 IU/kg)

39 IU/kg)

49 IU/kg)

 

maks.)

 

 

 

 

 

 

Onnistumis-

92,4 %

86,7 %

86,3 %

95,0 %

97,7 %

91,4 %

prosentti*

 

 

 

 

 

 

ABR vuosittainen vuotomäärä (annual bleed rate) Q1 ensimmäinen kvartiili; Q3 kolmas kvartiili BW: Paino (body weight)

*Onnistumisprosentti, joka on määritelty seuraavasti: =/< 2 infuusiolla onnistuneesti hoidettujen vuotojen prosentuaalinen osuus (%)

5.2 Farmakokinetiikka

Kovaltry-valmisteen farmakokineettistä profiilia arvioitiin aiemmin hoidetuilla potilailla, joilla oli vaikea hemofilia A, sen jälkeen, kun he olivat saaneet 50 IU/kg seuraavasti: 21 tutkimushenkilöllä iältään ≥ 18 vuotta; 5 henkilöllä iältään ≥ 12 vuotta mutta < 18 vuotta; ja 19 henkilöllä iältään

< 12 vuotta.

Kolmen kliinisen tutkimuksen kaikkien saatavilla olevien farmakokineettisten FVIII-näytteiden perusteella kehitettiin populaatiofarmakokineettinen malli. Tämän mallin avulla voitiin laskea tutkimushenkilöiden farmakokineettiset parametrit muissa tutkimuksissa. Alla olevassa taulukossa 4 esitetään farmakokineettiset parametrit tähän malliin perustuen.

Taulukko 4: Farmakokineettiset (PK-) parametrit (geometrinen keskiarvo (% CV)) kromogeeniseen määritykseen perustuen. *

PK-parametri

18-vuotiaat

12-< 18-vuotiaat

6-< 12-vuotiaat

0-< 6-vuotiaat

 

N=109

N=23

N=27

N=24

T1/2 (h)

14,8 (34)

13,3 (24)

14,1 (31)

13,3 (24)

AUC (IU.h/dl) **

1 858 (38)

1 523 (27)

1 242 (35)

970 (25)

CL (dl/h/kg)

0,03 (38)

0,03 (27)

0,04 (35)

0,05 (25)

Vss (dl/kg)

0,56 (14)

0,61 (14)

0,77 (15)

0,92 (11)

* perustuu populaatiofarmakokineettisiin estimaatteihin **AUC laskettu annokselle 50 IU/kg

6-12 kuukautta kestäneen Kovaltry-estohoidon jälkeen suoritetuissa toistuvissa farmakokineettisissä mittauksissa ei havaittu merkittäviä muutoksia farmakokineettisissä ominaisuuksissa pitkäaikaishoidon jälkeen.

Kansainvälisessä tutkimuksessa (41 kliinistä laboratoriota) tutkittiin Kovaltry-valmistetta FVIII:C- määrityksissä ja sitä verrattiin markkinoilla olevaan täyspitkään rFVIII-valmisteeseen. Valmisteiden osalta saatiin yhteneväiset tulokset. Kovaltry-valmisteen FVIII:C voidaan mitata plasmasta sekä yksivaiheisella hyytymismäärityksellä että kromogeenisella määrityksellä käyttäen tavanomaisia laboratoriomenetelmiä.

Kaikkien kirjattujen inkrementaalisten saantojen analyysi aiemmin hoidetuilla potilailla osoitti, että pitoisuuden mediaanin nousu oli > 2 % (> 2 IU/dl) per yksi IU/kg Kovaltry-valmistetta. Tämä tulos on samanlainen kuin ihmisplasmasta peräisin olevaa tekijä VIII:ta käytettäessä on ilmoitettu. 6-12 kuukauden hoitojakson aikana ei ollut merkittävää muutosta.

Taulukko 5: Faasin III inkrementaalisten saantojen tulokset

 

Tutkimukseen osallistuneet

 

N=115

Kromogeenisen määrityksen tulokset

 

2,3 (1,8; 2,6)

Mediaani; (Q1; Q3) (IU/dl / IU/kg)

 

 

Yksivaiheisen hyytymismäärityksen tulokset

 

2,2 (1,8; 2,4)

Mediaani; (Q1; Q3) (IU/dl / IU/kg)

 

 

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

 

Farmakologista turvallisuutta koskevien, in vitro -geenitoksisuus- ja lyhytaikaisten toistuvan annon toksisuustutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Toistuvan annon toksisuustutkimuksia, lisääntymistoksisuustutkimuksia ja karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty. Tällaisia tutkimuksia ei pidetä merkityksellisinä ihmisen heterologisia valkuaisaineita vastaan kohdistuvan eläinten vasta-ainetuotannon vuoksi. Lisäksi tekijä VIII on ihmisen luonnollinen proteiini eikä sen tiedetä aiheuttavan lisääntymiseen vaikuttavia tai karsinogeenisia vaikutuksia.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Kuiva-aine

Sakkaroosi

Histidiini

Glysiini

Natriumkloridi

Kalsiumkloridi

Polysorbaatti 80

Liuotin

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2 Yhteensopimattomuudet

Koska yhteesopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Vain mukana olevia infuusiovälineitä saa käyttää käyttövalmiiksi saattamisessa ja infuusiossa, koska ihmisen rekombinantti hyytymistekijä VIII:n tarttuminen joidenkin infuusiolaitteiden sisäpintoihin voi aiheuttaa hoidon epäonnistumisen.

6.3 Kestoaika

30 kuukautta

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen valmisteen käytönaikaiseksi kemialliseksi ja fysikaaliseksi säilyvyydeksi on osoitettu 3 tuntia huoneenlämmössä.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä heti sen käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen. Ellei sitä käytetä välittömästi, käytönaikaiset säilytysajat ja olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.

Älä säilytä käyttövalmista liuosta kylmässä.

6.4 Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Pidä injektiopullo ja esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

30 kuukauden kestoajan voimassaoloaikana tehdaspakattu valmiste voidaan säilyttää huoneenlämmössä (korkeintaan 25 °C) 12 kuukauden ajan. Tässä tapauksessa valmisteen viimeinen käyttöpäivämäärä on tämän 12 kuukauden jakson lopussa tai valmisteen injektiopullon päällä mainittu viimeinen käyttöpäivämäärä, sen mukaan, kumpi päivämäärä on aikaisempi. Uusi viimeinen käyttöpäivämäärä on kirjattava ulkopakkaukseen.

Käyttövalmiiksi saatetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) sekä erityiset välineet lääkkeen käyttöä, antoa tai paikalleen asettamista varten

Kovaltry-pakkauksen sisältö:

yksi injektiopullo (10 ml:n kirkas injektiopullo tyypin 1 lasia, harmaa halogenobutyylikumitulppa sekä alumiinisinetti), joka sisältää injektiokuiva-aineen

yksi esitäytetty ruisku, jossa on 2,5 ml (250 IU:n, 500 IU:n ja 1 000 IU:n valmisteet) tai 5 ml (2 000 IU:n ja 3 000 IU:n valmisteet) liuotinta (kirkas injektiopullo tyypin 1 lasia, harmaa bromobutyylikumitulppa)

ruiskun mäntä

injektiopullon liitinosa

injektiokanyyli-/letkuvälineistö

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Kovaltry-valmisteen pakkausselosteessa on tarkka kuvilla varustettu käyttöohje käyttövalmiin liuoksen valmistukseen ja antoon.

Käyttövalmis lääkevalmiste on kirkas ja väritön liuos.

Kovaltry-injektiokuiva-aine liuotetaan vain pakkauksen esitäytetyssä ruiskussa olevaan liuottimeen (2,5 ml tai 5 ml injektionesteisiin käytettävää vettä) ja käyttäen injektiopullon liitinosaa. Valmiste on valmisteltava infuusiota varten aseptisissa olosuhteissa. Jos jokin pakkauksen välineistä on avattu tai vaurioitunut, älä käytä kyseistä välinettä.

Käyttövalmiiksi sekoittamisen jälkeen liuos on kirkas. Parenteraaliset lääkevalmisteet on tarkastettava silmämääräisesti ennen antoa mahdollisten hiukkasten ja värimuutosten varalta. Kovaltry-valmistetta ei saa käyttää, jos liuoksessa on hiukkasia tai sameutta.

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen liuos vedetään takaisin ruiskuun. Kovaltry on saatettava käyttövalmiiksi ja annettava kussakin pakkauksessa mukana olevia välineitä (injektiopullon liitinosa, esitäytetty ruisku, injektiokanyyli-/letkuvälineistö) käyttäen.

Käyttövalmiiksi saatettu valmiste on suodatettava ennen antoa mahdollisten hiukkasten poistamiseksi liuoksesta. Kovaltry-valmiste suodatetaan injektiopullon liitinosaa käyttämällä.

Valmisteen mukana toimitettua injektiokanyyli-/letkuvälineistöä ei saa käyttää veren ottamiseen, koska siinä on linjasuodatin.

Vain kerta-annoksena annettavaksi.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksa

8. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/15/1076/002 - Kovaltry 250 IU

EU/1/15/1076/012 - Kovaltry 250 IU

EU/1/15/1076/004 - Kovaltry 500 IU

EU/1/15/1076/014 - Kovaltry 500 IU

EU/1/15/1076/006 - Kovaltry 1000 IU

EU/1/15/1076/016 - Kovaltry 1000 IU

EU/1/15/1076/008 - Kovaltry 2000 IU

EU/1/15/1076/010 - Kovaltry 3000 IU

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä:

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä