Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Valmisteyhteenveto - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiMabCampath
ATC-koodiL01XC04
Lääkeainealemtuzumab
ValmistajaGenzyme Europe B.V.
Infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Väritön tai kellertävä.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

MabCampath 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi ml sisältää 10 mg alemtutsumabia.

Yksi injektiopullo sisältää 30 mg alemtutsumabia.

Alemtutsumabi on geeniteknologisesti valmistettu humanisoitu IgG1 kappa monoklonaalinen vasta-

aine, joka on spesifinen 21–28 kD lymfosyytin pintaglykoproteiinille (CD52). Vasta-aine on tuotettu nisäkkäästä (Kiinan hamsterin munasarjat) peräisin olevassa soluviljelmässä,myyntilupaajoka on suspensiona ravintoaineliuoksessa.

3. LÄÄKEMUOTO

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

MabCampath on indisoitu kroonisen B-lymfosyytt l ukemianenää(B-KLL) hoitoon potilailla, joille

fludarabiiniyhdistelmähoito ei ole sopiva.

4Lääke.2 Annostusvalmisteellaja antotapa

ei

MabCampath tulee antaa syövän hoitoon p rehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus

Ensimmäisellä hoitoviiko MabCampathia tulee antaa päivittäin suurennettavin annoksin: ensimmäisenä päivänä 3 g, toisena päivänä 10 mg ja kolmantena päivänä 30 mg edellyttäen, että potilas sietää jok isen nnoksen hyvin. Tämän jälkeen suositeltava vuorokausiannos on 30 mg, joka annetaan 3 kertaa iikossa joka toinen päivä korkeintaan 12 viikon ajan.

Useimmilla potilailla annos voidaan nostaa 30 mg:aan 3–7 päivässä. Jos potilaalle kuitenkin ilmaantuu 3 mg:n tai 10 mg:n annoksella keskivaikeita tai vakavia haittavaikutuksia, kuten hypotonia, horkka, kuume, hengenahdistus, vilunväristykset, ihottumat ja bronkospasmi (joista jotkut voivat olla sytokiinien vapautumisesta johtuvia), tulee tämän annoksen antamista jatkaa päivittäin, kunnes potilas sietää sen hyvin, ennen kuin annoksen suurentamista jatketaan (ks. kohta 4.4).

Hoidon keston mediaani oli 11,7 viikkoa MabCampath valmistetta ensilinjan hoitona saaneilla potilailla ja 9,0 viikkoa aiemmin hoidetuilla potilailla.

Kun kaikki täydellisen vasteen laboratorio- ja kliiniset kriteerit täyttyvät, tulee MabCampath-hoito lopettaa ja potilaan tilaa tarkkailla. Jos potilaan tila paranee (ts. saavutetaan osittainen vaste, tai sairaudentila stabiloituu) ja sen jälkeen saavutetaan vähintään 4 viikon tasannevaihe ilman tilan parantumista, tulee MabCampath-hoito lopettaa ja potilaan tilaa tarkkailla. Hoito tulee lopettaa, jos sairauden todetaan etenevän.

Annoksen muuttamisohjeet

Samanaikaiset lääkevalmisteet

Esilääkitys

Potilaille tulee antaa esilääkityksenä steroideja suun kautta tai laskimonsisäisesti, asianmukainen antihistamiini ja kipulääke 30–60 minuuttia ennen jokaista MabCampath-infuusiota annoslisäyksen yhteydessä ja sen jälkeen kliinisen tarpeen mukaan (ks. kohta 4.4).

Antibioottiprofylaksi

Antibiootteja ja viruslääkkeitä tulee antaa rutiininomaisesti kaikille potilaille koko MabCampath- hoidon ajan ja sen jälkeen (ks. kohta 4.4).

MabCampathin toimintamekanismin takia vaikeaa lymfopeniaa sairastaville ei ole suositelt ja annosmuutoksia.

Jos potilaalla ilmenee vakava infektio tai hematologinen toksisuus, tulee MabCampath-hoito keskeyttää kunnes tila korjaantuu. Suositus on, että MabCampath-hoito keske tetään potilailla, joiden

verihiutaleiden määrä laskee alle tason 25 000/ l tai joiden neutrofiilien absoluuttinen määrä (ANC) putoaa alle tason 250/ l. MabCampath-hoito voidaan aloittaa uudelleen, kun infektio tai

hematologinen toksisuus on korjaantunut. MabCampath-hoito on lopetettava kokonaan, jos potilaalla

 

 

 

enää

ilmenee autoimmuunianemia tai autoimmuunitrombosytopenia. Seuraavassamyyntilupaataulukossa annetaan

suositukset annostelun muuttamiseksi hematologisen toksisuuden ilmetessä hoidon aikana.

 

 

 

 

 

 

 

Hematologiset arvot

 

Annoksen muuttaminen*

 

 

 

 

 

 

ANC <250/ l ja/tai v rih utaleiden määrä ≤25 000/ l

 

 

Lääkevalmisteella

eiKeskeytä MabCampath-hoito. Aloita

 

Ensimmäinen ilmaantuminen

 

 

 

MabCampath-hoito uudelleen 30 mg:n

 

 

 

annoksella, kun ANC ≥500/ l ja

 

 

 

verihiutaleiden määrä ≥50 000/ l.

 

Toinen ilmaantuminen

 

Keskeytä MabCampath-hoito. Aloita

 

 

 

MabCampath-hoito uudelleen 10 mg:n

 

 

 

annoksella, kun ANC ≥500/ l ja

 

 

 

verihiutaleiden määrä ≥50 000/ l.

 

Kolmas ilma ntuminen

 

Lopeta MabCampath hoito.

 

 

ANC-arvon ja/tai trombosyyttien määrän pieneneminen ≤50 %:iin lähtötasosta potilailla,

 

joilla hoidon alkaessa lähtötason ANC ≤250/ l ja/tai lähtötason

 

trombosyyttimäärä ≤25 000/ l

 

 

Ensimmäinen ilmaantuminen

 

Keskeytä MabCampath-hoito. Aloita

 

 

 

MabCampath-hoito uudelleen 30 mg:n

 

 

 

annoksella, kun arvot ovat palanneet

 

 

 

lähtötasoon.

 

 

Toinen ilmaantuminen

 

Keskeytä MabCampath-hoito. Aloita

 

 

 

MabCampath-hoito uudelleen 10 mg:n

 

 

 

annoksella, kun arvot ovat palanneet

 

 

 

lähtötasoon.

 

 

Kolmas ilmaantuminen

 

Lopeta MabCampath hoito.

* Jos hoidon keskeyttämisestä on yli 7 päivää, aloita MabCampath-hoito 3 mg:n annoksella ja suurenna annos 10 mg:aan ja lopulta 30 mg:aan sietokyvyn mukaan.

Erityisryhmät
Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)
Samat suositukset kuin on edellä esitetty aikuisille. Potilaita on tarkkailtava huolellisesti (ks. kohta 4.4).
Munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat
Tutkimuksia ei ole tehty.

Pediatriset potilaat

MabCampathin turvallisuutta ja tehoa alle 17 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

MabCampath-liuos tulee valmistaa kohdassa 6.6 annettujen ohjeiden mukaan. Kaikki annokset tulee antaa noin 2 tunnin kestoisina laskimonsisäisinä infuusioina.

myyntilupaa

4.3Vasta-aiheet

-

yliherkkyys alemtutsumabille, jyrsijöiden proteiineille tai mille tahansa valmisteen apuaineille

-

aktiiviset systeemiset infektiot

 

enää

-

HIV

 

-

aktiiviset muut maligniteetit

rotoimetei

-

raskaus

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät v

 

LääkevalmisteellaJos nämä haitta ikutukset ovat keskivaikeita tai vakavia, tulee hoitoa jatkaa samalla annoksella asiaankuuluva esilääkitys mukaan lukien, kunnes potilas sietää hyvin ko. annoksen, ennen kuin

Akuutteja haittavaikutuksia, joita voi siintyä aloitusannosta nostettaessa ja joista jotkut voivat johtua sytokiinien vapautumista, ovat hypotonia, vilunväristykset/horkka, kuume, hengenahdistus, ja ihottumat. Muita haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, nokkosihottuma, oksentelu, väsymys, dyspnea, päänsärky, kutina, ripuli ja bronkospasmi. Infuusioon liittyvien haittavaikutusten esiintyvyys oli suurin

ensimmäisellä hoitoviikolla, ja

e laski toisella tai kolmannella hoitoviikolla MabCampath-hoitoa

saaneilla potilailla, sekä aie

in hoitamattomilla että aiemmin hoidetuilla potilailla.

annosta nost taan. Jos hoidon keskeyttämisestä on yli 7 päivää, tulee MabCampath-hoito aloittaa alusta annosta asteittain lisäten.

MabCampath-hoitoa saaneilla potilailla on esiintynyt ohimenevää hypotoniaa. Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilaita, joill on iskeeminen sydänsairaus, angina pectoris ja/tai joilla on verenpainelääkitys. Tässä potilasryhmässä on todettu MabCampath-infuusioon liittyviä sydäninfarkteja ja sydämenpysähdyksiä.

Sydämen toimintaa on arvioitava ja tarkkailtava (esimerkiksi kaikukardiografia, sydämen syke ja kehon paino) jos potilasta on aikaisemmin hoidettu mahdollisesti kardiotoksisilla lääkkeillä.

Potilaille suositellaan annettavaksi esilääkityksenä kortikosteroideja joko suun kautta tai laskimonsisäisesti 30–60 minuuttia ennen jokaista MabCampath-infuusiota annoslisäysvaiheen aikana ja kliinisen tarpeen mukaan. Steroidien antaminen voidaan keskeyttää tarpeen mukaan sen jälkeen kun suurin annos on saavutettu. Lisäksi potilaalle voidaan antaa suun kautta otettavaa antihistamiinia, esim. 50 mg difenhydramiinia, ja kipulääkettä, esim. 500 mg parasetamolia. Jos akuutit

infuusioreaktiot edelleen jatkuvat, voidaan infuusioaikaa pidentää 8 tuntiin laskettuna käyttövalmiin MabCampath-infuusioliuoksen valmistamisesta.

MabCampath-valmisteen farmakologiseen vaikutukseen perustuva lymfosyyttien vaikea puutostila kehittyy väistämättä ja voi kestää pitkään. CD4 ja CD8 T-solujen määrä alkaa nousta 8–12 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta ja niiden korjaantuminen jatkuu usean kuukauden ajan hoidon lopettamisen jälkeen. MabCampathia ensilinjan hoitona saavilla potilailla CD4+-määrän palautuminen arvoon ≥200 solua/µl tapahtui 6 kuukaudessa hoidon jälkeen; kaksi kuukautta hoidon jälkeen mediaani oli kuitenkin 183 solua/µl. Aiemmin hoidetuilla MabCampath-hoitoa saavilla potilailla keskimääräinen aika, joka kuluu 200 solua/ l -tason saavuttamiseksi, on 2 kuukautta viimeisen MabCampath-infuusion jälkeen, mutta aikaa voi kulua yli 12 kuukautta ennen kuin hoidon aloittamista

edeltänyt keskimääräinen taso saavutetaan. Tämä voi altistaa potilaat opportunistisille infektioille.

Koska voimakkaasti lymfopenisillä potilailla saattaa esiintyä käänteishyljintäämyyntilupaa(Transfusion Associated Graft versus Host Disease, TAGVHD), suositellaan,enääettä MabCampath-hoitoa saaneille

Erittäin suositeltavaa on, että potilaille aloitetaan infektioiden estolääkitys hoidon aikana (esim.

1 tabletti trimetopriimi/sulfametoksatsolia 2 kertaa päivässä, 3 kertaa viikossa, tai muu ehkäisevä hoito

Pneumocystis jiroveci -keuhkokuumetta vastaan, sekä tehokas suun kautta otettava herpeslääke, esim.

250 mg famsikloviiria kaksi kertaa vuorokaudessa). Estolääkitystä tulee jatk vähintään 2 kuukautta

MabCampath-hoidon lopettamisen jälkeen tai kunnes CD4+ määrä on palautunut aso e 200 solua/ l tai sen yli riippuen siitä, kumpi tapahtuu myöhemmin.

Suurentunut infektioon liittyvien komplikaatioiden riski on mahdollinen, jos potilasta hoidetaan useilla solunsalpaajalääkkeillä tai biologisilla aineilla.

annetaan säteilytettyjä verituotteita.

Oireetonta laboratoriotesteissä positiivista sytomegaloviruksen (CMV) viremiaa ei tule välttämättä

pitää vakavana infektiona, joka vaatii hoidon keskeyttämis . CMV-infektion oireita on seurattava jatkuvasti MabCampath-hoidon aikana ja vähintääneikaksi kuukautta hoidon lopettamisen jälkeen.

varmistuaLääkevalmisteellaCD52:n ekspression olemassaolosta. Ensilinjan hoitona MabCampathia saavilla potilailla ei havaittu CD52:n ekspression menetystä taudin etenemisen tai kuoleman aikaan.

Ohimenevää 3. tai 4. asteen neutropeniaa i menee hyvin yleisesti 5–8 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta. Ohimenevää 3. tai 4. asteen trombosytopeniaa ilmenee hyvin yleisesti 2 ensimmäisen hoitoviikon aikana, minkä jälkeen se a kaa useimmilla potilailla korjaantua. Potilaiden hematologisen tilan tarkkailu on tämän vuoksi indisoitu. Jos potilaalle kehittyy vaikea hematologinen toksisuus, tulee MabCampath-hoito keskeyttää kunn s tilanne korjaantuu. Hoito voidaan aloittaa uudelleen, kun hematologinen toksisuus on korjaantunut (ks. kohta 4.2). MabCampath-hoito on lopetettava kokonaan, jos potilaalla ilmenee auto mmuunoanemia tai autoimmuunitrombosytopenia.

Täydellinen verenkuva ja verihiutaleiden laskenta täytyy tehdä säännöllisin väliajoin MabCampath- hoidon aikana ja ielä tiheämmin potilailla, joille kehittyy sytopenioita.

CD52:n

spr ssion säännöllistä ja systemaattista monitorointia ei edellytetä rutiininomaisena

kliinisenä

äytäntönä. Jos hoidon uudelleen aloittamista kuitenkin harkitaan, on parasta ensin

MabCampath, muriinit tai kimeeriset monoklonaaliset vasta-aineet voivat aiheuttaa potilailla allergiaa tai yliherkkyyttä.

On syytä varautua yliherkkyysreaktioiden hoitamiseen sekä aloittamaan hätätoimenpiteet lääkevalmisteen annostuksen aikana mahdollisesti ilmaantuvan reaktion vuoksi. Lisätietoja on kohdassa 4.2.

Miesten ja hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee käyttää luotettavaa raskaudenehkäisymenetelmää hoidon aikana ja 6 kuukauden ajan MabCampath-hoidon päättymisen jälkeen (ks. kohdat 4.6 ja 5.3).

Raskaus

Tutkimuksia erityisesti iän vaikutuksesta MabCampathin käyttöön ja toksisuuteen ei ole tehty. Yleensä iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat) sietävät sytotoksista hoitoa huonommin kuin nuoremmat. Koska KLL:ää esiintyy yleisesti tässä vanhemmassa ikäryhmässä, tulee näitä potilaita tarkkailla huolellisesti (ks. kohta 4.2). Ensilinjan hoitoa saavilla ja aiemmin hoidetuilla potilailla ei havaittu merkittäviä ikään liittyviä teho- tai turvallisuuseroja; tietokantojen koot ovat kuitenkin rajallisia.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Vaikka MabCampath-valmisteella ei ole tehty lääkkeiden yhteisvaikutustutkimuksia, MabCampathin ja muiden lääkevalmisteiden välisiä kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia ei ole tiedossa. Koska MabCampath on ihmisellä esiintyvän kaltainen rekombinantti proteiini, P450-välitteistä lääkkeiden

yhteisvaikutusta ei odoteta esiintyvän. MabCampath-valmistetta ei kuitenkaan suositella annettavaksi

3 viikkoon muiden kemoterapia-aineiden annon jälkeen.

myyntilupaa

 

Vaikka asiaa ei ole tutkittu, suositeltavaa on, ettei potilaille anneta eläviä virusrokotteita ainakaan 12 kuukauteen MabCampath-hoidon päättymisen jälkeen. Kykyä kehittää ensisijainen tai anamnestinen humoraalivaste mille tahansa rokotteelle ei ole tutkittu.

4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys

MabCampath-valmisteen käyttö on kontraindisoitu raskauden aikana. Hu aani IgG:n tiedetään läpäisevän istukan. MabCampath saattaa myös läpäistä istukan ja mahdollisesti aiheuttaa sikiön B- ja T-solulymfosyyttien vajausta. MabCampathilla ei ole tehty el inten lisääntymistutkimuksia. Raskaudenaikaisen MabCampath-valmisteen käytön mahdollisista sikiöön kohdistuvista haittavaikutuksista ei ole tietoa.

 

 

 

ei

Miesten ja hedelmällisessä iässä olevien naisten tul käyttääenääluotettavaa ehkäisymenetelmää

MabCampath-hoidon aikana ja 6 kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen (ks. kohta 5.3).

Lääkevalmisteella

 

Imetys

 

 

 

MabCampath valmisteen erittymis stä äidinmaitoon ei ole tietoja. Jos hoito katsotaan

välttämättömäksi, imettäminen

ul

skeyttää hoidon ajaksi ja vähintään 4 viikon ajaksi

MabCampath-hoidon päättym

en jälkeen.

 

Hedelmällisyys

MabCampathista ei ole tehty riittäviä tutkimuksia, jotka arvioivat lääkkeen vaikutusta hedelmällisyyteen. Ei tiedetä, vaikuttaako MabCampath ihmisen lisääntymiskykyyn (ks. kohta 5.3).

4.7 Vai utus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Varovaisuutta täytyy kuitenkin noudattaa, sillä sekavuutta ja uneliaisuutta on raportoitu.

4.8 Haittavaikutukset

Alla olevassa taulukossa haittavaikutukset on ilmoitettu MedDRA:n elinjärjestelmäluokituksen (MedDRA SOC) mukaan. Esiintymistiheydet perustuvat kliinisen tutkimuksen tietoihin. Sopivinta MedDRA-termiä käytetään tietyn haittavaikutuksen ja sen synonyymien ja siihen liittyvien tilojen kuvaamiseen.

Esiintymistiheydet on määritetty erittäin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000). Harvinaisemmista tapahtumista ei ole tietoja tutkitun joukon koon vuoksi: n=147 ensilinjan hoitona

saavia potilaita ja n=149 aiemmin hoidettuja potilaita.

MabCampathin yleisimpiä haittavaikutuksia ovat: infuusioreaktiot (kuume, vilunväreet, hypotensio, urtikaria, pahoinvointi, ihottuma, takykardia, dyspnea), sytopeniat (neutropenia, lymfopenia, trombosytopenia, anemia), infektiot (sytomegalovirus-viremia, sytomegalovirus-infektio, muut infektiot), ruoansulatusjärjestelmän oireet (pahoinvointi, emeesi, vatsakipu) ja neurologiset oireet (unettomuus, ahdistus). Yleisimpiä vakavia haittavaikutuksia ovat sytopeniat, infuusioreaktiot ja immunosuppressio/infektiot.

Haittavaikutukset ensilinjan hoitona (first-line) saavilla potilailla

Turvallisuustiedot MabCampath valmistetta ensilinjan hoitona saavilla B-KLL-potilailla perustuvat haittavaikutuksiin, joita ilmeni satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa. Tähän tutkimukseen osallistui 147 potilasta ja siinä tutkittiin MabCampathia yksittäislääkkeenä 30 mg:n annoksena laskimonsisäisesti kolme kertaa viikossa 12 viikon ajan annoksen lisäysjakso mukaan lukien. Noin 97 % aiemmin hoitamattomista (ensilinjan) potilaista koki haittavaikutuksia. Ensilinjan hoitona saavilla potilailla yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia esiintyi yleensä ensimmä se ä hoitoviikolla.

Haittavaikutukset MabCampath-hoidon aikana tai 30 päivää sen päättymisen jälkeen on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Elinjärjestelmäluokitus

Hyvin yleinen

Yleinen

 

Melko harvinainen

 

 

 

 

 

myyntilupaa

Infektiot

Sytomegalovirus-

Pneumonia

 

Sepsis

 

viremia

Bronkiitti

 

Stafylokokkibakteremia

 

Sytomegalovirus-

Fary giitti

 

Tuberkuloosi

 

infektio

Suun ka didiaasi

Bronkopneumonia

 

 

ei

enää

 

Herpes ophthalmicus

 

 

 

Beetahemolyyttinen

 

 

 

 

streptokokki-infektio

 

 

 

 

Kandidiaasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukuelinten kandidiaasi

 

 

 

 

 

Virtsatieinfektio

 

 

 

 

 

Kystiitti

 

 

 

 

 

Vartalosilsa

 

 

 

 

 

Nasofaryngiitti

 

 

 

 

 

Nuha

 

 

 

 

 

Veri ja imukudos

 

Kuumeinen

 

Agranulosytoosi

 

 

neutropenia

 

Lymfosytopenia

 

 

Neutropenia

 

Lymfadenopatia

 

 

Leukopenia

 

Nenäverenvuoto

 

 

Trombosytopenia

 

 

 

Anemia

 

 

Immuunijärjestelmä

 

 

 

 

Anafylaktinen reaktio

 

 

 

 

 

Yliherkkyys

Aineenvaihdunta ja

 

Painonlasku

 

Tuumorilyysioireyhtymä

Lääkevalmisteella

 

 

 

Hyperglykemia

ravitsemus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaisproteiinin lasku

 

 

 

 

 

Anoreksia

 

 

 

 

 

Psyykkiset häiriöt

 

Ahdistuneisuus

 

 

Hermosto

 

Synkopee

 

Vertigo

 

 

Huimaus

 

 

 

 

Vapina

 

 

 

 

Parestesia

 

 

 

 

Hypoestesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinjärjestelmäluokitus

Hyvin yleinen

 

Yleinen

 

 

Melko harvinainen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päänsärky

 

 

 

Silmät

 

 

 

 

 

Konjunktiviitti

Sydän

 

 

Syanoosi

 

 

Sydänpysähdys

 

 

 

Bradykardia

 

Sydäninfarkti

 

 

 

Takykardia

 

Angina pectoris

 

 

 

Sinustakykardia

Eteisvärinä

 

 

 

 

 

 

Eteisperäinen rytmihäiriö

 

 

 

 

 

 

Sinusbradykardia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supraventrikulaarinen

 

 

 

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

lisälyönti

Verisuonisto

Hypotensio

 

Hypertensio

 

Ortostaattinen hypotensio

 

 

 

 

 

 

Kuumat aallot

 

 

 

 

 

 

Punastuminen

Hengityselimet, rintakehä

 

 

Bronkospasmi

 

Hypoks

ja välikarsina

 

 

Dyspnea

 

 

Pleuraeffuusio

 

 

 

 

 

 

D sfo ia

 

 

 

 

 

 

Nuha

 

 

 

 

 

 

 

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

 

Oksentelu

 

 

Ileus

 

 

 

Vatsakipu

 

 

Suun vaivat

 

 

 

enää

 

Vatsavaivat

 

 

 

 

Ripuli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iho ja ihonalainen kudos

Nokkosihottuma

 

Allergi

ihottuma

Kutiava ihottuma

 

Ihottuma

 

Kuti a

 

 

Täpläinen ihottuma

 

 

 

Hyp rhidroosi

 

Punoittava ihottuma

 

 

ei

 

 

Dermatiitti

 

 

 

Eryteema

 

 

Luusto, lihakset ja

 

 

Myalgia

 

 

Luukipu

Lääkevalmisteella

 

TULES-kipu

 

Artralgia

sidekudos

 

 

 

 

 

 

Selkäkipu

 

 

TULES-rintakipu

 

 

 

 

 

 

Lihaskouristukset

Munuaiset ja virtsatiet

 

 

 

 

 

Vähentynyt virtsaneritys

 

 

 

 

 

 

Dysuria

Yleisoireet ja

Kuume

 

Väsymys

 

 

Limakalvotulehdus

antopaikassa todettavat

Vilunväristykset

 

Heikkous

 

 

Injektiokohdan punoitus

haitat

 

 

 

 

 

Paikallinen turvotus

 

 

 

 

 

 

Injektiokohdan turvotus

 

 

 

 

 

 

Huonovointisuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akuutteja infuusioon liittyviä reaktioita, kuten kuumetta, vilunväristyksiä, pahoinvointia, oksentelua, uupumusta, ihottumaa, urtikariaa, hengenahdistusta, päänsärkyä, kutinaa ja ripulia, on raportoitu. Suurin osa näistä reaktioista on vakavuudeltaan lieviä tai kohtalaisia. Akuutteja infuusioreaktioita esiintyy yleensä ensimmäisellä hoitoviikolla ja ne vähenevät merkittävästi sen jälkeen. Infuusioon liittyvät luokan 3 ja 4 reaktiot ovat melko harvinaisia ensimmäisen hoitoviikon jälkeen.

Haittavaikutukset aiemmin hoidetuilla potilailla

Turvallisuustiedot aiemmin hoidetuilla B-KLL-potilailla perustuvat 149 potilaaseen, jotka osallistuivat MabCampathin yksihaaraisiin tutkimuksiin (tutkimukset 1, 2 ja 3). Yli 80 % aiemmin hoidetuista potilaista voi odottaa saavan haittavaikutuksia, ja yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia esiintyy yleensä ensimmäisellä hoitoviikolla. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Elinjärjestelmä

Erittäin yleinen

Yleinen

 

Melko harvinainen

 

 

 

 

 

Infektiot

Sepsis

Sytomegalovirus-

 

Bakteeri-infektio

 

Keuhkokuume

infektio

 

Virusinfektio

 

Herpes simplex

Pneumocystis jiroveci

Sieni-ihottuma

 

 

-infektio

 

Laryngiitti

 

 

Pneumoniitti

 

Nuha

 

 

Sieni-infektio

 

Kynsisilsa

 

 

Kandidiaasi

 

 

 

 

Herpes zoster

 

 

 

 

Absessi

 

 

 

 

Virtsatietulehdus

 

 

 

 

Sinuiitti

 

 

 

 

Bronkiitti

 

 

 

 

Ylähengitystieinfektio

 

 

 

Faryngiitti

 

 

 

 

Infektio

 

 

Hyvän- ja pahanlaatuiset

 

 

 

 

Lymfooman kaltaiset

kasvaimet (mukaan

 

 

 

 

sairaudet

lukien kystat ja polyypit)

 

 

 

 

 

Veri ja imukudos

Granulosytopenia

Kuumeinen

 

Luu timen aplasia

 

Tromosytopenia

neutropenia

 

DIC

 

Anemia

Pansytopenia

 

Hemolyyttinen anemia,

 

 

Leukopenia

 

myyntilupaa

 

 

 

alentunut haptoglobiini

 

 

Lymfopenia

 

Luuydindepressio

 

 

Purppura

 

Nenäverenvuoto

 

 

ei

enää

 

Ienverenvuoto

 

 

 

Epänormaalit

 

 

 

hematologiset arvot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immuunijärjestelmä

 

 

 

 

Allergiset reaktiot

 

 

 

 

 

Vakava anafylaksia ja

 

 

 

 

 

muut yliherkkyysreaktiot

Aineenvaihdunta ja

Anor ksia

Hyponatremia

 

Hypokalemia

ravitsemus

 

Hypokalsemia

 

Pahentunut diabetes

 

 

Painon lasku

 

mellitus

 

 

Dehydraatio

 

 

 

 

Jano

 

 

 

 

 

 

 

 

Psyykkiset häiriöt

 

Sekavuus

 

Depersonalisaatio

 

 

Levottomuus

 

Persoonallisuushäiriöt

 

 

Masennus

 

Epänormaali

 

 

Unihäiriöt

 

ajatuksenkulku

 

 

Unettomuus

 

Impotenssi

 

 

 

 

 

Hermostuneisuus

 

 

 

 

 

Hermosto

Päänsärky

Vertigo

 

Synkopee

Lääkevalmisteella

Huimaus

 

Kävelyvaikeus

 

 

 

 

 

Vapina

 

Dystonia

 

 

Parestesia

 

Hyperstesia

 

 

Hypestesia

 

Neuropatia

 

 

Hyperkinesia

 

Makuaistin häiriöt

 

 

Makuaistin menetys

 

 

 

 

 

 

 

Silmät

 

Konjunktiviitti

 

Endoftalmiitti

Kuulo ja tasapainoelin

 

 

 

 

Kuurous

 

 

 

 

 

Tinnitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinjärjestelmä

Erittäin yleinen

Yleinen

 

Melko harvinainen

 

 

 

 

 

Sydän

 

Sydämentykytys

 

Sydämen pysähdys

 

 

Takykardia

 

Sydäninfarkti

 

 

 

 

 

Eteisvärinä

 

 

 

 

 

 

Supraventrikulaarinen

 

 

 

 

 

takykardia

 

 

 

 

 

 

Rytmihäiriöt

 

 

 

 

 

Bradykardia

 

 

 

 

 

Epänormaali EKG

 

 

 

 

 

Verisuonisto

Hypotensio

Hypertensio

 

Perifeerinen iskemia

 

 

Vasospasmi

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

Punoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

Hengityselimet,

Hengenahdistus

Hypoksia

 

Hengityksen vinkuminen

rintakehä- ja välikarsina

 

Veriyskös

 

Puristava

nne nielussa

 

 

Bronkospasmi

 

Keuhko nf

raatio

 

 

Yskä

 

 

Pleuraeffuus o

 

 

 

 

 

Hilje ty eet hengitysäänet

 

 

 

 

 

Hengit stiesairaus

 

 

 

 

Ruoansulatuselimistö

Oksentelu

Gastrointestinaalinen

Gastroenteriitti

 

Pahoinvointi

verenvuoto

 

Kielen haavauma

 

Ripuli

Haavainen stomatiitti

Ientulehdus

 

 

 

 

enää

 

Hikka

 

 

 

Stomatiitti

 

 

 

 

Vatsakivut

 

Röyhtäily

 

 

 

Dyspepsia

 

Suun kuivuminen

 

 

Umm tus

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

Ilmavaivat

 

 

 

Maksa ja sappi

 

Maksan

 

 

 

Lääkevalmisteella

toiminnanhäiriöt

 

 

 

Iho ja ihonalainen kudos

Kutina

Rakkulainen ihottuma

Makulo-papulaarinen

 

Urtikaria

Punoittava ihottuma

 

ihottuma

 

 

Ihottuma

 

 

 

Ihon sairaus

 

Hyp rhidroosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luusto, lihakset ja

 

Nivelvaivat

 

Jalkakivut

 

sidekudos

 

Lihaskipu

 

Lihasjännitys

 

 

Luustokivut

 

 

 

 

 

Selkäkipu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munuaiset ja virtsatiet

 

 

 

 

Hematuria

 

 

 

 

 

 

Virtsainkontinenssi

 

 

 

 

 

Heikentynyt virtsasuihku

 

 

 

 

 

Polyuria

 

 

 

 

 

 

Munuaisten

 

 

 

 

 

 

toiminnanhäiriöt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinjärjestelmä

Erittäin yleinen

Yleinen

 

Melko harvinainen

 

 

 

 

 

Yleisoireet ja

Vilunväreet

Rintakipu

 

Keuhkoödeema

antopaikassa todettavat

Kuume

Influenssan kaltaiset

Perifeerinen turvotus

haitat

Väsymys

oireet

 

Periorbitaalinen turvotus

 

 

Mukosiitti

 

Limakalvon haavaumat

 

 

Suun turvotus

 

Injektiokohdan mustelmat

 

 

Turvotus

 

Injektiokohdan ihottuma

 

 

Astenia

 

Injektiokohdan kipu

 

 

Pahoinvointi

 

 

 

 

Lämpötilan vaihtelun

 

 

 

tunne

 

 

 

 

Injektiokohdan reaktiot

 

 

 

Kipu

 

 

 

 

 

 

 

Lääkkeen jälkivalvonnan aikana havaitut haittavaikutukset

 

myyntilupaa

 

 

Infuusioon liittyvät reaktiot: Vakavia ja joskus kuolemaan johtavia reaktioita, mukaan lukien bronkospasmi, hypoksia, pyörtyminen, keuhkoinfiltraatiot, akuutti hengitysvaikeusoireyhtymä

(ARDS), hengityksen pysähtyminen, sydäninfarkti, rytmihäiriöt, akuutti s

dämen vajaatoiminta ja

sydämenpysähdys, on havaittu. Vakavia anafylaktisia ja muita yliherkk

sreaktioita, kuten

anafylaktista shokkia ja angioödeemaa, on raportoitu MabCampath-hoidon yhteydessä. Näitä oireita

voidaan lievittää tai niitä voidaan välttää käyttämällä esilääkitystä ja asteittaisia annoslisäyksiä (ks.

kohta 4.4).

enää

 

Infektiot: Vakavia ja joskus kuolemaan johtavia virusinfektioita (esim. adenovirus, parainfluenssa,

hepatiitti B, progressiivinen multifokaalinen leukoenk falopatia eli PML) bakteeri-infektioita (mukaan

infektioiden reaktivoitumista on esiintynyt valmistein kauppaantulon jälkeen. Suositeltu infektioiden estolääkitys näyttäisi vähentävän tehokka sti Pneumocystis jiroveci -keuhkokuume (PCP) ja herpes - infektioiden riskiä (ks. kohta 4.4).

lukien tuberkuloosi ja atyyppinen mykobakterioos , nokardioosi), alkueläin-infektioita (esimerkiksi

toksoplasma gondii) sekä sieni-infektioita (esim. r nokerebraalinen mukormykoosi) ja latenttien

Epstein Barr -virukseen (EBV) lii yvää lymfoproliferatiivista tautia on raportoitu, joskus kuolemaan johtaneita tapauksia.

Veri ja imukudos: vakavia verenvuotoja on raportoitu.

AineenvaihduntaLääkevalmisteellaja ravitsemus: Kuolemaan johtavaa tuumorilyysioireyhtymää on raportoitu. Hermosto: Trombosytopeniapotilailla on esiintynyt kuolemaan johtavaa kallonsisäistä verenvuotoa.

Immuunijärjestelmä: V kavia ja joskus kuolemaan johtavia autoimmuuni-häiriöitä, kuten autoimmuunihemolyyttistä anemia (AIHA), autoimmuunitrombosytopeniaa, aplastista anemiaa, Guillain-Barrén oireyhtymää ja sen kroonista muotoa eli kroonista inflammatorista demyelinoivaa

polyradi

ulon uropatiaa, on raportoitu. Positiivista Coombsin testiä on myös havaittu. Kuolemaan

johtavaa

nteishyljintää (Transfusion Associated Graft versus Host Disease, TAGVHD) on myös

raportoitu.

Sydän: Kongestiivista sydämen vajaatoimintaa, kardiomyopatiaa ja alentunutta ejektiofraktiota on raportoitu potilailla, joita on aiemmin hoidettu mahdollisesti kardiotoksisilla lääkkeillä.

4.9Yliannostus

Potilaat ovat saaneet toistuvasti jopa 240 mg:n annoksia MabCampathia. Näillä potilailla 3. tai

4. asteen haittavaikutusten, kuten kuumeen, hypotonian ja anemian esiintyminen, voi olla yleisempää. Spesifistä vastalääkettä MabCampath-valmisteelle ei tunneta. Yliannostus hoidetaan lopettamalla

Aiemmin hoitamattomat B-KLL-potilaat

MabCampathin annostelu ja antamalla tukihoitoa.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: antineoplastiset aineet, monoklonaaliset vasta-aineet, ATC-koodi: L01XC04.

Alemtutsumabi on geeniteknologisesti valmistettu humanisoitu IgG1 kappa monoklonaalinen vasta-

komplementaarisuudesta vastaavaa aluetta rotan monoklonaalisesta IgG2a-vasta-aineesta hum niin IgG1- immunoglobuliinimolekyyliin.

aine. Se on spesifinen 21–28 kD lymfosyytin pintaglykoproteiinille (CD52), jota esiintyy ensisijaisesti normaalien ja malignien B- ja T-lymfosyyttien pinnalla. Alemtutsumabimyyntilupaaon tuotettu siirtämällä kuusi

Alemtutsumabi aiheuttaa lymfosyyttien hajoamisen sitoutumalla erittäin ekspressi v seen, non- moduloivaan CD52-antigeeniin, jota esiintyy varsinkin kaikkien B- ja T- lymfosyy en, samoin kuin monosyyttien, tymosyyttien ja makrofagien pinnalla. Vasta-aine välittää lymfosyyttien hajoamista komplementtivälitteisen ja vasta-aine riippuvaisen soluvälitteisen sytotoksisuuden kautta. Antigeeniä on löydetty pienestä osasta (<5 %) granulosyyttejä, mutta ei erytrosyyteistä eikä verihiutaleista. Alemtutsumabin ei ole havaittu vahingoittavan hematopoieettisia kantasoluja eikä progenitorisoluja.

MabCampathin tehoa ja turvallisuutta arvioitiin faasin enää3. avoimessa, satunnaistetussa, vertailevassa tutkimuksessa hoitoa tarvitsevilla aiemmin hoitamattomilla (e silinjan hoito) B-KLL-potilailla (Rai- aste I–IV). MabCampathin osoitettiin olevan klorambusiilia parempi, kun ensisijaisena pääätetapahtumana oli progressiovapaa elinaika (PFS) (ks. kuva 1).

Kuva 1: Progressiovapaa elinaika ensilinjanei hoitotutkimuksessa (hoitoryhmittäin)

Arvioitu todennäköisyys

Lääkevalmisteella

Hazard ratio: 0,58

95 %:n CI: 0,43; 0,77

Stratified log-rank-test: P=0,0001

 

 

 

 

Riskipotilaiden määrä

 

Aika (kuukausina)

 

 

 

 

 

 

Toissijaisia päätetapahtumia olivat täydellinen hoitovaste(CR) ja hoidon kokonaisvaste (CR tai osittainen hoitovaste PR) prosentteina käytettäessä 1996 NCIWG-kriteerejä, hoitovasteen kesto, aika vaihtoehtoiseen hoitoon ja kahden hoitohaaran turvallisuus.

Aiemmin hoitamattomien potilaiden tutkimusjoukon ja tulosten yhteenveto

 

Hoitovasteen ja sen keston riippumaton arviointi

 

 

MabCampath

 

Klorambusiili

P-arvo

 

 

n=149

 

n=148

 

 

Ikä, mediaani (vuosina)

 

Ei oleellinen

 

III/IV Rai-asteen tauti

33,6 %

 

33,1 %

Ei oleellinen

 

 

 

 

 

 

 

Hoidon kokonaisvaste

83,2 %

 

55,4 %

<0,0001*

 

Täydellinen hoitovaste (CR)

24,2 %

 

2,0 %

<0,0001*

 

MRD negatiivinen****

7,4 %

 

0,0 %

0,0008*

 

Osittainen hoitovaste (PR)

59,1 %

 

53,4 %

Ei oleellinen

 

Hoitovasteen**, CR:n tai PR:n

N=124

 

N=82

Ei oleellinen

 

kesto (kuukausina)

16,2

 

12,7

 

 

K-M-mediaani (95 %:n

(11,5; 23,0)

 

(10,2; 14,3)

 

 

luottamusväli)

 

 

 

 

 

Aika vaihtoehtoiseen hoitoon

23,3

 

14,7

0,0001***

 

(kuukausina)

(20,7; 31,0)

 

(12,6; 16,8)

 

 

K-M-mediaani (95 %:n

 

 

 

 

 

luottamusväli)

 

 

 

 

 

*Pearsonin chi-square-testi tai Exact-testi

 

 

myyntilupaa

** Parhaimman hoitovasteen kesto

 

 

*** log-rank-testi ositettu Rai-ryhmittäin (Aste I–II vs. III–IV)

 

**** 4-värivirtaussytometrialla

 

 

 

 

 

Sytogeneettinen analyysi aiemmin hoitamattomilla B-KLL-potilailla:

 

 

 

 

enää

 

 

B-KLL:n sytogeneettisen profiilin on yhä eten vissä määrin tunnustettu antavan tärkeitä prognostisia

 

ei

 

 

 

 

Kromosomipoikkeavuudet luokiteltiin Döhnerin hierarkisen mallin mukaan. Ensilinjan hoitona saavilla potilailla, joita hoidettiin joko MabCampathilla tai klorambuusilla, 21 potilaalla oli 17p deleetio, 54 potilaalla 11q delee io, 34 potilaalla trisomia 12, 51 potilaalla normaali karyotyyppi ja 67 potilaalla yksinomaan 13q deleetio.

Hoidon kokonaisvaste o i pare pi klorambusiiliin verrattuna potilailla, joita hoidettiin MabCampathilla ja joi oli mikä tahansa 11q deleetio (87 % vs. 29 %; p<0,001) tai yksinomaan 13q deleetio (91 % . 62 %; p=0,0087). Hoitovasteen paranemista havaittiin MabCampath-hoitoa saavilla potilailla, joilla oli 17p deleetio (64 % vs. 20 %; p=0,0805). Täydellinen remissio oli myös parempi MabCampath-hoitoa saavilla potilailla, joilla oli yksinomaan 13q deleetio (27 % vs. 0 %; p=0,0009). Progressioton mediaanielinaika oli parempi MabCampath-hoitoa saavilla potilailla, joilla oli yksinomaan 13q deleetio (24,4 vs. 13,0 kuukautta; p=0,0170 ositettuna Rai-asteittain). Progressiovapaa elinaika parani potilailla, joilla oli 17p deleetio, trisomia 12 ja normaali karyotyyppi, mutta sitä ei voi pitää merkitsevänä pienen otoskoon takia.

tietoja, ja se saattaa ennustaa tiettyjen hoitojen hoitovasteen. Ensilinjan hoitona saavista potilaista (n=282),Lääkevalmisteellajoiden perustason sytogeeniset tiedot (FISH) olivat saatavilla tutkimuksessa 4, 82 %:lla havaittiin kromosomipoikkeavuuksia, kun taas 18 %:lla oli normaali karyotyyppi.

Sytomegaloviruksen arviointi PCR:llä:

Ensilinjan hoitona saavien potilaiden satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa (tutkimus 4) MabCampath-hoitohaaran potilaat testattiin viikoittain sytomegaloviruksen varalta polymeraasiketjureaktiomäärityksellä (PCR) hoidon alusta sen loppuun asti ja kahden viikon välein ensimmäisen kahden kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen. Tässä tutkimuksessa vain oireeton positiivinen PCR sytomegaloviruksen osalta raportoitiin 77/147:stä (52,4 %) MabCampath-hoitoa saavasta potilaasta; oireileva sytomegalovirusinfektio raportoitiin harvinaisempana 23/147:stä MabCampath-hoitoa saavasta potilaasta (16 %). MabCampath-hoitohaarassa 36/77:stä (46,8 %) potilaasta, joilla oli PCR positiivinen oireeton sytomegalovirus, sai virushoitoa ja näistä potilaista

47/77:stä (61 %) MabCampath-hoito keskeytettiin. MabCampath-hoidon aikaisella PCR positiivisella oireettomalla sytomegaloviruksella tai PCR positiivisella oireilevalla sytomegalovirusinfektiolla ei ole mitattavaa vaikutusta progressiovapaaseen elinaikaan (PFS).

Aiemmin hoidetut B-KLL-potilaat:

MabCampathin tehokkuuden määrittely perustuu valmisteella aikaansaadun kokonaishoitovasteen ja elossa olevien potilaiden määrän mukaan. Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto tiedoista, jotka on saatu kolmesta kontrolloimattomasta B-KLL-tutkimuksesta:

Tehokkuusparametrit

1. tutkimus

 

2. tutkimus

3. tutkimus

Potilaiden lukumäärä

 

 

 

Diagnostinen ryhmä

B-KLL-potilaat,

 

B-KLL-potilaat,

B-KLL-potil t

 

 

joille oli annettu

 

joilla ei saatu

(sekä yksi PLL-

 

 

alkyloivaa ainetta ja

hoitovastetta tai

potilas), joilla ei

 

 

joilla ei saatu

 

joiden tauti uusiutui

saatu hoitovastetta

 

 

hoitovastetta

 

tavanomaisen

tai joiden tauti

 

 

fludarabiinilla

 

kemoterapiahoidon

uusiutui

 

 

 

 

 

jälkeen

fludarabiini-hoidon

 

 

 

 

 

 

 

jälkeen

Ikä, mediaani (vuotta)

 

 

 

Sairauden vaikeusaste (%)

 

 

 

 

 

 

Rain aste III/IV

 

 

 

B-KLL-oireet

 

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

Edeltävät hoitojaksot (%):

 

 

 

 

 

 

Alkyloivat aineet

 

 

 

Fludarabiini

 

 

 

 

Aiempien hoitojaksojen

 

 

enää

 

 

lukumäärä (vaihteluväli)

3 (2–7)

 

3 (1–8)

 

3 (1–10)

Hoitojakson annostelun

Asteittain n

 

Asteittainen

Asteittainen

aloittaminen

 

 

ei

 

nostaminen 10 mg:sta

nostaminen

 

nostaminen 3 mg:sta

 

 

10 mg:n kautta

 

30 mg:aan

10 mg:sta 30 mg:aan

 

 

30 mg:aan

 

 

 

 

Hoitojakson viimeinen annostus

30 mg . . 3 kertaa

30 mg i.v. 3 kertaa

30 mg i.v. 3 kertaa

 

 

viikossa

 

viikossa

viikossa

Hoidon kokonaisvaste (%)

 

 

 

(95 %:n luottamusväli)

(23–43)

 

(8–33)

(11–47)

Täydellinen vaste

 

 

 

Osittainen vaste

 

 

 

Vasteen kesto, medi ni (kk)

 

 

 

(95 %:n luottamus

äli)

(5–8)

 

(5–23)

(6–19)

Vasteen saavuttamis en kulunut

 

 

 

 

 

 

aika, mediaani (

)

 

 

 

(95 %:n luottamusväli)

(1–2)

 

 

(1–5)

(2–4)

Elossa, ei etenemistä (kk)

 

 

 

(95 %:n luottamusväli)

(3–5)

 

 

(3–7)

(3–9)

Elossa (kk):

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

(95 %:n luottamusväli)

16 (12–22)

 

26 (12–44)

28 (7–33)

Kaikki potilaat

 

 

Potilaat, joilla havaittiin

33 (26–ES)

 

44 (28–ES)

36 (19–ES)

hoitovaste

 

 

 

 

 

 

 

ES = ei saavutettu

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Farmakokinetiikka

Farmakokinetiikkaa tutkittiin kroonista lymfaattista B-solu leukemiaa (B-KLL) sairastavilla potilailla,

jotka eivät olleet aiemmin saaneet MabCampath-hoitoa ja joiden aikaisempi hoito puriinianalogeilla ei ollut onnistunut. MabCampathia annettiin 2 tunnin pituisena laskimonsisäisenä infuusiona annosteluohjeiden mukaan, aloittaen 3 mg:sta ja lisäten annosta 30 mg:aan 3 kertaa viikossa korkeintaan 12 viikon ajan. MabCampathin farmakokinetiikka noudatti 2-tila mallia ja osoitti epälineaarista eliminaatiokinetiikkaa. Viimeisen 30 mg annoksen jälkeen vakaan tilan jakaantumistilavuus oli keskimäärin 0,15 l/kg (vaihteluväli 0,1–0,4 l/kg), osoittaen lääkeaineen jakautuvan pääasiassa solunulkoisiin nesteisiin ja plasmaan. Systeeminen puhdistuma väheni toistuvan annostelun yhteydessä vähentyneen reseptorivälitteisen puhdistuman takia (ts. CD52-reseptorien häviäminen). Toistuvan annostelun ja plasmassa sitä seuraavan lääkeainepitoisuuden kumulaation takia eliminaationopeus lähestyi nollatason kinetiikkaa. Puoliintumisaika ensimmäisen 30 mg annoksen jälkeen oli 8 tuntia (vaihteluväli 2–32 tuntia), ja viimeisen 30 mg annoksen jälkeen 6 tuntia (vaihteluväli 1–14 päivää). Vakaan tilan pitoisuudet saavutettiin noin 6 viikon hoidon jälkeen. Farmakokinetiikassa ei havaittu eroja mies- ja naispotilaiden välillä, eikä myöskään ikään liittyviä eroja.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Alemtutsumabin prekliininen arviointi eläimillä rajoittuu Cynomolgus-apinoihin s ä syystä, että CD52-vasta-aineen ekspressio puuttuu ei-kädellisiltä lajeilta.

Lymfosytopenia oli yleisin hoitoon liittyvä vaikutus tällä lajilla. Vähäistä kumulatiivista vaikutusta lymfosyyttivajeeseen nähtiin tutkittaessa toistuvia annoksia verrattuna kerta-annosta käyttäviin

tutkimuksiin. Lymfosyyttivaje palautui nopeasti, kun annostelu lopetettiin.myyntilupaaReversiibeliä neutropeniaa havaittiin päivittäisten laskimonsisäisten ja ihonalaisten 30 vrk jatkuneide annostelujen jälkeen,

mutta ei 14 vuorokautta jatkuneiden, kerran vuorokaudessa tapahtuneiden annostelujen jälkeen.

Luuydinnäytteiden histopatologiset koetulokset eivät osoitta eet merkittäviä hoidosta aiheutuneita

muutoksia. Laskimonsisäiset 10 ja 30 mg/kg:n kerta-an

oks t aiheuttivat keskivaikeaa ja vaikeaa

annosriippuvaista hypotoniaa, johon liittyi lievää takykardiaa.

enää

MabCampathin Fab-sitoutumista todettiin lymfoidisissa kudoksissa ja mononukleaarisessa

fagosyyttijärjestelmässä. Huomattavaa F b-sitoutumistaei

todettiin myös uroksen lisääntymiselimistössä

(lisäkives, sperma, rakkularauhanen) ja ihossa.

 

Lääkevalmisteella

 

Yllä esitetyt toksisuustutkimuks ivät paljastaneet muita löydöksiä, joilla olisi huomattavaa

merkitystä kliinisessä käytössä.

 

MabCampathilla ei ole tehty lyhyt- tai pitkäaikaisia eläinkokeita karsinogeenisen ja mutageenisen potentiaalin tutkimiseksi.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Natriumedetaatti

Polysorbaatti 80

Kaliumkloridi

Kaliumdivetyfosfaatti

Natriumkloridi

Dinatriumfosfaatti

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa 6.6.

Yhteensopimattomuuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa ei tunneta. Muita lääkevalmisteita ei kuitenkaan saa lisätä MabCampath-infuusionesteeseen eikä antaa samanaikaisesti saman IV-reitin kautta.

6.3 Kestoaika

Avaamaton ampulli: 3 vuotta.

Käyttövalmis liuos: MabCampath ei sisällä antimikrobista säilytysainetta. MabCampath on käytettävä 8 tunnin kuluessa laimentamisesta. Käyttövalmis liuos on säilytettävä 15–30 °C:n lämpötilassa tai jääkaapissa. Tämä käyttövalmiin liuoksen kestoaika pätee ainoastaan silloin, kun liuoksen valmistus tapahtuu ehdottoman aseptisissa olosuhteissa ja liuos säilytetään valolta suojassa.

6.4

Säilytys

 

myyntilupaa

Säilytä jääkaapissa (2–8 (C).

 

Ei saa jäätyä.

 

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojaamiseksi.

Käyttövalmiin lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

 

Kirkas tyypin I lasiampulli, joka sisältää 3 ml konsentraattia.

Pakkauskoko: 3 lasiampullia sisältävä pahvikotelo.

 

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsitt lyohjeet

 

Ampullin sisältö tulee tarkistaa visuaalisesti ennen käyttöä.enääSe ei saa sisältää hiukkasia tai olla

värjääntynyt. Ampullia ei saa käyttää, jos se sisältää hiukkasia tai jos liuoskonsentraatti on

värjääntynyt.

ei

 

Lääkevalmisteella

 

 

MabCampath ei sisällä antimikrobista säi ytysainetta, joten MabCampath valmisteen käyttökuntoon

saattamisessa laskimonsisäiseen annost luun on noudatettava aseptista tekniikkaa. Käyttövalmiiksi

laimennettu infuusioliuos tulee käy

ää 8 tunnin kuluessa laimentamisesta ja on suojattava valolta.

Tarvittava määrä ampullin ällö

ä ulee lisätä steriilin, matala-proteiinisidonnaisen, kuiduttoman

5 μ suodattimen kautta 100 ml:aan 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi- tai 5 % glukoosi-infuusioliuosta. Pussia tulee käännel ä varovasti ylösalaisin liuoksen sekoittamiseksi. Varovaisuutta tulee noudattaa, jotta valmistettava liuos pysyy steriilinä etenkin, kun se ei sisällä antimikrobisia säilytysaineita.

Muita lääkevalmisteita ei saa lisätä MabCampath-infuusioliuokseen eikä annostella samanaikaisesti saman infuusiolinjan kautta (ks. kohta 4.5).

MabCampath-infuusioliuoksen käsittelyssä ja valmistuksessa täytyy noudattaa varovaisuutta. Lateksik sineiden ja suojasilmälasien käyttöä suositellaan altistumisen välttämiseksi siltä varalta, että ampulli menee rikki tai ainetta pääsee roiskumaan. Raskaana olevien tai naisten, jotka yrittävät tulla raskaaksi, ei pidä käsitellä MabCampathia.

Asianmukaisia käsittely- ja hävitysmenetelmiä täytyy noudattaa. Ylivuotanut liuos tai käytön yhteydessä syntynyt jäte tulee hävittää polttamalla.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Genzyme Europe BV

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Alankomaat

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/193/001

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄ/UUDISTAMISPÄIVÄmyyntilupaa

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 06/07/2001 Viimeisin uudistamispäivämäärä: 10/07/2011

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

enää

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta

http://www.ema.europa.eu/.

 

 

Lääkevalmisteella

ei

 

 

 

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Väritön tai kellertävä konsentraatti.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

MabCampath 30 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi ml sisältää 30 mg alemtutsumabia.

Yksi injektiopullo sisältää 30 mg alemtutsumabia.

Alemtutsumabi on geeniteknologisesti valmistettu humanisoitu IgG1 kappa monoklonaalinen vasta-

aine, joka on spesifinen 21–28 kD lymfosyytin pintaglykoproteiinille (CD52). Vasta-aine on tuotettu nisäkkäästä (Kiinan hamsterin munasarjat) peräisin olevassa soluviljelmässä,myyntilupaajoka on suspensiona ravintoaineliuoksessa.

3. LÄÄKEMUOTO

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

MabCampath on indisoitu kroonisen B-lymfosyytt l ukemianenää(B-KLL) hoitoon potilailla, joille

fludarabiiniyhdistelmähoito ei ole sopiva.

4Lääke.2 Annostusvalmisteellaja antotapa

ei

MabCampath tulee antaa syövän hoitoon p rehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus

Ensimmäisellä hoitoviiko MabCampathia tulee antaa päivittäin suurennettavin annoksin: ensimmäisenä päivänä 3 g, toisena päivänä 10 mg ja kolmantena päivänä 30 mg edellyttäen, että potilas sietää jok isen nnoksen hyvin. Tämän jälkeen suositeltava vuorokausiannos on 30 mg, joka annetaan 3 kertaa iikossa joka toinen päivä korkeintaan 12 viikon ajan.

Useimmilla potilailla annos voidaan nostaa 30 mg:aan 3–7 päivässä. Jos potilaalle kuitenkin ilmaantuu 3 mg:n tai 10 mg:n annoksella keskivaikeita tai vakavia haittavaikutuksia kuten hypotonia, horkka, kuume, hengenahdistus, vilunväristykset, ihottumat ja bronkospasmi (joista jotkut voivat olla sytokiinien vapautumisesta johtuvia), tulee tämän annoksen antamista jatkaa päivittäin, kunnes potilas sietää sen hyvin, ennen kuin annoksen suurentamista jatketaan (ks. kohta 4.4).

Hoidon keston mediaani oli 11,7 viikkoa MabCampath valmistetta ensilinjan hoitona saaneilla potilailla ja 9,0 viikkoa aiemmin hoidetuilla potilailla.

Kun kaikki täydellisen vasteen laboratorio- ja kliiniset kriteerit täyttyvät, tulee MabCampath-hoito lopettaa ja potilaan tilaa tarkkailla. Jos potilaan tila paranee (ts. saavutetaan osittainen vaste, tai sairaudentila stabiloituu) ja sen jälkeen saavutetaan vähintään 4 viikon tasannevaihe ilman tilan parantumista, tulee MabCampath-hoito lopettaa ja potilaan tilaa tarkkailla. Hoito tulee lopettaa, jos sairauden todetaan etenevän.

Samanaikaiset lääkevalmisteet

Esilääkitys

Potilaille tulee antaa esilääkityksenä steroideja suun kautta tai laskimonsisäisesti, asianmukainen antihistamiini ja kipulääke 30–60 minuuttia ennen jokaista MabCampath-infuusiota annoslisäyksen yhteydessä ja sen jälkeen kliinisen tarpeen mukaan (ks. kohta 4.4).

Antibioottiprofylaksi

MabCampathin toimintamekanismin takia vaikeaa lymfopeniaa sairastaville ei ole suos telt ja annosmuutoksia.

Antibiootteja ja viruslääkkeitä tulee antaa rutiininomaisesti kaikille potilaille koko MabCampath- hoidon ajan ja sen jälkeen (ks. kohta 4.4).myyntilupaa Annoksen muuttamisohjeet

Jos potilaalla ilmenee vakava infektio tai hematologinen toksisuus, tulee MabCampath-hoito keskeyttää kunnes tila korjaantuu. Suositus on, että MabCampath-hoito keske tetään potilailla, joiden verihiutaleiden määrä laskee alle tason 25 000/ l tai joiden neutrofiilien absoluuttinen määrä (ANC)

putoaa alle tason 250/ l. MabCampath-hoito on lopetettava kokonaan, jos potilaalle ilmenee autoimmuunianemia tai autoimmuunitrombosytopenia. MabCampath-hoito voidaan aloittaa uudelleen, kun infektio tai hematologinen toksisuus on korjaantunut. Seuraavassa taulukossa annetaan suositukset annostelun muuttamiseksi hematologisen toksisuuden ilmetessä hoidon aikana.

Hematologiset arvot

 

 

Annoksen muuttaminen*

 

 

 

enää

ANC <250/ l ja/tai v rihiutaleiden määrä ≤25 000/ l

 

ei

 

Ensimmäinen ilmaantuminen

 

Keskeytä MabCampath-hoito. Aloita MabCampath-

 

 

hoito uudelleen 30 mg:n annoksella, kun ANC

 

 

≥500/ l ja verihiutaleiden määrä ≥50 000/ l.

Toinen ilmaantuminen

 

Keskeytä MabCampath-hoito. Aloita MabCampath-

 

 

hoito uudelleen 10 mg:n annoksella, kun ANC ≥

 

 

500/ l ja verihiutaleiden määrä ≥ 50 000/ l.

Kolmas ilmaantuminen

 

Lopeta MabCampath hoito.

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

Toinen ilmaantuminen

 

Keskeytä MabCampath-hoito. Aloita MabCampath-

ANC-arvon ja/tai trombosyyttien määrän pieneneminen ≤50 %:iin lähtötasosta potilailla, joilla hoidon alkaessa lähtötason ANC ≤250/ l ja/tai lähtötason

trombosyyttimäärä ≤25 000/ l

Ensimm inen ilmaantuminen

Keskeytä MabCampath-hoito. Aloita MabCampath-

 

hoito uudelleen 30 mg:n annoksella, kun arvot ovat

 

palanneet lähtötasoon.*

 

hoito uudelleen 10 mg:n annoksella, kun arvot ovat

 

palanneet lähtötasoon.

Kolmas ilmaantuminen

Lopeta MabCampath hoito.

* Jos hoidon keskeyttämisestä on yli 7 päivää, aloita MabCampath-hoito 3 mg:n annoksella ja suurenna annos 10 mg:aan ja 30 mg:aan sietokyvyn mukaan.

Erityisryhmät
Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)
Samat suositukset kuin on edellä esitetty aikuisille. Potilaita on tarkkailtava huolellisesti (ks. kohta 4.4).
Munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat:
Tutkimuksia ei ole tehty.

Pediatriset potilaat

MabCampathin turvallisuutta ja tehoa alle 17 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

myyntilupaa

 

MabCampath-infuusioliuos tulee valmistaa kohdassa 6.6 esitettyjen ohjeiden mukaan. Kaikki annokset tulee antaa noin 2 tunnin kestoisina laskimonsisäisinä infuusioina.

4.3 Vasta-aiheet

-

yliherkkyys alemtutsumabille, jyrsijöiden proteiineille tai mille tahansa valmisteen apuaineille

-

aktiiviset systeemiset infektiot

 

enää

-

HIV

 

-

aktiiviset muut maligniteetit

 

-

raskaus

 

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoim t

 

 

ei

 

ihottumat. Muita haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, nokkosihottuma, oksentelu, väsymys, dyspnea, päänsärky, kutina, ripuli ja bronkospasmi. Infuusioon liittyvien haittavaikutusten esiintyvyys oli suurin ensimmäisellä hoitoviikolla, ja laski toisella tai kolmannella hoitoviikolla MabCampath-hoitoa saaneilla potilailla, sekä aiemm n hoitamattomilla että aiemmin hoidetuilla potilailla.

Jos nämä haittavaikutukset ovat keskivaikeita tai vakavia, tulee hoitoa jatkaa samalla annoksella asiaankuuluva esilääkitys mukaan lukien, kunnes potilas sietää hyvin ko. annoksen, ennen kuin annosta nostetaan. Jos hoidon keskeyttämisestä on yli 7 päivää, tulee MabCampath-hoito aloittaa alusta annosta ast ittain lisäten.

MabCampath-hoitoa saaneilla potilailla on esiintynyt ohimenevää hypotoniaa. Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilaita, joilla on iskeeminen sydänsairaus, angina pectoris ja/tai joilla on verenpainelääkitys. Tässä potilasryhmässä on todettu MabCampath-infuusioon liittyviä sydäninfarkteja ja sydämenpysähdyksiä.

AkuuttejaLääkevalmisteellahaittavaikutuksia, joita voi esiintyä loitusannosta nostettaessa ja joista jotkut voivat johtua sytokiinien vapautumista, ovat hypotonia, vilunväristykset/horkka, kuume, hengenahdistus, ja

Sydämen toimintaa on arvioitava ja tarkkailtava (esimerkiksi kaikukardiografia, sydämen syke ja kehon paino) jos potilasta on aikaisemmin hoidettu mahdollisesti kardiotoksisilla lääkkeillä.

Potilaille suositellaan annettavaksi esilääkityksenä kortikosteroideja joko suun kautta tai laskimonsisäisesti 30–60 minuuttia ennen jokaista MabCampath-infuusiota annoslisäysvaiheen aikana ja kliinisen tarpeen mukaan. Steroidien antaminen voidaan keskeyttää tarpeen mukaan sen jälkeen kun suurin annos on saavutettu. Lisäksi potilaalle voidaan antaa suun kautta otettavaa antihistamiinia, esim. 50 mg difenhydramiinia, ja kipulääkettä, esim. 500 mg parasetamolia. Jos akuutit infuusioreaktiot edelleen jatkuvat, voidaan infuusioaikaa pidentää 8 tuntiin laskettuna käyttövalmiin

MabCampath-infuusioliuoksen valmistamisesta.

MabCampath-valmisteen farmakologiseen vaikutukseen perustuva lymfosyyttien vaikea puutostila kehittyy väistämättä ja voi kestää pitkään. CD4 ja CD8 T-solujen määrä alkaa nousta 8–12 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta ja niiden korjaantuminen jatkuu usean kuukauden ajan hoidon lopettamisen jälkeen. MabCampathia ensilinjan hoitona saavilla potilailla CD4+-määrän palautuminen arvoon ≥200 solua/µl tapahtui 6 kuukaudessa hoidon jälkeen; kaksi kuukautta hoidon jälkeen mediaani oli kuitenkin 183 solua/µl. Aiemmin hoidetuilla MabCampath-hoitoa saavilla potilailla

keskimääräinen aika, joka kuluu 200 solua/ l -tason saavuttamiseksi, on 2 kuukautta viimeisen MabCampath-infuusion jälkeen, mutta aikaa voi kulua yli 12 kuukautta ennen kuin hoidon aloittamista

edeltänyt keskimääräinen taso saavutetaan. Tämä voi altistaa potilaat opportunistisille infektioille. Erittäin suositeltavaa on, että potilaille aloitetaan infektioiden estolääkitys hoidon aikana (esim. 1

Associated Graft versus Host Disease, TAGVHD), suositellaan, että MabCampathmyyntilupaa-hoitoa saaneille annetaan säteilytettyjä verituotteita.

tabletti trimetopriimi/sulfametoksatsolia 2 kertaa päivässä, 3 kertaa viikossa, tai muu ehkäisevä hoito

Pneumocystis jiroveci -keuhkokuumetta vastaan, sekä tehokas suun kautta otettava herpeslääke, esim.

250 mg famsikloviiria kaksi kertaa vuorokaudessa). Estolääkitystä tulee jatk vähintään 2 kuukautta

MabCampath-hoidon lopettamisen jälkeen tai kunnes CD4+ määrä on palautunut taso e 200 solua/ l tai sen yli riippuen siitä, kumpi tapahtuu myöhemmin.

Suurentunut infektioon liittyvien komplikaatioiden riski on mahdollinen, jos potilasta hoidetaan useilla solunsalpaajalääkkeillä tai biologisilla aineilla.

Koska voimakkaasti lymfopenisillä potilailla saattaa esiintyä käänteishyljintää (Transfusion

Oireetonta laboratoriotesteissä positiivista sytomegaloviruksen (CMV) viremiaa ei tule välttämättä pitää vakavana infektiona, joka vaatii hoidon keskeyttämis . CMV-infektion oireita on seurattava

jatkuvasti MabCampath-hoidon aikana ja vähintään kaksi kuukautta hoidon lopettamisen jälkeen.

enää

Ohimenevää 3. tai 4. asteen neutropeniaa ilmen hyvin yleisesti 5–8 viikon kuluttua hoidon

aloittamisesta. Ohimenevää 3. tai 4. asteen trombosytopeniaaei

ilmenee hyvin yleisesti 2 ensimmäisen

Lääkevalmisteella

 

hoitoviikon aikana, minkä jälkeen se a kaa useimmilla potilailla korjaantua. Potilaiden hematologisen tilan tarkkailu on tämän vuoksi indisoitu. Jos potilaalle kehittyy vaikea hematologinen toksisuus, tulee MabCampath-hoito keskeyttää kunn s tilanne korjaantuu. Hoito voidaan aloittaa uudelleen, kun hematologinen toksisuus on korjaan unut (ks. kohta 4.2). MabCampath-hoito on lopetettava kokonaan, jos potilaalla ilmenee auto mmuunianemia tai autoimmuunitrombosytopenia.

Täydellinen verenkuva ja verihiutaleiden laskenta täytyy tehdä säännöllisin väliajoin MabCampath-

hoidon aikana ja vie tiheä in potilailla, joille kehittyy sytopenioita.

CD52:n ekspr ssion säännöllistä ja systemaattista monitorointia ei edellytetä rutiininomaisena kliinisenä äytäntönä. Jos hoidon uudelleen aloittamista kuitenkin harkitaan, on parasta ensin varmistua CD52:n ekspression olemassaolosta. Ensilinjan hoitona MabCampathia saavilla potilailla ei havaittu CD52:n ekspression menetystä taudin etenemisen tai kuoleman aikaan.

MabCampath, muriinit tai kimeeriset monoklonaaliset vasta-aineet voivat aiheuttaa potilailla allergiaa tai yliherkkyyttä.

On syytä varautua yliherkkyysreaktioiden hoitamiseen sekä aloittamaan hätätoimenpiteet lääkevalmisteen annostuksen aikana mahdollisesti ilmaantuvan reaktion vuoksi. Lisätietoja on kohdassa 4.2.

Miesten ja hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee käyttää luotettavaa raskaudenehkäisymenetelmää hoidon aikana ja 6 kuukauden ajan MabCampath-hoidon päättymisen jälkeen (ks. kohdat 4.6 ja 5.3).

Tutkimuksia erityisesti iän vaikutuksesta MabCampathin käyttöön ja toksisuuteen ei ole tehty.

Yleensä iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat) sietävät sytotoksista hoitoa huonommin kuin nuoremmat. Koska KLL:ää esiintyy yleisesti tässä vanhemmassa ikäryhmässä, tulee näitä potilaita tarkkailla huolellisesti (ks. kohta 4.2). Ensilinjan hoitoa saavilla ja aiemmin hoidetuilla potilailla ei havaittu merkittäviä ikään liittyviä teho- tai turvallisuuseroja; tietokantojen koot ovat kuitenkin rajallisia.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Vaikka MabCampath-valmisteella ei ole tehty lääkkeiden yhteisvaikutustutkimuksia, MabCampathin ja muiden lääkevalmisteiden välisiä kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia ei ole tiedossa. Koska MabCampath on ihmisellä esiintyvän kaltainen rekombinantti proteiini, P450-välitteistä lääkkeiden yhteisvaikutusta ei odoteta esiintyvän. MabCampath-valmistetta ei kuitenkaan suositella annettavaksi 3 viikkoon muiden kemoterapia-aineiden annon jälkeen.

Vaikka asiaa ei ole tutkittu, suositeltavaa on, ettei potilaille anneta eläviä virusrokotteita ain k 12 kuukauteen MabCampath-hoidon päättymisen jälkeen. Kykyä kehittää ensisijainen tai anamnestinen humoraalivaste mille tahansa rokotteelle ei ole tutkittu.

4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Raskaus

MabCampath-valmisteen käyttö on kontraindisoitu raskauden aikana. Hu aani IgG:n tiedetään

läpäisevän istukan. MabCampath saattaa myös läpäistä istukan ja ahdollisesti aiheuttaa sikiön B- ja

T-solulymfosyyttien vajausta. MabCampathilla ei ole tehty el inten lisääntymistutkimuksia.

 

 

myyntilupaa

Raskaudenaikaisen MabCampath-valmisteen käytön mahdollisista sikiöön kohdistuvista

haittavaikutuksista ei ole tietoa.

enää

 

 

 

Miesten ja hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää MabCampath-hoidon aikana ja 6 kuukauden ajan ho don päättymisen jälkeen (ks. kohta 5.3).

Lääkevalmisteella

ei

Imetys

MabCampath valmisteen erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoja. Jos hoito katsotaan välttämättömäksi, imettäminen tul k sk yttää hoidon ajaksi ja vähintään 4 viikon ajaksi MabCampath-hoidon päättymis n jälk n.

Hedelmällisyys

MabCampathista ei o tehty riittäviä tutkimuksia, jotka arvioivat lääkkeen vaikutusta hedelmällisyyteen. Ei tiedetä, vaikuttaako MabCampath ihmisen lisääntymiskykyyn (ks. kohta 5.3).

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Varovaisuutta täytyy kuitenkin noudattaa, sillä sekavuutta ja uneliaisuutta on raportoitu.

4.8 Haittavaikutukset

Alla olevassa taulukossa haittavaikutukset on ilmoitettu MedDRA:n elinjärjestelmäluokituksen (MedDRA SOC) mukaan. Esiintymistiheydet perustuvat kliinisen tutkimuksen tietoihin. Sopivinta MedDRA-termiä käytetään tietyn haittavaikutuksen ja sen synonyymien ja siihen liittyvien tilojen kuvaamiseen.

Esiintymistiheydet on määritetty erittäin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000). Harvinaisemmista tapahtumista ei ole tietoja tutkitun joukon koon vuoksi: n=147 ensilinjan hoitona saavia potilaita ja n=149 aiemmin hoidettuja potilaita.

MabCampathin yleisimpiä haittavaikutuksia ovat: infuusioreaktiot (kuume, vilunväreet, hypotensio, urtikaria, pahoinvointi, ihottuma, takykardia, dyspnea), sytopeniat (neutropenia, lymfopenia, trombosytopenia, anemia), infektiot (sytomegalovirus-viremia, sytomegalovirus-infektio, muut infektiot), ruoansulatusjärjestelmän oireet (pahoinvointi, emeesi, vatsakipu) ja neurologiset oireet (unettomuus, ahdistus). Yleisimpiä vakavia haittavaikutuksia ovat sytopeniat, infuusioreaktiot ja immunosuppressio/infektiot.

Haittavaikutukset ensilinjan hoitona (first-line) saavilla potilailla

Turvallisuustiedot MabCampath valmistetta ensilinjan hoitona saavilla B-KLL-potilailla perustuvat haittavaikutuksiin, joita ilmeni satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa. Tähän tutkimukseen osallistui 147 potilasta ja siinä tutkittiin MabCampathia yksittäislääkkeenä 30 mg:n annoksena laskimonsisäisesti kolme kertaa viikossa 12 viikon ajan annoksen lisäysjakso mukaan lukien. Noin 97 % aiemmin hoitamattomista (ensilinjan) potilaista koki haittavaikutuksia. Ensilinjan hoitona saavilla potilailla yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia esiintyi yleensä ensimmäise ä hoitoviikolla.

Haittavaikutukset MabCampath-hoidon aikana tai 30 päivää sen päättymisen jälkeen on esitetty

kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

 

 

enää

myyntilupaa

 

ei

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

Elinjärjestelmäluokitus

Hyvin yleinen

 

Yleinen

 

Melko harvinainen

 

 

 

 

 

 

Infektiot

Sytomegalovirus-

 

Pneumonia

 

Sepsis

 

viremia

 

Bronkiitti

 

Stafylokokkibakteremia

 

Sytomegalovirus-

 

Faryngiitti

 

Tuberkuloosi

 

infektio

 

Suun kandidiaasi

Bronkopneumonia

 

 

 

 

 

Herpes ophthalmicus

 

 

 

 

 

Beetahemolyyttinen

 

 

 

 

 

streptokokki-infektio

 

 

 

 

 

Kandidiaasi

 

 

 

 

 

Sukuelinten kandidiaasi

 

 

 

 

 

Virtsatieinfektio

 

 

 

 

 

Kystiitti

 

 

 

 

 

Vartalosilsa

 

 

 

 

 

Nasofaryngiitti

 

 

 

 

 

Nuha

 

 

 

 

 

 

Veri ja imukudos

 

 

Kuumeinen

 

Agra ulosytoosi

 

 

 

neutropenia

 

L

mfosytopenia

 

 

 

Neutropenia

 

L

mfadenopatia

 

 

 

Leukopenia

 

Nenäverenvuoto

 

 

 

Trombosytopenia

myyntilupaa

 

 

 

Anemia

 

Immuunijärjestelmä

 

 

 

 

Anafylaktinen reaktio

 

 

 

 

 

Yliherkkyys

 

 

 

 

 

 

Aineenvaihdunta ja

 

 

Pai o lasku

 

Tuumorilyysioireyhtymä

ravitsemus

 

 

enää

 

Hyperglykemia

 

 

 

 

Kokonaisproteiinin lasku

 

 

 

 

Anoreksia

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

Psyykkiset häiriöt

 

 

Ahdistuneisuus

 

 

 

Hermosto

 

 

Synkopee

 

Vertigo

 

 

 

Huimaus

 

 

 

 

 

 

Vapina

 

 

 

 

 

 

Parestesia

 

 

 

 

 

 

Hypoestesia

 

 

 

 

 

 

Päänsärky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silmät

 

 

 

 

Konjunktiviitti

Sydän

 

 

Syanoosi

 

Sydänpysähdys

Lääkevalmisteella

 

Bradykardia

 

Sydäninfarkti

 

Takykardia

 

Angina pectoris

 

Sinustakykardia

Eteisvärinä

 

 

 

Eteisperäinen rytmihäiriö

 

 

 

Sinusbradykardia

 

 

 

Supraventrikulaarinen

 

 

 

lisälyönti

 

 

 

 

 

Verisuonisto

Hypotensio

 

Hypertensio

 

Ortostaattinen hypotensio

 

 

 

 

 

Kuumat aallot

 

 

 

 

 

Punastuminen

 

 

 

 

 

 

Hengityselimet, rintakehä

 

 

Bronkospasmi

 

Hypoksia

ja välikarsina

 

 

Dyspnea

 

Pleuraeffuusio

 

 

 

 

 

Dysfonia

 

 

 

 

 

Nuha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinjärjestelmäluokitus

Hyvin yleinen

Yleinen

 

Melko harvinainen

 

 

 

 

 

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

Oksentelu

 

Ileus

 

 

Vatsakipu

 

Suun vaivat

 

 

 

 

Vatsavaivat

 

 

 

 

Ripuli

 

 

 

 

Iho ja ihonalainen kudos

Nokkosihottuma

Allerginen ihottuma

Kutiava ihottuma

 

Ihottuma

Kutina

 

Täpläinen ihottuma

 

 

Hyperhidroosi

 

Punoittava ihottuma

 

 

Eryteema

 

Dermatiitti

 

 

 

 

 

Luusto, lihakset ja

 

Myalgia

 

Luukipu

sidekudos

 

TULES-kipu

 

Artralgia

 

 

Selkäkipu

 

TULES-rintaki u

 

 

 

 

Lihasko rist kset

 

 

 

 

 

Munuaiset ja virtsatiet

 

 

 

Vähen ynyt virtsaneritys

 

 

 

 

Dysur

Yleisoireet ja

Kuume

Väsymys

 

Limakalvotulehdus

antopaikassa todettavat

Vilunväristykset

Heikkous

 

Injektiokohdan punoitus

haitat

 

 

 

Paikallinen turvotus

 

 

 

 

Injektiokohdan turvotus

 

 

 

 

Huonovointisuus

 

 

 

myyntilupaa

Akuutteja infuusioon liittyviä reaktioita, kuten kuumetta,enäävilu v ristyksiä, pahoinvointia, oksentelua, uupumusta, ihottumaa, urtikariaa, hengenahdistusta, pää särkyä, kutinaa ja ripulia, on raportoitu. Suurin osa näistä reaktioista on vakavuudeltaaneil v ä tai kohtalaisia. Akuutteja infuusioreaktioita esiintyy yleensä ensimmäisellä hoitoviikolla ja ne väh nevät merkittävästi sen jälkeen. Infuusioon

liittyvät luokan 3 ja 4 reaktiot ovat melko harvinaisia nsimmäisen hoitoviikon jälkeen.

HaittavaikutuksetLääkevalmisteellaaiemmin hoidetuilla poti

Turvallisuustiedot aiemmin hoid tuilla B-KLL-potilailla perustuvat 149 potilaaseen, jotka osallistuivat MabCampathin yksihaaraisiin u kimuksiin (tutkimukset 1, 2 ja 3). Yli 80 % aiemmin hoidetuista potilaista voi odottaa saavan ha ttavaikutuksia, ja yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia esiintyy yleensä ensimmäisellä hoitov kolla. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Elinjärjestelmä

Erittäin yleinen

Infektiot

Sepsis

 

Keuhkokuume

 

Herpes simplex

Hyvän- ja

 

pahanlaatuiset

 

kasvaimet (mukaan

 

lukien kystat ja

 

polyypit)

 

Veri ja imukudos

Granulosytopenia

 

Tromosytopenia

 

Anemia

Lääkevalmisteella

Immuunijärjestelmä

 

Aineenvaihdunta ja

Anoreksia

ravitsemus

 

Psyykkiset häiriöt

 

Hermosto

Päänsärky

Silmät

 

Kuulo ja

 

tasapainoelin

 

Yleinen

 

Melko harvinainen

Sytomegalovirusinfektio

Bakteeri-infektio

Pneumocystis jiroveci -

Virusinfektio

infektio

 

Sieni-ihottuma

Pneumoniitti

 

Laryngiitti

Sieni-infektio

 

Nuha

Kandidiaasi

 

Kynsisilsa

Herpes zoster

 

 

Absessi

 

 

Virtsatietulehdus

 

 

Sinuiitti

 

myyntilupaa

Bronkiitti

 

 

 

Ylähengitystieinfektio

 

Faryngiitti

 

 

Infektio

 

 

 

 

 

Lymfooman kaltaiset

 

 

 

sairaudet

Kuumeinen neutropenia

Luuytimen aplasia

Pansytopenia

 

DIC

 

enää

 

Hemolyyttinen anemia,

Leukopenia

 

Lymfopenia

 

alentunut haptoglobiini

Purppura

 

Luuydindepressio

ei

 

 

Nenäverenvuoto

 

 

Ienverenvuoto

 

 

 

 

 

 

Epänormaalit hematologiset

 

 

 

arvot

 

 

 

Allergiset reaktiot

 

 

 

Vakava anafylaksia ja muut

 

 

 

yliherkkyysreaktiot

Hyponatremia

 

Hypokalemia

Hypokalsemia

 

Pahentunut diabetes mellitus

Painon lasku

 

 

Dehydraatio

 

 

Jano

 

 

 

Sekavuus

 

Depersonalisaatio

Levottomuus

 

Persoonallisuushäiriöt

Masennus

 

Epänormaali ajatuksenkulku

Unihäiriöt

 

Impotenssi

Unettomuus

 

Hermostuneisuus

Vertigo

 

Synkopee

Huimaus

 

Kävelyvaikeus

Vapina

 

Dystonia

Parestesia

 

Hyperstesia

Hypestesia

 

Neuropatia

Hyperkinesia

 

Makuaistin häiriöt

Makuaistin menetys

 

 

Konjunktiviitti

 

Endoftalmiitti

 

 

 

Kuurous

 

 

 

Tinnitus

 

 

 

 

Elinjärjestelmä

Erittäin yleinen

 

Yleinen

 

Melko harvinainen

 

 

 

 

 

 

Sydän

 

 

Sydämentykytys

 

Sydämen pysähdys

 

 

 

Takykardia

 

Sydäninfarkti

 

 

 

 

 

Eteisvärinä

 

 

 

 

 

 

Supraventrikulaarinen

 

 

 

 

 

takykardia

 

 

 

 

 

 

Rytmihäiriöt

 

 

 

 

 

Bradykardia

 

 

 

 

 

Epänormaali EKG

 

 

 

 

 

 

Verisuonisto

Hypotensio

 

Hypertensio

 

Perifeerinen iskemia

 

 

 

Vasospasmi

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hengityselimet,

Hengenahdistus

 

Hypoksia

 

Hengityksen vinkuminen

rintakehä ja

 

 

Veriyskös

 

Puristava

nne nielussa

välikarsina

 

 

Bronkospasmi

 

Keuhko nf

raatio

 

 

 

Yskä

 

Pleuraeffuus o

 

 

 

 

 

Hilje ty eet hengitysäänet

 

 

 

 

 

Hengit stiesairaus

 

 

 

 

 

 

Ruoansulatus-

Oksentelu

 

Gastrointestinaalinen

 

Gastroenteriitti

elimistö

Pahoinvointi

 

verenvuoto

 

Kielen haavauma

 

Ripuli

 

Haavainen stomatiitti

 

Ientulehdus

 

 

 

 

enää

 

Hikka

 

 

 

 

Stomatiitti

 

 

 

 

 

Vatsakivut

 

Röyhtäily

 

 

 

 

Dyspepsia

 

Suun kuivuminen

 

 

 

Umm tus

 

 

 

 

 

 

Ilmava vat

 

 

 

Maksa ja sappi

 

 

Maksan

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

eitoiminnanhäiriöt

 

 

 

Iho ja ihonalainen

Kutina

 

Rakkulainen ihottuma

Makulo-papulaarinen

kudos

Urtikaria

 

Punoittava ihottuma

 

ihottuma

 

 

Ihottuma

 

 

 

Ihon sairaus

 

Hyperhidroosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luusto, lihakset ja

 

 

Nivelvaivat

 

Jalkakivut

 

sidekudos

 

 

Lihaskipu

 

Lihasjännitys

 

 

 

Luustokivut

 

 

 

 

 

 

Selkäkipu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munuaiset ja

 

 

 

 

Hematuria

 

virtsatiet

 

 

 

 

Virtsainkontinenssi

 

 

 

 

 

Heikentynyt virtsasuihku

 

 

 

 

 

Polyuria

 

 

 

 

 

 

Munuaisten toiminnanhäiriöt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkkeen jälkivalvonnan aikana havaitut haittavaikutukset

Elinjärjestelmä

Erittäin yleinen

Yleinen

Melko harvinainen

 

 

 

 

Yleisoireet ja

Vilunväreet

Rintakipu

Keuhkoödeema

antopaikassa

Kuume

Influenssan kaltaiset

Perifeerinen turvotus

todettavat haitat

Väsymys

oireet

Periorbitaalinen turvotus

 

 

Mukosiitti

Limakalvon haavaumat

 

 

Suun turvotus

Injektiokohdan mustelmat

 

 

Turvotus

Injektiokohdan ihottuma

 

 

Astenia

Injektiokohdan kipu

 

 

Pahoinvointi

 

 

 

Lämpötilan vaihtelun

 

 

 

tunne

 

 

 

Injektiokohdan reaktiot

 

 

 

Kipu

 

 

 

 

 

 

 

 

myyntilupaa

Infuusioon liittyvät reaktiot: Vakavia ja joskus kuolemaan johtavia reaktioita, mukaan lukien bronkospasmi, hypoksia, pyörtyminen, keuhkoinfiltraatiot, akuutti hengitysvaikeusoireyhtymä

(ARDS), hengityksen pysähtyminen, sydäninfarkti, rytmihäiriöt, akuutti s

dämen vajaatoiminta ja

sydämenpysähdys, on havaittu. Vakavia anafylaktisia ja muita yliherkk

sreaktioita, kuten

anafylaktista shokkia ja angioödeemaa, on raportoitu melko harvinaisina MabCampath-hoidon

seurauksena. Nämä oireet voidaan parantaa tai niitä voidaan välttää käyttä ällä esilääkitystä ja

asteittaisia annoslisäyksiä (ks. kohta 4.4).

enää

 

Infektiot: Vakavia ja joskus kuolemaan johtavia virusinfektioita (esim. adenovirus, parainfluenssa,

hepatiitti B, progressiivinen multifokaalinen leukoenk falopatia eli PML) bakteeri-infektioita (mukaan

infektioiden reaktivoitumista on esiintynyt valmistein kauppaantulon jälkeen. Suositeltu infektioiden estolääkitys näyttäisi vähentävän tehokka sti Pneumocystis jiroveci -keuhkokuume (PCP) ja herpes - infektioiden riskiä (ks. kohta 4.4).

lukien tuberkuloosi ja atyyppinen mykobakterioos , nokardioosi), alkueläin-infektioita (esimerkiksi

toksoplasma gondii) sekä sieni-infektioita (esim. r nokerebraalinen mukormykoosi) ja latenttien

Epstein Barr -virukseen (EBV) lii yvää lymfoproliferatiivista tautia on raportoitu, joskus kuolemaan johtaneita tapauksia.

Veri ja imukudos: Vakavia verenvuotoja on raportoitu.

AineenvaihduntaLääkevalmisteellaja ravitsemus: Kuolemaan johtavaa tuumorilyysioireyhtymää on raportoitu. Hermosto: Trombosytopeniapotilailla on esiintynyt kuolemaan johtavaa kallonsisäistä verenvuotoa.

Immuunijärjestelmä: V kavia ja joskus kuolemaan johtavia autoimmuuni-häiriöitä, kuten autoimmuunihemolyyttistä anemia (AIHA), autoimmuunitrombosytopeniaa, aplastista anemiaa, Guillain-Barrén oireyhtymää ja sen kroonista muotoa eli kroonista inflammatorista demyelinoivaa

polyradi

ulon uropatiaa, on raportoitu. Positiivista Coombsin testiä on myös havaittu. Kuolemaan

johtavaa

nteishyljintää (Transfusion Associated Graft versus Host Disease, TAGVHD) on myös

raportoitu.

Sydän: Kongestiivista sydämen vajaatoimintaa, kardiomyopatiaa ja alentunutta ejektiofraktiota on raportoitu harvinaisina potilailla, joita on aiemmin hoidettu mahdollisesti kardiotoksisilla lääkkeillä.

4.9Yliannostus

Potilaat ovat saaneet toistuvasti jopa 240 mg:n annoksia MabCampathia. Näillä potilailla 3. tai 4. asteen haittavaikutusten, kuten kuumeen, hypotonian ja anemian esiintyminen, voi olla yleisempää. Spesifistä vastalääkettä MabCampath-valmisteelle ei tunneta. Yliannostus hoidetaan lopettamalla

Aiemmin hoitamattomat B-KLL-potilaat

MabCampathin annostelu ja antamalla tukihoitoa.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: antineoplastiset aineet, monoklonaaliset vasta-aineet, ATC-koodi: L01XC04.

Alemtutsumabi on geeniteknologisesti valmistettu humanisoitu IgG1 kappa monoklonaalinen vasta-

komplementaarisuudesta vastaavaa aluetta rotan monoklonaalisesta IgG2a-vasta-aineesta hum niin IgG1-immunoglobuliinimolekyyliin.

aine. Se on spesifinen 21–28 kD lymfosyytin pintaglykoproteiinille (CD52), jota esiintyy ensisijaisesti normaalien ja malignien B- ja T-lymfosyyttien pinnalla. Alemtutsumabimyyntilupaaon tuotettu siirtämällä kuusi

Alemtutsumabi aiheuttaa lymfosyyttien hajoamisen sitoutumalla erittäin ekspressi v seen, non- moduloivaan CD52-antigeeniin, jota esiintyy varsinkin kaikkien B- ja T- lymfosyy en, samoin kuin monosyyttien, tymosyyttien ja makrofagien pinnalla. Vasta-aine välittää lymfosyyttien hajoamista komplementtivälitteisen ja vasta-aine riippuvaisen soluvälitteisen sytotoksisuuden kautta. Antigeeniä on löydetty pienestä osasta (<5 %) granulosyyttejä, mutta ei erytrosyyteistä eikä verihiutaleista. Alemtutsumabin ei ole havaittu vahingoittavan hematopoieettisia kantasoluja eikä progenitorisoluja.

MabCampathin tehoa ja turvallisuutta arvioitiin faasin enää3. avoimessa, satunnaistetussa, vertailevassa tutkimuksessa hoitoa tarvitsevilla aiemmin hoitamattomilla (e silinjan hoito) B-KLL-potilailla (Rai- aste I–IV). MabCampathin osoitettiin olevan klorambusiilia parempi, kun ensisijaisena päätetapahtumana oli progressiovapaa elinaika (PFS) (ks. kuva 1).

Kuva 1: Progressiovapaa elinaika ensilinjanei hoitotutkimuksessa (hoitoryhmittäin)

Arvioitu todennäköisyys

Lääkevalmisteella

Hazard ratio: 0,58

95 %:n CI: 0,43; 0,77

Stratified log-rank-test: P=0,0001

 

 

 

 

Riskipotilaiden määrä

 

Aika (kuukausina)

 

 

 

 

 

 

Toissijaisia päätetapahtumia olivat täydellinen hoitovaste (CR) ja hoidon kokonaisvaste (CR tai osittainen hoitovaste PR) prosentteina käytettäessä 1996 NCIWG-kriteerejä, hoitovasteen kesto, aika vaihtoehtoiseen hoitoon ja kahden hoitohaaran turvallisuus.

Aiemmin hoitamattomien potilaiden tutkimusjoukon ja tulosten yhteenveto

 

Hoitovasteen ja sen keston riippumaton arviointi

 

 

MabCampath

 

Klorambusiili

P-arvo

 

 

n=149

 

n=148

 

 

Ikä, mediaani (vuosina)

 

Ei oleellinen

 

III/IV Rai-asteen tauti

33,6 %

 

33,1 %

Ei oleellinen

 

 

 

 

 

 

 

Hoidon kokonaisvaste

83,2 %

 

55,4 %

<0,0001*

 

Täydellinen hoitovaste (CR)

24,2 %

 

2,0 %

<0,0001*

 

MRD negatiivinen****

7,4 %

 

0,0 %

0,0008*

 

Osittainen hoitovaste (PR)

59,1 %

 

53,4 %

Ei oleellinen

 

Hoitovasteen**, CR:n tai PR:n

N=124

 

N=82

Ei oleellinen

 

kesto (kuukausina)

16,2

 

12,7

 

 

K-M-mediaani (95 %:n

(11,5; 23,0)

 

(10,2; 14,3)

 

 

luottamusväli)

 

 

 

 

 

Aika vaihtoehtoiseen hoitoon

23,3

 

14,7

0,0001***

 

(kuukausina)

(20,7; 31,0)

 

(12,6; 16,8)

 

 

K-M-mediaani (95 %:n

 

 

 

 

 

luottamusväli)

 

 

 

 

 

*Pearsonin chi-square-testi tai Exact-testi

 

 

myyntilupaa

** Parhaimman hoitovasteen kesto

 

 

*** log-rank-testi ositettu Rai-ryhmittäin (Aste I–II vs. III–IV)

 

 

 

 

**** 4-värivirtaussytometrialla

 

 

 

 

 

Sytogeneettinen analyysi aiemmin hoitamattomilla B-KLL-potilailla:

 

 

 

ei

enää

 

 

havaittiin kromosomipoikkeavuuksia, kun taas 18 %:lla oli normaali karyotyyppi. Kromosomipoikkeavuudet luoki l iin Döhnerin hierarkisen mallin mukaan. Ensilinjan hoitona saavilla potilailla, joita hoidettiin joko MabCampathilla tai klorambuusilla, 21 potilaalla oli 17p

deleetio, 54 potilaalla 11q deleet o, 34 potilaalla trisomia 12, 51 potilaalla normaali karyotyyppi ja 67 potilaalla yksinomaan 13q deleetio.

Hoidon kokonaisv oli parempi klorambusiiliin verrattuna potilailla, joita hoidettiin

MabCampathilla ja joilla oli mikä tahansa 11q deleetio (87 % vs. 29 %; p<0,001) tai yksinomaan 13q deleetio (91 % . 62 %; p=0,0087). Hoitovasteen paranemista havaittiin MabCampath-hoitoa saavilla potilailla, joilla oli 17p deleetio (64 % vs. 20 %; p=0,0805). Täydellinen remissio oli myös parempi MabCampath-hoitoa saavilla potilailla, joilla oli yksinomaan 13q deleetio (27 % vs. 0 %; p=0,0009). Progressioton mediaanielinaika oli parempi MabCampath-hoitoa saavilla potilailla, joilla oli yksinomaan 13q deleetio (24,4 vs. 13,0 kuukautta; p=0,0170 ositettuna Rai-asteittain). Progressiovapaa elinaika parani potilailla, joilla oli 17p deleetio, trisomia 12 ja normaali karyotyyppi, mutta sitä ei voi pitää merkitsevänä pienen otoskoon takia.

B-KLL:n sytogeneettisen profiilin on yhä eten vissä määrin tunnustettu antavan tärkeitä prognostisia tietoja,Lääkevalmisteellaja se saattaa ennustaa tiettyjen hoitojen hoitovasteen. Ensilinjan hoitona saavista potilaista (n=282), joiden perustason sytogeenis t ti dot (FISH) olivat saatavilla tutkimuksessa 4, 82 %:lla

Sytomegaloviruksen arviointi PCR:llä:

Ensilinjan hoitona saavien potilaiden satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa (tutkimus 4) MabCampath-hoitohaaran potilaat testattiin viikoittain sytomegaloviruksen varalta polymeraasiketjureaktiomäärityksellä (PCR) hoidon alusta sen loppuun asti ja kahden viikon välein ensimmäisen kahden kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen. Tässä tutkimuksessa vain oireeton positiivinen PCR sytomegaloviruksen osalta raportoitiin 77/147:stä (52,4 %) MabCampath-hoitoa saavasta potilaasta; oireileva sytomegalovirusinfektio raportoitiin harvinaisempana 23/147:stä

MabCampath-hoitoa saavasta potilaasta (16 %). MabCampath-hoitohaarassa 36/77:stä (46,8 %) potilaasta, joilla oli PCR positiivinen oireeton sytomegalovirus, sai virushoitoa ja näistä potilaista 47/77:stä (61 %) MabCampath-hoito keskeytettiin. MabCampath-hoidon aikaisella PCR positiivisella oireettomalla sytomegaloviruksella tai PCR positiivisella oireilevalla sytomegalovirusinfektiolla ei ole mitattavaa vaikutusta progressiovapaaseen elinaikaan (PFS).

Aiemmin hoidetut B-KLL-potilaat:

MabCampathin tehokkuuden määrittely perustuu valmisteella aikaansaadun kokonaishoitovasteen ja elossa olevien potilaiden määrän mukaan. Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto tiedoista, jotka on saatu kolmesta kontrolloimattomasta B-KLL-tutkimuksesta:

 

 

 

 

 

 

myyntilupaa

Tehokkuusparametrit

1. tutkimus

 

2. tutkimus

3. tutkimus

Potilaiden lukumäärä

 

 

 

Diagnostinen ryhmä

B-KLL-potilaat,

 

B-KLL-potilaat,

B-KLL- otilaat

 

 

joille oli annettu

 

joilla ei saatu

(sekä yksi PLL-

 

 

alkyloivaa ainetta ja

hoitovastetta tai

poti as), joilla ei

 

 

joilla ei saatu

 

joiden tauti uusiutui

saatu hoitovastetta

 

 

hoitovastetta

 

tavanomaisen

tai joiden tauti

 

 

fludarabiinilla

 

kemoterapiahoidon

uusiutui

 

 

 

 

 

jälkeen

fludarabiini-hoidon

 

 

 

 

 

 

 

jälkeen

Ikä, mediaani (vuotta)

 

 

enää

Sairauden vaikeusaste (%)

 

 

 

 

 

 

Rain aste III/IV

 

 

 

B-KLL-oireet

 

 

 

Edeltävät hoitojaksot (%):

 

 

 

Alkyloivat aineet

ei

 

 

Fludarabiini

 

 

 

 

 

 

 

Aiempien hoitojaksojen

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

3 (1–10)

3 (1–8)

lukumäärä (vaihteluväli)

3 (2–7)

 

Hoitojakson annostelun

Asteittainen

 

Asteittainen

Asteittainen

aloittaminen

 

nostaminen 3 mg:sta

nostaminen 10 mg:sta

nostaminen

 

 

10 mg:n kautta

 

30 mg:aan

10 mg:sta 30 mg:aan

 

 

30 mg:aan

 

 

 

 

Hoitojakson viimeinen annostus

30 mg i.v. 3 kertaa

 

30 mg i.v. 3 kertaa

30 mg i.v. 3 kertaa

 

 

viikossa

 

viikossa

viikossa

Hoidon kokonaisvaste (%)

 

 

 

(95 %:n luottamusväli)

(23–43)

 

(8–33)

(11–47)

Täydellinen

aste

 

 

 

Osittainen vaste

 

 

 

Vasteen kesto,

diaani (kk)

 

 

 

(95 %:n luottamusväli)

(5–8)

 

(5–23)

(6–19)

Vasteen saavuttamiseen kulunut

 

 

 

aika, mediaani (kk)

 

 

 

(95 %:n luottamusväli)

(1–2)

 

(1–5)

(2–4)

Elossa, ei etenemistä (kk)

 

 

 

(95 %:n luottamusväli)

(3–5)

 

(3–7)

(3–9)

Elossa (kk):

 

 

 

 

 

 

 

(95 %:n luottamusväli)

 

 

 

 

 

 

Kaikki potilaat

16 (12–22)

 

26 (12–44)

28 (7–33)

Potilaat, joilla havaittiin

33 (26–ES)

 

44 (28–ES)

36 (19–ES)

hoitovaste

 

 

 

 

 

 

 

ES = ei saavutettu

 

 

 

 

 

 

5.2 Farmakokinetiikka

Farmakokinetiikkaa tutkittiin kroonista lymfaattista B-solu leukemiaa (B-KLL) sairastavilla potilailla, jotka eivät olleet aiemmin saaneet MabCampath-hoitoa ja joiden aikaisempi hoito puriinianalogeilla ei ollut onnistunut. MabCampathia annettiin 2 tunnin pituisena laskimonsisäisenä infuusiona annosteluohjeiden mukaan, aloittaen 3 mg:sta ja lisäten annosta 30 mg:aan 3 kertaa viikossa korkeintaan 12 viikon ajan. MabCampathin farmakokinetiikka noudatti 2-tila mallia ja osoitti epälineaarista eliminaatiokinetiikkaa. Viimeisen 30 mg annoksen jälkeen vakaan tilan jakaantumistilavuus oli keskimäärin 0,15 l/kg (vaihteluväli 0,1–0,4 l/kg), osoittaen lääkeaineen jakautuvan pääasiassa solunulkoisiin nesteisiin ja plasmaan. Systeeminen puhdistuma väheni toistuvan annostelun yhteydessä vähentyneen reseptorivälitteisen puhdistuman takia (ts. CD52-reseptorien

häviäminen). Toistuvan annostelun ja plasmassa sitä seuraavan lääkeainepitoisuuden kumulaation takia eliminaationopeus lähestyi nollatason kinetiikkaa. Puoliintumisaikamyyntilupaaensimmäisen 30 mg annoksen jälkeen oli 8 tuntia (vaihteluväli 2–32 tuntia), ja viimeisen 30 mg annoksen jälkeen 6 tuntia

(vaihteluväli 1–14 päivää). Vakaan tilan pitoisuudet saavutettiin noin 6 viikon hoidon jälkeen. Farmakokinetiikassa ei havaittu eroja mies- ja naispotilaiden välillä, eikä myöskään ikään liittyviä eroja.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Alemtutsumabin prekliininen arviointi eläimillä rajoittuu Cynomolgus-apinoihin siitä syystä, että CD52-vasta-aineen ekspressio puuttuu ei-kädellisiltä lajeilta.

Lymfosytopenia oli yleisin hoitoon liittyvä vaikutus tällä lajilla. V h istä kumulatiivista vaikutusta lymfosyyttivajeeseen nähtiin tutkittaessa toistuvia annoksia verrattuna kerta-annosta käyttäviin

tutkimuksiin. Lymfosyyttivaje palautui nopeasti, kun a

ostelu lopetettiin. Reversiibeliä neutropeniaa

havaittiin päivittäisten laskimonsisäisten ja ihonalaist

30 vrk jatkuneiden annostelujen jälkeen,

mutta ei 14 vuorokautta jatkuneiden, kerran vuorokaud ssa tapahtuneiden annostelujen jälkeen.

Luuydinnäytteiden histopatologiset koetuloks t vät osoittaneetenäämerkittäviä hoidosta aiheutuneita

muutoksia. Laskimonsisäiset 10 ja 30 mg/kg:n keirta-annokset aiheuttivat keskivaikeaa ja vaikeaa annosriippuvaistaLääkevalmisteellahypotoniaa, johon liittyi lievää takykardiaa.

MabCampathin Fab-sitoutumista tod ttiin ymfoidisissa kudoksissa ja mononukleaarisessa fagosyyttijärjestelmässä. Huomattavaa Fab-sitoutumista todettiin myös uroksen lisääntymiselimistössä (lisäkives, sperma, rakkularauhan n) ja ihossa.

Yllä esitetyt toksisuustutk muk et eivät paljastaneet muita löydöksiä, joilla olisi huomattavaa merkitystä kliinisessä käytössä.

MabCampathilla ei ole tehty lyhyt- tai pitkäaikaisia eläinkokeita karsinogeenisen ja mutageenisen potentiaalin tutkimiseksi.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Natriumedetaatti

Polysorbaatti 80

Kaliumkloridi

Kaliumdivetyfosfaatti

Natriumkloridi

Dinatriumfosfaatti

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Käyttövalmiin lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.
Avaamaton ampulli: 3 vuotta.

6.2 Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa 6.6.
Yhteensopimattomuuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa ei tunneta. Muita lääkevalmisteita ei kuitenkaan saa lisätä MabCampaith-infuusionesteeseen eikä antaa samanaikaisesti saman IV-reitin kautta.
6.3 Kestoaika

Käyttövalmis liuos: MabCampath ei sisällä antimikrobista säilytysainetta.myyntilupaaMabCampath on käytettävä 8 tunnin kuluessa laimentamisesta. Käyttövalmis liuos on säilytettävä 15–30 °C:n lämpötilassa tai

jääkaapissa. Tämä käyttövalmiin liuoksen kestoaika pätee ainoastaan silloin, kun liuoksen valmistus tapahtuu ehdottoman aseptisissa olosuhteissa ja liuos säilytetään valolta suojassa.

6.4 Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 (C). Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa valolta suojaamiseksi. enää

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

Kirkas tyypin I lasiampulli, suljettu kumitulpalla,eijoka sisältää 1 ml konsentraattia. LääkevalmisteellaPakkauskoko: 3 injektiopulloa sisältävä p hvikotelo.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämis ja muut käsittelyohjeet

Injektiopullon sisältö tulee tarkis aa visuaalisesti ennen käyttöä. Se ei saa sisältää hiukkasia tai olla värjääntynyt. Injektiopulloa ei aa käyttää, jos se sisältää hiukkasia tai jos liuoskonsentraatti on värjääntynyt.

MabCampath ei sisä nti ikrobista säilytysainetta, joten MabCampath valmisteen käyttökuntoon

saattamisessa laskimonsisäiseen annosteluun on noudatettava aseptista tekniikkaa. Käyttövalmiiksi laimennettu infuusioliuos tulee käyttää 8 tunnin kuluessa laimentamisesta ja on suojattava valolta. Tarvittava määrä injektiopullon sisällöstä lisätään 100 ml:aan 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi- tai 5 % glukoosiliuosta. Pussia tulee käännellä varovasti ylösalaisin liuoksen sekoittamiseksi. Varovaisuutta tulee noudattaa, jotta valmistettava liuos pysyy steriilinä etenkin, kun se ei sisällä antimikrobisia säilytysaineita.

Muita lääkevalmisteita ei saa lisätä MabCampath-infuusioliuokseen eikä annostella samanaikaisesti saman infuusiolinjan kautta (ks. kohta 4.5).

MabCampath-infuusioliuoksen käsittelyssä ja valmistuksessa täytyy noudattaa varovaisuutta. Lateksikäsineiden ja suojasilmälasien käyttöä suositellaan altistumisen välttämiseksi siltä varalta, että injektiopullo menee rikki tai ainetta pääsee roiskumaan. Raskaana olevien tai naisten, jotka yrittävät tulla raskaaksi, ei pidä käsitellä MabCampathia.

Asianmukaisia käsittely- ja hävitysmenetelmiä täytyy noudattaa. Ylivuotanut liuos tai käytön yhteydessä syntynyt jäte tulee hävittää polttamalla.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Genzyme Europe BV

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Alankomaat

8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/193/002

 

 

myyntilupaa

9.

 

 

 

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄ/UUDISTAMISPÄIVÄ

Myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 06/07/2001

 

 

Viimeisin uudistamispäivämäärä: 10/07/2011

 

 

 

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

enää

 

 

 

 

 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan l keviraston kotisivuilta

http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

Lääkevalmisteella

ei

 

 

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä