Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Levetiracetam Hospira (levetiracetam) – Myyntipäällysmerkinnät - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiLevetiracetam Hospira
ATC-koodiN03AX14
Lääkeainelevetiracetam
ValmistajaHospira UK Limited

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 10 tai 25 injektiopullon kotelo

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten levetirasetaami

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi injektiopullo sisältää 500 mg/5 ml levetirasetaamia.

Yksi ml sisältää 100 mg levetirasetaamia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Muita aineita ovat natriumasetaattitrihydraatti, väkevä etikkahappo, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi. Lue lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten

500 mg/5 ml

10 injektiopulloa

25 injektiopulloa

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laimenna ennen käyttöä

Laskimoon

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytä välittömästi laimentamisen jälkeen.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Hospira UK Limited

Hurley, SL6 6RJ

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/889/001

EU/1/13/889/002

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.Tiedot pistekirjoituksella

Vapautettu pistekirjoituksesta.

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

5 ml:n injektiopullo

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml steriili konsentraatti levetirasetaami

i.v.

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytä välittömästi laimentamisen jälkeen.

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖNÄ

500 mg/5 ml

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä