Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamivudine Teva (lamivudine) – Pakkausseloste - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiLamivudine Teva
ATC-koodiJ05AF05
Lääkeainelamivudine
ValmistajaTeva B.V.

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

Lamivudine Teva 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen lamivudiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Lamivudine Teva on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lamivudine Teva -tabletteja

3.Miten Lamivudine Teva -tabletteja otetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Lamivudine Teva -tablettien säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Lamivudine Teva on ja mihin sitä käytetään

Lamivudine Tevan vaikuttava aine on lamivudiini.

Lamivudine Tevaa käytetään pitkäaikaista (kroonista) hepatiitti B -infektiota sairastavien aikuisten hoitoon.

Lamivudine Teva on viruslääke, joka heikentää hepatiitti-B virusta ja se kuuluu nukleosidianalogikäänteiskopioijaentsyymin estäjiksi (NRTI) kutsuttuihin lääkkeisiin.

Hepatiitti B on virus, joka aiheuttaa pitkäaikaisen (kroonisen) maksatulehduksen ja voi johtaa maksavaurioon. Lamivudine Tevaa voidaan käyttää potilailla, joilla on maksan toimintahäiriö, mutta maksa kuitenkin toimii normaalisti (kompensoitu maksasairaus).

Lamivudine Teva -hoito voi vähentää kehossasi olevien hepatiitti B-virusten määrää. Tämän pitäisi pienentää maksavauriota ja parantaa maksasi toimintakykyä. Lamivudine Teva -hoito ei vaikuta samalla tavalla kaikkiin potilaisiin. Lääkäri valvoo säännöllisillä verikokeilla, miten hoito tehoaa sinuun.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lamivudine Teva -tabletteja

Älä ota Lamivudine Teva -tabletteja

-jos olet allerginen lamivudiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Keskustele lääkärin kanssa, jos arvelet tämän koskevan sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Jotkut Lamivudine Tevaa tai muita samanlaisia lääkkeitä saavat potilaat ovat alttiimpia vakaville haittavaikutuksille. Sinun on hyvä tietää lisäriskeistä:

jos sinulla on joskus ollut muunlaisia maksasairauksia, kuten hepatiitti C –infektio

jos olet vakavasti ylipainoinen (erityisesti, jos olet nainen)

Keskustele lääkärin kanssa, jos jokin näistä koskee sinua. Voit tarvita ylimääräisiä tarkistuskäyntejä, joihin liittyy myös verikokeita, lääkityksesi aikana. Ks. lisätietoja riskeistä kohdasta 4.

Älä lopeta Lamivudine Teva -hoitoa ilman lääkärin ohjetta, koska on olemassa mahdollisuus, että maksatulehduksesi pahenisi. Kun lopetat Lamivudine Teva -hoidon, lääkäri jatkaa seurantaasi vähintään neljän kuukauden ajan mahdollisten ongelmien varalta. Tämä tarkoittaa, että sinulta otetaan verinäytteitä maksaentsyymiarvojen selvittämiseksi. Kohonneet maksaentsyymiarvot saattavat olla merkki maksavauriosta. Ks. lisätietoa Lamivudine Tevan ottamisesta kohdasta 3.

Tarkkaile tärkeitä oireita

Jotkut hepatiitti B -infektion hoitoon lääkkeitä käyttävät potilaat saavat muita tautitiloja, jotka voivat olla vakavia. Sinun on tiedettävä, mitä tärkeitä merkkejä ja oireita on tarkkailtava, kun saat Lamivudine Teva -hoitoa.

Lue tieto tämän pakkausselosteen kohdasta 4: ’Muut mahdolliset hepatiitti B-infektion hoidon haittavaikutukset’

Suojaa muita ihmisiä

Hepatiitti B -infektio leviää seksuaalisen kanssakäymisen välityksellä henkilöstä, jolla on tämä infektio tai infektoituneen veren välityksellä (esim. käyttämällä samoja injektioneuloja). Lamivudine Teva ei estä sinua tartuttamasta hepatiitti B -infektiota muihin. Suojataksesi muita hepatiitti B - tartunnalta:

Käytä kondomia, jos harrastat suuseksiä tai olet sukupuoliyhteydessä.

Varo veren välityksellä tapahtuvaa tartuntaa – esim. älä käytä samoja neuloja muiden kanssa.

Muut lääkevalmisteet ja Lamivudine Teva

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, mukaan lukien luontaislääkkeet ja muut reseptivapaat lääkkeet.

Muista kertoa lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos alat käyttää jotain uutta lääkettä Lamivudine Teva -hoidon aikana.

Näitä lääkkeitä ei pidä käyttää yhdessä Lamivudine Tevan kanssa:

muita lamivudiinia sisältäviä lääkkeitä, joita käytetään HIV:n (AIDS-virustartunnan) hoitoon

emtrisitabiini (käytetään HIV-infektion tai hepatiitti-B-infektion hoitoon)

kladribiini (käytetään karvasoluleukemian hoitoon).

Kerro lääkärille, jos saat jotain näistä lääkkeistä.

Raskaus

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista:

Keskustele lääkärin kanssa Lamivudine Tevan raskaudenaikaiseen käyttöön liittyvistä vaaroista ja hyödyistä.

Älä lopeta Lamivudine Teva -hoitoa ilman lääkärin määräystä.

Imetys

Lamivudine Teva voi erittyä äidinmaitoon. Jos imetät tai suunnittelet imettäväsi: keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Lamivudine Tevaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lamivudine Teva saattaa aiheuttaa väsymystä, mikä voi vaikuttaa kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita.

Älä aja autoa tai käytä koneita, ennen kuin olet varma, ettei tämä koske sinua.

3.Miten Lamivudine Teva –tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Pidä jatkuvasti yhteyttä lääkäriin

Lamivudine Teva auttaa pitämään hepatiitti B -infektiosi hallinnassa. Sinun on jatkettava sen ottamista joka päivä pitämään tautisi hallinnassa ja estämään sen pahenemisen.

Pidä yhteyttä lääkäriin äläkä lopeta Lamivudine Tevan ottamista ilman, että lääkäri neuvoo tekemään niin.

Kuinka paljon Lamivudine Tevaa on otettava

Tavanomainen Lamivudine Teva -annos on yksi tabletti (100 mg lamivudiinia) kerran vuorokaudessa.

Lääkäri voi määrätä sinulle pienemmän annoksen, jos sinulla on munuaisten toiminnassa häiriötä. Lamivudiinista on olemassa oraaliliuos potilaille, jotka tarvitsevat pienemmän annoksen tai jotka eivät pysty nielemään tabletteja.

Keskustele lääkärin kanssa, jos tämä koskee sinua.

Jos saat jo jotain muuta lamivudiinia sisältävää lääkettä HIV-infektion hoitoon, lääkäri jatkaa hoitoasi suuremmalla annoksella (yleensä 150 mg kahdesti vuorokaudessa), koska Lamivudiini Tevan sisältämä lamivudiiniannos (100 mg) ei ole riittävä HIV-infektion hoitoon. Jos suunnittelet muuttavasi HIV-lääkitystäsi, keskustele asiasta ensin lääkärin kanssa.

Niele tabletit kokonaisina veden kera. Lamivudine Teva voidaan ottaa ruuan kanssa tai tyhjään mahaan.

Jos otat enemmän Lamivudine Teva -tabletteja kuin sinun pitäisi

Sinulle ei todennäköisesti aiheudu vakavia ongelmia, jos olet vahingossa ottanut liian suuren annoksen lääkettä. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Lamivudine Teva -tabletteja

Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota se heti, kun muistat. Jatka sen jälkeen lääkkeen ottamista kuten ennenkin.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Älä lopeta Lamivudine Teva -tablettien ottoa

Älä lopeta Lamivudine Teva -tablettien ottamista keskustelematta asiasta lääkärin kanssa. On vaara, että hepatiitti-infektiosi pahenee (ks. kohta 2). Kun lopetat Lamivudine Tevan ottamisen, lääkärisi seuraa sinua ainakin neljän kuukauden ajan ongelmien varalta. Tämä tarkoittaa verikokeiden ottamista kohonneiden maksaentsyymiarvojen havaitsemiseksi. Kohonneet maksaentsyymiarvot saattavat olla merkki maksavauriosta.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Alla lueteltujen Lamivudine Tevan haittavaikutusten lisäksi myös muita tautitiloja voi ilmaantua hepatiitti B –infektion hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden käytön yhteydessä.

On tärkeää, että luet otsikon ’Muut mahdolliset hepatiitti B-infektion hoidon haittavaikutukset’ alla olevan tiedon.

Lamivudiinilla tehdyissä kliinisissä lääketutkimuksissa yleisesti ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat väsymys, hengitystieinfektiot, epämiellyttävä tunne kurkussa, päänsärky, mahavaivat ja -kivut,

pahoinvointi, oksentelu ja ripuli, maksaentsyymiarvojen ja lihasten tuottamien entsyymien määrän nousu (ks. alla).

Allerginen reaktio

Nämä ovat harvinaisia (voi esiintyä 1 potilaalla tuhannesta). Oireita ovat:

*silmäluomien, kasvojen tai huulien turvotus

*nielemis- tai hengitysvaikeudet

Ota heti yhteys lääkäriin, jos saat näitä oireita. Lopeta Lamivudine Tevan käyttö.

Haittavaikutukset, joita Lamivudine Tevan katsotaan aiheuttavan:

Hyvin yleinen haittavaikutus (näitä voi olla useammalla kuin yhdellä kymmenestä), jotka voivat näkyä verikokeissa:

joidenkin maksaentsyymien (transaminaasien) määrän lisääntyminen. Tämä voi olla merkki maksatulehduksesta tai maksavaurioista.

Yleinen haittavaikutus (näitä voi olla enintään yhdellä kymmenestä):

krampit ja lihaskivut

koholla oleva ihottuma tai paukamat missä tahansa keholla

Yleinen haittavaikutus, joka voi näkyä verikokeissa:

lihasten tuottamien entsyymien (kreatiinifosfokinaasien) määrän lisääntyminen. Tämä voi olla merkki kudosvaurioista.

Muita haittavaikutuksia

Muita haittavaikutuksia on ollut hyvin pienellä määrällä potilaista, mutta niiden tarkkaa esiintyvyyttä ei tiedetä.

lihaskudoksen vauriot

maksasairauden merkittävä paheneminen Lamivudine Teva -hoidon lopettamisen jälkeen tai hoidon aikana, jos hepatiitti B –virus tulee resistentiksi Lamivudine Tevalle. Tämä tila voi joillakin potilailla johtaa kuolemaan.

maitohappoasidoosi (ks. seuraava kohta ’Muut mahdolliset hepatiitti B-infektion hoidon haittavaikutukset’)

Haittavaikutus, joka voi näkyä verikokeissa:

veren hyytymiseen vaikuttavien solujen määrän väheneminen (trombosytopenia).

Jos saat haittavaikutuksia

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Muut mahdolliset hepatiitti B-infektion hoidon haittavaikutukset

Lamivudine Teva ja muut vastaavat lääkkeet (NRTIt), voivat aiheuttaa muita tautitiloja hepatiitti B – infektion hoidon yhteydessä.

Maitohappoasidoosi on harvinainen mutta vakava haittavaikutus

Joillekin Lamivudine Tevaa tai muita sen kaltaisia lääkkeitä (NRTI-lääkkeet) saaville henkilöille voi kehittyä maitohappoasidoosiksi kutsuttu tila ja siihen liittyen maksa voi suurentua.

Maitohappoasidoosissa kehoon kertyy maitohappoa. Tämä on harvinaista; jos sitä tapahtuu, se tapahtuu yleensä muutaman hoitokuukauden jälkeen. Se voi olla hengenvaarallista ja aiheuttaa sisäelinten toiminnan pettämisen.

Maitohappoasidoosi kehittyy todennäköisemmin henkilöille, joilla on maksasairaus tai jotka ovat hyvin ylipainoisia, erityisesti naisille.

Maitohappoasidoosin oireita ovat:

syvä, nopea, raskas hengitys

uneliaisuus

raajojen tunnottomuus tai heikkous

huonovointisuus, oksentelu

mahakivut.

Lääkäri seuraa tilaasi hoidon aikana maitohappoasidoosin oireiden havaitsemiseksi. Jos sinulla on jokin yllä luetelluista oireista tai muita sinua huolestuttavia oireita:

Ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Lamivudine Teva –tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä Lamivudine Teva -tabletteja, jos huomaat näkyviä muutoksia tabletin ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lamivudine Teva sisältää

-Vaikuttava aine on lamivudiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 100 mg lamivudiinia.

-Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti ja magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), makrogoli, polysorbaatti 80, keltainen rautaoksidi (E172) ja punainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Oranssi, kapselin muotoinen, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti – kaiverrus “L100” toisella puolella. Toisella puolella ei ole merkintöjä.

Lamivudine Teva on pakattu alumiiniläpipainopakkauksiin, joissa on 28, 30, 84 tai 100 tablettia, tai HDPE-purkkeihin, joissa on 60 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

TEVA BV

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

Valmistajat

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

H-4042 Debrecen

Unkari

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Iso-Britannia

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

Teva Operations Poland Sp.z o. o. Mogilska 80 Str.

31-546 Krakova Puola

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

ratiopharm GmbH

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

България

Magyarország

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Teл: +359 2 489 95 82

Tel.: +36 1 288 64 00

Česká republika

Malta

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +420 251 007 111

L-Irlanda

 

Τel: +353 51 321740

Danmark

Nederland

Teva Denmark A/S

Teva Nederland B.V.

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +31 (0) 800 0228400

Deutschland

Norge

Teva GmbH

Teva Norway AS

 

Tel: +49 731 402 08

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti

Österreich

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Eesti filial

Tel: +43(0)1 970070

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Polska

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.: +48 22 345 93 00

España

Portugal

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +34 91 387 32 80

Tel: +351 21 476 75 50

France

România

Teva Santé

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +4021 230 65 24

Hrvatska

Slovenija

Pliva Hrvatska d.o.o.

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +386 1 58 90 390

Ireland

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

Tel: +353 (0)51 321 740

 

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977628500

Lietuva

 

UAB “Sicor Biotech”

 

Tel: +370 5 266 02 03

 

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi {pvm}

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä